Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Akineton 5 mg/ml IM/IV Enjeksiyon İçeren Ampul Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Antikolinerjikler » Tersiyer Aminler » Biperiden

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AKINETON® 5 mg/ml IM/IV Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Her bir ampul 5 mg biperiden laktat içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum laktat......................14,0 mg
Diğer yardımcı maddeler için 6. Te bakımz,

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk, steril, berrak renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Terapötik endikasyonlar

Özellikle hızlı bir etki başlangıcı istenildiğinde veya ciddi Parkinson sendromu (Özellikle rijidite ve tremorun tedavisinde) vakalannda başlangıç tedavisi olarak,

^

Nöroleptik ve benzer etki gösteren ilaçlann neden olduğu ekstrapiramidal semptomlar (örneğin akut distoni, akatizi ve Parkinson sendromu)

^

Nikotin zehirlenmesi, organofosfat içeren bileşiklerle zehirlenmelerin tedavisi.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Biperiden ile tedaviye, normal olarak küçük dozlar ile başlamr; doz, terapötik etki ve istenmeyen etkilere bağlı olarak artmiır.
Tedavinin süresi, hastalığın türüne ve seyrine bağlıdır. AKINETON® tedavisi aşamalı bir şekilde azaltılarak sonlandınimalıdır.

Erişkinler:

Parkinson sendromu:

Şiddetli olgularda, tedavi 10 mg ile 20 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözelti (2 mİ ile 4 mİ) ile başlatılabilir; bu doz gün içinde birkaç kez uygulanmak üzere bölünür ve intramüsküler ya da yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla tek doz olarak verilebilir.

İlaca bağlı oluşan ekstrapiramidal semptomların tedavisi:

Hızlı bir terapötik yamt elde edebilmek için, erişkinlere 2.5 mg ve 5 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözelti (0.5 mİ ila 1 mİ), intramüsküler ya da yavaş intravenöz enjeksiyon yoluyla tek doz olarak verilebilir. Eğer gerekli olursa, aym doz 30 dakika sonra tekrarlanabilir. En yüksek toplam günlük doz, 10 mg ile 20 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözeltidir (2 mİ ile 4 mİ).

Nikotin zehirlenmesi:

Akut nikotin zehirlenmesi olgulannda, olağan önlemlerin, intramüsküler yoldan 5 mg ile 10 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözelti (1 mİ ile 2 mİ) enjeksiyonlan ve hastanın yaşamı tehlikede ise, 5 mg intravenöz enjeksiyon ile desteklenmesi önerilmektedir.

Ovganofosfüt içeren bileşiklevle zehirlenme',

Organofosfat içeren bileşiklerle zehirleıune olgularında, biperiden dozu semptomların şiddetine bağlı olarak hastaya göre ayarlanmalıdır; başka bir ifadeyle, 5 mg biperiden laktat enjeksiyonluk çözelti, zehirlenme semptomlan geçinceye kadar, intravenöz yoldan tekrarlı olarak uygulamr.

Uygulama şekli:

AKINETON® intramüsküler veya intravenöz olarak uygulanır.
İntravenöz uygulama yavaş enjeksiyon veya infuzyon şeklinde yapılır.
Ampul kırıldıktan sonra kalan miktar atılmalıdır.

Özel popûlasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Biperiden ile pediyatrik kullamm deneyimi sımrlıdır ve esas olarak ilaca bağlı oluşan distoninin (örn: nöroleptikler ya da metoklopramid ve benzeri bileşiklerin neden olduğu) kısa dönemli tedavisiyle ilişkilidir.
Doz

Yaş1 mg (0.2 mİ)1 yaşma kadar


2 mg (0.4 mİ)6 yaşma kadar


3 mg (0.6 mİ)10 yaşma kadar


Bu doz yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanmalıdır. Gerekirse, aynı doz 30 dakika sonra tekrarlanabilir. Uygulama sırasında eğer semptomlar iyileşirse enjeksiyona son verilmelidir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda, özellikle organik beyin hastalığı semptomlan olanlar ve serebral nöbetlere karşı aşın duyarlılık artışı gösterenlerde dikkatli bir doz uygulaması gereklidir. Yaşlı hastalar antikolineıjik ilaçlara daha duyarlıdır.

