Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dormicum 15mg/3ml i.v./i.m. çözelti içeren ampul Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » TRANKİLİZANLAR » Benzodiazepin Türevi İlaçlar » Midazolam

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DORMICUM 15 mg/3 mİ iv/im çözelti içeren ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Bir ampul 15 mg midazolam içerir. Yardımo maddeler için, bkz. 6.L

3. FARMASÖTİK FORM

Steril ampul

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Dormicum kısa sürede etki eden sedatif bir ilaç olarak aşağıdaki endikasyonlara sahiptir:

Yetişkinlerde


¦ Diagnostik veya cerrahi girişimler öncesinde ve süresince, lokal anestezi ile birlikte ya da tek başma bilinçli sedasyon oluşturmak.
¦ Anestezi
- Anestezi indüksiyonu öncesi premedikasyon ¦ Anestezi indüksiyonu
- Kombine anestezide sedatif olarak
- Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak

Çocuklarda


*

Diagnostik veya cerrahı girişimler öncesinde ve süresince, lokal anestezi ile birlikte ya da tek başma bilinçli sedasyon oluşturmak

* Anestezi

- Anestezi indüksiyonu öncesi premedikasyon

Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak amacı İle kullamlabilir.

4.2 Pozoloji vc uygulama şekli

KLİNİK KULLANIMA MAHSUSTUR.

Standart doz


Midazolam yavaş uygulamayı ve her hastada ayn dozlamayı gerektiren potent bir sedatif ajandır.
Doz her bireyde ayrı ayarlanmalı ve hastamn klinik gereksinimi, fiziksel durumu, yaşı ve kullanmakta olduğu ilaçlara bakılarak, istenen sedasyon düzeyine güvenli bir şekilde erişilmesi için doz tİtrasyonu şiddetle tavsiye edilmektedir.
60 yaşın üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda^ yüksek risk grubundaki hastalarda ve çocuk hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve her bir hastayla ilgili risk faktörleri dikkate alınmalıdır.
intravenöz enjeksiyondan sonra ilaç 2 dakika içinde etkisini gösterir. Maksimum etki 5 ila 10 dakika sonra elde edilir.
Standart dozlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Detaylar tablodan sonraki metinde yer almaktadır.

Tablo 1 Standart dozlar

Endikasyon

60 yaşın altındaki yetişkinler

60 yaşın üstündeki yetişkinler, kritik hastalar, yaksek risk grubundaki hastalar

Çocuk hastalar

Bilinçli scdasyon

/.V.

ı.v.Başlangıç dozu: 2-2,5 mg Titrasyon dozları: 1 mg Toplam doz: 3,5-7,5 mg

Başlangıç dozu: 0.5-1 mg Titrasyon dozları: 0,5-1 mg Toplam doz: <3,5 nıg

Âu

6 ayIfk-Syaş6-12yaş

Başlangıç dozu: 0.025-0.05 m&T<g
Toplam doz: <10 mg

lİ-16yaşRektat >6 ayhkun. I-İSyaşmg/kgAnestezi
premedikasyonu

r,v.


tekrarlanabilir 1-2 mg

i.nu


0.07-0 J mg/kg

Lv,


Başlangıç dozu: 0.5 mg Yavaş titrasyon gerekli

un.


0.025-0.05 mg/kg


Rektal 6 ayltk(an büyüklerdet.nı. I-JSyaş


0.08-0.2 rag/kg
Anestezi indûks iyonu

Çocuk hastalarda endike değildir

Lv.LV.0.15-0.2 mg/kg (0.3-0.35

mg/kg premedikasyonsuz)0,05-0,15mg/kg (0.15-0.3

mg/kg premedikasyonsuz)Çocuk hastalarda endike değildir

Kombine anestezide sedatif olarak

Lv.ı.v.Arabkl] 0,03-0.1 mg/kg dozları veya 0.03-0,1 mg/kg/saat sürekli

infüzyon

_

< öO yaş yetişkinler için tavsiye edilen dozdan daha az

Yükleme dozu: 1-2.5 mg'lık artışlarla 0.03-0.3 mg/kg İdame doz; 0.03-0.2 mg/kg/saat
Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak

f.v.

32 haftadan küçük doğmuş yetti doğandaLv. 32 haftadan büyük doğmuş yeni doğanda (6 aya kadar)


t.v.0,06 mg/kg/saat

i.v. 6 aydan büyük

Yükleme dozu; 0,05-0.2 mg/kg İdame doz: 0.06-0.12 mg/kg/saat

Bilinçli sedasvon


Tamsal veya cerrahi müdahaleden önce bazal (bilinçli) sedasyon için Dormicum i.v. yolla uygulanır. Doz her hastada ayn ayarlanmalı, titre edilmeli ve hızlı veya tek bolus enjeksiyonla uygulanmamalıdır, Sedasyonun başlangıcı hastanm fiziksel durumuna ve dozlamanın ayrmtılarına (uygulama hızı, doz miktarı) göre her hastada farklı olabilir. Gerekirse, bireyin ihtiyacına göre sonraki dozlar uygulanabilir. Solunum fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda bilinçli sedasyon belirtilerine özellik dikkat gerekmektedir

(Bkz,


4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri).


Yeiişkinier


Dormicum'un İ.v. enjeksiyonu hızı yaklaşık 1 mg/30 saniye olacak şekilde yavaş uygulanmalıdır 60 yaşın altındaki yetişkinlerde ilk doz işleme başlanmadan 5-10 dakika önce uygulanan 2-2.5 mg'dır. Gerektiğinde 1 rag'lık dozlarla devam edilebilir. Toplam dozların ortalama 3.5-7,5 mg arasmda değiştiği saptanmıştır. 5.0 mg'ın üzerinde doz uygulanması genelde gerekmez.
60 yaşın üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda ve yüksek risk grubundaki hastalarda ilk doz, işleme başlanmadan 5-10 dakika önce uygulanmalı ve 0.5-1,0 mg civarma düşürülmelidir. Gerektiğinde 0.5-1 mg'lık dozlarla devam edilebilir. Bu hastalarda maksimum etkiye daha yavaş ulaşıldığmdan fazladan verilecek Dormicum dozu çok yavaş ve dikkatli biçimde titre edilmelidir. Genel olarak toplamda 3.5 mg^n üzerindeki dozlara gerek duyulmaz.

Çocuk hastalar IV. uygulama:


Dormicum istenen klinik etkiye ulaşılana kadar yavaş titre edilmelidir. İlk Dormicum dozu 2^3 dakika İçinde uygulanmalıdır. Doz uygulandıktan sonra işleme başlamadan veya dozu tekrarlamadan önce sedatif etkinin tam anlamıyla değerlendirilmesi için 2-5 dakika beklenmesi tavsiye edilmektedir. Daha ileri dü^^eyde sedasyon gerekirse, istenen sedasyon düzeyine erişinceye kadar küçük artışlarla titrasyona devam ediniz. Bebeklerde ve 5 yaşın altındaki çocuklarda büyük çocuklara ve adolesanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek dozlara gerek duyulabilir.

