Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Arimidex 1mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Enzim İnhibitörleri » Anastrozol

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ARİMİDEX 1 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

Anastrozol 1 mg

Yardımcı maddeler;

Laktoz monohidrat 93 mg Yardımcı maddeler için 6. Te bakmız

3.FARMASÖTİK FORMU

Beyaz, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablet. Tabletin bir yüzünde logo diğer yüzünde ise 1 basılıdır.

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlan

ARİMİDEX;
Hormon-reseptör pozitif postmenopozal kadmlarda erken evre meme kanserinin tedavisinde,
Postmenopozal kadınlarda ileri evre meme kanserinin tedavisinde kullanılır.
Daha önce tamoksifene pozitif klinik cevap verenler dışında, estrojen reseptörü negatif olan hastalarda etkinlik gösterilmemiştir.

4.2Fozoloji ve uygulama şekli Pozoloj i/uygulama sıklığı ve suresi

Yetişkinler (Yaşlılar da dahil):

Oral olarak günde 1 defa 1 mg kullanılır.
Erken evre meme kanserinde tedavinin 5 yıl devam etmesi önerilmektedir.

Uygulama şekli

Oral olarak kullanılır

özel popfllasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Hafif veya orta şiddetli böbrek yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez.
Hafif karaciğer yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez.

Pediyatrik popûlasyon:

Çocuklarda kullanımı önerilmez (Bölüm 5,1 ve 5,2'ye bkz.)

Geriyatrik popOlasyon:

Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez.

4.3 Kontrendikasyonlar

ARİMİDEX aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.
• premenopozal kadınlarda
• gebelikte veya laktasyonda
• ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 ml/dak.'dan daha az)
• orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda
• anastrozole veya ARİMİDEX'in formülünde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda (Bölüm 6.1'e bkz.).
Estrojen içeren tedaviler ARİMİDEX'in farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından, ARİMİDEX ile beraber uygulanmamalıdır.
Tamoksifen ile birlikte tedavi için Bölüm 4.5'e bkz.

4.4 özel kullanım uyarıları ve önlemleri

ARİMİDEX'in çocuklarda emniyeti ve etkisi saptanmadığından kullanımı önerilmez. (Bölüm 5.1 ve 5.2'ye bkz.)
Kuşku varsa, tedaviden önce hastanın menopozda olduğu laboratuvar testleri ile kesinleştirilmelidir.
ARİMİDEX'in orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 20 ml/dak.'dan daha az), güvenli kullanımını destekleyecek herhangi bir veri yoktur.
Osteoporozu olan veya osteoporoz gelişmesi açısından yüksek risk altında olan hastalar kemik mineral yoğunluklarım, hem tedaviye başlarken hem de tedavi süresince belirli aralıklarla ölçtürmelidirler. Osteoporoz tedavisi ve proflaksisi uygun olarak başlatılmalı ve dikkatle izlenmelidir.
Anastrozolun, LHRH analogları ile kullanımı ile ilgili herhangi bir veri yoktur. Bu kombinasyon klinik çalışmalar haricinde kullanılmamalıdır.
ARİMİDEX dolaşımdaki estrojen seviyelerini düşürdüğünden, kemik mineral yoğunluğunun azalması ile bağlantılı olarak olası kınk riskinde artışa neden olabilir. Post menopozal kadınlarda bifosfonatların kullanımlarının anastrozolün sebep olabileceği daha fazla kemik mineral kaybını durdurabileceği dikkate almmalıdır.
Bu ürün laktoz içerir. Kalıtsal olarak nadir galaktoz intolerans problemi olan Lapp laktaz yetmezliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Antipirin ve simetidin ile yapılan klinik etkileşim çahşmalan, ARİMlDEX'in diğer ilaçlarla birlikte kullanılmasmın, sitokrom P 450 aracılığı ile klinik açıdan anlamlı ilaç etkileşimlerine neden olmasınm beklenmediğini göstermektedir.
Klinik çalışma güvenlilik verileri gözden geçirildiğinde, ARİMİDEX ile birlikte yaygın olarak kullanılan diğer ilaçlan da alan hastalarda, kl

ini

k olarak anlamlı etkileşmeler olmadığı görülmüştür. Bifosfonatlarla klinik olarak önemli bir etkileşim yoktur (Bölüm 5. Te bkz.).
Estrojen içeren tedaviler, ARİMİDEX'in farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından ARİMlDEX'le beraber uygulanmamalıdır.
Tamoksifen, ARİMİDEX ile birlikte uygulanmamalıdır, bu ARlMlDEX'in farmakolojik etkisini azaltabilir ( Bölüm 4.3'e bkz.)

