Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ramipex 0,25 mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

rf1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADİ RAMİPEX 0.25 mg tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
Her bir tablet;
0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer, 0.25 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. Yardımcı maddeler:
Mamıitol
3. FARMASÖTİK FORM
Beyaz oblong çentikli tablet
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötlk endikasyonlar
RAMİPEX, idiyopatik Parkinson hastalığmdaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.
RAMİPEX, idiyopatik huzursuz bacak sendromunun semptomatik tedavisinde endikedir.
4.2 Pozoloji vc Uygulama Şekli
(T

um doz bilgileri, tuz formundaki pramipeksol üzer indendir).


Erişkinler:
PozolojiAJygulama sıklığı, süresi ve şekli Parkinson hastalığı
Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.
Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak (3 x) uygulanır.
Başlangıç tedavisi
Dozaj, aşağıda gösterildiği gibi, günde 0.375 mg'Iık bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artınlmalı ve doz artışlan, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alımncaya kadar titre edilmelidir.
Toplam günlük doz (mg)
Hafta

Dozaj (mg)

3 X 0.125

3 X 0.25

3x0.5

0.375
0.75
1.50

Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artınimalıdır.
Maksimum günlük doz 4.5 mg'dır.
İdame tedavisi ^
Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg araJığmda olmalıdır. Üç temel klinik araştırmada doz artırımı sırasında, hastalığın gerek erken gerekse ileri dönemlerinde, etkinlik günde 1.5 mg'lık doza başlanıldığında gözlenmiştir. Bu gözlem, bazı hastalar için günde 1.5 mg'dan yüksek dozların ek terapötik yararlar sağlayabileceğini dışlamamaktadır. Bu durum özellikle, hastalığı ileri düzeyde olan ve levadopa tedavisinin azaltılması amaçlanan kişiler için geçerlidir.
Tedavinin sonlandıniması
RAMİPEX, birkaç gün boyunca basamak tar/jnda azaltılarak sonlandınlmahdır.
Eş-zamanlı levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj
Eş-zamanlı levodopa tedavisi almakta olan hastalarda, RAMİPEX ile gerek doz artırımı gerekse
idame tedavisi sürelerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Bu doz azaltımı, aşın dopaminerjik uyarıdan kaçınmak amacıyla gerekli olabilir.
Huzursuz bacak sendromu
Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.
Önerilen RAMİPEX başlangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg'dır. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir
artırılarak, günde maksimum 0.75 mg'a kadar çıkılabilir (aşağıdaki tabloda gösterildiği

f


şekilde).
RAMtPEX Doz Artırma Şeması
Titrasyon aşaması

Günde bir kez, gece dozu (mg)
I

0.125
0.25
0.50
0.75
* Gerek duyulursa
Tedavinin sonlandmlması
RAMIPEX, doz basamak tarzında azaltılmaksızın sonlandırılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Parkinson hastalığı

