Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ramipex 1 mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

-T. -


1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RAMİPEX 1 mg tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
Her bir tablet;
0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer, 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. Yardımcı maddeler:
Marmitol
3. FARMASÖTİK FORM
Beyaz, yuvarlak, çentikli tablet
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
RAMİPEX, idiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.
RAMİPEX, idiyopatik huzursuz bacak sendromunun scmptomatik tedavisinde endikedir.
4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli

(Tüm doz bilgileri, tuz formundaki pramipeksol üzerindendir).


Erişkinler:
Pozoloji/Uygulama sıklığı, süresi ve şekli
Parkinson hastalığı
Tabletler ağız yolundan almmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok karına ahnabilir.
Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak (3 x) uygulanır.
Başlangıç tedavisi
Dozaj, aşağıda gösterildiği gibi, günde 0.375 mg'lık bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artınimalı ve doz artışları, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda
1
tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya kadar titre edilmelidir.

RAMİPEX Doz Artırma Şeması

i


Hafta
Dozaj (mg)
Toplam günlük doz (mg)
1
1
3x0.125
0.375

2
3 X 0.25
0.75

3
3x0.5
1.50
Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artınimalıdır.
Maksimum günlük doz 4.5 mg'dır.
İdame tedavisi
Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Üç temel klinik araştırmada doz artınmı sırasında, hastalığın gerek erken gerekse ileri dönemlerinde, etkinlik günde 1.5 mg'lık doza başlanıldığında gözlenmiştir. Bu gözlem, bazı hastalar için günde 1.5 mg'dan yüksek dozlann ek terapötik yararlar sağlayabileceğini dışlamamaktadır. Bu durum özellikle, hastalığı ileri düzeyde olan ve levadopa tedavisinin azaltılması amaçlanan kişiler için geçerlidir.
Tedavinin sonlandıniması
RAMİPEX, birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılarak sonlandınlmalıdır.
Eş-zamanlı levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj
Eş-zamanlı levodopa tedavisi almakta olan hastalarda, RAMİPEX ile gerek doz artırımı gerekse
idame tedavisi sürelerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Bu doz azaltımı, aşın dopamineıjik uyandan kaçınmak amacıyla gerekli olabilir.
Huzursuz bacak sendromu
Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok karma almabilir.
Önerilen RAMtPEX başlangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125
m'g'dır. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.75 mg'a kadar çıkılabUir (aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).
RAMİPEX Doz Artırma Şeması
Titrasyon aşaması

Günde bir kez, gece dozu (mg)
0.125
1

0.25
21

0.50
3*

0.75
4*

50 mL/dk arasında ise günde iki bölünmüş doz halinde ve eğer kreatinin klerensi 20 mL/dk'mn altında ise, günde tek doz olarak verilir.
Huzursuz bacak sendromu
RAMtPEX'in eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klerensi 20 mL/dk'nm üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir. RAMİPEX'in böbrek bozukluğu olan huzursuz bacak sendromlu hastalardaki kullammı üzerinde çalışma bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Parkinson hastalığı

Emilen ilacın %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz azaltımmın gerekli olduğu düşünülmemektedir.
Huzursuz bacak sendromu
Emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz azaltunının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

RAMİPEX'in çocuklar ve 18 yaşına kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