4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X
ARİMİDEX hamilelerde veya emziren kadınlarda kontrendikedir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/ Doğum kontrolO(Kontrasepsiyon)

Premenpozal kadınlarda kontrendike olduğundan uygulanabilir değildir.

Gebelik dönemi

ARİMİDEX gebelikte kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

ARlMtDEX emziren kadınlarda kontrendikedir.

Üreme yeteneği/FertiIite

Anastrozol dişi sıçanlarda kısırlık görülme sıklığının yükselmesine pre-implementasyon kaybı oluşmasma sebep olmuştur. Bu etkiler klinik ile ilişkili dozlarda meydana gelmiştir. İnsandaki etki göz ardı edilemez. Bu etkiler bileşiğin farmakolojik etkileri ile ilgilidir ve bileşiğin kesilme periyodundan 5 hafta soru-a tamamen geriye döner.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ARİMİDEX, hastaların araç ve makina kullanma yeteneğini azaltmaz. Buna rağmen ARİMİDEX kullanımı ile asteni ve uyku hali rapor edildiğinden, araç veya makina kullanırken böyle semptomlar oluşursa dikkat etmek gerekir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aksi belirtilmediyse, aşağıdaki sıklık kategorileri operabl 9366 postmenopozal kadınla 5 yıl yürütülmüş büyük bir faz III çalışmadan (ATAÇ çalışması) rapor edilen advers olaylardan hesaplanmıştır.
Advers ilaç reaksiyonları aşağıda sıklık şeklinde listelenmiştir.
Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000), çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Anoreksi,genel olarak hafif, Hiperkolesterolemi genel olarak hafif veya orta şiddette.

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın; Başağnsı, genel olarak hafif veya orta şiddette
Yaygın: Somnolans, genel olarak hafif veya orta şiddette, Karpal tünel sendromu

Vasküler hastalıklan

Çok yaygın; Sıcak basması, genel olarak hafif veya orta şiddette

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı, genel olarak hafif veya orta şiddette.
Yaygın: ishal, genel olarak hafif veya orta şiddette, kusma genel olarak hafif veya orta şiddette

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın: Alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz ve aspartat aminotranferaz seviyelerinde artış
Yaygın olmayan: gama-GT ve bilirübin seviyelerinde artış, Hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Saç incelmesi,genel olarak hafif veya orta şiddette, aleıjik reaksiyonlar, deri döküntüsü, genel olarak hafif veya orta şiddette Yaygın olmayan: Ürtiker
Seyrek: Eritema multiforme, anaflaktoid reaksiyonlar Bilinmiyor: Stevens-Johnson sendromu,** Anjİyoödem**

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıklan

Çok yaygm: Eklem ağnsı /sertliği ,genel olarak hafif veya orta şiddette Seyrek: Tetik parmak

Üreme sistemi ve meme hastahklan

Yaygın: Vajinal kuruluk, genel olarak hafif veya orta şiddette, vajinal kanama, genel olarak hafif veya orta şiddette *