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Tedavi başlatılırken aşağıdaki doz şeması önerilir:
Kreatinin klerensi 50 mL/dk'nm üzerinde olan hastalarda, günlük dozun azaltılması gerekli değildir.
Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük RAMİPEX dozu, iki bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün).
Kreatinin klerensi 20 mL/dk'nm altmdaki hastalarda günlük RAMİPEX dozu, günde tek doz şeklinde uygulanmalı ve günde 0.125 mg ile başlanmalıdır.
İdame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, RAMtPEX dozu, kreatinin klerensindeki azalma ile aym oranda azaltılu:; örn., eğer kreatinin klerensi %30 azalır ise, günlük RAMİPEX dozu da %30 oramnda azaltılu-. Günlük dozlar, eğer kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında ise günde iki bölünmüş doz halinde ve eğer kreatinin klerensi 20 mL/dk'mn altında ise, günde tek doz olarak verilir.
Hıızursuz bacak sendrorau
RAMİPEX'in eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klerensi 20 mlVdk'mn üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir. RAMİPEX'in böbrek bozukluğu olan huzursuz bacak sendromlu hastalardaki kullammı üzerinde çalışma bulunmamaktadır.
Karaciğer yetmezliği:
Parkinson hastalığı
Emilen ilacın %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz azaltımımn gerekli olduğu düşünühnemektedir.
Huzursuz bacak sendromu
Emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz azaltımımn gerekli olduğu düşünülmemektedir.
Pediyatrik popülasyon:
RAMİPEX'in çocuklar ve 18 yaşma kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.
Geriyatrik popülasyon:
RAMİPEX'in eliminasyon yan ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).
4.3 Kontrendikasyonlar
RAMİPEX, pramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarhlık halinde kontrendikedir.
4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Böbrek bozukluğu olan bir hastaya RAMİPEX reçete edilirken, pozoloji ve uygulama şekli bölümünde açıklandığı doğrulmda bir doz azaltımı önerilir.
Halusinasyonlar ve konfiizyon, Parkinsonlu hastalarda dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. RAMİPEX, hastalıklan ileri düzeyde olan Parkinsonlulara levodopa ile kombine halde verildiğinde, hastalıkları erken dönemdeki ParkinsonJularda monoterapi şeklinde uygulamaya göre, halusinasyonlar daha sık ohnuştur. Huzursuz bacak sendromu için ruhsatlandırmaya yönelik klinik geliştirme programında, bir olguda halusinasyonlar bildirilmiştir.
Hastalar, halusinasyonlann (çoğunlukla görsel) oluşabileceği konusunda uyanimalıdır. Hastalar, halusinasyonlann oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanma becerilerini olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.
Hastalar ve hastalann bakım ve tedavisi ile ilgilenen kişiler, davranış değişikliklerinin oluşabileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar (örn. Patolojik kumar oynama, hiperseksüalite, libido artışı, çok aşın yemek yeme). Dozun azaltılması ya da basamaklı şekilde azaltılarak sonlandınİması gündeme getirilmelidir.
Albino sıçanlar üzerindeki 2 yıllık karsinojenisite çahşmasında, retinada patolojik değişimler (fotoreseptör hücrelerinin dejenerasyonu ve kaybı) gözlenmiştir. Albino fareler, pigmente sıçanlar, maymunla ve mini-domuzlarda yapılan retina değerlendirmelerinde, benzeri değişimler açığa çıkarılamadı. Bu etkinin insanlardaki potansiyel önemi belirienmemiştir, ancak omurgalılarda evrensel olarak var olan bir mekanizmada (yani disk kayması) bozulma olasılığı nedeniyle, ihmal edilemez.
Şiddetli kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli olunmalıdır. Dopaminerjik tedavi ile genel olarak ilişkili postüral hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavinin başlangıcmda kan basıncmın izlenmesi önerilir.