1) Aiiı aylıktan küçük çocuk hastalar:

Altı aylıktan küçük çocuk hastalar solunum yolu tıkanmasma ve hipoventilasyona daha duyarlıdır, bu nedenle altı aylıktan küçük çocuklarda bilinçli sedasyon kullanılması önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda klinik etki sağlanana kadar küçük artışlarla titrasyon yapılması ve dikkatli izleme şarttır.

2) Aiiı aylık ile 5 yaş arasındaki çocuk hastalar:(Bkz. 4,4 Özd kullamm uyanları ve önlemleri).


3) 6-İ2 yaş arasındaki çocuk hastalar:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).


4) 13-16 yaş arasındaki çocuk hastalar:

Yetişkinlerle aynı doz uygulanır.

Rektal uygulama (Altı aylıktan büyük çocuk hastalar)


Toplam Dormicum dozu 0.3-0.5 mg/kg arasmda olmalıdır. Toplam doz bir kerede uygulanmalı ve tekrarlanan rektal uygulamadan kaçınılmalıdır. Bu ponulasyonda mevcut veriler sınırlı olduğundanj altı aylıktan küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir

(Bkz. Özel Doz Talimatları), i.m. uygulama (1-16 yaş çocuk hastalar)


Tavsiye edilen doz arahğij işleme başlanmadan 5-10 dakika önce 0.05-0.15 mg/kg'dır. Genelde toplam 10.0 mg'ın üzerindeki dozlara gerek duyulmaz. Yalmzca istisnai durumlarda i.m. uygulama yapılmalıdır. İ.m, enjeksiyon ağrılı olabileceğinden rektal uygulama tercih edilmelidir. 15 kg vücut ağırhğımn altındaki çocuklarda, l mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar 1 mg/ml'ye seyreltilmelidir.

Anestezi - Fretnedikasvon


işlemden hemen önce uygulanan Dormicum premedikasyonu sedasyon sağlar (uykunun veya uyuklamanın indüksiyonu ve kavrayışta azalma) ve ameliyat öncesinde belleği zayıflatır. Dormicum antikolinerjik maddelerle beraber de uygulanabilir. Bu endikasyonda Dormicum i.v. veya i.m. yolla (anestezi indüksiyonundan 20-60 dakika önce büyük bİr kas kitlesinin derinlerine) veya tercihen çocuklarda rektal yolla uygulanmalıdır. Hastalar arası hassasiyet çeşitlilik gösterdiğinden ve aşın doz semptomlan oluşabileceğinden uygulamadan soma hastanın yeterli bir süre gözlenmesi gerekmektedir.

Yetişkinier


Ameliyat öncesi sedasyonun sağlanması ve ameliyat öncesinde belleği zayıflatmak için ASA Fiziksel Dunun I ve II olan ve 60 yaşın altındaki yetişkinler için önerilen doz gerektikçe tekrarlanarak 1-2 mg i.v. veya 0.07-0.1 mg/kg i.m.'dir.
Dormicum 60 yaşın üstündeki yetişkinlere, kritik hastalara, yüksek risk grubundaki hastalara uygulanacağı zaman doz azaltılmalı ve her hastada ayn ayarlanmalıdır. Tavsiye edilen başlangıç i.v. dozu 0*5 mg'dır ve gerektikçe yavaş yavaş titrasyonla doz artınmı yapılmalıdır. Dozlar arasındaki etkiyi tam olarak değerlendirebilmek için 2-3 dakika beklenmelidir. Aym anda narkotik kullanılmıyorsa 0.025-0.05 mg/kg'lık i.m. doz uygulanması önerilir. Klasik doz 2-3 mg'dır.

Çocuk hastalar


Rektal uygulama (Altı aylıktan hüyük)


Genelde 0.4 mg/kg'lık toplam Dormicum dozu (0.3-0.5 mg/kg arasında değişir) anestezi indüksiyonundan 20-30 dakika önce uygulanmalıdır. Mevcut veriler sınırlı olduğundan, altı aylıktan küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.
/.

m. uygulama (1-15 yaş)


İ,m. enjeksiyon ağniı olabileceğinden yalmzca istisnai durumlarda bu yol kullamlmalıdır. Rektal uygulama tercih edilmelidir. Bununla birlikte, 0.08-0.2 mg/kg'lık doz sınırlarında verilen i.m. Dormicum'ıın etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir. 1-15 yaşındaki çocuklarda vücut ağırlığıyla ilişkili olarak yetişkinlerdekinden oransal olarak daha yüksek dozların uygulanması gerekir. Dormicum'un anestezi indüksiyonundan 30-60 dakika önce büyük bir kas kitlesinin derinlerine uygulanması önerilir. 15 kg vücut ağırlığının altmdaki çocuklarda, 1 mg/mPnin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar İmg/mPye seyrelt ilmelidir.

Anestezi indüksiyonnYetişkinler


Başka anestetik ajanlar uygulanmadan önce anestezi indüksiyonu için Dormicum kullamidığında hastaların verdikleri yanıtlar değişebilir. Doz, hastamn yaşına ve klinik durumuna bakılarak istenen etkiye ulaşılmcaya kadar titre edilmelidir. Başka i.v. veya inhalasyon ajanları uygulanmadan önce veya kombine olarak anestezi indüksiyonu için Dormicum kullanıldığında, herbir ajamn ilk dozu anlamlı derecede azaltılabilir (genel başlangıç dozunun %25Mne kadar). İstenen anestezi düzeyine aşamalı titrasyonla ulaşılır, Dormicum^un i.v. indüksiyon dozu küçük artışlarla yavaş uygulanmalıdır. Birbirini izleyen her artış arasmda 2 dakika bırakacak biçimde, her artış 20-30 saniye içinde 5 mg' ı geçmeyen dozda verilmelidir.

60 yaşm altındaki yetişkinlerde


20-30 saniye içinde, i.v. yolla uygulanan ve etki sağlaması için 2 dakika beklenen 0.2 mg/kg'İlk doz yeterli olur. Premedikasyon uygulanmamış hastalarda, doz daha yüksek olabilir (0.3-0.35 mg/kg); bu doz 20-30 saniye içinde i.v. yolla uygulamr ve etki görülmesi için 2 dakika beklenir, indüksiyon tamamlanmak isteniyorsa hastanın başlangıç dozunun yaklaşık %25'i kadar artışlar yapılabilir. İndüksiyon, inhalasyonla alman uçucu, sıvı anestetik maddelerle de tamamlanabilir. Dirençli vakalarda indüksiyon için toplam 0.6 mg/kg'lık doz kullanılabilir ancak bu tip büyük dozlar iyileşme dönemini uzatabilir.

