Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Onzyd 8 mg ağızda tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Ondansetron HCL

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
ONZYD 4 mg Ağızda Dağılan Tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madtle:
Her tablette 4 mg ondansetron

Yardımcı maddeler;

Sorbitol 8,44 mg
Aspartam (E951) 0,88 nıg
Manııitol 49,44 mg
Sodyum stearil furaarat 1,75 mg
Yardımcı maddeler için bölüm 6. Te bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM Ağızda dağılan tablet.
Beyaz renkli, yuvarlak, düz ve kenarlan eğimli tabletler.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ONZYD sitotoksik kemoterapi ve radyoterapi ile indüklenen bulantı ve kusmanın tedavisinde endikedir. Aynı zamanda postoperatif bulantı ve kusmanın (POBK) önlenmesinde ve tedavisinde endikedir.

4.2. Fozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

ICeraoterapi ve radyoterapi ile indüklenen bulantı ve kusma tedavisinde:
Kanser tedavisinin emetojenik potansiyeli uygulanan kemoterapi kombinasyonlarının dozlarına ve kullanılan radyoterapi rejimlerine göre değişir. ONZYD'in uygulama yolu ve dozu 8-32 mg/gün'lük aralık içinde esneklik sağlamalı ve aşağıdaki gibi olmalıdır.
Yetişkinler:
Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi:
ONZYD, emetojenik kemoterapi veya radyoterapi alan hastalara ağız yoluyla veya intravenöz yolla uygulanabilir.
Aşağıdaki doz rejimlerinden biri, kemolerapinin veya radyoterapinin ilk 24 saati içinde tavsiye edilmektedir:
- Kemoterapi veya radyoterapiden hemen önce yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla uygulanan 8 mgMık tek doz.
- Tedaviden 1 - 2 saat Önce alınan 8 mgMık oral doz ve bunu takiben 12 saat sonra alınan 8 mg'hk oral doz.
ilk 24 saatten sonra görülebilen gecikmiş veya uzamış emezisten korunmak için, OMZYD tedavisine, tedavi küründen sonraki 5 gün boyunca günde 2 kez abnan 8 mg'lık oral doz uygulamasıyla devam edilir.
Yüksek derecede emetojenik kemoterapi:
ONZYD, yüksek derecede emetojenik kemoterapi (örneğin yüksek doz sisplatin) alan hastalara intravenöz yolla uygulanabilir.
Doz rejiminin seçimi emetojenik tedavinin şiddetine göre belirlenir.
İlk 24 saatten sonra görülebilen gecikmiş veya uzamış emezisten korunmak için, ONZYD tedavisine, tedavi küründen sonraki 5 gün boyunca günde 2 kez alınan 8 mg lık oral doz uygulamasıyla devam edilir,
Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde ve tedavisinde:
Yetişkinler
PosLuperaLif bulantı ve kusmanın önlenmesi;
4 mg'İlk tek doz, anestezinin indüklenmesiyle intramüsküler enjeksiyon veya yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanır, ya da 16 mg'lık tek doz, anesteziden 1 saat Önce oral yolla uygulanır.
Başlamış postoperatif bulantı ve kusmanın tedavisi:
Operasyon sonrası başlamış olan bulantı ve kusmanın tedavisi için intravenöz uygulama gereklidir.

Uygulama şekli:

Ağızda çözünen tablet dil üzerine yerleştirilir. Tablet hızla çözülür.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmeliği olan hastalar:

Günlük dozun, doz sıklığının veya uygulama yolunun değiştirilmesi gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar;

