Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Latrigal 25mg Çiğneme Tableti Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Lamotrijin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LATRİGAL 25 mg Çiğneme Tableti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Her tablet 25 mg lamotrijin içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için bölüm 6. l"e bakınız,

3. FARMASÖTİK FORMU

Çözünür çiğneme tableti.
Kirli beyaz renginde tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Yetişkinler (12 yaş üzeri)
LATRİGAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonik-klonik nöbetleri ve Lennox-Gastaut Sendromu ile ilişkili nöbetleri de içeren generalize nöbetlerde, ek tedavi veya monoterapi olarak endikedir.
Çocuklar (2-12 yaş arası)
LATRİGAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonik-klonik nöbetleri ve Lennox-Gastaut Sendromu ile ilişkili nöbetleri de içeren generalize nöbetlerde, ek-tedavi olarak endikedir.
Yeni teşhis edilmiş pediatrik hastalarda başlangıç olarak monoterapi önerilmemektedir.
Ek tedavi sırasında epileptik kontrol sağlandıktan sonra beraberinde kullanılan antiepileptik ilaçlar (AEr'lar) bırakılabilir ve hastalar LATRİGAL monoterapisine devam edebilir.

Bipolar Bozukluk

Yetişkinler (18 yaş ve üzeri)
LATRİGAL, bipolar bozukluğu olan hastalarda, özellikle depresif ataklan önleyerek, duygudurum ataklarının önlenmesinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Hesaplanan lamotrijin dozu çocuklarda (sadece epileptic) veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım için tam tablet sa)^sına eşdeğer değilse uygulanacak doz daha düşük miktarda ilaç içeren tam tablet sayısına eşitlenir.

Tedaviye yeniden başlama

Hekimler, daha önce herhangi bir nedenden dolayı LATRIGAL'^'i kesen hastalarda yeniden LATRİGAL"e başlayacaklan zaman idame doza kadar doz artırımına gerek olup olmadığını değerlendirmelidir, çünkü ciddi döküntü riski yüksek başlangıç dozlarıyla ve LATRİGAL için önerilen doz artırımının aşılmasıyla ilişkilidir

{hkz.{hkz.

Farmakokinetik özellikler).
Daha önceki LATRİGAL tedavisi döküntü nedeniyle kesilen hastalarda, potansiyel yararı, riskinden açıkça daha fazla değilse, LATRİGAL"in yeniden başlanması önerilmemektedir.

Epilepsi


LATRİGAL monoterapisine geçmek için beraberinde kullanılan antiepileptik ilaçlar bırakıldığında veya lamotrijin içeren tedavi rejimlerine diğer antiepileptik ilaçlar eklendiğinde lamotrijin farmakokinetiği üzerine olabilecek etkiler dikkate alınmalıdır

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
Yetişkinler (12 yaş üzeri)

{bkz.

Tablo 1)
Epilepsi monoterapisinde doz;
Monoterapide LATRİGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 50 mg'dır. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1 - 2 haftada maksimum 50 - 100 mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100 - 200 mg/gün'dür. Bazı hastalar beklenen cevaba ulaşmak için 500 mg/gün LATRİGAL'e ihtiyaç duyarlar.
Başlangıç dozu ve sonraki doz artırımı döküntü riski nedeniyle aşılmamalıdır (bkz. Özel kullanım uyanlan ve önlemleri).
Epilepsi ek tedavisinde doz;
Valproatı tek başına veya başka herhangi bir antiepileptik ilaçla birlikte alan hastalarda, LATRİGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için gün aşırı 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 25 mg'dır. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1 - 2 haftada maksimum 25 - 50 mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100 - 200 mg/gün'dür.
Diğer AEriarla (valproat hariç) veya AEİ olmaksızın lamotrijin glukuronidasyonunu indükleyen AEİ'Man veya diğer ilaçlan

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle ekileşimler ve diğer etkileşim şekilleri) birlikte alan hastalarda, LATRİGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 50 mg, takibeden iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 100 mg/gün'dür. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1 - 2 haftada maksimum 100 mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu iki doza bölünmüş olarak 200 - 400 mg/gün'dür.
Bazı hastalar beklenen cevaba ulaşmak için 700 mg/gün LATRIGAL'e ihtiyaç duyarlar.
Lamotrijin glukuronidasyonunu belirgin olarak indüklemeyen veya inhibe etmeyen ilaçlan alan hastalarda, LATRİGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 50 mg"dır

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1 - 2 haftada maksimum 50 - 100 mg artınimalıdır. Optimal cevabı almak için idame doz günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100 - 200 mg/gün"dür.
Tablo 1: Epilepsi tedavisi gören 12 yaş üzeri yetişkinler için önerilen tedavi rejimi
Tedavi rejimi
Hafta 1 - 2
Hafta 3 - 4
idame Dozu
Monoterapi
25 mg
(günde bir kez)
50 mg
(günde bir kez)
100 - 200 mg
(günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak) idame dununa ulaşmak için dozlar her 1 - 2 haftada 50 -100 mg amnlabilir.
Birlikte alınan ilaçlara bakılmaksızın valproat ile ek tedavi
12.5 mg
(gün aşın 25mg)
25 mg
(günde bir kez)
100 - 200 mg
(günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
İdame duruma ulaşmak için dozlar her 1 - 2 haftada 25-50 mg amnlabilir.
Bu doz rejimi
aşağıdakileıle
kullanılmalıdır;
Fenitoin
Karbamazepin
Fenobarbiton
Primidon
Veya diğer lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri

{bkz.

Diğer ubbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri) _ 50 mg
Valproat
olmaksızın
ek-tedavi

(günde bir kez)
100 mg
(ikiye bölünmüş dozlarda)
200 - 400 mg (iki doza bölünmüş)
İdame duruma ulaşmak için dozlar her 1-2 haftada 100 mg artınlabilir.
Bu doz rejimi lamotrijinin glukuronida^onu-nu anlamlı derecede inhibe etmeyen veya indüklemeyen diğer ilaçlarla birlikte
uygulanmalıdır

{bkz.

Diğer übbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
25 mg
(günde bir kez) 50 mg
(günde bir kez) 100 - 200mg
(günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
İdame duruma ulaşmak için dozlar her 1-2 haftada 50-100 mg artmlabilir.
LATRİGAL ile farmakokinetik etkileşimi henüz bilinmeyen AEİ"lan alan hastalarda

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri), LATRİGAL ile valproat birlikte alınırken önerilen tedavi rejimi uygulanmalıdır.__
Döküntü riski nedeniyle başlangıç dozu ve sonraki doz artırımı aşılmamalıdır

{bkz.

Özel kullamm uyarıları ve önlemleri).
Çocuklar (2-12 yaş arası)

{bkz.

Tablo 2)
Valproatı tek başına veya başka herhangi bir antiepileptik ilaçla birlikte alan hastalarda, LATRİGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 0.15 mg/kg/gün, takibeden iki hafta için günde bir kez 0.3 mg/kg/gün'dür. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1 - 2 haftada maksimum 0.3 mg/kg artınimalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu maksimum 200 mg/gün olmak üzere günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 1-5 mg/kg/gün'dür.
Diğer AEİ"larla (valproat hariç) veya AEİ"lar olmaksızın lamotrijin glukuronidasyonunu indükleyen AEr'ları veya diğer ilaçları

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri) birlikte alan hastalarda, LATRİGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 0.6 mg/kg/gün, takibeden iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 1.2 mg/kg/gün'dür. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1 - 2 haftada maksimum 1.2 mg/kg artınimalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu maksimum 400 mg/gün olmak üzere iki doza bölünmüş olarak 5-15 mg/kg/gün'dür.
Lamotrijin glukuronidasyonunu belirgin olarak indüklemeyen veya inhibe etmeyen ilaçları alan hastalarda, LATRİGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 0.3 mg/kg/gün, takibeden iki hafta için günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 0.6 mg/kg/gün"dür. Daha sonra optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 0.6 mg/kg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu maksimum 200 mg/gün olmak üzere günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 1 - 10 mg/kg/gün"dür.
Terapötik dozun devam ettiğinden emin olmak için çocuğun ağırlığı izlenmeli ve ağırlık değiştikçe doz gözden geçirilmelidir.
Tablo 2; Epilepsi tedavisi gören 2-12 yaş arası çocuklar için kombine ilaç tedavisinde önerilen tedavi rejimi (mg/kg vücut ağırlığı/gün olarak toplam günlük doz)
Tedavi rejimi
Haftal-2
Hafta 3 - 4
idame Dozu
Birlikte alman ilaçlara bakılmaksızın valpıuat ile ek tedavi
0.15 mg/kg* (günde bir kez)
0.3 mg/kg (günde bir kez)
1 - 5 mg/kg
(günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
idame duruma ulaşmak için dozlar her 1 - 2 haftada 0.3 mg/kg artınlabiiir (maksimum 200 mg/gün).