60 yaşın üstündeki yetişkinlerde (b^itik hastalar ve yüksek risk grubundaki hastalar)


1.

Premedikasyon uygulanmamış hastalarda,

en düşük başlangıç dozu 0.15-0.2 mg/kg olarak önerilmektedir.
2.

Prem^dikasyon uygulanmış hastalarda,

20-30 saniye içinde, ı,v. yolla uygulanan ve etki sağlaması için 2 dakika beklenen 0.05-0.15 mg/kgMık doz yeterli olur.

Çocuk hastalar


Çocuklardaki deneyimleri çok sınırlı olduğu için, anestezi indüksiyonu için Dormicum'un kullanımı sadece yetişkinlerle sımrlıdır.

Kombine anestezide sedatif bileşen


Yetişkinler


Dormicum kombine anestezide sedasyon için ya aralıklı olarak küçük i.v. dozlan şeklinde (0.03-0.1 mg/kg arasmda değişir) veya sürekli i.v. Dormicum infiizyonu şeklinde (saatte
0.03-0,1 mg/kg arasmda değişir), tipik olarak analjeziklerle beraber uygulanır. Doz ve doz aralıkları hastanm bireysel yamtma göre değişir. 60 yaşın üstündeki yetişkinlerde^ kritik hastalarda ve/veya yüksek risk grubundaki hastalarda daha düşük idame dozlar gerekecektir.

Çocuk hastalar


Çocuklardaki deneyimleri çok sınırlı olduğu için, kombine anestezide sedatif olarak Dormicum'un kullanımı sadece yetişkinlerle sınırlıdır.

Yosun bakım ünitelerinde sedasyon


İstenen sedasyon düzeyine erişmek için Dormicum dozu hastanm klinik gereksiniminej fiziksel durumuna, yaşına ve kullanmakta olduğu ilaçlara bakılarak^ sürekli infüzyondan veya aralıklı bolustan sonra aşamalı olarak titre edilmelidir

(Bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).


Yetişkinler


Lv. yükleme dozu; 0.03-03 mg/kg, artışlarla yavaş uygulanmalıdır. 1-2.5 mg'lık artışlar, birbirini izleyen artışlar arasmda 2 dakika beklenerek, 20-30 saniye içinde enjekte edilmelidir. Hipovolemik, vazokonstriksiyonlu veya hipotermik hastalarda yükleme dozu azaltılmalı veya allanınalıdır. Donnicuııı potenl analjeziklerle beraber vcrilcccksc analjezikten kaynaklanan sedasyondan sonra Dormicum'un etkilerinin güvenle titre edilebilmesi için analjezik ajan daha önce verilmelidir.
İ.V. idame dozu; 0.03-0^2 mg/kg/saat arasında değişir. Hipovolemik, vazokonstriksiyonlu veya hipotermik hastalarda idame dozu azaltılmalıdır. Sedasyon düzeyi hastanm durumu izin veriyorsa düzenli olarak izlenmelidir. Uzun süreli sedasyonda, tolerans gelişebilir ve doz artırılmak zorunda kalmabilir.

Çocuk hastalar


Vaktinden Önce doğan (preterm) bebekler ve yenidoğanlarda veya 15 kg vücut ağırlığının altmdaki çocuk hastalarda 1 mg/ml'nin üzerindeki mida-zolajn konsantrasyonJan önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar İmg/ml'ye seyre İti İmelid ir.

Altı aylığa kadar olan çocuk hastalar


Dormicum sürekli i.v. infuzyon şeklinde veri

lm

elidir:
¦ 32 haftadan küçük yenidoğanlarda: başlangıç dozu 0.03 mg/kg/s (0.5 jıg/kg/dak)
- 32 haftadan büyük yenidoğaniardan altı aylığa kadar olan çocuklarda: başlangıç dozu 0.06 mg/kg/s (1 ji/kg/dak)
Intravenöz yükleme dozlan yenidoğanlarda uygulanmamalıdır, onun yerine terapötik plazma düzeylerine ulaşılması için ilk birkaç saatte infuzyon daha hızlı yapılabilir. Etkili olası en düşük dozu uygulamak ve ilacın birikme potansiyelini azaltmak için özellikle ilk 24 saatten sonra infuzyon hızı dikkatle ve sık sık izlenmelidir. Hastalar, solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısmdan dikkatle izlenmelidirler.

Altı aylıktan büyük çocuk hastalar


Entübe ve ventile edilen hastalarda, istenen klinik etkinin sağlanması için 0.05-0.2 mg/kg'hk yükleme i.v. Dormicum dozu en azmdan 2-3 dakika süreyle yavaşça uygulanmalıdır. Dormicum hızlı intravenöz doz biçiminde verilmemelidir. Yükleme dozunu, saatte 0.06-0,12
mg/kg'lık (1-2 pıg/kg/dak) sürekli i.v. infüzyon İzler. Infüzyon hızı gerekirse artırılabilir veya azaltılabilir (genelde ilk veya sonraki infiizyon hızının %25^i oranında) veya istenen etkinin artırılması ya da korunması için destekleyici i.v. Dormicum dozları uygulanabilir. Hemodinamİk dengesi bozulmuş hastalarda Dormicum infüzyonuna başlanırken klasik yükleme dozu küçük artışlarla titre edilmelidir ve hasta hemodinamik dengesizlikler açısmdan (öm. hipotansiyon) izlenmelidir. Bu hastalar Dormicum'un solunum depresan etkisine karşı da d uyarlıdır ve solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmelidirler.
Nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur.

Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir. Testere kullanılmasına gerek yoktur.

Özef popülasyonlara ilişkin ek bilgiler


Böbrek yetmezliği


Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <10 ml/dak), bağlanmamış midazolamın farmakokinetiği sağlıklı gönüllıilerle rapor edilenler ile benzerdir. Kronik böbrek hastalığı olanlarda, a-hidroksimidazolam birikimi ve midazolamm klinik etkilerine, uzun süreli sedasyon ile sonuçlanan bir katkıda bulunabileceği gösterilmiştir.
Tablo

2

Midazolam İnfu2v0nunun kesilmesini takiben avılma süresi

Ayılma süresi (dak)

Hasta sayısı
Ortalama ± SD
Aralık
Tüm hastalar
37
27.8 ± 37.2
0-140
Böbrek veya karaciğer yetmezliği olmayan hastalar
24
13.6 ±16.4
0-58
Karaciğer yetmezliği olmayan böbrek yetmezliği olan hastalar
9
44.6 ±42.5
2-120
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar
2
-
124 - 140

Karaciğer yetmezliği


Karaciğer yetmezliği, i.v. midazolam klerensini azaltarak atılım yarı-ömrünü arttırır. Bu nedenle, klinik etkiler daha kuvvetli ve uzun süreli olabilir, ihtiyaç duyulan midazolam dozu azaltılabilir ve hayati belirtilerin düzenli izlenmesi sağlanmalıdır

(Bkz. 4,2 Pozoloji ve uygulama şekli4A Özel kuiiamm ıtyanları ve önlemleri).