Orta dcrcccde veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde ONZYD klerensi anlamb derecede azalır ve serum yanlanma Ömrü anlamlı derecede uzar. Böyle hastalarda toplam günlük doz 8 mg'ı aşmamalıdır.
Yavaş sparten/debrisokin metabolizması olan hastalar:
Sparten ve debrisokin metabolizması yavaş olan hastalarda ONZYD'in eliminasyon yarı ömrü değişmez. Dolayısıyla, böyle hastalarda tekrarlı doz uygulamalarıyla sağlanan ilaç maruziyeti düzeyi genel popUlasyondakinden faiklılık göstemıez. Günlük dozda ve doz sıklığmda değişiklik yapılması gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklar (2 yaşından büyük) ve adolesanlar (18 yaşından küçük):
Kemoterapi ve radyoterapi ile indilklenen bulanü ve kusma tedavisinde: Pediyatrik hastalarda deneyim sınırlıdır,
ONZYD kemotcrapidcn hemen Önce iııtravenöz yolla 5 mg/m Uik tek doz uygulanır ve bunu takiben 12 saat sonra oral yolla 4 mg'lık doz uygulanır. Tedavi kürünü takiben günde 2 kez oral yolla alınan 4 mg'lık uygulamaya 5 gün kadar devam edilir.
Postoperatif bulantı ve kusmanın Önlenmesi ve tedavisi: Postoperatif bulantı ve kusmanın
önlenmesi ve tedavisi için yava§ intravenöz enjeksiyon tavsiye edilmektedir.
2 yaşından küçük çocuklar: 2 yaşından küçük çocuklarda ONZYD'in güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Kemoterapi ve radyoterapi ile indüklenen bulantı ve kusma tedavisinde: ONZYD, 65 yaşın üzerindeki hastalarda iyi tolere edilmektedir. Dozun, doz sıkhğının veya uygulama yolunun değiştirilmesine gerek yoktur.
Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisi: Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde ONZYD kullanımıyla ilgili deneyim sınırlıdır. Bununla birlikte ONZYD, kemoterapi almış 65 yaşın üzerindeki hastalarda iyi tolere edilmektedir.

4.3. Kontrendikasyonlar

ONZYD, diğer

53

reseptör antagonistlerine (Örneğin: granisetron, dolasetron) veya ONZYD'in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşın duyarhlığı olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

ONZYD'in kalın bağırsaktan geçiş süresini uzattığı bilindiğinden, subakut bağırsak obstruksiyonu belirtileri olan hastalar ondasetron uygulamasını takiben izlenmelidir.
Daha önceden QT aralığında değişiklik olan hastalara ONZYD reçete edilirken fayda risk oranı değerlendirilmelidir (bkz. 4. 8 - İstenmeyen etkiler).
Yardımcı maddeler ile ilgili uyanlar:
ONZYD yardımcı madde olarak 8.44 mg sorbitol içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
ONZYD 49.44 mg mannitol içerir. Bu miktar eşik değerin altmda olduğundan hiçbir olumsuz
etki gözlenmez. .. ¦ ¦

1

ONZYD 0.88 mg aspartam içerir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan
insanlar için zararlı olabilir. . _ .
ONZYD her dozunda 1 mmol'dcn (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Bu miktar eşik değerin
altında olduğundan hiçbir olumsuz etki gözlenmez

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

OMZYD, kendisinin ya da diğer ilaçların metabolizmasını indüklediginc veya inhibe ettiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Spesifik çalışmalar ondasetronun alkol, temazepara, furosemid, traıııadol veya propofol ile birlikte uygulandığında farmakokinetik etkileşim olmadığını göstermiştir.
Ondansetron çeşitli hepatik sitokronı P450 enzimleri aracılığıyla metabolize edilir: CYP3A4, CYP2D6 ve CYP1A2. Ondansetronu metabolize edebilen metabolik enzimlerin çokluğuna bağlı olarak enzim inhibisyonu veya aktivitesinin azalması (örneğin CYP2D6'nm genetik eksikliği) normal olarak diğer enzimler tarafından telafi edilebilir ve genel ondasetron klerensinde veya doz rejiminde çok küçük veya önemsiz miktarda değişiklik olabilir.
Bitkisel ürünler ile etkileşim: St. John's worth plazma ondansetron düzeylerini azaltabilir.
Fenitoin, karbamazepin ve rifampisin: Güçlü CYP3A4 indükleyidleriyle (örneğin fenitoin, karbamazepin ve rifampisin) tedavi edilen hastalarda oral ondansetron klerensi artmış ve ondansetron kan konsantrasyonları azalmıştır.
Tramadol: Küçük çalışmalardan sağlanan veriler ondansetronun tramadolün analjezik etkisini azaltabileceğini göstermektedir.
Apomorfın; Ondansteron apomorfınin hipotansif etkisini güçlendirebilir. Birlikte kullanılmamalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

