Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dormicum 5mg/5ml i.m./i.v./rektal çözelti içeren ampul Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » TRANKİLİZANLAR » Benzodiazepin Türevi İlaçlar » Midazolam

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DORMICUM 5 mg/5 mİ im/iv rektal çözelti içeren anıpul

2. KALİTATIF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Bir ampul 5 mg midazolam içerir. Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.

3. FARMASÖTİK FORM

Steril ampul

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik enclikasyonlar

Dormicum kısa sürede etki eden sedatff bir ilaç olarak aşağıdaki endikasyonlara sahiptir:

Yetişkinlerde


¦ Diagnostik veya cerrahi girişimler öncesinde ve süresince, lokal anestezi ile birlikte ya da tek başına bilinçli sedasyon oluşturmak.
• Anestezi
- Anestezi indüksiyonu öncesi premedikasyon
- Anestezi indüksİyonu
- Kombine anestezide sedatif olarak
¦ Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak

Çocuklarda


• Diagnostik veya cerrahi girişimler öncesinde ve süresince, lokal anestezi ile birlikte ya da tek başma bilinçli sedasyon oluşturmak
• Anestezi
- Anestezi indüksiyonu öncesi premedikasyon
• Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak amacı ile kullanılabilir.

4*2 Pozoloji ve uygulama şekli

KLİNİK KULLANIMA MAHSUSTUR.

Standart doz


Midazolam yavaş uygulamayı ve her hastada ayrı dozlamayı gerektiren potent bir sedatif ajandır. Doz her bireyde ayn ayarlanmalı ve hastamn klinik gereksinimi, fiziksel durumu, yaşı ve kullanmakta olduğu ilaçlara bakılarak, istenen sedasyon düzeyine güvenli bir şekilde erişilmesi İçin doz titrasyonu şiddetle tavsiye edilmektedir.
60 yaşm üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda, yüksek risk grubundaki hastalarda ve çocuk hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve her bir hastayla ilgili risk faktörleri dikkate alınmalıdır. İntravenöz enjeksiyondan sonra ilaç 2 dakika içinde etkisini gösterir. Maksimum etki 5 ila 10 dakika sonra elde edilir.
Standart dozlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Detaylar tablodan sonraki metinde yer almaktadır.
Endikosyon
60 yaşm altındaki yetişkinler
60 yaşın üstündeki yetişkinler, kritik hastalar, yüksek risk grubundaki hastalar
Çocuk hastalar
Bilinçli sediisyon
/.V.
Başlangıç dozu; 2-2.5 mg Titrasyon dozları: 1 nıg Toplam doz: 3.5-7.5 mg
f.V.
Başlangıç dozu; 0.5-1 mg ntrasyon dozları: 0.5-1 mg Toplam doz: <3.5 mg
/.V.

6ayitk-5yaşi.v. 6-i2ya:ş

Başlangıç dozu: 0.025-0.05 mg/kg
Toplam doz: <10 nıg

i 3-16 yaşRefifal >6 ayİtkün. I-İ5yaş

Û.05'0.15 mg/kg
Anestezi
prcmcdikasyonu
/.V.
tekrarlanabil ir 1-2 mg

im,


0.07-0,1 ni"/kg

i.v.


Başlangıç dozu: 0.5 mg Yavaş titrasyon gerekli

im.


0,025-0.05 mg/kg

Refiial 6 ayiikta/ı büyilklerdeİ,/tL 7-I3yaş

0,08-0.2 mg/kg
Anestezi
indUksiyonu
0.15-0.2 mg/kg (0.3-0.35 mg/kg premedikasyonsuz)
/.V.
0.05-0.15 mg/kg (0.15-0.3 mg/kg premedikasyonsuz)
Çocuk hastalarda cndike delildir
Kombine anestezide sedatif olnmk
/.V.
Aralıklı 0.03-0.1 mg/kg dozları veya Û.03-0.1 mg/kg/saat sürekli inPıizyon

i.v.


<

ÖO yaş yetişkinler için tavsiye edilen dozdan daha az
Çocuk hastalarda endlke değildir
Yoğun bakım ünitelennde sedasyon oluşturmak

Lv.


Yükleme dozu; t-2.5 rag'lık artışlarla Û.03-0.3 mg/kg İdame doz: 0.03-0.2 mg/kg/saat

i.v. 32 hafiadait küçük {foğftıu^ yeni doğandai.v. 32 hafladan büyük doğntu^t yeni doğanda (6 aya kadar)


0.06 mg/kg/saat

i,v, 6 aydan büyük

Yükleme dozu: 0.05-0.2 mg/kg İdame doz: 0.06-0.12 mg/k^saat

Bifi/ıçli $etIa$von


Tanısal veya cerrahi müdahaleden önce bazal (bilinçli) sedasyon için Dormicum i.v. yolla uygulanır. Doz her hastada ayrı ayarlanmalı, titre edilmeli ve hızlı veya tek bolııs enjeksiyonla uygulanmamalıdır. Sedasyonun başlangıcı hastanın fiziksel durumuna ve doziamanın ayrıntılarına (uygulama hızı, doz miktarı) göre her hastada farklı olabilir. Gerekirse, bireyin ihtiyacına göre sonraki dozlar uygulanabilir. Solunum fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda bilinçli^sedasyon belirtilerine özellik dikkat gerekmektedir

(Bkz. 4.4 Özd kullamm ııyürdanönlemleri).


Yetişkinler


Dormicum'un i.v. enjeksiyonu hızı yaklaşık 1 mg/30 saniye olacak şekilde yavaş
uygulanmalıdır.
60 yaşın altındaki yetişkinlerde ilk doz işleme başlanmadan 5-10 dakika önce uygulanan 2-2.5 mg'dır. Gerektiğinde 1 mg'lık dozlarla devam edilebilir. Toplam dozlarm ortalama 3.5-7.5 mg arasmda değiştiği saptanmıştır- 5,0 mg'm üzerinde doz uygulanması genelde gerekmez.
60 yaşın üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda ve yüksek risk grubundaki hastalarda ilk doz, işleme başlanmadan 5-10 dakika önce uygulanmalı ve 0.5-1.0 mg civarına düşürülmelidir. Gerektiğinde 0.5-1 mg^lık dozlarla devam edilebilir. Bu hastalarda maksimum etkiye daha yavaş ulaşıldığından fazladan verilecek Dormicum dozu çok yavaş ve dikkatli biçimde titre edilmelidir. Genel olarak toplamda 3.5 mg'm üzerindeki dozlara gerek duyulmaz.

