Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cubicin 500mg İnfüzyon Çözeltisi İçin Toz İçeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Diğerleri » Daptomycin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CUBICIN 500 mg enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon.

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Daptomisin 500 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum hidroksit k.m. (pH ayan için)
Yardımcı maddeler için 6.l'e bakmız.

3. FARMASÖTİKFORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon.
Soluk san ila açık kahverengi arası bir renge sahip 500 mg steril liyofilize toz daptomisin içeren tek kullanımlık 10 mİ cam flakon,

4 KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

CUBICIN, erişkinlerde metisilİne duyarlı ve metisiline dirençli izolatlann neden olduğu sağ kalp enfektif endokarditi, Staphylococcus aureus'un neden olduğu bakteriyemiler ve komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. CUBICIN'in Staphylococcus aureus'a bağlı sol kalp endokarditi olan hastalarda etkinliği kanıtlanmamıştır.
CUBICIN yalnızca Gram pozitif bakterilere karşı aktiftir. Gram negatif ve/veya bazı anaerobik bakteri tiplerinden şüphelenilen karma enfeksiyonlarda, CUBICIN uygun bir antibakteriyel ajanla/ajmlarla birlikte uygulanmalıdır.
Antibakteriyel ajanlann uygun kullanımıyla ilgili resmi kılavuzlar göz önünde bulundurulmalıdır.
CUBICIN pnömoni tedavisinde endike değildir (bkz. bölüm 4.4).

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları;
Erişkinler için önerilen doz, 7-14 gün boyunca veya enfeksiyon iyileşinceye kadar 24 saatte bir 4 mg/kg'dır. CUBICIN günde bir kereden daha sık kullanılmamalıdır ve kreatin fosfokinaz (CPK) düzeyleri başlangıçta ve düzenli aralıklarla (en azından haftada bir) ölçülmelidir (bkz. Bölüm 4.4 Özel kullamm uyarılan ve önlemleri).
Staphylococcus aureus bakteriyemisi (sağ kalp eaidokarditi dahil):
Erişkinler için önerilen doz, tedaviyi yürüten hekim tarafindan konulan tanıya bağlı olarak 2-6 hafta boyunca 24 saatte bir 6 mg/kg'dır. CUBICIN günde bir kereden daha sık kullanılmamalıdır ve CPK düzeyleri başlangıçta ve düzenli aralıklarla (en azından haftada bir) ölçülmelidir (bkz. Bölüm 4.4 Kullanım için uyan ve önlemler).

Uygulama şekli:

CUBICIN, 2 dakikalık bir süre içerisinde enjeksiyon yoluyla uygulanır. CUBICIN, %0.9'luk sodyum klorür içerisinde uygulanır.

CUBICIN'in uygulama için hazırlanması


500 mg'lık takdim sekli

:
CUBICIN steril, liyofılize toz olarak 500 mg daptomisin içeren tek kullanımlık flakonlarda ^ takdim edilmektedir. Koruyucu ya da bakteriyostatik madde içermemektedir. Son intravenöz çözeltinin hazırlanmasında aseptik teknik kullanılmalıdır.
CUBICIN flakonun içeriği, aseptik te

knik

kullanılarak, 50 mg/ml konsantrasyona aşağıdaki gibi sulandırılır:
1. Kauçuk tıpanın merkez kısmı yerinde bırakılarak polipropilen geçme kapak çıkanlmalıdır.
2. Uygun hacimde {10 mİ), %0.9 sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi iğne flakonun cidanna doğru yöneltilmek suretiyle, kauçuk tıpamn merkezinden flakonun içine yavaşça enjekte edilmelidir.
3. Flakon, tozun tamamen ıslanmasını sağlamak üzere yavaşça döndürülmelidir,
4. Islanmış toz 10 dakika bekletilmelidir.
5. Flakon sulandınimış berrak bir çözelti elde etmek üzere gerektiği şekilde birkaç dakika yavaşça döndürülmelidir/kanştınimalıdır.
Not: Ürünün köpüklenmesini önlemek için, sulandırma sırasında ya da sonrasında şiddetli çalkalamadan/ kanştırmadan kaçınılmalıdır.
Parenteral ürünler, kullanımdan önce partikül içermemesi açısından gözle incelenmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği;