ONZYD için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. ^
Hayvanlar üzerinde yapılan çabşmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak zararlı etkileri olduğunu göstermemektedir (bkz. 5.3 - Klinik öncesi güvenlilik verileri).
Gebe kadmlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

İnsanlarda ondasctronun gebelik sırasında kullanımının güvenli olup olmadığı saptanmamıştır. Deney hayvanları ile yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, embriyo veya fetus gelişimi, gestasyon süreci ve doğum öncesi veya doğum sonrası gelişme üzerine direkt ya da dolaylı olarak zararlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte hayvan çalışmaları insanların vereceği yanıt yönünden belirleyici olmadığından gebelikte ondansetron kullanımı tavsiye edilmez.

Üreme yeteneği /Fertilite

Üreme yeteneği üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Lak^asyon dönemi:

Ondansetronun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, Ondansetronun sütle atıldığmı göstermektedir. Emzimıenin durdurulup durdurulmayacağma ya da ONZYD tedavisinin durdurulup durdurulmayacagına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ONZYD tedavisinin emziren anne açısından taydaşı dikkate alınmalıdır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Ondasetron psikomotor performansı bozmaz, sedasyona yol açmaz.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki advers olaylar organ sistemi sınıflandırması ve sıklığına göre sıralanmıştır. Sıklıklar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1 000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin
edilemiyor). ^ _
Çok yaygın, yaygın ve yaygın olmayan gruplardaki olaylar genellikle kiinik çalışma verilerinden elde edilmiştir. Plasebo grubundaki insidans da dikkate alınmıştır. Seyrek ve çok seyrek gruplardaki olaylar genellikle pazarlama sonrası spontan verilerden sağlanmıştır
Aşağıdaki sıklıklar, ondansetronun endikasyon ve formülasyona göre önerilen standart dozlarına göre hesaplanmıştır.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Anafılaksi dahil bazen ciddi olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın: Baş ağrısı, ba§ dönmesi, yorgımluk, kırıklık
Yaygın olmayan: Kesin ve kabeı bir sekel olmaksızın gözlenen (istemsiz göz
hareketler ve distonik reaksiyonlar gibi) ekstrapiraraidal
reaksiyonlar, uyuklama, anksiyete
Nöbet

Göz bozuklukları

Seyrek: Özellikle intravenöz uygulama sırasında geçici görme bozukluğu
(Örneğin görmede bulanıklık)
Çok seyrek: Özellikle intraveöz uygulama sırasında geçici körlük
Bildirilen körlük olgularının çoğu 20 dakika içinde düzelmiştir. Hastaların çoğu sisplatin de dahil kemoterapötik ilaç almıştır. Geçici körlük bazı olgularda kortikal kökenli olarak bildirilmiştir.

Kardiyak bozukluklar

Yaygın olamayan: Aritmiler
ST segmenti deperesyonlu veya depresyonsuz göğüs ağrısı Bradikardi
Çok seyrek; QT aralığında uzama dahil geçici EKG değişiklikleri

Vasküler bozukluklar

Yaygın: Sıcaklık hissi ve kızarma
Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Solunum, torasik ve mediyastinal bozukluklar

Yaygın olmayan: Hıçkırık

Gastroiatestinal bozukluklar

Yaygın; Kabızlık, diyare

Hepatobiliyer bozukluklar

Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon testlerinde asemptomatik artışlar*
Bu olaylar sıklıkla sisplatln ile kemoterapi uygulanan hastalaida gözlenmiştir.