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygm :Asteni,gen el olarak hafif veya orta şiddette
'Çoğunlukla daha önce hormonal bir tedavinin uygulandığı ileri evre meme kanserli hastalarda mevcut hormon tedavisinden ARİMİDEX'e geçildikten sonra ilk birkaç haftada, nadir olarak vajinal kanama rapor edilmiştir. Eğer kanama devam ederse daha ileri bir değerlendirme düşünülmelidir.
¦¦Mevcut verilerden tahmin edilelememektedir.
ARİMİDEX, dolaşımdaki estrojen seviyelerini düşürdüğünden,kemik mineral yoğunluğu azalabilir, bu durum bazı hastalarda kemik kınima riskininin artmasına neden olabilir (Bölüm 4.4 Kullanım için öze! Uyanlar ve özel önlemlere bkz.).
Aşağıdaki tablo ATAÇ çalışmasındaki önceden belirlenmiş olan ve çalışma tedavisi sırasında ve tedavinin durdurulmasını izleyen 14 gün içerisinde gelişen advers olayları, ARİMtDEX kullanımıyla arada sebep/sonuç ilişkisi aranmaksızın göstermektedir.
Advers etkiler
ARİMİDEX
(N=3092)
Tamoksifen
(N=3094)
Sıcak basması
1104(%35.7)
1264(%40.9)
Eklem ağrısı/sertliği
1100(%35.6)
91U%29.4)
Duygudurum bozuklukları
597 %19.3)
554 (%17.9)
Bitkinlik/asteni
575 (%18.6)
544 (%17.6)
Bulantı ve kusma
393 (%12.7)
384 (%12.4)
Kırıklar
315 (%10.2)
209 (%6.8)
Omurga, kalça veya el bileği/Colles kınklan
133 (%4.3)
91 (%2.9)
El bileği/Colles kırıklan
67 (%2.2)
50 (%1.6)
Omurga kınklan
43 (%1.4)
22 (%0,7)
Kalça kınklan
28 (%0.9)
26 (%0.8)
Katarakt
182 (%5.9)
213 (%6.9)
Vaginal kanama
167 (%5.4)
317(%10.2)
İskemik kardiyovasküler hastalık
127 (%4.1)
104 (%3.4)
Angina pectoris
71 (%2.3)
51 (%1,6)
Miyokard infarktüsü
37 (%1.2)
34 (%1.1)
Koroner arter hastalığı
25 (%0.8)
23 (%0.7)
Miyokard iskemisi
22 (%0.7)
14 (%0.5)
Vaginal akıntı
109 (%3.5)
408 (%13.2)
Herhangi bir venöz tromboembolik olay
87 (%2.8)
140 (%4.5)
Derin venöz tromboembolik olaylar, akciğer embolisi dahil
48 (%1.6)
74 (%2.4)
İskemik serebrovasküler olaylar
62 (%2.0)
88 (%2.8)
Endometrium kanseri
4 (%0.2)
13 (%0.6)
Medyan 68 aya varan izlem sonrası ARİMİDEX ve tamoksifen gruplannda her 1000 hasta-yılı için sırasıyla 22 ve 15 kınk gözlenmiştir. ARİMİDEX'te gözlenen oran, aynı yaşlardaki postmenopozal popülasyonlarda bildirilen sınırlar içerisindedir. ATAÇ çalışmasındaki anastrozol kullanan hastalarda görülen kınk ve osteoporoz oranlannm tamoksifenin koruyucu bir etkisini mi, anastrozolün spesifik bir etkisini mi yoksa beraberce her ikisini mi yansıttığı, belirlenmemiştir.
Osteoporoz insidansı, ARİMİDEX ile tedavi edilen hastalarda %10.5, tamoksifen ile tedavi edilen hastalarda %7.3'tür.
4.9. Doz aşımı ve tedavisi
Kazara doz aşımı ile ilgili sınırlı klinik deneyim vardır. Hayvan çahşmalannda anastrozol düşük akut toksisite göstermiştir. Klinik çalışmalar ARİMİDEX'in çeşitli dozlan ile yürütülmüş, sağlıklı erkek gönüllülere tek doz olarak 60 mg'a kadar ve ilerlemiş meme kanserli postmenopozal kadınlarda ise günde 10 mg'a kadar doz verildiğinde iyi tolere edilmiştir. ARİMlDEX'in hayatı tehdit edecek semptomların oluşmasma sebep olabilecek tek kullanımlık dozu saptanmamıştır. Spesifik antidotu yoktur ve tedavi semptomatik olmalıdır.
Aşın dozda birden fazla farklı ilacın alınmış olabileceği ihtimali düşünülmelidir. Hasta uyanık ise kusturulabilir. ARİMİDEX yüksek olarak proteine bağlanmadığından dializ işlemi faydalı olabilir. Yaşamsal bulgulann sık aralıklarla izlenmesi ve hastanın yakın takibe alınması şeklinde genel destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1 Farmakodinamik özellikleri

ATC Kodu:L02B G03 (Enzim inhibİtörleri)
Anastrozol güçlü ve seçiciliği yüksek bir non-steroidal aromataz inhibitörüdür. Postmenopozal kadınlarda, estradiol başlıca periferik dokularda androstenedionun aromataz enzim kompleksi tarafından estrona dönüştürülmesiyle oluşur. Daha sonra estron, estradiole dönüşür. Meme kanserli kadınlarda dolaşımdaki estradiol seviyelerinin düşürülmesinin faydalı etki oluşturduğu gösterilmiştir. Postmenopozal kadınlarda günde 1 mg şeklinde uygulanan anastrozol'ün, %80'in üzerinde estradiol baskı lanmasına neden olduğu oldukça hassas yöntemlerle gösterilmiştir.
Anastrozol, progestojenik, androjenik veya estrojenik aktiviteye sahip değildir. Anastrozol'ün günlük lOmg'a kadar dozlarımn kortizol veya aldosteron sekresyonuna herhangi bir etki yapmadığı, öncesinde ve sonrasında standart ACTH testi ile ölçülerek saptanmıştır. Bu nedenle ilave kortikoid verilmesi gerekmemektedir.

