Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Renagel 800mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar » Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları » Sevelamer

KISA URUN biLGİSİ

1.BEŞERI TIBBı ÜRÜNÜNADI

Renagel 800 mg Film Tablet

2.KALıTATıFveKANTıTATıFBİLEŞİM

Herbir film tablet 800 mg Sevelamer içerir. Yardımcı maddeler için Bkz. bölüm 6.1

3.FARMASÖTIK FORM

Film Tablet
Bir yüzünde Renagel 800 baskısı olan hemen hemen beyaz, oval tabletler

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

Renagel , hemodiyaliz veya periton diyaliz alan yetişkin hastalarda hiperfosfataminin kontrolünde endikedir. Renagel , içerdiği kalsiyum destekleyici suplementleri , 1,25 dihidroksi Vitamin D3 veya analoglarından bir tanesini içermesi nedeni ile multipl tedavi yaklaşımı düşüncesi ile renal kemik hastalığının gelişimini kontrol etmek için kullanılmalıdır.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji uygulama sıklığı ve süresi:Yetişkinler ve Geriatrik popülasyon (>65 yaş)


Fosfat bağlayıcı dozda almayan hastalar için doz, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi serum fosfat konsantrasyonları temel alınarak kişiye özel olarak belirlenir:

Fosfat bağlayıcıları almayan hastalarda serum fosfat seviyeleri

Renagel başlama dozu

1.76-2.42 mmol/l (5.5 - 7.5 mg/dl)
Günde 3 kez 1 film tablet
> 2.42 mmol/l (> 7.5 mg/dl)
Günde 3 kez 2 film tablet
Eğer Renagel alternatif fosfat bağlayıcısı olarak reçetelenmiş ise, Renagel hastanın bir önceki almış olduğu kalsiyum bazlı fosfat bağlayıcısıyla karşılaştırıldığında mg olarak vücut ağırlığı temel alınarak eşit dozlarda verilmelidir. Serum fosfat düzeyleri yakından takip edilmelidir ve Renagel dozu, serum fosfat düzeyi <1.76 mmol/l (5.5 mg/dl) düzeyine ulaşması hedeflenerek ayarlanmalıdır. Serum fosfat seviyesi , stabil serum fosfat düzeylerine ulaşılana kadar her iki ile üç haftada bir , daha sonra da düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Doz aralığı her öğünde 1 ile 5 adet 800 mg film tablet olarak değişebilir. Bir yıllık klinik çalışmanın kronik fazında kullanılan ortalama gerçek günlük doz 7 gram sevelamerdir.
Hastalar Renagel Film Tablet'i yemekler ile almalı ve reçetelenmiş olan diyet listesine bağlı kalmalıdırlar. Tabletler bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemelidir.

Pediyatrik popülasyon:

Renagel'in güvenilirliği ve etkinliği 18 yaş altındaki hastalarda belirlenmemiştir.

4.3.Kontrendikasyonlar

-Hipofosfatami veya barsak obstruksiyonlarında
-Etkin madde Sevelamer'e veya formülasyonda yer alan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık

4.4.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Renagel'in güvenilirliği ve etkinliği çocuklarda veya prediyaliz hastalarında çalışılmamıştır.
Renagel 'in güvenilirliği ve etkinliği , yutma bozukluğu olan hastalarda , ciddi veya tedavi edilmemiş gastroparesizi ve gastrik içerik retansiyonu olan hastalarda çalışılmamıştır. Renagel bu hastalarda sadece fayda ve risklerin dikkatli bir değerlendirmesini takiben kullanılmalıdır.
Renagel'in etkinliği ve güvenilirliği aktif inflamatuar barsak hastalığı, gastrointestinal motilite bozukluğu, anormal veya düzensiz barsak hareketleri olan ve major gastrointestinal cerrahi işlem hikayesi olan hastalarda çalışılmamıştır. Dolayısıyla bu bozuklukları olan hastalarda Renagel kullanıldığı zaman dikkatli olunmalıdır. Çok nadir olarak Renagel ile tedavi sırasında barsak tıkanması ve ileus/subileus oluştuğu gözlenmiştir. Konstipasyon bu duruma öncülük eden belirti olabilir. Renagel ile tedavi edilirken konstipasyon gözlenen hastalar dikkatle izlenmelidir. Ciddi konstipasyon veya diğer ciddi gastrointestinal semptomlar gelişen hastalarda Renagel tedavisi tekrar değerlendirilmelidir.
Renagel hiperparatriodizmin kontrolünde tek başına endike değildir. Sekonder hiperparatriodizmli hastalarda Renagel , kalsiyum destekleyici suplementleri , 1,25 dihidroksi Vitamin D3 veya analoglarından bir tanesini içermesi nedeni ile multipl tedavi yaklaşımı düşüncesi ile intakt paratiroid hormon ( iPTH) seviyesini düşürmek için kullanılmalıdır.
Renal yetersizliği olan hastalarda hipokalsemi veya hiperkalsemi gelişebilir. Renagel kalsiyum içermez. Serum kalsiyum düzeyleri diyaliz hastalarının normal takiplerinde yapıldığı gibi izlenmelidir. Hipokalsemi durumunda elemental kalsiyum suplement olarak verilmelidir.
Diyet alımına ve son dönem renal yetersizliğin gidişine bağlı olarak diyaliz hastaları düşük Vitamin A,D,E ve K seviyeleri geliştirebilir. Klinik öncesi çalışmalarda insanlarda kullanılan maksimum dozun 10 katına ekivalan sevelamerin Vitamin D,E ve K ve folik asit absorbsiyonunu düşürdüğü gösterilmiştir (Bkz. 5.3. Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri). Bu nedenle , bu vitaminleri almayan hastalarda, Vitamin A, D ve E seviyelerini izlemek ve tromboplastin zamanını ölçerek doğrudan Vitamin K'nın durumunu değerlendirmek düşünülmelidir ve eğer gerekiyorsa vitaminlerle destekleme yapılmalıdır. Periton diyalizi alan hastalarda, bu hasta grubunda Vitamin A,D,E ve K seviyeleri ölçülmediğinden, vitaminlerin ve folik asitin ayrıca izlenmesi önerilmektedir.
Uzun dönem Renagel tedavisi sırasında folat eksikliğinin mümkün olmadığını söylemek için şimdilik yeterli veri yoktur.
Serum klorürü , Renagel tedavisi sırasında klorürün barsak lumeninde fosfor için değiştirilmesi nedeni ile artabilir. Her ne kadar, klinik çalışmalarda klinik olarak önemli bir serum klorür yükselmesi gözlenmese de, serum klorür seviyesi diyaliz hastalarında rutin takiplerde yapıldığı gibi izlenmelidir. Bir gram Renagel yaklaşık olarak 180 mg ( 5.1 mEq) klorür içermektedir.
Kronik renal yetmezliği olan hastalar gelişen metabolik asidoza karşı açıktır. Sevelamer ile tedavi edilen hastalardaki daha düşük bikarbonat seviyelerinin kalsiyum bazlı bağlayıcılar kullanan hastalar ile karşılaştırıldığı birçok klinik çalışmada diğer fosfat bağlayıcılarından sevelamere geçişte asidozun daha da kötüleştiği bildirilmiştir. Dolayısıyla serum bikarbonat seviyelerinin yakından takip edilmesi önerilmektedir.
Renagel ve Levotiroksinin birlikte kullanımda çok nadir olarak hipotroidizm bildirilmiştir. Dolayısıyla her iki ilacı kullanan hastalarda TSH seviyelerinin yakından takip edilmesi önerilmektedir.
Klinik çalışmalara aritmi kontrolü için anti-aritmik ilaçlar kullanan ve nöbet bozukluklarının kontrolü için anti-nöbet ilaçları kullanan hastalar dahil edilmemiştir. Bu ilaçları kullanan hastalara Renagel reçetelenmesi durumunda dikkatli olunmalıdır.
Diyaliz alan hastalar, kullanılan diyaliz modalitesine spesifik olarak bazı enfeksiyon risklerine karşı açıktır. Peritonit, periton diyalizi (PD) alan hastalarda bilinen bir komplikasyondur ve Renagel ile yapılan çalışmalarda birçok peritonit vakası bildirilmiştir. Dolayısıyla , PD alan hastalar, peritonit ile ilişkili herhangi bir belirti veya semptomun acil teşhisi ve tedavisi ile birlikte uygun aseptik tekniğin kullanıldığının garanti altına alınması için yakından takip edilmelidir.
Sevelamer'in bir yıldan fazla kronik kullanımına ait veri henüz bulunmadığından, Sevelamer'in uzun süreli kronik tedavi esnasındaki potansiyel emilimi ve birikimi tamamıyla dışlanamaz. ( Bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik Özellikler )

