Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Akineton 2 mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Antikolinerjikler » Tersiyer Aminler » Biperiden

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AKINETON® 2 mg Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Biperiden HCI.................2 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz........................38,0 mg
Diğer yardımcı maddeler için 6.l'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Beyaz renkli, çentikli, düz tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Terapötik endikasyonlar

Parkinson sendromu (özellikle rijidite ve tremorun tedavisinde)

^

Nöroleptik ve benzer etki gösteren ilaçların neden olduğu ekstrapiramidal semptomlar (örneğin akut distoni, akatizi ve Parkinson sendromu).

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Biperiden ile tedaviye, normal olarak küçük dozlar ite başlanır, doz, terapötik etki ve istenmeyen etkilere bağlı olarak artırılır.
Tedavinin süresi, hastalığın türüne ve seyrine bağlıdır. AKINETON® tedavisi aşamalı bir şekilde azaltılarak sonlandınimalıdır.

Erişkinler:

Parkinson sendromu:(VT)Vı-l

tablettir (3-16 mg). Günlük maksimum doz 8 tablettir (16 mg). Günlük doz, eşit aralıklarla güne yayılmalıdır.

iiaca bağh oluşan ekstrapiramidal semptomların tedavisi:Vı

(yanm)-2 tablet (1-16 mg/gün) alırlar.
Diğer ekstrapiramidal hareket bozukluklarının antikolinerjik tedavisi için, 2 mg' lık başlangıç dozu, haftalık artışlarla basamaklı şekilde artırılarak tolere edilebilir idame dozuna ulaşılır, bu idame dozu, diğer endikasyonların tedavisi için kullanılan standart maksimum dozların bir kaç katı kadar yüksek olabilmektedir.

Uygulama şekli:

AKINETON^ tercihen yemek sırasında veya yemekten sonra bir bardak su ile alınmalıdır. Hemen öğün sonrasında alınırsa gastrointestinal kanaldaki istenmeyen etkiler en aza indirilebilir.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır,

Pediyatrik popülasyon:

İlaca bağlı oluşan ekstrapiramidal semptomlann tedavisi için nöroleptiklere ek olarak, 3-15 yaş arası çocuklara günde 1-3 kez '/2-I tablet verilir (günde 1-6 mg biperidene eşdeğer) (Bkz. Uyarılar/Önİemler).

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda, özellikle organik beyin hastalığı semptomları olanlar ve serebral nöbetlere karşı duyarlılık artışı gösterenlerde dikkatli bir doz uygulaması gereklidir. Yaşlı hastalar antikolinerjik ilaçlara daha duyarlıdır.

4.3 Kontrendikasyoniar

AKJNETON^, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir;

^^

Gastrointestinal kanalda stenoz ya da obstrüksiyon (ileus)

^

Megakolon

4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri

Orantısız karşıt-düzenleme (kontregüİasyon) riski nedeniyle, yaşamı tehdit edici komplikasyonların bulunduğu vakalar dışında, ilaç uygulaması ani olarak durdurulmamalıdır.
Özellikle serebrovasküler veya dejeneratif hastalıkları olan yaşlı hastalarda, terapötik dozlarda uygulansa dahİ bileşiğe karşı yüksek hassasiyet görülebilir.
Biperiden gibi merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan antikolinerjikler ile serebral kriz eğilimi artabilir. Böyle tabloya predispoze olan hastalarda dikkatli olunması önerilir. Konvülsiyon eğilimi olan hastalarda ve epilepsi hastalarında AKINETON® dozları dikkatle düzenlenmelidir.
Biperiden bazı hastalarda ve özellikle prostat hipertrofısi hastalarında ağrılı miksiyona ve daha az sıklıkla da idrar retansiyonuna neden olabilir. AKINETON^; idrar rezidüsü olan prostat hipertrofısi hastalarına ancak özel dikkat gösterilerek verilmelidir.
Şiddetli taşikardiye yol açabilen hastalıklarda ve kardiyak aritmi durumunda dikkatli kullanılmalıdır.
AKTNETON®; kullanan hastalarda düzenli biyokimyasal hematolojik takip gerekir. İstenmeyen etkilere daha çok tedavi başlangıcında ve dozun hızla artırıldığı durumlarda rastlanır.
Göz içi basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir (Bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen Etkiler). Çocuklarda biperiden ile deneyim temel olarak nöroleptikler veya metoklopramid ve benzer bileşiklerin kullanımıyla bir istenmeyen etki olarak ortaya çıkan veya zehirlenme semptomu olarak görülen ilaç kökenli distonideki kısa süreli kullanımıyla sınırlıdır.
Uzun süre kullanıldığında alışkanlık yapabilir. Oforiye neden olan etkisi ncdeni vie bağımlıhk ve kötüye kullaııım geiışnic ri>ki vardır.
AKINETON® laktoz içermektedir. Bu nedenle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamaları gerekir.
o /