Daptomisin büyük oranda böbrekler yoluyla atılır, bu nedenle hemodiyaliz veya sürekli ayaktan periton diyalizi (CAPD) hastalan da dahil olmak üzere, kreatinin klİrensİ (KrKl) <30 mL/dakika olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.
Kreatinin klerensi >30 mL/dakika olan hastalarda önerilen doz, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlannda 24 saatte bir 4 mg/kg ya da S. Aureus'un neden olduğu bakteriyemilerde 24 saatte bir 6 mg/kg'dır.
Kreatirün klerensi <30 mL/dakika olan hastalarda doz, hemodiyaliz veya sürekli ayaktan periton diyalizi (CAPD) hastalan da dahil olmak üzere, deri ve yumuşak doku
enfeksiyonlannda 48 saatte bir 4 mg/kg ya da S. Aureus'un neden olduğu bakteriyemilerde 24 saatte bir 6 mg/kg'dır. Alternatif olarak, hemodiyaliz hastalanna haftada üç kere doz verilebilir.Mümkünse, diyaliz günlerinde CUBICIN diyaliz tamamlandıktan sonra uygulanmalıdır.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, hem böbrek fonksiyonu hem de CPK haftada bir kereden daha sık izlenir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf B) CUBICIN uygulaması sırasında doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C) daptomisinin farmakokinetiği de değerlendirilmemiştir.

PediyatriJc popüiasyon;

CUBICIN'in 18 yaş altı hastalardaki güvenliliği ve etkinliği saptanmamıştır.

Geriyatrik popüiasyon:

KrKI ^0 ml/dak olan yaşlı hastalarda CUBICIN dozajında ayarlama gerekli değildir.

Cinsiyet:

CUBICIN uygulanırken cinsiyete dayalı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Obezite:

Obez hastalarda, CUBICIN dozunda ayarlama yapılması gerekli değildir.

4.3 Kontrendikasyonlar

CUBICIN, daptomisine ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olan hastalarda kullanılmam^ıdır.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Anafilaksi/aşın duyarlılık reaksiyonlan :
CUBICIN de dahil olmak üzere, neredeyse tüm antibakteriyel ajanlarla anafilaksi/aşın duyarlılık reaksiyonlan bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler). CUBICIN'e karşı bir alerjik reaksiyon geliştiği takdirde, ilaç kesilir ve uygun tedavi uygulanır.
Pnömoni:
CUBICIN pnömoni tedavisinde endike değildir. Klinik çalışmalarda, CUBICIN'in surfaktana bağlanması ve bunun sonucunda inaktivasyonuna bağlı olarak toplum kökenli pnömoninin tedavisinde etkili olmadığı gösterilmiştir.
İskelet Kası Etkileri;
CUBICIN İle uygulanan tedavi sırasında plazma kreatin fosfokinaz (CPK) düzeylerinde artışa bağlı kas ağnian, güçsüzlük ve/veya rabdomiyoliz bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).
Aşağıdakilerin yapılması önerilir;
• CUBICIN kullanan hastalar, özellikle uzak ekstremitelerde olmak üzere, kas ağnsı ya da güçsüzlüğü gelişimi açısından izlenmelidir.
• Tedavi sırasında tüm hastalarda plazma CPK düzeyi başlangıçta ve daha sonra düzenli aralıklarla {haftada en az bir kez) ölçülmelidir. Eş zamanlı olarak ya da yakın bir zamanda HMG-CoA redüktaz inhibitörü kullanan hastalar haftada birden daha sık takip edilmelidir.
• CUBICIN kullanırken CPK düzeylerinde açıklanmayan artışlar yaşayan hastalar haftada bir kereden daha sık izlenmelidir.
• 1000 U/L'nin (normal aralığın üst sınınnın yaklaşık 5 katı) üzerinde CPK artışı ile birlikte açıklanamayan miyopati görülen hastalarda ve herhangi bir semptom bildirilmeksizin 2000 U/L'nin (>10X ULN) üzerinde belirgin CPK artışlan görülen hastalarda CUBICIN tedavisi kesilmelidir.
• CUBICIN kullanan hastalarda, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri gibi rabdomiyoliz ile ilişkili ajanların geçici olarak durdurulması düşünülmelidir.
Periferik sinir etkileri:
CUBICIN tedavisi sırasında hekimler periferik nöropati belirti ve semptomlan açısından dikkatli olmalıdır (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).
Eozinofilik pnömoni:
CUBICIN alan hastalarda eozinofilik pnömoni bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler). CUBICIN ile bağlantılı bildirilen vakalarda ateş, hipoksik solunum yetmezliği ile birlikte dispne ve difiuz akciğer infiltratlan gelişmiştir. Genel olarak hastalarda eozinofilik pnömoni CUBICIN başlatıldıktan 2 ila 4 hafta sonra gelişmiş ve CUBICIN bırakıldığı ve steroid tedavisine başlandığı sırada hastalıkta iyileşme sağlanmıştır. Yeniden maruziyeti takiben eozinofilik pnömoninin nüksettiği bildirilmiştir. CUBICIN alırken bu işaret ve semptomlan gösteren hastalann, diğer nedenleri (örn., bakteriyel enfeksiyon, flıngal enfeksiyon, parazitler ve diğer ilaçlar) olasılık dışı bırakmak amacıyla uygun olduğu durumlarda bronkoalveolar lavaj da dahil olmak üzere acilen tıbbi değerlendirmeye tabi tutulmalan ve CUBICIN tedavisinin derhal bırakılması gerekmektedir. Sistemik steroidlerle tedavi önerilmektedir.
Clostridium difficile ile ihşkili diyare:
CUBICIN de dahil olmak üzere, neredeyse tüm antibakteriyel ajanlann kullanımıyla ^ Clostridium difficile ile ilişkili diyare (CDİD) bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler). Eğer CDİD'den şüpheleniyorsa ya da CDİD teyit edildiyse, CUBICIN'in kesilmesi ve klinik olarak endike olduğu şekilde uygun tedavinin başlatılması gerekebilir.
Devam eden ya da nükseden

