Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Barca SR 600mg Uzatılmı Salımlı Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Etodolak

KISA URUN BİLGİLERİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BARCA SR 600 mg uzatılmış salimli film tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir film tablette;
Etkin madde:
Etodolak 600.00 mg
Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat 244.00 mg
Mannitol (E 421) 56.00 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM Uzatılmış salimli film tablet
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
• Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirtileri ve bulgulannm tedavisinde,
• Akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağnlan, post-operatif ağn ve dismenore tedavisinde endikedir.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
BARCA SR 600 mg uzatılmış salimli film tablet için önerilen doz günde 1 tablettir (600 mg). Tedavi hedefleriyle uyumlu olarak etkili olabilen en düşük doz, en kısa süre için kullanılmalıdır.
Başlangıç tedavisine cevap alındıktan sonra doz ve doz aralığı hastanın ihtiyaçlanna göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Farklı doz titrasyonlan gerektiğinde, doktor gözetiminde BARCA SR'ın diğer formlan ile tedaviye devam edilebilir.
Günlük 1.200 mg'dan fazla kullanımının güvenli olup olmadığı kanıtlanmamıştır.
Tolerans veya taşiflaksi geliştiği bildirilmemiştir.
Uygulama şekli:
BARCA SR oral yoldan besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak alınabilir. Mideyi rahatsız ediyorsa besinle birlikte alınabilir. Besinle beraber almak mide veya bağırsak sorunları riskini azaltmayabilir (örn; kanama, ülser). Persistant mide rahatsızlığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
BARCA SR tamamen dolu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda böbrek ve karaciğer fonksiyonlan düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

BARCA SR'm 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir (bkz 4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri)

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda genellikle başlangıç dozunun değiştirilmesi gerekmez. Ancak, gençlere göre yaşlı hastalar mide kanaması ve böbrek sorunlanna karşı daha duyarlı olabilecekleri için dikkatli kullanılmalıdır (bkz 4.4. Özel kullanım uyanlan ve önlemleri)

4.3. Kontrendikasyonlar

• BARCA SR' m herhangi bir bileşenine karşı daha önceden tespit edilmiş alerjisi olan hastalarda,
• Ciddi kalp yetmezliği olan hastalarda, bypass ve kalp ameliyatından hemen önce veya sonra,
• Aktif peptik ülserli ya da peptik ülser hastalığı hikayesi olan hastalarda (diğer non steroidal antiinflamatuvar ilaçlann sebep olduğu gastrointestinal hemoraji de dahil),
• Olası çapraz ilaç reaksiyonlanndan dolayı daha önce aspirin ya da diğer non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi sırasında akut astım, rinit, ürtiker, anjiyoödem gibi aleıjik reaksiyonlar gelişen hastalarda,
• Hamileliğin son 3 ayında olan hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

• Güvenliliği ve etkililiği doğrulanmadığı için 18 yaşından küçüklerde kullanımı önerilmemektedir.
• Mide kanaması ve böbrek sorunlanna karşı daha duyarlı olabilecekleri için gençlere göre yaşlı hastalarda daha dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli etodolak kullanımında, özellikle yaşlı hastalar potansiyel yan etki gelişimine karşı izlenmeli ve gerekirse doz azaltılmalıdır.
• Özellikle yaşlı veya diüretik alan ve böbrek, kalp ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda böbrek fonksiyonlan izlenmelidir. NSAİİ ilaçlar doza bağlı olarak prostaglandin yapımını azaltıp böbrek yetmezliğine zemin hazırlayabilir. Mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır. Uzun süreli etodolak kullanan hastalarda karaciğer, böbrek fonksiyonlan ve hematolojik parametreler düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
• Bronşial astım hikayesi olan, ya da bronşial astımlı hastalarda, non-steroidal antiinflamatuvar kullanımı ile bronkospazm gelişimi bildirildiği için, bu tip hastalarda etodolak dikkatli kullanılmalıdır.
• Etodolak, sıvı retansiyonu olan, hipertansiyon şikayeti olan ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
• Prostaglandin biyosentezini inhibe eden tüm bu tip ilaçlar, trombosit fonksiyonunu bozabilirler. Hastalar trombosit fonksiyon inhibisyonu ile oluşabilecek yan etkilere karşı dikkatle gözlenmelidir.
• İstenmeyen etkiler, semptomlan kontrol etmek için gereken en düşük etkili dozda ve en kısa süre ile kullanılması ile azaltılabilir.
• Etodolak ciddi ve bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunlan (örn; kalp krizi, kriz) için yüksek riske neden olabilir. Hastada zaten kalp sorunlan varsa veya uzun süredir etodolak alıyorsa risk daha yüksek olabilir.
Etodolak ciddi ve bazen ölümcül mide ülseri ve kanamasmda yüksek risklere sebep olabilir. Yaşlı hastalar riski en büyük grup olabilir. Bu durum herhangi bir ön belirti vermeden gelişebilir.
Tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamalan gerekir.
Tabletler mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