Bu doz rejimi aşağıdaküerle kullanılmalıdır:
Fenitoin
Kaıfoamazepin
Fenobarbiton
Primidon
0.6 mg/kg (iki doza bölünmüş)
1.2 mg/kg (iki doza bölünmüş)
5 -15 mg/kg
(Günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
idame duruma ulaşmak için dozlar her 1 - 2 haftada 1.2 mg/1^ artınlabiiir (maksimum 400

mg/gün).


Valproat olmaksızın ek tedavi
Veya diğer lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri

(bkz.

Diğer übbi ürünleıle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)
Bu doz rejimi lamotrijinin glukuronidasyonunu anlamh derecede inhibe etmeyen veya indüklemeyen diğer ilaçlarla birlikte
uygulanmahdu*

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
0.3 mg/kg (günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
0.6 mg/kg (günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
1-10 mg/kg
(günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
idame duruma »laşm^k için dozlar her 1-2 haftada 0.6 mg/kg artuılabilir (maksimum 200 mg/gün).
Lamotrijin ile fannakokinetik etkileşimi henüz bilinmeyen AEI'ları alan hastalarda

{bkz.

Diğer übbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilli) lamotrijin ile \^proat birlikte almıricen önerilen tedavi rejimi

*dozalankullanarakLATRIGALtedavisine doğru bir şekilde başlamak olası değildir.

_
Döküntü riski nedeniyle başlangıç dozu ve sonraki doz artırımı aşılmamalıdır

(bÂz.

Özel kullanım uyanlan ve önlemleri).
2-6 yaş arasındaki hastaların önerilen en yüksek idame dozuna ihtiyaç duymaları beklenir 2 yaşın altmdaki çocular:
Lamotrijin, 2 yaşın altındaki çocuklarda monoterapi veya 1 aylıktan daha küçük çocuklarda ek tedavi olarak incelenmemiştir. Lamotrijinin 1 aylık ila 2 yaş arasındaki çocuklarda parsiyel nöbetlerin ek tedavisinde güvenilirlik ve etkinliği gösterilmemiştir (AAz. Klinik Çalışmalar). Bu nedenle, LATRİGAL"in iki yaşın akındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Bipolar Bozukluk

Yetişkinler (18 yaş ve üzeri)
Döküntü riski nedeniyle başlangıç dozu ve sonraki doz artınmı aşılmamalıdır

(bkı.

Özel kullamm uyanları ve önlemleri).
LATRIGAL, ileride depresif atak gelişme riski bulunan bipolar hastalarda kullanım için önerilmektedir.
Depresif ataklann tekrarlanmasını önlemek için aşağıdaki geçiş rejimi izlenmelidir. Geçiş rejimi, altı hafta boyunca lamotrijin dozunu bir idame stabilizasyon dozuna artırmayı içermektedir (Mz. Tablo 3). Bundan sonra klinik olarak endike ise diğer psikotropik ve/veya antiepileptik ilaçlar kesilebilir (Âfe.Tablo 4).
Manik ataklann önlenmesi için ek tedavi yapılması düşünülmelidir, çünkü manik ataklarda LATRİGAL"in etkinliği kesin olarak belirlenmemiştir.
Tablo 3: Bipolar bozukluk tedavisi gören yetişkinler için (18 yaş üstü) idame toplam günlük stabilizasyon dozuna ulaşmak için önerilen doz artırımı
Tedavi rejimi
Hafta 1 - 2
HafU3-4
Hafta S
Hedef stabilizasyon dozu (Hafta6)**
a) Lamotrijin glukuronidasyon inhibitörleri ile ek tedavi, örneğin Valproat
12,5 mg
(gün aşın 25 mg)
25 mg
(günde bir kez)
50 mg
(günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
100 mg
(günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
(maksimum günlük doz 200 mg)
b) Valproat gibi inhibitörleri ALM AY AN hastalarda lamotrijin
50 mg
100 mg
200 mg
Hafta 6"da 300 mg, gerekliyse hafta 7"de
(iki doza bölünmüş)

(günde bir kez)

(iki doza bölünmüş)

glukurontda^on indükleyicileri ile ek- tedavi
Bu doz rejimi aşağıdakileıie kullanılmalıdır;
Femtoin
Karbamazepin
Fenobarbiton
Primidon
Veya diğer lamotıijin glukuronidasyon indükleyicileri

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkil^im şekilleri)

400 mg/güne artınlır. (iki doza bölünmüş)

c) LATRIGAL ile monoterapi veya
lamotrijinin glukuronidasyonu-nu anlamlı derecede inhibe etmeyen veya indûklemeyen diğer ilaçlan alan hastalarda ek tedavi 50 mg
25 mg
(günde bir kere)

(günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
100 mg
(günde bir kez veya üci doza bölünmüş) 200 mg
(100-400 mg doz aralığı)
(günde bir kez veya iki doza bölünmüş)
NOT: LATRİGAL ile farmakokinetik etkileşimi henüz bilinmeyen AEI'lan alan hastalarda, LATRIGAL ile valproat birlikte alınırken önerilen doz artmmı uygulanmalıdır.
** Hedef stabilizasyon dozu klinik cevaba göre ayarlanır.

a) Lamotıijin glukuronidasyon ınhibitörlcri ile ek tedavi, örneğin Valproat

Valproat gibi glukuronidasyonu inhibe eden ilaçları birlikte alan hastalarda LATRIGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için gün aşırı 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 25 mg"dır. Doz, 5. haftada günde bir kez (veya iki doza bölünmüş olarak) 50 mg"a artınimalıdır. Optimal cevabı almak için hedef doz, günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100 mg/gün"dür. Ancak, klinik cevaba bağlı olarak, maksimum günlük doz 200 mg”a kadar artınlabilir.

b) Valproat gibi inhibitörleri ALMAYAN hastalarda lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri ile ek tedavi(Jbkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
Halen lamotrijin glukuronidasyonunu indükleyen ilaçlan alan ve valproat ALMAYAN hastalarda, LATRIGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 50 mg, takibeden iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 100 mg/gün"dür. Doz, 5. haftada iki doza bölünmüş olarak 200 mg/gün"e artırılmalıdır. Doz, 6. haftada 300 mg/gün'*e artırılabilir, ancak optimal cevabı almak için hedef doz, 7. haftadan itibaren verilebilen iki doza bölünmüş olarak 400 mg/gün"dür.

G) LATRIGAL ILE MONOTERAPI VEYA LAMOTRIJIN GLUKURONIDASYONUNU ANLAMLı DERECEDE INHIBE ETMEYEN VEYA INDÛKLEMEYEN DIĞER ILAÇLARı ALAN HASTALARDA EK TEDAVI

LATRİGAL başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez (veya iki doza bölünmüş olarak) 50 mg*'dır. Doz, 5. haftada 100 mg/gün"e artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için hedef doz günde bir kez veya iki doza bölünmüş
olarak 200 mg/gün''dür. Bununla birlikte, 100 - 400 mg'lık doz aralığı klinik çalışmalarda kullanılmıştır.
Hedef günlük idame stabilizasyon dozuna ulaşıldığında aşağıdaki doz şemasında belirtildiği gibi diğer psikotropik ilaçlar kesilebilir Tablo 4).
Tablo 4; Bipolar bozuklukta birlikte kullanılan psikotropik veya antiepileptik ilaçların
Tedavi rejimi
Hafta 1
Hafta 2 Hafta 3*ten itibaren*
a) Lamotrijin glukuronidasyon inhibitörlerinin kesilın^ni takiben Örneğin valproat
100 mg/haftayı aşmayacak şekilde stabilizasyon dozunun iki katı
örneğin 100 mg/gün hedef stabilizasyon dozu, 1. haftada 200 tng/gûne aıtınlacaktır
Bu dozu devam ettirin (200 mg/gün) (iki doza bölünmüş)
b) Lamotrijin glukuronidasyon indükleyicilerinin orijinal doza bağlı olarak kesilmesini takiben.
Bu doz rejimi aşağıdakilerie kullanılmalıdır:
Fenitoin
Karbamazepin
Fenobaibiton
Primidon
Veya diğer lamotrijin glukuronidasyon indiikleyicileri ile

(bkz.

Diğer tıbbi ürünlerie etkileşimler ve diğer etkileşim şddileri)
400 mg
300 mg
200 mg
300 mg
225 mg
150 mg
200 mg
150 mg
100 mg
c) Lamotrijin glukuronidasyonunu anlamlı derecede inhibe etmeyen veya indüklemeyen ilaçlann bııakılmasmı takiben

(Jbkz.