Çocuk hastalar


• Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler ve yenidoğanlarda veya 15 kg vücut ağırlığının altındaki çocuk hastalarda 1 mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar İmg/mPye seyrelt ilmelidir.
¦ 6 aylıktan küçük çocuk hastalarda, solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlı olmalarından dolayı, yoğun bakım ünitelerinin haricinde i.v. ve rektal uygulama önerilmemektedir.
- Dormicum, veriler sınırlı olduğundan çocuklarda anestezi indük s iyonunda ve kombine anestezide sedatif olarak endike değildir.

Geriyatrik popiilasyon


60 yaşın üstündeki geriyatrik hastalar için gerekli dozlar daha düşüktür ve hayati fonksiyon değişikliklerinin erken belirtileri için sürekli olarak izlenmelidirler

(Bkz. 4.2 Fonoloji ve iiygıdama şekli ve 4.4 Özel kuUamın uyanları ve önlemleri).


Özel doz talimatları


İnfiizyon çözeltileri ile birlikle kullanımı:

Dormicum ampul çözeltisi, %0.9 sodyum klorür, %5 ve %10 dekstroz, %5 levüloz, Ringer ve Hartmann solüsyonları ile 100-1000 mL infiizyon solüsyonu içinde 15 mg midazolam oranında seyreltilebilir. Bu solüsyonlar^ oda sıcaklığında 24 saat veya 5®C'de 3 gün, fiziksel ve kimyasal olarak stabil kalır.
Diğer çözeltilerle yaşanabilecek potansiyel geçimsizlikleri engellemek için, Domıicuııı ampul çözeltileri yukarıda bahsedilenlerin dışmdaki çözeltilerle kanştınimamaüdu:. Ürün mikrobiyolojik açıdan hemen kullamlmalıdm Eğer hemen kullamimazsa, uygun saklama süresinde ve koşullarmda saklanması kuUamcmm sorumluluğundadır ve seyreltme kontrollü ve valide edihniş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece normalde bu süre 2-8®C*de 24 saatten fazla olmamalıdu". Dormicum ampuller tek kullanımlıktır. Kullanılmamış çözelti atılmalıdır. Kullanmadan önce çözelti görsel olarak incelenmelidir. Sadece partikülsüz berrak çözeltiler kullamlmalıdır.

Rektal uygulama:

Ampul çözeltisinin rektal uygulaması, şınnganın ucundaki plastik uygulama aracı ile yapılmaktadır. Eğer uygulanacak hacim çok küçükse, toplam hacim 10 mİ olana kadar su eklenebilir.
4.3 Kontrendikasyonlar
Benzodiazepinler veya İlacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Dormicum kullammı kontrendikedir.
Ağır solımum yetersizliği olan veya akut solunum depresyonla hastalarda bilinçli scdasyon için kullammı kontrendikedir.

4.4 Özci kullanım uyarılan ve önlemleri

Midazolam tecrübeli hekim tarafından ve tam teşekküllü solunum ve kardiyovasküler desteğin ve izlenmenin gerçekleştirilebileceği yerde ve solunum ve kardiyak advers olaylan tamma ve giderebilme üzerine eğitim almış kişilerce yalnızca yaşa ve büyüklüğe uygun resüsitasyon yapılabilen yerlerde uygulanmalıdır, çünkü midazolamın i.v. uygulaması miyokard kasıl maşım deprese edebilir ve apneye yol açabilir. Ender durumlarda ciddi kardiyorespiratuar advers olaylar gözlenmiştir. Bunlar solunum depresyonu, apne, solunum durması ve/veya kalbin durmasıdır. Bu tip yaşamı tehdit eden olaylar, enjeksiyon çok hızlı yapıldığmda veya yüksek doz uygulandığında daha sık görülür

(Bkz. 4.8 istenmeyen etkiler).

Solunum fonksiyonu bozuk hastalarda bilinçli sedasyonda kullanımında özel dikkat gerektirir,

Premedikasyon


Midazolam premedikasyon için kullanıldığında, hastalar arasında duyarlılık farklılık gösterdiğinden ve aşırı doz semptomları oluşabileceğinden, uygulamadan sonra hastamn yeterli bir süre gözlenmesi gerekmektedir.

Yüksek risk grubunda yer alan hastalar


Yüksek risk grubunda yer alan hastalara midazolam uygulanırken özel dikkat gösterilmelidir:
- 60 yaşın üstündeki yetişkiıüer
- Organ fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar:
• Solunum fonksiyonlarında bozukluk
- Böbrek fonksiyonlarında bozukluk
- Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk
- Kalp fonksiyonlarında bozukluk
- Özellikle kctrdiyüvaüküler durumu instabil olan pediyatrik hastalar
Bu yüksek riskli hastalara daha düşük doz uygulanması gerekir

{Bkz. 4.2 Pozoloji ve ıtygıdama şekli)

ve hayati fonksiyonlardaki değişikliklerin erken belirtileri açısından sürekli izlenmelidirler. Alkol ve ilaç bağımhhğı olan hastalarda benzodiazepinler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
Myastenia gravisli bir hastaya midazolam ile birlikte MSS depresam ve/veya kas gevşetici özellikteki bir madde verilirken özel önlem alınmalıdır.

Taburcu etme kriterleri


Dormicum aldıktan sonra, tedavi eden hekim tarafından önerildiği ve refakatçileri yanlarında olduğu zaman, hastalar hastaneden taburcu edilebilirler. Uygulama sonrasında eve giderken, hastaya refakat edilmesi önerilmektedir.

Tolerans


Dormicum yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) uzun süreli sedasyon amacıyla kullanıldığında etkinlik kaybı olduğu bildirilmiştir.

Yoksunluk semptomları


İlacın yoksunluk semptomlarmm görülme riski tedavinin aniden kesilmesinden sonra artacağından, özellikle uzun süreli sedasyon (örn: >2-3 gün) sonrası, dozun yavaş yavaş azaltılması önerilir._Aşağıdaki yoksunluk semptomları ortaya çıkabilir; baş ağrısı, kas ağrısı, anksiyete, gerginlik, huzursuzluk, konfuzyon, kolayca uyarılabilme (irritabilite), rebound insomnia, ruh hali değişiklikleri, halüsinasyonlar ve konvülsiyonlar

Amnezi


Midazolam anterograd amneziye yol açar. Uzun süreli amnezi, müdahaleden sonra taburcu edilen ve hastane dışmda izlenen hastalarda sorun yaratabilir.

