Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tigron 3mg/3ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

KISA ÜRÜN BILGISI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
TİGRON 3mg/3ml i.v. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: Her bir ampul, 3 mg granisetrona eşdeğer 3.36 mg granisetron HCl içerir.
Yardımcı maddeler:
Sodyum klorür 9 mg/mL
Sodyum hidroksit %20 0.0046-0.0053 mİ
Diğer yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Enjeksiyonluk çözelti
Berrak, renksiz, kokusuz, homojen, partikül içermeyen çözelti.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.L Terapötik endikasyonlar
TİGRON,
• Yüksek dozda sisplatin dahil, başlangıç ve tekrarlanan emetojen kanser tedavisine bağlı bulantı ve/veya kusmanın önlenmesinde,
• Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde, endikedir.
4.2. Pozoloji ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Kemoterapi uyarımlı bulantı ve kusmanın önlenmesi
Bulantı ve kusmanın önlenmesi için önerilen doz, kemoterapi başlangıcından önceki 30 dk içinde intravenöz uygulanan, 10 mcg/kg'dır.
TİGRON seyreltilmeden 30 saniyede intravenöz uygulanmalı ya da 15 mİ infiizyon sıvısı (%0.9 sodyum klorür) içinde 30 saniyenin altında olmamak kaydıyla intravenöz bolus olarak veya 20-50 mİ olacak şekilde aşağıdaki infiizyon sıvılarından biri ile seyreltilerek 5 dakikada infuze edilmelidir (bkz; Uygulama Şekli).
Bulantı ve kusmanın tedavisinde, bulantı ve kusmanın önlenmesinde kullanılan doz önerilmektedir. Ek dozlar en az 10 dakika arayla uygulanmalıdır.
Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisi
Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi için anesteziye başlamadan hemen önce TİGRON'un 1 mg'lık dozunun seyreltilmeden, 30 saniye içinde intravenöz uygulanması önerilmektedir. Postoperatif bulantı ve/veya kusmanın tedavisi için postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde kullanılan doz önerilmektedir.
TİGRON 24 saatlik süre içerisinde en fazla üç kez uygulanabilir. Kullanılacak maksimum doz 9 mg'ı geçmemelidir.

Uygulama şekli:

TİGRON, intravenöz kullanım içindir. İntramusküler yoldan uygulanmamalıdır.
İnfiizyon Çözeltileri
TİGRON, %0.9 sodyum klorür ile 30 saniyenin altında olmamak kaydıyla intravenöz bolus olarak veya 20-50 mİ %0.9 sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi, %5 dekstroz enjeksiyonluk çözeltisi, %0.18 sodyum klorür ve %5 dekstroz enjeksiyonluk çözeltisi, enjeksiyonluk Hartmann çözeltisi, sodyum laktat çözeltisi, %10 mannitol enjeksiyonluk çözeltisi (infiizyon için) ile seyreltilerek 5 dakikada infuze edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yetmezliğinde total klerens yaklaşık yarıya inmekle birlikte TİGRON, standart dozlarda çok iyi tolere edilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Kemoterapi uyanmlı bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisi için 2-16 yaş arası çocuklarda TİGRON'un 10 mcg/kg dozda kullanılması önerilmektedir. Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği ise kanıtlanmamıştır.
2 yaşın altındaki çocuklarda granisetron kullanımı araştınimamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalar için özel bir uygulama gerekmez. Bu yaş grubunda, yetişkinlere verilen doz uygulanabilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Granisetron'a veya TİGRON'un bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda TİGRON, aşırı duyarlılık reaksiyonlarının görülmesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes'e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.
TİGRON mide ya da barsak hareketlerini azaltabileceğinden, subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar, TİGRON uygulanmasını takiben izlenmelidir. Abdominal cerrahi sonrasında veya kemoterapi uyarımlı bulantı ve kusmalı hastalardaki granisetron kullanımı, bu hastalardaki bulunabilecek bir ilerleyici ileus ve/veya gastrik distansiyonu maskeleyebilir.
Diğer antiemetiklerde olduğu gibi, postoperatif bulantı ve/veya kusma beklentisinin az olduğu hastalarda rutin profılaksi tavsiye edilmemektedir. Postoperatif dönemde bulantı ve/veya kusmadan
kaçınılması gereken hastalarda, postoperatif bulantı ve/veya kusma insidansı düşük dahi olsa granisetron enjeksiyonu tavsiye edilmektedir.
Genel bir önlem olarak TİGRON ampul diğer ilaçlar ile aynı solüsyonlarda kanştınimamalıdır. Tüm parenteral ürünlerde olduğu gibi, TİGRON uygulanmadan önce olası partikül ya da renk değişikliği açısından kontrol edilmelidir.
Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Granisetron in vitro uygulandığında, sitokrom P-450 ilaç metabolize edici enzim sistemini indüklemez ya da inhibe etmez. Diğer ilaçlar ile farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimleri değerlendirebilecek tanımlayıcı çalışma bulunmamaktadır. Bununla beraber, granisetronun enjeksiyonluk formu insanlarda, antiemetik tedavilerde genelde reçete edilen benzodiazepinler, nöroleptikler ve antiülser ilaçlar ile güvenli bir şekilde uygulanmıştır. Granisetron'un, emetojenik kanser tedavileri ile de etkileşime girmediği gözlenmektedir. Granisetron, karaciğerde ilaçları metabolize eden sitokrom P-450 enzimleri tarafından metabolize edildiği için, bu enzimlerin indüktörleri veya inhibitörleri, granisetronun klerensini ve dolayısıyla yan ömrünü değiştirebilir. Anestezideki hastalar üzerinde spesifik bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Ketokonazol granisetronun halka oksidasyonunu önlemiştir ancak bu durumun klinik önemi bilinmemektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Granisetron için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (Bkz. 5.3).
TİGRON, gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

TİGRON gebelikte doktor tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Granisetronun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle TİGRON ile tedavi süresince emzirmenin kesilmesi önerilir.

Üreme yeteneği/F ertilite

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir teratojenik etki ya da fertilite üzerinde olumsuz bir etki görülmemiştir. Hamile sıçanlarda 9 mg/kg/gün'e kadar intravenöz dozlarda (54 mg/mVgün, vücut yüzeyi temel alındığında tavsiye edilen insan dozunun 146 katı) ve hamile tavşanlarda 3 mg/kg/gün'e kadar intravenöz dozlarda (35.4 mg/m^/gün, vücut yüzeyi temel alındığında tavsiye edilen insan dozunun 96 katı) yapılan üreme ile ilgili çalışmalar sonucunda granisetronun neden olduğu herhangi bir fetus zararına veya fertilite bozukluğuna rastlanmamıştır. Granisetronun 6 mg/kg/gün'e kadar olan subkütan dozlannın (36 mg/m^/gün, vücut yüzeyi temel alındığında önerilen insan dozunun 97 katı), erkek ve dişi sıçanların doğurganlığı ve üreme yeteneği üzerine bir etkisi görülmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

TİGRON'un, araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Granisetron, insan çalışmalarında genellikle iyi tolere edilmiştir. Granisetron uygulaması ile kesinlikle ilişkili olan herhangi bir ekstrapiramidal etki veya başka ciddi advers reaksiyonlar görülmemiştir.
Bu sınıftan diğer ilaçlar ile bildirildiği gibi baş ağrısı ve kabızlık en sık kaydedilen istenmeyen etkiler olmakla birlikte, bunların çoğu hafif veya orta şiddette görülmüştür. Deride hafif kızarmalar, döküntüler gibi aleıjik reaksiyonlar nadiren görülür. Klinik çalışmalarda genellikle normal sınırlar içinde olmakla birlikte, karaciğer transaminazlannda geçici artış görülmüştür.
Klinik çalışmalarda TİGRON ile ilintili olası istenmeyen etkilerin sıklık sıralaması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000) bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) olarak sınıflandırılır.

