Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ressital 10 mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Piperazin Türevleri » Setirizin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ L BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RESSİTAI ® 10 mg Film Tabj.et
2. KALİTATtF VE KANTİTATİF BİLEŞİM.
Etkin madde: Her bir film tablet 1.0 mg sdirizin dihidrokiorür içermektedir.
Yardımci maddekr; Laktoz monohidrat 65.30 mg

Yardımcı macMeier için bölüm 6.1bakınız,


3. FARMASÖTİK FORM Fiili) kapli tabiet
Beyaz, yuvarlak, film kaplı tablet

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER 4,1, Terupötik <iodlka.syoniar
Setirizin; erişkinlerde ve 6 yaş ve üzeri çocuklarda:
Alerjik rinitİR nazal ve oküler semptomlarının tedavisinde, kronik idiopatik ünikerin semptomlarının tedavisinde ve kaşıntinın semptonıaiik tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uyguhımjı şekli

Pozolojİ/ayguiama sıklığı ve süresi:

6 yaş ve Ostü çocuklada ve erişkinlerde:

vSempton^ıloınn şiddetine göre günde bir kez 5 mg (i/2 tablet) veya 10 mg (1 tb) uygulanır.

üygukma şekii:

RESSİTAL''*^ 10 mg Film Tablet ağızdan kıdlam.m içindir, bir bardak su ile birlikle yutulmalıdır.
Özel popiiiasyüuhıra iMşkin ek bilgiler:
OrüH“Ağır Böbrek Yetmeı^Hğh
Doz aralıkları kişinin böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanır. Aşağıdaki tabloyu kollanarak gösterildiği şekilde dozu ayarlanır. Bu tabloyu kullanabilmek İçin hastanın kreatinin klerensi ((CLcr), rnl/dak] hesaplanmalıdır.
CLcr (>nl/da.k) değeri; se^-uıi'i .k.]'catin.i.ii değeri (tng/di) i.i.zeri.ncien. aşağıdaki formüle gÖi'e hesaplanır.
[ 140-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg)
Clxr (nıl/dak)-"^ ---------------------------------------------------------------(x 0,85 - ki;idm.].arda.)
7.2 X serum kreatinin (mg/dl)
Böbrek Fonksiyon Bozukluğu olan Erişkin iiastalarda Doz Ayarlaması:
GRİJF
1
KREATİNİN
KLERENSİ

(ttûkhık)


