Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cedax oral süspansiyon için toz 36mg/ml Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftibuten

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CEDAX Oral süspansiyon için toz 36 mg/mL

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml'sinde 180 mg (36 mg/ml) seftibuten bulunur.

Yardımcı maddeler:

Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml'sinde 969.6 mg sukroz bulunur.
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Her bir oral süspansiyon hazırlamak için toz şişesi, süspansiyonun hazırlanmasını takiben 5 ml'de 180 mg'lık doz sağlamak amacıyla yeterli miktarda toz içermektedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

CEDAX duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları:

Farenjit, tonsilit, sinüzit, otitis media.

Alt solunum yolları enfeksiyonları:

Akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri ve oral tedavi görmesi uygun olan hastalarda akut pnömoni.

Üriner sistem enfeksiyonları:

Akut ve kronik piyelit, sistopiyelit, sistit, üretrit.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Diğer oral anitibiyotiklerle olduğu gibi, tedavi süresi genellikle beş ila on gün arasında değişebilmektedir.

Streptococcuspyogenes'e

bağlı enfeksiyonların tedavisi için, CEDAX'ın terapötik dozu en az 10 gün süreyle alınmalıdır.
Çocuklarda önerilen doz 9 mg/kg/gün (günde en fazla 400 mg) oral süspansiyondur.
Tonsillit ile birlikte olan ve olmayan farenjit, efüzyonlu akut otitis media ve komplike olan ve olmayan üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisi için günde tek doz uygulanabilir.
45 kg'dan daha ağır ve 10 yaşından büyük çocuklarda erişkin dozu önerilmektedir.
CEDAX Süspansiyon yemeklerden bir veya iki saat önce alınabilir.

Uygulama şekli:

Talimata uygun şekilde hazırlandığında, 63 mL'lik oral süspansiyon 36 mg/mL seftibuten içermektedir.
Toz granüllerin birbirinden ayrılmasını sağlamak için şişeyi iyice çalkalayınız, daha sonra talimatlarda verildiği şekilde süspansiyonu hazırlayınız. Toplamda 53 mL suyu iki bölüm halinde ekleyiniz. Suyu her eklediğinizde tozun suda erimesini ve dağılmasını sağlamak amacıyla şişeyi iyice çalkalayınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Erişkin hastalar: Kreatinin klerensi değerleri 50 mL/dak'nın altına inmedikçe, CEDAX'ın farmakokinetikleri doz ayarlamasını gerektirecek seviyede etkilenmemektedir. Bu hastalarda doz ayarlaması için talimatlar tabloda verilmektedir.
Tablo: Böbrek Yetmezliği Bulunan Erişkin Hastalarda CEDAX Dozunun Ayarlanması
Kreatinin Klerensi ml/dak
> 50
30-49
5-29
Her 24 saat için CEDAX Dozu
400 mg
200 mg
100 mg
Eğer doz sıklığında ayarlama yapılması tercih edilirse, CEDAX'ın 400 mg'lık dozu kreatinin klerensi 30-49 mL/dak olan hastaya her 48 saatte (2 günde) bir uygulanabilir ve eğer kreatinin klerensi 5-29 mL/dak ise her 96 saatte (4 günde) bir uygulanabilir.
Haftada iki veya üç kez hemodiyalize giren hastalarda, her bir hemodiyaliz seansının sonunda tek doz CEDAX 400 mg uygulanabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Pediatrik popülasyon (45 kg ve 10 yaşından küçük çocuklar):

45 kg ve 10 yaşından büyük çocuklarda erişkin dozu (400 mg kapsül) kullanılır.
6 ay ve üzeri çocuklarda önerilen CEDAX dozu 9 mg/kg/gün'dür (maksimum günlük doz 400 mg).

Geriyatrik popülasyon:

Bu yaş grubundaki hastalarda normal erişkin doz tavsiyelerine uyulur.