n


4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

AKINETON®, psikotrop ilaçlar, antihistaminikler, antiparkinson preparatları ve spazmolitikler gibi diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte uygulandığında santral ve peri ferik istenmeyen etkilerinin artması mümkündür.
Kinidinle birlikte uygulanırsa antikolinerjik kardiyovasküİer etkileri (özellikle AV düğüm üzerine etki) artabilir. Levodopa ile birlikte uygulanırsa, diskinezi şiddetlenebilir.
Nöroleptik nedenli tardif diskineziler biperiden ile artabilir. Tardif diskinezi varlığında Parkinson semptomları bazen o kadar şiddetli olur ki, mutlaka antikolinerjik tedavi gerekebilir.
Biperidenin karbidopa/levodopaya eklenmesi halinde, Parkinson hastalığında genelleştirilmiş koreik hareketler bildirilmiştir.
Antikolinerjikler petidinin merkezi sinir sistemi üzerindeki istenmeyen etkilerini şiddetlendirebilir.
AKINETON^ ile tedavi sırasında alkolün etkisi artabilir.
Metoklopramid ve benzeri bileşiklerin gastrointestinal sistem üzerindeki etkileri, AKINETON® gibi antikolinerjikler tarafından antagonize edilir.

4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi; C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Biperidenin gebe bir kadına verildiğine fetal zarara yol açıp açmadığı ya da reprodüktif kapasiteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.
Bu nedenle AKINETON® kullanan ve çocuk doğurma potansiyeli bulunan veya gebe kalmayı planlayan kadınların doktorlarına danışmaları ve uygun bir kontrasepsiyon yöntemi ile gebelikten korunmaları önerilir.

Gebelik dönemi

Biperidenin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Gebe bir kadına verildiğinde fetal zarara yol açıp açmadığı bilinmemektedir. Biperidenin özel bir teratojenik riske neden olduğuna dair bir emare mevcut değildir. Hamilelik döneminde özellikle de ilk üç aylık devrede kullammma ilişkin bilgiler yetersiz olduğundan ihtİyath davranılması tavsiye edilir.
İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Biperiden gebe bir kadına ancak hekim tarafından mutlaka gerekli olduğuna karar verilirse uygulanmalıdır. Aksi takdirde gebelerde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Biperiden insan sütüne geçmektedir. Mutlaka gerekli olmadığı takdirde emziren anneler tarafından kullamimamah ya da emzirmeye ara verilmelidir.
Antikolinerjikler laktasyonu engeller. Bu konuda biperiden ile ilgili olarak herhangi bir veri yoktur. Biperiden anne sütüne geçer, sütte annenin plazmasındaki konsantrasyona ulaşmak mümkündür. Yeni doğan bebekte metabolizmanın şekli ve kapsamı bilinmediğinden ve farmako-toksikolojik etkiler ihtimal dışı bırakılamayacağından, biperiden ile tedavi sırasında kural olarak bebekler emzirilmemeiidir.
Biperiden emziren bir kadına uygulamrken dikkatli olunmalıdır.

'i

/ 7

üreme yeteneği/ Fertilite

Biperidenin reprodüktif kapasiteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir,

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Özellikle, biperidenin merkezi sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlar, antikolinerjikler veya alkol ile birlikte kullanılması durumunda, merkezi ve periferik sinir sistemi üzerindeki istenmeyen etkileri nedeni ile araç ve makine kullanma yeteneğini zayıflatabilir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
[Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila<l/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerle tahmin edilemiyor)]

Bağışıklık sistemi hastalıklar;

Bilinmiyor: Ciltte kızarıklığı içeren aşırı duyarlılık.