DOZ VE DOZSİKLİSi
Normal

>


Günde bir kez 10 mg
i Hafif
50 79
Günde bir kez 10 mg
Orta
30 - 49
Günde bir kez 5 mg
Ağır
< 3Ö
iki günde bir, bir kez 5 ,mg
Son dönem böbrek yetmezliğinde ve diyalizdeki hastalarda
< 10
Kontrendike
Böbrek yetmezliği olan pediyatrik hafttalarda doz, hastajım renal klerensİ ve vücut ağırlığı gö2 önüne alınarak bireyselleş tİril m elidir.
Karaciğer
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına gerek yoktur. Böbrek Yetmezliği ve Karaciğer Yetmeıclİği;
Do^ ayarlanması önerilir (Bk^. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygukmıa şek,li“ Özel, popülasyonlara ilişkin ek bilgiler^ Oı1:a-Ağır Böbrek Yetmezliği").
Pediyrttrik popüiasyon: “Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi'' bölümüne bakınız.
Geriyatrik popüksyon:
Veriler, böbrek fonksiyonu normal olan yaşlılarda, doz azalulmasnun gerekmediğini ortaya koymuştur.
4.3. Kontrendikasyonhır
^ RESSlTAL^'Mn etkin maddesine veya yardımc) maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarirhk Öyküsü olan l'j.astalarda,,
Kreatinin klerensinin 10 ml/dk'nm altında olduğu ağır böbrek yetmezliğindeki hastalarda.
« Galaktoz İntoieransK Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir kalitımsal rahatsızhğı olan hastalarda kontrendikedir,
4.4, Özeİ kwlia)fion uyanları ve 5nieıuleri
Setirizin, terapölik dozlarda, alkoi (kandaki 0,5 g/l'Iık bir alkol düzeyi için.) ile klinik, olarak anlamli bir etkileşim gösiermemiştir, ancak alkolle birlikle alindığında dikkatli olunması önerilir,
Epileptik hastalarda ve konvülsiyon riski alan hastalarda dikkat edilmesi önerilir.
6 yaş altı çocuklarda RESSlTAI.'^'in kullanımı önerilmez çünkü bu fornıülasyon doğru doz adaptasyonuna, izin vermen^ektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürüiiler İic etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Setiri/^inin psödoefedrin, antipirin^ simetidin, ketokonazol, eıitromisin ve azitromİsin ile larnıakokinetik etkileşim çalışmaları yaprlınış ve hiçbir fanrıalcokinetik, etkileşin'i gözlenmemiştir. Teofilin (günde bir kez 400 m.g) ve sedrizin ile yapılan bir çoklu doz çalışmasında, setirizinin, klerensinde küçük bir düşüş (%16) gözlenmiş aı^ak setirizin, ile birlikte uygulanan teofilininin dağılımı, değişmemiştir,
Setirizin ile eşzamanlı uygulanan si.metidin, glipizid, diazepam,, antİpirin ve psödoe,fcdı-in ile yapılan çalışmalarda» advers far.maltodinam.ik etkileşi.m.le.re dair bir kanıt saptanmamıştır. Setirizin ile esşzamanlı uygulanan. azitrom.isin, eritromisin, ketokonazol, teofilin ve psödoe,fed,rin ile yapılan çalışmalarda herhangi bir advers klinik etkileşime rastianm£imt,şiır. Özellikle, setirizinin, makrolidler veya ketokonazol ile birlikte uygulanması somıcüüda klinik olarak anlamlı hiçbir .EKG değişikliği hiçbir zaman gözlenmemiştir,
Ritonavir (gtinde iki kez 600 mg) ve setirizin (günde 10 mg) ile yapılan bir çoklu doz çalışmasmda, setirizine maraziyet yaklaşık %40 artmış, setirizin ile birlikte uygulandığında ritonavirin dağılımı hallfçe değişmiştir (“%M).
Gıdalarla alındığında emil im miktarı azalmamış ancak erniİim hızında bir azalma olmuştur.
A,,ııtibistaminikl.er alerji deri, testlerini inhibe etmektedir, bu nedenle bu testlerin uygulanmasından önce 3 günlük bir temizlenme periyodu önerilmektedir.

4.6, Gebelik ve İaktasyo«

Gebelik kategorisi; "B"

Çocii.k doğurma potansiyeli bohman kadmlitr/.Doğum koıUroiü (Kontrasepşi.yo»,):

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar setirizin ile tedavi edilebilir. Setirizin ve oral kontraseptitlerin eş zamanlı kullammmın kontrasepsiyon etkinliğini azaltması beklenmez.
Setirizin için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin mevcut klinik veri çok azdır,
Hayvaıüar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, emhriyonal/fölal gelişim, doğum ya da doğum"Sonras:ı. gelişim ile ilgili ularak doğrudan ya da dolayb zaj-arlı etkiler okluğunu gcistenıı emektedir.
Gebe kadmlara ancak mutlak gerekli olduğunda uygulamalı ve verilirken tedbirli olunmaiıdır.
Laktasyon döııemi;
Setiri^jn uygulanmasından vSonra önıeklem zaman noktalanna bağlı olarak plazmada Ölçülene göre 0.25-0,90 konsamrasyonlarmda anne sütüne geçer; bu nedenle, emziren kadnilarda kul l anı imas ı Önerilmez.
Üreme yeteneği / Fertüite;
ii!:5yvanlardaki çalışmalar setirizinin fcrtiilieye etkisinin olmadjğı göstermiştir.