Çocuk huştular I.V. uygulama:


Dormicum istenen klinik etkiye ulaşılana kadar yavaş titre edilmelidir. Ilk Dormicum dozu 2-3 dakika içinde uygulanmalıdır. Doz uygulandıktan sonra işleme başlamadan veya dozu tekrarlamadan önce sedatif etkinin tam anlamıyla değerlendirilmesi için 2-5 dakika beklenmesi tavsiye edilmektedir. Daha ileri düzeyde scdasyon gerekirse, İstenen sedasyon düzeyine erişinceye kadar küçük artışlarla titrasyona devam ediniz. Bebeklerde ve 5 yaşm altındaki çocuklarda büyük çocuklara ve adolesanlara kıyasla anlamlı olarak dalıa yüksek dozlara gerek duyulabilir.

}) Aid aylıktan küçük çocuk hastalar:

Altı aylıktan küçük çocuk hastalar solunum yolu tıkannıasma ve hipoventilasyona daha duyarhdır^ bu nedenle altı aylıktan küçük çocuklarda bilinçli sedasyon kullamiması önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda klinik etki sağlanana kadar küçük artışlarla titrasyon yapılması ve dikkatli izleme şarttır.

2) Altı aylık ile 5 yaş arasındaki çocuk hastalar:(Bkz. 4,4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri).


3) 6-12 yaş arasındaki çocuk hastalar:(Bkz. 4.4 Özel kıdlamm uyarılan ve önlemleri).


4) i3-16yaş arasındaki çocuk hastalar:

Yetişkinlerle aynı doz uygulanır.

Rek/al uygulama (Altı aylıktan büyük çocuk hastalar)


Toplam Dormicum dozu 0.3-0.5 mg/kg arasında olmalıdır. Toplam doz bir kerede uygulanmalı ve tekrarlanan rektal uygulamadan kaçmılmahdır. Bu populasyonda mevcut veriler sınırlı olduğundan, altı aylıktan küçük çocuklarda kullammı tavsiye edilmemektedir

(Bkz. Özel Doz Talimaiİan).


Lm, uygıdama (1-16yaş çocuk hastalar)


Tavsiye edilen doz aralığı, işleme başlanmadan 5-10 dakika önce 0.05-0.15 mg/kg'dır. Genelde toplam 10.0 mg'ın üzerindeki dozlara gerek duyulmaz. Yalmzca istisnai durumlarda i.m. uygulama yapılmalıdır. İ.m. enjeksiyon ağrılı olabileceğinden rektal uygulama tercih edilmelidir. 15 kg vücut ağırlığınm altındaki çocuklarda, I mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar 1 mg/ml'ye seyreltilmelidir.

Anestezi-Premedikasvon


İşlemden hemen önce uygulanan Dormicum premedikasyonu sedasyon sağlar (uykunun veya uyuklamanın indüksiyonu ve kavrayışta azalma) ve ameliyat öncesinde belleği zayıflatır. Dormicum antikolinerjik maddelerle beraber de uygulanabilir. Bu endikasyonda Dormicum i.v, veya i,m. yolla (anestezi indüksiyonundan 20-60 dakika önce büyük bir kas kitlesinin derinlerine) veya tercihen çocuklarda rektal yolla uygulanmalıdır. Hastalar arası hassasiyet çeşitlilik gösterdiğinden ve aşın doz semptomları oluşabileceğinden uygulamadan sonra hastamn yeterli bir süre gözlenmesi gerekmektedir.

yetişkinler


Ameliyat öncesi sedasyonım sağlanması ve ameliyat öncesinde belleği zayıflatmak için ASA Fiziksel Durum I ve II olan ve 60 yaşın altındaki yetişkinler için önerilen doz gerektikçe tekrarlanarak 1

-2

mg i,v. veya 0.07-0.i mg/kg i.nı.'dir,
Dormİcum 60 yaşın üstündeki yetişkinlere, kritik hastalara, yüksek risk grubundaki hastalara uygulanacağı zaman doz azaltılmalı ve her hastada ayn ayarlannıalıdır. Tavsiye edilen başlangıç i.v. dozu 0.5 mg'dır ve gerektikçe yavaş yavaş tıtrasyonla doz artınmı yapılmalıdır. Dozlar arasındaki etkiyi tam olarak değerlendirebilmek için 2-3 dakika beklenmelidir. Aym anda narkotik kullanılmıyorsa 0.025-0.05 mg/kg'lık i.m. doz uygulanması önerilir. Klasik doz 2-3 mg'dır.

Çocuk hastalar


Reklal uygulama (Altı aylıktan büyük)


Genelde 0.4 mg/kg'Iık toplam Dormicum dozu (0.3-0.5 mg/kg arasmda değişir) anestezi indüksiyonundan 20-30 dakika önce uygulanmalıdır. Mevcut veriler sınırlı olduğundan^ altı aylıktan küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

I. m, uygulama (1-15 yaş)


İ.m. enjeksiyon ağrılı olabileceğinden yalnızca istisnai durumlarda bu yol kullanılmalıdır. Rektal uygulama tercih edilmelidir. Bununla birlikte, 0.08-0.2 mg/kg'lık doz sınıriarında verilen i.m, Dormicum'un etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir. 1-15 yaşmdaki çocuklarda vücut ağırlığıyla ilişkili olarak yetişkinlerdekinden oransal olarak daha yüksek dozların uygulanması gerekir. Dormicum'un anestezi indüksiyonundan 30-60 dakika önce büyük bir kas kitlesinin derinlerine uygulanması önerilir. 15 kg vücut ağırlığının altındaki çocuklarda, l mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar İmg/mPye seyre İtil mel i d ir.

A n estezi indıiksivorı uYetişkmler


Başka anestetik ajanlar uygulanmadan önce anestezi indüksiyonu için Dormicum kullanıldığında hastaların verdikleri yanıtlar değişebilir. Doz, hastanın yaşına ve klinik durumuna bakılarak istenen etkiye ulaşılıncaya kadar titre edilmelidir. Başka i.v, veya inhalasyon ajanları uygulanmadan önce veya kombine olarak anestezi indüksiyonu için Dormicum kullanıldığında, herbir ajanın ilk dozu anlamlı derecede azaltılabilir (genel başlangıç dozunun %25'ine kadar). İstenen anestezi düzeyine aşamalı titrasyonla ulaşılır. Dormicum'un i.v. indüksiyon dozu küçük artışlarla yavaş uygulanmalıdır. Birbirini izleyen her artış arasında 2 dakika bırakacak biçimde, her artış 20-30 saniye içinde 5 mg'ı geçmeyen dozda verilmelidir.

60 yaşm al Undaki yetişkinlerde


20-30 saniye içinde, i.v. yolla uygulanan ve etki sağlaması için 2 dakika beklenen 0.2 mg/kg'İlk doz yeterli olur. Premedikasyon uygulanmamış hastalarda^ doz dalıa yüksek olabilir (0.3-0.35 mg/kg); bu doz 20-30 saniye içinde i.v. yolla uygulanır ve etki görülmesi için 2 dakika beklenir. İndüksiyon tamamlanmak isteniyorsa hastanın başlangıç dozunun yaklaşık %25'i kadar artışlar yapılabilir. İndüksiyon, inlıalasyonla alınan uçucu, sıvı anestetik maddelerle de tamamlanabilir. Dirençli vakalarda İndüksiyon için toplam 0.6 mg/kg'lık doz kullanılabilir ancak bu tip büyük dozlar iyileşme dönemini uzatabilir.