4.9. Doz aşımı vc tedavisi

0'N7YDMn aşırı dozu hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır, ancak, az sayıdaki hasta aşırı doz almıştır. Rapor edilen belirtilere görme bozuklukları, şiddetli kabızlık, düşük tansiyon ve geçici ikinci derece AV bloğu ile birlikte vazovagal atak (ve baygınlık) dahildir. Tüm örneklerde olaylar tamamen düzelmiştir.
ONZYD için spesifik bir antidod bulunmamaktadır. Du nedenle doz aşımı olan tüm vakalarda uygun semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
ONZYD doz aşımının tedavisi için ipeka kullanılması tavsiye edilmez; çünkü O'NZYD'in antiemetik etkisine bağlı olarak hastaların yanıt vermesi olası değildir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Serotonin antagonisti (

53

)
ATC kodu: A04A AOl
Ondansetron güçlü, yüksek derecede selektif,

53(5HT)HT53

reseptörlerine olan antagonizmasmdan ileri gelmektedir. Postoperatif bulantı ve kusmadaki etki mekanizması bilinmemekle birlikte, sitotoksiklerin neden olduğu bulantı ve kusma mekanizmasına benzer şekilde olabilir.
Ondansetron plazma prolaktin düzeyini etkilememektedir.

5.2 Farmakokinetik özellikler: Genel Özellikler

Ondansetron güçlü, yüksek derecede selektif, 5HTa reseptör antagonistidir.

F.milim:


Ondansetron oral yoldan verildikten sonra gastrointestinal kanaldan pasif olarak tamamen emilir ve ilk geçiş metabolizmasına uğrar.

Dağılım:


Doruk plazma konsantrasyonlarına dozun verilmesinden yaklaşık 1.5 saat sonra ulaşılır. 8 mg'ın üzerindeki dozlar için ondansetronun sistemik etkisine maruz kalmadaki artış dozla orantısal olandan daha büyüktür; bu, oral yoldan daha yüksek dozlar uygulandığında ilk geçiş metabolizmasındaki azalmayı yansıtabilir. Biyoyararlanım besinlerin varlığında hafifçe artabilir ancak antasitlerden etkilenmez. Ondansetronun atılımı, oral, damar içi veya kas içi uygulamalarda değişiklik göstermez, terminal eliminasyon yarılanma Ömrü yaklaşık 3 saattir ve kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 140 litredir.

Bivotransformasvon:


Ondansetronun intraınUsküler yolla veya intravenöz yolla uygulanmasını takiben oluşan sistemik maruziyet benzerdir. Ondansetronun plazma proteinlerine bağlanma oram yüksek değildir (% 70 - 76) ve başlıca çeşitli enzimatik yolaklar aracılığıyla karaciğerden metabolize edilerek sistemik dolaşımdan uzaklaştırılır.

Eliminasyon:


Emilen dozun % 5'inden azı idrarla değişmeden atılır.

Doğrusallık ve doğrusal olmayan durum:


8 mg'm üzerindeki dozlarda ondansetronun sistemik etkisine maruz kalmadaki artış dozla orantısal olandan daha büyüktür. Bu, oral yoldan daha yüksek dozlar uygulandığında ilk geçiş metabolizmasındaki azalmayı yansıtabilir.

Hastalardaki karakteristik Özellikler

CYP2D6 enzimi (debrisokin polimorfizm) eksikliğinin ondansetronun farmakokinetiğine etkisi yoktur. Tekrarlanan dozlarda OTNZYD farmakokinetik özellikleri değişmez. Sağlıklı yaşlı gönüllülerde yapılan çaüşmalar, OMZYÜ oral biyoyararlannnı ve yanlanma Ömründe, yaşla ilişkili olarak hafif ancak anlamlı olmayan artış olduğunu göstermiştir. Kadınlarda oral uygulmayı takiben daha fazla oranda ve uzamış absorbsiyon ile sistemik klerens ve dağılım hacminde azalmayla birlikte ONZYD atılımı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Genel anestezi altında, elektif cerrahi girişim gerçekleştirilen 3 - 12 yaş arasındaki 21 pediyatrik hastada yapılan çalışmada damar içine tek doz 2 mg (3 - 7 yaş) veya 4 mg (8 - 12) ondansetron uygulamasını takiben elde edilen klerens ve dağılım hacmi mutlak değerleri erişkinlerdekine göre daha düşük bulunmuştur. Klerensin 12 yaşında iken 300 mg/dakika'dan 3 yaşında iken 100 mg/dakika'ya düşmesinde olduğu gibi değişimin büyüklüğü yaş ile ilişkilidir. Dağılım hacmi 12 yaşında 75 litre iken 3 yaşında 17 litreye düşer. Pediyatrik hastalarda ağırlığa göre doz kullanılması (0.1 mg/kg ile maksimum 4 mg'a kadar) değişmeleri dengeler ve sistemik maruziyeti normalleştirmede etkili olur. Orta derecede böbrek yemezliği olan hastalarda (kreatin klerensi >15 ml/dakika) hem dağılım hacmi hem sistemik klerens azalır ve bunun sonucunda eliminasyon yarılanma ömründe hafif fakat klinik olarak önemsiz bir artış (5.4 saat) meydana gelir. Düzenli hemodiyaliz gerektiren ciddi böbrek yetmezliği olan hastalardaki bir çalışma (diyaliz aralarında çalışıldı) ondansetronun farmakokinetiği esas olarak değişmemiştir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda eliminasyon yarı ömrünün uzaması (15 - 32 saal) nedeniyle sisteraik klerens azalır ve presistemadk metabolizmanın azalması nedeniyle oral biyoyararİamm % lOO'e yaklaşır.