4.3 Kontrendikasyonlar

CEDAX, sefalosporinlere veya bileşimindeki herhangi bir maddeye alerjik olanlarda kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek yetmezliği olan hastalarda ve aynı zamanda diyalize giren hastalarda CEDAX dozunun ayarlanması gerekebilir. CEDAX diyaliz yoluyla kolayca uzaklaştırılabilir.
Diyaliz hastaları dikkatle izlenmeli ve bu hastalara CEDAX, diyalizin hemen sonrasında verilmelidir.
CEDAX, öyküsünde komplike gastrointestinal hastalık, özellikle kronik koliti bulunan hastalara dikkatle reçete edilmelidir.
Sefalosporin antibiyotikleri, penisilinlere karşı allerjisi olduğu bilinen ya da bundan kuşkulanılan hastalara son derecede büyük bir dikkatle uygulanmalıdır. Penisiline karşı allerjisi olduğu belgelenmiş hastaların yaklaşık %5'i, sefalosporinlere karşı çarpaz reaktivite gösterirler. Hem penisilin hem de sefalosporin alan bireylerde de ciddi akut hipersensitivite reaksiyonları (anaflaksi) bildirilmiştir ve anaflaksi ile birlikte çapraz hiperreaktivite oluşabileceği bilinmektedir. Eğer, CEDAX'a karşı bir allerjik reaksiyon gelişir ise, uygulamaya son verilir ve uygun tedaviler başlatılır. Şiddetli anaflaksi, klinik olarak belirtildiği şekilde, uygun bir acil tedaviyi gerektirir.
CEDAX ve diğer geniş spektrumlu antibiyotikler ile tedavi sırasında, intestinal florada oluşan değişiklikler, antibiyotiklere bağlı diyare ile sonuçlanabilir; ayrıca

ClostridiumdiOıcile

toksinine bağlı olarak psödomembranöz kolit gelişebilir. İlgili antibiyotik ile tedavi esnasında ya da tedaviden sonra hastalarda, dehidratasyon ile birlikte ya da dehidratasyon bulunmaksızın, orta ile şiddetli derecede ya da yaşamı tehdit edici diyare oluşabilir. CEDAX veya herhangi bir geniş spektrumlu antibiyotik alan ve inatçı diyaresi olan herhangi bir hastada, bu tanıyıgöz önünde bulundurmak önemlidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

CEDAX'ın altı aydan daha küçük bebeklerdeki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.
Sukroz:
Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sukraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Yüksek doz alüminyum magnezyum hidroksit antiasiti, ranitidin ve tek doz intravenöz teofilin ile CEDAX'ın etkileşimlerine ait çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara göre belirgin bir ilaç etkileşimi oluşmamıştır. CEDAX' ın oral yoldan uygulanan teofilinin plazma düzeyleri ve farmakokinetiği üzerine etkileri bilinmemektedir.
Seyrek olarak seftibuten dahil sefalosporinler, özellikle önceden oral antikoagülan tedavisi stabilize hastalarda protrombin aktivitesini azaltarak protrombin zamanının uzamasına neden olabilir. Belirtildiği şekilde ekzojen Vitamin K uygulanan ve risk altındaki hastalarda protrombin zamanı veya Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR) izlenmelidir.
Bugüne kadar herhangi bir anlamlı ilaç etkileşimi bildirilmemiştir. CEDAX ile hiçbir bilinen kimyasal ya da laboratuvar testi etkileşimi kaydedilmemiştir. Diğer sefalosporinlerin kullanımı sırasında, yalancı pozitif direkt Coombs testi bildirilmiştir. Ancak CEDAX'ın direkt Coombs

in vitro

reaksiyonlara yol açıp açmadığının incelenmesi için sağlıklı insanlardan alınan kırmızı küreler ile yapılan testlerin sonuçları, 40 mcg/ml gibi yüksek konsantrasyonlarda bile, hiçbir pozitif reaksiyon göstermemiştir.
CEDAX Süspansiyon ile birlikte yemek yenilmesi, ilacın absorbsiyon hızını ve oranı değiştirebilir.