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Yaygın: Enfeksiyon

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Ağrı
Yaygın: Baş ağrısı, ateş, sersemleme, uykusuzluk, uyuklama hali, anksiyete, ajitasyon, merkezi sinir sistemi stimülasyonu
Yaygın olmayan: Ekstrapiramidal sendrom

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Hipertansiyon
Yaygın olmayan: Anjina, aritmiler, atrial fıbrilasyon

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipotansiyon, senkop

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın: Öksürük

Gastrointestinal sistem bozuklukları

Çok yaygın: Konstipasyon
Yaygın: Diyare, abdominal ağrı, dispepsi, tat alma bozuklukları

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Kızarıklık

Kas-İskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok yaygın: Zayıflık

Böbrek ve idrar yolları hastalıkları

Yaygın: Oligüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyonlar; anaflaksi (hipotansiyon, dispne, ürtiker dahil); sıcak basması, aşın duyarlılık

Araştırmalar

Yaygın: Karaciğer enzimlerinin artışı

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı üzerine sınırlı deneyim bulunmaktadır. Doz aşımı durumunda uygulanacak özel bir tedavi bulunmamaktadır ya da antidot bulunmamaktadır. Doz aşımı durumunda hastalara semptomatik ve destekleyici tedaviler uygulanmalıdır.
Vaka raporlarında yer alan bir hasta granisetron dozunun on katını, (30 mg) almış, ancak hastada hiçbir semptom görülmediği veya yalnızca hafif bir baş ağnsı şikayeti olduğu bildirilmiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

S.L Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Serotonin (5-HT3) antagonistleri ATC kodu: A04AA02
Granisetron, güçlü antiemetik ve yüksek derecede selektif bir S-hidroksitriptamins (5- HT3) reseptör antagonistidir ve 5-HT|,

5-HTIA, 5-HTIB/C,

S-HTz dahil olmak üzere, diğer serotonin reseptörleri; alfai, alfa2 veya beta adrenoreseptörleri, dopamin-Da reseptörleri, histamin-Hı reseptörleri, benzodiazepin, veya opioid reseptörleri için afmitesi çok azdır ya da bulunmamaktadır.
5-HT3 serotonin reseptörleri, periferde vagal sinir uçlarında ve merkezi sinir sisteminde de area postrema'da kemoreseptör tetik bölgesinde lokalizedir. Emetojenik kemoterapi süresince, mukozal enterokromafın hücrelerinden serotonin serbestlenmesi ile 5-HT3 reseptörleri uyanlır. Bu da vagal afferent deşarjına neden olarak kusma olayım uyarır. Hayvan deneyleri, granisetronun 5-HT3 reseptörlerine bağlanarak serotonin uyanmını bloke ettiğini ve sisplatin gibi emetojenik bir ajanla uyarılmış kusmayı engellediği gösterilmiştir. Dağ gelinciği hayvan modelinde, tek bir granisetron enjeksiyonu, yüksek doz sisplatinin neden olduğu kusmayı önlemiş ya da 5 ile 30 saniye içinde durdurmuştur.
Birçok insan çalışması, granisetronun, kan basıncı, kalp atım hızı veya EKG üzerindeki etkisinin az olduğunu göstermektedir. Diğer çalışmalarda da, prolaktin veya aldesteron plazma konsantrasyonları üzerine herhangi bir etkisi saptanmamıştır.
Granisetron enjeksiyonu, 50 mcg/kg ya da 200 mcg/kg dozdaki tek intravenöz infüzyon uygulamasının, sağlıklı gönüllülerde oro-çekal geçiş zamanı üzerine hiçbir etkisi olmamıştır. Tek ve çoklu oral dozlar, sağlıklı gönüllülerde kolon geçişini yavaşlatmıştır.