60 yaşın üstündeki yetişkinlerde (h'itik hastalar ve yüksek risk grubundaki hastalar)


1.

Premedikasyon uygulanmamış hastalarda,

en düşük başlangıç dozu 0.15-0.2 mg/kg olarak önerilmektedir.
2,

Premedikasyon uygulanmış hastalarda,

20-30 saniye içinde, i.v. yolla uygulanan ve etki sağlaması için 2 dakika beklenen 0.05-OJ5 mg/kg'Iıkdoz yeterli olur.

Çocuk hastalar


Çocuklardaki deneyimleri çok sınırlı olduğu için, anestezi indüksiyonu için Dormicum'un kullanımı sadece yetişkinlerle sınırlıdır.

Kombine anestezide sedatif bileşen


Yetişkinler


Dormicum kombine anestezide sedasyon için ya aralıklı olarak küçük i.v. dozları şeklinde (0.03-0.1 mg/kg arasında değişir) veya sürekli i.v. Dormicum infüzyonu şeklinde (saatte 0.03-0.1 mg/kg arasında değişir), tipik olarak analjeziklerle beraber uygulanır. Doz ve doz aralıkları hastanm bireysel yanıtına göre değişir, 60 yaşın üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda ve/veya yüksek risk grubundaki hastalarda daha düşük idame dozlar gerekecektir.

Çocuk hastalar


Çocuklardaki deneyimleri çok sınırlı olduğu için, kombine anestezide sedatif olarak Dormicum'un kullanımı sadece yetişkinlerle sınırlıdır.

Yosun bakım ünitelerinde sedasyon


İstenen sedasyon düzeyine erişmek için Dormicum dozu hastamn klinik gereksinimine, fiziksel durumuna, yaşına ve kullanmakta olduğu ilaçlara bakılarak, sürekli infüzyondan veya aralıklı bolustan sonra aşama(ı olarak titre edilmelidir

{Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).


Yetişkinler


i.v. yükleme dozu; 0.03-0.3 mg/kg, artışlarla yavaş uygüİamnalıdır. 1-2.5 mg'lık artışlar, birbirini izleyen artışlar arasında 2 dakika beklenerek, 20-30 saniye içinde enjekte edilmelidir. Hipovolemik, vazokonstriksiyonlu veya hipotermik hastalarda yükleme dozu azaltılmalı veya atlanmalıdır. Dormicum potent analjeziklerle beraber verilecekse analjezikten kaynaklanan sedasyondan sonra Dormicum'un etkilerinin güvenle titre edilebilmesi için analjezik ajan dalıa önce verilmelidir.
İ.v* idaıne dozu; 0,03-0.2 mg/kg/saat arasında değişir. Hipovolemik, vazokonstriksiyonlu veya hipotermik hastalarda idame dozu azaltılmalıdır. Sedasyon düzeyi hastanın durumu izin veriyorsa düzenli olarak izlenmelidir. Uzun süreli sedasyonda, tolerans gelişebilir ve doz artırılmak zorunda kalmabilir.

Çocuk hastalar


Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler ve yenidoğanlarda veya 15 kg vücut ağırlığının altındaki çocuk hastalarda 1 mg/ml' nin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar İmg/ml'ye seyreltil m elidir.

Altı aylığa kadar olan çocuk hastalar


Dormicum sürekli i.v. infüzyon şeklinde verilmelidir;
¦ 32 haftadan küçük yenidoğanlarda: başlangıç dozu 0.03 mg/kg/s (0,5 fig/kg/dak)
- 32 haftadan büyük yenidoğanlardan altı aylığa kadar olan çocuklarda: başlangıç dozu 0.06 mg/kg/s (1 fi/kg/dak)
İntravenöz yükleme dozlan yenidoğanlarda uygulanmamalıdır, onun yerine terapötik plazma düzeylerine ulaşılması için ilk birkaç saatte infüzyon daha hızlı yapılabilir. Etkili olası en düşük dozu uygulamak ve ilacın birikme potansiyelini azaltmak için özellikte ilk 24 saatten sonra infüzyon hızı dikkatle ve sık sık İzlenmelidir. Hastalar, solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmelidirler.

Altı aylıktan biiyük çocuk hastalar


Entübe ve ventile edilen hastalarda, istenen klinik etkinin sağlanması için 0.05-0.2 mg/kgUık yükleme i.v. Dormicum dozu en azından 2-3 dakika süreyle yavaşça uygulanmalıdır. Dormicum hızlı intravenöz doz biçiminde verilmemelidir. Yükleme dozunu, saatte 0.06-0.12 mg/kg'lık (1-2 jig/kg/dak) sürekli i.v. infüzyon izler, İnfüzyon hızı gerekirse artırılabilir veya azaltılabilir (genelde ilk veya sonraki infüzyon hızının %25'i oranında) veya istenen etkinin artırılması ya da korunması için destekleyici i.v. Dormicum dozları uygulanabilir. Hemodinamik dengesi bozulmuş hastalarda Dormicum infıizyonuna başlanırken klasik yükleme dozu küçük artışlarla titre edilmelidir ve hasta hemodinamik dengesizlikler açısından (örn. hipotansiyon) izlenmelidir. Bu hastalar Dormicum'un solunum depresan etkisine karşı da duyarhdır ve solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmelidirler.
Nokta jmkanda bulunacak şekilde tutulur.


Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir.
Testere kullanılmasına gerek yoktur.

Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler


Böbrek yetmezliği


Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <10 ml/dak), bağlanmamış midazolamın gönüllülerle rapor edilenler ile benzerdir. Kronik böbrek hastalığı olanlarda,

a-

hidroksimidazolam binkimİ ve midazolamm klinik etkilerine, uzun süreli sedasyon ile sonuçlanan bir katktda bulunabileceği gösterilmiştir.

Tablo 2

Midazolam infuzyonunurt kesilmesini takiben ayılma süresiAyılma süresi (dak)

Hasta sayısı
Ortalama ± SD
Aralık
Tüm hastalar
37
27.8 ±37.2
0-140
Böbrek veya karaciğer yetmezliği olmayan hastalar
24
13.6 ±16.4
0-58
Karaciğer yetmezliği olmayan böbrek yetmezliği olan hastalar
9
44.6 ± 42.5
2-120
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar
2

124- 140

Karaciğer yetmezliği


Karaciğer yetmezliği, i.v. midazolam klerensini azaltarak atılım yan-ömrünü arttırır. Bu nedenle, klinik etkiler daha kuvveth ve uzun süreli olabilir, ihtiyaç duyulan nııdazolam dozu azaitilabılir ve hayati belirtilerin düzenli izlenmesi sağlanmalıdır

(Bkz. 4.2 Pozoloji ve uy^dama şekli ve 4.4 Özel kiiUamm uyarıları ve önlemleri).


