Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Topoxin 4 mg IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar » Topotekan

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
TOPOXİN 4 mg i.v. infiizyon için liyofılize toz içeren flakon
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
Her bir flakon;
Topotekan............................................4 mg (4,35 mg topotekan hidroklorür olarak)
Yardımcı maddeler:
Mannitol.............................................48.0 mg
Sodyum hidroksit...................................5 ml/L (uygun pH'ı ayarlamak için)
Diğer yardımcı maddeler için (bkz. 6.1)
3. FARMASÖTİK FORM
İnfüzyon için liyofılize toz içeren flakon Sarı toz görünümündedir.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
TOPOXİN aşağıdaki tedaviler için endikedir.
• Metastatik över kanserinde ilk basamak tedavisi veya izleyen kemoterapinin başarısız olduğu hastalıkta.
• Primer kemoterapinin başarısız olduğu küçük hücreli akciğer kanserine duyarlı hastalıkta. Bu endikasyonun onaylanması için sunulan klinik çalışmalarda ilaca duyarlı hastalık, kemoterapiye yanıt veren ancak kemoterapinin tamamlanmasını takiben en az 60 gün (Faz 3 çalışmasında) veya en az 90 gün sonra (Faz 2 çalışmalarında) relaps yapan hastalık olarak tanımlanmıştır.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
TOPOXİN'in ilk kürünün uygulamasından önce, hastaların başlangıç nötrofll sayısı >1500 hücre/mm^ ve trombosit sayısı >100,000 hücre/mm^ olmalıdır. TOPOXİN'in (topotekan hidroklorür) önerilen dozu, 21 günlük kürün birinci günü başlamak üzere 5 gün süreyle, 30 dakikada intravenöz inftizyon yolu ile verilen günlük doz 1.5 mg/m^'dir. Tümör ilerlemesi bulunmadığında, tümör yanıtı gecikebileceğinden dolayı minimum dört kür önerilmektedir. Över kanserine ait klinik çalışmalarda yanıtın ortaya çıkmasının ortalama süresi 9-12 hafta ve küçük hücreli akciğer kanserine ait yapılan dört çalışmada ise yanıtın ortaya çıkmasının ortalama süresi 5-7 haftadır. Herhangi bir kür sırasında ciddi bir nötropeni vakasına rastlanılırsa, ilerleyen kürlerde günlük doz 0.25 mg/m^'ye düşürülmelidir. Şiddetli nötropeni vakasında, sonraki kürü takiben (doz indirimine gitmeden önce) alternatif olarak G-CSF uygulanabilir. Buna kürün 6. gününde başlanır (topotekan uygulamasının tamamlanmasından 24 saat sonra).
Uygulama şekli:
Her bir flakon, 4 mİ enjeksiyonluk steril su ile kullanıma hazır hale getirilir. Kullanıma hazır hale getirilen çözeltinin gerekli miktan, intravenöz %0.9 sodyum klorür infilzyonu ya da intravenöz %5 dekstroz infUzyonu içinde uygulamadan önce seyreltilir. Liyofilize formu antibakteriyel koruyucu içermediğinden, hazırlanan çözelti hemen kullanılmalıdır.
Özel popülasyoniara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir (plazma bilirubin >1.5 - <10 mg/dL). Karaciğer yetmezliği olan hastalar 5 gün süreyle üç haftalık 1.5 mg/m^ günlük dozunu tolere edebilirler.
Hafif derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (CUr 40-60 mL/dk) doz ayarlaması gerekmemektedir. Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (20-39 mL/dk) günlük dozun 0.75 mg/m^'ye ayarlanması önerilir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara verebilmek için yeterli veri bulunmamaktadır.
Pediyatrik popülasyon:
Veriler sınırlı olduğu için çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Geriyatrik popülasyon:
65 yaş üstü hastalar ve daha genç hastalar arasında etkinlik yönünden önemli bir farklılık bulunmamaktadır.
4.3. Kontrendikasyonlar
TOPOXİN, topotekan veya bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir. TOPOXİN hamilelerde, süt veren annelerde veya ciddi kemik iliği depresyonu olan kişilerde (nötrofıl sayısı 1.5 x 109/1 'den az ve/veya trombosit sayısı 100 x 109/1) kontrendikedir.
4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri
Enjektabl TOPOXİN (topotekan hidroklorür) kanser kemoterapi ajanlarının kullanımmda deneyimli bir doktorun gözetimi altında uygulanmalıdır. TOPOXİN sitotoksik bir anti-kanser ilaçtır. TOPOXİN diğer potansiyel toksik bileşiklerde olduğu gibi eldiven ve koruyucu elbise giyerek dikey laminar akım olan davlumbaz altında hazırlanmalıdır. Eğer TOPOXİN çözeltisi deriye temas ederse, cilt hemen sabun ve su ile yıkanmalıdır. TOPOXİN eğer mukoz membranlara temas ederse hemen su ile yıkanmalıdır.
Hematolojik toksisite doza bağlıdır ve trombosit dahil tam kan hücresi sayımı düzenli olarak izlenmelidir.
Komplikasyonlar yalnızca uygun teşhis ve tedavi imkanlarının hazır olduğu durumlarda gerektiği şekilde tedavi edilebilir. Başlangıç nötrofıl sayısı 1500 hücre/mm^'den daha düşük olan hastalara TOPOXİN uygulanmamalıdır.
Kemik iliği baskılanması, özellikle de ciddi olabilen enfeksiyon ve ölüme yol açabilen nötropeni gelişimini takip etmek için TOPOXİN uygulanan tüm hastalarda sık olarak periferal kan hücresi sayımları yapılmalıdır.
Diğer sitotoksik ilaçlar gibi, TOPOXİN de ciddi miyelosupresyona neden olabilir. Topotekan ile tedavi gören hastalarda miyelosüpresyona bağlı sepsis vakaları rapor edilmiştir,