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Kemoterapi Uyarımh Bulantı ve Kusma


Kemoterapi uygulanan yetişkin kanser hastalan ve gönüllülerde granisetronun 40 mcg/kg dozda tek bir infıizyon halinde uygularunası ile elde edilen ortalama farmakokinetik veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Doruk plazma konsantrasyonu (ng / mL)

Terminal Faz Plazma yarılanma ömrü (saat)

Toplam

klerens

(L/saat/kg)

Dağılım

Hacmi

(L/kg)

Kanser hastaları

Ortalama
Aralık
63.8*
18.0-176
8.95*
0.90-31.1
0.38* 0.14- 1.54
3.07* 0.85- 10.4

Gönüllüler

21 -42 vas arası
Ortalama
Aralık
65-81 vas arası
Ortalama
Aralık
64.3"
11.2-182
57.0
14.6-153
4.91"
0.88-15.2
7.69
2.65-17.7
0.79"
0.20-2.56
0.44
0.17-1.06
3.04"
1.68-6.13
3.97
1.75-7.01
* 5 dakika infıizyon
# 3 dakika infuzyon

Emilim:


Uygulama yolu intravenöz nedeniyle ilacm emilimi söz konusu değildir, ilaç doğrudan kana kanşır.

DaSılım:


Granisetron vücutta geniş ölçüde dağılır; dağılım hacmi yaklaşık 3 L/kg'dır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %65'tir ve plazma ile kırmızı kan hücreleri arasında serbestçe dağılmaktadır.

Biyotransformasvon:


Granisetronun metabolizması, N-demetilasyon ve aromatik halka oksidasyonu takiben konjügasyonu içermektedir. in vitro karaciğer mikrozomal çalışmaları, granisetronun ana metabolizma yolunun ketokanazol tarafmdan inhibe edildiğini göstermektedir ve bu durum, metabolizmanm sitokrom P-4503A alt grubuyla gerçekleştiğini düşündürmektedir. Hayvan çahşmalan, bazı metabolitlerin de 5-HT3 reseptör antagonist etkinliğine sahip olduğunu göstermektedir.

Eliminasvon:


Klerens büyük oranda karaciğer metabolizması yoluyla gerçekleşir. Normal gönüllülerde, uygulanan dozun yaklaşık %12'si, değişmeden, 48 saat içinde idrarla atılmaktadır. Dozun geri kalanı metabolitleri halinde, %49 idrarla ve %34 feçesle atılmaktadır.
Sağlıklı gönüllülerde, tek bir doz 40 mcg/kg intravenöz uygulamadan sonra eliminasyon yarı ömrü 4-5 saat olarak bildirilmiştir. Kanser hastalarında ise, yine tek bir doz 40 mcg/kg intravenöz uygulamadan sonra bildirilen eliminasyon yarı ömrü, 9-12 saattir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Geçerli değildir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet:


Bu çalışmalarda bireyler arası ve birey içinde çok yüksek değişkenlik vardır. Granisetronun intravenöz infuzyonundan sonra, kadınlar ve erkeklerdeki ortalama EAA değerleri arasında bir fark olmamakla birlikte erkeklerdeki doruk plazma konsantrasyonunun (Cmaks) daha yüksek olduğu görülmüştür.

Gerivatrik hastalar:


40 mcg/kg'lık tek bir intravenöz doz uygulanmış yaşlı gönüllülerde (ortalama yaş 71), farmakokinetik parametre değerleri, genelde sağlıklı genç gönüllülerdeki değerler ile benzerdir. Yaşlılarda ortalama klerens daha düşüktür ve yarı ömür daha uzundur.

Pedivatrik hastalar:


40 mcg/kg'lık tek bir intravenöz doz uygulanmış kanser hastalarında (2 ile 16 yaş arası) yapılan bir farmakokinetik çalışma, dağılım hacminin ve total klerensin yaş ile birlikte arttığını göstermiştir. Doruk plazma konsantrasyonu ve terminal faz yarı ömrü ile yaş arasında herhangi bir bağlantı gözlenmemiştir. Dağılım hacmi ve total klerens değerleri vücut ağırlığı ile ayarlandığında, kanser hastası çocuk ve yetişkinlerdeki granisetronun farmakokinetik parametreleri benzer bulunmuştur.