Çocuk hastalar


•

Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler ve yen i doğanlarda veya 15 kg vücut ağırlığmın altındaki çocuk hastalarda 1 mg/mPnin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar Img/mFye seyreltilmelidir.
¦ 6 aylıktan küçük çocuk hastalarda, solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlı olmalarından dolayı, yoğun bakım ünitelerinin haricinde i.v. vc rektal uygulama öneri İmemektedir.
- Dormicum, veriler smırlı olduğundan çocuklarda anestezi indüksiyûnunda ve kombine anestezide sedatif olarak endike değildir.

Geriyatrik popülasyon


60 yaşın üstündeki geriyatrik hastalar için gerekli dozlar daha düşüktür ve hayati fonksiyon değişikliklerinin erken belirtileri için sürekli olarak izlenmelidirler

(Bkz. 4.2 Pozoioji ve ı^guiama şekli ve 4Â Özel kullamm uyar t lan ve önlemleri).


Özel doz talimatları


Infiizyon çözeilileri ile birlikte kullanımı:

Dormicum aınpul çözeltisi, %0,9 sodyunı klorür, %5 ve %10 dekstroz, %5 levüloz, Ringer ve Hartmann solüsyonlan ile 100-1000 mL infiizyon solüsyonu içinde 15 mg niidazolam oranında seyreltılebilir. Bu solüsyonlar, oda sıcaklığında 24 saat veya 5®C'de 3 gün, fiziksel ve kimyasal olarak stabil kalır.
Diğer çözeltilerle yaşanabilecek potansiyel geçimsizlikleri engellemek için, Dormicum ampul çözeltileri yukarıda bahsedilenlerin dışmdaki çözeltilerle kanştınlmamalidir. Ürün mikrobiyolojik açıdan İıemen kul lanı İmahdır. Eğer hemen kullamimazsa, uygun saklama süresinde ve koşullarında saklanması kuilamcmın sorumluluğundadir ve seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece normalde bu süre 2-8°C'de 24 saatten fazla olmamalıdır. Dormicum ampuller tek kullammiıktır. Kullanılmamış çözelti atılmalıdır. Kullanmadan önce çözelti görsel olarak incelenmelidiı. Sadece paıtikülsüz berrak çözeltiler kullamlmalıdır.

Rekial Kygulama:

Ampul çözeltisinin rektal uygulaması, şırınganın ucundaki plastik uygulama aracı ile yapılmaktadır. Eğer uygulanacak hacim çok küçükse, toplam hacim 10 mİ olana kadar su eklenebilir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Benzodiazepinler veya ilacm içerdiği diğer yardmıcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Dormicum kullanımı kontrendikedir.
Ağır solunum yetersizliği olan veya akut solunum depresyonlu hastalarda bilinçli sedasyon için kullammı kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarılan ve Önlemleri

Midazolam, tecrübeli hekim tarafmdan ve tam teşekküllü solunum ve kardiyovasküler desteğin ve izlenmenin gerçekleştirilebileceği yerde ve solunum ve kardiyak advers olayları tanıma ve giderebilme üzerine eğitim almış kişilerce yalnızca yaşa ve büyüklüğe uygun resüsitasyon yapılabilen yerlerde uygulanmalıdır, çünkü midazolamm i.v. uygulaması miyokard kasılmasını deprese edebilir ve apneye yol açabilir. Ender durumlarda ciddi kardiyorespiratuar advers olaylar gözlenmiştir. Bunlar solunum depresyonu, apne, solunum durması ve/veya kalbin durmasıdır. Bu tip yaşamı tehdit eden olaylar, enjeksiyon çok hızlı yapıldığmda veya yüksek doz uygulandığında daha sık görülür

(Bkz. 4,8 istenmeyen eikiier).Premedikasyon


Midazolam premedikasyon için kullanıldığında, hastalar arasında duyarlılık, farklılık gösterdiğinden ve aşırı doz semptomları oluşabileceğinden, uygulamadan sonra hastanın yeterli bir süre gözlenmesi gerekmektedir.

Yüksek riiik grubunda yer alan hastalar


Yüksek risk grubunda yer alan hastalara midazolam uygulanırken özel dikkat gösterilmelidir:
- 60 yaşın üstündeki yetişkinler
- Organ fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar;
- Solunum fonksiyonlarmda bozukhık
- Böbrek fonksiyonlarında bozukluk
- Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk
- Kalp fonksiyonlarında bozukluk
- Özellikle kardiyovasküler durumu instabil olan pediyatrik hastalar
Bu yüksek riskli hastalara daha düşük doz uygulanması gerekir

{Bkz. 4.2 Fonoloji ve uygulama şekli)

ve hayati fonksiyonlardaki değişikliklerin erken belirtileri açısından sürekli izlenmelidirler. Alkol ve ilaç bağımlılığı olan hastalarda benzodiazepinler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
Myastenia gravisli bir hastaya midazolam ile birlikte MSS depresanı ve/veya kas gevşetici özellikteki bir madde verilirken özel önlem ahnmahdır.

Taburcu elme knicricri


Dormicum aldıktan sonra, tedavi eden hekim tarafından önerildiği ve refakatçileri yanlarmda olduğu zaman, hastalar hastaneden taburcu edilebilirler. Uygulama sonrasında eve giderken, hastaya refakat edilmesi önerilmektedir.

Tolerans


Dormicum yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) uzun süreli sedasyon amacıyla kullamidığmda etkinlik kaybı olduğu bildirilmiştir.

Yoksunluk semptomları


İlacın yoksunluk semptomlarının görülme riski tedavinin aniden kesilmesinden sonra artacağından, özellikle uzun süreli sedasyon (örn: >2-3 gün) sonrası, dozun yavaş yavaş azaltılması öneri lir.Aşağıdaki yoksunluk semptomları ortaya çıkabilir; baş ağrısı, kas ağnsı, anksiyete, gerginlik, huzursuzluk, konfuzyon; kolayca uyarılabilme (irritabilite), rebound insomnia, ruh hali değişiklikleri, halüsinasyonlar ve konvülsiyonlar.

Amnezi


Midazolam anterograd amneziye yol açar. Uzun süreli amnezi, müdahaleden sonra taburcu edilen ve hastane dışında izlenen hastalarda sorun yaratabilir.

Paradoksal reaksiyonlar


Midazolam uygulamasmdan sonra ajıtasyon, istemsiz hareketler (tonik/klonik konvülsiyonlar ve kas tremoru dahil), hiperaktivite^ düşmanlık, öfke reaksiyonu, saldırganlık, paroksismal heyecanlanma ve saldın gibi paradoksal reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar enjeksiyon çok hızlı yapıldığında veya yüksek doz uygulandığında oluşabilir. Bu tip reaksiyonlara karşı eğilim insidansı nadir olarak çocuklarda ve yüksek doz i.v. uygulama yapılan yaşlılarda bildirilmiştir.