4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Seftibuten için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Emziren annelerin sütünde seftibuten tespit edilmemiştir. Seftibuten anne sütü ile atılmamaktadır. CEDAX emzirme döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

4.8 İstenmeyen etkiler

Yaklaşık 3000 hastada yapılan klinik çalışmalara göre, en fazla sıklıkta bildirilen advers olaylar bulantı (<%3), diyare (%3) ve başağrısıdır (%2).
Çok yaygın [> 1/10], yaygın [> 1/100 ila <1/10], yaygın olmayan [> 1/1.000 ila <1/100], seyrek [> 1/10.000 ila <1/1.000], çok seyrek [< 1/10.000], bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Seyrek: Orta ila şiddetli diyare ile ilişkilendirilen

Clostridium difficile

üremesi.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Seyrek: Hemoglobinde düşme, lökopeni, eozinofili ve trombositoz

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok seyrek: Konvülsiyonlar

Gastrintestinal hastalıklar:

Yaygın: Bulantı, diyare
Yaygın olmayan: Dispepsi, gastrit, kusma, abdominal ağrı

Hepatobiliyer sistem hastalıkları:

Seyrek: AST (SGOT), ALT (SGPT) ve LDH'da geçici yükselmeler

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın olmayan: Başağrısı
CEDAX'ın piyasaya verilmesini takiben, sefalosporin sınıfı antibiyotikler için aşağıdaki advers reaksiyonlar ve laboratuvar testi değişmeleri bildirilmiştir:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Süperenfeksiyon.

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Anaflaksi, bronkospazm, dispne, döküntü, ürtiker, ışığa karşı duyarlılık, kaşıntı, anjiyonörotik ödem, Stevens-Johnson sendromu, eritem multiforme, toksik epidermal nekroliz gibi alerjik reaksiyonlar.

Gastrointestinal hastalıklar:

Şiddetli diyare, psödomembranöz kolit dahil antibiyotiklerle ilişkilendirilen kolit.

Anormal laboratuvar test sonuçları:


Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Protrombin zamanı/INR uzaması
Sefalosporin sınıfı antibotikler ile aplastik anemi, hemolitik anemi, hemoraji, böbrek yetmezliği, toksik nefropati, bilirubin yükselmesi, pozitif direkt Coombs testi, glikozuri, ketonuri, pansitopeni, nötropeni ve agranülositoz bildirilmiştir ve bunlar CEDAX ile de oluşabilir.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

CEDAX'ın kazara yüksek dozda alınması nedeniyle herhangi bir zehirlenme belirtisi görülmemiştir. Spesifik antidotu olmadığından, gerekirse mide lavajı uygulanır. Hemodiyaliz sonucu önemli miktarda CEDAX vücuttan uzaklaştırılabilir. Periton diyaliz ile vücuttan etkili bir şekilde uzaklaştırıldığı tespit edilmemiştir.
Günde 2 gram'a kadar tek doz CEDAX alan sağlıklı erişkin gönüllülerde, ciddi bir yan etki görülmemiştir ve tüm klinik ve laboratuvar sonuçları normal sınırlar içerisinde kalmıştır.

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Üçüncü kuşak sefalosporinler ATC kodu: J01DD14.

Tanım


Seftibuten dihidrat, oral uygulama için yarı-sentetik, üçüncü kuşak sefalosporin antibiyotiktir. Kimyasal formulü: (+)-(6R,7R)-7[(z)-2-(2-amino-4-tiyazolil)-4-
karboksikrotonamid]-8-okso-5-tiya-1-azabisiklo[4.2.0]okt-2-ene-2-karboksilikasit, dihidrat. Molekül ağırlığı = 446.43.