Böbrek yetmezliği:


40 mcg/kg'lık tek bir intravenöz doz uygulanmış ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda, granisetronun total klerensinde herhangi bir değişiklik görülmemiştir.

Karaciğer yetmezliği:


Karaciğer kanseri nedeniyle karaciğer bozukluğu olan hastalarda yapılan bir farmakokinetik çalışma, total klerensin karaciğer bozukluğu bulunmayan hastalara göre yarıya düştüğünü göstermiştir. Hastalardaki farmakokinetik parametrelerin değişken olması ve önerilen 10 mcg/kg dozun çok üzerindeki dozların dahi iyi tolere edildiği göz önüne alındığında, karaciğer fonksiyon bozukluğu olasılığı bulunan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Postoperatif bulantı ve kusma


Granisetronun, cerrahi müdahale geçirmiş hastalardaki farmakokinetiği, kemoterapi uygulanan kanser hastalarında görülen ile benzerdir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Kanserojenite, Mutajenite, Fertilitenin Bozulması:
24 ay süreli bir karsinojenite çalışmasında, sıçanlara oral yoldan 1, 5 veya 50 mg/kg/gün (6, 30 veya 300 mg/m^/gün) dozda granisetron verilmiştir. 50 mg/kg/gün dozu, toksisite sebebiyle 59. haftadan itibaren 25 mg/kg/gün'e düşürülmüştür. Vücut yüzeyi temel alındığında, ortalama boya sahip 50 kg ağırlığındaki bir kişi için (1.46 m^ vücut yüzeyi) bu dozlar önerilen günlük klinik dozun (0.37 mg/m^, intravenöz) sırasıyla 16, 81 ve 405 katına karşılık gelmektedir. 5 mg/kg/gün ve üzeri doz (30 mg/m^/gün, vücut yüzeyi temel alındığında tavsiye edilen insan dozunun 81 katı) uygulanan
erkek sıçanlarda ve 25 mg/kg/gün doz (150 mg/m^/gün, vücut yüzeyi temel alındığında önerilen insan dozunun 405 katı) uygulanan dişi sıçanlarda, hepatosellüler karsinom ve adenom insidansında istatistik olarak anlamlı artış görülmüştür. Erkek sıçanlarda 1 mg/kg/gün (6 mg/mVgün, vücut yüzeyi temel alındığında önerilen insan dozunun 16 katı) ve dişi sıçanlarda 5 mg/kg/gün dozu ile (30 mg/m^/gün, vücut yüzeyi temel alındığında önerilen insan dozunun 81 katı) karaciğer tümörlerinde herhangi bir artış gözlenmemiştir.
12 ay süreli bir oral toksisite çalışmasında, 100 mg/kg/gün doz (600 mg/m^/gün, vücut yüzeyi temel alındığında tavsiye edilen insan dozunun 1622 katı) granisetron uygulanan erkek ve dişi sıçanlarda hepatosellüler adenomlar meydana gelirken kontrol grubundaki sıçanlarda bu tip tümörlere rastlanmamıştır. Granisetronun, 24 ay süreli, farelerde gerçekleştirilen karsinojenite çalışmasında tümör insidansında istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmemiştir, fakat bu çalışma kesin kanıt oluşturmamaktadır.
Sıçan çalışmalarındaki tümör bulguları sebebiyle, enjeksiyonluk granisetron sadece tavsiye edilen endikasyonda ve dozda kullanılmalıdır.
Granisetron in vitro Ames testinde, fare lenfoma hücresi ileri mutasyon deneyinde, in vivo fare mikronükleus testinde, in vitro ve ex vivo fare hepatosit UDS deneyinde mutajenik bulunmamıştır. Ancak granisetron, in vitro HeLa hücrelerinde UDS'de ve in vitro insan lenfosit kromozomal aberasyon testinde hücre poliploidi insidansında anlamlı derecede bir artışa neden olmuştur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir teratojenik etki ya da fertilite üzerinde olumsuz bir etki görülmemiştir. Hamile