Diğer übbi ürünlerie etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)
Doz artmmmda elde edilen hedef dozu devam ettirin (200 mg/gün) (iki doza bölünmüş)
(100 - 400 mg doz aralığı)
NOT: LATRİGAL ile farmakokinetik etkileşimi henüz bilinmeyen AEİ"lan alan hastalarda, LATRIGAL ile valproat birlikte alımricen ^Hierilen doz artınmı uygulanmalıdır.
¦ Doz, gerekli olduğunda 400 mg/gün'*e artırılabilir

a) Lamotrijin glukuronidasyon inhibitörieriyle olan ek tedavinin kesilmesini takiben, örneğin valproat

Valproatm kesilmesini takiben LATRIGAL dozu, orijinal hedef stabilizasyon dozunun iki katına çıkarılmalıdır ve bu seviyede korunmalıdır.

b) Lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri ile ek tedavinin orijinal doza bağlı olarak kesilmesini takiben:(Jbkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
LATRİGAL dozu, lamotrijin glukuronidasyon indükleyici ajan kesilirken 3 hafta boyunca kademeli olarak düşürülmelidir.

c) Lamotrijin glukuronidasyonunu anlamlı derecede inhibe etmeyen veya indüklemeyen ilaçların bırakılmasını takiben{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)
Doz artırım programında ulaşılan hedef doz, diğer ilacın kesilmesi sırasında korunmalıdır.
Bipolar Bozukluğu olan hastalarda diğer ilaçların eklenmesinden sonra lamotrijin günlük dozunun ayarlanması:
Diğer ilaçlann eklenmesinden sonra lamotrijin günlük dozunun ayarlanması konusunda klinik deneyim yoktur. Ancak, ilaç etkileşim çalışmalarına dayanarak aşağıdaki öneriler yapılabilir Tablo 5);
Tablo 5. Bipolar bozukluğu olan hastalarda diğer ilaçlann eklenmesinden sonra LATRİGAL günlük dozunun ayarlanması:
Tedavi rejimi
Mevcut LATRİGAL stabilizasyoıı dozu (mg/gun)
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3*ten itibaren
a) L ATRIGAL^in orijinal dozuna bağlı olarak lamotrijin glukuronidasyon inhibitörlerinin, örneğin valproat, eklenmesi
200 mg
100 mg
Bu dozu devam ettirin (100 mg/gün)
300 mg
150 mg
Bu dozu devam ettirin (150 mg/gün)
400 mg
200 mg
Bu dozu devam ettirin (200 mg/gün)
b) Valproal ALMAYAN hastalarda ve LATRİGAL orijinal dozuna bağlı olarak lamotrijin glukuronidasyon indükleyicilerin eklenmesi.
Bu dozaj rejimi aşağıdakilerle kullanılmalıdu^;
Fenitoin
Kaıbamazepin
Fenobarbiton
Primidon
Veya diğer lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)
200 mg
200 mg
300 mg
400 mg
150 mg
150 mg
225 mg
300 mg
100 mg
100 mg
150 mg
200 mg
c) Lamotrijin glukuronidasyonunu anlamlı derecede inhibe etmeyen veya indüklemeyen diğer ilaçlann ilave edilmesi

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerie etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri)
Doz artınmmda elde edilen hedef dozu devam ettirin (200 mg/gün)
(100-400 mg doz aralığı)
NOT: LATRİGAL ile farmakokinetik etkileşimi henüz bilinmeyen AEİ 'lan alan hastalarda, LATRİGAL ile valproat birlikte alınırken önerilen doz aıünmı ı^gulanmalıdur.
Bipolar bozukluğu olan hastalarda LATRIGAL" in kesilmesi
Klinik çalışmalarda, plasebo ile karşılaştınldığmda LATRIGAL"in aniden kesilmesinden sonra advers olayların insidansı, şiddeti veya tipi ile ilgili artış olmamıştır. Bu nedenle, hastalar, dozu adım adım azaltmadan LATRIGAL"i kesebilirler.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Uygulama sıklığı ve süresi hastaların durumuna, tedaviye vereceği yanıta ve ilacın monoterapi şeklinde veya başka ilaçlarla birlikte ahnıp alınmayacağına bağlı olarak değişir. Daha ayrıntılı bilgi için Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5”e bakınız.

Uygulama şekli:

LATRİGAL çözünür çiğneme tabletleri çiğnenebilir, az miktar su içinde (en az tableti kaplayacak kadar) çözündürülebilir veya az miktar su ile bütün olarak yutulabilir.

Özel hasta popülasyonlanna ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

LATRİGAL böbrek yetmezliği olan hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Son aşamada böbrek yetmezliği olan hastalar için, LATRİGAL başlangıç dozları, hastaların AEİ rejimine dayandın İmalıdır; azaltılmış idame dozları, belirgin böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar için etkili olabilir

{bkz.{bkz.

Farmakokinetik özellikler).

Karaciğer yetmezliği:

Başlangıç, artırma ve idame dozlan, genel olarak karaciğer bozukluğu orta derecede (Child-Pugh derecesi B) olan hastalarda yaklaşık % 50 ve şiddetli (Child-Pugh derecesi C) olanlarda yaklaşık % 75 azahıİmalıdır. Artırma ve idame dozlan, klinik cevaba göre ayarlanmalıdır

{hkz.

Farmakokinetik özellikler).

Pediyatrik popülasyon:

Epilepsi tedavisinde:


2

yaşın altındaki çocuklar: 2 yaşın altındaki çocuklarda LATRİGAL kullanımıyla ilgili henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Bipoiar bozukluk tedavisinde:


Çocuklar ve adolesanlar (18 yaş altı); LATRİGAL 18 yaş altı çocuk ve adolesanlarda bipolar bozuklukta kullamm için endike değildir

{bkz.

Özel kullanım uyanlan ve önlemleri). Bipolar bozuklukta LATRlGAL"in güvenilirliği ve etkililiği bu yaş grubunda değerlendirilmemiştir. Bu nedenle bir doz önerisi yapılamamaktadır.

Geriyatrik popülasyon (65 yaş üstü):

Önerilen şemadan farklı doz ayarlaması gerekmemektedir. Bu yaş grubunda lamotrijinin farmakokinetiği, yaşlı olmayan yetişkin popülasyonundan anlamlı derecede farklılık göstermemektedir.

Hormonal kontraseptif alan kadınlar:

a) Halen hormonal kontraseptifleh alan hastalarda LATRİGALbaşlanması:


Oral kontraseptifın lamotrijinin klerensini artırdığı gösterilmişse de

{bkz.{hkz.

Epilepsi için Tablo 1 ve Bipolar Bozukluk için Tablo 3) Doz artınmı lamotrijinin lamotrijin glukuronidasyon inhibitörune eklenip eklenmediğine örn. valproat, lamotrijinin lamotrijin glukuronidasyon indükleyicisine eklenip eklenmediğine, örn. karbamazepin, fenitoin,fenobarbital, primidon veya rifampin veya lamotrijinin valproat, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, primidon veya rifampisin olmaksızın eklenip eklenmediğine dayanarak önerilen kılavuzlara göre yapılmalıdır.

h) Halen LATRİGAL idame dozlarını alan ve lamotrijin glukuronidasyon indükleyicilerini ALMA YAN hastalarda hormonal kontraseptiflerin başlanması:


Çoğu durumda LATRİGAL idame dozunun iki misli kadar artırılması gerekecektir,

{bkz.

Özel kullanım uyanları ve önlemleri; Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Hormonal kontraseptif kullanımına başlanmasından sonra lamotrijin dozunun bireysel klinik yamta göre her hafta 50 ila 100 mg artıniması önerilmektedir. Klinik yanıt daha yüksek doz artınmlannı desteklemediği sürece doz artınmlan bu hızı aşmamalıdır.

c) Halen LATRİGAL idame dozlarını alan ve lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri ALMAYAN hastalarda hormonal kontraseptiflerin kesilmesi:


Çoğu durumda LATRİGAL idame dozunun %50 kadar azaltılması gerekecektir

{bkz.

Özel kullanım uyanları ve önlemleri; Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Klinik yanıt aksini gerektirmedikçe, günlük lamotrijin dozunun 3 haftalık bir periyotta kademeli şekilde her hafta 50 ila 100 mg (bir haftada en fazla toplam günlük dozun %25"i oranında) düşürülmesi önerilmektedir.

4.3. Kontrendikasyonlar

LATRİGAL, lamotrijine veya ilacın bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyanlan ve önlemleri

Deri döküntüsü
LATRİGAL tedavisi başlangıcından sonra genellikle ilk 8 hafta içinde oluşan advers deri reaksiyonlan bildirilmiştir. Bu döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatırmayı ve LATRİGAL tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de bildirilmiştir. Bunlar; Stevens Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit edici döküntüleri de içerir,

{bkz.

istenmeyen etkiler).
Tavsiye edilen mevcut LATRİGAL dozlarının kullanıldığı çalışmalara katılan yetişkinlerde ciddi deri döküntüleri insidansı 500 epilepsi hastasında T'dir. Bu vakalarm yaklaşık yansı SJS olarak bildirilmiştir (1/1000).
Bipolar bozukluğu olan hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, ciddi döküntü insidansı yaklaşık l/1000"dir.
Çocuklarda ciddi deri döküntüleri riski yetişkinlerdekinden yüksektir.
Bazı çalışmalardan elde edilen mevcut veriler epileptik çocuklarda hastaneye yatma ile ilişkili döküntü insidansınm 1/300 ile 1/100 arasında olduğunu göstermektedir.
Çocuklarda, döküntünün ilk oluşumu enfeksiyon ile karıştınlabilir. Hekim, tedavinin ilk 8 haftasında döküntü semptomları ve ateş gelişen çocuklarda ilaç reaksiyonu olasılığını göz önünde bulundurmalıdır.
Aynca genel döküntü riskinin aşağıdakilerle güçlü ilişkisi olduğu gösterilmiştir.
- Yüksek LATKIGAL başlangıç dozlan ve LATRİGAL tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması

{bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli)
- Beraberinde valproat kullammı

{hkz.