RAMtPEX'in eliminasyon yan ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

4.3 Kontrendikasyonlar

RAMtPEX, pramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılık halinde kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek bozukluğu olan bir hastaya RAMİPEX reçete edilirken, pozoloji ve uygulama şekli bölümünde açıklandığı doğrultuda bir doz azaltımı önerilir.
Hâlusinasyonlar ve konfuzyon, Parkinsonlu hastalarda dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. RAMtPEX, hastalıkları ileri düzeyde olan Parkinsonlulara levodopa ile kombine halde verildiğinde, hastahklan erken dönemdeki Parkinsonlularda monoterapi şeklinde uygulamaya göre, halusinasyonlar daha sık olmuştur. Huzursuz bacak sendromu için ruhsatlandırmaya yönelik klinik geliştirme programında, bir olguda halusinasyonlar bildirilmiştir.
Hastalar, halusinasyonlann (çoğunlukla görsel) oluşabileceği konusunda uyanlmahdu-. Hastalar, halusinasyonlann oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanma becerilerini olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.
Hastalar ve hastalann bakım ve tedavisi ile ilgilenen kişiler, davramş değişikliklerinin oluşabileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar (örn. Patolojik kumar oynama, hiperseksüalite, libido artışı, çok aşın yemek yeme). Dozun azaltılması ya da basamaklı şekilde azaltılarak sonlandıniması gündeme getirilmelidir.
Albino sıçanlar üzerindeki 2 yıllık karsinojenisite çalışmasmda, retinada patolojik değişimler (fotoreseptör hücrelerinin dejenerasyonu ve kaybı) gözlenmiştir. Albino fareler, pigmente sıçanlar, maymunla ve mini-domuzlarda yapılan retina değerlendirmelerinde, benzeri değişimler açığa çıkan lamadı. Bu etkinin insanlardaki potansiyel önemi belirlenmemiştir, ancak omurgalılarda evrensel olarak var olan bir mekanizmada (yani disk kayması) bozulma olasılığı nedeniyle, ihmal edilemez.
Şiddetli kardiyovasküler hastahk durumunda dikkatli olurunalıdır. Dopamineıjik tedavi ile genel olarak ilişkili postüral hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavinin başlangıcında kan basmcının izlenmesi önerilir.
Hastalar, günlük aktiviteleri yerine getirirken somnolans ve uyuyakalma da dahil olmak üzere, RAMİPEX ile ilişkili potansiyel sedatif etkiler konusunda uyanimalıdır. Somnolansm sık karşılaşılan istenmeyen bir olay obuası ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi potansiyeli nedeniyle hastalar, RAMİPEX kullanımı üzerinde, bu ilacın kendi mental ve/veya motor performanslanm olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya değin, araba kullanmamalı ya da kompleks makineleri çalıştırmamalıdırlar. Hastalara tedavi sırasında herhangi bir zaman, günlük yaşam aktiviteleri esnasında (örn. konuşmalar, yemek yeme vb.) somnolans ya da uyuyakalma episodlannda artış olduğunda, araba kullanmamalan, tehlikeli potansiyel taşıyan aktivitelerde bulunmamalan ve doktorlarına başvurmaları gerektiği tavsiye edilmelidir.
Epidemiyolojik çalışmalarda Parkinsonlu hastaların, melanoma gelişmesi yönüyle genel popülasyona oranla daha yüksek bir risk taşıdıklan gösterihniştir (2 ile yaklaşık 6 kat daha yüksek).
Gözlenen bu risk arüşmm Parkinson hastalığına rm, yoksa örneğin bu hastalığın tedavisi için kullamlan ilaçlar gibi başka faktörlere mi bağlı olduğu açık değildir.
Yukarıda bildirilen nedenlerden dolayı hastalar ve sağlık hizmetlilerinin, pramipeksol ya da diğer dopamineıjik ilaçlann kullammında, melanomaya yönelik gözlemde bulunmaları önerilmektedir.
Parkinson hastalığı
Dopamineıjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir.
Huzursuz bacak sendromunda artış
Literatürdeki raporlar, huzursuz bacak sendromunda dopamineıjik ilaçlarla tedavinin, hastalığm artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir.
Hastalığın artması ifadesiyle, semptomların akşamlan daha erken bir zamanda başlaması (hatta öğleden sonra), ve semptomlarm diğer ckstremiteleri de tutacak şekilde yaygınlaşması belirtilmektedir. Huzursuz bacak sendromu olan hastalardaki RAMİPEX kontrollü araştırmalan, genel olarak, hastalıkta artış fenomenini gereğince ortaya çıkarabilecek kadar uzun süreli değildi.
Daha uzun süreli RAMİPEX kullammmdan sonra hastahkta artış olayının frekansı ve bu olayların uygun bir şekilde tedavisi, kontrollü klinik araştırmalarda incelenmemiştir.
Mannitol çok düşük miktarda kullamidığından ötürü heriıangi bir yan etkiye neden olması beklenmez.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve insanlarda düşük boyutlarda bir biyotransformasyon görülür. Bu nedenle plazma proteinlerine bağlanma ya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile etkileşim olasılığı yoktur.
' Simetidin gibi bazik (katyonik) ilaçların böbreklerden aktif tübüler sekresyonunu inhibe eden ya da bizzat kendileri aktif renal tübüler sekresyon ile elimine olan ilaçlar, RAMİPEX ile etkileşebilirler ve iki ilaçtan birisinin veya her ikisinin klerensinde azalmaya yol açabilirler.
Bu türlü ilaçlar (amantadin dahil) ile birlikte tedavi durumunda, diskineziler, ajitasyon ya da halusinasyonlar gibi aşın dopamin stimulasyonu bulgularma dikkat edilmelidir. Bu türlü durumlar oluştuğunda dozun azaltılması gereklidir.
Selegilin ya da levodopa, Pramipeksolün farmakokinetiğini etkilemezler. Levodopamn emilim derecesi veya eliminasyonu, pramipeksol tarafindan değiştirilmez. Antikolineıjikler ve amantadin ile olan etkileşimleri incelenmemiştir. Antikolineıjikler esas olarak metabolik yoldan elimine edildiği için, pramipeksol ile farmakokinetik ilaç etkileşimleri pek olası değildir. Amantadin ile, böbreklerden aynı sistem içinde ekskrete olmalan dolayısıyla, etkileşim olasılığı vardır.
Parkinsonlu hastalarda RAMİPEX dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçlarm dozlarımn sabit tutuhnası önerilmektedir.
Aditif etki olasılığı nedeniyle, hastalann RAMİPEX ile birlikte başka sedasyon yapıcı ilaçlar ya da alkol alması durumunda ve plazma pramipeksol düzeylerini yükselten ilaçlann (örn. simetidin) birlikte alınması halinde, dikkatli olunması önerilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Pediyatrik populasyon:
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
4.6 Gebelik ve iaktasyon Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.
Gebelik
İnsanlarda gebelik ve laktasyon üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.
Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etki göstermemiş, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir.
RAMİPEX, gebelikte yalmzca potansiyel yararlan, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullam İmalıdır.