5.3. Kliöik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi güvenlilik değerlendirmeleri sıçanlar, tavşanlar ve köpekler üzerinde yapılmıştır. Ondansetronun çabşmalarda kullanılan dozlarında güvenlik profilinin iyi olduğu görülmüş ve tanımlanan tek toksisite letal dozlara yakın dozlarda uygulandığında görülen ve herhangi bir bistopatolojik değişim ile ihşkili olmayan merkezi sinir sistemi aktivitesi ile ilgilidir. Hedef organlarda başka toksisite lanıralamnaımştır. Plazma enzimlerinde gözlenen hafif değişimler herhangi bir dokudaki hastalık ile ilişkili değildir. Birçok çalışmada görüldüğü üzere ondansetron genotoksik olmadığından ne teratojenik ne de onkojeniktir.
Çoğu ilacın doğası gereği olduğu gibi, ondansetron melanin içeren dokulara geri dönüşümlü olarak bağlanır. Ancak bu durum test edilen türlerdeki toksisite ile ilişkili değildir, Ondansetron ve metabolitleri kan beyin bariyerini sadece çok küçük miktarlarda geçer. Sıçanlar ve tavşanlarda yapılan plasenta transfer çalışmaları fetusun gebelik süresince düşük seviyelerde ilaçla ilişkili maddeye maruz kaldığım göstermiştir.
Hayvanlarda buna bağılı olumsuz etiti veya risk olasılığı bulunmamaktadır.
Klonlanmış kardiyak iyon kanallarında yapılan bh çalışma, ondansetronun potasyum kanallarını bloke ederek kardiyak repolarizasyonu etkileme potansiyelinin olduğunu göstermiştir.

6. FARMASÖTlK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol
Sorbitol
Krospovidon
Kolloidal silikon dioksit
Mikrokristalize selüloz (E46Û)
Aspartam (E951)
Çilek aroması Sodyum stearil fumarat Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

36 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Bu ürün özel herhangi bir saklama koşulu gerektirmez.
Kendi ambalajı içinde, 25X'nin altındaki oda sıcaklığında saklaymız.
İşık ve nemden uzak tutunuz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

ONZYD 4 mg Ağızda Dağılan Tablet, 10 adet ağızda dağılan tablet halinde çift kat aluminyum blister içinde, karton kutuda bulunmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve “Ambalaj veya Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olararak imha edilmelidir.
7.

RUHSAT SAHtBİ

Adı:DışI M.

Şti.
Adresi: Nöbethane Cad. Demirci İşhanı No: 42 Katı 4 No:24 34420 Sirkecl-İSTANBUL
Tel. no; 212 346 07 77 Faks, no: 212 346 07 78
8

. RUHSAT NUMARASI (LARI)

128/72

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 04.08.2009 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB'ün YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Onzyd 8 mg ağızda tablet

Etken Maddesi: Ondansetron

Atc Kodu: A04AA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Onzyd 8 mg ağızda tablet-KT
 • Onzyd 8 mg ağızda tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.