Pozoloji ve uygulama şekli)
Diğer antiepileptik ilaçlara karşı allerji veya döküntü öyküsü olan hastalann tedavisinde de dikkatli olmak gerekir. Zira LATRİGAL tedavisi sırasında ciddi olmayan döküntü sıklığı bu hastalarda bu tür öyküsü bulunmayanlara göre yaklaşık üç kat daha sıktır.
Döküntü gelişen tüm hastalar (yetişkinse ve çocuk) derhal değerlendirilmeli ve döküntünün LATRIGAL"e bağlı olmadığı açık değilse kullanımı hemen kesilmelidir. Daha önce LATRİGAL ile tedaviye bağlı döküntü nedeniyle tedavisi kesilen hastalarda beklenen yararları riskinden açık olarak fazla değilse tekrar LATRİGAL tedavisine başlanması önerilmez.
Döküntü; ateş, lenfadenopati, yüz ödemi ve kan ve karaciğer anormallikleri dahil çeşitli sistemik semptomlarla birlikte görülen aşın duyarlılık sendromunun bir parçası olarak da bildirilmektedir

{bkz.

İstenmeyen etkiler). Sendrom, klinik şiddet açısından geniş bir yayılım gösterebilir ve nadiren dissemine intravasküler koagülasyona ve multiorgan bozukluğuna neden olabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, döküntü olmasa dahi aşırı duyarlılığın erken belirtilerinin (örneğin ateş, lenfadenopati) olabileceğidir. Eğer bu gibi belirtiler ve bulgular varsa hasta hemen değerlendirilmelidir ve eğer alternatif bir etyoloji mevcut değilse LATRİGAL kesilmelidir.
İntihar riski
Epilepsi hastalarında depresyon ve/veya bipolar bozukluk semptomları meydana gelebilir ve epilepsi ve bipolar bozukluk hastalarında intihar riskinin arttığına ilişkin kamt mevcuttur.
Bipolar bozukluğu olan hastalann % 25 - 50''si en az bir kez intihar girişimde bulunmuştur ve bipolar bozukluk için LATRİGAL dahil ilaç alsın veya almasın depresif belirtilerin kötüleşmesi ve/veya intihar düşüncesi ve davranışı (intihar eğilimi) ortaya çıkabilir. Epilepsi hastalannın da intihar riskinin artmış olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır.
Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.
Antiepileptik ilaçların (lamotrijin dahil) randomize plasebo kontrollü bir meta-analizi, ayrıca intihar düşüncesi ve davranışında küçük ölçekli bir artış göstermiştir. Bu riskin mekanizması bilinmemekte olup mevcut veriler lamotrijin için risk artışı olasılığım elimine etmemektedir.
Bipolar bozuklukta klinik kötüleşme
Bipolar bozukluk için LATRIGAL alan hastalar, özellikle tedavinin başlangıcında veya doz değişikliği sırasında klinik kötüleşme (yeni belirtilerin ortaya çıkması) ve intihar eğilimi babmından yakından izlenmelidir. İntihar davramşı veya intihar düşüncesi hikayesi olanlar, genç yetişkinler ve tedavi başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan bazı hastalar intihar düşüncesi veya intihar girişimi bakımından daha fazla risk taşırlar ve tedavi boyunca dikkatle izlenmeleri gereklidir.
Hastalar (ve hastaların bakıcıları), durumlarında herhangi bir kötüleşme (yeni belirtilerin ortaya çıkması dahil) ve/veya intihar düşüncesi/davranışı veya kendine zarar verme düşüncesi konusunda izlenmeleri gerektiği ve bu belirtiler oluştuğunda hemen tıbbi yardım aramaları konusunda uyarılmalıdır.
Klinik kötüleşme (yeni belirtilerin gelişmesi dahil) ve/veya intihar düşüncesi/davranışı ortaya çıkan hastalarda ve özellikle eğer bu belirtiler şiddethyse, aniden ortaya çıktıysa, veya hastanın mevcut belirtilerinin bir parçası değilse, tedavinin bırakılma olasılığı da dahil tedavi rejiminin değiştirilmesi düşünülmelidir.
Hormonal kontraseptifler

Hormonai kontraseptiflerin LATRIGAL etkinliğine etkisi:


Etinil östradiol/levonorgestrel (30 mcg/150 mcg) kombinasyonunun lamotrijinin klerensini yaklaşık iki misli artırarak lamotrijin düzeylerinin azalmasına yol açtığı gösterilmiştir

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Titrasyonu takiben, maksimal bir terapötik yanıt için çoğu durumda daha yüksek idame dozlan (2 misli kadar) gerekecektir. Lamotrijin glukuronidasyon indükleyicisi almayan ve bir haftalık inaktif ilaç içeren (ör. ilaçsız hafta) bir hormonal kontraseptif alan kadınlarda, inaktif ilaç haftasında lamotrijin düzeylerinde kademeli olarak geçici artışlar meydana gelebilir. Bu artışlar lamotrijin doz artışları inaktif ilaç haftasından önceki günlerde veya bu hafta içinde yapılırsa daha fazla olacaktır. Doz talimatları için „Pozoloji ve uygulama şekli. Özel hasta popülasyonları için genel doz önerilenine bakınız.
Klinisyenler LATRİGAL tedavisi sırasında hormonal kontraseptiflere başlayan veya durduran kadınlann klinik tedavisini uygun şekilde yönetmelidir ve çoğu durumda lamotrijin doz ayarlaması gerekecektir.
Diğer oral kontraseptifler ve hormon replasman tedavileri (HRT) çalışılmamıştır, ancak bunlar da lamotrijinin farmakokinetiğini benzer şekilde etkileyebilirler.

LA TRİGAL 'in hormonal kontraseptif etkinliğine etkisi:


16 sağlıklı gönüllüde yapılan bir etkileşim çalışması lamotrijin ve hormonal kontraseptif (etinilöstradiol/levonorgestrel kombinasyonu) birlikte uygulandığında, levonorgestrel klerensinde önemsiz artışlar ve serum FSH ve LH"da değişiklikler olduğunu göstermiştir

{bkz.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Bu değişikliklerin överlerin ovülasyon aktivitesine etkisi bilinmemektedir. Ancak, hormonal preparatlarla birlikte LATRİGAL alan bazı hastalarda bu değişikliklerin kontraseptif etkinliğin azalmasına yol açma olasıhğı göz ardı edilemez. Bu nedenle hastalar beklenmeyen kanamalar gibi menstrual düzendeki değişiklikleri hemen bildirmeleri konusunda uyarılmalıdır.
Dihidrofolat redüktaz
Lamotrijin dihidrofolat redüktazın zayıf bir inhibitörüdür, bu nedenle uzun süreli tedavide folat metabolizmasıyla etkileşim gösterme olasılığı vardır. Buna rağmen, LATRİGAL, insanda uzun süreli uygulama sırasında, hemoglobin konsantrasyonunda, ortalama korpüsküler hacim (MCV) veya serum veya eritrosit folat konsantrasyonlarında bir yıla kadar veya eritrosit folat konsantrasyonlannda beş yıla kadar belirgin değişiklikler oluşturmamıştır
Böbrek yetmezliği
Son dönem böbrek yetmezliği olan bireylerde yapılan tek doz çalışmalarında lamotrijin plazma konsantrasyonları anlamlı derecede değişmemiştir. Ancak, glukuronid metabolitinin birikmesi beklenebileceğinden, böbrek yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.
Lamotrijin içeren başka preparatlan alan hastalar
LATRİGAL, lamotrijin içeren bir başka preparatla tedavi edilen hastalara doktora danışmadan verilmemelidir.
Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi LATRIGAL'in aniden kesilmesi nöbetlerin geri dönmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (örneğin döküntü) ani ilaç kesilmesi gerekmiyorsa, LATRİGAL dozu iki haftalık bir sürede kademeli olarak azaltılmalıdır.
Literatürde, status epileptikus dahil çok şiddetli konvülzif nöbetlerin rabdomiyolizis, multiorgan disfonksiyonu ve dissemine intravasküler koagülasyona neden olabileceğine dair raporlar bulunmaktadır. Bunlar bazen ölümle sonuçlanabilir. Benzer vakalar LATRIGAL kullanımı ile de oluşabilir.