S.aureus

bakteriyemisi/endokarditi:
Devam eden ya da nükseden S.aureus bakteriyemisi/endokarditi ya da kötü klinik yanıtı olan hastalarda tekrarlı kan kültürlerinin yapılması gereklidir. Eğer bir kan kültürü S.aureus için pozitifse, standardize bir prosedür kullanılarak izolatm minimum inhibe edİcİ konsantrasyon (MİK) duyarlılık testi yapılmalı ve sekestre enfeksiyon odağı olasılığını elemek için teşhis değerlendirmesi yapılmalıdır. Uygun cerrahi girişimlerin uygulanması (örneğin; debridman, prostetik cihazlann çıkaniması, kapak replasman cerrahisi) ve/veya antibiyotik rejiminde değişiklik yapılması gerekebilir.
İlaç/Laboratuvar testi etkileşimleri:
Tayin için belirli rekombinan tromboplastin reaktifleri kullanıldığında, yalancı protrombin zamanı (PT) uzaması ve Uluslararası Normalleştirilmiş Oran'da (INR) artış gözlenmiştir (bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri, İlaç/Laboratuar testleri).
Duyarlı olmayan organizmalar;
Antibiyotik kullanımı, duyarlı olmayan mikroorganizmalann aşın üremesine neden olabilir. Tedavi sırasında süper-enfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedbirler alınmalıdır.
Yardımcı maddeler:
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Daptomisin, Sitokrom P450 (CYP450) üzerinden metabolize olmaz ya da çok az miktarda olur. Daptomisinin P450 sistemiyle metabolize olan ilaçların metabolizmasını inhibe etmesi ya da indüklemesi olası değildir.
CUBICIN; aztreonam, tobramisin, varfarin, simvastatin ve probenesid ile ilaç/ilaç etkileşimi çalışmalannda araştınImıştır.Daptomisinin aztreonam, varfarin ve probenesidin farmakokinetiği üzerinde herhangi bir etkisi olmamış ya da bu ilaçlar daptomisinin farmakokinetiğini değiştirmemiştir. Daptomisinin farmakokinetiği aztreonam tarafından anlamlı olarak değiştirilmemiştir.
2 mg/kg'hk bir CUBICIN dozu ile eş zamanlı uygulama sırasmda daptomisin ve tobramisinin farmakokinetiğinde küçük değişiklikler gözlense de, bu değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Klinik dozda CUBICIN kullanıldığında, CUBICIN ile tobramisin arasındaki etkileşim bilinmemektedir. CUBICIN'in tobramisin ile birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır,
• CUBICIN ve varfarinin eş zamanlı uygulamasma dair deneyimler sınırlıdır. CUBICIN ile varfarin dışındaki antikoagülanlarla çalışma yapılmamıştır. CUBICIN ve varfarin kullanan hastalarda, CUBICIN tedavisine başlanmasım takiben ilk günlerde antikoagülan aktivite izlenmelidir.
Hastalarda HMG-CoA redüktaz inhibitörleri ve CUBICIN ile edinilen deneyimler sınırlı olduğundan, CUBICIN tedavisi gören hastalarda HMG-CoA redüktaz İnhİbitörlerinin kullanımına bir süreliğine ara verilmesi düşünülmelidir.
İlaç-Laboratuvar testleri:
Tayin için belirli rekombinan tromboplastin reaktifleri kullamidığında, klinik olarak anlamlı plazma daptomisin konsantrasyonlanmn yalancı protrombin zamanı (PT) uzaması ve Uluslararası Normalleştirilmiş Oran'da (INR) artışa yol açtığı gözlenmiştir. Bir rekombinan tromboplastin reaktifi ile etkileşim nedeniyle hatalı olarak yükselmiş PT/INR sonucu elde etme olasılığı, PT ya da INR testi için örnekler plazma daptomisin konsantrasyonlanmn çukur düzeyde olduğu zamana yakın bir zamanda alınmak suretiyle minimuma indirilebilir. Bununla