Laktasyon dönemi

RAMİPEX'in kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır. Sıçanlarda ilacm sütteki konsantrasyonu, plazmadakinden daha yüksektir.
İnsanlarda RAMİPEX tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon inhibisyonu beklenmektedir. Sonuç olarak, emzirme sırasında RAMİPEX kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Bileşiğin hipoprolaktinemik etkisi ve prolaktinin dişi sıçanlarda reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki özel rolü nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve dişi fertilitesi üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Hastalar, halusinasyonlann oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanma becerilerini olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.
Hastalar, günlük aktiviteleri yerine getirirken somnolans ve uyuyakalma da dahil olmak üzere, RAMİPEX ile ilişkili potansiyel sedatif etkiler konusunda uyanlmahdır. Somnolansm sık karşılaşılan istenmeyen bir olay obuası ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi potansiyeli nedeniyle hastalar, RAMİPEX kullanımı üzerinde, bu ilacın kendi mental ve/veya motor performanslarını olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya değin, araba kullanmamalı ya da kompleks makineleri çalıştırmamalıdırlar.
Hastalara tedavi sırasında herhangi bir zaman, günlük yaşam aktiviteleri esnasında (örn. konuşmalar, yemek yeme vb.) somnolans ya da uyuyakalma episodlarmda artış olduğunda, araba kullanmamaları, tehlikeli potansiyel taşıyan aktivitelerde bulunmamalan ve doktorlarına başvurmaları gerektiği tavsiye edilmelidir.
4.8 İstenmeyen etkiler
Potansiyel klinik etkisi bulunan istenmeyen etkiler aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir.
Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: çok yaygm (>1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 Ua <1/100); seyrek (> 1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (< 1/10000) bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygm olmayan: Kilo artışı, aşın yemek yeme Psikiyatrik bozukluklar
Yaygm: Halusinasyonlar, anormal rüyalar, konfuzyon,
Yaygm olmayan: Patolojik kumar oynama, libido artışı, hiperseksüalite, paranoya Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş dönmesi, diskineziler, delüzyon, baş ağnsı, hiperkinezi, somnolans, uykusuzluk Yaygm olmayan: Ani uyku çökmesi
Vasküler bozukluklar
Yaygm: Hipotansiyon |