Bipolar Bozukluk


Çocuklar ve adolesanlar (18 yaş altı);
Antidepresanlarla tedavi, majör depresif bozukluğu ve diğer psikiyatrik bozukluğu olan çocuklarda ve adolesanlarda intihar düşüncesi ve davranışı riskinde artış ile ilişkilidir.
Bu tıbbi ürün mannitol ve sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

UDP-glukuronil transferazlar lamotrijin metabolizmasından sorumlu enzimler olarak belirlenmiştir. Lamotrijinin hepatik oksidatif ilaç metabolize edici enzimleri klinikte belirgin olarak inhibe ettiğine veya indüklediğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır ve lamotrijin ve sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize olan ilaçlar arasında bir etkileşme beklenmez. Lamotrijin kendi metabolizmasım indükleyebilirse de, bu etki önemli oranda değildir ve belirgin klinik sonuçlara neden olması beklenmez.
Tablo 6. Diğer ilaçların lamotrijin glukuronidasyonu üzerine etkileri

{bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli)
Lamotrijin
glukuronidasyonunu önemli derecede inhibe eden ilaçlar
Lamotrijin glukuronidasyonunu önemli derecede indükleyen ilaçlar
Lamotrijin ghıkuronidaf^onunu önemli derecede inhibe etmeyen veya indüklcmeyen ilaçlar
Valproat
Karbamazepin
Fenitoin Pr^don
Fenobaıbiton
Ri&mpisin
Lopinavir/ritonavir
Etinilöstradiol/lcvonorgestrel
kombinasyonu1
Lityum
Bupropiyon
Olanzapin
Okskaibazepin
Felbamat
Gabapentin
Levetirasetam
Pregabalin
Topiramat
Zonisamid
Hepatik ilaç metabolize edici enzimleri indükleyen belirli antiepileptik ilaçlar (örneğin fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon) lamotrijinin glukuronidasyon metabolizmasını indükler ve lamotrijin metabolizmasını artırır.
Karbamazepin almakta olan hastalarda LATRIGAL tedavisinin başlangıcını takiben baş dönmesi, ataksi, dipiopi, bulamk görme ve bulantı gibi merkezi sinir sistemine ait bulgular kaydedilmiştir. Bu bulgular genellikle, karbamazepin dozunun azaltılması ile ortadan kalkar. Benzer bir etki lamotrijin ve okskarbazepin alan sağlıklı yetişkin gönüllülerdeki bir çalışmada da görülmüştür, fakat doz azaltımı araştınlmamıştır.
Sağlıklı yetişkin gönüllülerde 200 mg lamotrijin ve 1200 mg okskarbazepin kullamlan bir çalışmada, okskarbazepin lamotrijin metabolizmasını ve lamotrijin de okskarbazepin metabolizmasını değiştirmemiştir.
Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan bir çalışmada birlikte uygulanan felbamat (günde 2 kez 1.200 mg) ve LATRIGAL"in (10 gün boyunca günde 2 kez 100 mg) lamotrijinin farmakokinetiği üzerinde klinik olarak ilişkili bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.
LATRİGAL"i tek başına veya gabapentin ile birlikte alan hastaların plazma seviyelerinin retrospektif analizlerine dayanarak, gabapentinin lamotrijinin görünen klerensini değiştirmediğini söyleyebiliriz.
Plasebo kontrollü klinik çalışmalar sırasında levetirasetam ve lamotrijin arasındaki olası ilaç etkileşimi her iki ajamn da serum konsantrasyonlanmn değerlendirilmesiyle belirlenmiştir. Bu veriler lamotrijinin levetirasetamın farmakokinetiğini ve levetirasetamın da lamotrijinin farmakokinetiğini etkilemediğini göstermiştir.
Lamotrijinin kararlı durum plazma konsantrasyonlan pregabalinin birlikte uygulanmasından (günde 3 kez 200 mg) etkilenmemiştir. Lamortijin ve pregabalin arasında farmakokinetik etkileşim bulunmamaktadır.
Topiramat lamotrijinin plazma konsantrasyonlarında değişime yol açmamıştır.
LATRİGAL"in uygulanması topiramat konsantrasyonlannda % 15 artış ile sonuçlanmıştır.
Epilepsi hastalarında yapılan bir çalışmada 35 gün boyunca zonisamidin (200 - 400 mg/gün) LATRİGAL (150 - 500 mg/gün) ile birlikte uygulanması, lamotrijinin farmakokinetiğini anlamlı düzeyde etkilememiştir.
Diğer antiepileptik ilaçların plazma konsantrasyonlannda değişiklikler bildirilmiş olmasına rağmen kontrollü çalışmalarda lamotrijinin birlikte uygulandığı antiepileptik ilaçların plazma konsantrasyolannı etkilediğine dair bir kanıta rastlanmamıştır.

In vıtro

çalışmalardan elde edilen kamtlar lamotrijinin protein bağlanma noktalarından diğer antiepileptik ilaçların yerine geçmediğini göstermiştir.

• Diğer psikoaktif ajanlarla etkileşmeler{bkz.Pozoloji ve uygulama şekli)

20 sağlıklı deneğe altı gün süreyle günde iki kez verilen 2 g anhidröz lityum glukonattan sonra lityum farmakokinetiği, 100 mg/gün LATRIGAL"in birlikte verilmesiyle değişmemiştir.
12 denekte çoklu oral bupropiyon dozları, tek doz LATRJGAL'*in farmakokinetiği üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkilere yol açmamıştır ve sadece lamotrijin glukuronide ait eğri altında kalan alanda hafif bir artışa neden olmuştur.
Sağlıklı yetişkin gönüllülerdeki bir çalışmada 15 mg olanzapin lamotrijinin Cmaks ve EAA değerlerini sırasıyla % 20 ve % 24 azaltmıştır. Bu büyüklükte bir etkinin klinik olarak anlamlı olması beklenmez. Lamotrijin 200 mg olanzapinin farmakokinetiğini etkilemez.
Günde 400 mg LATRİGAL"in çoklu oral dozlar halinde uygulanması 14 sağlıklı yetişkin gönüllüde 2 mg risperidonun tek doz farmakokinetiği üzerinde klinik olarak anlamlı etki göstermemiştir. 2 mg risperidonun lamotrijin ile birlikte uygulanmasını takiben 14 gönüllünün 12"sinde somnolans bildirilmiştir, buna karşın risperidon tek başına uygulandığında 20 hastanın l"inde somnolans bildirilirken LATRIGAL tek başına uygulandığmda hiç bildirilmemiştir.

İn vitroIn vitro

deneylerinin sonuçlan, lamotrijin klerensinin, klozapin, fenelzin, risperidon, sertralin veya trazodon tarafından etkilenmesinin mümkün olmadığını göstermektedir.

• Hormonal kontraseptiflerie etkileşim

Hormonal kontraseptiflerin lamotrijin farmakokinetiği üzerine etkisi:
16 kadın gönüllüdeki bir çalışmada 30 mcg etinilöstradiol/150 mcg levonorgestrel içeren oral bir kontraseptif kombinasyonu, lamotrijinin oral klerensinde yaklaşık iki misli artışa neden olarak lamotrijin EAA ve Cmaks değerlerinde sırasıyla ortalama % 52 ve % 39 azalmaya neden olmuştur. Semm lamotrijin konsantrasyonları inaktif ilaç haftası süresince (örneğin "ilaçsız hafta”) kademeli olarak artarak inaktif ilaç haftası sonunda doz öncesi konsantrasyonlar ile, birlikte tedavi sırasındakinden yaklaşık iki misH yüksek olmuştur (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli - Özel Hasta Popülasyonlannda LATRIGAL İçin Genel Doz Önerileri (Hormona! kontraseptif kullanan kadınlarda dozlama); Özel kullamm uyarılan ve önlemleri - Hormonal kontraseptifler).
Lamotrijinin hormonal kontraseptif farmakokinetiğine etkisi:
16 kadın gönüllüdeki bir çalışmada, 300 mg lamotrijin kararlı durum dozunun kombine oral kontraseptifın etinilöstradiol komponentinin farmakokinetiğine hiçbir etkisi olmamıştır. Levonorgestrel komponentinin oral klerensinde, levonorgestrel EAA ve Cmaks değerlerinde sırasıyla ortalama % 19 ve % 12 azalmaya yol açan önemsiz bir artış gözlenmiştir. Çalışma sırasında serum FSH ve LH ve östradiol ölçümleri bazı kadınlarda överlerin hormonal aktivitesinde bir miktar baskılanmaya işaret etmişse de serum progesteron ölçümü 16 deneğin hiçbirinde ovülasyona ait hormonal kanıt göstermemiştir. Levonorgestrel klerensinin az miktarda artışının ve serum FSH ve LH değişikliklerinin överlerin ovülasyon aktivitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir (bkz. Özel kullanım uyanlan ve önlemleri). 300 mg/gün
dışındaki lamotrijin dozlannm etkisi çalışılmamıştır ve diğer kadın hormon preparatlan ile çalışmalar yapılmamıştır.

• Diğer ilaçlarla etkileşmeler

10 erkek gönüllüdeki bir çalışmada, rifampisin lamotrijinin klerensini artırmış ve glukuronidasyondan sorumlu hepatik enzimlerin indüksiyonundan ötürü lamotrijin yanlanma ömrünü azaltmıştır. Birlikte rifampisin alan hastalarda, lamotrijin ile birlikte glukuronidasyon indükleyicisi alanlar için önerilen tedavi rejimi kullanılmalıdır

{bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli)
Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada lopinavir/ritonavir büyük ihtimalle glukuronidasyonu indükleyerek lamotrijinin plazma konsantrasyonlarım yaklaşık olarak yarıya indirmiştir. Lopinavir/ritonavir ile birlikte tedavi gören hastalarada lamotrijin ve glukuronidasyon indükleyiçileri birlikte uygulandığında tavsiye edilen tedavi rejimi uygulanmalıdır

{bkz,

Pozoloji ve uygulama şekli).