birlikte, çukur düzey zamanında etkileşime neden olacak yeterlilikte daptomisin konsantrasyonlan olabilir (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri).
CUBICIN tedavisi gören bir hastada anormal derecede yüksek bir PT/INR sonucu elde edilirse, hekimlerin aşağıdakiler yapmaları önerilir:
1. Örneğin bir sonraki CUBICIN dozundan hemen önce alınmasını talep ederek (yani; çukur konsantrasyonda) PT/INR değerlendirmesi tekrar edilir. Çukur düzeyde alınan PT/INR değeri, diğer şekilde beklenenin büyük ölçüde üzerinde kaldığı takdirde, PT/INR'nin alternatif bir yöntemle değerlendirilmesi düşünülür.
2. PT/INR'deki anormal yükselmenin diğer nedenleri değerlendirilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popfilasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Daptomisin için, gebelikte maruziyet İle ilgili herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz bölüm 5.3).
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Sıçanlarda ve tavşanlarda 75 mg/kg'a kadar dozlarda (vücut yüzey alam bazında 6 mg/kg'lık insan dozunun sırasıyla 2 ve 4 misli) yapılan üreme ve teratoloji çalışmalannda, fetüs ile ilgili olarak daptomisine bağlı herhangi bir zarann meydana geldiğine dair kanıta rastlanmamıştır.Bununla birlikte, gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir.
Hayvanlarda yapılan üreme çalışmalan insanlarda alınacak yamtın öngörülmesini her zaman sağlayamayabilir. Bu nedenle, CUBICIN gebelik sırasında yalmzca, anne adayında sağlanacak faydalar, fetustaki potansiyel riskten daha fazlaysa kullamimalıdır.

Laktasyon dönemi

Tek vakalık bir çalışmada, CUBICIN 500 mg/gün'lük bir dozda emziren bir anneye 28 gün süresince her gün uygulanmış ve hastamn sütünden 27. günde 24 saatlik bir süreçte örnekler toplanmıştır. Anne sütündeki en yüksek ölçülen daptomisin konsantrasyonu 0.045 |Jg/mL olup, bu düşük bir konsantrasyondur.
Daptomisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Daptomisinin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağma ya da CUBICIN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CUBICIN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, emziren kadınlarda CUBICIN kullanılırken dikkatli olunmalıdır, alternatif besleme yöntemleri düşünülmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Üreme toksisitesi testlerinde, fertilite, embriyo-fotal ya da postnatal gelişim üzerindeki etkilerle ilgili herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Bununla birlikte, gebe sıçanlarda daptomisin plasentayı geçebilir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.8 İstenmeyen etkiler

CUBICIN ile yapılan klinik çalışmalarda, tedavi sırasında ve takip sırasında aşağıdaki advers reaksiyonlar bildirilmiştir.
Bu olaylar, aşağıdaki sistem kullanılarak, en sık gözlenen ilk sırada yer almak üzere görülme sıklıklanna göre sıralanmıştır: çok yaygın (^/lO); yaygın (2/100 ila <1/10); yaygın olmayan (a/1.000 ila <1/100); seyrek (2/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Fungal enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonlan, candida enfeksiyonu Yaygın olmayan: Fungemi

