Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

PARİM 0.250MG TABLET Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PARİM 0.250 mg tablet
2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Her bir tablet;
0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer, 0.250mg Pramipeksol dihidroklorur monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Mannitol..........................................60 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakmız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyoniar

PARİM, idiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullamlabiUr.
PARİM, idiyopatik huzursuz bacak sendromunun semptomatik tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

(Tüm doz bilgileri, tuz formundaki pramipeksol üzer indendir).


Erişkinler:

Parkinson hastalığı


Pozoloji/Uygulama sıklığı, süresi ve şekli:

Günlük doz, üç eşit parçaya bolunmuş olarak (3 x) uygulanır.

Başlangıç tedavisi:


Dozaj, aşağıda gösterildiği gibi, günde 0.375 mg*lık bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artınimah ve doz artışlan, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır.
Hastalarda tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı surece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya kadar titre edilmelidir.
Toplam günlük doz (mg)
Hafta

Tablet (mg)

0.375

3x0.125

3 X 0.25

3x0.5

0.75
1.50

PARİM tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir. Böylece yukandaki şemada yer alan 0.125 mg'lık doz, 0.250 mg'lık bir tablet ortadan ikiye bölünerek alınabilir.
Eger dozun daha da yükseltilmesi aerekli olursa, günlük doz, haftalık a

ralıkl

ar ile 0.75 mg artınlmalıdır. Maksimum günlük doz 4.5 mg'dır.

İdame tedavisi


Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Yürütülen temel klinik araştırmalardaki doz artmmı sırasında, hastalığın gerek erken gerekse ileri dönemlerinde, etkinlik günde 1.5 mg'hk doza başlanıldığında gözlenmiştir. Bu gözlem, bazı hastalar için günde 1.5 mg'dan yüksek dozlann ek terapötik yararlar sağlayabileceğini dışlamamaktadır. Bu durum özellikle, hastalığı ileri düzeyde olan ve levadopa tedavisinin azaltılması amaçlanan kişiler için geçerlidir.
Tedavinin sonlandıniması
Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesi nöroleptik malign sendrom gelişimine yol açabilir.
PARİM tablet, günlük doz 0.75 mg'a düşünceye kadar günde 0.75 mg, daha sonrasında ise günde 0.375 mg azaltılarak, basamak tarzında sonlandınİmalıdır.

Es-zamanlı levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj:


Eş-zamanh levodopa tedavisi almakta olan hastalarda, PARİM ile gerek doz artmmı gerekse idame tedavisi sırasında, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Bu doz azaltımı, aşın dopaminerjik uyandan kaçınmak amacıyla gerekli olabilir.

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlanna bağımlıdır. Tedavi başlatılırken aşağıdaki doz şeması önerilir:
Kreatinin klerensi 50 mL/dk'nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun yada doz uygulama sıklığının azaltılması gerekli değildir.
Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük PARİM dozu, iki bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün). Günlük maksimum 2.25mg pramipeksol dozu aşılmamalıdır.
Kreatinin klerensi 20 mL/dk'nın altındaki hastalarda eünlük PARİM dozu, eünde tek doz seklinde uygulanmalı ve eünde 0.125 mg ile başlanmalıdır. Günlük maksimum 1.5 mg pramipeksol dozu aşılmamalıdır.
İdame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, PARİM dozu, kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır; örn., eğer kreatinin klerensi %30 azalır ise, günlük PARİM dozu da %30 oramnda azaltılır. Günlük dozlar, eğer kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında ise günde iki bolunmuş doz halinde ve eğer kreatinin klerensi 20 mL/dk'nm altında ise, günde tek doz olarak verilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

PARİM' in çocuklar ve 18 yaşına kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

PARİM' in eliminasyon yan ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

Huzursuz bacak sendromuPozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen PARİM başlangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alman 0.125 mg'dır. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artınlarak, günde maksimum 0.75 mg'a kadar çıkılabilir (aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).
PARİM Doz Artırma Şeması
Titrasyon aşaması
Günde bir kez, gece dozu (mg)
1
0.125
2*
0.25
3*
0.50
4*
0.75
* Gere
c duyulursa
PARİM, çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir.