{bkz:

İstenmeyen etkiler)
Kemik İliği Fonksiyonunun İzlenmesi: TOPOXİN, sadece kemik iliği rezervi uygun olan, başlangıç nötrofıl sayısı en az 1,500 hücre/mm^ ve trombosit sayısı en az 100,000/mm^ olan hastalara uygulanır. TOPOXİN ile tedavi süresince sık olarak periferal kan hücresi sayımları yapılmalıdır. Nötrofıl sayımı >1,000 hücre/mm^, trombosit sayımı >100,000 hücre/mm^ ve hemoglobin seviyesi 9.0 g/dL değerine düzelinceye kadar (gerekirse transfiizyonla) hastalara tekrar TOPOXİN uygulanmamalıdır. Topotekan, sisplatin ile birlikte kullanıldığında ciddi miyelotoksisite rapor edilmiştir.
Başlıca doz sınırlayan toksisite kemik iliği supresyonudur (özellikle nötropeni):
Nötropeni zamanla birikim göstermez. Topotekanm neden olduğu miyelosupresyona ait aşağıdaki veriler, metastatik över kanseri veya küçük hücreli akciğer kanseri olan 879 hastanın toplu deneyimine dayanır.
Topotekana bağlı nötropeni nötropenik kolitlere neden olabilir. Topotekanla yapılan klinik çalışmalarda nötropenik kolitler rapor edilmiştir. Hastalarda ateşin eşlik ettiği, nötropeni, karın ağrısı, nötropenik kolit ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. derece nötropeni (<500 hücre/mm^) tedavinin 1. küründe sık görülür (hastaların % 60'ında) ve 7 günlük ortalama sürede bütün kürlerin % 39'unda meydana gelir. En düşük nötrofıl sayımı ortalama 12 günde görülür. Tedaviye bağlı sepsis ve fıbril nötropeni hastaların %23'ünde meydana gelir ve sepsis % Tinde ölümle sonuçlanır.
Topotekanm bazıları ölümcül olan interstisyel akciğer hastalığı (ILD) ile ilişkilendirilmiş raporları bulunmaktadır (bkz; İstenmeyen etkiler). Altta yatan risk faktörleri, ILD hikayesi, pulmoner fıbrozis, akciğer kanseri, toraksın radyasyona maruz kalması, ve pnömotoksik ilaç ve/veya kolon stimüle faktör kullanımını içerir. Hastalar ILD'nin baş gösteren pulmoner semptomları (örn; öksürük, ateş, dispne ve/veya hipoksi) yönünden gözetim akında tutulmalıdırlar ve eğer ILD'nin yeni bir tanısı teyit edilmişse, topotekan kullanımından vazgeçilmelidir.
Diğer sitotoksik ilaçlarla kombinasyon şeklinde uygulanacaksa doz ayarlaması gerekli olabilir, (bkz; Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)
Trombositopeni; 4. derece trombositopeni (<25,000/mm^), hastaların %27'sinde ve kürlerin %9'unda, 5 günlük ortalama sürede meydana gelir. En düşük trombosit sayımı ortalama 15 günde görülür. Kürlerin %4'ündeki hastaların %15'ine trombosit transfuzyonları verilmiştir.
Anemi ; 3/4 derece anemi (<8 g/dL) hastaların % 37'sinde ve kürlerin %14'ünde meydana gelmiştir. En düşük ortalama 15. gündedir. Kürlerin % 22'sindeki hastaların %52'sine transfilzyon gerekmiştir. Toplam tedaviye bağlı ölüm oranı över kanserinde %1 olmuştur. Küçük hücreli akciğer kanserindeki karşılaştırmalı çalışmada Topotekan tedavisine bağlı ölüm oranı %5 ve CAV'e bağlı oran ise %4 olmuştur.
TOPOXİN, her 4 mg'lık dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
TOPOXİN, her dozunda 48 mg mannitol içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer miyelosupresif sitotoksik ajanlarda olduğu gibi, diğer sitotoksik ajanlarla (örn; paklitaksel, etoposide) kombinasyon halinde kullanıldığında olası miyelosupresyon görülme ihtimali daha fazladır, bu nedenle dozun azaltılması gerekmektedir. Bununla birlikte, platin ajanları (örn: sisplatin, karboplatin) ile birlikte kullanımında, günde 1 veya 5 doz topotekan dozunun verilip verilmediğine bağlı olarak sekans-ilişkili bir etkileşim olduğu katidir. Eğer platin ajanı ile birlikte günde 1 topotekan dozu verilirse, günde 5 kez verilen topotekan dozlarına nazaran her iki ilacın daha düşük dozlarının verilmesi gerekmektedir.
Över kanserli 13 hastada i.v. olarak topotekan (birbirini izleyen 5 gün için 0.75 mg/m^/gün) ve sisplatin (1 günde 60 mg/m^/gün) birlikte uygulandığında, 5 gündeki ortalama topotekan plazma klerensi bir gündeki değerine nazaran hafif olarak azalmıştır. Sonuç olarak, total topotekana sistemik maruziyet, EAA ve Cmaks değerleri olarak, sırasıyla 5 günde %12 artmış (95% CI; 2%, 24%) ve %23 (95% CI; —7%, 63%) artmıştır. Servikal kanserli hastalarda sisplatin (1 günde 50 mg/m^/gün) ve topotekan (birbirini takip eden 3 gün için 0.75 mg/ m^/gün) ilgili farmakokinetik veri bulunmamaktadır.
Sisplatin ile kombine oral topotekan verilen, yayılmış ve daha önceden kemoterapi almamış küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda yapılan randomize bir faz 3 çalışmada, oral topotekan ı seçilmiştir.
topotekan rejimi (5 gün süreyle 1.7 mg/m^/gün ) ve i.v. sisplatin (5. günde 60 mg/m^)

