Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Levonidin 500 mg film tablet Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Levofloksasin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LEVONİDİN 500 mg Film Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Levofloksasin hemihidrat 512.30 mg
(500 mg levofloksasine eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Kroskarmeloz sodyum 13.60 mg
Yardımcı maddelerin listesi için bölüm 6.1' e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.
Sarı renkli, oblong, bir yüzü çentikli film kaplı tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar

LEVONİDİN, levofloksasine duyarlı mikroorganizmalara bağlı aşağıda belirtilen erişkinlerdeki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
• Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni: Metisiline duyarlı

Staphylococcus aueus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae,Streptococcus pneumoniae'nın

etken olduğu hastane kaynaklı pnömoni;
• Toplum kökenli pnömoni: 7-14 günlük tedavi rejimi
Metisiline duyarlı

Staphylococcus aureusStreptococcus pneumoniaeHaemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenza, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniaeMycoplasma pneumoniae

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda.
• Toplum kökenli pnömoni: 5 günlük tedavi rejimi

Streptococcus pneumoniaeHaemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenza, Chlamydia pneumoniaeMycoplasma pneumoniae

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda.
• Akut bakteriyel sinüzit: 5 günlük ve 10-14 günlük tedavi rejimi

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaeMoraxella catarrhalis

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda.
• Kronik bronşitin akut alevlenmesi: Metisiline duyarlı

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniaeHaemophilus influenzaeHaemophilus parainfluenzaMoraxella catarrhalis

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda.

•Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenesProteus mirabilis

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda

•Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda
• Kronik bakteriyel prostatit:

Escherichia coli, Enterococcus faecalisStaphylococcus epidermis'in

etken olduğu kronik bakteriyel prostatit
• Komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları: 5 günlük tedavi rejimi

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniaeProteus mirabilis

kökenlerinin etken olduğu infeksiyonlarda
• Komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları: 10 günlük tedavi rejimi

Enterococcus faecalisEnterobacter cloacaeEscherichia coliKlebsiella pneumoniaeProteus mirabilisPseudomonas aeruginosa

kökenlerinin etken olduğu hafif-orta infeksiyonlarda
• Komplikasyon yapmamış üriner sistem enfeksiyonları:

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilisStaphylococcus saprophyticus

kökenlerinin etken olduğu hafif-orta infeksiyonlarda
• Akut piyelonefrit: 5 veya 10 günlük tedavi rejimi
Eşlik eden bakteriyemi dahil

Escherichia coli

kökenli enfeksiyonlarda.
• İnhale şarbon (Maruz kalma sonrası)

Bacillus anthracis

ile kontamine havaya maruz kalmayı takiben hastalık sıklığını ya da ilerlemesini azaltmak için inhale şarbon tedavisinde (maruz kalma sonrası). Yetişkinlerde 28 günü geçen sürede levofloksasinin güvenilirliğini gösteren çalışma yapılmamıştır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

LEVONİDİN, günde tek doz olarak önerilmektedir. Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak ayarlanır.
Tedavinin süresi hastalığın gidişine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, LEVONİDİN uygulanmasına hastanın afebril olmasından ya da bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra en az 48 ile 72 saat daha sürdürülmelidir.
LEVONİDİN için aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir:

Endikasyon

Günlük doz rejimi

(enfeksiyonun şiddetine göre)

Tedavi süresi

Akut bakteriyel sinüzit
Günde tek doz 500 mg Günde tek doz 750 mg
10-14 gün 5 gün
Kronik bronşitin akut alevlenmesi
Günde tek doz 500 mg
7 gün
Toplum kökenli pnömoni
Günde tek doz 500 mg Günde tek doz 750 mg
7 - 14 gün 5 gün
Nozokomial pnömoni
Günde tek doz 750 mg
7 - 14 gün
Akut piyelonefrit dahil komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları
Günde tek doz 250 mg Günde tek doz 750 mg
7 - 10 gün 5 gün
Komplikasyon yapmamış üriner sistem enfeksiyonları
Günde tek doz 250 mg
3 gün
Kronik bakteriyel prostatit
Günde tek doz 500 mg
28 gün
Komplikasyon yapmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Günde tek doz 500 mg
7 - 10 gün
Komplikasyon yapmış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Günde tek doz 750 mg
7 - 14 gün
İnhale Şarbon (Maruz kalma sonrası), yetişkinlerde
Günde tek doz 500 mg
60 gün