Paradoksal reaksiyonlar


Midazolam uygulamasından sonra ajitasyon, istemsiz hareketler (tonik/klonik konvülsiyonlar ve kas tremoru dahil), hiperaktivite, düşmanlık, öfke reaksiyonu, saldırganlık, paroksismal heyecanlanma ve saldırı gibi paradoksal reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar enjeksiyon çok hızlı yapıldığında veya yüksek doz uygulandığında oluşabilir. Bu tıp reaksiyonlara karşı eğilim insidansı nadir olarak çocuklarda ve yüksek doz
i.v. uygulama yapılan yaşlılarda bildirilmiştir.

Midazolamm değişen eliminasyonu


CYP3A4'ü inhibe eden veya uyaran bileşikleri kullanan hastalarda, midazolam eliminasyonu değişkenlik gösterebilir ve midazolam dozunun duruma göre ayarlanması gerekebilir

(Bkz,


4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).KaTacıgQr{Bkz, 4,2 Pozoloji ve ıryguiama şekli; Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler). Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler


Trakealan entübe edilmemiş, 36. gebelik haftasmdan önce doğan preterm bebeklere sedasyon yapılırken, apne riskinde artış nedeniyle aşın dikkatli olunması önerilir. 36. gebelikten haftasmdan önce doğan preterm bebeklerde hızlı enjeksiyondan kaçmılmalıdır. Hastalar solunum hızı ve oksijen satürasycnu açısından dikkatle izlenmelidirler.

Altı aylıktan küçük çocuk hastalar


Altı aylıktan küçük çocuk hastaların, solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlı olmalarından dolayı, klinik etki sağlanana kadar küçük artışlarla titrasyon yapılması ve solunum hızı ve oksijen satürasycnu açısından dikkatle izlenmesi gerekmektedir

(Ayrıca bkz, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri; Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler).


Alkol ve MSS depresanlarmm birlikte kuiianimı


Dormicum'un alkol ve/veya MSS depresanlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır Bu gibi birlikte kullanım, Donnicum'un ağır sedasyon, klinikle ilişkili solunum ve/veya kardio-vasküler depresyon gibi muhtemel klinik etkilerini artırma potansiyeline sahiptir,

4.5 Diğer itbbi ürürjkr ile etkileş imler ve diğer etkileşim şekilleri)


Alkol veya ilaç basımhiığına dair medikal zecmis


Alkol veya ilaç bağımlılığma dair medikal geçmişi olan hastalarda Dormicum kuİlanmımdan kaçmı İmalıdır.

Diğerleri


MSS depresam ve/veya kas gevşetici özelliklere sahip diğer maddelerde olduğu gibi, myastenia gravis hastalarına midazolam verilirken özel olarak dikkat edilmelidir.

Bağımlılık


Midazolamın uzun süreli sedasyonu sonucunda fiziksel bağımlılık gelişebilir. Bağımlılık riski, doza ve tedavi süresine bağlı olarak artabilir; ayrıca alkol veya ilaç bağımlılığma dair medikal geçmişi olan hastalarda daha fazladır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakokineiik ilaç-ilaç Etkileşmeleri


Midazolam, çoğunlukla sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) tarafından metabolize edilir. CYP3A4 inhibitör ve uyancılarmm, plazma konsantrasyonlarını ve buna bağlı olarak midazolamın farmakodinamik özelliklerini arttırma ve azaltma potansiyelleri vardır. CYP3A aktivitesinin modülasyonundan başka hiçbir mekani^maj midazolam ile klinik olarak ilişkili farmakokinetik ilaç-ilaç etkileşimi için kaynak olarak gösterilmemiştir. Bununla birlikte, albuminden akut protein yer değişimi, hep varsayıldığı gibi (örneğin valproik asit için) tercihen yüksek terapötik serum konsantrasyonlan olan ilaçlarla ilaç etkileşiminin teorik olasılığıdır. Midazolamın diğer ilaçların farmakokinetiklerini değiştirdiği bilinmemektedir. CYP3A inhibe edici ilaçlarla birlikte uygulanmasından sonra, midazolamın klinik etkisinde artma ve uzun sürme olasılığı göz önünde bulundurularak, midazolam kullanımı sırasmda klinik etkilerin ve hayati bulguların izlenmesi tavsiye edilmektedir. CYP3A inhibisyonunun büyüklüğüne bağlı olarak, midozolam dozu azaltılabilir. Tam aksine, CYP3A uyancı ilaç uygulanmış olması da, istenilen etkiyi elde etmek için yüksek dozlarda midazolam gereksinimine sebep olabilir.
CYP3A uyarılması ve ireversibl inhibisyonu durumunda (mekanizma bazlı inhibisyon)^ midazolam farmakokinetiği üzerindeki etkİ, CYP3A inhibitörü uygulanmasından sonraki birkaç gün ila birkaç hafta boyunca sürebilir. Mekanizma bazlı CYP3A inhİbitör örnekleri: antibakteriyeller (örn. klaritromisin, eritromisin, izoniyazid), anti HIV ajanları (örn. HTV proteaz ınhibitörİeri, delavirdin), antİhipertansifler (öm. verapamil, diltiazem), seks steroidleri ve onların reseptör modülatörİeri (örn. gestoden, raloksifen) ve birkaç bitkisel öğe (öm. bergamut (greyfurt)). Diğer mekanizma bazlı inhibitörlere kıyasla^ oral kontrasepsiyon için kullamlan etinilestradiol/norgestrel ve greyfurt suyu (200 mİ), i.v. midazolarmn plazma konsantrasyonl anm değiş t irmemekted i r,
İlaçların inhibe etme/uyarma etkilerinin aralığı geniştir. Çok etkili bir CYP3A inhibitörü olan antiftıngal ketokonazolj i.v. midazolam m plazma konsantrasyonunu 5 kat kadar arttırmıştır. En güçlü CYP3A uyancılanndan tüberkülostatik ilaç rifampisin ile birlikte uygulanması, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonunda %60 azalmayla sonuçlanmıştır.
Midazolamın kullanım şekli, CYP3A modülasyonunda farmakokinetik değişikliklerin büyüklüğünü belirler: (i) İntravenöz kullanımının, plazma konsantrasyonunda yarattığı değişikliğin az olması beklenir, (ii) CYP3A modülosyonunun, rektal ve intramüsküler uygulamadan sonra midazolam farmakokinetiği üzerindeki etkinliğini gösteren bir çalışma mevcut değildin Rektal uygulamadan sonra, ilacın bir kısmı karaciğerden geçer ve kolonda gastrointestinal kanalın üst kısmma kıyasla daha az miktarda CYP3A eksprese edilir ve CYP3A modül asyonundan kaynaklanan midazolamm plazma konsantrasyonundaki değişikliğin rektal uygulamada az olması beklenir. İntramüsküler uygulamadan sonra ilaç direk sistem ik dolaşıma girer, etki süresi uzayabilse de CYP3A modülasyon etkisinin intravenöz midazolam ile benzer olması beklenir, (iii) Farmakokinetik kurallara paralel olarak, klinik çalışmalar tek doz i.v. midazolam uygulamasınm ardından, etki süresi uzayabilse de CYP3A modülasyonuna klinik etkinin minör olacağım göstermektedir. Bununla birlikte, uzun süreli midazolam uygulamasmdan sonra, CYP3A inhibisyonu varlığmda etkinin hem büyüklüğü hem de sürekliliği artacaktır.
Aşağıdaki liste midazolamm intravenöz uygulanmasından sonraki klinik farmakokinetik ilaç etkileşimlerini göstermektedir. in-vivo ve in-vitro olarak CYP3A modüle edici etki gösteren herhangi bir ilacın, midazolam plazma konsantrasyonlarını ve bağlantılı olarak etkilerini de değiştirme potansiyeli vardır. Bununla birlikte yukarıda belirtildiği gibi, intravenöz midazolamm plazma konsantrasyon]armdaki değişikliğin az olması beklenir.