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Etkileşim çalışmaları diyaliz hastalarında yürütülmemiştir.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan etkileşim çalışmalarında , Renagel'in digoksin, varfarin , enalapril veya metoprololin biyoyararlanımı üzerine etkisi görülmemiştir. Bununla birlikte , yapılan bir tek doz çalışmasında Renagel ile eşzamanlı olarak kullanılan siproflaksasinin biyoyararlanımı % 50 oranında düşmüştür. Dolayısıyla Renagel siproflaksasin ile eşzamanlı kullanılmamalıdır.
Renagel diğer ilaçların biyoyararlanımını etkileyebilir. Renagel ile kombine kullanımda transplantasyon hastalarında siklosporin, mikofenolat mofetil ve takrolimus seviyelerinde herhangi bir klinik sonuç olmaksızın ( graft reddi gibi) düşüş bildirilmiştir. Etkileşim olasılığı dışlanamaz ve dolayısıyla mikofenolat mofetil , siklosporin, ve takrolimus ile kombine kullanımda ve bırakılması sonrasında serum seviyeleri yakından takip edilmelidir. Biyoyararlanımdaki düşüşü güvenirlik veya etkinlik üzerine klinik olarak anlamlı etkileri olan ilaçlar ile kullanılması gerektiğinde, bu ilaç Renagel'den en az bir saat önce veya üç saat sonra alınmalıdır veya doktorunuz kan seviyelerini gözlemlemeyi düşünmelidir.

4.6.Gebelik ve Laktasyon

Genel tavsiye Gebelik kategorisi: C

Gebelik dönemi

Renagel'in gebelerde güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Hayvan çalışmalarında Sevelamer'in embriyo-fetal toksisiteye neden olduğuna dair hiçbir bulgu yoktur. Renagel sadece eğer çok açık olarak ihtiyaç varsa ve anne ve fetüsün her ikisi içinde dikkatli bir risk /fayda analizi yapıldıktan sonra gebe kadınlara verilmelidir.

Laktasyon dönemi

Renagel'in emziren kadınlarda güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Renagel sadece eğer çok açık olarak ihtiyaç varsa anne veya infantın her ikisi içinde dikkatli bir risk /fayda analizi yapıldıktan sonra emziren kadınlara verilmelidir. ( Bkz 5.3. Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri)

4.7.Araç ve makina kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makina kullanma yeteneği üzerindeki etkileri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.8.İstenmeyen etkiler