Psikiyatrik hastalıklar:

Seyrek: Delİryum, halüsinasyon, asabiyet, ve uykusuzluk, REM latansında artış ve REM uyku yüzdesinde azalma ile karakterize REM uykusunda azalma ve bu etkiye karşı tolerans gelişmesi.
Bilinmiyor: Yüksek dozlarda huzursuzluk ajitasyon, anksiyete, öfori, konfuzyonel durumlar.

Sinir sistemi hastalıkları;

Yaygın: Serebral fonksiyon bozukluğu olan hastalarda merkezi sinir sistemi stimülasyonu görülür ve dozun azaltılmasını gerektirebilir.
Yaygın olmayan: Hafıza bozukluğu, baş ağrısı izole raporlar halinde diskinezi, ataksi, kas seğirmesi ve konuşma bozukluğu.
Bilinmiyor: Yorgunluk, baş dönmesi ve uyuşukluk.

Göz hastalıkları:

Bilinmiyor: Akomodasyon bozuklukları, midriyazis, fotofobi, dar açılı glokom meydana gelebilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla göz içi basınç kontrol edilmelidir.

Kardiyak hastahklar:

Çok seyrek; Bradikardi.
Bilinmiyor: Taşikardi.

Gastrointestinal hastalıklar:

Seyrek; Tükürük bezlerinin şişmesi, konstipasyon, mide bulantısı, mide bozuklukları. Bilinmiyor: Ağız kuruluğu.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve izole vakalarda alerjik deri döküntüsü.

Böbrek ve idrar hastalıkları:

Çok seyrek: İdrar retansiyonu olabilir (antidot; karbakol).
Bilinmiyor: Bazen hastalar, özellikle prostat hiperplazisi hastaları idrara çıkma güçlükleri yaşayabilirler; bu durumda dozun azaltılması önerilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Bilinmiyor: Hipohidroz
Öforiye neden olan etkisi nedeniyle bağımithk ve kötüye kullanım gelişme riski vardır.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı semptomları, hastalarda antikolinerjik semptomlar görülmesiyle (göz bebeklerinin genişlemesi ve hareketlerinin yavaşlaması, mukozal dokuların kuruması, yüzün kızarması, kalp atış hızının artması, mesane atonisi, bağırsak atonisi, özellikle çocuklarda ateş yükselmesi) ve ajitasyon, deliryum, konfuzyon, bilinç bulanıklığı ve/veya halüsinasyon gibi merkezi sinir sistemi semptomları şeklinde antikolinerjik semptomların görüldüğü atropin zehirlenmesine benzer.
Şiddetli zehirlenme vakalarında akut dolaşım ve solunum yetmezliği riski vardır. Serebrospinal sıvıya geçerek merkezi sinir sistemi semptomlarını etkisizleştiren asetilkolinesteraz inhibitörleri, özellikle fızostigmin (öm: fızostigmin testinin pozitif olduğu yerlerde fızostigminsalisilat verilir) önerilen antidotlardır. Gerekirse ve semptomlann şiddetine bağlı olarak kardiyovasküler ve solunum fonksiyonuna (oksijen) yardımcı olunmalı, vücut sıcaklığı düşürülmeli ve mesane kateterizasyonla boşaltılmalıdır. Santral sinir sistemi uyarımı gözlenirse küçük dozlarda diazepam, kardiyak stimülan olarak dobutamin kullanılabilir. Ayrıca genel ve destekleyici önlemlerle birlikte gastrik lavaj da yapılması gereklidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLIKLER 5J FARMAKODINAMIK ÖZELLIKLER

Farmakoterapötik grup: Antiparkinson ATC kodu: N04AA02
Biperiden merkezi sinir sistemi üzerinde belirgin etki gösteren bir antikolinerjik ajandır. Antikolinerjik etkinliği, atropine nazaran daha zayıftır. Biperiden, periferik ve merkezi muskarinik reseptörlere (öncelikle Mı) kompetitif olarak bağlanır.
İnsan muskarinik reseptörlere bağlanması ile ilgili çalışmalar biperidenin Mı reseptör alt tipine (beyindeki yaygın muskarinik reseptör tipi) yüksek afınite ile bağlandığını gösterir. Merkezi sinir sisteminde etkili kolinerjik ajanların (tremorin, pilokarpin) neden olduğu tremor, katalepsi ve hayvanlarda reserpin veya nöroleptİk uygulama sonucu oluşan kas sertliği, biperiden uygulamasından olumlu yönde etkilenir. Farklı hayvan modellerinde biperidenin psikomotor aktive edici etkisi gösterilmiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


4 mg biperiden hidroklorür (3.59 mg biperidene eşdeğer), oral uygulamadan sonra yarım saat içerisinde hızla emilir ve 0.3 saatlik bir yanlanma ömrüne sahiptir. 4 nanogram/ml civarındaki doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 1.5 saat sonra ulaşılır.

