Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dormicum 50mg/10ml i.v. çözelti içeren ampul Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » TRANKİLİZANLAR » Benzodiazepin Türevi İlaçlar » Midazolam

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADİ
DORMİCUM 50 mg/10 mİ iv çözelti içeren ampul

2. KALITATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Bir ampul 50 mg midazolam içerir. Yardımcı maddeler için, bitz. 6.1.

3. FARMASÖTİK FORM

Steril ampul

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Dormicum kısa sûrede etki eden sedatİf bir ilaç olarak aşağıdaki endikasyonlara sahiptir:

Yetişkinlerde


• Diagnostik veya cerrahi girişimler öncesinde ve süresince, lokal anestezi ile birlikte ya da tek başına bilinçli sedasyon oluşturmak.
¦ Anestezi
- Anestezi indüksiyonu öncesi premedikasyon
- Anestezi indüksiyonu
- Kombine ctnesLezide sedatif olarak"'
¦ Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak

Çocuklarda


• Diagnostik veya cerrahi girişimler öncesinde ve süresince, lokal anestezi ile birlikte ya da tek başına bilinçli sedasyon oluşturmak
• Anestezi
- Anestezi indüksiyonu öncesi premedikasyon
• Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak amacı ile kullamlabilir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli KLİNİK KULLANIMA MAHSUSTUR.

Standart doz


Midazolam yavaş uygulamayı ve her hastada ayrı dozlamayı gerektiren potent bir sedatif ajandır.
Doz her bireyde ayn ayarlanmalı ve hastanın klinik gereksinimi, fiziksel durumu, yaşı ve kullanmakta olduğu ilaçlara bakılarak, istenen sedasyon düzeyine güvenli bir şekilde erişilmesi için doz titrasyonu şiddetle tavsiye edilmektedir.
60 yaşm üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda, yüksek risk grubundaki hastalarda ve çocuk hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve her bir hastayla ilgili risk faktörleri dikkate ahnmalıdır.
İntravenöz enjeksiyondan sonra ilaç 2 dakika içinde etkisini gösterir. Maksimum etki 5 ila 10 dakika sonra elde edilir.
Standart dozlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Detaylar tablodan sonraki metinde yer almaktadır.

Tablo 1


Standart dozlar

Endikasyon
60ya^ın altındaki yetişkinler
60 yaşın ustundekE yetişkinler, kritik hastalar» yüksek risk grut)undaki hastalar
Çocuk hastalar
Bilinçli sedasyon

İ.V.


Başlangıç dozu: 2-2,5 mg Titrasyon dozları: 1 mg Toplam doz: 3.5-7.5 mg

Lv.


Başlangıç dozu: 0.5-1 mg Titrasyon dozları; 0.5-1 mg Toplam doz: <3.5 mg

Lv. 6 aylık-Syaş6-12yaş

Başlangıç dozu: 0.025-0.05 mg/kg
Toplam doz: <10 mg

13-16 yaşRektal >6 ayükLm. 1-15 yaş

0.05-0.15 mg/kg
Anestezi
prcnıcdıkasyonu

Lv.


tekrarlanabilir 1-2 mg

i, m.


0.07-0.1 mg/kg

Lv.


Başlangıç dozu: 0.5 mg Yavaş titrasyon gerekli

Uru


0.025-0.05 mg/kg

Rekfal 6 aylıkta» büyüklerdeLm. 1-15 yaş

0.08-0.2 mg/kg
Anestezi
indüksiyonu
/.V.
0.15-0.2 mg/kg (0.3-0.35 mg/kg pr em edikasy onsuz)
İ.V.
0.05-0J 5 mg/kg (0.15-0.3 mg/kg premedikasyonsuz)
Çocuk hastalarda endike değiEdir
Kombine anestezide sedatlf olarak
/¦ V.
Aralıklı O.OS-O.l mg/kg dozları veya 0.03-0.1 tng/kg/saat sürekli in füzyon

i.v.


<

60 yaş yetişkinler için tavsiye edilen dozdan daha az
Çocuk hastalarda endike değildir
Yoğun bakım Onitelerinde sedasyon oluşturmak

i.v.


Yükleme dozu: 1-2.5 mg'Iık artışlarla 0.03-0.3 mg/kg İdame doz: 0.03-0.2 mg/kg/saat

i.v. 32 haftadan küçük doğmuş yeni doğandaiv. 32 haftadan büyük doğntuş yeni doğanda (6 aya kadar)


0.06 mg/kg/saat

Lv. 6 aydan büyük

Yükleme dozu; 0.05-0.2 liig/kg İdame doz: 0.06-0.12 mg/kg/saat

BUincIi sedasvon


Tanısal veya cerrahi müdahaleden önce bazal (bilinçli) sedasyon için Dormicum i.v. yolla uygulanır. Doz her hastada ayn ayarianmahj titre edilmeli ve hjzh veya tek bolu s enjeksiyonla uygulanmamalıdır. Sedasyonun başlangıcı hastanm fiziksel durumuna ve dozlamamn aynntılarma (uygulama hızı, doz miktan) göre her hastada farklı olabilir. Gerekirse, bireyin ihtiyacma göre sonraki dozlar uygulanabilir. Solunum fonksiyonlarmda bozukluk olan hastalarda bilinçli sedasyon belirtilerine özellik dikkat gerekmektedir

(Bkz.


4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).


YetLşkmler


Domıicum'un i.v. enjeksiyonu hızı yaklaşık 1 mg/30 saniye olacak şekilde yavaş uygulanmalıdır.
60 yaşm altındaki yetişkinlerde ilk doz işleme başlanmadan 5-10 dakika önce uygulanan 2-2.5 mg'dır. Gerektiğinde 1 mg'lık dozlarla devam edilebilir. Toplam dozlarm ortalama

3.5-1.5

mg arasmda değiştiği saptanmıştır. 5.0 mg'ın üzerinde doz uygulanması genelde gerekmez.
60 yaşm üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda ve yüksek risk grubundaki hastalarda ilk doz, işleme başlanmadan 5-10 dakika önce uygulanmalı ve 0.5-1.0 mg civarma düşürülmelidir. Gerektiğinde 0.5-1 mg'lık dozlarla devam edilebilir. Bu hastalarda maksimımı etkiye daha yavaş ulaşıldığından fazladan verilecek Dormicum dozu çok yavaş ve dikkatli biçimde titre edilmelidir. Genel olarak toplamda 3.5 mg'ın üzerindeki dozlara gerek duyulmaz.