4.3 Kontrendikasyonlar

AKINETON®, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

^^

Dar açılı glokom
Gastrointestinal kanalda stenoz ya da obstrüksiyon (ileus)

^

Megakolon

4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Konvülsiyon eğilimi olan hastalarda ve epilepsi hastalannda AKINETON® dozlan dikkatle düzenlenmelidir.
Biperiden gibi merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan antikolineıjikler ile serebral kriz eğilimi artabilir. Böyle tabloya yatkın olan hastalarda dikkatli olunması önerilir.
Biperiden bazı hastalarda ve özellikle prostat hipertrofısi hastalannda ağniı miksiyona ve daha az sıklıkla da idrar retansiyonuna neden olabilir. AKINETON®; idrar rezidüsü olan prostat hipertrofisi hastalanna ancak özel dikkat gösterilerek verilmelidir. İdrar retansiyonu görülürse, hasta biperiden uygulamasından önce idrar kesesini boşaltmalıdır.
AKINETON®, şiddetli taşikardiye yol açabilen hastalıklarda ve kardiyak aritmi durumunda dikkatli kullamimahdır.
Parenteral uygulamadan sonra kan basıncını düşürücü etki gözlenebilir.
Göz içi basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
Çocuklarda biperiden ile deneyim, temel olarak, nöroleptikler veya metoklopramid ve benzer bileşiklerin kullanımıyla bir yan etki olarak ortaya çıkan veya zehirlenme semptomu olarak görülen ilaç kökenli distonideki kısa süreli kullanımıyla sınırlıdır.
Uzun süre kullamidığında alışkanlık yapabilir.
AKINETON® her bir ampulünde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermediği” kabul edilir.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

AKINETON®, psikotrop ilaçlar, antihistaminikler, antiparkinson preparatlan ve spazmolitikler gibi diğer antikolineıjik ilaçlarla birlikte uygulandığında santral ve periferik istenmeyen etkilerinin artması mümkündür. Kinidinle birlikte uygulamrsa antikolineıjik kardiyovasküler etkileri (özellikle AV düğüm üzerine etki) artabilir. Levodopa ile birlikte uygulamrsa, diskinezi şiddetlenebilir.
Nöroleptik nedenli tardif diskineziler biperiden ile artabilir. Tardif diskinezi varlığında Parkinson semptomlan bazen o kadar şiddetli olur ki, mutlaka antikolineıjik tedavi gerekebilir.
Biperidenin karbidopa/levodopaya eklenmesi halinde, Parkinson hastalığında genelleştirilmiş koreik hareketler bildirilmiştir.
Antikolineıjikler petidinin merkezi sinir sistemi üzerindeki istenmeyen etkilerini şiddetlendirebilir
AKINETON® ile tedavi sırasında alkolün etkisi artabilir.
Metoklopramid ve benzeri bileşiklerin gastrointestinal sistem üzerindeki etkileri, AKINETON® gibi antikolineıjikler tarafından antagonize edilir.

4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Biperidenin gebe bir kadına verildiğine fetal zarara yol açıp açmadığı bilinmemektedir.
Bu nedenle AKINETON® kullanan ve çocuk doğurma potansiyeli bulunan veya gebe kalmayı planlayan kadınlann doktorlanna damşmalan ve uygun bir kontrasepsiyon yöntemi ile gebelikten korunmalan önerilir.

Gebelik dönemi

Biperidenin gebe kadınlarda kullammma ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Gebe bir kadına verildiğinde fetal zarara yol açıp açmadığı bilinmemektedir. Biperidenin özel bir teratojenik riske neden olduğuna dair bir emare mevcut değildir. Hamilelik döneminde özellikle de ilk üç aylık devrede kullammma ilişkin bilgiler yetersiz olduğundan ihtiyatlı davramiması tavsiye edilir.
İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Biperiden gebe bir kadına ancak hekim tarafından mutlaka gerekli olduğuna karar verilirse uygulanmalıdır. Aksi halde gebelerde kullamimamalıdır.

Laktasyon dönemi

Biperiden insan sütüne geçmektedir. Mutlaka gerekli olmadığı takdirde emziren anneler tarafından kullanılmamalı ya da emzirmeye ara verilmelidir.
Antikolineıjikler laktasyonu engeller. Bu konuda biperiden ile ilgili olarak herhangi bir veri yoktur. Biperiden anne sütüne geçer, sütte annenin plazmasındaki konsantrasyona ulaşmak mümkündür. Yeni doğan bebekte metabolizmamn şekli ve kapsamı bilinmediğinden ve farmako-toksikolojik etkiler ihtimal dışı bırakılamayacağından, biperiden ile tedavi sırasında kural olarak bebekler emzirilmemelidir.
Biperiden emziren bir kadma uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite:

Biperidenin reprodüktif kapasiteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7 Araç ve makine kullanmıı üzerindeki etkiler

Özellikle, biperidenin merkezi sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlar, antikolineıjikler veya alkol ile birlikte kullanılması durumunda, merkezi ve periferik sinir sistemi üzerindeki istenmeyen etkileri nedeni ile araç ve makine kullanma yeteneğini zayıflatabilir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonlann sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
[Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila<l/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerle tahmin edilemiyor)]

Bağışıklık sistemi hastalıkları;

Bilinmiyor: Ciltte kızarıklığı içeren aşın duyarlılık.