Hastalar, günlük aktiviteleri yerine getirirken somnolans ve uyuyakalma da dahil olmak üzere, RAMİPEX ile ilişkili potansiyel sedatif etkiler konusunda uyanimalıdır. Somnolansm sık karşılaşılan istenmeyen bir olay olması ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi potansiyeli nedeniyle hastalar, RAMİPEX kullanımı üzerinde, bu ilacm kendi mental ve/veya motor performanslannı olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya değin, araba kullanmamalı ya da kompleks makineleri çalıştırmamalıdırlar. Hastalara tedavi su-asında herhangi bir zaman, günlük yaşam aktiviteleri esnasında (örn. konuşmalar, yemek yeme vb.) somnolans ya da uyuyakalma episodlarında artış olduğunda, araba kullanmamalan, tehlikeli potansiyel taşıyan aktivitelerde bulunmamalan ve doktorlanna başvurmalan gerektiği tavsiye edilmelidir.
Epidemiyolojik çalışmalarda Parkinsonlu hastalann, melanoma gelişmesi yönüyle genel popülasyona oranla daha yüksek bir risk taşıdıkları gösterilmiştir (2 ile yaklaşık 6 kat daha yüksek).
Gözlenen bu risk artışmın Parkinson hastalığına mı, yoksa örneğin bu hastalığm tedavisi için kullamlan ilaçlar gibi başka faktörlere mi bağlı olduğu açık değildir.
Yukarıda bildirilen nedenlerden dolayı hastalar ve sağlık hizmetlilerinin, pramipeksol ya da diğer dopamineıjik ilaçların kullanımmda, melanomaya yönelik gözlemde bulunmaları önerilmektedir.
Parkinson hastahğı
Dopamineıjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir.
Huzursuz bacak sendromunda artış
Literatürdeki raporlar, huzursuz bacak sendromunda dopaminerjik ilaçlarla tedavinin, hastalığm artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir.
Hastalığm artması ifadesiyle, semptomlann akşamları daha erken bir zamanda başlaması (hatta öğleden sonra), ve semptomlann diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yaygınlaşması belirtilmektedir. Huzursuz bacak sendromu olan hastalardaki RAMİPEX kontrollü araştırmaları, genel olarak, hastalıkta artış fenomenini gereğince ortaya çıkarabilecek kadar uzun süreli değildi.
Daha uzun süreli RAMtPEX kullammından sonra hastalıkta artış olayının frekansı ve bu olaylarm uygun bir şekilde tedavisi, kontrollü klinik araştırmalarda incelenmemiştir.
Mannitol çok düşük miktarda kullamidığmdan ötürü herhangi bir yan etkiye neden olması beklenmez.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve insanlarda düşük boyutlarda bir biyotransformasyon görülür. Bu nedenle plazma proteinlerine bağlanma ya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile etkileşim olasılığı yoktur.
Simetidin gibi bazik (katyonik) ilaçlann böbreklerden aktif tübüler sekresyonunu inhibe eden ya da bizzat kendileri aktif renal tübüler sekresyon ile elimine olan ilaçlar, RAMİPEX ile etkileşebilirler ve iki ilaçtan birisinin veya her ikisinin klerensinde azalmaya yol açabilirler.
Bu türlü ilaçlar (amantadin dahil) ile birlikte tedavi durumunda, diskineziler, ajitasyon ya da halusinasyonlar gibi aşırı dopamin stimulasyonu bulgularına dikkat edilmelidir. Bu türlü durumlar oluştuğunda dozun azaltılması gereklidir.
Selegilin ya da levodopa, Pramipeksolün farmakokinetiğini etkilemezler. Levodopanm emilim derecesi veya eliminasyonu, pramipeksol tarafından değiştirilmez. Antikolineıjikler ve amantadin ile olan etkileşimleri incelenmemiştir. Antikolineıjikler esas olarak metabolik yoldan elimine edildiği için, pramipeksol ile farmakokinetik ilaç etkileşimleri pek olası değildir. Amantadin ile, böbreklerden aym sistem içinde ekskrete olmaları dolayısıyla, etkileşim olasılığı vardır.
Parkinsonlu hastalarda RAMİPEX dozu artınhrken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçlann dozlarımn sabit tutulması önerilmektedir.
Aditif etki olasılığı nedeniyle, hastalarm RAMİPEX ile birlikte başka sedasyon yapıcı ilaçlar ya da alkol alması durumunda ve plazma pramipeksol dttzeylerini yükselten ilaçlann (öm. simetidin) birlikte alınması halinde, dikkatli olunması önerilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Pediyatrik popüiasyoo:
Herhangi bir etkileşim çiilışması yapılmamıştır.
4.6 Gebelik ve laktasyon Gene! tavsiye
Gebelik kategorisi: C
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.
Gebelik insanlarda gebelik ve laktasyon üzerindeki etkileri araştirılmamıştır.
Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etki göstermenüş, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir.
RAMİPEX, gebelikte yalmzca potansiyel yararlan, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığmda kullamimalıdır.