Erken evre meme kanserinde primer adiuvan tedavi


Operabl meme kanseri olan 9366 postmenopozal kadında yapılan büyük bir faz III çalışmada, 5 yıl süreyle kullanılan ARİMİDEX'in, hastalıksız sağkalım bakımından tamoksifenden istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstün olduğu gösterilmiştir. Prospektif olarak belirlenmiş, hormon reseptörü-pozitif olan popülasyonda ise ARİMİDEX'in, hastalıksız sağkalım bakımından tamoksifenden daha fazla etkili olduğu gözlenmiştir. ARİMİDEX, nüks gelişinceye kadar geçen süre bakımından tamoksifenden, istatistik anlam taşıyacak şekilde üstün bulunmuştur. ARİMİDEX lehine olan bu farkın, hem ITT (Intention To Treat) popülasyonunda hem de hormon reseptörü-pozitif popülasyonda, hastalıksız sağkalım bakımından mevcut farktan da fazla olduğu görülmüştür. ARlMlDEX'in, uzak metastazlar gelişinceye kadar geçen süre bakımından tamoksifenden, istatistik anlama sahip olacak şekilde üstün olduğu görülmüştür. Kontralateral meme kanseri insi dansı ARİMİDEX ile, tamoksifene kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmıştır. 5 yıl devam eden tedaviden sonra anastrozol, genel sağkalım bakımından en az tamoksifen kadar etkilidir. Ancak ölüm oranlannm düşük olması nedeniyle, anastrozole eşlik eden uzun dönemdeki sagkalımı tamoksifene kıyasla daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için, ilave izleme dönemlerine ihtiyaç vardır. Medyan 68 aylık izlem süresiyle birlikte ATAÇ çalışması hastalan, 5 yıllık tedaviden sonra, ARtMİDEX'in uzun dönemdeki tedavi-sonrası etkilerinin tamoksifenle karşılaştırılmasına yetecek bİr süre boyunca izlenmemiştir.

ATAÇ bitiş noktası özel

i: 5-yıIlık tedavinin tamamlanma analizi

Etkinlik bitiş noktalan

Olay sayısı (sıklığı)

ITT popülasyonu

Hormon rest popO

^ptörfi-pozitif

asyon

ARİMİDEX

(N=3125)

Tamoksif

en

(N=3116)

ARİMİDEX

(N=2618)

Tamoksifen

(N=2598)

Hastalıksız sağkalım*

575(18.4)

651

(20.9)

424(16.2)

497(19.1)

Nispi risk

0.87

0.83

2-taraflı %95 gOven aralığı

0.78 - 0.97

0.73 - 0.94

p-degeri

0.0127

0.0049

Etkinlik bitiş noktalan

Olay sayısı (sıklığı)

ITT popOlasyonu

Hormon rese popü

ptöru-pozitif

asyon

ARİMtDEX

(N=3125)

Tamoksif

en

(N=3116)

ARİMİDEX

(N=2618)

Tamoksifen

(N=2598)

Uzak hastalıksız sagkalım'^

500(16.0)

530(17.0)

370(14.1)

394(15.2)

Nispi risk

0.94

0.93

2-taraflı ®/o95 gUven aralığı

0.83 -1.06

0.80 - 1.07

p-degeri

0.28S0

0.2

838

NUks gelişinceye kadar geçen süre*^

402(12.9)

498(16.0)

282(10.8)

370(14.2)

Nispi risk

0.79

0.74

2-taraflı %95 güven aralığı

0.70 - 0.90

0.64 - 0.87

p-degeri

0.0005

0.0<

002


Uzak nüks gelişinceye kadar geçen süre**

324(10.4)

375(12.0)

226 (8.6)

265(10.2)

Nispi risk

0.86

0.84

2>taraflı %95 güven aralığı

0.74 - 0.99

0.70 - 1.00

p-degeri

0.0427

0.0559

Karşı memede primer kanser gelişimi

35(1.1)

59 (1.9)

26 (1.0)

54 (2.1)

Olasılık oranı

0.59

0.47

2-taraflı %95 güven aralığı

0.39 - 0.89

0.30 - 0.76

p-degerl

0.0131

0.0

018

Genel sağkalım'

411

(13.2)

420(13.5)

296(11.3)