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Lamotrijinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
LATRİGAL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Klinik öncesi çalışmalar:


Hayvanlar üzerinde yapılan reprodüksiyon çalışmalarında lamotrijin uygulaması fertiliteye zarar vermemiştir.

İnsanlarda elde edilen veriler:


Çok sayıda prospektif gebelik kayıtlanndan elde edilen pazarlama sonrası veriler, gebeliğin ilk üç ayında LATRİGAL monoterapisine maruz kalan 2000”in üzerinde kadının gebelik sonuçlarını içermektedir. Toplamda bu veriler, sınırlı sayıdaki kayıtlardan izole damak yanğı mal formasyonu riskinde artış bildirilmişse de, majör konjenital malformasyon riskinde büyük ölçüde bir artış ortaya koymamaktadır. Bir vaka kontrol çalışması, lamotrijine maruziyet sonrasında oluşan defektlerle karşılaştırıldığında, damak yarığı riskinde artış göstermemiştir.
LATRIGAL"in çoklu ilaç kombinasyonları içinde kullanımından elde edilen veriler, diğer ajanlarla ilişkili malformasyon riskinin eşzamanlı LATRİGAL kullanımı ile etkilenip etkilenmediğini değerlendirmek için yetersizdir
LATRİGAL gebelikte ancak beklenen yararın, fetüse olan potansiyel riskten daha fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Gebelik sırasındaki fizyolojik değişiklikler lamotrijin düzeylerini ve/veya terapötik etkisini etkileyebilir. Gebelik sırasında lamotrijin düzeylerinin azaldığına dair raporlar bildirilmiştir. LATRİGAL tedavisi sırasında gebe kadınlara uygun klinik tedavi sağlanmalıdır.

Laktasyon dönemi

Lamotrijinin anne sütüne oldukça değişken konsantrasyonlarda geçtiği ve bebeklerde annedeki düzeyin yaklaşık %50"sine varan total lamotrijin düzeylerine neden olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle emzirilen bazı bebeklerde lamotrijin serum konsantrasyonları farmakolojik etkilerin meydana geldiği düzeylere erişebilir.
Emzirmenin potansiyel faydalan, bebekte oluşabilecek potansiyel advers etki riski karşısında değerlendirilmelidir

Üreme yeteneği (fertilite)

LATRİGAL" in insan fertilitesi üzerine etkisi hakkında hiçbir deneyim bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Gönülülerle yapılan iki çalışmada LATRIGAL"in ince görsel motor koordinasyonu, göz hareketleri, vücut sallanması ve sübjektif sedatif etkiler üzerine olan etkilerinin plasebodan farksız olduğu gösterilmiştir. LATRİGAL ile yapılan klinik çalışmalarda, baş dönmesi ve diplopi gibi nörolojik özellik taşıyan advers olaylar bildirilmiştir. Bu nedenle, hastalar, araç veya makine kullanmadan önce LATRİGAL tedavisinin kendilerini nasıl etkilediğini görmelidir.
Tüm antiepileptik ilaç tedavilerinin kişilere göre değişkenlik gösteren cevabından dolayı, hastalar araç kullanma ve epilepsi konusunu kendi hekimine danışmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler, mevcut verilere dayanarak epilepsi ve bipolar bölümlerine ayrılmıştır Ancak, lamotrijinin genel güvenilirlik profili dikkate alınırken her iki bölüme başvurulmalıdır. Pazarlama sonrası gözetimlerden elde edilen istenmeyen etkiler epilepsi bölümüne dahil edilmiştir.
İstenmeyen etkilerin sınıflandınimasında şu sistem kullanılmıştır; Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100, <1/10), yaygın olmayan (>1/1000, <1/100), seyrek (>1/10,000, <1/1000), çok seyrek (<1/10,000). bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Epilepsi


Deri ve deri altı doku bozuklukları

Çok yaygın: Deri döküntüsü.
Seyrek; Stevens Johnson Sendromu
Çok seyrek: Toksik epidermal nekroliz.
Yetişkinlerde yapılan çift kör, ek tedavi klinik çahşmalarda, deri döküntüsü LATRIGAL alan hastaların % 10"unda ve plasebo alanlann % 5'inde meydana gelmiştir. Deri döküntüleri LATRİGAL alan hastalarm % 2"sinde tedavinin kesilmesine neden olmuştur. Döküntü genellikle makülopapüler görünüşte olup genellikle tedavinin başlamasmdan itibaren 8 hafta içinde meydana gelmiştir ve LATRIGAL"in kesilmesiyle düzelmiştir

{hkz.

Özel kullamm uyanları ve önlemleri).
Seyrek olarak, Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizi (Lyell Sendromu) de içeren ciddi, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden deri döküntüleri bildirilmiştir. Hastalann çoğunluğunda ilacın kesilmesiyle düzelme olmakla beraber, bazı hastalarda geri dönüşümsüz yara izleri ve seyrek vakalarda ölüm bildirilmiştir

{bkz.

Özel kullanım uyarılan ve önlemleri).
Döküntü riskinin aşağıdakilerle güçlü ilişkisi olduğu gösterilmiştir:
LATRİGAL"in yüksek başlangıç dozları ve LATRIGAL tedavisinde önerilen doz artinmmın aşılması

(bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli).
Beraberinde valproat kullanımı

{bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli)
Döküntü aym zamanda değişik sistemik semptomlarla ilgili olarak bir aşırı duyarlılık sendromunun bir parçası olarak da bildirilmiştir

{bkz

. Bağışıklık sistemi bozuklukları2).

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Çok seyrek; Hematolojik anormallikler (nötropeni, lökopeni, anemi,
trombositopeni, pansitopeni, aplastik anemi ve agranülositoz dahil), lenfadenopati.
Hematolojik anormallikler ve lenfadenopati aşırı duyarlılık sendromu ile ilgili olabilir veya olmayabilir

{bkz.

Bağışıklık sistemi bozukluklan**)

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Aşın duyarlılık sendromu** (ateş, lenfadenopati, yüz ödemi, kan
ve karaciğer anormallikleri, di s semine intravasküler koagülasyon, multiorgan disfonksiyonu gibi belirtiler dahil).

Monoterapi olarak yürütülen klinik çalışmalarda:


Baş ağrısı.
Çok yaygın:
Yaygın;
Yaygın olmayan:
Seyrek;

Diğer klinik çalışmalarda:

Çok yaygın:
Yaygın:
Çok seyrek:

Somnolans, uykusuzluk, baş dönmesi, tremor. Ataksi.
Nistagmus
Somnolans, ataksi, baş ağrısı, baş dönmesi.
Nistagmus, tremor, uyuşukluk, uykusuzluk.
Aseptik menenjit, ajitasyon, dengesizlik, hareket bozuklukları, Parkinson hastalığında kötüleşme, ekstrapiramidal etkiler, koreoatetozis, nöbet sıklığında artış.
LATRİGAL"in önceden Parkinson hastalığı olanlarda Parkinson semptomlarını kötüleştirdiğine dair raporlar ve bu altta yatan koşula sahip olmayan hastalarda da ekstrapiramidal etkiler ve koreoatetozis görüldüğüne dair nadir raporlar bulunmaktadır.

G5z bozuklukları

Monoterapi olarak yürütülen klinik çalışmalarda:


Yaygın olmayan: Diplopi, bulanık görme

Diğer klinik çalışmalarda:


Diplopi, bulanık görme Konjunktivit.

Çok yaygın:
Seyrek:

Gastrointestinal bozuklukları

Monoterapi olarak yürütülen klinik çalışmalarda:

Yaygın: Bulantı, kusma, ishal.

Diğer klinik çalışmalarda:

Çok yaygın:
Bulantı, kusma ishal

Yaygın:
Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme, karaciğer fonksiyon bozukluğu, karaciğer yetmezliği.

Hepato-biliyer bozuklukları

Çok seyrek:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu genelde aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla ilgili olarak meydana gelir, ancak açık aşırı duyarlılık belirtileri olmaksızın nadir vakalar da rapor edilmiştir.

Çok seyrek; Lupus-benzeri reaksiyonlar.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Yaygın: Yorgunluk.

Bipolar Bozukluk


Aşağıdaki advers etkiler, LATRİGAL' in genel güvenilirlik profili için epilepside görülenlerle birlikte dikkate alınmalıdır.

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Bipolar bozukluk ile ilgili klinik çalışmalar sırasında:


Çok yaygın: Deri döküntüsü.
Seyrek; Stevens Johnson Sendromu.
LATRİGAL ile yapılan bütün bipolar bozukluk çalışmaları (kontrollü ve kontrolsüz) göz önüne alındığında, LATRİGAL alan hastaların % 12' sinde deri döküntüleri meydana gelmiştir Oysa, bipolar bozukluk olan hastalarda yapılan kontrollü klinik çalışmalarda, lamotrijin alan hastaların %8' inde ve plasebo alan hastalann % 6' sında deri döküntüleri meydana gelmiştir.