Dağıhm:


Sanal dağıhm hacmi 24 ± 4.1 It/kg'dır. Biperiden plazma proteinlerine geniş ölçüde bağlanır. Albumine ek olarak, al- asit glikoprotein (al- AGP) başka bir potansiyel bağlanma noktasıdır. Terapötik seviyenin çok üstüne ulaşan konsantrasyon seviyesinden bağımsız olarak, bağlanma derecesi beyaz ırkta yaklaşık %95 ve Japonlarda yaklaşık %90'dır. Bu farklılığa neden olan faktör bilinmemektedir. Biperidenin plazma proteinlerine bağlanması kadınlarda %94 ve erkeklerde %93 düzeyindedir.

Bivotransformasvon:


Biperiden hemen hemen tamamıyla metabolize olur. Esas biperiden metaboliti bisikloheptan halkasının (%60) hidroksilasyonuyla oluşur, ancak aynı zamanda piperidin halkasında da bir miktar hidroksilasyon ortaya çıkar (%40). Oral plazma klerens hızı 146 It/saat civarında; biyoyararlanımı %33 ve eliminasyon yarılanma ömrü 21 saat civarındadır.

EUminasvon:


İdrarda değişmemiş biperiden saptanmaz. Çeşitli metabolitler (hidroksilasyon ürünleri ve konjügatlar), idrar ve feçes yoluyla hemen hemen eşit miktarlarda atılırlar.

Doğrusallık/Doğrusal olmavan durum


Doğrusalhk/doğrusal olmayan durum ile ilgili bir veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalara ilişkin farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon

Yaşlı hastalarda, özellikle organik beyin hastalığı semptomları olanlar ve serebral nöbetlere karşı duyarlılık artışı gösterenlerde, dikkatli bir doz uygulanması gereklidir. Yaşlı hastalar antikolinerjik ilaçlara daha duyarlıdır.
Özellikle serebrovasküler veya dejeneratif hastalıkları olan yaşlı hastalarda, terapötik dozlarda uygulansa dahi bileşiğe karşı yüksek hassasiyet görülebilir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Kronik toksisite:

Kronik toksisite konusunda sıçanlar ve köpekler üzerinde yapılan incelemelerde toksik etkilere ilişkin bir veri elde edilmemiştir.

Mutajenite ve tümör oluşum potansiyeli:in vitroin vitroin vivo

olarak memelilerin hücrelerinde kromozom aberasyonlarına sebep olmadığını göstermiştir.
Tümör oluşma potansiyeli konusunda hayvanlar üzerinde yapılmış uzun süreli araştırmalar yoktur.

Üreme toksisiiesi:

Biperiden gebe dişi Sprague-Dawley sıçanlarına ve Rus tavşanlarına organogenez sırasında azami 60.5 mg/kg ve/veya 40.5 mg/kg'lık dozlar halinde oral olarak verildiğinde sezaryenle alınan ceninlerde matemal toksik dozlar verildikten sonra bile, maddeye bağlı anomahlerin gözlenmediği bildirilmiştir.

6. FARMASÖTtK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Kalsiyum hidrojenfosfat

A

/ 7
Mikrokristalize selüloz
Kopolividon
Laktoz
Magnezyum stearat Talk
Patates nişastası Mısır nişastası

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3 Raf ömrü

60 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

96.5 Ambalaj m niteliği ve içeriği

100 tabletlik PVC/alüminyum blister ambalaj.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Duduliu Mah. Tosya Cad. No;5, 34773,ÜMRANİYE, İSTANBUL Tel: 216 612 9191 Fax: 216 612 9192

8. RUHSAT NUMARASI

16.06.2011,232/54

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 16.06.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Akineton 2 mg Tablet

Etken Maddesi: Biperiden HCl

Atc Kodu: N04AA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Akineton 2 mg Tablet-KT
 • Akineton 2 mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Akineton 2 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.