Çocuk hastalar İ.V. uygulama:


Dormicum istenen klinik etkiye ulaşılana kadar yavaş titre edilmelidir. İlk Dormicum dozu 2-3 dakika içinde uygulanmalıdır. Doz uygulandıktan sonra işleme başlamadan veya dozu tekrarlamadan önce sedatif etkinin tam anlamıyla değerlendirilmesi için 2-5 dakika beklenmesi tavsiye edilmektedir. Daha ileri düzeyde sedasyon gerekirse, istenen sedasyon düzeyine eriş inceye kadar küçük artışlarla titrasyona devam ediniz. Bebeklerde ve 5 yaşın altındaki çocuklarda büyük çocuklara ve adolesanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek dozlara gerek duyulabilir.

1) Ahi aylıktan küçük çocuk hastalar:

Altı aylıktan küçük çocuk hastalar solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlıdır, bu nedenle altı aylıktan küçük çocuklarda bilinçli sedasyon kullanılması önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda klinik etki sağlanana kadar küçük artışlarla titrasyon yapılması ve dikkatli izleme şarttır.

2) Alil aylık ile 5 yaş arasındaki çocuk hastalar:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri).


3) 6-12 yaş arasındaki çocuk hastalar:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri),


4) 13-16yaş arasındaki çocuk hastalar:

Yetişkinlerle aym doz uygulanır.

Rekial uygulama (Altı aylıktan büyük çocuk hastalar)


Toplam Dormicum dozu 0.3-0.5 mg/kg arasında ohnalıdır. Toplam doz bir kerede uygulanmalı ve tekrarlanan rektal uygulamadan kaçınılmalıdır. Bu popülasyonda mevcut veriler sınırlı olduğundan^ altı aylıktan küçük çocuklarda kullammı tavsiye edilmemektedir

(Bkz. Özel Doz Talimatları).


Im, uygulama (İ-İ6yaş çocuk hastalar)


Tavsiye edilen doz aralığı, işleme başlanmadan 5-10 dakika önce 0.05-0.15 mg/kg'dır. Genelde toplam 10.0 mg'm üzerindeki dozlara gerek duyulmaz. Yalmzca istisnai durumlarda i.m. uygulama yapılmalıdır. İ.m. enjeksiyon ağrılı olabileceğinden rektal uygulama tercih edilmelidir. 15 kg vücut ağırlığının altındaki çocuklarda, 1 mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonlan önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar 1 mg/mr ye seyreltilmelidir.

Anestezi-Premedikasyon


İşlernden hemen önce uygulanan Dormicum premedikasyonu sedasyon sağlar (uykunun veya uyuklamamn İndüksiyonu ve kavrayışta azalma) ve ameliyat öncesinde belleği zayıflatır.
Dormicum antıkolinerjik maddelerle beraber de uygulanabilir. Bu endikasyonda Dormicum
i.v. veya i.m. yolla (anestezi ındüksiyonundan 20-60 dakika önce büyük bir kas kitlesinin derinlerine) veya tercihen çocuklarda rektal yolla uygulanmalıdır. Hastalar arası hassasiyet çeşitlilik gösterdiğinden ve aşırı doz semptomları oluşabileceğinden uygulamadan sonra hastanm yeterli bir sıire gözlenmesi gerekmektedir.

Yetişkinler


Ameliyat öncesi sedasyonun sağlanması ve ameliyat öncesinde belleği zayıflatmak için ASA Fiziksel Durum I ve II olan ve 60 yaşm altmdaki yetişkinler için önerilen doz gerektikçe tekrarlanarak 1-2 mg i.v veya 0.07-0J mg/kg i.m'dir,
Dormicum 60 yaşm üstündeki yetişkinlere, kritik hastalara^ yüksek risk grubundaki hastalara uygulanacağı zaman doz azaltılmalı ve her hastada ayrı ayarlanmalıdır. Tavsiye edilen başlangıç i.v. dozu 0.5 mg'dır ve gerektikçe yavaş yavaş titrasyonla doz artınmı yapılmalıdır. Dozlar arasmdaki etkiyi tam olarak değerlendirebilmek için 2-3 dakika beklenmelidir. Aym anda narkotik kullamimıyorsa 0.025-0.05 mg/kg' hk i.m doz uygulanması önerilir. Klasik doz 2-3 mg'du-.

Çocuk hastalar


Rektal uygulama (Altı aylıktan büyük)


Genelde 0.4 mg/kg'lık toplam Dormicum dozu (0.3-0.5 mg/kg arasmda değişir) anestezi indüksiyonundan 20-30 dakika önce uygulanmalıdır. Mevcut veriler sınırlı olduğundan, altt aylıktan küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

i.m. uygulama (i-i5yaş)


İ.m enjeksiyon ağrılı olabileceğinden yalnızca istisnai durumlarda bu yol kullamlmalıdır. Rektal uygulama tercih edilmelidir. Bununla birlikte, 0.08-0.2 mg/kg'lık doz smırlarmda verilen i.m. Dormicum'un etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir. 1-15 yaşındaki çocuklarda vücut ağırlığıyla ilişkili olarak yeti şkinlerd ek inden oransal olarak daha yüksek dozlarm uygulanması gerekir. Dormicum'un anestezi indüksiyonundan 30-60 dakika önce büyük bir kas kitlesinin derinlerine uygulanması önerilir. 15 kg vücut ağırlığınm altındaki çocuklarda, 1 mg/ml'nin üzerindeki mİdazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar Img/ml'ye seyreltilmelidir.

Anestezi indüksiyonuYetişkinler


Başka anestetik ajanlar uygulanmadan önce anestezi indüksiyonu için Dormicum kullamidığmda hastaların verdikleri yamtlar değişebilir. Doz, hastanm yaşına ve klinik durumuna bakılarak İstenen etkiye ulaşılmcaya kadar titre edilmelidir. Başka i.v. veya liiiislasyori fanimi uygulaiiiiıadiiiı onc6 v£ys icornuiiiS olsrsk ancstczi iFidııicsiyorıii için Dormicum kullamidığmda, herbir ajanın ilk dozu anlamlı derecede azaltılabilir (genel başlangıç dozunun %25' ine kadar). istenen anestezi düzeyine aşamalı titrasyonla ulaşılır. Dormicum'un i.v. indüksiyon dozu küçük artışlarla yavaş uygulanmalıdır. Birbirini izleyen her artış arasmda 2 dakika bırakacak biçimde, her artış 20-30 saniye içinde 5 mg' ı geçmeyen dozda verilmelidir.