Tedavi süresi 52 hafta olan 202 hemodiyaliz hastasının ve tedavi süresi 12 hafta olan 97 periton diyaliz hastasının katıldığı paralel tasarımlı çalışmalarda , muhtemelen ve tahminen Renagel ile ilişkili olarak gözlenen en sık (> % 5 hastaların) istenmeyen etkiler sistem organ sınıflandırmasına göre gastrointestinal bozukluklardır. Aşağıdaki tabloda , bu çalışmalarda (299 hasta) ve kontrolsüz klinik çalışmalarda ( 384 hasta) muhtemelen ve tahminen Renagel ile ilişkili veriler görülme sıklıklarına göre listelenmiştir. Bildirilme sıklıkları şu şekildedir : çok sık ( > 1/10), sık ( > 1/100 , < 1/10), seyrek ( > 1/1000 , < 1/100), nadir ( > 1/10000 , < 1/1000), çok nadir ( < 1/10000), izole vakalar dahil .

Gastrointestinal Bozukluklar_

Çok sık :Bulantı, kusma, karın ağrısı, konstipasyon, diyare veya dispepsi

_

Sık:Flatulans

_

Sinir Sistemi Bozuklukları_

Çok sık :Başağrısı

_

Vasküler Bozukluklar_

Çok sık :Hipotansiyon, hipertansiyon

_

Genel Bozukluklar ve Uygulama Yeri Koşulları


Çok sık:Ağrı


Deri ve Derialtı Dokusu Bozuklukları

Çok sık:Kaşıntı


Sık:

Kızarıklık

Enfeksiyonlar ve İnfestasyonlar


Sık:Faranjit


Bu olayların çoğu genelde Basamak 5 Kronik Böbrek Yetmezliği hastalarında görülmektedir ve Renagel ile bağlantılı olmayabilir.

Pazarlama Sonrası Deneyim

: Çok nadir olarak Renagel ile tedavi sırasında hastalarda barsak tıkanması ve ileus/subileus gözlenmiştir.

4.9. Doz Aşımı

Doz aşımı vakası bildirilmemiştir.
Renagel , normal sağlıklı gönüllülere herhangi bir istenmeyen etki görülmeksizin sekiz gün süresince 14 gram/ gün (17 adet Renagel 800 mg film tablete ekivalan) dozunda verilmiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik Özellikler

ATC Kod : V03A E02
Farmakoterapotik grup : Hiperkalemi ve hiperfosfatemi tedavisinde kullanılan ilaçlar
Renagel etkin madde olarak metal ve kalsiyum içermeyen, absorbe edilmeyen ve bir fosfat bağlayıcı poli ( allilamin hidroklorür ) polimeri olan sevelamer içermektedir. Sevelamer polimer iskeletten bir karbon ile ayrılan multipl aminler içerir. Bu aminler barsakta kısmen protone olur ve iyon ve hidrojen bağlanması yoluyla fosfat molekülleri ile reaksiyona girer. Bu şekilde , besin yolundaki fosfat bağlanması ile Sevelamer serumdaki fosfat konsantrasyonunu düşürür.
Klinik çalışmalarda sevelamerin hemodiyaliz veya periton diyalizi alan hastalarda serum fosforun düşürülmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.
Sevelamer, sadece kalsiyum bazlı fosfat bağlayıcıları kullanan hastalarla karşılaştırıldığında, büyük bir ihtimalle ürünün kendisinin kalsiyum içermemesi nedeni ile hiperkalsemik episodların sıklığını düşürür. Fosfat ve kalsiyum üzerindeki etkilerinin bir yıllık takip ile çalışma süresince korunduğu kanıtlanmıştır.
Sevelamer'in