4.7. Artiç ve makisıe küllummı Ü3?:enndeki etkiler

Önerilen 10 mg dozda, araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı performansına (ilacın scdatif etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki perforrnansi temsil eden, bilgisayarla yapüan ve uyku halindeki tüm. değişkenlere hassas ölçüm testi) ait objektif ölçümlerde, klinik olarak anlamlı bir etki saptaj^mamıştır. Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde çalışan ve m.akine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamak ve tıbbi ürüne verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar.
Bu tip duyarlı hastalarda, setirizinin alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanlan ile eşzamanlı kullamraı, uyamkhkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.
Klinik çalışmalar, önerilen dozda setirizinin, santral sinir sistemi üzerinde somnolansj halsizlik, sersemlik hali ve baş ağrısı gibi minör advers etkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Bazı olgularda paradoksal santral sinir sistemi stimülasyonu bildirilmiştir.
Setirizin» selektif periterik 111-reseptör antagonistİ olmasına ve antikolinerjik aktiviteden göreli bağımsız olmasına rağmen, bireysel olgularda idrar yapma zorluğu, gözde uyum bozukluklan ve ağız kuruluğu bildirilmiştir.
Bilirubin yükselmesinin eşlik ettiği karaciğer enzimlerinde yükselme ile birlikte karaciğer fonksiyon anormalliği Örnekleri bildirllmiçtir. Bu durum, genellikle, ilaç kesildiğinde sona eTmek:tedir.

a) Klinik Çalışmalar


Setirizinin, önerilen (günde 10 mg) dozda plasebo veya diğer antihistaminiklerle karşılaştırıldığı, kontrollü, çift kör, nice.likli güvenlilik verileri olan klinik veya ftm:nakoklinik çalışmalar ile 3200'den fazla basta setirizine maruz kalmıştır.
Bu toplu verilerden, plase'bo koıurollü çalişnıalarda, İO mg setirizin. ile yaygın (> 1/100, <I/IO) görülen advers olaylar bildirilmiştir:

Yaygın (>1/100^I/IO) advers eJkiier


Tüm Viicut-genel BozMİduktür:


Halsizlik

Santral ve periferik sinir sistemi hastuhkları:


Sersemlik hissi Baş ağrısı

Gastrointesûnal sisii^m hastahklaru

Karın üiğnsı Ağız kuruluğu Mide bulantısı

Psikiyatrik hastalıklar:


Somnolans

Solunum sistemi hastalıkları:


Farenji,!
Plaseboya göre istatiksel olarak daha sık görülen soaınokms, olguların çoğunİuğımda hafif ila orta şiddettedir. Diğer çalışmalarda kullanılan objektif testler^ sağlıkh, genç gönüllülerde, Önerilen günlük dozda, günlük aktivitelerin etkilenmediğini, göstermiştir.
Flasebo kontrollü çalışmalarda, çocuklarda (6 ay-12 yaş) setirizin İçin yaygm (> l/IOO, <1/10) olarak bildirilen advers olaylar aşağıda sıralanmıştır:

Gastrû-intestiml hastalıkları:


Diyare
Somnolans
Rinil

Tüm Vikut^geiid Bozukluklar;


Halsizlik

b) Pazariarna-soNrasi deneyim


Klinik çalışmalarda bildirilen ve yukarıda sıralanan advers etkilere ek olarak, ürünün, pazara sunulmasından sonra aşağıda istenmeyen etkiler bildirilmiştir.
İstenmeyen etkiler MedDRA Sistem Organ SnııfVna göre lanımiannnş ve pazar]ama-sonrası deneyime göre sıklıklar! hesaplanmıştır.
Sıklık gruplandırması aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın (> I/IO); yaygın (> 1/100, <1/10); yaygın olmayan (> 1/1000, <İ/IOO); seyrek (> 1/10000, <1/1000); çok seyrek (< 1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Tetkikler:


Seyrek: kilo artışı

Kardiyak bûzukluklar:


Seyrek: taşikardi

Kan ve lenfatik bozukhtklar:


Çok vSeyrek: trombositopeni

Sinir sistemi hozukhiklaru


Yaygın olmayan: parestezi
Seyrek: koovülsiyonlar, hareket bozukhiklan
Çok seyrek: tat alma bozukluğu, diskinezi, distoni, senkop, tremor
Bilinmiyor: amnezi, haûza bozukluğu

Göz hasialtklan:


Çok seyrek: bulanık görme, uyum, bozukluğu, okülojirasyon

€hMroinUsimal bozukluklar:


Yaygm olmayan: dİyave

'eK iûmr

Çok seyrek: disüri, enürezis

Dm ve derkdtı doku hozukluklan:


Yaygın olmayan: kaşıntı, döküntü Sciyrek: üıliker
Çok. seyrek: anjiyonörotik ödem, sabit ilaç ürüpsiyonu

Genel BozMkiuklar ve Uygulama Bölgesine ili:şkin Bozukluklan


Yayg;nı olmayan: asteni, kırıklık.
Seyrek; ödem

Bağı^tkltk sistemi kastahklan:


Seyrek: aşın duyarlıiık Çok seyrek: anaOlaktik şok

HepatobiUyer hastalıklar:


$ey,rek: karaciğei' fonksiyon, bozukluğu (traıısanıinaz, a.lkale.n fosfataz, y-GT ve bilirubin

'ik hozuklMur:


Yaygm olir^ayan; ajitasyû.rı
Seyrek: saldırganlık, konfözyonf depıresyoıı, halüsİnasyon, uykusuzluk Çok seyrek: tik.

4,9, .Ooi?; iişım.5 ve tedavisi

Aşın, dozda setiriziı:ı aiinımı takiben gözlen.en belirtilere^ esas olarak santral sinir sistemi etkileri veya antikolinerjik etki izlenimi veren etkiler eşlik eder.
Önerilen günlük dozun en az 5 katı dozun almııyla, kon füzyon, diyare, sersemlik hissi, balsizlik, baş ağnsj; kırıklık, midriyazis, kaşıntı, durmaksızın hareketle belirgin aşır,ı Ivuzursuzluk balij sedasyon, somnolan.s, stupor, taşikardi, tremor ve idmr retansiyonu gibi advers olaylar bildirilmiştir.
Setirizinin bilinen spesilik bir antidotu yoktur. Doz aşım.ı. meydana geldiğinde, semptomatik veya destekleyici tedavi önerilir. İlaç kısa süre önce alındıysa gastrik lavaj değerlendirilmelidir. Setirizin, diyaliz ile etkin bir şekilde uzaklaştınlamaz.