60 yaşın altmdaki yetişkinlerde


20-30 saniye içinde, i.v. yolla uygulanan ve etki sağlaması için 2 dakika beklenen 0.2 mg/kgMık doz yeterli olur, Premedikasyon uygulanmamış hastalardaj doz daha yüksek olabilir (0.3-0.35 mg/kg); bu doz 20-30 saniye içinde i.v. yolla uygulanır ve etki görülmesi için 2 dakika beklenir. İndüksiyon tamamlanmak isteniyorsa hastamn başlangıç dozunun yaklaşık %25'i kadar artışlar yapılabilir. İndüksiyon, inhalasyonla alınan uçucu, sıvı anestetik maddelerle de tamamlanabilir. Dirençli vakalarda indüksiyon içİn toplam 0.6 mg/kg'lık doz kullanılabilir ancak bu tip büyük dozlar iyileşme dönemini uzatabilir.

60 yaşın üstündeki yetişkinlerde (kritik hastalar ve yüksek risk grubundaki kaslalar)


1.

Premedikasyon uygulanmamış hastalarda,

en düşük başlangıç dozu 0.15-0.2 mg/kg olarak önerilmektedir.
2.

Premedikasyon uygularunış hastalarda,

20-30 saniye içinde, i.v. yolla uygulanan ve etki sağlaması için 2 dakika beklenen 0.05-0.15 mg/kg'lık doz yeterli olur.

Çocuk hastalar


Çocuklardaki deneyimleri çok smırlı olduğu için, anestezi indüksiyonu için Dormicum'un kullammı sadece yetişkinlerle smırlıdır.

Kombine anestezide sedatif bitesen


Yetişkinler


Dormicum kombine anestezide sedasyon için ya aralıklı olarak küçük i.v. dozları şeklinde (0.03-0.1 mg/kg arasında değişir) veya sürekli i.v. Dormicum infiizyonu şeklinde (saatte
0.03-0.1 mg/kg arasmda değişir), tipik olarak analjeziklerle beraber uygulanır. Doz ve doz aralıkları hastanın bireysel yamtma göre değişir. 60 yaşm üstündeki yetişkınlerdCj kritik hastalarda ve/veya yüksek risk grubundaki hastalarda daha düşük idame dozlar gerekecektir.

Çocuk hastalar


Çocuklardaki deneyimleri çok smırlı olduğu için, kombine anestezide sedatif olarak Dormicum'un kullammı sadece yetişkinlerle sınırlıdır.

Yogim bakım ümtelerinde sedasvon


İstenen sedasyon düzeyine erişmek için Dormicum dozu hastanın klinik gereksiniminej fiziksel durumuna, yaşına ve kullanmakta olduğu ilaçlara bakılarak, sürekli infüzyondan veya aralıklı bolustan sonra aşamalı olarak titre edilmelidir

{Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).


Yetişkinler


Lv. yükleme dozu; 0.03-0.3 mg/kg, artışlarla yavaş uygulanmalıdır. 1-2.5 mgMık artışlar, birbirini izleyen artışlar arasında 2 dakika beklenerek, 20-30 saniye içinde enjekte edilmelidir. Hipovolemik, vazokonstriksiyonlu veya hipotermik hastalarda yükleme dozu azaltılmalı veya atlanmalıdır. Dormicum potent analjeziklerle beraber verilecekse analjezikten kaynaklanan sedasyondan sonra Dormicum'un etkilerinin güvenle titre edilebilmesi için analjezik ajan daha önce verilmelidir.
i.v. idame dozu; 0.03-0.2 mg/kg/saat arasmda değişir. Hipovolemik, vazokonstriksiyonlu veya hipotermik hastalarda idame dozu azaltılmalıdır. Sedasyon düzeyi hastanın durumu izin veriyorsa düzenli olarak izlenmelidir. Uzun süreli sedasyonda, tolerans gelişebilir ve doz artırılmak zorunda kalmabilir.

Çocuk hastalar


A/aktinrIpn onnP: rlrtonn i ^ t^fr acTirh-cTinın
altındaki çocuk hastalarda 1 mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar Img/ml'ye seyreltilmelidir.

Altı aylığa kadar olan çocuk hastalar


Dormicum sürekli i.v. inflizyon şeklinde verilmelidir:
¦ 32 haftadan küçük yenidoğanlarda: başlangıç dozu 0.03 mg/kg/s (0.5 ^g/kg/dak)
¦ 32 haftadan büyük yenidoğaniardan altı aylığa kadar olan çocuklarda: başlangıç dozu 0.06 mg/kg/s (1 jj/kg/dak)
İntravenöz yükleme dozlan yenidoğanlarda uygulanmamalıdır, onun yerine terapötik plazma düzeylerine ulaşılması için ilk birkaç saatte infüzyon daha hızlı yapılabilir. Etkili olası en düşük dozu uygulamak ve ilacm birikme potansiyelini azaltmak için özellikle ilk 24 saatten sonra infüzyon hızı dikkatle ve sık sık izlenmelidir. Hastalar, solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısmdan dikkatle izlenmelidirler.

Aln aylıktan büyük çocuk hastalar


Entübe ve ventile edilen hastalarda, istenen klinik etkinin sağlanması için 0.05-0.2 mg/kg'lık yükleme ı.v. Dormicum dozu en azından 2-3 dakika süreyle yavaşça uygulanmalıdır. Dormicunı hızlı intraveııöz doz biçiminde veıilıııeıııelidir. Yükleme duzuııu, sualle O.Gö-0.12 mg/kg'lık (1-2 (Ag/kg/dak) sürekli i.v. infiizyon izler. İnfüzyon hızı gerekirse artırılabilir veya azaltılabilir (genelde ilk veya sonraki infiizyon hızının %25'ı oranında) veya istenen etkinin artıniması ya da korunması için destekleyici i.v. Dormicum dozlan uygulanabilir. Hemodinamik dengesi bozuhnuş hastalarda Dormicum infuzyonuna başlanırken klasik ja'ıkleme dozu küçük artışlarla titre edilmelidir ve hasta hemodinamik dengesizlikler açısından (öm. hipotansiyon) izlenmelidir. Bu hastalar Dormicum'un solunum depresan etkisine karşı da d uyarlı dır ve solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmelidirler.


Nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur.
Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir. Testere kullanılmasına gerek yoktur.

Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler


Böbrek yetmeziiği


Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <10 ml/dak), bağlanmamış midazolamın farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerle rapor edilenler ile benzerdir. Kronik böbrek hastalığı olanlarda, a-hidroksimıdazolam birikimi ve midazolamm klinik etkilerine, uzun süreli sedasyon ile sonuçlanan bir katkıda bulunabileceği gösterilmiştir.