Psikiyatrik hastalıklar:

Seyrek: Deliryum, halüsinasyon, asabiyet, ve uykusuzluk, REM latansında artış ve REM uyku yüzdesinde azalma ile karakterize REM uykusunda azalma ve bu etkiye karşı tolerans gelişmesi.
Bilinmiyor: Yüksek dozlarda huzursuzluk ajitasyon, anksiyete, öfori, konflizyonel durumlar.

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygm: Serebral fonksiyon bozukluğu olan hastalarda merkezi sinir sistemi stimülasyonu görülür ve dozun azaltılmasım gerektirebilir.
Yaygm olmayan: Hafıza bozukluğu, baş ağnsı izole raporlar halinde diskinezi, ataksi, kas seğirmesi ve konuşma bozukluğu.
Bilinmiyor: Yorgunluk, baş dönmesi ve uyuşukluk.

Göz hastalıkları:

Bilinmiyor: Akomodasyon bozukluklan, midriyazis, fotofobi, dar açılı glokom meydana gelebilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla göz içi basınç kontrol edilmelidir.

Kardiyak hastalıklar:

Çok seyrek: Bradikardi.
Bilinmiyor: Taşikardi.

Gastrointestinal hastalıkları

Seyrek: Tükürük bezlerinin şişmesi, konstipasyon, mide bulantısı, mide bozukluklan. Bilinmiyor: Ağız kuruluğu.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Bilinmiyor: Aşın duyarlılık reaksiyonlan ve izole vakalarda aleıjik deri döküntüsü.

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Çok seyrek: İdrar retansiyonu olabilir (antidot: karbakol).
Bilinmiyor: Bazen hastalar, özellikle prostat hiperplazisi hastalan idrara çıkma güçlükleri yaşayabilirler; bu durumda dozun azaltılması önerilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Bilinmiyor: Hipohidroz, öforiye neden olan etkisi nedeniyle bağımlılık ve kötüye kullanım gelişme riski vardır.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı semptomlan, hastalarda antikolineıjik semptomlar görülmesiyle (göz bebeklerinin genişlemesi ve hareketlerinin yavaşlaması, mukozal dokulann kuruması, yüzün kızarması, kalp atış hızımn artması, mesane atonisi, bağırsak atonisi, özellüde çocuklarda ateş yükselmesi) ve ajitasyon, deliryum, konfuzyon, bilinç bulamklığı ve/veya halüsinasyon gibi merkezi sinir sistemi semptomlan şeklinde antikolineıjik semptomlann görüldüğü atropin zehirlenmesine benzer.
Şiddetli zehirlenme vakalannda akut dolaşım ve solunum yetmezliği riski vardır. Serebrospinal sıvıya geçerek merkezi sinir sistemi semptomlannı etkisizleştiren asetilkolinesteraz inhibitörleri, özellikle fizostigmin (örn: fizostigmin testinin pozitif olduğu yerlerde fizostigmin salisilat verilir) önerilen antidotlardır. Gerekirse ve semptomlann şiddetine bağlı olarak kardiyovasküler ve solunum fonksiyonuna (oksijen) yardımcı olunmalı, vücut sıcaklığı düşürülmeli ve mesane kateterizasyonla boşaltılmalıdır. Santral sinir sistemi uyanmı gözlenirse küçük dozlarda diazepam, kardiyak stimülan olarak dobutamin kullamlabilir. Aynca genel ve destekleyici önlemler (kardiyovasküler ve solunum fonksiyonuna yardımcı olmak, vücut sıcaklığını düşürmek, mesane kateterizasyonu vb.) ile birlikte gastrik lavaj da yapıbnası gereklidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antiparkinson ATC kodu: N04AA02
Biperiden merkezi sinir sistemi üzerinde belirgin etki gösteren bir antikolineıjik ajandır. Antikolineıjik etkinliği, atropine nazaran daha zayıftır. Biperiden, periferik ve merkezi muskarinik reseptörlere (öncelikle Mı) kompetitif olarak bağlamr.
insan muskarinik reseptörlere bağlanması ile ilgili çalışmalar biperidenin Mı reseptör alt tipine (beyindeki yaygın muskarinik reseptör tipi) yüksek afinite ile bağlandığını gösterir. Merkezi sinir sisteminde etkili kolinegik ajanlann (tremorin, pilokarpin) neden olduğu tremor, katalepsi ve hayvanlarda reserpin veya nöroleptik uygulama sonucu oluşan kas sertliği, biperiden uygulamasından olumlu yönde etkilenir. Farklı hayvan modellerinde biperidenin psikomotor aktive edici etkisi gösterilmiştir.