in-vitroin-vivo

deneysel hayvan modellerinde safra asitlerini bağladığı gösterilmiştir. Kan kolesterolunun düşürülmesi için iyon değişim resinleri ile safra asitlerinin bağlanması iyi oluşturulmuş bir metotdur. Klinik çalışmalarda ortalama toplam ve LDL kolesterol % 15-31 oranında düşmüştür. Bu etki 2 haftadan sonra gözlenmiştir ve uzun süreli tedavide de korunmuştur. Trigliseridler, HDL kolesterol ve albumin değişmemiştir.
Hemodiyaliz hastalarında yapılan klinik çalışmalarda , Sevelamer tek başına serum intakt paratiroid hormonu ( iPTH) üzerinde devamlı ve klinik olarak anlamlı bir etki oluşturmamıştır. Bununla birlikte periton diyaliz hastalarını içeren 12 haftalık çalışmada kalsiyum asetat alan hastalar ile karşılaştırıldığında benzer iPTH düşüşü görülmüştür. Sekonder hiperparatrioidizmi olan hastalarda Renagel, kalsiyum destekleyici suplementleri , 1,25 dihidroksi Vitamin D3 veya analoglarından bir tanesini içermesi nedeni ile multipl tedavi yaklaşımı düşüncesi ile intakt paratiroid hormon ( iPTH) seviyesini düşürmek için kullanılmalıdır.
Renagel tedavisinin kemik üzerine etkisi üzerine veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla pazarlama izni bu konu üzerinde ilave karşılaştırmalı çalışma yapılması koşulu ile verilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Renagel sağlıklı gönüllülerde yapılan tek doz farmakokinetik çalışmaya göre gastrointestinal kanaldan emilmemektedir. Farmakokinetik çalışmalar renal yetersizliği olan hastalarda yapılmamıştır ( Bkz Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ).

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda ve köpeklerde yapılan klinik öncesi çalışmalarda , Renagel maksimum insan dozunun 10 kat daha fazlasında kullanıldığında, yağda eriyen Vitamin D, E, K ve Folik asitin emilimini azaltmıştır.
Sıçanlarda , Sevelamer 15 - 30 kere insan dozu kadar verildiğinde, serum bakır seviyesinin yükseldiği saptanmıştır. Fakat bu bulgu klinik çalışmalarda veya köpeklerle yapılan çalışmalarda desteklenmemiştir.
Şu an itibari ile resmi nitelikte karsiyojenite verileri bulunmadığı halde,

in-vitroin-vivo

çalışmalar Renagel'in genotoksik potansiyeli olmadığını göstermektedir. Ayrıca tıbbi ürün gastrointestinal kanalda emilmemektedir.
Üreme çalışmalarında Sevelamer'in test edilen dozlarda ( tavşanlarda 1g/kg/gün ve sıçanlarda 4.5 g/kg / gün ) embriyoletalite, fetotoksisite veya teratojenite oluşturduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Sevalemer ile maksimum insan dozu olan 200 mg / kg'ın 8-20 kat fazlası doz alan dişi sıçanların fetuslarının bazı noktalarında iskelet kemikleşmesinde kayıplar gözlenmiştir. Fakat gözlenen bu etkiler yüksek dozlarda , Vitamin D ve /veya Vitamin K kaybına ikincil olarak oluşuyor olabilir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Herbir film tablette : Susuz kolloidal silika Stearik asit
Tablet kaplamasında : Hipromelloz
Diasetile monogliseridler
Baskı boyasında: Siyah demir oksit (E172) Propilen glikol Hipromelloz

6.2.Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3.Raf ömrü

36 AY

6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler

Oda sıcaklığında (25°C'nin altında) ve ağzı kapalı kaplarda saklayınız.

6.5.Ambalajın Niteliği ve İçeriği

Mühürlü ve çocuk korumalı kapaklı HDPE şişelerde 100 veya 180 film tablet

6.6.Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

7.RUHSAT SAHİBİ

Genzyme Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Ürünleri Tic. Ltd. Şti Muhittin Üstündağ Caddesi No:31 34718 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL

8.RUHSAT NUMARASI

116/33

9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi

: 09.09.2004

Ruhsat yenileme tarihi

: -

10.KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

01.06.2007

İlaç Bilgileri

Renagel 800mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sevelamer Hcl

Atc Kodu: V03AE02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Renagel 800 Mg 180 Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.