Kan ve lenf sistemi hastalıklarıMetabolizma ve beslenme hastalıklan

Yaygın olmayan; İştah azalması, hiperglisemi, elektrolit dengesizliği

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Anksiyete, insomnia

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağnsı, sersemlik hissi
Yaygın olmayan: Parestezi, tat alma duyusunda bozukluk, tremor

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Supraventriküler aritmi

Vasküler hastalıklar

Yaygın; Hipertansiyon, hipotansiyon Yaygın olmayan: Yüzde kızanklık

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Gastrointestinal ağn ve kann ağnsı, kabızlık, diyare, bulantı, kusma, gaz, kannda şişkinlik ve dolgunluk
Yaygın olmayan: Hazımsızlık

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek: Sanlık

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın; Döküntü, kaşıntı Yaygm olmayan: Ürtiker

c


Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Ekstremite ağnsı
Yaygm olmayan: Artralji, kas ağnsı, kas güçsüzlüğü

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygm olmayan: Böbrek yetmezliği ve böbrek fonksiyon yetersizliği dahil böbrek fonksiyon bozukluğu

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan: Vajinit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: İnfüzyon yerinde reaksiyonlar, pireksi, asteni
Yaygın olmayan: Yorgunluk, ürperme

^ Araştırmalar

Yaygın: Kan kreatin fosfokinaz (CPK) artışı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik (AST, ALT ve alkalen fosfataz artışı)
Yaygın olmayan: Laktik dehidrojenaz (LDH) artışı, kan kreatinin artışı, Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR) artışı
Seyrek: Protrombin zamanında (PT) uzama

Pazarlama Sonrası

Pazarlama sonrası dönemde bildirilen ve yukandaki listede yer almayan advers reaksiyonlar aşağıdakileri içermektedir:

İmmün sistem hastalıkları

Sıklığı bilinmyen:

Anafılaksi ve pulmoner eozinofiliyi içeren, ama bunlarla sımrlı olmayan aşın duyarlılık reaksiyonlan*

Kas>iskelet ve bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Rabdomiyoliz*

Sinir sistemi hastalıkları

Peri ferik nöropati*

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Clostridium difficile ilişkili diyare*

Araştırmalar

Myioglobin artışı

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Mukoz membran tutulumlu ya da tütulumsuz vezikülobüllöz döküntü

Solunum, toraks ve mediastinal hastalıklar0^

Eozinofilik pnömoni*
*Bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyanlan ve önlemleri

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı durumunda destekleyici tedavi uygulanması önerilir. Daptomisin hemodiyaliz yoluyla (4 saat içinde uygulanan dozun yaklaşık %15'i atılır) ya da periton diyalizi (48 saat içinde uygulanan dozun yaklaşık %11 'i atılır) yoluyla vücuttan yavaş yavaş temizlenir.

5 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

FarmakoterapÖtik grup: Sistemik kullanım için antibakteriyeller, diğer antibakteriyeller ATCkodu: J01XX09.
Daptomisin, yeni bir antibiyotik sınıfi olan siklik lipopeptitlere dahil bir antibakteriyel ajandır. ^ Daptomisin, Gram-pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlann tedavisinde klinik yarar
sağlayan doğal bir üründür. Daptomisinin in vitro aktivite spektrumu klinik olarak en ilişkili Gram pozitif patojenik bakterileri kapsamaktadır.Daptomisin, metisiline, vankomisine ve linezolide dirençli izolatlar da dahil olmak üzere antibiyotiğe dirençli Gram-pozitif bakterilere karşı etkinliğe sahiptir.
Etki mekanizması:
Daptomisinin etki mekanizması diğer tüm antibiyotiklerinkinden farklıdır. Daptomisin bakteriyel membranlara bağlanır ve membran potansiyelinin hızla depolarize olmasına neden olur. Membran potansiyelindeki bu kayıp; DNA, RNA ve protein sentezinin inhibisyonuna neden olur. Bunun sonucımda, bakteriyel hücre ölümü gerçekleşir.
Direnç mekanizması:
Daptomisin direnç mekanizması (mekanizmaları) tam olarak anlaşılmış değildir. Daptomisine karşı dirence katkıda bulımduğu bilinen transfer edilebilir herhangi bir element şu anda mevcut değildir.
Diğer antibiyotik sımflanna özgü direnç mekanizmalarına bağlı çapraz direnç yoktur.
CUBICIN tedavisini takiben hem S. aureus, hem de enterokok izolatlannda duyarlılıkta ortaya çıkan azalmalar gözlenmiştir.
Farmakokinetik/farmakokinetik ilişkisi:
Daptomisin in vitro ve in vivo hayvan modellerinde Gram-pozitif organizmalara karşı hızlı ve konsantrasyona bağlı bakterisidal etki gösterir.
Diğer antibiyotiklerle etkileşimler:
In vitro çalışmalar daptomisinin diğer antibiyotiklerle etkileşimlerini incelemiştir. Öldürme eğrisi çalışmaları ile belirlendiği üzere, antagonizma gözlenmemiştir. Bazı stafilokok (bazı metisiline dirençli izolatlar dahil) ve enterokok (bazı vankomisine dirençli izolatlar dahil) izolatlanna karşı daptomisinin aminoglikozitler, beta-laktam antibiyotikler ve rifampin ile in vitro sinerjik etkileşimleri gösterilmiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Intravenöz yolla uygulandığından emilim bilgisi mevcut değildir.