Uygulama şekli:

LEVONİDİN çiğnenmeden ve yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır. Tabletler, dozun ayaralanması için çentiklerden bölünebilir. Tabletler öğünlerle veya öğün aralarında alınabilir. LEVONİDİN emiliminin azalmasını önlemek için, demir tuzları, antasidler ve sukralfat uygulanmadan en az 2 saat önce alınmalıdır (Bkz. bölüm 4.5 'Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri').

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi <50ml/dakika) olan hastalarda dozaj

Doz rejimi

250 mg/24 s

500 mg/24 s

500 mg/12 s

750 mg/24 saat

Kreatinin

klirensi

ilk doz:

250 mg

ilk doz:

500 mg

ilk doz:

500 mg

ilk doz:

750 mg
50-20
ml/dak

sonra:


125 mg/24 s

sonra:


250 mg/24 s

sonra:


250 mg/12 s

sonra:500

mg/24 saat
19-10
ml/dak

sonra:


125 mg/48 s

sonra:


125 mg/24 s

sonra:


125 mg/12 s

sonra:

500 mg/48 saat
<10 ml/dak (hemodiyaliz ve CAPD ile birlikte) 1

sonra:


125 mg/48 s

sonra:


125 mg/24 s

sonra:


125 mg/24 s

sonra:500

mg/48 saat
1 Hemodiyalizi takiben veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizde (CAPD) ek bir doza gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

LEVONİDİN karaciğer tarafından önemli derecede metabolize olmadığından ve büyük ölçüde böbrek yoluyla atıldığından, doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

LEVONİDİN, pediyatrik hastalarda ve 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

4.3 Kontrendikasyonlar

LEVONİDİN'in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine veya kinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

LEVONİDİN'in pediyatrik hastalarda ve 18 yaşın altındaki çocuklarda, hamile kadınlarda ve emziren annelerde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.
İmmatür sıçanlarda ve köpeklerde levofloksasinin oral ve intravenöz uygulamaları osteokondrozis insidansını arttırmıştır. Diğer florokinolonlar da yük taşıyan eklemlerde benzer erozyonlar ve değişik immatür hayvan türlerinde artropatinin diğer işaretlerini oluşturmuşlardır.
Levofloksasini de içeren kinolon alan hastalarda konvülziyonlar ve toksik psikoz bildirilmiştir. Kinolonlar intrakaniyal basınç artışına ve SSS stimülasyonuna (tremor, huzursuzluk, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon, paranoya, depresyon, kabus görme, uykusuzluk ve nadiren de intihar düşünce ve girişimleri gibi) neden olabilirler.
Diğer kinolonlarla da olduğu gibi LEVONİDİN de SSS hastalığı olduğu bilinen kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
Levofloksasin ile diğer kinolonlarla olduğu gibi ciddi ve bazen fatal hipersensitivite ve/veya anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Deri döküntüsü veya hipersensitivitenin herhangi bir belirtisi ortaya çıktığında LEVONİDİN kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.
Levofloksasini de içeren hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz enterokolit bildirilmiştir. Antibakteriyel ajanlarla yapılan tedavi normal kolon florasını değiştirmekte clostridia'nın aşırı çoğalmasınaneden olmaktadır. Yapılan çalışmalar,

Clostridium difficile

tarafından üretilen toksinin antibiyotikle ilişkili kolitin primer nedeni olduğunu göstermiştir. Hafif vakalarda ilacın kesilmesi yeterli olurken orta derecede ve ciddi vakalarda sıvı, elektrolit, protein desteği ve Clostridium difficile'ye etkili bir antibakteriyel ajan verilmesi gerekebilir.
Levofloksasini de içeren kinolon tedavisi alan hastalarda cerrahi tedaviyi gerektirebilecek veya uzamış malüliyete neden olabildiği bildirilmiştir. Pazarlama sonrası izleme çalışmalarında riskin özellikle yaşlı ve eşzamanlı kortikosteroid kullanan hastalarda arttığı bildirilmiştir. Tendon rüptürü LEVONİDİN içeren kinolonlarla tedavi esnasında veya sonrasında gelişebilir. Eğer hastanın tendonunda ağrı, inflamasyon veya rüptür gelişirse LEVONİDİN tedavisi sonlandırılmalıdır.