• Antikoagülanlar (örnek, varfarin), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison), heparin veya seçici serotonin geri alım (reuptake) inhibitörleri (SSRI'ler) (örnek, fluoksetin) ile birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.
• Fenilbutazon veya probenesid etodolakın yan etki riskini arttırabilirler.
• Siklosporin, digoksin, lityum, metotreksat, kinolonlar (örnek, siprofloksasin) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid), etodolak ile birlikte kullanıldığında yan etki riski artabilir.
• Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril) veya diüretiklerin (ömek, flırosemid, hidroklorotiyazid), etkililiği etodolak ile azalabilir.
• Etodolak kullanırken aspirin dikkatli kullamimalıdır.
• İdrarda etodolakın fenolik metabolitlerinin bulunmasına bağlı olarak, idrarda bilirubin tayini yanlış pozitif sonuç verebilir.
• Etodolak, birlikte kullanıldığında kinolonlann konvülziyon yapıcı etkisini arttırabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bildirilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Etodolak'ın çocuklarda kullanımıyla ilgili bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, pediyatrik
popülasyona ilişkin etkileşim çalışması bildirilmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Gebe kadınlarda ve laktasyon döneminde yapılmış kontrollü klinik çalışmalar mevcut olmadığı için etodolak gebelerde ve laktasyonda kullanılmamalıdır.

Genel tavsiye

Gebelik kategori C dir (Gebeliğin 3. trimesterinde D' dir).
Kronik nonsteroidal antiinflamatuvar tedavi alan hastalarda, beklenmeyen kanama, ülser ve perforasyon gibi ciddi gastrointestinal toksik etkiler yaratabilir. Gastrointestinal kanama belirtisi görüldüğü an acil olarak etodolak kullanımı kesilmelidir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulaması önerilir.

Gebelik dönemi

İnsanlarda NSAİ ilaç uygulaması ile ilişkili olarak konjenital anomaliler rapor edilmiştir; ancak bunların sıklığı azdır ve belirgin bir patem izlemedikleri görülmektedir.
NSAİ ilaçlann fetal kardiyovasküler sistemi üzerindeki bilinen etkileri ışığında (duktus arteriozusun kapanması), gebeliğin üçüncü trimesterinde kullanımı kontrendikedir. Doğumun başlangıcı gecikebilir ve hem annede hem çocukta artan kanama eğilimi ile süre uzayabilir (bkz bölüm 4.3.)-
NSAİ ilaçlar, hasta için potansiyel yaran fetüse olan potansiyel zaranndan fazla değilse gebeliğin ilk iki trimesteri boyunca ve doğumda kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Şimdiye kadar yapılan mevcut sınırlı çalışmalarda, NSAİ ilaçlar çok düşük konsantrasyonlarda anne sütünde görülmüştür. Eğer mümkünse laktasyon süresince NSAİ ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.
Dişi üremesi hususunda bölüm 4.4. "Özel kullanım uyanlan ve önlemleri"ne bakınız.

Üreme yeteneği/Fertilite

Dişilerde fertiliteyi etkileyebileceğinden, gebe kalmak isteyenlerde etodolak kullanımı önerilmemektedir. Gebe kalamayan veya infertilite araştırmalan yapılan kişilerde etodolak kullanımı sonlandmlmalıdır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Etodolak baş dönmesi veya sersemlik haline neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha fazla belirginleşebilir. Etodolak, dikkatle kullanılmalı, nasıl tepki oluşturacağı öğrenilene kadar araba kullanılmamalı veya diğer muhtemel güvensiz işler yapılmamalıdır.

4.8, İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalar ve satış sonrası gözetim çalışmalanndan elde edilen verilere göre istenmeyen etkiler aşağıda organ sistem sınıflamasına ve sıklıklarına göre sunulmuştur. Sıklıklar şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
NSAİİ tedavisi ile ödem, kalp yetmezliği ve hipertansiyon gelişebileceği bildirilmektedir. Klinik çalışma ve epidemiyolojik veriler bazı NSAİİ'lerin uzun süre ve yüksek dozda kullanımı ile arteriyel trombotik olay (miyokard infarktüsü, inme gibi) riskinin artabileceğini göstermektedir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:
Trombositopeni, nötropeni, agranülositoz, aplastik anemi, hemolitik anemi