li


5. FARMAKOI.i:)JİK ÖZELLİKLER 5J. FarniJikoclmamik özeilikicr
Farmakoterapötik grup: Piperazin türevleri, A'I'C küdu; R06A. E07
Hidroksizinin insandaki metaboliti olan setiri;^in güçlü ve sdektif bir periferik H'Ureseptör antagonistidjr.
Etki Mt'kaniznıası: in viiro reseptör bağlama çalışmalannda, setirizinin Hl reseptörlerinin dışındaki reseptörler için ölçülebilir bir afınitesi olmadığı gösterilmiştir. Farelerdeki ex vivo deneyler,, sistemik olarak uygulanan, setirizinin serebral Hl reseptörleri anlamlı düzeyde işgal etmediğini göstermiştir.
Farmakodinamik etkiler: Setiri^jn, anti-Hl etkisinin yanında, antialerjik etkinlik de göstererek, günde bİr veya iki kez 10 ,mg dozunda uygulandığında, antijen maruziyetindeki atopik hastalann cilt ve konjuktivasındai özellikle eozinofilier olmak üzere^ enllamasyon lıücrelerinin geç iliz toplanmasmı inhibe eder. Günde 30 jng dozunda, spesifik aleıjen inhalasyonuna maruz kalan astım hastalarında, geç faz bronşial konstrüksiyonda, eozinolıllerin bronko-alveolar sıvıya akmını inJıibe eder. Ayrıca setirizin, kronik Ürtiker hastalarında, kallikreinin intrademıal uygulanması ile uyarılan geç faz inflarnatuvar reaksiyonu inhibe eder. Ek olarak, alerjik inflamasyon göstergeleri olan lCAM-1 ve VCAMI gibi adezyon moleküllerinin ekspresyonunu da azaltır.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda, setiriı^İnin, 5 ve 10 nıg dozlarda, deri içine çok yüksek konsantrasyOllarda uygulanan İ:iistamin ile indüklenen kızarıklık ve kabarıkhk reaksiyonlarını güçlü bir şekilde inhibe ettiği saptarimı.ştır. Tek doz iO mg setirizin nygulannıa.sını takiben etki, deneklerin %50'sinde 20 dakika içinde ve %95'inde I saat içinde başlar. Bu etki, tek doz uygulam.ayı takiben;, en az 24 saat sürer. Çocuklarda (5 ila 12 yaş) yapılan 35 günlük bir çalışmada, setirizinin antihistaminik. etkisine karşı (kızarıklığın ve kabarıklığın, ba.skıknıması) tolerans gelişmediği gözlenmiştir. Yinelenen uygulamalardan sonra setirizin ile tedavi kesildiğinde, cildin histamine karşı normal reaktivitesi 3 gün içinde yeniden başlamaktadır.
Hafıf-orta şiddetli astımın eşlik ettiği alerjik rinitli 186 hastanın katıldığı plasebo-kontrollü, 6 haftalık bir çalışmada, günde bir kez uygulanan 10 mg setirizİn, rinit belirtilerini iyileştirmiş ve pulmoner fonksiyonu değiştirmemiştir. Bu çalışma, hafıf-orta şiddetli astımlı alerjik hastalarda setirizin uygulanmasının güvenliliğini desteklemekt<^dir.
Plasebo-kontrollü bir çalışmada, 7 gün boyunca günde 60 mg'Iık yüksek dozda verilen setirizin, Q'F aralığında istatiksel olarak anlamlı bir uzamaya neden olmamıştır,
Setirizinin Önerilen dozda, mevsimsel ve pereniyal alerjik rinitli hastalarda, yaşam kalitesini arttırdığı gösteri İmiştir.
5.2 FarmakokİEetik özeiiskler Genel ÖzelMlder
İnsanlarda, doruk konsantrasyon ve

EAA

gibi farmakokinetik parametreleri):ı dağıiınn benzerdir ve beyaz vc siyah ırktan erişkin erkeklerde seürizin kinetiğinde farklılık gözlemlenmemiştir,
Bmilim:
Kararlı-dumnı maksimum plazma konsantrasyonu yaklaşık 300 ng/mrdir ve bu konsantrasyona 1,0 ± 0,5 saat içinde ulaşılır.
Setirizin» gıdalar ile birlikte alındığında, emilim hızında azalma olmasına karşm., emilinı miktarı değişmez, Setirizin. solüsyon, kapsül veya tablet, formunda verildiğinde, biyoyararianımı benzerdir,
Sctirizinin görünür dağdım ha.cm.i 0,5 1/kg'dır. Setirizin plazma proteinlerine %93 ± %0.3 oranmda bağlanır. Setirizin, warfarİnin proteine bağlanmasm] değiştirmez.
Biyotransf

ormasyon:


Setirizin yoğun ilk geçiş metabolizmasına uğramaz.

Elirninasvon:


Setirizinin plazma yanlanma Ömrü yaklaşık 10 saattir, 10 gün, günde 10 mg dozda setirizin ile birikim gözlemncmiştir. Dozun 2/.Vü değişmeden idrarla atthr,

Doârusalhk/do^rusal olmavan durum:


Setirizin 5 ila 60 mg doz aralığında doğrusal kinetik gösti^rir.
Hastalardaki karakteristik Özellikler

Yağlılar:


Onaliı yaşlı, denekte, tek doz 10 mg oraJ setirizin uygulanmasını taidben, normal deneklere kıyasla, yan lan,ma Ömrü %50 artmış, klerens %40 azalmıştır. Yaşlı gönllllülerde, setirizin klerensindeki bu azalma, böbrek fonksiyonlarmm azalması ile ilişkili görünmektedir.
Bebekl

er ve çocuklar:


Setirizinin yanlanma ömrii 6- 12 yaş arasmdaki çocuklarda yaklaşık 6 saat ve 2~ 6 yaş arasındaki çocuklarda ise 5 saattir. 6 - 24 aylık bebeklerde bu süre 3,1 saate inmiştir,
Böbre

k vetmezlii^i olan hastaar:


Hafif böbrek yetmezliği oian hastalar (kreatinin klerensi 40 nıl/dk'dan yüksek olanlar) ile normal gönüllülerde, ilacm farmakokinetiği benzerdir. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda, yarılanma ömrü, normal gönüllülere kıyasla^ 3 kat artmış, klerens %70 azalmıştır* Tek, oral, 10 mg setirizin dozu verilen hemodiyaliz hastalarında (kreatinin klerensi 7 ml/dk'nin altında olanlar), yanlanma ömrü, normal gönüllülere kıyasla, 3 kat artmış, klerens %70 azalmıştır.
Setirizin hemodiyalizle çok uzaklaştın lir* Oı1.a şiddette - ağır böbrek yetmezliği olan
hastalarda doz ayarltıması gerekir (Bkz, Bölüm 4.2)
Ka

raciğeremeiği olan hastalar:


10 veya 20 mg tek doz. setiri:^in verilen krotıik. karaciğer hasialarmda (hepatoselüier, kolestatik ve biliyer siroz), yanhmma. ömm, sağlıklı deneklere kıyasla, % 50 artmış ve klerens %40 azalmıştır. Doz ayarlaması, sadece, karaciğer yetmezliğine böbrek yetmezliği de eşlik ediyorsa gereklidir.
5,3 'Klirtik Öıu-esi güveniilik verileri
Klinik-dışı veriler; güveni ilik tkıımkoiojisi, yinelenen doz toksi sitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi ile ilgili yapılan konvaırsiyonel çalışmalar temelinde insanlar için herhangi bir özel tehlike göstermemektedir.
FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardimo)i »ımddeU:riü üstesi
Laktoz monohidrat
M? sır nişastası
Magnezyum stearat
Fovidon K-30
Opadry beyaz YM, 7000

^

liidroksipropil metilseliüloz « Titanyi-tm dioksit (E 171)
» Polietilen giikoi (Makrogol)
6*2. Geçimsizlikler Bulunmamaktadır.
6.3, Raf ömrü
24 tıy
6.4, Sakkmayii. yöneiik tedbirler 25"''C',nin altındaki oda sıcaklığında saklanmahdrr.
6.5, Ambalaj m niteliği ve içerİğİ PVC/alüminyum. blister içerisinde 10 iilra tablet bulunur.
6.6. Beşeri tibbi üründen ariii külais maddcierki imhasi ve diğer özei Öiiiemler
Kullanılmamış olan üıiınler ya da atık materyaller ''Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği'' ve “Ambalaj ve Ambalaj Alıklanıım Kontrolü Yönetmelik”Ierine uygun olarak, imha edilmelidir,
7* RUHSAT SAHİBİ
MÜNİR ŞAİ-Iİ'N İlaç Sanayi ve '1'icaret A.Ş.
Yunus

Mâh,

Sanayi Cad. No;22 Kartal / İSIANBUl.
Telefon: (0216) 306 62 60-5 Hat Faks:(0216) 353 94 26
8. RUHSAT NUM'ARASI 215/40
9, İLK RUHSAT TARIHİ/RUİİSAT YENİLEM:E TARİHİ İlk ruhsat tarihi: 04.04.2008
Ruhsat yenileme tarihi:
10. KÜl'rUN VENİLENM.E TARİHİ

İlaç Bilgileri

Ressital 10 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Setirizin dihidroklorür

Atc Kodu: R06AE07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.