Midazolamm değişen ciiımnasyonu


CYP3A4'ü in hibe eden veya uyaran bileşikleri kullanan hastalarda, midazolam eliminasyonu değişkenlik gösterebilir ve midazolam dozunun duruma göre ayarlanması gerekebilir

(Bkz. 4.5 Diğer tıbbi iiriinhr ile etkileşimler ve diğer etkileşim

Karaciğer yetmezliği olan
hastalarda, düşük kardiyak verimi olanlarda ve yenidoğanlarda midazolam eliminasyonu gecikebilir

{Bkz, 4.2 Pozohji ve uygulama şekli; Özelpopfilasyonlara ilişkin ek bilgiler). Vaktinden önce doğan (p?'eterm) bebekler


Trakealan entübe edilmemiş, 36. gebelik haftasından Önce doğan preterm bebeklere sedasyon yapılırken, apne riskinde artış nedeniyle aşın dikkatli olumnası önerilir. 36. gebelikten haftasından önce doğan preterm bebeiderde hızlı enjeksiyondan kaçınılmalıdır. Hastalar solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmelidirler.

Altı aylıktan küçiik çocuk hastalar


Altı aylıktan küçük çocuk hastaların, solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlı olmalarından dolayı, klinik etki sağlanana kadar küçük artışlarla titrasyon yapılması ve solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmesi gerekmektedir

(Ayrıca bkz.


4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri; Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler).


Alkol ve MSS depresanlannm birlikte kullanımı


Dormicum'un alkol ve/veya MSS depresanlarla birlikte kullamnıından kaçınılmalıdır. Bu gibi birlikte kullanım, Dormicum'un ağır sedasyon, klinikle ilişkili solunum ve/veya kardio-vasküler depresyon gibi muhtemel klinik etkilerini artırma potansiyeline salıiptir.

{Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)


Alkol veva Hac basımlıh^ına dair medikal secmis


Alkof veya ilaç bağımlılığına dair medikal geçmişi olan hastalarda Dormicum kullanımından kaçmılmalıdır.

Diğerleri


MSS depresanı ve/veya kas gevşetici özelliklere sahip diğer maddelerde olduğu gibi, myastenia gravis hastalarına midazolam verilirken özel olarak dikkat edilmelidir

Bağımlılık


Midazolamm uzun süreli sedasyonu sonucunda fiziksel bağımhhk gelişebilir. Bağmılıhk riski, doza ve tedavi süresine bağlı olarak artabilir; ayrıca alkol veya ilaç bağımlılığına dair medikal geçmişi olan hastalarda dalıa fazladır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakokinetik İlaç-ilaç Eikiieşmt'ieri


Midazolam, çoğunlukla sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) tarafından metabolize edilir. CYP3A4 irJıibitör ve uyarıcılarının, plazma konsantrasyonlarım ve buna bağlı olarak midazolamm farmakodinamik özelliklerim arttırma ve azaltma potansiyelleri vardır. CYP3A aktivitesinin modülasyonundan başka hiçbir mekanizma, midazolam ile klinik olarak ilişkili farmakokinetik ilaç-ilaç etkileşimi için kaynak olarak gösterilmemiştir. Bununla birlikte, albuminden akut protein yer değişimi, hep varsayıldığı gibi (örneğin valproik asit için) tercihen yüksek terapötik serum konsantrasyonları olan ilaçlarla ilaç etkileşiminin teorik olasıhğıdır. Midazolamm diğer ilaçların farmakokinetiklerini değiştirdiği bilinmemektedir CYP3A inhibe edici ilaçlarla birlikte uygulanmasmdan sonra, midazolamm klinik etkisinde artma ve uzun sürme olasılığı göz önünde bulundurularak^ midazolam kullanımı sırasında klinik etkilerin ve hayati bulguların izlenmesi tavsiye edilmektedir. CYP3A inhibisyonunun büyüklüğüne bağlı olarak, midozolam dozu azaltılabilir. Tam aksine, CYP3A uyarıcı ilaç uygulanmış olması da, istenilen etkiyi elde etmek için yüksek dozlarda midazolam gereksinimine sebep olabilir.
CYP3A uyarılması ve ireversibl inhibisyonu durumunda (mekanizma bazlı inhibisyon), midazolam farmakokinetiği üzerindeki etki, CYP3A inhibitörü uygulanmasından sonraki birkaç gün ila birkaç hafta boyunca sürebilir. Mekanizma bazlı CYP3A inhibitör örnekleri: antibakteriyeüer (örn. klaritromisin, eritromisin^ izoniyazid), anti HIV ajanları (örn, HIV proteaz iniıibitörleri, deiavirdin), antihipertansitler (Öm. verapamii, diitiazem), seks steroidieri ve onların reseptör modülatörleri (örn. gestoden, raloksifen) ve birkaç bitkisel öğe (Örn. bergamut (greyfurt)). Dİğer mekanizma bazlı inlıibiterlere kıyasla, oral kontrasepsiyon için kullanılan etinilestradİol/norgestrel ve greyfurt suyu (200 ml)j i.v. midazolamm plazma kon sa n tra syo nlarmı d eği ş tirmemekte d i r.
İlaçların İnhibe etme/uyarma etkilerinin aralığı geniştir. Çok etkili bir CYP3A inhibitörü olan antifungal ketokonazol, i.v. midazolamm plazma konsantrasyonunu 5 kat kadar arttırmıştır. En güçlü CYP3A uyarıcılarından tüberkülostatik ilaç rifampisin ile birlikte uygulanması, intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonunda %60 azalmayla sonuçlanmıştır. Midazolamm kullanım şekli, CYP3A modülasyonunda farmakokinetik değişikliklerin büyüklüğünü belirler: (i) İntravenöz kullanımının, plazma konsantrasyonunda yarattığı değişikliğin az olması beklenir, (ii) CYP3A modülasyonunun, rektal ve intramüsküler uygulamadan sonra midazolam farmakokinetiği üzerindeki etkinliğini gösteren bir çalışma mevcut değildir. Rektal uygulamadan sonra, ilacm bir kısmı karaciğerden geçer ve kolonda gastrointestinal kanalın üst kısmına kıyasla daha az miktarda CYP3A eksprese edilir ve
CYP3A modülasyonundan kaynaklanan midazolamın plazma konsantrasyonundaki değişikliğin rektal uygulamada az olması beklenir. İntramüsküler uygulamadan sonra ilaç direk sistemik dolaşıma girer, etki süresi uzayabilse de CYP3A modülasyon etkisinin intravenöz midazolam ile benzer olması beklenir. (İİİ) Farmakokinetik kurallara paralel olarakj klinik çalışmalar tek doz i.v. midazolam uygulamasınm ardmdan, etki süresi uzayabilse de CYP3A modülasyonuna klinik etkinin minör olacağmı göstermektedir. Bununla birlikte, uzun süreli midazolam uygulamasmdan sonra, CYP3A inliibisyonu varligmda etkinin hem büyüklüğü hem de sürekliliği artacaktır.
Aşağıdaki liste midazolamın intravenöz uygulamııasından sonraki klinik farmakokinetik ilaç etkileşimlerini göstermektedir. İn-vivo ve in-vitro olarak CYP3A modüle edici etki gösteren herhangi bir ilacın, midazolam plazma konsantrasyonlanm ve bağlantılı olarak etkilerini de değiştirme potansiyeli vardır. Bununla birlikte yukarıda belirtildiği gibi, İntravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarmdaki değişikliğin az olması beklenir.