301(11.6)

Nispi risk

0.97

0.97

ATAÇ bitiş noktası özeti; 5-yıllık tedavinin tamamlaama analizi


Etkinlik bitiş noktalan

Olay sayısı (sıklığı)


Hormon reseptörfl-pozitif _popOlasyon_

ITT popUlasyonu


ARIMIDEX

Tamoksif

en

(N=3116)(N=3125)

ARİMİDEX

(N=2618)

Tamoksifen

(N=2598)

2-taraflı %95 güvenaralıfeı_

0.85 -1.12

0,83-1.14

p-deŞeri


0.7142


0.7339


“Hastalıksız sağkalım, bütün nüksleri kapsar ve loko-rejional nükslerin, karşı memede yeni meme kanseri gelişiminin veya uzak nükslerin, ilk defa görülmesine veya (herhangi bir nedene bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
''Uzak hastalıksız sağkalım, uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (herhangi bir nedene bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
°Nüks gelişinceye kadar geçen süre, loko-rejional nükslerin, karşı memede yeni meme kanseri gelişiminin veya uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (meme kanserine bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
''Uzak nüks gelişinceye kadar geçen süre, uzak nükslerin ilk defa görülmesine veya (meme kanserine bağlı) ölüme kadar geçen süredir.
®Ölen hasta sayısı (yüzdesi).
Tedavi konusunda verilen bütün kararlarda olduğu gibi, uygulanacak tedavinin nispi faydaları ve riskleri, meme kanseri olan kadın ve doktoru tarafından birlikte değerlendirilmelidir.
ARİMİDEX ve tamoksifen birlikte uygulandığmda, hormon reseptörü durumundan bağımsız olarak, etkinlik ve güvenlİIİk yönünden tek başına verilen tamoksifen ile benzer bulunmuştur. Bunun gerçek mekanizması henüz açık değildir. . ARİMİDEX ile oluşan estradiol baskılaması derecesindeki bir azalmaya bağlı olduğu sanılmamaktadır.

Adiuvan tamoksifen ile tedavi edilmiş erken evre meme kanseri hastalarının adiuvantedavisi


Hormon reseptörü pozhif meme kanseri olan, cerrahi işlem geçirmiş, radyoterapi uygulanmış veya uygulanmamış, kemoterapi uygulanmamış olan ve

2

yıl adjuvan tamoksifen tedavisi görmüş, postmenopozal 2579 kadında yapılan bir faz III çalışmasında (ABCSG 8) tamoksifen kullanmayı bırakıp ARİMİDEX kullanmaya başlayan kadınlardaki hastalıksız sağkalım,raedyan 24 aylık izleme sonrasında tamoksifene devam edenlerden daha üstün olarak bulunmuştur.
Herhangi bir nüks gelişinceye kadar geçen süre, lokal veya uzak metastaz gelişinceye kadar geçen süre ve uzak metastaz gelişinceye kadar geçen süre; hastalıksız sağkalım sonuçlarına paralel olarak, ARlMlDEX'in istatistiksel olarak anlamlı avantaja sahip olduğunu doğrulamıştır. Kontralateral meme kanseri insidansı, her iki grupta da çok düşük olmuş ve ARİMİDEX, sayısal olarak avantajlı bulunmuştur. Genel sağkalım, iki tedavi grubunda benzer bulunmuştur.

Çalışma ABCSG 8 bitiş noktası ve sonuçların özeti

Etkinlik bitiş noktası

Olay sayısı (sıklığı)

ARİMİDEX
(N=1297)

Tamoksifen

(N=1282)

Hastalıksız

sağkalım

65(5.0)
93(7.3)
Nispi risk
0.67
2-taraflı %95 güven aralığı
0.49 - 0.92
p-değeri
0.014

Herhangi bir nüks gelişinceye kadar geçen süre

36(2.8)
66(5.1)
Nispi risk
0.53
2-taraflı %95 güven aralığı
0.35-0.79
p-değeri
0.0
02

Lokal veya uzak nüks

29(2.2)
51(4.0)
Nispi risk
0.55
2-taraflı %95 güven aralığı
0.35-0.87
p-değeri
0.011
Uzak DÛks gelişinceye kadar geçen süre
22(1.7)
41(3.2)
Nispi risk
0.52
2-taraflı %95 güven aralığı
0.31-0.88
p-değeri
0.015
Karşı memede primer kanser gelişimi
7(0.5)
15(1.2)
Olasılık oranı
0.46
2-taraflı %95 güven aralığı
0.19-1.13
p-değeri
0.090
Genel sağkalım
43(3.3)
45(3.5)
Nispi risk
0.96
2-taraflı %95 güven aralığı
0.63-1.46
p-değeri
0.840
ARİMİDEX ile yapılan benzer, başka iki çalışma (GABG/ARNO 95 ve İTA) ile ABCSG 8 ve GABG/ARNO 95 çalışmalannın kombine analizi, bu sonuçlan desteklemektedir,
ARİMİDEX'in söz konusu 3 çalışmadaki güvenlilik profili, hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanseri olan kadınlarda bilinen güvenlilik profiliyle bağdaşmaktadır.