CYP3A inhibe edici ilaçlar


Azole antifunealler:

Ketokonazol, intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonlarını 5 kat arttırırken, atılım yarı-ömrünü de 3 kat arttırır. Eğer parenteral midazolam güçlü CYP3A inhibitörü ketokonazol ile beraber uygulanacaksaj solunum depresyonu ve/veya uzamış sedasyon durumuna karşı, bir yoğun bakım ünitesinde veya klinik gözlem ve gerekirse uygun medikal girişimin yapılabileceği bİr ortamda uygulanmalıdır. Midazolamm özellikle birden fazla i.v. dozu uygulanacaksa, ilacın aralıklarla verilmesi ve doz ayarlaması yapılmasına dikkat edilmelidir.

FlukonazoL iirakonazoivevorikonazoLPosakonazoL

intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonlarım 2 kat arttırır.

Makrolid antibiyotikler:


Eritromisin, midazolamm atılım yarı-ömrünün 1.5-1.8 kat arttırarak intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonlarım 1.6-2 kat arttırmıştır.
Klaritromisin, atılım yarı-ömrünün 1.5-2 kat arttırarak midazolamm plazma konsantrasyonlarmı 2.5 kat arttırmıştır.

HfVDroteaz inhibitörien:

Sakinavir ve dieer HIV nroteaz inhibitörleri: Looinavir ve
' i ¦ "¦ C» ¦“ X--------- ¦¦ - - 1
ritonavir İle birlikte kullammı üzerine, atılım yarı-ömrünün artmasına bağlı olarak, intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonları 5.4 kat artmıştır. Eğer parenteral midazolam HIV proteaz inhibitörleri ile birlikte kullanılacaksa, tedavi koşulları azol antifiıngallarden ketakonazol ile beraber knUammı bölümünde anlatılan gibi olmalıdır.

Hisiamin reseptör 2 antasonisti:

Sİmetidin, midazolamm sabit plazma konsantrasyonunu %26 arttırmıştır.

Kalsiyum kanal blokörieri:Çeşitli ilaçlar/Bitkiler:

Atorvastatin, kontrol grubuna kıyasla i.v. midazolamm plazma konsantrasyonlarında yaklaşık 1.4 katlık bir artış göstermiştir.

CYP3A uyarıcı Haclar


Rifampisin, intravenöz midazolamm plazma konsantrasyonlarım 7 günlük 600 mg rifampisin kullanımı sonunda, yaklaşık %60 azaltmıştır. Atılım yarı-ömrü ise %50-60 oramnda kısalmıştır.

Bitkiler ve yiyecekler:

Echinacea purpurea kökünün ekstraktı, yan-ömür zamanını yaklaşık %42 kısaltarak, i.v. midazolam plazma konsantrasyonunu %20 azaltmıştır. St John's wort, aülım yarı-ömürtlnü yaklaşık % 15-17 kısaltarak, midazoiamrn plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %20-40 azaltmıştır.

Akul protein yer değişimi:

Valproik asit: Bir çalışmada midazolamm valproik asit tarafından yapılan protein, potansiyel ilaç etkileşim mekanizması olarak söz edilmiştir. Metodolojik kaygılardan dolayı, bu çalışmanm klinik ilişkisinden çok az söz edilmiştir. Bununla birlikte, valproik asitin yüksek terapötik plazma konsantrasyonlarına bağlı olarak, midazolamm göze çarpan klinik etkisiyle sonuçlanan akut doz ayarlamalarmda, midazolamm protein yer değişimi gözardı edilemez.

Farmakodinarnik İiaç-İiaç Etkileşmeleri


Midazolamm diğer sedatifi^pnotik ajanlarla, alkol dahil, birlikte uygulanmasımn artmış sedatif/hipnotik etkiler ile sonuçlanması muhtemeldir. Örnekler şunlardır; opiaytlar/opioidlar (analjezik, antitussif veya ilave tedaviler olarak kullanıldıklarında), antipsikotikler, anksiyolitik veya hipnotik olarak kullamlan diğer benzodiazepinler, barbitüratlar, propofol, ketamin, etomidat, sedatif antidepresanlar, antihistaminikler ve merkezi etkili antihipertansif ilaçlar. Midazolam, inhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyonunu (MAK) düşürür. Midazolam alkol dahİl herhangi bir merkezi etkili depresan ile birlikte uygulandığında^ sedasyon, solunum ve hemodinamik parametrelerde artan miktarda etkiler oluşabilir, bu nedenle hayati belirtilerin takip edilmesi gerekmektedir. Midazolam alan hastalarda alkolden kaçımimalıdır

(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).