CYP3A i ti hibe edici ilaçlar


Azole aniifımsaUcr:

Ketokonazoi, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 5 kat arttırırken, atılım yarı-önıtünü de 3 kat arttırır. Eğer parenteral midazolam güçlü CYP3A inhibitörü ketokonazol ile beraber uygulanacaksa, solunum depresyonu ve/veya uzamış sedasyon durumuna karşı, bir yoğun bakım ünitesinde veya klinik gözlem ve gerekirse uygun medikal girişimin yapılabileceği bir ortamda uygulanmalıdır. Midazolamın özellikle birden fazla i*v. dozu uygulanacaksa, ilacın aralıklarla verilmesi ve doz ayarlaması yapılmasına dikkat edilmelidir.

Fhfkonazol itrakonazol ve vorikonazoiPosakonazoL

intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 2 kat arttırır.

Mab'olici aniibivotikler:


Eritromisin, midazolamın atılım yarı-ömrünün i.5-1.8 kat arttırarak intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 1.6-2 kat arttırmıştır.
Klaritromisin, atılım yarı-ömrünün 1.5-2 kat arttırarak midazolamın plazma konsantrasyonlarını 2.5 kat arttırmıştır.

HIV proteoz mhibiiörleri:

Sakİnavir ve diğer HFV proteaz inhibitörleri: Lopinavir ve ritonavir ile birlikte kullanımı üzerine, atılım yarı-ömrünün artmasına bağlı olarak, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonları 5.4 kat artmıştır. Eğer parenteral midazolam HIV proteaz inlıibitörlerİ ile birlikte kullamlacaksa, tedavi koşullan azol antifungallarden ketakonazol ile beraber kullanımı bölümünde anlatılan gibi olmalıdır.

Hiaiamın reseptör 2 cmf afonisi i:

Simetidin, midazolamın sabİt plazma konsantrasyonunu %26 arttırmıştır

Kahiyum kanal blokörleri:

Diltiazem: Diltiazemin tek dozu, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonunu %25 arttırmıştır ve atılım yarı-ömrünü yaklaşık %43 uzatmıştır.

Çeşidi ilaçlar/Bitkilev:

Atorvastatin, kontrol grubuna kıyasla i.v. midazolamın plazma konsantrasyonlarında yaklaşık 1.4 katlık bir artış göstermiştir.

CYP3A uvancı Haclar


Rifampisin, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 7 günlük 600 mg rifampisin kullanımı sonunda, yaklaşık %60 azaltmıştır. Atılım yan-ömrü ise %50-60 oranında kısalmıştır.

Bitkiler ve yiyecekler:

Echinacea purpurea kökünün ekstraktı, yarı-ömür zamanını yaklaşık %42 kısaltarak, i.v. midazolam plazma konsantrasyonunu %20 azaltmıştır. St John's wort, atılım yarı-ömürünü yaklaşık %15-17 kısaltarak, midazolamın plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %20-40 azaltmıştır.

Akut protein yer değişimi:

Valproik asit: Bir çalışmada midazolamtn valproik asit tarafından yapılan protein, potansiyel ilaç etkileşim mekanizması olarak söz edilmiştir. Metodolojik kaygılardan dolayı, bu çalışmanm klinik ilişkisinden çok az söz edilmiştir. Bununla birlikte, valproik asitin yüksek terapötik plazma konsantrasyonlarma bağlı olarak, midazolamm göze çarpan klinik etkisiyle sonuçlanan akut doz ayarlamalarında, midazolamm protein yer değişimi gözardı edilemez.

Farmakodinamik ilaç-iiaç Etkjhşmehri


Midazolamm diğer sedatif/lıipnotik ajanlarla, alkol dahil, birlikte uygulanmasmm artmış sedatif/hipnotik etkiler ile sonuçlanması muhtemeldir. Örnekler şunlardır; opiaytlar/opioidlar (analjezik, antitussif veya ilave tedaviler olarak kullanıldıklarmda)^ antipsikotikler, anksiyulilik veya hipnotik olarak kullanılan diğer benzodiazepinler, barbitüratlar, propotbl, ketamin, etomidat^ sedatif antidepresanlar, antihİstaminikler ve merkezi etkili antihipertansif ilaçlar. Midazoiam, inhalasyon anesteziklerinİn minimum alveolar konsantrasyonunu (MAK) düşürür. Midazoiam alkol dahil herhangi bir merkezi etkili depresan ile birlikte uygulandığında^ sedasyon, solunum ve hemodinamik parametrelerde artan miktarda etkiler oluşabilir, bu nedenle hayati belirtilerin takip edilmesi gerekmektedir. Midazoiam alan hastalarda alkolden kaçımimalıdır

(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri).


Bkz. Alkol dahil diğer merkezi sinir sistemi depresanlarımn doz cışum ile ilgili uyan

Spinal anestezinin, i.v. midazolamm sedatif etkilerini arttırabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle midazoiam dozu azaltılabilir. Ayrıca^ lidokain ve bupivakain intramüsküler olarak uygulandığında, sedasyon için gerekli i.v. midazoiam dozu azalmıştır AchE inhibitörü fizostigmin gibi uyanıkhğı/hafızayı arttıran ilaçlar, midazolamm hİpnotik etkilerini tersine çevirir. Benzer olarak, 250 mg kafein midazolamm sedatif etkilerini kısmen tersine çevirir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye


Gebelik koiegorisi:

D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)


Herhangi bir uyan bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi


Midazolamm gebelik sırasındaki güvenliğiyle ilgili yeterli bilgi yoktur. Benzodiazepinler, daha güvenli bir alternatif olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Gebeliğin son 3 ayında midazoiam alımı ya da doğum sırasında yüksek dozlarda uygulanması ile fetal kalp atımında düzensizlik, hipotoni, emmenin azalması, hipotermi ve yenidoğanda orta derecede solunum depresyonu oluştuğu bildirilmiştir. Ayrıca gebeliğinin son dönemlerinde uzun süre benzodiazepin kullanan annelerin bebeklerinde fiziksel bağımlılık gelişebilir ve doğum-sonrası dönemde ilaç m kesilmesine bağlı semptom riski artabilir. Midazoiam gebelik döneminde kesinlikle gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Sezeryan için kullanımından kaçınılması tercih edilir.