Genel:


LEVONİDİN diğer kinolonlara göre daha çözünebilir olduğu halde idrardaki yoğunlaşmayı engellemek için hastalar yeterince hidrate edilmelidir.
Böbrek yetmezliği durumunda LEVONİDİN dikkatle uygulanmalıdır. Kreatinin klerensi <50 mL/dak. olan hastalarda doz ayarlaması gerekmektedir. (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli)
Bu sınıfa ait ilaç kullanan hastalarda direkt güneş ışınlarına maruz kalmaları durumunda ılımlıdan ciddiye kadar fototoksisite reaksiyonları gözlenmiştir. Güneş ışınlarına aşırı maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bununla birlikte levofloksasin ile yapılan klinik çalışmalarda fototoksisite hastaların %0.1'inden daha azında gözlenmiştir. Eğer fototoksisite ortaya çıkarsa ilaç kesilmelidir.
Diğer kinolonlarla da olduğu gibi LEVONİDİN SSS hastalığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Risk faktörlerinin varlığı durumunda konvülziyon eşiğini düşürebilir.
Diğer kinolonlarla da olduğu gibi diyabetik hastalarda özellikle eşzamanlı oral hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi alanlarda kan glikoz düzeylerinde bozulmalar-semptomatik hiper veya hipoglisemi gözlenmiştir. Eğer LEVONİDİN tedavisi alan bir hastada hipoglisemi ortaya çıkarsa LEVONİDİN derhal kesilmelidir.
LEVONİDİN uzun QT sendromu/Torsades de Pointes'e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.
Her güçlü antimikrobiyal ilaçta olduğu gibi organ sistem (renal, hepatik ve hemapoetik) fonksiyonlarının periyodik değerlendirmesi önerilmektedir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ve sukralfat:
Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ve sukralfat ile levofloksasin birlikte alındığında, levofloksasinin emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçlar, LEVONİDİN uygulanmasından en az 2 saat önce veya sonra uygulanmalıdır.
Teofillin:
Levofloksasin ile teofilin arasında bir etkileşim bildirilmemiştir. Diğer kinolonlarla teofilin düzeylerinde artış saptandığı için LEVONİDİN ile birlikte kullanımında teofilin düzeyleri izlenmelidir.
Varfarin:
Levofloksasin ile varfarin arasında anlamlı bir etkileşim bildirilmemiştir. Bununla birlikte LEVONİDİN ile varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri açısından hastalar izlenmelidir.
Siklosporin:
Levofloksasin ile siklosporinin birlikte kullanımı esnasında anlamlı bir etkileşim bildirilmemiştir. Birlikte kullanımlarında doz ayarlaması gerekmemektedir.
Digoksin:
Levofloksasin ve digoksinin birlikte kullanımı esnasında anlamlı bir etkileşim bildirilmemiştir. Birlikte kullanımlarında doz ayarlaması gerekmemektedir.
Probenesid ve simetidin:
Levofloksasin, probenesid ve simetidinin birlikte kullanımı esnasında levofloksasinin EAA (Eğri altında kalan alan) ve yarılanma ömrü sırasıyla %27-38 ve %30 daha yüksek, kreatinin klerensi de %21-35 daha düşük olarak tespit edilmiştir. Bu farklar istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen levofloksasinin probenesid ve simetidin ile birlikte kullanıldığında doz ayarlamasını gerektirmeyecek düzeydedir.
Non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar:
Non-steroidal antienflamatuvar bir ilacın, LEVONİDİN'i de içeren kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.
Antidiyabetik İlaçlar:
Kinolonlar ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında hiperglisemi ve hipoglisemi bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

Özel pülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C' dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Levofloksasinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz.bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