Tablo 2 Midazolam infüzvonunun kesilmesini takiben avılma süresi


Ayılma süresi (dak)

Hasta sayısı
Ortalama ± SD
Aralık
Tüm hastalar
37
27.8 ± 37.2
0-140
Böbrek veya karaciğer yetmezliği olmayan hastalar
24
13-6 ±16.4
0^58
Karaciğer
yetmezliği olmayan böbrek yetmezliği olan hastalar
9
44.6 ±42.5
2-120
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar
2
-
124 - 140

Karaciğer yetmezliği


Karaciğer yetmezliği, i.v. midazolam klerensini azaltarak atılım yarı-ömrünü arttırır. Bu nedenle^ klinik etkiler dalıa kuvvetli ve uzun süreli olabilir. İhtiyaç duyulan midazolam dozu azaltılabilir ve hayati belirtilerin düzenli izlenmesi sağlanmalıdır

(Bkz, 4.2 Pozoioji ve ıtygulama şekli ve 4.4 Özel kullanım ıtyanlan vc önlemleri).


Çocuk hastalar


¦ Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler ve yenidoğaniarda veya 15 kg vücut ağırlığının altındaki çocuk hastalarda 1 mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar İmg/ml'ye seyreltilmelidir.
- 6 aylıktan küçük çocuk hastalarda, solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlı olmalarından dolayı^ yoğun bakım ünitelerinin haricinde i,v. ve rektal uygulama önerilmemektedir.
- Dormıcum, veriler sııurlı olduğundan çocuklarda anestezi indüksiyonunda ve kombine anestezide sedatıf olarak endike değildir.

Geriyatrik popüiasyon


60 yaşın üstündeki geriyatrik lıastalar için gerekli dozlar daha düşüktür ve hayati fonksiyon değişikliklerinin erken belirtileri için sürekli olarak izlenmehdirler

(Bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli ve 4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).


Oz^l doz taİmıaÜan


Infiizyon çözeliileri ile birlikle kullammı:

Dormicum ampul çözelüsi, %0.9 sodyum klorür, %5 ve %10 dekstroz, %5 levüloZj Ringer ve Hartmann solüsyonlan ile 100-1000 nıL infuzyon solüsyonu içinde 15 mg midazolam oranında seyreltilebilir. Bu solüsyonlar, oda sıcaklığmda 24 saat veya 5”C'de 3 gün, fiziksel ve kimyasal olarak stabil kalır.
Diğer çözeltilerle yakabilecek potansiyel geçimsizlikleri engellemek için, Dormicum ampul çözeltileri yukarıda bahsedilenlerin dışmdaki çözeltilerle kanştmlmamalıdır. Ürün mikrobiyolojik açıdan hemen kullamlmalıdır. Eğer hemen kullanılmazsa, uygun saklama süresinde ve koşullannda saklanması kullamcmm sorumluluğundadır ve seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece normalde bu süre 2-8'^C'de 24 saatten fazla olmamalıdır. Dormicum ampuller tek kullanımlıktır. Kullamimamış çözelti atılmahdır. Kullanmadan önce çözelti görsel olarak incelenmelidir. Sadece partikülsüz berrak çözeltiler kullanılmalıdır.

Rektal uygulama:

Ampul çözeltisinin rektal uygulaması, şınngamn ucundaki plastik uygulama aracı ile yapılmaktadır. Eğer uygulanacak hacim çok küçükse, toplam hacim 10 ml olana kadar su eklenebilir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Benzodiazepİnler veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Dormicum kullanımı kontrendikedir.
Ağır solunum yetersizliği olan veya akut solunum depresyonlu hastalarda bilinçli sedasyon için kullammı kontrendikedir.

4.4 OzcI kullanım uyanları ve önlemleri

Midazolam tecrübeli heki

m

tarafından ve tam teşekküllü solunum ve kardiyovasküler desteğin ve izlenmenin gerçekleştirilebileceği yerde ve solunum ve kardiyak advers olayları tanıma ve giderebilme üzerine eğitim almış kişilerce yalnızca yaşa ve büyüklüğe uygun resüsitasyon yapılabilen yerlerde uygulanmahdır, çünkü midazolamm i.v. uygulaması
l/'aCTİn^i30im 1 st* 1 if*

A.AMA J

Avu.«jpxııı..ku.ı^j-Li-L rv jrvil “M ui utı
kardiyorespiratuar advers olaylar gözlenmiştir. Bunlar solunum depresyonu, apne, solunum durması ve/veya kalbin durmasıdır. Bu tip yaşamı tehdit eden olaylar, enjeksiyon çok hızh yapıldığmda veya yüksek doz uygulandığmda dalıa sık görülür

(Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).

Solunum fonksiyonu bozuk hastalarda bilinçli sedasyonda kullanımında özel dikkat gerektirir.

Premedikasyon


Midazolam premedikasyon için kullanıldığında, hastalar arasında duyarlılık farklılık gösterdiğinden ve aşırı doz semptomları oluşabileceğinden, uygulamadan sonra hastanın yeterli bir süre gözlenmesi gerekmektedir.

Yüksek risk gt uhmdayer alan hastalar


Yüksek risk grubunda yer alan hastalara midazolam uygulanırken özel dikkat gösterilmelidir;
- 60 yaşın üstündeki yetişkinler
- Organ fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar:
- Solunum fonksiyonlarında bozukluk
- Böbrek fonksiyonlarında bozukluk
- Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk
- Kalp fonksiyonlannda bozukluk
- Özellikle kardiyovasküler durumu instabiİ olan pediyatrik hastalar
Bu yüksek riskli hastalara daha düşük doz uygulanması gerekir

{Bkz, 4.2 Pozoioji ve uygulama şekli)

ve hayati fonksiyonlardaki değişikliklerin erken belirtileri açısından sürekli izlenmelidirler. Alkol ve ilaç bağımidığı olan hastalarda benzodiazepinler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
Myastenia gravisli bir hastaya midazolam ile birlikte MSS depresam ve/veya kas gevşetici özellikteki bir madde verilirken özel önlem ahnmalıdrr.

Taburcu etme biterleri


Dormicum aldıktan sonra, tedavi eden hekim tarafmdan önerildiği ve refakatçileri yanlarında olduğu zaman, hastalar hastaneden taburcu edilebilirler. Uygulama sonrasmda eve giderken, hastaya refakat edilmesi önerilmektedir.

Toierana


Dormicum yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) uzun süreli sedasyon amacıyla kullanıldığında etkinlik kaybı olduğu bildirilmiştir.

Yoksunluk semptomları


İlacm yoksunluk semptomların m görülme riski tedavinin aniden kesilmesinden sonra artacağından^ özellikle uzun süreli sedasyon (öm: >2-3 gün) sonrası, dozun yavaş yavaş azaltılması önerİlir._Aşağıdaki yoksunluk semptomları ortaya çıkabilir; baş ağrısı, kas ağrısı, anksiyete, gerginlik, huzursuzluk, konfuzyonj kolayca uyarılabilme (irritabilite), rebound insomnia, ruh hali değişiklikleri, halüsinasyonlar ve konvü İs iyonlar.