Topotekan insan sitokrom P450 enzimlerini inhibe etmez. Popülasyon çalışmalarında, granisetron, ondasetron, morfin veya kortikosteroidlerin ortak uygulamalarında (farklı yollarla) topotekanın i.v. uygulamasının farmakokinetiğinde anlamlı bir fark görülmemiştir.
Topotekan, ABCG2 (BCRP) ve ABCBl (P-glycoprotein)'in her ikisi içinde bir substrattır. ABCBl ve ABCG2 (örn. elacridar)'in inhibitörlerinin oral topotekan ile birlikte uygulanmasında, topotekana maruziyet artmıştır. I.V. topotekanın farmakokinetiğine elacridarın etkisi, oral topotekana etkisinden daha düşüktür.
Siklosporin A (ABCBl, ABCCl [MRP-1], ve CYP3A4'nin bir inhibitörüdür.) ile oral topotekan verildiğinde, topotekanın EAA'sı artmıştır.
ABCG2 veya ABCBl'i engellediği bilinen bir ilaç ile birlikte oral topotekan verildiğinde, advers etkiler bakımından hastalar dikkatli bir şekilde izlenmelidir.
Oral uygulamadan sonra topotekanın farmakokinetiği, ranitidinin ortak uygulanması ile genellikle değişmemektedir.
G-CSF ile birlikte kullanımı nötropeni süresini uzatabilir. Eğer G-CSF kullanılacaksa, tedavi programının 6. gününe kadar (yani TOPOXİN tedavisinin bitiminden 24 saat sonra) başlanmamalıdır.
Faz I çalışmalarında, Topotekan sisplatin ile birlikte verildiğinde miyelosupresyon daha şiddetliydi. Bir çalışmada 50 mg/m^ sisplatin ile birlikte 5 gün 1.25 mg/m^/gün Topotekan verilmesi sonucunda, 3 hastanın birinde 12 gün nötropeni görüldüğü, ikinci hastanın ise nötropenik sepsisten öldüğü bildirilmiştir. TOPOXİN ve sisplatin kombinasyonunu güvenli ve etkili bir rejim olarak tanımlayan kesin bir veri bulunmamaktadır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Veri yoktur.
Pediyatrik popülasyon:
Veri yoktur.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye Gebelik kategorisi D'dir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
TOPOXİN'in gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.
TOPOXrN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Gebelik dönemi
Klinik öncesi çalışmalarda topotekanm fetotoksik ve embriyotoksik olduğu görülmüştür. Diğer sitotoksik ilaçlar gibi, hamile kadınlara verildiğinde fetal hasarlara neden olabilirler. Bu nedenle hamilelik süresince kontrendikedir. Topotekan ile tedavi esnasında kadınlar hamile kalmamaları konusunda uyarılmalıdırlar. Eğer hamilelik gerçekleştiyse acilen doktorun bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir.
Laktasyon dönemi
Emzirme süresince topotekanm kullanımı kontrendikedir.
Üreme yeteneği / Fertilite
Veri yoktur.
4.7.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Eğer devam eden yorgunluk ve asteni durumu varsa araç ve makine kullanımmdan kaçınılmalıdır.
4.8. İstenmeyen etkiler
Över kanserinin tedavisi için i.v. olarak verilen topotekan çalışmalarında, topotekanm uzatılmış kullanımının (6 kürden daha fazla) hematolojik toksisitenin oranındaki artışla alakalı olmadığı görülmüştür. Topotekanla gözlemlenen, kardiyotoksisite, nörotoksisite veya majör organ toksisitesi ile ilgili anlamlı bir kanıt bulunmamaktadır.
Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın >1/10 Yaygın >1/100 ve <1/10 Yaygın olmayan >1.000 ve <1/100 Seyrek >1/10.000 ve< 1/1.000 Çok seyrek <1/10.000.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Topotekanın klinik çalışmaları placebo kolu içermez, bu nedenle sıklık kategorileri tayin edilirken background oranları hesaplanmamıştır. Bu advers etkilerle ilgili raporların hepsi kullanılmıştır.
Endikasyon ve formülasyona göre topotekanın tavsiye edilen standart dozlannda aşağıdaki sıklıklar tespit edilmiştir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Enfeksiyon Yaygın: Sepsis

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Anemi, febril nötropeni, lökopeni, nötropeni, trombositopeni Yaygın: Pansitopeni
Bilinmiyor: Ciddi kanamalar (trombositopeniyle alakalı)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın: aşırı duyarlılık reaksiyonları, döktintü

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok yaygın: Anoreksi (ciddi olabilen)

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Seyrek: İnterstisyel akciğer hastalığı

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Diyare, bulantı, kusma (çoğunlukla ciddi olabilen), *karın ağrısı, konstipasyon ve stomatit
* Topotekanla bağlantılı nötropeninin bir komlikasyonu olan, ölümcül olan nötropenik kolitlerde dahil nötropenik kolit rapor edilmiştir.