Bifosfonat risedronat İle anastrazol calısması f S AB RE)


Kemik mineral voSunluSu (BMP)


Faz III/IV SABRE çalışmasında, hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanserine sahip 234 postmenopozal kadm, mevcut kınlganlık kırılma riskine göre düşük, orta ve yüksek risk gruplan olmak üzere sınıflara aynimış ve 1 mg/gün ARlMİDEX ile tedavi başlatılmıştır. Primer etkinlik parametresi DEXA tarama kullanılarak bel omurgası kemik yoğunluğunun analizi olmuştur. Tüm hastalar vitamin D ve kalsiyum ile tedavi almıştır. Düşük risk grubundaki hastalar (n=42) sadece ARİMtDEX almış, orta risk grubundaki hastalar ARİMİDEX ve haftada bir risedronat 35 mg (n=77) veya ARİMİDEX ve plasebo (n=77) olmak üzere randomize edilmiş ve yüksek risk grubundakiler ARİMİDEX ve haftada bir kez risedronat 35 mg (n=38) almıştır. Primer dönüm noktası 12 ayda bel omurgası kemik kütlesi yoğunluğunda , başlangıça göre değişimdir.
12 aylık esas analiz, halen orta ve yüksek kınlganhk kınima risk grubundaki hastaların, ARİMİDEX 1 mg/gün ile kombine olarak haftada bir kez risedronat 35 mg kullanıldığında kemik kütle yoğunluğunda düşüş olmadığını göstermiştir. (DEXA taraması kullanılarak bel omurgası kemik mineral yoğunluğu ile değerlendirilmiştir) İlaveten, sadece ARİMİDEX 1 mg/gün ile tedavi edilen düşük risk grubunda, istatistiksel anlamdan belirgin olmayan BMD düşüşü gözlenmiştir. Bu bulgular sekonder etkinlik değişkenliğinde, 12, ayda toplam kalça kemik mineral yoğunluğunda başlimgıca göre değişim ile yansıtılmıştır.
Bu çalışma, ARİMİDEX ile tedavisi planlanmış erken evre meme kanseri olan postmenopozal kadınlarda, olası kemik mineral kaybı için bifosfonatlann kullanımına kanıt sağladığı değerlendirilmiştir.
Lipidler
SABRE çalışmasında, ARİMİDEX ve risedronat İle tedavi edilen hastaların plazma lipidlerinde nötral bir etki olmuştur.

Pediyatrikler


Pediyatrik hastalarda 3 klinik çalışma düzenlenmiştir. (2 tanesi jinekomastili pubertal erkeklerde ve 1 tanesi McCune-Albright Sendromlu kızlarda)
Jinekomasti çalışmalan
Çalışma 006, 12 aydan uzun süredir jinekomastili 82 pubertal erkeğin (11-18 yaş arası) ARİMİDEX 1 mg/gün veya günlük plasebo ile 6 aya kadar tedavi edildiği, randomize, çift-körlü, çok merkezli bir çalışmadadır. 6 aylık tedavi sonunda, Anastrozol 1 mg grubu ile plasebo grubu arasında, %50 veya daha fazla toplam göğüs hacmi redüksiyonuna sahip hasta sayısında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir.
Çalışma 001, 12 aydan kısa süredir jinekomastili 36 pubertal erkekte günde 1 mg ARIMİDEX ile yapılan açık uçlu, çoğul dozlu farmakokinetik çalışmadır. Sekonder amaçlar hasta tolerabil itesi ve güvenliği ile tedavinin 1. günü ile başlangıçtan 6 ay sonrası arasında her iki memede de jinekomastinin hesaplanan hacminde başlangıca göre en az %50 redaksiyon olan hastalann oranını değerlendirmektedir.
Bu çalışmada anastrazolün potansiyel faydalan nı araştırmak için 25 erkek çocuktan oluşan bir farmakodinamik altpopülasyon seçilmiştir.Hastalarda 6. ayda toplam meme hacminde %50 veya üzeri azalma gözlenmiştir, bu oran ultrason ile ölçüldüğünde %55.6, kumpas ile ölçüldüğünde %77.8'dir. (sadece gözlemsel veri, bu sonuçlar üzerinde istatistiksel analiz yapılmamıştır)