Amnezi


Midazolam anterograd amneziye yol açar. Uzun süreli amnezi, müdahaleden sonra taburcu edilen ve hastane dışında izlenen hastalarda sorun yaratabilir.

Paradoksal reaksiyonlar


Midazolam uygulamasmdan sonra ajitasyon, istemsiz hareketler (tonik/klonik konvülsiyonlar ve kas tremoru dahil), hİperaktivite, düşmanlık, öfke reaksiyonu, saldırganlık, paroksismal heyecanlanma ve saldırı gibi paradoksal reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar enjeksiyon çok hızlı yapıldığında veya yüksek doz uygulandığmda oluşabilir. Bu tip reaksiyonlara karşı eğilim insidansı nadir olarak çocuklarda ve yüksek doz
i.v. uygulama yapılan yaşlılarda bildirilmiştir.

CI l li İİ f ILfüJi'iyflU


CYP3 A4'ü inhibe eden veya uyaran bileşikleri kullanan hastalarda, midazolam eliminasyonu değişkenlik gösterebilir ve midazolam dozunun duruma göre ayarlanması gerekebilir

(Bkz.


4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).KaTac-ı^&r(Bk2. 4.2 Pozoioji ve uygulama şekli; Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler). Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler


Trakealan entübe edilmemiş, 36. gebelik haftasından önce doğan preterm bebeklere sedasyon yapılırken, apne riskinde artış nedeniyle aşırı dikkatli olunması önerilir. 36. gebelikten haftasından önce doğan preterm bebeklerde hızlı enjeksiyondan kaçmılmalıdır. Hastalar solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısmdan dikkatle izlenmelidirler.

Altı aylıktan küçük çocuk hastalar


Altı aylıktan küçük çocuk hastalarm, solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlı olmalarından dolayı, klinik etki sağlanana kadar küçük artışlarla titrasyon yapılması
ve solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmesi gerekmektedir

(Aynca bkz. 4.4 Özei kuiianun uyardanönlemleri; Vaktinden önce doğan (preierm) bebekler).Alkol ve MSS depresanlarımn birlikte kullanımı


Dormicum'un alkol ve/veya MSS depresanlarla birlikte kullanımmdan kaçınılmalıdır. Bu gibi birlikte kullanım, Dormicum'un ağır sedasyon, klinikle ilişkili solunum ve/veya kardio-vasküler depresyon gibi muhtemel klinik etkilerini artırma potansiyeline sahiptir.

{Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)


Alkol veya ilaç basımhlığma dair medikal seçmiş


Alkol veya ilaç bağımlılığma dair medikal geçmişi olan hastalarda Dormicum kullammından kaçınılmalıdır.

Diğerleri


MSS depresam ve/veya kas gevşetici özelliklere sahip diğer maddelerde olduğu gibi, myastenia gravis hastalarına midazolam verilirken özel olarak dikkat edilmelidir.

Bağımlılık


MidazoJamın uzun süreli sedasyonu sonucunda fiziksel bağımlılık gelişebilir. Bağımlılık riski, doza ve tedavi süresine bağh olarak artabilir; ayrıca alkol veya ilaç bağımlılığına dair medikal geçmişi olan hastalarda daha fazladır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakokinetik llaç-İlaç Etkileşmeleri


Midazolam, çoğunlukla sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) tarafından metaboIİze edilir. CYP3A4 inhibitör ve uyarıcılarımnj plazma konsantrasyonlarım ve buna bağlı olarak midazolamm farmakodinamik özelliklerini arttırma ve azaltma potansiyelleri vardır. CYP3A aktivitesinin modülasyonundan başka hiçbir mekanizma, midazolam ile klinik olarak ilişkili farmakokinetik iiaç-ilaç etkileşimi için kaynak olarak gösterilmemiştir. Bununla birlikte, albuminden akut protein yer değişimi, hep varsayıldığı gibi (örneğin valproik asit için) tercihen yüksek terapötik serum konsantrasyonları olan ilaçlarla ilaç etkileşiminin teorik olasılığıdır. Midazolamm diğer ilaçların farmakokinetiklerini değiştirdiği bilinmemektedir. CYP3A inhibe edici ilaçlarla birlikte uygulanmasından sonra, midazolamm klinik etkisinde artma ve uzun sürme olasılığı göz önünde bulundurularak, midazolam kullanımı sırasında klinik etkilerin ve hayati buİgularm izlenmesi tavsiye edilmektedir. CYP3A inhibİsyonunun büyüklüğüne bağlı olarak, midozolam dozu azaltılabilir. Tam aksine, CYP3A uyarıcı ilaç uygulanmış olması da, istenilen etkiyi elde etmek için yüksek dozlarda midazolam gereksinimine sebep olabilir.
CYP3A uyarılması ve ireversibl inhibisyonu durumunda (mekanizma bazlı inhibisyon), midazolam farmakokinetiği üzerindeki etki, CYP3A inhibitörü uygulanmasından sonraki birkaç gün ila birkaç hafta boyunca sürebilir. Mekanizma bazlı CYP3A inhibitör örnekleri: antibakteriyeller (örn. klaritromisin, eritromisin, izoniyazid), anti HIV ajanları (örn, HIV proteaz inh i biterleri, delavirdin), antihipertansifler (örn. verapamil^ diltiazem), seks steroidleri ve onların reseptör modülatörleri (öm. gestoden, raloksifen) ve birkaç bitkisel öğe (öm. bergamut (greyfiırt)). Diğer mekanizma bazlı inhibitörlere kıyasla, oral kontrasepsiyon için kullanılan etinilestradiol/norgestrel ve greyfurt suyu (200 mİ), i.v. midazolamm plazma konsantrasyonlarını değiştirmemektedir.
İlaçların inhibe etme/uyarma etkilerinin aralığı geniştir. Çok etkili bir CYP3A inhibitörü olan antifungal ketokonazol, i.v. midazolamm plazma konsantrasyonunu 5 kat kadar arttırmıştır. En güçlü CYP3A uyarıcılarmdan tüberkülostatik ilaç rifampisin ile birlikte uygulanması, intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonunda %60 azalmayla sonuçlanmıştır.
Midazolamın kullanım şeklİ, CYP3A raodülasyonunda farmakokinetik değişikliklerin büyüklüğünü belirler: (i) İntravenöz kullanımının, plazma konsantrasyonunda yarattığı değişikliğin az olması beklenir (ii) CYP3A modülasyonunun, rektal ve intramüsküier uygulamadan sonra ııiidazolaın farmakokineliği üzerindeki etkinliğini göyleren bir çalışma mevcut değildir. Rektal uygulamadan sonra, ilacm bir kısmı karaciğerden geçer ve kolonda gastrointestinaİ kanalın üst kısmma kıyasla daha az miktarda CYP3A eksprese edilir ve CYP3A modülasyonundan kaynaklanan midazolamm plazma konsantrasyonundaki değişikliğin rektal uygulamada