Bkz, Alkol dahil diğer merkezi sinir sistemi depresanlarınm doz aşımı ile ilgili uyan

Spinal anestezinin, i.v. midazolamm sedatif etkilerini arttırabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle midazolam do^u azaltılabilü*. Aynca, lidokain ve bupivakain intramüsküler olarak uygulandığmda, sedasyon için gerekli i.v. midazolam dozu azalmıştır. AchE inhibitörü fizostigmin gibi uyanıklığı/hafızayı arttıran ilaçlar, midazolamm hipnotİk etkilerini tersine çevirir. Benzer olarak, 250 mg kafein midazolamm sedatif etkilerini kısmen tersine çevirir.
4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye Gebelik kategorisi:

D

Çocuk doğurma potansiyeli buftman kaduıiar/Doğum kontrolü (Kontrasepsİyon)


Herhangi bir uyan bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi


Midazolamm gebelik sırasındaki güvenliğiyle ilgili yeterli bilgi yoktur. Benzodiazepinler, daha güvenli bir alternatif olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
Gebeliğin son 3 ayında midazolam alımı ya da doğum sırasında yüksek dozlarda uygulanması ile fetal kalp atımında düzensizlik, hipotoni, emmenin azalması, hipotermi ve yenidoğanda orta derecede solunum depresyonu oluştuğu bildirilmiştir. Aynca gebeliğinin son dönemlerinde uzun süre benzodıazepin kullanan annelerin bebeklerinde fiziksel bağımlılık gelişebilir ve doğum-sonrası dönemde ilacm kesilmesine bağlı semptom riski artabilir. Midazolam gebelik döneminde kesinlikle gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Sezeryan için kullanımından kaçmılması tercih edilir.

Laktasyon dönemi


Midazolam anne sütüne düşük miktarlarda geçmektedir. Emziren anneler, midazolam uygulandıktan sonra 24 saat süreyle emzirmemeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

üreme yeteneği (fertiiite)


Üreme yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır,

4.7 Araç ve makine kullânımı üzerindeki etkiler

Sedasyon, amnezi, konsantrasyon bozukluğu ve kas fonksiyonlannda bozukluklar araç ve diğer makineleri kullanın a becerilerim bozar. Dormicum uygulanmadan önce hastaya tam iyileşene kadar araç veya makine kullanmaması konusunda uyanda bulunulmalıdır. Bu aktivitelere ne zaman yeniden başlanacağına hekim karar vermelidir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Midazoiam kullanımına bağlı istenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
Çok yaygm (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <ıh.000); çok seyrek (<1/10.000)^ bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Pazarlama som ası deneyim


Dormicum enjeksiyonundan sonra şu istenmeyen etkilerin oluştuğu bildirilmiştir:

Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Bilinmiyor: Genel aşın duyarlılık reaksiyonları (deri reaksiyonlan, kardiyovasküler reaksiyonlar, bronkospazm), anafılaktik şok.

Psikiyatrik bozukluklar:

Konfiizyon, öfori, halüsinasyonlar, ajitasyon, istemsiz hareketler (tonik/klonik hareketler ve kas titremeleri), hiperaktivite, düşmanlık, öfke reaksiyonu, saldırganlık, paroksismal heyecanlanma ve saldırı gibi paradoksal reaksiyonlar özellikle çocuklarda ve yaşlılarda bildirilmiştir.

Bağımlılık:Sinir sistemi bozuklukları:

Bilinmiyor: Uzamış sedasyon, dikkat azalması, baş ağnsı, baş dönmesi, ataksi, ameliyat sonrası sedasyon; uygulanan dozla doğru orantılı anterograd amnezi. Anterograd amnezi işlemin sonunda görülmeye devam edebilir ve izole olgularda uzun süreli amnezi bildirilmiştir.
Prematüre bebeklerde ve yenidoğanlarda konvül s iyonlar bildirilmiştir.

Kardiyak bozukluklar:{Bkz. 4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).


Solunum bozuklukları:{Bkz. 4.4 Özel kullanım uyardan ve önlemleri),

hıçkırık görülebilir.

Gastrointesiinal sistem bozuklukları:

Bilinmiyor: Bulantı, kusma, konstipasyon, ağız kuruması

Deri ve diğer bölgeler:

Deri döküntüsü, ürtiker, pruritus.

Tüm vücutla ve uygulama bölgesinde görülen bozukluklar:

Enjeksiyon bölgesinde eritem ve ağrı, tromboflebit, tromboz.

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürsei komplikasyonlar:

Yaşlı benzodiazepin
kullanıcılarında, düşme ve kırık riskinde artış kaydedilmiştir.

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar


Benzodiazepinler genel olarak uyuklama, ataksi, konuşma bozukluğu ve nistagmusa neden olur. Eğer Dormicum tek başma kullamidıysa, doz aşımı nadiren hayatı tehdit edicidir ama arefleksi, apne, hipotansiyon, kardıyorespiratuar depresyon ve nadir_durumlarda komaya yol açabilir. Koma, eğer ortaya çıkarsa, genellikle bir kaç saat içinde sona erer ama özellikle yaşlı hastalarda devam edebilir ve yineleyebilir. Benzodiazepinlerin solunum depresyonu etkileri, solunum rahatsızlığı olan hastalarda daha ciddidir. Benzodiazepinler alkol dahil M S S depresanlarımn etkilerini artırır.

Tedavi


Hastanın hayati belirtileri izlenmeli ve hastamn klinik durumunun gerektirdiği gibi destekleyici ölçümleri başlatılmalıdır. Özel durumlarda kardiyorespiratuar etkiler ve merkezi sinir sistemi etkileri için hastalar semptomatik tedaviye ihtiyaç duyabilir.
Eğer ağızdan almmışsa ileri absorbsiyon, uygun bir metod kullanılarak engellenmelidir, örneğin 1-2 saat içerisinde aktif kömür ile tedavi edilmelidir. Eğer aktif kömür kullamidıysa, uykuya meyilli hastalarda hava yolu koruması zorunludur. Rutin bir yöntem olmamasma rağmen, karma beslenme durumlarmda gastrik lavaj düşünülebilir.
MSS depresyonunun ciddi olduğu durumlarda benzodiazepin antagonisti olan flumazenil (Anexate) kullammı düşünülebilir. Bu yanlızca sıkı izleme koşulları altında uygulanmalıdır. Çok kısa bir yarılanma öınıtine (yaklaşık I saat) salüp olduğundan flumazenil uygulanan hastalar, etkileri geçmiş olsa bile en az 1 saat gözlemlenmelidir. Nöbet eşiğini düşüren ilaçların (örn. Trisiklik antidepresanlar) varlığında Flumazenil olağan üstü dikkatle uygulanmalıdır. Bu ilacm doğru kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için, Flumazenirin (Anexate) kullanma talimatına bakınız.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Sedatif ve hipnotikler; benzodiazepin türevleri, ATC kodu: N05CD08

Etki mekariizması:

Dormicum'un etken maddesi olan midazolam, bir imidazobenzodiazepin grubu türevidir. Serbest bazdır ve suda çözünürlüğü düşük olan lipofıUk bir maddedir. İmidazobenzodiazepin halkasmm 2. konumunda bulunan bazik özellikteki azot atomu, midazolamın asitlerle suda çözünebilen tuz oluşturmasını sağlar. Midazolamın farmakolojik etkisi hızh başlar ve hızlı metabolize olduğu için kısa sürer. Midazolam, düşük toksisitesinden dolayı geniş bir tedavi alamna sahiptir. Midazolam çok hızlı bir sedatiftir ve belirgin yoğunlukta sedasyon özelliğine sahiptir. Anksiyolitikj antikonvülsan ve kas gevşetici etkileri de bulunmaktadır. İ.m. ve i.v. uygulamadan sonra kısa süreli anterograd amneziye sebep olur (Hasta, ilacm etkisinin en güçlü olduğu dönemdeki olayları hatırlayamaz).