McCune-Albright Sendromu çalışması


Çalışma 0046, McCune Aİbright sendromuna (MAS) sahip 28 kızda (2 yaş ila 10 yaş arası, 10 hariç) yapılan uluslar arası, çok merkezli, açık uçlu araştırma çalışmasıdır. Primer amaç MAS hastalannda anastrozol 1 mg/gün ile tedavinin güvenliiği ve etkinliğini değerlendirmektir. Çalışma tedavisinin etkinliğinde, vajina! kanama, kemik yaşı ve büyüme hızı ile ilgili tanımlanan kriterlere tam uyan hastalann oranı baz alınmıştır. Tedavide, vajinal kanama günü sıkhğmda istatistiksel anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Tanner evrelendirmesi, ortalama över hacmi veya ortalama uterus hacminde klinik açıdan önemli bir değişim yoktur. Tedavinin başlangıcı ile kıyaslandığında, tedavi sırasında kemik yaşı artış hızında istatistiksel açıdan belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Büyüme hızı (cm/yıl), tedavi öncesi 0. ay ile 12. ay arasında ve tedavi öncesi 2. 6 ay (7. ay ile 12. ay arası) sırasında belirgin derecede azalmıştır (p<0.05). Başlangıç vajinal kanama düzeyindeki hastalann %28'İnde tedavi sırasında kanama günleri sıklığında %50 ve üzerinde redüksiyon; %40'ında 6 aylık periyodu aşkın kanamada kesilme ve %12'sinde 12 aylık periyodu aşkın kanamada kesilme olmuştur.
18 yaş altı çocuklarda advers olaylann genel değeriendirmesi yapıldığında, güvenlilik ve tolere edilebilirlik ile ilgili bir fikir ileri sürülemez.

5.2 Farmakoklnetik özellikJeri Genel özellikler

Anastrozolün emilimi hızlıdır. Yavaş elimine edilir.

Emilim


Anastrozol'ün absorbsiyonu hızlıdır. Absorbsiyon hızındaki küçük değişikliğin, kararlı plazma konsantrasyonunda klinik olarak anlamlı etkiler oluşturması beklenmez. Yiyecekler hızı hafifçe azaltır ancak absorbsiyon süresini uzatmaz.

Da&ılım


Maksimum plazma konsantrasyonu tipik olarak doz uygulanmasmdan sonra iki saat içinde oluşur (aç kamına). %90-95 hastada, anastrozol kararlı plazma konsantrasyonlarına 7 günlük doz uygulamasıyla erişilir. Anastrozol'ün farmakokinetik parametrelerinin zamana veya doza bağımlı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Anastrozol'ün sadece % 40'ı plazma proteinlerine bağlanır.

Bivotransformasvon


Anastrozol metabolizması N-dealkilasyon, hidroksilasyon ve glukuronidasyon şeklinde olur.

Eliminasvon


Anastrozol yavaş elimine edilir. Plazma eliminasyon yan ömrü yaklaşık 40-50 saattir. Postmenopozal kadınlarda anastrozol büyük oranda metabolize olur, anastrozol'ün %1 Cundan daha azı 72 saat içinde idrarla değişmeden atılır. Metabolitleri öncelikle idrarla atılır. Plazmadaki en önemli metaboliti olan triazol, aromataz enzimini inhibe etmez.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Uygulanabilir değildir.

Yaslılar


Postmenopozal kadmlarda, anastrozolün farmakokinetiği yaşa bağımlı değildir.

Çocuklar


Çocuklarda farmakokinetik çalışma yapılmamıştır.

Böbrek vetmezli&i


Böbrek yetmezliği olan gönüllülerde görülen anastrozol oral klirensi, sağlıklı gönüllülerde gözlemlenen değerlerdedir.

Karaciğer vetmezliS

i
Stabil hepatik sirozu olan gönüllülerde görülen anastrozol oral klirensi, sağlıklı gönüllülerde gözlemlenen değerlerdedir.