Laktasyon dönemi


Midazoiam anne sütüne düşük miktarlarda geçmektedir. Emziren anneler, midazoiam uygulandıktan sonra 24 saat süreyle emzirmemeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

Üreme yeteneği (ferüHte)


Üreme yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

4.7 Araç vc makine kullanımı üzerindeki etkiler

Sedasyon, amnezi, konsantrasyon bozukluğu ve kas fonksiyonlannda bozukluklar araç ve diğer makineleri kullanma becerilerini bozar. Domiicum uygulanmadan önce hastaya tam iyileşenc kadar araç veya makine kullanmaması konusunda uyanda bulunulmalıdır. Bu aktivitelere ne zaman yeniden başlanacağma hekim karar vermelidir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Midazolam kullammına bağlı istenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/L000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Pazarlama som'a.sı deneyim


Dormicum enjeksiyonundan sonra şu istenmeyen etkilerin oluştuğu bildirilmiştir:

Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Biliımıiyor: Genel aşın duyarlılık reaksiyonları (deri reaksiyonları, kardiyovasküler reaksiyonlar, bronkospazm), anafilaktik şok.

Psikiyatrik bozukluklar:

Konfüzyon, öfori, halüsinasyonlar, ajitasyon, istemsiz hareketler (tonik/klonik hareketler ve kas titremeleri), hiperaktivite, düşmanlık, öfke reaksiyonu, saldırganlık, paroksismal heyecanlanma ve saldırı gibi paradoksal reaksiyonlar Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda bildirilmiştir.

Bağımlılık:

Terapötik dozlarda olsa bile Dormicum kullanımı fiziksel bağımlılık oluşturabilir. Uzun süreli i,v. uygulamadan sonra ilacın kesilmesi özellikle de ilacın aniden kesilmesi yoksunluk konvülsiyonlarmı da içeren yoksunluk semptomlarına neden olabilir.

Sinir sistemi bozuklukları:

Bilinmiyor; Uzamış sedasyon, dikkat azalması, baş ağrısı, baş dönmesi, ataksi, ameliyat sonrası sedasyon; uygulanan dozla doğru orantılı anterograd amnezi. Anterograd amnezi işlemin sonunda görülmeye devam edebilir ve izole olgularda uzun süreli amnezi bildirilmiştir.
Prematüre bebeklerde ve yenidoğanlarda konvülsiyonlar bildirilmiştir.

Kardiyak bozukluklar:[Bkz. 4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).


Solunum bozuklukları:{Bkz. 4A Özel kullanım uyarılan ve önlemleri)^

hıçkırık görülebilir,

Gastroiniestinal sistem bozuklukları:

Bilinmiyor; Bulantı, kusma, konstipasyon, ağız kuruması

Deri ve diğer bölgeler:

Deri döküntüsü, ürtiker, pruritus.

Tüm vücutta ve İ4yguiama bölgesinde görülen bozukluklar:

Enjeksiyon bölgesinde eri tem ve ağrı, tromboflebit, tromboz.

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürsel komplikasyonlar:

Yaşlı benzodiazepin
kullanıcılarmda, düşme ve kırık riskinde artış kaydedilmiştir.
4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar


Benzodiazepinler genel olarak uyuklama, atalcsi, konuşma bozukluğu ve nistagmusa neden olur. Eğer Doraıicum tek başma kullanıldıysa, doz aşımı nadiren hayatı tehdit edicidir ama arefleksİ, apne, hipotansiyon, kardiyorespiratuar depresyon vc nadir^durumlarda komaya yol açabilir. Koma, eğer ortaya çıkarsa, geneJlikle bir kaç saat içinde sona erer ama özellikle yaşlı hastalarda devam edebilir ve yineleyebilir. Benzodiazepinlerin solunum depresyonu etkileri, solunum rahatsızlığı olan hastalarda daha ciddidir. Benzodiazepinler alkol dahil MSS depresanlarının etkilerini art[rır.

TccJavi


Hastanın hayati belirtileri izlenmeli ve hastanın klinik durumunun gerektirdiği gibi destekleyici ölçümleri başlatılmalıdır. Özel durumlarda kardiyorespiratuar etkiler ve merkezi sinir sistemi etkileri için hastalar semptomatik tedaviye ihtiyaç duyabilir.
Eğer ağızdan alınmışsa ileri absorbsiyon^ uygun bir metod kullanılarak engellenmelidir, örneğin 1-2 saat içerisinde aktif kömür ile tedavi edilmelidir. Eğer aktif kömür kullanıldıysa, uykuya meyilli hastalarda hava yolu koruması zorunludur. Rutin bir yöntem olmamasma rağmen, karma beslenme durumlarmda gastrik lavaj düşünülebilir.
MSS depresyonunun ciddi olduğu durumlarda benzodiazepin antagonisli olan flumazenil (Anexate) kullanımı düşünülebilir. Bu yanlızca sıkı izleme koşullan altında uygulanmalıdır. Çok kısa bir yanlanma ömrüne (yaklaşık 1 saat) sahip olduğundan flumazenil uygulanan hastalar, etkileri geçmiş olsa bile en az 1 saat gözlemlenmelidir. Nöbet eşiğini düşüren ilaçların (örn. Trisiklik antidepresanlar) varhğmda Flumazenil olağan üstü dikkatle uygulanmalıdır. Bu ilacın doğru kullammıyla ilgili daha fazla bilgİ için, Flumazenirin (Anexate) kullanma talimatına bakınız.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Sedatif ve hİpnotikler; benzodiazepin türevleri, ATC kodu; N05CD08

Etki mekanizması:

Domıicum'un etken maddesi olan midazolam, bir imidazobenzodiazepin grubu türevidir. Serbest bazdır ve suda çözünürlüğü düşük olan lipofilik bir maddedir. İmidazobenzodiazepin halkasının 2. konumunda bulunan bazik özellikteki azot atomu, midazolamın asitlerle suda çözünebil en tuz oluştumıasııu sağlar. Midazolamın farmakolojik etkisi hızlı başlar ve hızlı metabolize olduğu için kısa sürer, Midazolam, düşük toksisitesinden dolayı geniş bir tedavi alanına salıiptir. Midazolam çok hızlı bir seda t iÛir ve belirgin yoğunlukta sedasyon özelliğine salıiptir. Anksiyolitik, antikonvülsan ve kas gevşetici etkileri de bulunmaktadır. İ.m. ve i,v, uygulamadan sonra kısa süreli anterograd amneziye sebep olur (Hasta, ilacın etkisinin en güçlü olduğu dönemdeki olayları hatırlayanı az).

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emüım


İniramüskiiler enjeksiyondan sonra emilim:

Midazolamın kas dokusundan emil imi hızlı ve tamdır. Maksimum plazma konsantrasyonlarına 30 dakika içinde ulaşılır. i.m, enjeksiyon sonrası mutlak blyoyararlanım %90'ın üzerindedir.