Etki mekanizmasıMikrobiyoloji:


Diğer birçok beta-laktam antibiyotiklerle olduğu gibi, seftibutenin bakteriyel aktivitesi, bakteri hücre duvarı sentezinin inhibisyonu sonucunda oluşur. Kimyasal yapısından dolayı, seftibuten beta-laktamazlara karşı yüksek oranda dayanıklıdır. Penisilinler veya diğer sefalosporinlere dayanıklı olan pek çok beta-laktamaz-üreten mikroorganizma, seftibuten tarafından inhibe edilebilir.
Seftibuten, sefalosporinazlar ve plazmid kaynaklı penisilinazlara yüksek oranda dayanıklıdır. Ancak

Citrobacter, EnterobacterBacteroidesS. Pneumoniae)EcolfdeEcoli

için minimum bakterisit konsantrasyonu, yaklaşık olarak minimum inhibitör konsantrasyonuna (MİK) eşittir.
Seftibuten, aşağıdaki mikroorganizmaların çoğu suşuna karşı

i_nvitroGram-pozitif mikroorganizmalarStreptococcuspyogenes, Streptococcus pneumoniaeGram-negatif mikroorganizmalarHaemophilus influenzaeHaemophilus parainfluenzaeMoraxella (Branhamella)catarrhalisEscherichia coli; Klebsiella(K.pneumoniaeK.OxytocaProteusvulgarisProteeaeProvidencia;P.mirabilis; EnterobactercloacaeE.aerogenesSalmonellaShişella

spp.
Seftibuten aşağıdaki mikroorganizmaların çoğu suşuna karşı

invitroGram-pozitif mikroorganizmalar:Gram-negatif mikroorganizmalar:Brucella, Neiserria,Aeromonas hydroyhilia, Yersinia enterocolitica, Providencia rettgeri, Providencia stuartiiCitrobacter, MorşanellaveSerratia

suşları.
Seftibuten stafilokoklara, enterokoklara,

Acinetobacter, Listeria, FlavobacteriumPseudomonasBacteroidesinvitroinvivo

olarak mikrobiyolojik aktivitesi yoktur.

Duyarlılık testi:


Difüzyon tekniği:Haemophilus

için zon çapının 28 mm'den fazla olması duyarlılığa işaret eder. Oksasilin zon alan büyüklüğü >20 mm olan Pnömokok izolatları penisiline duyarlı olup, seftibutene de duyarlı olduğu düşünülmektedir.
Standart prosedürler, laboratuvar kontrol mikroorganizmalarının kullanımını gerektirmektedir. 30 mcg'lık bir disk

E. coliH. influenzae

ATCC 49247 için 29-35 mm çapında bir alan oluşturur.
İzolatların

invitro

testlerinde 30 mcg'lık seftibuten diski kullanılmalıdır. Sefalosporinlere duyarlılık testi için kullanılan sınıf diski (sefalotin), seftibutenle spektrum farkından ötürü uygun değildir.

Dilüsyon tekniği:

MİK değeri <8 (^g/ml) olan mikroorganizmalar seftibutene duyarlı, MİK değeri >32 (^g/ml) ise seftibutene dirençli olarak kabul edilmektedir. MİK değeri 16 (^g/ml) olan mikroorganizmalar orta düzeyde duyarlı olarak değerlendirilmektedir.
Standart difüzyon metotlarında olduğu gibi, dilüsyon prosedürlerinde de laboratuvar kontrol mikroorganizmaları kullanılmalıdır. Standart seftibuten tozu,

E.coliS.aureusH.influenzae

ATCC 49247 için 0.25-1.0 (^g/ml) aralığında MİK değerleri oluşturmalıdır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:


Seftibuten, oral yoldan uygulandığında, üriner geri dönüşüm baz alındığında neredeyse tümüyle emilir (>%90). Bir çalışmada 200 mg'lık tek doz oral yoldan uygulandıktan sonra ortalama pik plazma konsantrasyonu yaklaşık 10 mcg/mL iken, 400 mg'lık tek doz kapsül uygulamasından sonra ortalama pik konsantrasyon 17 mcg/mL olarak saptanmıştır. Pik plazma konsantrasyonları tek bir 200 mg veya 400 mg kapsülün oral yoldan alınmasından sonra 2 ile 3 saat arasında oluşmaktadır.