Laktasyon dönemi

RAMlPEX'in kadmlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır. Sıçanlarda ilacın sütteki konsantrasyonu, plazmadakinden daha yüksektir.
İnsanlarda RAMİPEX tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon inhibisyonu beklenmektedir. Sonuç olarak, emzirme sırasmda RAMİPEX kullamimamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Bileşiğin hipoprolaktinemik etkisi ve prolaktinin dişi sıçanlarda reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki özel rolü nedeniyle, Pramipeksolün gebelik ve dişi fertilitesi üzerindeki etkileri tam olarak aydmlatılraarmştır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Hastalar, halusinasyonlann oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanma becerilerini olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.
Hastalar, günlük aktiviteleri yerine getirirken somnolans ve uyuyakalma da dahil olmak üzere, RAMİPEX ile ilişkili potansiyel sedatif etkiler konusunda uyanlmalıdır. Somnolansın sık karşılaşılan istenmeyen bir olay olması ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi potansiyeli nedeniyle hastalar, RAMİPEX kullanımı üzerinde, bu ilacın kendi mental ve/veya motor performanslanm olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya değin, araba kullanmamalı ya da kompleks makineleri çalıştırmamahdırlar.
Hastalara tedavi sırasmda herhangi bir zaman, günlük yaşam aktiviteleri esnasmda (örn. konuşmalar, yemek yeme vb.) somnolans ya da uyuyakalma episodlannda artış olduğunda, araba kullanmamaları, tehlikeli potansiyel taşıyan aktivitelerde bulunmamalan ve doktorlarına başvurmalan gerektiği tavsiye edilmelidir.
4.8 İstenmeyen etkiler
Potansiyel klinik etkisi bulunan istenmeyen etkiler aşağıda sistem organ sımfma göre listelenmiştir.
Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: çok yaygm (>1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila <1/100); seyrek (> 1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (< 1/10000) bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın olmayan: Kilo artışı, aşın yemek yeme Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın: Halusinasyonlar, anormal rüyalar, konfuzyon.
Yaygın olmayan: Patolojik kumar oynama, libido artışı, hiperseksüalite, paranoya Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş dönmesi, diskineziler, delüzyon, baş ağrısı, hiperkinezi, somnolans, uykusuzluk Yaygın olmayan: Ani uyku çökmesi
Vaskfiler bozukluklar
Yaygm: Hipotansiyon
Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın: Bulantı, konstipasyon
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın olmayan: Kaşıntı, döküntü ve diğer aşırı duyarlılık reaksiyonlan
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygm: Yorgunluk, periferik ödem
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Semptomlar
Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen olaylar, bulantı, kusma, hiperkinezi, halusinasyonlar, ajitasyon ve hipotansiyon içinde olmak tizere, bir dopamin agonistinin farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.
Tedavi
Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Santral sinir sistemi stimulasyonu bulgulan varlığında, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar ve elektrokardiyografık izlemenin yam su-a, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.
Hemodiyalizin yararlı olduğu gösterilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Dopamin agonisti ATC kodu: N04B C
Bir nonergot dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 alt-grup reseptörlerine yüksek bir selektivite ve spesifıte ile bağlanır. Aynca tam bir intrinsik aktiviteye sahiptir. D3 reseptörlerine D2 ve D4 alt-grup reseptörlerine oranla daha yüksek afınite ile bağlanır ve D3 reseptörlerine karşı seçici bir afinite gösterir. Pramipeksolün Parkinson Hastalığı tedavisindeki etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir, fakat striatumdaki dopamin reseptörlerini stimule etme yoluyla etki ettiğine inanılmaktadır. Bu sonuçlar hayvanlardaki elektrofizyolojik çalışmalarla da desteklenmektedir. Bu çahşmaleu-a göre pramipeksol striatum ve substansiya nigradaki dopamin reseptörlerini aktive ederek striatal nöronal alevlenme oranlarını etkiler.
Pramipeksol striatumda bulunan dopamin reseptörlerinin uyarılması yoluyla, parkinsondaki motor defisitleri hafifletir. Hayvan çalışmalannda pramipeksolün, dopamin sentezi, serbestlenmesi ve çevrim hızını (tumover) inhibe etiği gösterilmiştir. Pramipeksol dopamin nöronlanm, iskemiye ya da metamfetamin nörotoksisitesine yanıt olarak gelişen dejenerasyondan korumaktadır.
Pramipeksolün huzursuz bacak sendromu tedavisindeki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Huzursuz bacak sendromunun fızyopatolojisi büyük oranda bilinmemekle birlikte, nörofarmakolojik veriler, primer dopamineıjik sistem tutulumu varlığmı düşündürmektedir.
Pozitron emisyon tomografisi (PET) çalışmalan, huzursuz bacak sendromu patojenezinde hafif bir striatal presinaptik dopaminerjik disfonksiyonun yer alabileceği izlenimini vermektedir.
in-vitro çalışmalarda, pramipeksolün nöronları levodopa nörotoksisitesinden koruduğu ortaya çıkanimıştır.
İnsan gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağh bir azalma gözlenmiştir.
Parkinson hastalığı
Kontrollü klinik araştırmalarda pramipeksolün etkinliği, araştırmaların süresi boyunca, yaklaşık altı ay süreyle kalıcı olmuştur. Üç yıldan daha uzun süren açık tasanmlı idame çalışmalarında, etkinliğin azalmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.
Huzursuz bacak sendromu
Pramipeksolün etkinliği, plasebo kontrollü dört araştuma kapsamında, orta dereceli ile çok şiddetli huzursuz bacak sendromu olan yaklaşık 1000 hasta üzerinde değerlendirilmiştir. Kontrollü araştırmalarda etkinlik, 12 haftaya kadar tedavi edilen hastalarda ortaya konulmuş ve kalıcı etkinlik, 9 aylık bir süre boyunca gösterilmiştir. Bir yıla kadar yürütülen açık etiketli uzatma çalışmalannda pramipeksolün etkinliği kalıcı obnuştur.