Sinir sistemi bozuklukları

Bipolar bozukluk ile ilgili klinik çalışmalar sırasında:


Çok yaygın: Baş ağnsı.
Yaygın: Ajitasyon, uyuklama, baş dönmesi.

Kas-iskelet ve bağ dokusu bozukluklan

Bipolar bozukluk ile ilgili klinik çalışmalar sırasında:


Yaygın: Artralji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Bipolar bozukluk ile ilgili klinik çalışmalar sırasında:


Yaygın: Ağrı, sırt ağnsı.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Maksimum terapötik dozu 10-20 kat aşan dozların akut olarak ahmı bildirilmiştir. Doz aşımı sonucunda meydana gelen semptomlar arasında nistagmus, ataksi, bilinç bozukluğu ve koma yer almaktadır.
Doz aşımı durumunda, hasta hastaneye yatırılmalı ve uygun destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 55”tir. Plazma proteinlerinden aynimanın toksisiteyle sonuçlanma olasılığı hemen hiç yoktur.
Dağılım hacmi 0.92 ile 1.22 L/kg arasında değişir.

Bivotransformasvon


UDP-glukuronil transferazlar lamotrijinin metabolizmasından sorumlu enzimler olarak tanımlanmıştır.
Lamotrijin kendi metabolizmasını doza bağlı olarak çok az indükler. Ancak, lamotrijinin diğer antiepileptik ilaçlann (AEİ) farmakokinetiğini etkilediğine ilişkin kanıt olmayıp, eldeki veriler lamotrijin ve P^^^j enzimleri tarafından metabolize edilen ilaçlar arasında etkileşim
olasılığının pek bulunmadığını göstermektedir.

Eliminasvon:


Sağlıklı yetişkinlerde ortalama kararlı durum klerensi 39 ± 14 mL/dak"dır. Lamotrijinin klerensi esas olarak metaboliktir ve glukuronid ile konjüge olmuş materiyelin ardından idrarla eliminasyonu şeklindedir. İlacın % I0"undanazı değişmemiş olarak idrarla atılır. İlaçla ilgili maddenin sadece % 2 kadan feçesle atılır. Klerensi ve yarı ömrü dozdan bağımsızdır. Sağlıklı yetişkinlerdeki ortalama eliminasyon yarı ömrü 24 ile 35 saat arasındadır. Gilbert Sendromu olan hastalarda yapılan bir çalışmada, görünür ortalama klerens normal kontrol kişileriyle karşılaştırıldığında % 32 oranında azalmıştır, ancak bu değerler genel popülasyon için geçerli olan yayılım aralığı içindedir.
Lamotrijinin yarı ömrü beraberinde kullanılan ilaçlardan büyük ölçüde etkilenir. Ortalama yan ömrü karbamazepin ve fenitoin gibi glukuronidasyon indükleyici ilaçlarla birlikte verildiğinde yaklaşık 14 saate düşmekte, tek başına valproat ile birlikte verildiğinde ortalama yaklaşık 70 saate çıkmaktadır

{bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli ve Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleti).

Doğrusal! ık/Doğrusalolmavandurum;


İlacın farmakokinetik özellikleri, test edilen en yüksek tek doz olan 450 mg' a kadar lineerdir.

Besinlerin etkisi:


Maksimum konsantrasyona ulaşma süresi yemekten sonra alındığında hafif gecikirse de, emilim derecesi besinlerden etkilenmez.

Hastalarda karakteristik özellikler

•

Böbrekvetmezligiolan hastalarda:


Kronik böbrek yetmezliği olan 12 gönüllüye ve hemodiyalize giren başka 6 bireye tek doz 100 mg lamotrijin verilmiştir. Ortalama CL/F, sağlıklı gönüllülerdeki 0.58 mL/dak/kg'a kıyasla 0.42 mlVdak/kg (kronik böbrek yetmezliği), 0.33 mL/dak/kg (hemodiyaliz arasında) ve 1.57 mL/dak/kg (hemodiyaliz sırasında) olarak gerçekleşmiştir. Ortalama plazma yan ömürleri ise sağlıklı gönüllülerdeki 26.2 saate kıyasla 42.9 saat (kronik böbrek yetmezliği),
57.4 saat (hemodiyaliz arasında) ve 13.0 saat (hemodiyaliz sırasında) olarak gerçekleşmiştir. Ortalama olarak, vücutta mevcut olan lamotrijin miktannm yaklaşık % 20'"si (yayılım aralığı = 5.6-35.1)4 saatlik bir hemodiyaliz sırasında elimine olmuştur. Bu hasta popülasyonu için, başlangıç LATRİGAL dozlan için hastalann antiepileptik ilaç rejimi esas alınmalıdır. Azaltılmış idame dozlan, anlamlı böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda etkili olabilir.
•

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda:


Çeşitli derecelerde karaciğer bozukluğu olan 24 gönüllü ve kontrol grubu olarak 12 sağlıkh gönüllü üzerinde tek dozluk bir farmakokinetik çalışma gerçekleştirilmiştir. Lamotrijinin medyan görünür klerensi Derece A, B veya C (Child-Pugh Sınıflandırması) karaciğer bozukluğu olan hastalarda sırasıyla 0.31, 0.24 veya 0.10 mL/dak/kg iken, sağlıklı kontrollerde O 34 mL/dak/kg olmuştur. Başlangıç, artırım ve idame dozlan genellikle orta şiddette (Child-Pugh Derece B) karaciğer bozukluğu olan hastalarda yaklaşık % 50, ağır (Child-Pugh Derece C) karaciğer bozukluğu olan hastalarda ise yaklaşık % 75 azaltılmalıdır. Artınm ve idame dozları klinik yanıta göre ayarlanmalıdır.
•

Pedivatrik hastalarda kullanım:


Vücut ağırlığına göre ayarlanmış klerens, çocuklarda yetişkinlerde olduğundan daha yüksek olup, en yüksek değerlere beş yaş altı çocuklarda ulaşılmaktadır. Lamotrijinin yarı ömrü çocuklarda yetişkinlerde olduğundan daha kısa olup karbamazepin ve fenitoin gibi enzim indükleyici ilaçlarla birlikte verildiğinde ortalama değeri yaklaşık 7 saat olmakta, tek başına sodyum valproat ile birlikte uygulandığında ise ortalama 45 ile 50 saat arası değerlere ulaşmaktadır

{bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli).
•

Gerivatrik hastalarda kullanım:


Aynı çalışmalara katılan epilepsi hastası gençlerin ve yaşlıların dahİl edildiği farmakokinetik analizden elde edilen klinik sonuçlar, yaşlılarda lamotrijin klerensinin klinik açıdan önemli derecede değişmediğini göstermiştir. Tek dozdan sonra görünür klerens 20 yaşlannda 35 mL/dak"dan 70 yaşlannda 31 mL/dak"ya %12 oranında azalmıştır. 48 haftalık tedaviden sonraki azalma, genç ve yaşlı gruplar arasında 41 mL/dak"dan37 mL/dak”ya olmak üzere % 10 olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten, lamotrijinin farmakokinetik özellikleri 150 mg"lık tek dozu takiben 12 sağlıklı yaşlı gönüllüde incelenmiştir. Yaşlılardaki ortalama klerens (0.39 mL/dak/kg), 30 ile 450 mg arası tek dozlar sonrası yaşlı olmayan yetişkinlerle yapılan 9 çalışmadan elde edilen ortalama klerens (0.31 - 0.65 mL/dak/kg) değerleri yayılım aralığında bulunmaktadır

Klinik Çalışmalar

1-24 aylık parsiyel nöbetlİ hastalarda ek tedavinin klinik etkinliği ve güvenilirliği
1-24 aylık parsiyel nöbetli hastalarda ek tedavi olarak lamotrijinin etkinliği bir çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü ek çalışmada değerlendirilmiştir (LAM20006 Çalışması). Lamotrijin bir açık faz sırasında 1 veya 2 antiepileptik ilaca eklenmiştir (n=177).
Lamotrijin, başlangıç toplam dozu veya 2 mg"ın altında bir doz titrasyon basamağına ihtiyaç duyulması halinde günde iki kez veya iki günde bir verilmiştir. İki haftalık titrasyon periyodunun sonunda serum düzeyleri ölçülmüş ve konsantrasyon, bu zaman noktasında erişkinlerde beklenen konsantrasyon değerini (O 41 ^g/mL) aştığı takdirde sonraki dozlar azaltılmış veya artırılmamıştır. Bazı hastalarda 2 haftaUk periyot sonunda %90"a varan doz azaltımlanna ihtiyaç duyulmuştur. Antiepileptik ilaç olarak valproat kullanıldığı takdirde, lamotrijin ancak bir bebekte karaciğer fonksiyon test anomalileri olmaksızın 6 ay süreyle valproat kullanıldığında eklenmiştir. Vücut ağırlığı 6.7 kg"nin altında olan ve valproat veya karbamazepin, fenitoin, fenobarbital veya primidon dışında bir antiepileptik verilen hastalarda lamotrijin in güvenilirlik ve etkinliği değerlendirilmemiştir.
Parsiyel nöbet frekansında %40 veya üstünde bir düşüş sağlanan hastalar (n=38) kademeli olarak tedavi kesilerek plaseboya geçmek (n=19) veya 8 haftaya kadar lamotrijin tedavisine devam etmek üzere (n=19) randomize edilmiştir. Primer etkinlik sonlanma noktası, lamotrijin ve plasebo verilen ve çıkış kriterlerini yerine getiren deneklerin oranındaki farka dayanmıştır. Çıkış kriterleri, epilepsi koşullannda klinik kötüleşme belirtisi görüldüğü takdirde deneklerin çalışmadan aynimasma izin vermektedir. Primer sonlanma noktasında istatistiksel anlamlılığa erişilmemesine karşın plaseboya kıyasla (%84) lamotrijin grubundaki daha az sayıda hastada (%58) çıkış kriterleri yerine getirilmiş ve bu kriterlerin yerine getirilmesi için daha uzun bir süre gerekmiştir (22 güne karşı 42 gün).
Yan etki profili daha büyük çocuklarda görülene benzerdi.