5.3 Klinik Öncesi güvenilirlik verileri Akut Toksisite

Kemirgenlerle yapılan akut toksisite çalişmalannda oral olarak uygulanan medyan letal doz lOOmg/kg/gün'den, intraperitoneal olarak uygulanan doz ise 5 Om g/kg/gün'den fazla olmuştur. Köpekte yapılan bir oral akut toksisite çalışmasında, letal dozun medyan değeri 45mg/kg/gün'den daha büyük bulunmuştur.

Kronik Toksisite

Çoklu doz toksisite çalışmalarında sıçan ve köpekler kullanılmıştır. Toksisiste çalışmalarında anastrozolün etkisiz seviyeleri saptanmamıştır. Düşük (1 mg/kg/gün) ve orta dozlarda ( köpek 3 mg/kg/gün ve sıçan 5 mg/kg/gün) izlenen etkiler anastrozolün farmakolojik ya da enzim indüksiyonu özelliklerine bağlıdır ve anlamlı toksik veya dejeneratif değişimlerle ilgili değildir.

Mutajenisite

Yapılan genetik toksikoloji çalışmalarında ARlMİDEX'in mutajen veya klastojen olmadığı görülmüştür.

Üreme Toksikolojisi

Anastrozolün dişi sıçanlara 1 mg/kg/gün oral olarak uygulanması kısırlık görülme sıklığının yükselmesini ve 0.02 mg/kg/gün'lük uygulanması ise pre-implementasyon kaybını oluşturmuştur. Bu etkiler klinik ile ilişkili dozlarda meydana gelmiştir. İnsandaki etki hariç tutulamaz. Bu etkiler bileşiğin farmakolojik etkileri ile ilgilidir ve bileşiğin kesilme periyodundan 5 hafta sonra tamamen geriye döner.
Anastrozolün gebe sıçan ve tavşanlara sırasıyla l.O ve 0.2 mg/kg/gün uygulanması sonucu teratojenik etki oluşmamıştır. Görül en etkiler (sıçanlarda plasenta genişlemesi ve tavşanlarda gebelik oluşmaması) bileşiğin farmakolojisiyle ilgilidir.
Gebeliğin 17. gününden başlayarak doğum sonrası 22. güne kadar 0.02 mg/kg/gün ve daha fazla miktarda anastrozol verilen sıçanlann doğurduğu yavruların yaşamlan tehlikeye girmiştir. Bu etkiler bileşiğin doğum sırasındaki farmakolojik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Matemal anastrozol tedavisi, yavruların davranış veya reprodüktif performansını etkileyebilecek herhangi bir yan etki meydana getirmemiştir.

Karsinojenisite

Sıçanlar üzerinde yapılan İki yıllık onkojenesite çalışması, sadece yüksek dozda (25 mg/kg/gün), dişilerde hepatik neoplazma ve stromal polip, erkeklerde ise tiroid adenomu insidansında artış meydana gelmesi ile sonuçlanmıştır. Bu değişiklikler insanların maruz kaldığı terapötik dozun 100 kat fazlasmı temsil eden bir dozda meydana gelmiştir ve hastalara uygulanan anastrozol tedavisi ile klinik açıdan ilgili olmadığı düşünülmektedir. Fareler üzerinde yapılan iki yıllık onkojenisite çalışması, iyi huylu över tümörü indüksiyonu ve lenforetiküler neoplazma insidanslarmda değişme (dişilerde daha düşük sayıda histiositik sarkom, lenfomaya bağlı daha sık ölüm) ile sonuçlanmıştır. Bu değişikliklerin farelere alt spesifik aromataz inhibisyon etkileri olduğu ve hastalara uygulanan anastrozol tedavisiyle klinik açıdan bir ilgisinin bulunmadığı düşünülmektedir.

6. FARMASÖTİK BİLGİLER

6.1 Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat,
Povidon,
Sodyum nişasta glikolat.
Magnezyum stearat,
Hipromelloz,
Makrogol 300,
Titanyum dioksit

6.2 Geçimsizlik

Bilinen geçimsizliği yoktur.

63 Raf ömrü

ARİMİDEX'in raf ömrü 60 aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

30“C*nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın yapısı ve içeriği

Ambalaj PVC blister/alüminyum folyodur.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarımn Kontrolü Yönetmelik” lerine uygun olarak İmha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4 Levent İstanbul Tel: 0212 317 23 00 Faks; 0212 317 24 05

8. RUHSAT NUMARASI

10.03.2000-107/59
9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.03.2000 Ruhsat yenileme tarihi: 02.11.2005

10. KÜB»ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Arimidex 1mg Film Tablet

Etken Maddesi: Anastrozol

Atc Kodu: L02BG03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Arimidex 1 Mg 28 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.