Tedavinin sonlandıniması


PARİM, doz basamak tarzında azaltılmaksızın sonlandırılabilir. Yirmi altı haftalık olasebo kontrollü bir klinik araştırmada, oramipeksol aniden kesildikten sonra, hastalann %10'unda 035 hastadan 14'ü) HBS semotomlannın veniden belirdiği frebound; başlangıç dönemine kıyasla semptom şiddetinin ağırlaşması) gözlenmiştir. Bu etkinin tüm doz düzeyleri arasında benzer olduğu bulunmuştur.
TJvpulama sekli:
Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek vetmezliği:

PARİM' in eliminasvonu böbrek fonksivonlanna bağımlıdır ve kreatinin klerensivle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klerensi 20 mL/dk'nın üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir. PARİM' in böbrek yetmezliği olan huzursuz bacak sendromlu hastalardaki kullanımı üzerinde çalışma bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen ilacın yaklaşık%90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımmm gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

PARİM' in çocuklar ve 18 yaşına kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

PARİM' in eliminasyon yan ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

4.3. Kontrendikasyonlar

PARİM, pramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılık halinde kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek yetmezliği olan bir hastaya PARİM reçete edilirken, Pozoloji ve uygulama şekli bölümünde açıklandığı doğrultuda bir doz azaltımı önerilir.
Halusinasyonlar ve konfuzyon, Parkinsonlu hastalarda dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. PARİM, hastalıklan ileri düzeyde olan Parkinsonlulara levodopa ile kombine halde verildiğinde, hastalıkları erken dönemdeki Parkinsonlularda monoterapi şeklinde uygulamaya göre, halusinasyonlar daha sık olmuştur. Huzursuz bacak sendromu için ruhsatlandırmaya yönelik klinik geliştirme programında, bir olguda halusinasyonlar bildirilmiştir. Hastalar, halusinasyonlann (çoğunlukla görsel) oluşabileceği konusunda uyanimalıdır.
Hastalar, halusinasyonlann oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanma becerilerini olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.
Hastalar ve hastalann bakım ve tedavisi ile ilgilenen kişiler, dopamineıjik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, çok aşın yemek yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynama gibi anormal davranışlann bildirildiği gerçeğinin farkında olmalıdırlar, (impuls kontrol bozukluklan ve kompulsif davranış semptomlanm yansıtan). Dozun azaltılması ya da basamaklı şekilde azaltılarak sonlandıniması gündeme getirilmelidir.
Albino sıçanlar üzerindeki 2 yıllık karsinoj eni site çalışmasında, retinada patolojik değişimler (fotoreseptör hücrelerinin dejenerasyonu ve kaybı) gözlenmiştir. Albino fareler, pigmente sıçanlar, maymunlar ve mini-domuzlarda yapılan retina değerlendirmelerinde, benzeri değişimler açığa çıkanlamadı. Bu etkinin insanlardaki potansiyel önemi belirlenmemiştir, ancak omurgalılarda evrensel olarak var olan bir mekanizmada (yani disk kayması) bozulma olasılığı nedeniyle, göz ardı edilemez.
Düzenli aralıklarla oftalmolojik izleme yanılması önerilm

ektedir. Görme anormalliklerininortava çıkması durumunda oftalmoloiik izleme yapılmalıdır.