Dağılım:


Seftibuten plazma proteinlerine sadece hafif şekilde bağlanır (%62-%64).
Genç erişkin gönüllülerde, seftibutenin plazma konsantrasyonları günde iki doz rejiminde beşinci dozda kararlı durum konsantrasyonuna ulaşmaktadır. Çoklu dozlama ile kayda değer bir ilaç birikimi oluşmamaktadır.
Çalışmalar seftibutenin vücut sıvıları ve dokularına hemen penetre olduğunu göstermektedir. Blister sıvısında, seftibuten konsantrasyonları, konsantrasyon-zaman eğrisi altında kalan alan (EAA) verilerine göre, plazmaya eşdeğer veya daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Seftibuten, akut otitis mediası olan pediyatrik hastaların orta kulak sıvılarına penetre olup yaklaşık plazmaya eşdeğer veya daha yüksek konsantrasyonlara ulaşmaktadır. Pulmoner seftibuten konsantrasyonları, plazma konsantrasyonlarının yaklaşık % 40'ını oluşturmaktadır. Plazma seftibuten
konsantrasyonları; nazal sekresyonda yaklaşık % 46, trakeal sekresyonda % 20, bronşiyal sekresyonda % 24 , bronşiyal alveolar lavaj sıvısında % 6 ve onun hücre çökeleğinde % 81 olarak saptanmıştır. Seftibutenin biyoyararlanımı, endike olan terapötik doz sınırları içinde (<400 mg) doza bağımlı değildir.

Biyotransformasyon:


Metabolize olmaz. Dolaşımdaki majör seftibuten türevi olan seftibuten-trans bileşiğinin seftibutenin (cis-formu) doğrudan dönüşümüyle oluştuğu düşünülmektedir.

Eliminasyon

:
Seftibutenin plazma eliminasyon yarı ömrü, doz veya doz rejimine bağlı olmaksızın iki ile dört saat arasında olup ortalama 2.5 saattir. Genel olarak, plazmada ya da idrarda seftibuten trans konsantrasyonu, seftibuten konsantrasyonunun yaklaşık %10'u veya daha azıdır.

Doğrusallık /doğrusal olmayan durum:


Hospitalize edilen pediyatrik hastalarda yapılan bir çalışmaya göre, 6 ay - 17 yaş aralığında seftibuten biyoyararlanımının yaşa bağlı artış gösterdiği ileri sürülmüşse de pediyatrik gönüllülerde bu eğilim doğrulanmamıştır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Geriyatrik popülasyon:


Geriyatrik gönüllülerde seftibuten konsantrasyonları günde iki doz uygulamada beşinci dozda kararlı durum konsantrasyonuna ulaşmaktadır. Bu popülasyondaki ortalama EAA, genç erişkinlerdeki ortalama EAA'ya göre daha yüksektir. Geriyatrik popülasyonda, çoklu dozlarda az miktarlarda ilaç birikimi meydana gelmektedir.

Karaciğer yetmezliği:


Seftibuten farmakokinetiği kronik aktif hepatit, karaciğer sirozu, alkolik karaciğer hastalığı veya hepatosellüler nekrozla ilişkili diğer hepatik hastalıklarla değişmemektedir.

Böbrek yetmezliği:


Renal yetmezlik derecesi ile bağlantılı olarak seftibuten EAA ve plazma yarılanma ömrü artmaktadır. Fizyolojik olarak anefrik hastalarda (kreatinin klerensi <5 ml/dk.) EAA ve yarılanma ömrü sağlıklı bireylere oranla yedi- sekiz kez daha fazladır. Tek bir hemodiyaliz işlemi ile plazma seftibuteninin % 65'i vücuttan uzaklaştırılabilir.