LEVONİDİN hamilelikte sadece anneye sağlaması beklenen yarar fetusta neden olabileceği olası zararlardan daha fazla ise kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Levofloksasin anne sütünde ölçülmemiştir. Ofloksasinle ilgili verilere dayanarak levofloksasin de anne sütüne geçebileceği öngörülebilir. Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi yoksa ilacın mı kesileceğine karar verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Levofloksasin fertilite, embriyotoksisite ve peri/post natal fonksiyonlar üzerine olan toksiste potansiyeli, oral uygulama ile sıçanlar üzerinde, ayrıca tavşanlar üzerinde de embriyotoksisite potansiyeli ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Levofloksasinin fertilite üzerine bir etkisi görülmemiştir. Fetus üzerinde büyümenin gecikmesi etkisi gözlenmiştir. Teratojenik etki ise görülmemiştir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Levofloksasinin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Kan ve lenf sistemi bozuklukları Yaygın olmayan

Lökopeni, eozinofili

Seyrek

Trombositopeni, nötropeni.

Çok seyrek

Agranuloz

Bilinmeyen

Pansitopeni, hemolitik anemi

Metabolizma bozuklukları Çok seyrek

Hipoglisemi (özellikle diyabet hastalarında)

Psikiyatrik bozukluklar Seyrek

Anksiyete, depresyon, psikotik reaksiyonlar, ajitasyon

Çok seyrek

Hallüsinasyonlar, kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi bozuklukları Yaygın olmayan

Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, uykusuzluk

Seyrek

Uyuşma, titreme, konfüzyon, konvülziyon

Çok seyrek

Hipoastezi, görme ve duyma bozuklukları, tat ve koku bozuklukları

Kardiyak bozukluklar Seyrek

Taşikardi

Bilinmeyen

QT aralığında uzama

Vasküler bozukluklar Seyrek

Hipotansiyon

Çok seyrek

Şok

Solunum sistemi, Göğüs Hastalıkları ve mediastinal bozukluklar Seyrek

Bronkospazm, nefes darlığı

Çok seyrek

Alerjik pnömoni

Gastrointestinal bozukluklar Yaygın

Bulantı, ishal, karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme

Yaygın olmayan

İştahsızlık, kusma, karın ağrısı, dispepsi, bilirubinde artış

Seyrek

Kanlı ishal (nadiren psödomembranöz kolit)

Çok seyrek

Hepatit

Deri ve deri altı doku bozuklukları Yaygın olmayan

Kaşıntı, deri döküntüsü

Seyrek

Kızarıklık

Çok seyrek

Fotosensitivite

Bilinmeyen

Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme

Kas-iskelet bozuklukları, Bağ dokusu ve kemik hastalıkları Seyrek

Eklem ağrısı, kas ağrısı, tendon iltihabı

Çok seyrek

Tendon kopması, kas yorgunluğu

Bilinmeyen

Rabdomiyoliz

Böbrek ve üriner sistem hastalıkları Yaygın olmayan

Serum kreatininde artış

Çok seyrek

Akut renal yetersizlik

Diğer

Yaygın

Asteni, mantar ve diğer dirençli mikroorganizmaların üremesinde artış

Çok seyrek

Ateş, anafilaktik benzeri şok

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

18 yaşın altındaki pediyatrik hastalar ve adolesanlarda güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır. Çeşitli türlere ait juvenil dönemdeki hayvanlarda levofloksasin dahil kinolonlar artropati ve osteokondrosise neden olmuştur.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Hayvanlarda yapılan toksisite çalışmalarına dayanarak levofloksasinin akut aşırı doz belirtisi olarak konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve konvülsif kasılmalar gibi santral sinir sistemi belirtileri ile bulantı ve mukozal erozyonlar gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları beklenmelidir.
Akut aşırı doz durumunda gastrik lavaj gözönüne alınmalı, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Mide mukozasının korunması için antasidler uygulanabilir. Hemodiyaliz, peritoneal diyaliz veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz, LEVONİDİN'in vücuttan uzaklaştırılmasında etkili değildir. Spesifik bir antidotu yoktur.
LEVONİDİN'in özel bir antidotu yoktur.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller
ATC kodu: J01MA12
LEVONİDİN'in bakterisidal etkisi, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleşir.
Direnç oranları coğrafik olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç paternleri için lokal bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde gözönünde bulundurulmalıdır.