Şiddetli kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli olunmalıdır. Dopamineıjik tedavi ile genel
olarak ilişkili postüral hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavinin başlangıcında kan basıncının izlenmesi önerilir.
Hastalar, günlük aktiviteleri yerine getirirken somnolans ve uyuyakalma olasılığı dahil olmak üzere, PARİM ile ilişkili potansiyel sedatif etkiler konusunda uyarılmalıdır. Somnolansın sık karşılaşılan bir istenmeyen olay olması ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi potansiyeli nedeniyle hastalar, PARİM kullanımı üzerinde, bu ilacın kendi mental ve/veya motor performanslanm
olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya değin, araba
kullanmamalı ya da kompleks makineleri çalıştırmamalıdırlar. Hastalara tedavi sırasında herhangi bir zaman, günlük yaşam aktiviteleri esnasında (öm. konuşmalar, yemek yeme vb.) somnolans ya da uyuyakalma episodlarmda artış olduğunda, araba kuUanmamalan, tehlike potansiyeli taşıyan aktivitelerde bulunmamaları ve doktorlarına başvurmalan gerektiği tavsiye edilmelidir.
Epidemiyolojik çalışmalarda Parkinsonlu hastaların, melanoma gelişmesi yönüyle genel popülasyona oranla daha yüksek bir risk taşıdıkları gösterilmiştir (2 ile yaklaşık 6 kat daha yüksek).Gözlenen bu risk artışımn Parkinson hastalığına mı, yoksa örneğin bu hastalığın tedavisi için kullamlan ilaçlar gibi başka faktörlere mi bağlı olduğu açık değildir.
Yukanda bildirilen nedenlerden dolayı hastalar ve sağlık hizmetlilerinin, pramipeksol ya da diğer dopamineıjik ilaçlann kullammmda, melanomaya yönelik gözlemde bulunmaları önerilmektedir.

Parkinson hastalığı


Dopamineıjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir.

Huzursuz bacak sendromunda artış


Literatürdeki raporlar, huzursuz bacak sendromunda dopamineıjik ilaçlarla tedavinin, hastalığın artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir.
Hastalığın artması ifadesiyle, semptomların akşamlan daha erken bir zamanda başlaması (hatta öğleden sonra), ve semptomların diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yaygınlaşması belirtilmektedir.
Hastalıkta artış olavu kontrollü bir klinik araştırmada, 26 hafta boyunca özel olarak incelenmiştir. Artışa kadar eecen sürenin Kanlan-Meier analizinde, oramipeksol (N = 152) ile plasebo (N = 149) gruplan arasında anlamlı bir farklılık gösterilmemiştir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve insanlarda düşük boyutlarda bir biyotransformasyon görülür. Bu nedenle plazma proteinlerine bağlanma ya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile etkileşim olasılığı yoktur.
Simetidin gibi bazik (katyonik) ilaçlann böbreklerden aktif tübüler sekresyonunu inhibe eden ya da bizzat kendileri aktif renal tübüler sekresyon ile elimine olan ilaçlar, PARİM ile etkileşebilirler ve iki ilaçtan birisinin veya her ikisinin klerensinde azalmaya yol açabilirler. Bu türlü ilaçlar (amantadin dahil) ile birlikte tedavi durumunda, diskineziler, ajitasyon ya da halüsinasyonlar gibi aşın dopamin stimulasyonu bulgularına dikkat edilmelidir. Bu türlü durumlar oluştuğunda dozun azaltılması gereklidir.
Selegilin ya da levodopa, pramipeksolün farmakokinetiğini etkilemezler. Levodopanın emilim derecesi veya eliminasyonu, pramipeksol tarafından değiştirilmez. Antikolineıjikler ve amantadin ile olan etkileşimleri incelenmemiştir. Antikolinerjikler esas olarak metabolik yoldan elimine edildiği için, pramipeksol ile farmakokinetik ilaç etkileşimleri pek olası değildir. Amantadin ite, böbreklerden aynı sistem içinde ekskrete olmalan dolayısıyla, etkileşim olasılığı vardır.
Parkinsonlu hastalarda PARİM dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçlann dozlanmn sabit tutulması önerilmektedir.
Aditif etki olasılığı nedeniyle, hastalann PARIM ile birlikte başka sedasyon yapıcı ilaçlar ya da alkol alması durumunda ve plazma pramipeksol düzeylerini yükselten ilaçlann (Örn. simetidin) birlikte alınması halinde, dikkatli olunması önerilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel bir veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel bir veri bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi suresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Gebelik dönemi:

İnsanlarda gebelik ve laktasyon üzerindeki etkileri araştırılmamıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etki göstermemiş, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir.
PARİM, gebelikte yalnızca potansiyel yararlan, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi: PARİM'

in kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır. Sıçanlarda ilacın sütteki konsantrasyonu, plazmadakinden daha yüksektir.
İnsanlarda PARİM tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon inhibisyonu beklenmektedir. Sonuç olarak, emzirme sırasında PARİM kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

İnsan fertilitesi üzerinde çalışma yapılmamıştır. Hayvan çalışmalannda erkek fertiiitesine yönelik, doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler gösterilmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Hastalar, halusinasyonların oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanma becerilerini olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.
Hastalar, günlük aktiviteleri yerine getirirken somnolans ve uyuyakalma da dahil olmak üzere, PARİM ile ilişkili potansiyel sedatif etkiler konusunda uyarılmalıdır. Somnoleınsın sık karşılaşılan istenmeyen bir olay olması ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi potansiyeli nedeniyle hastalar, PARİM kullanımı üzerinde, bu ilacın kendi mental ve/veya motor performanslannı olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya değin, araba kullanmamalı ya da kompleks makineleri çahştırmamalıdırlar. Hastalara tedavi sırasında herhangi bİr zaman, günlük yaşara aktiviteleri esnasında (örn. konuşmalar, yemek yeme vb.) somnolans ya da uyuyakalma episodlannda artış olduğunda, araba kullanmamalan, tehlikeli potansiyel taşıyan aktivitelerde bulunmamalan ve doktorlanna başvurmalan gerektiği tavsiye edilmelidir.

4.8. İstenmeyen etkiler

PARİM.kullanımı esnasında, aşağıda endikasyonlara göre verilen yan etkiler bildirilmiştir. Sıklık oranlan şu şekildedir:
Cokvavem >1/10 Yavem >1/100 ilâ <1/10
Yavem olmayan >1/1,000 ilâ <1/100
Seyrek >1/10,000 ilâ <l/l.OOO
Çok seyrek <1/10,000, Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Parkinson hastalıeı endikasvonu:


Rnfeksivnnlar ve enfestasvnnlar
Yaygın olmayan: Pnömoni

Psikivatrik hastalıklar

Yavem: Anormal davranışlar (impuls kontrol bozuklukian ve komüulsivon
semotomlanm yansıtan)*, anormal rüyalar, konfüzyon, halusinasyonlar, uvkusuzluk.
Yaygın olmayan: Cok asm vemek veme\ komoulsif alışveriş*, delüzvon. hioerfaii'.
hinerseksüalite*, libido bozuklukları, paranoya, patolojik kumar oynama*, huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş dönmesi, diskinezi, somnolans
Yavem: Bas agnsı
Yaygın olmayan: Amnezi, hiperkinezi, ani uyku çökmesi^, senkop

Göz hastalıkları

Yaygm:

DİDİODİ.

bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme
bo

zukluklan


Vasküler hastalıklar
Yaygın: Hipotansiyon
SnlıınıiTTi. pn&Hs hnzııkhıktan ve

medıyastiııal hastalıklar

Yaygm olmayan: Dispne, hıçkınk

Gastrointestinal hastalıklar

Cok vavem: Bulantı
Yaygm: Konstipasyon, kusma
Deri ve Herialtı Hokıısıı hastalıkları
Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık , kaşıntı, döküntü^
Genel bozukluklar ve ııvfrıılama hnlt^esine

ilişkin hastalıklar

Yaygın: Bitkinlik, periferik ödem

Araştırmalar

Yavem: iştahta azalma dahil kilo kaybı
Yaygm olmayan: Kilo artışı

Huzursuz bacak sendromu endikasvonu:


Fnfeksivonlar ve enfestasvonlar
Yaygm olmayan: PnÖmoni*

Psikiyatrik hastalıklar

Yavem: Anormal rüyalar^, uykusuzluk
Yaygm olmayan: Anormal davranışlar (impuİs kontrol bozukluklan ve komnulsivon semptomlarım yansıtan) , çok asm yemek yeme^ kompulsif alışveriş', konfıizyon, delüzyon*, halusinasvonlar^. hipe^faii^ hiperseksüalite', libido bozukluklan, paranoya*, patolojik kumar oynama*, huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Yavem: Bas dönmesi, bas aensı, somnolans
Yaygm olmayan: Amnezi*'^, diskinezi, hiperkinezi*, ani uyku çökmesi^, senkop

Göz hastalıkları

Yaygm olmayan: Diploüi. bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozukluklan
Vaskiiler hastalıklar
Yaygın olmayan: Hipotansiyon
Solıınıım. pridiis

hnzııkhıklanmediyastindi hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne, hıçkınk

Gastrointestinal hastalıkla

Cok yavem: Bulantı
Yaygın: Konstipasyon, kusma
Deri ve derialtı dnkıısıı hastalıkları
Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık , kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Bitkinlik
Yaygın olmayan: Periferik ödem
Araştırmalar
Yaygm olmayan: İştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı
* Anormal davranışlar; kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynamayı kapsamaktadır.
' Bir araya toplanmış veri setinde aktif ilaç grubunda hiç advers ilaç reaksiyonu bulunmamakta. AB KÜB Kılavuzu revizyon 2 (Mayıs 2010) doğrultusunda, sıklık kategorisi Hanley kuralına eöre (ilaç grubunda 3/ömek büyüklüğü), noktasal tahmindeki en kötü değer temelinde belirlenmiştir.
^ Plasebo grubundaki advers ilaç reaksiyonu sıklığı, aktif ilaç grubunda olduğundan daha yüksek.
CPMP Pozisyon Açıklaması dokümanında sıklık kategorisi "Yaygın olmayan".
PARİM kullanımında hipotansiyon insidansı, plasebo tedavisine kıyasla, yüksek değildir. Ancak tekil bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle PARİM çok hızlı titre edildiğinde, hipotansiyon oluşabilir.
PARIM libido bozukluklan (artma ya da azalma) ile ilişkili olabilir.
Pramipeksol tablet ile tedavi edilen hastalar günlük yasam aktiviteleri esnasında uvuvakaldıklanm bildirmişlerdir: bu olayların bazılan motorlu tasıtlann kullamiması sırasında ortaya çıkmış ve bazen kazalar ile sonuçlanmıştır. Hastalardan bazıları, somnolans gibi uyana bir belirtinin varlığım bildirmemiştir. Somnolans, günde 1.5 mg'ın (tuz formu) üstündeki dozlarda pramipeksol alan hastalarda yaygın bir olaydır ve mevcut uyku fizyolojisi bilgilerine eöre, derin bir uykuya dalma öncesinde, her zaman oluşmaktadır. Tedavinin süresine ilişkin net bir bağıntı bulunmamaktadır. Hastalardan bazılan sedatif etki potansiyeline sahip başka ilaçlar da almaktaydılar. Bu konuya ilişkin verileri mevcut olan hastalann çoğunluğunda, doz azaltıldıktan ya da tedavi sonlandırıldıktan sonra, daha başka bir episod görülmemiştir.
Parkinson hastalığı için, PARİM dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen hastalann, özellikle yüksek dozlarda olmak üzere, patolojik kumar oynama, libido artışı ve hiperseksüalite bulgulan sergiledikleri ve bu tabloların genellikle dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandınimasıyla geri dönüşümlü olduğu bildirilmiştir

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar:


Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen olaylar, bulantı, kusma, hiperkinezi, halüsinasyonlar, ajitasyon ve hipotansiyon içinde olmak üzere, bir dopamin agonistinin farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.