Dağılım:


Sağlıklı erişkin gönüllülerde daptomisinin kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 0.1 L/kg olarak bulunmuştur; bu dağılım büyük oranda ekstraselüler alanla uyumludur. Tek ve çoklu dozlan takiben daptomisinin yalmzca minimal oranda kan-beyin bariyerini ve plasenta bariyerini geçer gibi göründüğünü ortaya koymuştur.
Daptomisin sağlıklı gönüllülerde insan plazma proteinlerine konsantrasyondan bağımsız olarak geri dönüşümlü şekilde bağlanırken (ortalama bağlanma aralığı %90-93), anlamlı böbrek yetmezliği olan gönüllülerde (kreatinin klerensi <30 mL/dakİka olan hastalar ya da diyaliz hastalannda) ise serum proteinlerine daha düşük oranlarda bağlanma eğilimi göstermiştir (ortalama bağlanma aralığı 83.5-87.6).

Biyotransformasvon:


İn vitro çalışmalar, daptomisin insan karaciğer mikrozomlan ile metabolize edilmemiştir. İnsan hepatositleri ile yapılan

in vitro2A6, 2C9,

2C19, 2D6, 2E1, 3A4) inhibe etmediğini ya da indüklemediğini ortaya koymuştur. Daptomisinin sitokrom P450 ile metabolize olan ilaçlann metabolizmasını indüklemesi ya da inhibe etmesi olası değildir.
14C-daptomisinin infiizyonunu takiben, plazma radyoaktivitesi mikrobiyolojik tayin ile belirlenen konsantrasyonla benzerlik göstermiştir. Toplam radyoaktif konsantrasyonlar ve mikrobiyolojik olarak aktif konsantrasyonlar arasındaki fark ile belirlendiği üzere, idrarda aktif olmayan metabolitler saptanmıştır. Başka bir çalışmada, plazmada hiç metabolit gözlenmemiş ve üç oksidatif metabolitin ve bir tanımlanmamış bileşiğin düşük miktarları saptanmıştır. Metabolizma yeri tanımlanmamıştır.

Eliminasvon:


Daptomisin, büyük oranda böbrekler yoluyla atılır. Daptomisinin aktif tübüler sekresyonu yoktur ya da minimum düzeydedir.
Daptomisinin plazma klerensi yaklaşık 7-9 mL/saat/kg, renal klerensi ise 4-7 mL/saat/kg'dır.
Radyo-işaretli daptomisin kullanılarak yapılan bir kütlesel denge çalışmasında, uygulanan dozun %78'i (toplam radyoaktivite esas alınarak) idrardan geri kazamimıştır. Değişmeden kalan daptomisinin idrardan geri kazamlan kısmı ise dozun yaklaşık %52'si oramnda olmuştur. Uygulanan dozun yaklaşık %6'sı, toplam radyoaktiviteye dayalı olarak, dışkı yoluyla atılmıştır.