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:
Şiddetli alerjik reaksiyonlar (Spesifik olmayan alerjik reaksiyonlar, anafilaksi, astım, astımın alevlenmesi bronkospazm veya dispne gibi solunum sistemine ait reaksiyonlar veya ürtiker, döküntü, kaşıntı, purpura, anjiyoödem ve çok nadiren eksfolyatif ve bülloz dermatoz (epidermal nekroliz ve eritema multiform dahil) gibi deri reaksiyonlan NSAİİ tedavileri sırasında bildirilmiştir)

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:
Depresyon, sinirlilik.
Yaygın olmayan:
Uykusuzluk ve uyku bozukluklan, akılsal veya davranış değişiklikleri, halüsinasyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:
Baş dönmesi
Yaygın olmayan:
Kol veya bacak uyuşukluğu, tek taraflı güçsüzlük, şiddetli baş ağnsı, konfüzyon

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan:
Görme bozukluklan, optik nörit

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın:
Kulak çınlaması,

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Hazımsızlık.
Yaygın:
Kann ağnsı, kabızlık, diyare, gaz, şişkinlik, gastrit, mide bulantısı, şiddetli kusma, (Etodolak kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttınr. İlacın yemeklerle beraber alınması bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz)
Yaygın olmayan:
Susuzluk hissi, ağız ülserleri, ağızda kuruluk, hematemez, melena, rektal kanama, kolitin alevlenmesi,

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan:
Sanlık, pankreatit, hepatit.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın:
Kaşıntı, ciltte kızanklık, döküntü Yaygın olmayan:
Toksik epidermal nekroliz, Stevens Johnson sendromu gibi bülloz reaksiyonlar, ışığa karşı aşın duyarlılık

Böbrek ve; idrar yolu hastalıkları

Yaygın:
Ağniı idrar yapma, sık idrara çıkma.
Yaygın olmayan:
Nefrotik sendrom, interstisyel nefrit, böbrek yetmezliği gibi nefrotoksisite

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygm:
Titreme, ateş, göz kararması, ani veya açıklanamayan kilo alımı, el, bacak veya ayaklann şişmesi, yorgunluk, halsizlik/güçsüzlük

Araştırmalar

Yaygm olmayan:
Karaciğer enzim seviyelerinde artma.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlan azalan ürinasyon, baş ağnsı, bulantı, kusma, epigastrik ağn, gastrointestinal kanama, seyrek olarak diyare, dezoryantasyon, eksitasyon, koma, baş dönmesi, sersemlik hali, kulak çınlaması, baygınlık hissi, çok nadiren konvülziyon ve güç nefes alma olabilir. Doz aşımı semptomatik olarak tedavi edilir. Gastrik lavaj, aktif kömür uygulaması ve destekleyici tedaviler yapılabilir.
Karaciğer ve böbrek fonksiyonlannda yakından izlenmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.L Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Non-steroid yapılı antiinflamatuvar ATC kodu: M01AB08
Etodolak indol türevi, non steroidal antiinflamatuvar ilaçtır.
Etodolak antiinflamatuvar, analjezik ve antipiretik özellikler gösterir.
Etodolak inflamasyonlu dokuda prostaglandin sentezini inhibe eder. Böylece ağn reseptörlerinin, inflamasyonun mediatörleri olan histamin, serotonin ve kininlere karşı duyarlılığını azaltır, önler.

Prostaglandin sentezinin inhibisyonu ve C0X-2 seçiciliği:


Tüm nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlann (NSAİİ) prostaglandin oluşumunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Bu etki prostaglandinlerin hem terapötik etkilerinden hem de bazı yan etkilerinden sorumludur. Etodolak ile gözlenen prostaglandin sentezinin inhibisyonu diğer NSAI ilaçlardan farklıdır. Hayvan modelinde antiinflamatuvar etki dozlannda uygulanan etodalak'ın diğer NSAİ ilaçlara göre, gastrik mukozadaki sitoprotektif PGE konsantrasyonunu daha kısa bir süre için ve daha düşük seviyelerde azalttığı görülmüştür. Bu bulgu; etodolak'm C0X-1 üzerindeki etkisine göre (sitoprotektif) indüklenmiş siklooksijenaz 2 (inflamasyona eşlik eden, C0X-2) üzerindeki etkisinin daha seçici olduğunu gösteren

in vitro

çalışmalar ile tutarlıdır.
Aynca, insan hücre modelleri üzerinde yapılan çalışmalar etodolak'ın C0X-2 inhibisyonunda seçici olduğunu doğrulamıştır.
COX-re göre COX-2 üzerinde inhibisyonun klinik açıdan yararlan henüz kanıtlanmıştır.

Antnnflamatuvar etkiler:


Çalışmalar, NSAİİ'ler ile yapılmış birçok klinik çalışmada izlenenlere göre, etodalak'ın daha belirgin bir antiinflamatuvar aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir.

5.2. Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik özellikler yaşlı ve gençlerde farklılık göstermemektedir.