Tedavi:


Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Santral sinir sistemi stimulasyonu bulgulan varlığında, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar ve elektrokardiyo grafik izlemenin yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.
Hemodiyalizin yararlı olduğu gösterilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapotik grup: Dopamin agonistleri
ATC kodu: N04B C
Bir nonergot dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 alt-grup reseptörlerine yüksek bir selektivite ve spesifıte ile bağlanır. Ayrıca tam bir intrinsik aktiviteye sahiptir. D3 reseptörlerine D2 ve D4 alt-grup reseptörlerine oranla daha yüksek afinite ile bağlanır ve D3 reseptörlerine karşı seçici bir afinite gösterir. Pramipeksolün Parkinson Hastalığı tedavisindeki etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir, fakat striatumdaki dopamin reseptörlerini stimule etme yoluyla etki ettiğine inanılmaktadır. Bu sonuçlar hayvanlardaki elektrofızyolojik çalışmalarla da desteklenmektedir. Bu çalışmalara göre pramipeksol striatum ve substansiya nigradaki dopamin reseptörlerini aktive ederek striatal nöronal alevlenme oranlannı etkiler.
Pramipeksol striatumda bulunan dopamin reseptörlerinin uyarılması yoluyla, parkinsondaki motor defisitleri hafifletir. Hayvan çalışmalannda pramipeksolün, dopamin sentezi, serbestlenmesi ve çevrim hızım (tumover) inhibe ettiği gösterilmiştir [30,32-34]. Pramipeksol dopamin nöronlannı, iskemiye ya da metamfetamin nörotoksisitesine yanıt olarak gelişen dejenerasyondan korumaktadır.
Pramipeksolün huzursuz bacak sendromu tedavisindeki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Huzursuz bacak sendromunun fizyopatolojisi büyük oranda bilinmemekle birlikte, nörofarmakolojik veriler, primer dopaminerjik sistem tutulumu varlığım düşündürmektedir. Pozitron emisyon tomografisi (PET) çalışmaları, huzursuz bacak sendromu patojenezinde hafif bir striatal presinaptik dopaminerjik disfonksiyonun yer alabileceği izlenimini vermektedir.

İn-vitro

çalışmalarda, pramipeksolün nöronlan levodopa nörotoksisitesinden koruduğu ortaya çıkanlmıştır.
İnsan gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağlı bir azalma gözlenmiştir.

Parkinson hastalığı:


Kontrollü klinik araştırmalarda pramipeksolün etkinliği, araştırmalann süresi boyunca, yaklaşık altı ay sureyle kalıcı olmuştur. Üç yıldan daha uzun suren açık tasanmiı idame çalışmalannda, etkinliğin azalmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Huzursuz bacak sendromu:


Pramipeksolün etkinliği, plasebo kontrollü dört araştırma kapsamında, orta dereceli ile çok şiddetli huzursuz bacak sendromu olan yaklaşık 1000 hasta üzerinde değerlendirilmiştir. Kontrollü araştırmalarda etkinlik, 12 haftaya kadar tedavi edilen hastalarda ortaya konulmuş ve kalıcı etkinlik, 9 aylık bir sure boyunca gösterilmiştir. Bir yıla kadar yürütülen açık etiketli uzatma çalışmalannda pramipeksolün etkinliği kalıcı olmuştur.
Uzun dönemli etkinlik plasebo kontrollü bir klinik araştırmada değerlendirilmiştir. Yirmi altı haftalık tedaviden sonra Huzursuz Bacak Sendromu Derecelendirme S kalası (IRLS) total skorunda, pramipeksol ve plasebo gruplarında, sırasıyla 13.7 ve 11.1 puanlık uyarlanmış ortalama azalma vardı. Bu delerler,

>2.6(d

= 0.001). Bu değerler 6 hastalık bir tedavi edilmesi gereken sayıya karşılık gelmektedir (%95 GA: 3.5 -13.4).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Pramipeksol oral uygulama sonrasında hızla ve tamamen emilir. Mutlak biyoyararlanım %90'dan büyüktür ve maksimum plazma konsantrasyonlarına 1 ile 3 saat arasında ulaşılır. Emilim hızı besinlerle azalır, ancak emilim derecesi etkilenmez. Pramipeksol lineer kinetik gösterir ve plazma düzeylerindeki hastalar arası varyasyon, göreceli olarak düşüktür.