az

olması beklenir. intramüsküler uygulamadan sonra ilaç direk sistemik dolaşıma girer, etki süresi uzayabilse de CYP3A modülasyon etkisinin intravenöz midazolam ile benzer olması beklenir, (iii) Farmakokinetik kurallara paralel olarak, klinik çalışmalar tek doz i.v. midazolam uygulamasmın ardından, etki süresi uzayabilse de CYP3A modülasyonuna klinik etkinin minör olacağım göstermektedir. Bununla birlikte, uzun süreli midazolam uygulamasından sonra, CYP3A ınhlbisyonu varlığında etkinin hem büyüklüğü hem de sürekliliği artacaktır.
Aşağıdaki liste midazolamm intravenöz uygulanmasından sonraki klinik farmakokinetik ilaç etkileşimlerini göstermektedir. İn-vivo ve in-vitro olarak CYP3A modüle edici etki gösteren herhangi bir ilacm, midazolam plazma konsantrasyonlarım ve bağlantılı olarak etkilerini de değiştirme potansiyeli vardır. Bununla birlikte yukarıda belirtildiği gibi, intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonlarındaki değişikliğin az olması beklenir.

CYP3A inhibe edici ilaçlar


A^ole antifuiisalier:

Ketokonazol, intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonlarım 5 kat arttırırken, atılım yan-ömrünü de 3 kat arttırır. Eğer parenteral midazolam güçlü CYP3A inhibitörü ketokonazol ile beraber uygulanacaksa, solunum depresyonu ve/veya uzamış sedasyon durumuna karşı, bir yoğun bakım ünitesinde veya klinik gözlem ve gerekirse uygun medikal girişimin yapılabileceği bir ortamda uygulanmalıdır. Midazolamm özellikle birden fazla i.v. dozu uygulanacaksa^ ilacın aralıklarla verilmesi ve doz ayarlaması yapılmasına dikkat edilmelidir.

Fiukonazol iti-akonazol ve vorikonazoL2APosakonazoL

intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonlarım 2 kat arttırır.

Makroiid aniibivotikİer:


Eritromisinj midazolamm atılım yarı-ömrünün 1.5-1.8 kat arttırarak intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonlarını 1,6-2 kat arttırmıştu:.
Klaritromisin, atılım yarı-ömrünün 1,5-2 kat arttırarak midazolamm plazma konsantrasyonlarını 2.5 kat arttırmıştır.

HIV proieaz inhihitörleri:5AHistamirj reseptör 2 antasonisti:

Simetidin, midazolamm sabit plazma konsantrasyonunu %26 arttırmıştır.

Kalsiyum kanal blokörleri:Çeşiili İlaçlar/Bitkiler:

Atorvastatin, kontrol grubuna kıyasla i.v. midazolamm plazma konsantrasyonlarında yaklaşık 1.4 katlık bir artış göstermiştir.

CYP3A uyarıcı ilaçlar


Rifampisin^ intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarım 7 günlük 600 mg rifampisin kullanımı sonunda, yaklaşık

%60

azaltmıştır. Atılım yan-ömrü ise %50-60 oranında kısalmıştır.

Bitkiler ve yiyecekler:

Echinacea purpurea kökünün eksiraktı, yan-ömür zamamm yaklaşık %42 kısaltarak, Lv, midazolam plazma konsantrasyonunu %20 azaltmıştır. St John's woıt, atılım yan-ömürünü yaklaşık %15-17 kısaltarak, midazolamın plazma konsantrasyonlarım yaklaşık %20"40 azaltmıştır.

Akiit protein yer değişimi:

Valproik asit: Bir çalışmada midazolamın valproik asit tarafından yapılan protein, potansiyel ilaç etkileşim mekanizması olarak söz edilmiştir. Metodolojik kaygılardan dolayı, bu çalışmamn klinik ilişkisinden çok az söz edilmiştir. Bununla birlikte, valproik asitin yüksek terapötik plazma konsantrasyonlarma bağlı olarak, midazolamın göze çarpan klinik etkisiyle sonuçlanan akut doz ayarlamalarında, midazolamm protein yer değişimi gözardı edilemez.

Farmakodinamik liaç-iiaç Etkileşmeleri


Midazolamın diğer sedatif/hipnotik ajanlarla, alkol dahil, birlikte uygulanmasmm artmış sedatifilılpnotik etkiler ile sonuçlanması muhtemeldir. Örnekler şunlardır; opiaytiar/opioidlar (analjezik, antitussif veya ilave tedaviler olarak kullanıldıklarında), antipsikotikler, anksiyolitik veya hipnotik olarak kullanılan diğer benzodiazepinler, barbitüratlar, propofol, ketamin, etomidat, sedatif antidepresanlar, antilıistaminikler ve merkezi etkili antihipertansif ilaçlar. Midazolam, inhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyonunu (MAK) düşürür. Midazolam alkol dahil herhangi bir merkezi etkili depresan ile birlikte uygulandığında, sedasyon> solunum ve hemodinamik parametrelerde artan miktarda etkiler oluşabilir, bu nedenle hayati belirtilerin takip edilmesi gerekmektedir. Midazolam alan hastalarda alkolden kaçınılmalıdır

(Ekz. 4.4 Özel kullamm uyarıları ve önlemleri),


Bkz. Alkol dahil diğer merkezi sinir sistemi depresanlarmın doz aşımı ile ilgili uyarıini

kısmen tersine çevirir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi:

D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kaduilar/Doğum kontrolü (Kontrasepsİyon)


Herhangi bir uyan bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi


Midazolamm gebelik sırasmdaki güvenliğiyle ilgili yeterli bilgi yoktur. Benzodiazepinler, daha güvenli bir alternatif olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Gebeliğin son 3 ayında midazolam alımı ya da doğum sırasında yüksek dozlarda uygulanması ile fetal kalp atımında düzensizlik, hipotoni, emmenin azalması, hipotermi ve yenidoğanda orta derecede solunum depresyonu oluştuğu bildirilmiştir. Ayrıca gebeliğinin son dönemlerinde uzun süre benzodiazepin kullanan annelerin bebeklerinde fiziksel bağımlılık gelişebilir ve doğum-soması dönemde ilacm kesilmesine bağlı semptom riski artabilir. Midazolam gebelik döneminde kesinlikle gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Sezeryan için kullanımından kaçınılması tercih edilir.