sıçanlarda 9 mg/kg/gün'e kadar intravenöz dozlarda (54 mg/m^/gün, vücut yüzeyi temel alındığında tavsiye edilen insan dozunun 146 katı) ve hamile tavşanlarda 3 mg/kg/gün'e kadar intravenöz dozlarda (35.4 mg/m^/gün, vücut yüzeyi temel alındığında tavsiye edilen insan dozunun 96 katı) yapılan üreme ile ilgili çalışmalar sonucunda granisetronun neden olduğu herhangi bir fetus zararına veya fertilite bozukluğuna rastlanmamıştır. Granisetronun 6 mg/kg/gün'e kadar olan subkütan dozlannın (36 mg/mVgün, vücut yüzeyi temel alındığında önerilen insan dozunun 97 katı), erkek ve dişi sıçanların doğurganlığı ve üreme yeteneği üzerine bir etkisi görülmemiştir.
6. FARMASOTIK ÖZELLİKLER
6.L Yardımcı maddelerin listesi
Sodyum klorür Sitrik asit monohidrat Sodyum hidroksit %20 Enjeksiyonluk su
6.2. Geçimsizlikler
TİGRON, aşağıdaki inflizyon çözeltilerinin herhangi biri ile seyreltilebilir, diğer çözeltiler kullanılmamalıdır.
%0.9 sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi %5 dekstroz enjeksiyonluk çözeltisi
%0.18 sodyum klorür ve %5 dekstroz enjeksiyonluk çözeltisi Enjeksiyonluk Hartmann çözeltisi, Sodyum laktat çözeltisi %10 mannitol enjeksiyonluk çözeltisi (inflizyon için)
Uygulama setlerinin Y-bölgesine enjekte edilen ilaçlardan aşağıda belirtilenler, granisetron ile kimyasal olarak stabil olduğu doğrulanmış olan ilaçlardır.
ilaç
Konsantrasyon
Siklofosfamid
2 mg/mL
Sitarabin
2 mg/mL
Dakarbazin
1.7 mg/mL
Deksametazon
0.24 mg/mL
Doksorubisin
0.2 mg/mL
Fluorourasil
2 mg/mL
Furosemid
0.4 mg/mL
Ifosfamid
4 mg/mL
Magnezyum sülfat
4 g/ mL
Metotreksat
12.5 mg/mL
Potasyum klorür
40 mEq/mL
Buna ek olarak granisetronun, deksametazon ve mannitol ile karışımı 24 saat süresince stabildir. Ancak diğer ilaçlar üzerine bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle genel bir önlem olarak, diğer ilaçlar ile birlikte aynı çözeltilerde karıştırılmamaiıdır.

6.3. Raf ömrü

Raf ömrü 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında, 24 aydır.
Mikrobiyolojik açıdan ürün açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
İnfüzyon sıvıları ile seyreltilmiş TİGRON, etkinliğini kaybetmeden oda sıcaklığında ve doğrudan gün ışığından korunarak 48 saat süreyle saklanabilmektedir. Bu süreden sonra kullanılmamalıdır. Seyreltildikten sonra uygun aseptik koşullarda saklanmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.

6.5. Ambalajm niteliği ve içeriği

1 veya 5 adet amber renkli, transparan, Tip I cam ampul içeren karton kutu.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Ampuller kullanılmadan önce, renk değişikliği ve partikül varlığı gibi bozulma belirtisi olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir (bkz. 6.3.). Son kullanma tarihi geçmiş ampuller kullanılmamalıdır.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4 34349-Esentepe-İSTANBUL Tel: O 212 376 65 00 Faks: O 212 213 53 24

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

231/2

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi; 08.04.2011 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Tigron 3mg/3ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Etken Maddesi: Granisetron HCl

Atc Kodu: A04AA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.