I

I

i


Gastrointestinal bozukluklar
I
Yaygm: Bulantı, konstipasyon |
ı
I
i
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygm olmayan: Kaşıntı, döküntü ve diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygm: Yorgunluk, periferik ödem
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Semptomlar
Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen olaylar, bulantı, kusma, hiperkinezi, halusinasyonlar, ajitasyon ve hipotansiyon içinde olmak üzere, bir dopamin agonistinin farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.
Tedavi
Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Santral sinir sistemi stimulasyonu bulgulan varlığında, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar ve elektrokardiyografık izlemenin yam sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.
Hemodiyalizin yararlı olduğu gösterilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Dopamin agonisti ATC kodu: N04B C
Bir nonergot dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 edt-grup reseptörlerine yüksek bir selektivite ve spesifite ile bağlanır. Ayrıca tam bir intrinsik aktiviteye sahiptir. D3 reseptörlerine D2 ve D4 alt-grup reseptörlerine oranla daha yüksek afinite ile bağlanır ve D3 reseptörlerine karşı seçici bir afinite gösterir. Pramipeksoiün Parkinson Hastalığı tedavisindeki etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir, fakat striatumdaki dopamin reseptörlerini stimule etme yoluyla etki ettiğine inamimaktadır. Bu sonuçlar hayvanlardaki elektrofizyolojik çalışmalarla da desteklenmektedir. Bu çalışmalara göre pramipeksol striatum ve substansiya nigradaki dopamin reseptörlerini aktive ederek striatal nöronal alevlenme oranlannı etkiler.
Pramipeksol striatumda bulunan dopamin reseptörlerinin uyarılması yoluyla, parkinsondaki motor defisitleri hafifletir. Hayvan çalışmalannda pramipeksoiün, dopamin sentezi, serbestlenmesi ve çevrim hızını (tumover) inhibe etiği gösterilmiştir. Pramipeksol dopamin nöronlarını, iskemiye ya da metamfetamin nörotoksi sitesine yanıt olarak gelişen dejenerasyondan korumaktadır.
Pi-amipeksolün huzursuz bacak sendromu tedavisindeki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Huzursuz bacak sendromunun fızyopatolojisi büyük oranda bilinmemekle birlikte, nörofarmakolojik veriler, primer dopaminerjik sistem tutulumu varlığım düşündtirmektedir.
Pozitron emisyon tomografisi (PET) çalışmaları, huzursuz bacak sendromu patojenezinde hafif bir striatal presinaptik dopamineıjik disfonksiyonun yer alabileceği izlenimini vermektedir.
İn-vitro çalışmalarda, pramipeksolün nöronlan levodopa nörotoksisitesinden koruduğu ortaya çıkarılmıştır.
İnsan gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağlı bir azalma gözlenmiştir.
Parkinson hastalığı
Kontrollü klinik araştırmalarda pramipeksolün etkinliği, araştırmaların süresi boyunca, yaklaşık altı ay süreyle kalıcı olmuştur. Üç yıldan daha uzun süren açık tasanmiı idame çalışmalarında, etkinliğin azahnasma ilişkin veri bulunmamaktadır.
Huzursuz bacak sendromu
Pramipeksolün etkinliği, plasebo kontrollü dört araştırma kapsamında, orta dereceli ile çok şiddetli huzursuz bacak sendromu olan yaklaşık 1000 hasta üzerinde değerlendirilmiştir. Kontrollü araştırmalarda etkinlik, 12 haftaya kadar tedavi edilen hastalarda ortaya konulmuş ve kalıcı etkinlik, 9 aylık bir süre boyımca gösterilmiştir. Bir yıla kadar yürütülen açık etiketli uzatma çalışmalarında pramipeksolün etkinliği kalıcı olmuştur.

5.2 Farmakokinetik özellikler Geoel özellikler

Emilim:


Pramipeksol oral uygulama sonrasında hızla ve tamamen emilir. Mutlak biyoyararlanım %90'dan büyüktür ve maksimum plazma konsantrasyonlanna 1 ile 3 saat arasmda ulaşılır. Emilim hızı besinlerle azalır, ancak emilim derecesi etkilenmez. Pramipeksol lineer kinetik gösterir ve plazma düzeylerindeki hastalar arası varyasyon, göreceli olarak düşüktür.