Laktttsyon dönemi


Midazolam anne sütüne düşük miktarlarda geçmektedir. Emziren anneler, midazolam uygulandıktan sonra 24 saat süreyle emzirmemeleri gerektiği konusunda uyanlmalıdır.

Üreme yeteneği (feriUite)


Üreme yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

4.7 Araç vc makine kullanıım üzerindeki etkiler

Sedasyon, amnezi, konsantrasyon bozukluğu ve

kas

fonksiyonlarmda bozukluklar araç ve diğer makineleri kullanma becerilerini bozan Dormicum uygulanmadan önce hastaya tam iyileşene kadar araç veya makine kullanmaması konusunda uyanda bulunulmalıdır. Bu aktivitelere ne zaman yeniden başlanacağma hekim karar vermelidir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Midazolam kullanımına bağlı istenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi suiiianmıştır.
Çok yaygm (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/L000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Pazarlama sonrası deneyim


Dormicum enjeksiyonundan sonra şu istenmeyen etkilerin oluştuğu bildirilmiştir:

Bağışıklık sısiemi bozuklukları:

Bilinmiyor: Genel aşın duyarlılık reaksiyonlan (deri reaksiyonları, kardiyovasküler reaksiyonlar, bronkospazm), anafı laktik şok.

Psikiyatrik bozukluklar:

Konfuzyon, öfori, halüsinasyonlar, ajitasyon, istemsiz hareketler (tonik/klonik hareketler ve kas titremeleri), hiperaktivite, düşmanlık, ölke reaksiyonu, saldırganlık, paroksismal heyecanlanma ve saldırı gibi paradoksal reaksiyonlar özellikle çocuklarda ve yaşlılarda bildirilmiştir.

Bağımlılık:Sinir sistemi bozuklukları:

Bilinmiyor: Uzamış sedasyon, dikkat azalması, baş ağrısı, baş dönmesi, ataksi, ameliyat sonrası sedasyon; uygulanan dozla doğru orantılı anterograd anmezi. Anterograd anmezi işlemin sonunda görülmeye devam edebilir ve izole olgularda uzun süreli amnezi bildirilmiştir.
Prematüre bebeklerde ve yeni doğanlarda konvül siy onlar bildirilmiştir.
Tiı 11 nmIrcıriHAOnır^fıtQ Ir11
A1. j 111 ^ X | JT i , I 1 i 1 U i. UJ i IlUL UU rtMlVAl jr VI-
görülmüştür. Bunlar kalp durmasij hipotansiyon, bradikardi, vazodilatatif etkilerdir. Yaşamı tehdit eden olaylar 60 yaşın üstündeki yetişkinlerde, önceden solunum yetmezliği olanlarda veya kardiyak işlevleri bozulmuş hastalarda, özellikle de enjeksiyon çok hızlı yapıldığında veya yüksek doz uygulandığında daha sık görülür

(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).


Solunum bozuklukları:(Bkz. 4,4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri),

hıçkırık görülebilir,

Gastrointestinal sisfem bozuklukları:

Bilinmiyor: Bulantı, kusma, konstipasyon, ağız kuruması

Deri ve diğer bölgeler:

Deri döküntüsü, ürtiker, pruritus.

Tüm vücutla ve uygulama bölgesinde görülen bozukluklar:

Enjeksiyon bölgesinde eritem ve ağrij tromboflebit, tromboz.

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürsel komplikasyonlar:

Yaşlı benzodiazepin
kullanıcılarında, düşme ve kırık riskinde artış kaydedilmiştir.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar


Benzodtazepinler genel olarak uyuklama, ataksi, konuşma bozukluğu ve nistagmusa neden olur. Eğer Dormicum tek başına kullanıldıysa, doz aşımı nadiren hayatı tehdit edicidir ama arefleksi, apne, hipotansiyon, kardiyorespiratuar depresyon ve nadir_durumlarda komaya yol açabilir. Koma, eğer ortaya çıkarsa, genellikle bir kaç saat içinde sona erer ama özellikle yaşlı hastalarda devam edebilir ve yineleyebilir Benzodiazepinlerin solunum depresyonu etkilerij solunum rahatsızlığı olan hastalarda daha ciddidir. Benzodiazepinler alkol dahil MS S depreş anlarının etkilerini artırır.

Tedavi


Hastanın hayati belirtileri izlenmeli ve hastanın klinik durumunun gerektirdiği gibi destekleyici ölçümleri başlatılmalıdır. Özel durumlarda kardiyorespiratuar etkiler ve merkezi sinir sistemi etkileri için hastalar semptomatik tedaviye ihtiyaç duyabilir.
Eğer ağızdan alınmışsa ileri absorbsiyon, uygun bir metod kullanılarak engellenmelidir, örneğin 1-2 saat içerisinde aktİf kömür ile tedavi edilmelidir. Eğer aktif kömür kullanıldıysa, uykuya meyilli hastalarda hava yolu koruması zorunludur. Rutin bir yöntem olmamasma rağmen, karma beslenme durumlarında gastrik lavaj düşünülebilir.
MS S depresyonunun ciddi olduğu durumlarda benzodiazepin antagonisti olan flumazenil (Anexate) kullanımı düşünülebilir. Bu yanlızca sıkı izleme koşullan altında uygulanmalıdır. Çok kısa bir yarılanma ömi'üne (yaklaşık 1 saat) sahip olduğundan flumazenil uygulanan hastalar, etkileri geçmiş olsa bile en az 1 saat gözlemlenmelidir. Nöbet eşiğini düşüren ilaçlarm (örn. Trisıklik antidepresanlar) varlığında Flumazenil olağan üstü dikkatle uygulanmalıdır. Bu ilacın doğru kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi İçin, Flumazenil'in (Anexate) kullanma talimatına bakımz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Sedatif ve hipnotikler; benzodiazepin türevleri, ATC kodu: N05CD08

Etki mekanizması:

Dormicum'un etken maddesi olan midazolam, bir imidazobenzodiazepin grubu türevidir. Serbest bazdır ve suda çözünürlüğü düşük olan lipofilik bir maddedir. İmidazobenzodiazepin halkasının 2, konumunda bulunan bazik özellikteki azot atomu, midazolamın asitlerle suda çözünebilen tuz oluşturmasını sağlar. Midazolam m farmakolojik etkisi hızh başlar ve hızlı metabolize olduğu için kısa sürer. Midazolam, düşük toksisitesinden dolayı geniş bir tedavi alanına sahiptir. Midazolam çok hızlı bir sedatiftir ve belirgin yoğunlukta sedasyon özelliğine sahiptir. Anksiyolitik, antikonvülsan ve kas gevşetici etkileri de bulunmaktadır. İ.m. ve i.v. uygulamadan sonra kısa süreli anterograd amneziye sebep olur (Hasta, ilacm etkisinin en güçlü olduğu dönemdeki olayları hatırlayamaz).