Rekial uygulamadan ^onm em ilim:

Rektal uygulamadan sonra midazoJam hızla emilir ve yaklaşık 30 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonuna erişilir. Mutlak biyoyararlanım yaklaşık %50'dir.

Dağdım


Midazolam i,v, enjekte edildiğinde, plazma konsantrasyonu-zaman eğrisinde bir veya iki ayn dağılım fazt görülür. Sabit durumda dağılım hacmi ,0.7-1.2 L/kg'dır, Midazolamın proteinlere bağlanma oranı % 96-98 arasındadır. Plazma protein bağlanmasımn majör fraksiyonu albumindir. Serebrospinal sıvı içine yavaş ve önemsiz bir midazolam geçişi vardır, insanlarda, midazolamm plasentadan yavaşça geçtiği ve fetal dolaşıma girdiği gösterilmiştir. Midazolam az miktarda anne sütünde bulunmuştur.

Metabolizma


Midazolam hemen hemen tümüyle biyotransformasyona uğradıktan sonra atılır. Midazolam sitokrom P450 3A4 ızozimi tarafından hidroksiUenir ve majör idrar ve plazma metaboliti a-hidroksimidazolamdır. a-hidroksimidazolarnm plazma konsantrasyonu, ana bileşiğin %12'sidir. a-hidroksimidazolam farmakolojik olarak aktiftir, fakat intravenöz midazolamm etkilerine katkısı sadece minimal (yaklaşık %10) düzeydedir. Midazolamm oksidatif metabolizmasmda genetik birpolimorfızme rastlandığma dair kanıt yoktur.

Eliminasyon


Sağlıklı gönüllülerde, eliminasyon yarı-ömrü 1.5-2.5 saat, plazma klerensi ise 300-500 mL/dak arasında değişmektedir, Midazolam genel olarak böbrek yoluyla vücuttan atılır; dozun %60-80 kadarı idrardan glukurokonjuge a-hidroksimidazolam olarak atılır. Dozun %Tden azı, değişmemiş halde idrardan geri alınır. Metabolitin eliminasyon yarı-ömrü 1 saatten kısadır. Midazolamm eliminasyon kinetiği i.v. infüzyon veya bolus enjeksiyon şeklinde uygulandığında, farklılık göstermez.

Özeipopiilasyonhra i/işkin ek bilgiler


Böbrek yelmeziiği:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyardan ve önlemleri ve 4.2 Pozohji ve uygulama şekli; Özeipopükısyonlara ilişkin ek bilgiler; Böbrek yetmezliği).


Karaciğer yetmezliği:{Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önietnleri),


YaşMar:(Bkz, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve Özeipopüiasyonlara ilişkin ek bdgiler: Geriyatrik kullamm).


Çocuklar:

Çocuklardaki rektal absorpsiyon oranı yetişkinlerdeki ne yakındır, fakat
biyoyararalanımı daha düşüktür (%5-18). Bununla beraber, 3-10 yaşlarmdaki çocuklarda i.v. ve rektal uygulamadan sonraki eliminasyon yarı-ömrü (t /s) yetişkinlerdekine kıyasla daha kısadır (1-1.5 saat). Bu farklılık çocuklarda yüksek metabolik klerens ile uyumludur (7?/s.

4.4 Özei kullanım uyarılan ve önlemleri).


Yenidoğaniar:(Bkz. 4.4 Özei kuiiamm uyanları ve önlemleri).Obezler:

O bezi erde ortalama yarı-ömür, obez olmayan hastalara kıyasla daha fazladır (8.4-2.7 saat). Bu toplam vücut ağırlığına ayrılmış dağılım hacmindeki %50 artıştan dolayıdır. Obez ve obez olmayan hastalarda klerenste kayda değer bir farklılık yoktur.

Kritik hastalar:(Bk^. 4.4 Özel kullamm uyanları ve öniemieri).


Kalp yetmezliği:(Bkz. 4.4 Özel kullamm uyanları ve önlemleri^5.3 Klinik önccsi gıivenlılik verileri

Geçerli değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür, hıdroklorik asit çözeltisi, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su 6*2 Geçimsizlikler
Bu tıbbi ürün, özel doz talimatlarında belirtilen parenteral çözeltiler dışında diğer çözeltilerle seyreltilmemelidir

(Bkz, 4.2 Fozoloji vs uygulama şekli)


Diğer ilaçlarla karıştırılarak uygulanacaksa, uygulamadan önce geçimsizlik olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Midazolam, bikarbonat içeren çökeltilerde çöker. Teorik olarak, midazolamm enjeksiyonluk çözeltisi, nötr veya alkali pHMarda stabil olmayabilir. Mİdazolam, albümin, amoksisilin sodyum, ampisilin sodyum, bumetanit, deksametazon sodyum fosfat, dimenhidrinat, floksasilin sodyum, furosemid^ hidrokortizon sodyum süksinat, pentobarbital sodyum, perfenazin, proklorperazin edisilat^ ranitidİn veya tiyopental sodyum veya trimetoprim-sulfametoksazol ile karıştırılırsa hemen beyaz bir çökelti oluşur.
Nafsilin sodyum ile birlikte bulanıklık oluşumunu takiben beyaz bir çökelti oluşur. Seftazidim ile birlikte bulanıklık oluşur.
Metotreksat sodyum ile birlikte san bir çökelti oluşur. Klonidin hidroklorür ile birlikte turuncu bir renk değişikliği meydana gelir. Omeprazol sodyum ile kalıverengi bir renk değişikliğini takiben kahverengi bİr çökelti oluşur, Foscarnet sodyum ile bir gaz çıkışı olur Ayrıca midazolam^ asiklovirin, albümin, alteplaz, asetazolam disodyum^ diazepam, enoksimon, flekainid asetat, fluorourasil, imipenem, mezlosilin sodyum, fenobarbital sodyum, fenitoin sodyum, potasyum kanrenoate, sulbaktam sodyum, teofılin, trometamol, ürokinaz ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

5 yıl

6.4 Saklamaya yöaelik özel uyanlar

SO'^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dormicum ampuller patlama olasılığı nedeniyle dondurulmamalıdır. Oda sıcakhğmda çalkalama ile çözünen bir çökelme görülebilir. Işıktan koruyunuz.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Dormicum 5 mg ampul,

5

ml'lik 10 adet cam ampul içeren ambalajlardadır. Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir,
7. RUHSAT SAHİBİ
DEVA HOLDİNG A.Ş Halkalı merkez mah.
Basm Ekspres Cad. No: 1 34303 Küçükçcknıccc-İSTANBUr.
S. RUHSAT NUMARASI
30.06.2009- 128/18

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi; 30.06.2009 Ruhsat Yenileme Tarilıi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Dormicum 5mg/5ml i.m./i.v./rektal çözelti içeren ampul

Etken Maddesi: Midazolam

Atc Kodu: N05CD08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.