in vitro

olarak levofloksasinin aşağıda belirtilen patojenlere etkin olduğu gösterilmiştir.
Gram-pozitif aerob:

Enterococcus faecalis* (çok sayıda suşu sadece orta derecede duyarlıdır), Staphylococcus aureus* (metisiline duyarlı suşlar)*, Staphylococcus epidermidis* (metisiline duyarlı), Staphylococcus saprophyticus*, Streptococcuspneumoniae (çok ilaca dirençli suşlar dahil [MDRSP#])*, Streptococcus pyogenes*. Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus (Grup C/F), Streptococcus (Grup G), Streptococcus agalactiae, Streptococcus milleri,streptococci


#MDRSP (çok ilaca dirençli Streptococcus pneumoniae) izolatları, penisilin (MiK 2^g/ml), 2. Kuşak sefalosporinler, makrolidler, tetrasiklinler ve trimetoprim sülfametoksazolden 2 veya daha fazla antibiyotiğe dirençli olan suşları kapsamaktadır.


Gram-negatif aerob:

Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae*, H. Parainfluenzae*, Klebsiella pneumoniae*, Legionella pneumophilia*, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis*, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter lwoffi, Bordetellapertussis,Citrobacter (diversus) koseri, itrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter sakazakii, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Pantoea (Enterobacter) agglomerans,Proteusvulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas fluorescens


Gram-pozitif anaerob:

Clostridium perfringens


Diğer mikroorganizmalar:

Chlamydiapneumoniae*, Mycoplasmapneumoniae*.


Levofloksasinin

Bacillus anthracis" e

karşı etkinliği, hem in vitro hem de in vivo olarak kanıtlanmıştır.
*Klinik etkinlikleri klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır.

5.2 Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Levofloksasinin oral ve intravenöz yoldan uygulanmasının farmakokinetiğinde önemli bir fark bulunmamaktadır, bu nedenle oral yolla uygulamanın birinden diğerine geçiş yapılabilmektedir.

Emilim:


Oral yoldan uygulanan levofloksasin gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen emilir. Oral uygulamadan sonra serum doruk konsantrasyonlarına ortalama 1 saat içinde ulaşılır. Levofloksasinin 500 veya 750 uygulanmasından 48 saat sonra kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşılır. Mutlak biyoyararlanım yaklaşık %99'dur. 50-600 mg doz aralığında levofloksasin doğrusal bir farmakokinetik izler. Levofloksasinin yiyeceklerle birlikte alınması doruk kan konsantrasyonlarını %14 oranında azaltır ve doruk kan konsantrasyonlarına ulaşma süresini de yaklaşık 1 saat geciktirir. Bununla birlikte LEVONİDİN yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

Dağılım:


Levofloksasinin tek doz ve 500 veya 750 mg çoklu dozlarının uygulanmasının ardından ortalama dağılım hacmi 74-112 L'dir. Levofloksasin vücut dokularına yaygın bir dağılım gösterir. Levofloksasin akciğer dokusuna da iyi penetre olur ve tek doz uygulanmasının ardından akciğer doku konsantrasyonları plazma konsantrasyonlarının 2-5 katına ulaşır ve levofloksasin serum proteinlerine yaklaşık %24--%38 oranında ve esas olarak albumine bağlanır.

Biyotransformasyon:


Levofloksasin çok az oranda metabolize olur ve esas olarak idrarda değişmemiş halde bulunur. Oral uygulamayı takiben yaklaşık olarak uygulanan dozun %87'si 48 saat içinde idrarda değişmemiş ilaç olarak saptanır. Uygulanan dozun %5'den daha azı metabolitleri halinde idrarda saptanır.

Eliminasyon:


Levofloksasin büyük oranda metabolize olur ve esas olarak idrarda değişmemiş halde bulunur. Oral veya intravenöz yolla tek veya çoklu doz olarak uygulanan levofloksasinin ortalama terminal plazma yarı-ömrü 6-8 saat arasında bulunmuştır. Ortalama total vücut klerensi ve renal klerensi sırasıyla yaklaşık olarak 144-226 mL/dak. ve 96 mL/dak. olarak saptanmıştır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


Doğrusal bir farmakokinetik gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlı hastalarda farmakokinetik:


Levofloksasinin yaşlı ve genç hastalardaki farmakokinetiğinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. LEVONİDİN dozunun tek başına yaşa göre ayarlanması gerekmemektedir.