Emi Um


intramüsküier enjehiyondan sonra emi Um:

Midazolamm kas dokusundan emilimi hızlı ve tamdır. Maksimum plazma konsantrasyon]anna 30 dakika içinde ulaşılır. İ.m. enjeksiyon sonrası mutlak biyoyararlanım %90'm üzerindedir.

Rekiai uygulamadan sonra emilim:

Rektal uygulamadan sonra midazolam hızla emilir ve yaklaşık 30 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonuna erişilir. Mutlak biyoyararlanım yaklaşık %50'dir.

Dağılım


Midazolam i.v. enjekte edildiğinde, plazma konsantrasyonu-zaman eğrisinde bir veya iki ayn dağılım fazı görülür. Sabit durumda dağılım hacmi ,0.7-1.2 L/kg'dır. Midazolamm proteinlere bağlanma oram % 96-98 arasmdadır. Plazma protein bağlanmasının majör ftaksiyonu albumindir, Serebrospinal sıvı İçine yavaş ve önemsiz bir midazolam geçişi vardır, insanlarda, midazolamm plasentadan yavaşça geçtiği ve fetal dolaşıma girdiği gösterilmiştir. Midazolam az miktarda anne sütünde bulunmuştur.

Metabolizma


Midazolam hemen hemen tümüyle biyotransfonnasyona uğradıktan sonra atılır. Midazolam sitokrom P450 3A4 izozhni tarafından hidroksillenir ve majör idrar ve plazma metaboliti a-hidroksimidazolamdır. a-hidroksimidazolamm plazma konsantrasyonu, ana bileşiğin %12'sidir, a-hidroksimidazolam farmakolojik olarak aktiftir, fakat intravenöz midazolamm etkilerine katkısı sadece minimal (yaklaşık %10) düzeydedir Midazolamm oksİdatif metabolizmasında genetik bir polimorfızme rastlandıgma dair kamt yoktur.

EUminasyon


Sağlıklı gönüllülerde» eliminasyon yan-ömrü 1.5-2.5 saat, plazma klerensi ise 300-500 mL/dak arasında değişmektedir. Midazolam genel olarak böbrek yoluyla vücuttan atılır; dozun yo60-80 kadan İdrardan glukurokonjuge a-hidroksimidazolam olarak atılır. Dozun %1'den azı, değişmemiş halde İdrardan geri alımr Metabolitin eliminasyon yan-ömrü 1 saatten kısadır. Midazolamm eliminasyon kinetiği İ.v. infuzyon veya bolus enjeksiyon şeklinde uygulandığmda, farklılık göstermez.

Özel popiilasyofilara ilişkin ek bilgiler


Böbrek yetmezliği:(Bkz. 4.4 özel kullanım uyanları ve önlemleri ve 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli; Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler; Böbrek yetmezliği).


Karaciğer yetmezliği:{Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).


Yaşlılar:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri ve Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Gej'iyathk kullanım).


Çocuklar:Yz){Bkz.


4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).


Yenidoğanlar:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemle?'i).


o bezler:

Obezlerde ortalama yarı-ömür, o bez olmayan hastalara kıyasla daha fazladır (8,4-
2.7 saat). Bu toplara vücut ağırlığına ayrılmış dağılım hacmindeki %50 artıştan dolayıdır. Obez ve obez olmayan hastalarda klerenste kayda değer bir farkhhk yoktur.

Kritik hastalar:(Bkz. 4A Özel kullan mı uyanları ve önlet filen).


Kalp yelmezliği:{Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).


5.3 Klinik nnce.si giivcnlilik vmlcri
Geçerli değildir,
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür, hidroklorik asit çözeltisij sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Bu tıbbi ürün, özel doz talimatlarmda belirtilen parenteral çözeltiler dışında diğer çözeltilerle seyreltilmemelidir

(Bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli)


Diğer ilaçlarla kanştmlarak uygulanacaksa, uygulamadan önce geçimsizlik olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Midazolam, bikarbonat içeren çökeltilerde çöker. Teorik olarak, midazolamın enjeksiyonluk çözeltisij nötr veya alkali pHMarda stabil olmayabilir. Midazolam, albümin, amoksisilin sodyum, ampisilin sodyum, bumetanit, deksametazon sodyum fosfat, dimenhİdrinat^ floksasilin sodyum, fiırosemid, hidrokortizon sodyum süksinat, pentobarbİtal sodyum, perfenazin, proklorperazin edisilat, ranitidin veya tiyopental sodyum veya trimetoprim-sulfametoksazol ile karıştınlırsa hemen beyaz bir çökelti oluşur.
Nafsilin sodyum ile birlikte bulanıklık oluşumunu takiben beyaz bir çökelti oluşur. Seftazidim ile birlikte bulamklık oluşur.
Metotreksat sodyum ile birlikte sarı bir çökelti oluşur. Klonidin hidroklorür ile birlikte turuncu bir renk değişikliği meydana gelir. Omeprazol sodyum ile kahverengi bir renk

ir 1riı rai l'O L" ı Vvj=ı.*^ trja t ^İtmnr' c*ı ti a t-« ı1v3 Inı»*

ItLU^L^WL1 L/li \^İU^UL«

i.

ı3VfU.JUIli IIV Uii V/ALİl.*
Aynca midazolam, asiklovirin, albümin^ alteplaz, asetazolam disodyum, diazepam, enoksimon, flekainid asetat, fluorourasil, imipenem, mezlosilin sodyum, fenobarbital sodyum, fenİtoin sodyum, potasyum kanrenoate, sulbaktam sodyum, teofılin, trometamol, ürokinaz ile kanştırılmamahdır.

6.3 Raf ömrü

5 yıl
6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar
30®C'nin altındaki oda sıcaklığmda saklayımz. Dormicum ampuller patlama olasılığı nedeniyle dondurulmamalıdır. Oda sıcaklığında çalkalama ile çözünen bir çökelme görülebilir. Işıktan koruyunuz.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Dormicum 50 mg ampul, 10 mriik 5 adet cam ampul içeren ambalajlardadır. Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Herhangi bir kullamlmamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBt

Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah.Basm Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 23 10

8. RUHSAT NUMARASI

30.06.2009- 128/20

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 30.06.2009 Ruhsat Yenileme Tarihi:

10. KUB'UN YENILENME TARIHI

İlaç Bilgileri

Dormicum 50mg/10ml i.v. çözelti içeren ampul

Etken Maddesi: Midazolam

Atc Kodu: N05CD08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.