5.2 Farmakokinetık özellikler

Emilim:


İntravenöz 4 mg biperiden laktat (3.1 mg biperidene eşdeğer) enjeksiyonundan sonra plazma konsantrasyon eğrisi bifaziktir; yanlanma ömrü hızlı faz için 1.5 saat ve terminal faz için 24 saattir. Plazma klerensi yüksek olup, 50 It/saat civanndadır.

Dağılım:


Sanal dağılım hacmi 24 ± 4.1 It/kg'dır. Biperiden plazma proteinlerine geniş ölçüde bağlanır. Albumine ek olarak, al - asit glikoprotein (al- AGP) başka bir potansiyel bağlanma noktasıdır. Terapötik seviyenin çok üstüne ulaşan konsantrasyon seviyesinden bağımsız olarak, bağlanma derecesi beyaz ırkta yaklaşık %95 ve Japonlarda yaklaşık %90'dır. Bu farklılığa neden olan faktör bilinmemektedir. Biperidenin plazma proteinlerine bağlanması kadınlarda %94 ve erkeklerde %93 düzeyindedir.
Biperiden plazma proteinlerine bağlanması kadınlarda %94 ve erkeklerde %93 düzeyindedir.

Bivotransformasvon:


Biperiden hemen hemen tamamıyla metabolize olur. Esas biperiden metaboliti bisikloheptan halkasımn (%60) hidroksilasyonuyla oluşur, ancak

aynı

zamanda piperidin halkasında da bir miktar hidroksilasyon ortaya çıkar (%40). Oral plazma klerens hızı 146 It/saat civannda; biyoyararlanımı %33 ve eliminasyon yanlanma ömrü 21 saat civanndadır.

Eliminasvon:


idrarda değişmemiş biperiden saptanmaz. Çeşitli metabolitler (hidroksilasyon ürünleri ve konjügatlar), idrar ve feçes yoluyla hemen hemen eşit miktarlarda atılırlar,

Dogrusallık/Do&rusal olmayan durum

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum ile ilgili bir veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalara ilişkin farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon

Yaşlı hastalarda, özellikle organik beyin hastalığı semptomlan olanlar ve serebral nöbetlere karşı aşın duyarlılık artışı gösterenlerde, dikkatli bir doz uygulanması gereklidir. Yaşlı hastalar antikolineıjik ilaçlara daha duyarlıdır.
Özellikle serebrovasküler veya dejeneratif hastalıklan olan yaşlı hastalarda, terapötik dozlarda uygulansa dahi bileşiğe karşı yüksek hassasiyet görülebilir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Kronik toksisite:

Kronik toksisite konusunda sıçanlar ve köpekler üzerinde yapılan incelemelerde toksik etkilere ilişkin bir veri elde edilmemiştir.

Mutajenite ve tümör oluşum potansiyeli:

Biperidenin genotoksik potansiyelini değerlendirmek için aşağıda belirtilen testler yapılmıştır.
Ames salmonella/mikrosom testi, Çin faresinin V79 hücre çizgisinde HPRT testi, test tübü içinde insan lenfositlerinde kromozom aberasyon testi ve sıçamn kemik iliğinde canlı dokular üzerinde kromozom aberasyon testi (bir defalık oral uygulama 398 mg/kg).
Sonuçlar biperidenin

in vitroin vitroin vivo

olarak memelilerin hücrelerinde kromozom aberasyonlanna sebep olmadığmı göstermiştir.
Tümör oluşma potansiyeli konusunda hayvanlar üzerinde yapılmış uzun süreli araştırmalar yoktur.

Üreme toksisitesi:

Biperiden gebe dişi Sprague-Dawley sıçanlanna ve Rus tavşanlanna organogenez sırasında azami 60.5 mg/kg ve/veya 40.5 mg/kg'lık dozlar halinde oral olarak verildiğinde sezaryenle alman ceninlerde matemal toksik dozlar verildikten sonra bile, maddeye bağlı anomalilerin gözlenmediği bildirilmiştir.

6. FARMASÖTtK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum laktat Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3 Raf ömrü

Raf ömrü 60 aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

5 adet 1 mriik renksiz, I. hidrolitik sımf huni ampul, karton kutu içerisinde Kullanma Talimatı ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

'Tıbbi atıklann kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarmın Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7.

RUHSAT SAHİBİ

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No:5, 34773,ÜMRANİYE, İSTANBUL Tel: 216 612 9191 Fax: 216 612 9192

8. RUHSAT NUMARASI

16.06.2011,232/53
9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 16.06.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Akineton 5 mg/ml IM/IV Enjeksiyon İçeren Ampul

Etken Maddesi: Biperiden Laktat

Atc Kodu: N04AA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.