Bipolar bozukluğu olan hastalarda depresif atakların önlenmesindeki klinik etkinlik

Bipolar I bozukluğu olan hastalarda depresif atakların önlenmesindeki etkinliği iki temel çalışmada gösterilmiştir.
SCAB20003, bipolar I bozukluğu olan ve yakın zamanda ya da o sırada majör depresif atak geçirmekte olan hastalarda depresyon ve/veya maninin nüksünü veya yinelemesini uzun vadede önlemeye yönelik çok merkezli, çift kör, ikili plasebo ve lityum kontrollü, randomize sabit doz değerlendirmeli bir klinik çalışmadır. LATRİGAL monoterapisi veya LATRIGAL + psikotropik tedavi kullanarak stabilize edilen hastalar, şu beş tedavi grubundan birine randomize edilmişlerdir: Maksimum 76 hafta (18 ay) süreyle LATRİGAL (50, 200, 400 mg/gün), lityum (serum seviyesi 0.8 - 1.1 mMolA.) veya plasebo. Depresif veya manik bir ataktan dolayı ek ilaç tedavisi ya da elektrokonvülsif tedavi (EKT) ile müdahale etmek gerekmedikçe tedavi rejimlerine devam edilmiştir.
Birincil sonlanma noktası gerek ek ilaç tedavisi veya EKT şeklinde müdahalelerde “Duygudurum Atağı için Müdahaleye kadar geçen Zaman [TIME-(DAMZ)]” olmuştur. Bu sonlanma noktasının analizinde müdahale yapılmadan çalışmadan çıkan hastalarda elde edilen verilerin kullanıldığı üç yöntem uygulanmıştır. Bu analizlerde p-değerleri 0.003 ile 0.029 arasında değişmiştir. İlk depresif atağa kadar geçen zaman ile ilk manik/hipomanik ya da mikst atağa kadar geçen zamanın destekleyici analizlerinde LATRİGAL alan hastalarda ilk depresif atağa kadar geçen süre plasebo alan hastalara göre daha uzun olmuş (p-0.047), tedavide de manik/hipomanik ya da mikst ataklarda zamanla ilgili olarak istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
SCAB2006, bipolar I bozukluğu olan ve yakın zamanda mani veya hipomani atağı geçiren ya da o sırada geçirmekte olanlar hastalarda mani ve/veya depresyonun nüks veya yinelemesinin uzun süreli önlenmesinde LATRİGAL"in çok merkezli, çift kör, ikili plasebo, lityum kontrollü, randomize, esnek dozlu değerlendirilmesini kapsayan bir klinik çalışmadır. Hastalar bir kez LATRİGAL monoterapisi ya da LATRİGAL ve beraberinde psikotrop ilaç tedavisi ile stabilize edildikten sonra, aşağıdaki üç gruptan birine rastgele dağıtılmışlardır ; Hepsi maksimum 76 haftaya (18 ay) süreyle olm^ üzere LATRİGAL (100 - 400 mg/gün), lityum (serum seviyesi 0.8 - 1.1 mMol/L) veya plasebo. Bir duygudurum atağından (depresif ya da manik) dolayı ek ilaç tedavisi veya elektrokonvülsif tedavi (EKT) ile müdahale etmek gerekmedikçe tedavi şemalarına devam edilmiştir.
Birincil son nokta gerek ek ilaç tedavisi veya EKT şeklinde müdahalelerde “Duygudurum Atağı için Müdahaleye kadar geçen Zamanı [TIME-(DAMZ)]” olmuştur. Bu ölçütün analizinde müdahale yapılmadan çalışmadan çıkan hastalarda elde edilen verilerin kullanıldığı üç yöntem uygulanmıştır. Bu analizlerde p- değerleri 0.003 ile 0.023 arasında değişmiştir. İlk depresif atağa kadar geçen zaman ile ilk manik/hipomanik ya da mikst atağa kadar geçen zamanın destekleyici analizlerinde LATRİGAL alan hastalarda ilk depresif atağa kadar geçen süre plasebo alan hastalara göre daha uzun olmuş (p=0.015), tedavide de manik/hipomanik ya da mikst ataklarda zamanla ilgili olarak istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Klinik çalışmalarda destabilizasyon, mani veya hipomaniyi uyarma eğilimi, LATRİGAL tedavisi sırasında plasebodan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir.

S.3. Klinik öncesi gûvenlilik verileri

Hayvanlarda lamotrijinin insanlardaki terapötik dozlarından daha yüksek dozlarla yapılan reprodüktif toksikoloji çalışmalarında teratojenik etkiler görülmemiştir. Ancak, lamotrijin zayıf bir dihidrofolat redüktaz inhibitörü olduğundan, anne gebelik süresince folat inhibitörü ile tedavi gördüğünden teorik de olsa insan fetal malformasyon riski vardır.
Geniş bir yelpaze oluşturan mutajenisite çalışmaları lamotrijin kullammmın insanlar üzerinde genetik risk oluşturmadığını göstermiştir.
Fare ve sıçanlar üzerinde yapılan uzun süreli çalışmalar lamotrijinin karsinojenik özelliği olmadığını göstermiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.L Yardımcı maddelerin listesi

Kalsİ5mm karbonat Krospovidon Sodyum nişasta glikolat Sodyum sakarin
Magnezyum stearat Mannitol DC
Magnezyum alüminjmm silikat Çilek aroması Koloidal anhidri silika.

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

24 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25° C"nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Kuru bir yerde ve ışıktan uzak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

6.5Ambalajm niteliği ve içeriği

Karton kutuda, PVC/PE/PVDC/Al blister ambalajda 30 tablet halinde bulunmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı: HELBA İlaç İç ve Dış San Tic. Ltd. Şti.
Adresi; Öveçler 1319. Sok. No:5/2 Çankaya/Ankara Tel No: (0 312) 478 08 88 FaxNo: (0 312) 478 06 65 e-mail: helba@helba.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI (LARI)

: 248/53

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 15.02.2013
Son yenileme tarihi:

10. KİJB'ün YENİLENME TARİHİ

1
Diğer oral kontraseptifler ve HRT çalışılmamıştır, ancak bunlar lamotrijin farmakokinetik parametrelerini benzer şekilde etkileyebilirler

{bkz.

Pozoloji ve uygulama şekli - Özel Hasta Popülasyonlannda LATRIGAL İçin Genel Doz Önerileri (Hormonal kontraseptif kullanan kadınlarda dozlama); Özel kullanım uyarılan ve önlemleri - Hormonal kontraseptifler).

• AEFlarla etkileşim{bkz^Kullanım Şekli ve Dozu)

Lamotrijinin glukuronidasyonunu inhibe eden valproat, lamotrijin metabolizmasını azaltır ve lamotrijinin ortalama yan ömrünü yaklaşık iki kat artınr.
2
Döküntü aynı zamanda aralarında ateş, lenfadenopati, yüz ödemi, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli sistemik semptomlarla birlikte görülen aşın duyarlılık sendromunun bir parçası olarak da bildirilmiştir. Sendrom klinik şiddet açısından geniş bir yayılım gösterir ve nadiren dissemine intravasküler koagülasyona ve multiorgan bozukluğuna neden olabilir. Döküntü olmasa da aşın duyarlılığın erken belirtilerinin (örneğin ateş, lenfadenopati) var olabileceği unutulmamalıdır. Bu gibi belirti ve semptomlar mevcutsa, hasta derhal değerlendirilmeli ve ahematif bir etiyoloji belirlenemezse LATRİGAL kesilmelidir.

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın: Agresyon, iritabilite.
Çok seyrek: Tik, halüsinasyon, konfuzyon.

İlaç Bilgileri

Latrigal 25mg Çiğneme Tableti

Etken Maddesi: Lamotrijin

Atc Kodu: N03AX09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Latrigal 25mg Çiğneme Tableti-KT
 • Latrigal 25mg Çiğneme Tableti-KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.