Da&ılım:


' insanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (<%20) ve dağılım hacmi yüksektir (400 L). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir (plazmaya kıyasla yaklaşık 8 kat).

Bivotransformasvon:


Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasvon:


Pramipeksolün değişmemiş halde böbrek yolundan atılması, majör eliminasyon yoludur ve alman dozun yaklaşık %80'ini oluşturur. '''C ile işaretli bir dozun yaklaşık %90'ı böbrekler ile atılırken, feçeste %2'den az bulunur. Pramipeksolün total klerensi 500 mL/dk civarında ve renal klerensi ise 400 mL/dk civarmdadır. Eliminasyon yan ömrü (t gençlerde 8, yaşlılarda 12 saate kadar değişmektedir.

Dogrusallık/do6rusal olmayan durum:


Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Özel Popülasyonlara ilişkin ek bilgiler


Böbrek Yetmezliği:


Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlanna bağımlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klerensi 20 mL/dak'nm üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:


Emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz azaltımırun gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:


Pramipeksolün çocuklar ve 18 yaşma kadar olan adolesanlardaki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:


Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yan ömrüne sahiptir.

5.3 Klinik öncesi güvenilirlik verileri

Tekrarlı doz toksisite çalışmalarında pramipeksolün temel olarak MSS'de ve sıçanlarda dişi üreme sisteminde, muhtemelen pramipeksolün abartılı bir farmakodinamik etkisinden kaynaklanan, fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.
Pilini-domuzlarda, diyastolik ve sistolik basınçlar ve kalp hızında düşüşler kaydedilmiş; maymunlarda da, hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkmıştır.
Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri sıçanlar ve tavşanlar üzerinde araştmlmıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik değildi, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik idi. Bileşiğin hipoprolaktinemik etkisi ve prolaktinin dişi sıçanlarda reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki özel rolü nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve dişi fertilitesi üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.
Pramipeksol genotoksik değildir. Bir karsinojenite çalışmasında, erkek sıçanlarda gelişen Leyding hücresi hiperplazisi ve adenomalar, pramipeksolün prolaktini inhibe edici etkisi ile açıklanmıştır.
Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulımmamaktadır.
Bu çahşmada aynı zamanda, 2 mg/kg ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino sıçanlarda retina dejenarasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne pigmente sıçanlarda, ne 2 yıllık bir albino fzıreler karsimjcnisite çalışmasında, ne de araştmlan diğer türlerde gözlenmiştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi Mannitol
Mısır nişastası
Kolloidal silikon dioksit
Povidon
Magnezyum stearat
6.2 Geçimsizlikler
Geçerli değil.
6.3 Raf ömrü
24 ay
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler
25 "C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
30 veya 100 tablet içeren, Al/Al folyo blisterde ve karton kutu ambalaj.
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Özel bir gereklilik yoktur.
Madde 4.2'ye bakınız.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mahallesi,
Basın Ekspres Cad. No: 1
34303 Küçükçekmece /İSTANBUL
8. RUHSAT NUMARASI(LARI)
230/4
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: 14.03.2011
Ruhsat yenileme tarihi: -
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ
1
Gerek duyulursa
Tedavinin sonlandmlması
RAMİPEX, doz basamak tarzmda azaltılmaksızm sonlandınlabilir.
özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Parldnson hastalığı
Pramipeksolûn eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Tedavi başlatılırken aşağıdaki doz şeması önerilir;
Kreatinin klerensi 50 mL/dk'nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun azaltılması gerekli değildir.
Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük RAMİPEX dozu, iki bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün).
Kreatinin klerensi 20 mL/dk'nın altındaki hastalarda günlük RAMİPEX dozu, günde tek doz şeklinde uygulanmalı ve günde 0.125 mg ile başlanmalıdır.
idame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonlan azalır ise, RAMİPEX dozu, kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır; örn., eğer kreatinin klerensi %30 azalır ise, günlük RAMtPEX dozu da %30 oranında azaltılır. Güıüük dozlar, eğer kreatinin klerensi 20-

İlaç Bilgileri

Ramipex 1 mg Tablet

Etken Maddesi: Pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Atc Kodu: N04BC05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Ramipex 1 Mg 100 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.