Diğer:


200 mg'lık tek doz oral uygulamadan sonra seftibuten, emziren annelerin sütünde saptanmamıştır.
400 mg'lık CEDAX kapsüllerinin yüksek kalorili (800 kalori), yağdan zengin besinlerle birlikte alımı, seftibutenin emilim oranını değiştirmezken, emilim hızını azaltmaktadır. Ancak, çalışma sonuçlarına dayanarak, yüksek kalorili, yağdan zengin besin alımını takiben, süspansiyon uygulananlarda, seftibuten emiliminin hızına ve büyüklüğüne olan etkisi kanıtlanmıştır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Seftibutenin tek oral dozlarının etkileri, genç ve erişkin fare ve sıçanlarda gözlenmiştir. Her iki türde de LD50 >5000 mg/kg olmuştur; bir sıçan çalışmasında LD50 >10,000 mg/kg olmuştur (ölüm rapor edilmemiştir).
Sıçanlarda ve köpeklerde seftibutenin tek ve tekrarlanan doz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Altı aya kadar oral yoldan alındığında, sıçanlarda <1000 mg/kg/gün dozlarında ve köpeklerde <600 mg/kg/gün dozlarında minimal toksisite gözlenmiştir.
Bakterilerde Ames testi ve Noumi's IMF testi ve memelilerde

invitroinvivo

kromozom sapma testleri dahil genetik toksisite çalışmalarında, seftibuten herhangi bir mutajenik potansiyel göstermemiştir.
2000 mg/kg/gün (İnsanlarda kullanılan dozun 222 katı) oral dozlarda, seftibuten sıçanların fertilite ya da üremesini etkilememiştir. F0 ve F1 jenerasyonlarında üreme performansı normal olmuştur. Doğum ve emzirme davranışları normal olmuştur.
Sıçanlarda 4000 mg/kg/gün ve tavşanlarda 40 mg/kg/gün oral dozlara kadar gerçekleştirilen teratojenik çalışmalarda, seftibutene bağlı fetal malformasyonlara dair herhangi bir kanıta rastlanmamıştır.
Seftibutenin karsinojenik potansiyelini değerlendirmek üzere uzun-dönem hayvan çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.

6 FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Ksantan gum Sukroz Simetikon Silikon dioksit Titanyum dioksit Polisorbat 80 Sodyum benzoat Kiraz aroması

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3 Raf ömrü

18 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında (2-8°C'de) etkisini kaybetmeden 14 gün saklanabilir.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği Ambalaj şekli:

Child proof kapaklı amber renkli cam şişe ve kapak üzerine takılmış plastik sulandırma ölçeği

,

kaşık ölçek, kilograma ayarlı doz pipeti.

Ambalaj Malzemesi:

Şişe : Tip I amber renkli cam şişe
Kapak : Child proof plastik kapak
Sulandırma ölçeği : Polipropilen
Kaşık : Polistren (1.25, 2.5, 3.75 ve 5 ml işaretli)
Kilograma ayarlı doz pipeti: (1-20 kg ve 9, 45, 90 ve 180 mg işaretli)
- 5mL Dişi Şırınga: Polietilen
- 5 mL Erkek Şırınga: Polistiren
- Şırınga koruyucu kılıf: Polietilen
- 5 mL erkek şırınga ucu: Polietilen
Pazarda tüm ambalaj boyutları mevcut olmayabilir.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Suyu eklemeden önce granüllerin birbirinden ayrılmasını sağlamak için şişeyi iyice çalkalayınız. Daha sonra ambalajdaki ölçek ile toplamda 53 mL su ilave ediniz. Her su ilavesinden sonra granüllerin tam olarak erimesini ve karışmasını sağlamak amacıyla şişeyi iyice çalkalayınız.
Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Schering-Plough Corporation A.B.D. için Schering - Plough Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri B Blok Kat:8 34394 Esentepe-İstanbul
Telefon : 0212 336 10 00 Faks : 0212 215 27 34

8. RUHSAT NUMARASI

08.05.2001 - 196/72

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ


İlk ruhsat tarihi:Ruhsat yenileme tarihi:

-

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

09.02.2011

İlaç Bilgileri

Cedax oral süspansiyon için toz 36mg/ml

Etken Maddesi: Seftibuten

Atc Kodu: J01DD14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.