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın: Hiperbilirubinemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Alopesi

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Asteni, yorgunluk, ateş
Yaygın: Keyifsizlik
Çok seyrek: Ekstravazasyon
Doz aşımının beklenen ilk komplikasyonları kemik iliği supresyonu ve stomatitir. TOPOXİN ile doz aşımı için bilinen bir antidot bulunmamaktadır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ilaçlar ATC kodu: L01XX17
TOPOXİN (topotekan hidroklorür) kamptotesinin semi-sentetik bir türevidir ve topoizomeraz I-inhibitör aktivitesi olan anti-tümör bir ilaçtır.
Topoizomeraz I, DNA'da reversibl tek sarmal kırılımlarını indükleyerek DNA'nın ekseni etrafındaki gerilimi ortadan kaldırır. Topotekan, topoizomeraz I-DNA kompleksine bağlanır ve tek sarmal kırılımlarını engeller. Topotekanın sitotoksisitesinin, DNA sentezi esnasında topotekan, topoizomeraz I ve DNA tarafından oluşturulan tersiyer kompleks ile replikasyon enzimleri etkileştiğinde meydana gelen çift sarmal DNA hasarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Memeli hücreleri, bu çift sarmal kırılımlarını yeterli şekilde tamir edememektedirler.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:


l.V. formları için uygulanabilir değildir.

Da£ılım:


Topotekan yüksek bir dağılım hacmine sahiptir ki (yaklaşık 132 L) bu değer yaklaşık olarak total vücut sıvısının 3 katı kadardır.
Topotekanın farmakokinetiği, kanser hastalarına 30 dakikalık bir inftizyon halinde 0.5 - 1.5 mg/m^ dozunda uygulanarak saptanmıştır. Topotekan 2-3 saat olan terminal yarı-ömrü ile muhieksponansiyel farmakokinetik gösterir. Eğri altındaki alan (area under the curve - AUC) yaklaşık doz ile orantılıdır. Topotekan plazma proteinlerine yaklaşık % 35 oranında bağlanır. Plazma klerensi ve dağılım hacminin erkeklerde, kadınlardan azda olsa daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, farklılıkların vücut yüzey alanı farklılıkları ile benzer olduğu görülmüştür.

Bivotransformasvon:


Topotekan inaktivasyonundaki majör yol, pH değerine bağlı ve reversibl olarak inaktif karboksilat formunun halkasının açılmasıdır.
Metabolizma topotekan eliminasyonunun %10 için açıklanır. N- desmetil metaboliti, feçeste, plazmada ve idrarda bulunmuştur. İ.V. uygulamadan sonraki metabolit: ana ilaç EAA oranı, total topotekan ve topotekan laktonun her ikisi de %10 'dan daha azdır. Topotekanın O-glukuronid ve N-desmetil metabolitleri idrarda tespit edilmiştir. İn vitro olarak, topotekan ne insan sitokrom P450 enzimlerini CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A, veya CYP4A ne de sitosolik enzimler dihidroprimidine dehidrogenez veya ksantin oksidazı inhibe etmez.

Eliminasvon:


İnsanlarda, dozun yaklaşık % 30'u idrarla atılır ve topotekanın atılımını tayinde renal klerens önemli bir yer tutar. (Özel popülasyonlara bakınız.)
Hastalardaki karakteristik özellikler
İ.V. topotekan ile yapılan ve yaş, kilo v.b. faktörleri içeren bir popülasyon çalışmasına göre klerenste anlamlı etki yoktur.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Karsinojenez, mutajenez
Topotekanın karsinojenez potansiyeli üzerine çalışılmamıştır. Diğer sitotoksik ajanlann birçoğuyla ortak olarak, ve etki mekanizmasından sonuçla, topotekan in vitro olarak meme hücreleri ve in vivo olarak fare kemik iliği hücreleri üzerine genotoksiktir.
Karsinojenez, Mutajenez, Fertilitenin Bozulması: Topotekanın karsinojenite testi yapılmamıştır. Ancak topotekanın memeli hücreleri için genotoksik olduğu bilinmektedir ve olası karsinojeniktir. Topotekan, L5178Y sıçan lenfoma hücrelerine mutajenik ve metabolik aktivasyonu olan veya olmayan insan lenfosit kültürlerine klastojeniktir. Aynı zamanda sıçan kemik iliğine de klastojenik olmuştur. Topotekan bakteri hücrelerinde mutasyona sebep olmamıştır.
Üreme toksikolojisi
Diğer sitotoksik ilaçlarda olduğu gibi, insanlara i.v. olarak verilen dozdan(1.5 mg/m^/gün) daha az dozlarda verildiğinde sıçanlara (0.59 mg/m^/gün) ve tavşanlara (1.25 mg/m^/gün) topotekanın fetal-embriyo toksisiteye neden olduğu gösterilmiştir. 0.59 mg/m^/gün'lük bir doz sıçanlarda teratojeniktir (genelde etkiler göz, beyin, kafatası ve vertebra üzerinedir).
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.L Yardımcı maddelerin listesi
Mannitol Tartarik asit Sodyum hidroksit *Hidroklorik asit **Enjeksiyonluk su
*Gerektiği takdirde hidroklorik asit kullanılır.
**Enjeksiyonluk su, müstahzar içerisinde yalnızca prosesten kaynaklanan artık su olarak bulunmaktadır (en fazla %3.5)
6.2. Geçimsizlikler
Bilinmemektedir.
6.3. Raf ömrü
24 ay
6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar
TOPOXİN, 25°C altında ışıktan uzak bir yerde orijinal ambalajında saklandığı takdirde ambalaj üzerinde belirtilen tarihe kadar stabildir. Flakonlar koruyucu ihtiva etmediği için, kullanıma hazır hale getirildikten sonra içerikler hemen kullanılmalıdır.
Sulandırma ve seyreltme aseptik koşullarda yapıldığı takdirde ürün, flakonun ilk açılmasından sonra 2-8°C sıcaklıklarda 24 saat veya oda sıcaklığında 24 saat içerisinde kullanılmalıdır. Konsantre, enjeksiyonluk %0.9 (9 mg/ml) sodyum klorür çözeltisi veya infüzyonluk %5 (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi ile seyreltildikten sonra elde edilen çözeltinin kimyasal ve fiziksel stabilitesinin normal ışık koşullarında 25±2°C'de 4 saat süreyle korunduğu gösterilmiştir.
Işıktan uzak bir yerde orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
6.5. Ambalaj m niteliği ve içeriği
Renksiz cam, tip I, 8 mL dolum kapasiteli flakon ve bromobutilik lastik tıpa, ayaklı, tip 1 kapak ve açık mavi polipropilen diskli, alüminyum metalik kapak
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Kullanılmamış olan ürünler ya da atık mateyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Hazırlanması


Kullanılmadan önce hızlı bir şekilde dilüe edilmelidir.
Topotekan 4 mg'lık flakonlar 4 mİ steril enjeksiyonluk su ile kullanıma hazırlanmalıdır. Kullanıma hazır hale getirilen çözeltinin gerekli miktarı, intravenöz %0.9 sodyum klorür inftizyonu ya da intravenöz %5 dekstroz infüzyonu içinde uygulamadan önce seyreltilir ve final konsantrasyonları 25-50 mikrogram/ml arasında olan infüzyonların elde edilmesi istenir. Antikanser ilaçlarının uygun bir şekilde hazırlanması ve imha edilmesi için;
• İlaçların hazırlanması için personellerin yetiştirihnesi,
• Hamile olan personelerin bu ilaçla çalışmanın dışında bırakılması,
• İlacı hazırlayan personelin koruyucu kıyafet giymesi (maske, eldiven, gözlük)
• Uygulama veya imha için gerekli tüm malzemelerin hazır bulunması
• Kazara deri veya gözlerle temas halinde acilen bol miktarla suyla tedavi edilmesi gerekmektedir.
7. RUHSAT SAHİBİ Actavis İlaçları A.Ş.
Gültepe Mah. Polat İş Merkezi Levent/İstanbul Tel: 212 316 67 00 Fax;212 264 42 68
8. RUHSAT NUMARASI
132-24
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
Ruhsat tarihi: 04.11.2011 Ruhsat yenileme tarihi:
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Topoxin 4 mg IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

Etken Maddesi: Topotekan HCl

Atc Kodu: L01XX17

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.