Doârusalhk / doğrusal olmayan durum;


Daptomisinin farmakokinetiği, 14 güne kadar günde tek doz olarak uygulanan 4-12 mg/kg dozlarda genellikle doğrusal ve zamandan bağımsızdır. Kararlı durum konsantrasyonlanna üçüncü gün dozunda ulaşılır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Pedivatrik hastalar:


4 mg/kg'lık tek bir CUBICIN dozunu takiben, daptomisinin farmakokinetiği Gram-pozitif enfeksiyonlan olan üç grup pediyatrik hastada değerlendirilmiştir. Maruziyetin daha düşük olmasına rağmen, 12 ila 17 yaş arası adolesanlardaki farmakokinetik profili sağlıklı yetişkinlerdekine benzerlik göstermiştir. İki daha genç grupta {7 ila 11 yaş ve 2 ila 6 yaş arası), ergenlerle karşılaştınidığında toplam klirens daha yüksek olmuştur; bu daha düşük bir maruziyet (AUC ve Cmaks) ve eliminasyon yan ömrüne yol açmıştır. Bu çalışmada etkililik değerlendirilmemiştir.

Yaslılar:


Daptomisinin farmakokinetiği 12 sağlıklı yaşlı gönüllüde (75 yaş ve üzeri) ve 11 sağlıklı genç kontrolde (18 ila 30 yaş arası) değerlendirilmiştir.
4 mg/kg'hk tek bir intravenöz CUBICIN dozunun uygulanmasını takiben, sağlıklı genç ^ gönüllülere kıyasla yaşlılarda, ortalama toplam daptomisin klirensi yaklaşık %35 daha düşük ve ortalama AUC yaklaşık %58 daha yüksek olmuştur. Cmax değerinde farklılık görülmemiştir.

Obezite:


Daptomisinin farmakokinetiği orta derecede obez ve aşın derecede obez 6 gönüllüde değerlendirilmiştir (Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 25 ila 39.9 kg/m^). AUC obez olmayan kontrollere kıyasla, orta derecede obez gönüllülerde yaklaşık %30 daha yüksek, aşın düzeyde obez gönüllülerde %31 daha yüksek olmuştur.

Cinsiyet:


Daptomisin farmakokinetiğinde cinsiyetle ilgili olarak klinik açıdan anlamk farklılık gözlenmemiştir.

Böbrek yetmezliği:


4 mg/kg'hk ya da 6 mg/kg'lık tek doz daptomisinin çeşitli derecelerde renal yetmezliği olan gönüllülere uygulanmasını takiben toplam daptomisin klerensi (KL) düşmüş, sistemik
maruziyet (EAA) ise artmıştır. Ortalama EAA kreatinin klerensi <30 mL/dakika olan hastalarda ve diyaliz hastalarında (CAPD, diyaliz sonrası doz verilen hemodiyaliz), böbrek fonksiyonu normal hastalara kıyasla sırasıyla yaklaşık göre 2-3 kat artmıştır.

Karaciğer yetmezliği:


Daptomisinin farmakokinetiği orta şiddette karaciğer yetmezliği olan (Child-Pugh Sınıf B) 10 gönüllüde değerlendirilmiş ve cinsiyet, yaş ve ağırlık olarak eşlenmiş sağlıklı gönüllüler ile karşılaştınimıştır (N=9). Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan gönüllülerde daptomisinin farmakokinetiği değişmemiştir. Şiddetli

h^atik

karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sımf C) ise daptomisinin farmakokinetiği değerlendirilmemiştir.

5.3 Klinik öncesi güvenlüik verileri

Sıçan ve köpeklerde, daptomisin uygulaması iskelet kaslan üzerinde etkilerlerle ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, kalp kasında ya da düz kaslarda herhangi bir değişikliğe neden olmadığı saptanmıştır. İskelet kaslan üzerindeki etkiler dejeneratiÜ'rejeneratif değişiklikler ve CPK değerlerinde değişken artışlarla karakterizedir. Fibroz ya da rabdomiyoliz gözlenmemiştir. Mikroskobik değişiklikler de dahil olmak üzere tüm kas etkilerinin doz uygulamasının kesilmesinden sonraki 30 gün içinde tam olarak geri döndürülebildiği saptanmıştır.
Sıçan ve köpeklerde, periferik sinir üzerindeki etkiler (aksonal dejenerasyonla karakterizedir ve sık sık fonksiyonel değişikliklerle birlikte görülür) iskelet miyopatisi ile ilişkili olan dozlardan daha yüksek dozlarda gözletmıiştir. Hem mikroskobik, hem de fonksiyonel etkilerin geri dönüşü dozdan sonraki 6 ay içinde tamamlanmıştır.
Hayvanlarda uzun süreli karsinojenite çalışmalan yapılmamıştır. Yapılan bir dizi in vivo ve in vitro genotoksisite çalışmasında daptomisinin mutajenik ya da klastojenik olmadığı saptanmıştır.
Sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme ve teratoloji çalışmalannda, fetusta zarara dair kanıt, fertilite ya da üreme performansı üzerinde herhangi bir etki bulunmamıştır.Bununla birlikte, gebe sıçanlarda daptomisin plasentayı geçebilir.
Daptomisinin emziren hayvanlarda anne sütüne geçmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Tek vakalık bir çalışmada, CUBICIN 500 mg/gün'lük bir dozda emziren bir anneye 28 gün süresince her gün uygulanmış ve hastanın sütünden 27. günde 24 saatlik bir süreçte örnekler toplanmıştır. Anne sütündeki en yüksek ölçülen daptomisin konsantrasyonu 0.045 ^g/mL olup, bu düşük bir konsantrasyondur.