5.2 Farmakokinetik üzdükler

Emilim


Iniramüsküler enjeksiyondan sonra emilim:

Midazolamın kas dokusundan emil imi hızlı ve tamdır. Maksimum plazma konsantrasyonlarına 30 dakika içinde ulaşılır. i.m. enjeksiyon sonrası mutlak biyoyararlanım %90'ın üzerindedir,

Rek(al iıyguiamadan sonra emilim:

Rektal uygulamadan sonra midazolam hızla emilir ve yaklaşık 30 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonuna erişilir. Mutlak biyoyararlanmı yaklaşık %50'dir.

Dağılım


Midazolam i.v. enjekte edildiğinde, plazma konsantrasyonu-zaman eğrisinde bir veya iki ayn dağılım fazı görülür. Sabit durumda dağılım hacmi, 0.7-1.2 L/kg'du:. Midazolanım proteinlere bağlanma oram % 96-98 arasmdadm Plazma protein bağlanmasmm majör fraksiyonu albumindir. Serebrospinal sıvı içine yavaş ve önemsiz bir midazolam geçişi vardır. İnsanlarda, midazolamm plasentadan yavaşça geçtiği ve fetal dolaşıma girdiği gösterilmiştir. Midazolam az miktarda anne sütünde bulunmuştur.

Metabolizma


Midazolam hemen hemen tümüyle biyotransformasyona uğradıktan sonra atıhr. Midazolam sitokrom P450 3A4 izozimi tarafından hidroksillenir ve majör idrar ve plazma metaboliti a-hidroksimidazolamdır. a-hidroksimidazolamın plazma konsantrasyonu, ana bileşiğin %12'sİdir. a-hidroksimidazolam farmakolojik olarak aktiftir, fakat intravenöz midazolamm etkilerine katkısı sadece minimal (yaklaşık %10) düzeydedir. Midazolamın oksidatif metabolizmasında genetik bir polimorfızme rastlandığma dair kamt yoktur.

Eliminasyon


Sağlıklı gönüllülerde, eliminasyon yan-ömrü L5-2.5 saat, plazma klerensi ise 300-500 mL/dak arasında değişmektedir. Midazolam genel olarak böbrek yoluyla vücuttan atılır; dozun %60-80 kadan idrardan glukurokonjuge a-hidroksİmidazolam olarak atılır. Dozun %rden azij değişmemiş halde idrardan geri ahnır. Metabolitin eliminasyon yan-ömrü 1 saatten kısadır. Midazolamın eliminasyon kinetiği i.v. infuzyon veya bolus enjeksiyon şeklinde uygulandığında, farklılık göstermez.

Özel popıVasyo/üara ilişkin ek bilgiler


Böbrek yetmezliği:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri ve 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli; Özel popülasyonlara ilişkm ek bilgiler; Böbrek yetmezliği).


Karaciğer yetmezliği:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).


Yaşhlar:(Bkz, 4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri ve Özel popüiasyonlara ilişkin ek bilgiler: Geriyatrik kullanım).


Çocuklar:{Bkz.


4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).


Yenidoğanlar:(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri).


Obezier:

Obezlerde ortalama yarı-ömür, obez olmayan hastalara kıyasla daha fazladır (8.4-
2.7 saat). Bu toplam vücut ağırlığına ayrılmış dağılım hacmindeki %50 artıştan dolayıdır. Obez ve obez olmayan hastalarda klerenste kayda değer bir farklılık yoktur.

Kritik hastalar:(Bkz. 4.4 Özel kuilamm uyanları ve önlemleri).


Kalp yetmezliği:(Bkz. 4.4 Özel kullanım ıtyarıları ve önlemleri).


5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geçerli değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür, hidroklorik asit çözeltisi, sodyum hidroksit, enjeksİyonluk su

6.2Geçimsizlikler

Bu tıbbi ürün, özel doz talimatlarmda belirtilen parenteral çözeltiler dışmda diğer çözeltilerle seyreltil memelidir

(Bkz. 4.2 Pozoloji ve Kygıdama şekli)


Diğer ilaçlarla kanştınlarak uygulanacaksa, uygulamadan önce geçimsizlik olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Midazolam, bikarbonat içeren çökeltilerde çöker. Teorik olarak, midazolamın enjeksİyonluk çözeltisi, nötr veya alkali pH'larda stabil olmayabilir. Midazolam, albümin, amoksisilin sodyum, ampisilin sodyum, bumetanit, deksametazon sodyum fosfat, dimenhidrinat, floksasilin sodyum, üırosemidj hidrokortizon sodyum süksinat, pentobarbital sodyum, perfenazm, proklorperazin edisilat, ranitidin veya tİyopental sodyum veya trimetoprim-sulfametoksazol ile karıştınlırsa hemetı beyaz bir çökelti oluşur,
Nafsilin sodyum ile birlikte bulanıklık oluşumunu takiben beyaz bir çökelti oluşur. Seftazidim ile birlikte bulamklık oluşur.
Metotreksat sodyum ile birlikte san bir çökelti oluşur. Klonidin hidroklorür ile birlikte turuncu bir renk değişikliği meydana gelir. Omeprazol sodyum, ile kahverengi bir renk değişikliğini takiben kahverengi bir çökelti oluşur. Foscamet sodyum ile bir gaz çıkışı olur. Ayrıca midazolam, asiklovirin, albümin, alteplaz, asetazolam disodyum, diazepam, enoksimon, flekainİd asetat, fluorourasil, imipenem, mezlosilin sodyum, fenobarbital sodyum, fenitoin sodyum, potasyum kanrerLoate, sulbaktam sodyum, teofılin, trometamol, ürokinaz ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

5 yıl

6.4 Saklamaya yönelik özel uyanlar

30^C'nin altmdaki oda sıcaklığmda saklayınız. Dormieum ampuller patlama olasılığı nedeniyle dondurulmamalıdır. Oda sıcaklığında çalkalama İle çözünen bir çökehne görülebilir. Işıktan koruyunuz.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Dormicunı 15 mg ampul, 3 mriİk 5 adet cam ampul İçeren ambalajlardadır. Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir,

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 23 10

8. RUHSAT NUMARASI

30.06.2009-128/19

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 30.06.2009 Ruhsat Yenileme Tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Dormicum 15mg/3ml i.v./i.m. çözelti içeren ampul

Etken Maddesi: Midazolam

Atc Kodu: N05CD08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.