Dağılım:


İnsanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (<%20) ve dağılım hacmi yüksektir (400 L). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir (plazmaya kıyasla yaklaşık 8 kat).

Bivotransformasvon

:
Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasvon:


Pramipeksolün değişmemiş halde böbrek yolundan atılması, majör eliminasyon yoludur ve alınan dozun yaklaşık %80'ini oluşturur. 14C ile işaretli bir dozun yaklaşık %90'ı böbrekler ile atılırken, feçeste %2'den az bulunur. Pramipeksolün total klerensi 500 mL/dk civannda ve renal klerensi ise 400 mL/dk civanndadır. Eliminasyon yarı ömrü (t.), gençlerde 8, yaşlılarda 12 saate kadar değişmektedir.

Dogrusallık/dogrusal olmayan durum:


Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yas:


Pediyatrik popülasyon:

Pramipeksolün çocuklar ve 18 yaşına kadar olan adolesanlardaki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik Popülasyon:

Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yan ömrüne sahiptir.

Böbrek Yetmezliği:


Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir şekilde ilişkilidir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klerensi 50 mL/dak'nm üzerinde olan Parkinson hastalarında ve kreatin klerensi 20mL/dak'nm üzerinde olan huzursuz bacak sendromu hastalannda günlük dozun azaltılması gerekli değildir.(ayrıntılı bilgi için bkz.4.2.Pozoloji ve uygulama şekli).

Karaciğer yetmezliği:


Emilen ilacm yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımımn gerekli olduğu düşünülmemektedir.

5.3. Klinik Öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlı doz toksisite çalışmalannda pramipeksolün temel olarak MSS'de ve sıçanlarda dişi üreme sisteminde, muhtemelen pramipeksolün abartılı bir farmakodinamik etkisinden kaynaklanan, fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.
Mini-domuzlarda, diyastolik ve sistolik basınçlar ve kalp hızında düşüşler kaydedilmiş; maymunlarda da, hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkanimıştır.
Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri sıçanlar ve tavşanlar üzerinde araştınlmıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik değildi, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik idi. Bileşiğin hipoprolaktinemik etkisi ve prolaktinin dişi sıçanlarda reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki özel rolü nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve dişi fertilitesi üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.
Pramipeksol genotoksik değildir. Bir karsinojenite çalışmasında, erkek sıçanlarda gelişen Leyding hücresi hiperplazisi ve adenomalar, pramipeksolün prolaktini inhibe edici etkisi ile açıklanmıştır. Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada aynı zamanda, 2mg/kg ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino sıçanlarda retina dejenerasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne pigmente sıçanlarda, ne 2 yıllık bir albino fareler karsinijenisite çalışmasında, ne de araştınlan diğer türlerde gözlenmiştir

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

PVP K 25 Mısır nişastası Mannitol
Prejelatinize nişasta Aerosil 200 Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Uygulanabilir değildir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambaiajm niteliği ve içeriği

Al/Al Blister ambalaj, 100 tablet

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Abdica İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No:19 Zincirlikuyu-İstanbul Tel No: 0212-365 49 00 Faks No: 0212-272 90 46

8. RUHSAT NUMARASI

248/73

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 26.02.2013 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

PARİM 0.250MG TABLET

Etken Maddesi: Pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Atc Kodu: N04BC05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • PARİM 0.250MG TABLET KT
 • PARİM 0.250MG TABLET KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Parim 0,250 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.