Pediyatrik hastalarda farmakokinetik:


Pediyatrik hastalarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Cinsiyet:


Kadın ve erkek hastalar arasında levofloksasinin farmakokinetiği açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Böbrek yetmezliği:


Levofloksasinin klerensi ve plazma eliminasyon yarı-ömrü, böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <500 mL/dak.) anlamlı olarak azalmıştır ve bu hastalarda birikimi önlemek için doz ayarlaması gerekmektedir. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin LEVONİDİN'in vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:


Karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Levofloksasinin çok sınırlı metabolizasyonuna dayanarak farmakokinetiğinin karaciğer yetmezliğinde etkilenmediği düşünülmektedir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite


Letal doz 50 (LD50) değerleri fare ve sıçanlarda 1500-2000 mg/kg olarak saptanmıştır. Tedaviye reaksiyon olarak lokomotor aktivitede azalma, salivasyonda artma, pitosis ve solunum depresyonu gözlenmiştir. Daha yüksek dozlarda tremor ve konvülsiyonları takiben ölüm meydana gelmiştir.
Maymunlara oral yolla 500 mg/kg dozunun uygulanmasının, kusma dışında bir etkisi olmamıştır.

Tekrarlayan dozlarda toksisite


Sıçanlar ve maymunlar üzerinde bir ay ve altı ay süreyle yapılan çalışmalarda yan etki gözlenmeme doz düzeyi sıçanlarda 20mg/kg/gün, maymunlarda 62mg/kg/gün olarak bulunmuştur.

Mutajenik Toksisite


Levofloksasin bakteriyel veya memeli hücrelerinde gen mutasyonuna neden olmamaktadır. Ancak, hamster cinsi kemirgenlerin akciğer hücrelerinde kromozom anomalilerine yol açtığı in vitro olarak, metabolik aktivasyon yokken, 100 ^l/mL ve üzerindeki konsantrasyonlarda gösterilmiştir. In vitro testlerde mutajenik toksisite gösterilmemiştir.

Karsinojenik potansiyel


Sıçanlar üzerinde 10, 30 ve 100mg/kg/gün oral dozlarında yapılan 2 yıl süreli çalışmalarda karsinojenik potansiyel gösterilmemiştir.

Eklemler üzerine toksisite


Diğer florokinolonlarda olduğu gibi, levofloksasinin de eklem kıkırdakları üzerine etkisi (blister ve kavite oluşumu) olduğu sıçanlar ve köpekler üzerinde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bulgular genç hayvanlarda daha belirgin gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Tablet çekirdeği: Mikrokristalin selüloz, PVP K30, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat. Film kaplama: HPMC, PEG 4000, titanyum dioksit (E 171), talk, sarı demir oksit (E 172).

6.2 Geçimsizlikler

Preparatın yapılan preformülasyon, formülasyon ve stabilite incelemelerinde aktif madde-yardımcı maddeler-iç ambalaj materyalleri üçgeninde herhangi bir ters etkileşim gözlenmemiştir.
İlacın oral kullanım sonrası meydana gelebilecek tıbbi geçimsizlikleri ile ilgili olarak KÜB'ün 'Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri' bölümünde detaylı bilgi verilmektedir.

6.3 Raf ömrü

24 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Işıktan koruyunuz.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, bir adet kullanma talimatı ve 500 mg levofloksasin içeren 7 film tabletlik, PVC/PE/PVDC alümiyum folyo blisterden oluşan ambalajlardadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur. Gerekli olduğu taktirde kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı : Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Doğan Araslı Cad. No: 219 34510
Esenyurt / İSTANBUL Tel : 0212 620 28 50
Fax : 0212 596 20 65

8. RUHSAT NUMARASI

211/78

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 20.06.2007 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB' ün YENİLENME TARİHİ


İlaç Bilgileri

Levonidin 500 mg film tablet

Etken Maddesi: Levofloksasin

Atc Kodu: J01MA12

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Levonidin 500 Mg 7 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.