5.2 Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Emilim:


Pramipeksol oral uygulama sonrasında hızla ve tamamen emilir. Mutlak biyoyararlanım %90'dan büyüktür ve maksimum plazma konsantrasyonlanna 1 ile 3 saat arasında ulaşılır. Emilim hızı besinlerle azalır, ancak emilim derecesi etkilenmez. Pramipeksol lineer kinetik gösterir ve plazma düzeylerindeki hastalar arası varyasyon, göreceli olarak düşüktür.

Da£ılım:


İnsanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (<%20) ve dağılım hacmi yüksektir (400 L). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir (plazmaya kıyasla yaklaşık 8 kat).

Bivotransformasvon:


Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasvon:


Pramipeksolün değişmemiş halde böbrek yolundan atılması, majör eliminasyon yoludur ve alman dozun yaklaşık %80'ini oluşturur. *'*C ile işaretli bir dozun yaklaşık %90'ı böbrekler ile atılırken, feçeste %2'den az bulunur. Pramipeksolün total klerensi 500 mL/dk civarında ve renal klerensi ise 400 mL/dk civanndadır. Eliminasyon yan ömrü (t gençlerde 8, yaşlılarda 12 saate kadar değişmektedir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Özel Popiilasyonlara ilişkin eh bilgiler


Böbrek Yetmezliği:


Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarma bağunlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir şekilde ilişidlidir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klerensi 20 mL/dak'nın üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:


Emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz azaltımınm gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:


Pramipeksolün çocuklar ve 18 yaşına kadar olan adolesanlardaki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:


Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yan ömrüne sahiptir.

5 J Klinik öncesi güvenilirlik verileri

Tekrarlı doz toksisite çalışmalarında pramipeksolün temel olarak MSS'de ve sıçanlarda dişi üreme sisteminde, muhtemelen pramipeksolün abartılı bir farmakodinamik etkisinden kaynaklanan, fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.
Mini-domuzlarda, diyastolik ve sistolik basınçlar ve kalp hızında düşüşler kaydedilmiş; maymunlarda da, hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkmıştır.
Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri sıçanlar ve tavşanlar üzerinde araştırılmıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik değildi, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik idi. Bileşiğin hipoprolaktinemik etkisi ve prolaktinin dişi sıçanlarda reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki özel rolu nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve dişi fertilitesi üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.
Pramipeksol genotoksik değildir. Bir karsinojenite çalışmasında, erkek sıçanlarda gelişen Leyding hücresi hiperplazisi ve adenomalar, pramipeksolün prolaktini inhibe edici etkisi ile açıklanmıştır.
Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulunmamaktadır.
Bu çalışmada aynı zamanda, 2 mg/kg ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino sıçanlarda retina dejenarasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne pigmente sıçanlarda, ne 2 yıllık bir albino fareler karsimjenisite çalışmasmda, ne de araştırılan diğer türierde gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol Mısır nişastası Kolloidal silikon dioksit Povidon
Magnezyum stearat

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3 Raf ömrü

24 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
30 veya 100 tablet içeren, Al/Al folyo blisterde ve karton kutu ambalaj.
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Özel bir gereklilik yoktur.
Madde 4.2'ye bakınız.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mahallesi,
Basın Ekspres Cad. No: 1 34303 Küçükçekmece /İSTANBUL
8. RUHSAT NUMARASI(LARI)
230/3
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: 14.03.2011
Ruhsat yenileme tarihi: -
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Ramipex 0,25 mg Tablet

Etken Maddesi: Pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Atc Kodu: N04BC05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ramipex 0,25 mg Tablet KT
 • Ramipex 0,25 mg Tablet KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ramipex 0,25 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.