Emilim:


Etodolak oral yoldan alındığında iyi absorbe olur. Biyoyararlanımı gıda ve antiasitlerle değişmez.

Dağılım:


İlaç yüksek oranda proteinlere bağlanır.
Kararlı seviyelerine 3 günlük tedaviden sonra ulaşılır. 600 mg/gün uygulaması ile ulaşılan doruk plazma konsantrasyonu 7.9 saatte 7.5 mikrog/mL ve 7.8 saatte 11.9 mikrog/mL'dir.

B ivo transformasyon:


Etodolak karaciğerde metabolize edilir.

Eliminasvon:


Başlıca metabolitleri şeklinde olmak üzere temel atılım yolu idrardır. Eliminasyon yanlanma ömrü ortalama 7 saattir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Terapötik doz smırlannda tekrarlayan etodolak alımlannda, plazma etodolak konsantrasyonu tek doz ilaç ahmındaki plazma konsantrasyondan ihmal edilecek derecede daha yüksek bulunur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Irk:


Irka bağlı farmakokinetik farklılıklar saptanmamıştır. Farklı ırklan kapsayan klinik çalışmalar yapılmış ve tüm ırklann ilaca cevabı benzer olmuştur.

Yas:


İlacın güvenliliği ve etkililiği için yapılan klinik çalışmalarda yaşlı ve genç gruplar arasında fark gözlenmemiştir. Farmakokinetik çalışmalarda, etodolak yanlanma ömrü ve proteine bağlanmasında yaşa bağlı fark saptanmamış ve beklenen ilaç birikiminde değişiklik olmamıştır.

Böbrek yetmezliği:


Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda, normalden farklı farmakokinetik saptanmamıştır. Terapötik dozlarda etodolak alımından 4 hafta sonra, serum ürik asit seviyesi % 1-2 mg düşer.
NSAİİ' lere bağlı zehirlenmeler, primer olarak gastrointestinal bozukluklar ve hemorajiyle ve böbrek bozukluklanyla kendini gösterir.
Etodolak farmakolojik ve toksikolojik özellikleri iyi bilinmektedir. Etodolak karsinojenik veya mutajenik potansiyel bulundurmamaktadır. Embriyojenik veya teratojenik etkileri de yoktur. Ancak 2-14 mg/kg/gün alan sıçanlarda uzuv gelişiminde izole değişiklikler meydana gelmiştir.
Karsinojenez, mutajenez ve üreme bozukluğu
Sırasıyla 2 yıldan az bir dönem için veya 18 ay boyunca oral yoldan günde 15 mg/kg fareler veya sıçanlarda (45-89 mg/m^, sırasıyla) etodolaka ait karsinojen etki görülmemiştir.

S. typhimunumin vitroin vivoin vitro

insan periferik lenfosit verileri etodolak eklenmiş kültürlerde (50-200 mikrog/mL) negatif kontrollere kıyasla (% 2.0) lekesiz-temiz bölge sayısında bir artış göstermiştir (kromatidde yer değişimi olmadan % 3.0 -5.3 lekesiz-temiz bölge); kontroller ve ilaç-tedavisi gören gruplar arasında başka bir fark görülmemiştir. 16 mg/kg oral dozlanna kadar etodolak uygulanan erkek ve dişi sıçanlarda üreme bozukluğu görülmemiştir (94 mg/m^). Ancak, 8 mg/kg grubunda fertilize olan yumurtalann implantasyonu azalmıştır.

6. FARMASOTIK ÖZELLİKLER

6.L Yardımcı maddelerin listesi

Hidroksipropil metil selüloz (E-5)
Hidroksipropil metil selüloz (4000 SR)
Laktoz monohidrat Mannitol Povidon (K-30)
Kolloidal Silikon Dioksit (200)
Talk
Magnezyum Stearat
Opadry Blue YS-1R 4215 boyar maddesinin içeriği: Hidroksipropil Metil Selüloz E5-LV Titanyum Dioksit Polietilen Glikol 8000
FD&C Blue No 2 İndigo carmin (Al % 11-14) FD&C Blue No 2 İndigo carmin (Al % 30-36)

6.2. Geçimsizlikler

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

10,20 ve 30 tabletlik Al-PVC/PVDC blister ambalajda.

6.6. Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4
Maslak/Sarıyer/İstanbul
Tel No: (0212) 366 84 00
Faks No: (0212) 276 20 20

7. RUHSAT NUMARASI

231/07

8. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 21.04.2011 Ruhsat Yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Barca SR 600mg Uzatılmı Salımlı Film Tablet

Etken Maddesi: Etodolak

Atc Kodu: M01AB08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Barca SR 600mg Uzatılmı Salımlı Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Barca Sr 600 Mg 10 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.