6 FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum hidroksit

6.2 Geçimsizlikler

CUBICIN, dekstroz içeren seyrelticilerle geçimsizlik gösterir.
CUBICIN'in diğer IV maddelerle geçimliliğine dair sınırlı veriler mevcut olduğu için, aşağıdaki “Geçimli intravenöz çözeltiler ve diğer tıbbi ürünler” bölmünde listelenmiş olan dokuz ilaç dışında aym IV hatta CUBICIN ile_ eşzamanlı olarak infüzyon yoluyla katkı maddeleri ya da diğer ilaçlar eklenmemelidir.
Geçimli intravenöz çözeltiler ve diğer tıbbi ürünler;
CUBICESf %0,9 sodyum klorür ve laktatlı Ringer enjeksiyonu ile geçimlidir.
Aşağıdakilerin farklı infiizyon torbalarından aynı IV hattı yoluyla CUBICIN ile eşzamanlı olarak uygulanması durumunda geçimli olduğu gösterilmiştir: aztreonam, seftazidime, seftriaksone, gentamisin, flukonazol, levofloksasin, dopamin, heparin ve lidokain.

6.3 Raf ömrü

3 yıl
Sulandınidıktan sonra: Flakondaki sulandmlmış çözeltinin kimyasal ve fiziksel kullammdaki stabilitesini 25''C'de 12 saat, buzdolabında saklandığında ise 2-8°C'de ise 48 saate kadar koruduğu gösterilmiştir. Toplam saklama süresi (flakondaki sulandırılmış çözelti) 25°C'de 12 saati ya da 2-8'^C'de 48 saati geçmemelidir.

• 6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Orijinal ambalajlan buzdolabında (2-8''C) saklayınız; aşın ısıdan kaçımnız. Dondurmaymız.
Flakondaki sulandınlımş çözelti kimyasal ve fiziksel kullamm stabilitesini, 25^C'de 12 saat, buzdolabında (2-8°C'de) saklandığında ise 48 saate kadar korumaktadır. 25"^C'de toplam süre (flakon) 12 saati, buzdolabında (2-8°C) ise 48 saati geçmemelidir.
Mikrobiyolojik açıdan, ürün hemen kullanılmalıdır. Eğer hemen kullanılmıyorsa, kullanımdaki saklama süreleri kullamcınm sorumluluğunda olup, sulandırma/seyreltme kontrollü ve onaylı aseptik koşullar altmda gerçekleştirilmediği sürece 2-8°C'de 24 saatten uzun olmayacaktır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

CUBICIN, steril, liyofilize toz halinde 500 mg daptomisin İçeren tek kullanımlık flakon olarak sunulmaktadır.
Tip

1

lastik tıpa ve san polipropilen geçme başlıklı alüminyum kapakla kapatılmış tek 9 kullanımlık 10 mL tip 1 renksiz cam flakonlar.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

CUBICIN flakonlan tek kullammiıktır. Flakonda kalan kullamimayan kısım atılmalıdır.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklannm Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7 RUHSAT SAHİBİ

Novartis Ürünleri 34912 Kurtköy-İstanbul

8 RUHSAT NUMARASI

128/1

9 İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:Ruhsat yenileme tarihi:


10 KÜB'ÜN YENİLENME TARİH

İlaç Bilgileri

Cubicin 500mg İnfüzyon Çözeltisi İçin Toz İçeren Flakon

Etken Maddesi: Daptomisin

Atc Kodu: J01XX09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.