Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Palodin 250 mcg/5ml İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Palonosetron

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PALODİN 250 jig/ 5 mİ I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde;

1 mİ çözelti 50 mikrogram palonosetrona eşdeğer palonosetron hidroklorür içerir.
Her bir PALODİN 5 ml'lik çözelti flakonu. 250 mikrogram palonosetrona eşdeğer palonosetron hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için bölüm ö.l'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti Berrak, renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.L Terapötik endikasyonları

PALODİN :
• İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın önlenmesinde
• Orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanın önlemesinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji:

PALODİN tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce uygulanır.
PALODİN'in ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesi yoluyla arttırılabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

7 gün içinde PALODİN'in tekrarlama dozu önerilmez.

Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım içindir. PALODİN 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.

Özel Popülasyonlara İlişkin Ek Bilgiler:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği

: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden son safha böbrek hastaları için herhangi bir veri yoktur. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik Popülasyon:

Daha fazla veri elde edilinceye dek, 18 yaş altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik Popülasyon:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyoniar

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. (bkz.bölüm 6.1)

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir. Palonosetron 750 mikrogram ile bağlantılı olarak, hastane bakımı gerektiren fekal etkili iki konstipasyon vakası rapor edilmiştir.
Diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda, palonosetron aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşturabilir.
PALODİN, kalp ritim bozukluğu olan veya riski taşıyan hastalara (uzun QT sendromu) kullanılmamalıdır. Bu uyan, hipokalemi, hipomagnezi hastalarını, elektrolit anormalliği riski nedeni ile diüretik ilaçlar kullanan hastalan, doğuştan QT sendromu olan hastaları, antiaritmik veya QT uzamasına sebep olabilecek ilaçlar kullanan hastalan, tedavisi gereği gittikçe artan dozlarda antrasiklin tedavisi gören hastaları da içermektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6 tarafından metabolize edilir.

\n vitro

çalışmalan baz alındığında, klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da inhibe etmez. Kemoterapötik ajanlar: Preklinik çalışmalarda, palonosetron test edilen 5 kemoterapötik ajanın antitümör aktivitesini inhibe etmemiştir (sisplatin, siklofosfamid, sitarabin. doksorubisin ve mitomisin C).
Metoklopramid: Klinik bir çalışmada, palonosetron'un intravenöz tek bir dozu ve bir CYP2D6 inhibitörü olan, oral metoklopramidin kararlı durum konsantrasyonunda önemli bir farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.
CYP2D6 indükleyiciler ve inhibitörler; Farmakokinetik analizi yapılan popülasyonda, CYP2D6 indükleyicileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (amiodaron, selekoksib, klorpromazin, simetidin, doksorubisin, tluoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, ranitidin. ritonavir, sertralin ya da terbinafın) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klerensi üzerinde hiçbir önemli etki görülmemiştir.
Kortikosteroidler: Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir. Diğer İlaçlar; Palonosetron analjezikler, antiemetik, antispazmodikler ve antikolinerjik ilaçlar ile güvenli olarak uygulanabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir. Hayvan çalışmalan, gebelik, embriyonal / fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Plasental transfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalarından sadece limitli veriler elde edilmiştir (bkz. Bölüm 5.3). Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi:

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece PALODİN gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi:

Palonosetron'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple PALODİN ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Palonosetronun 60mg/kg/gün'e kadar olan dozlarında (yüzey alanı esasında yaklaşık 1894 önerilen insan damar içi dozu), erkek ve dişi sıçanlar üzerinde fertilite ve üreme yeteneği üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Farmakodinamik özelliklere, bildirilen advers etkilerin ve/veya ilgili hedef popülasyon üzerinde gerçeklesen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı konu alan herhangi bir araştırma yapılmamıştır.
Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar araç ve makine kullanırken ya da işletirken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

250 nıikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık rastlanan advers etkiler, 60 hastada baş ağrısı (%9), 29 hastada konstipasyon (%5) olarak gözlenmiştir.
Bununla birlikte 8 hastada diyare (%1), 8 hastada sersemlik, baş dönmesi (%1), 3 hastada yorgunluk (<%1), 1 hastada karın ağrısı (<%1) ve 1 hastada uykusuzluk (<%1) tespit edilmiştir.
Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler PALODİN ile ilgili muhtemel ya da olası olarak gözlenmiştir.
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/L000); çok seyrek (<lh0.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kardiyovasküler bozukluklar:

Yaygın: Devamlılık göstermeyen taşikardi, bradikardi, hipotansiyon
Yaygın olmayan: Hipertansiyon, ekstrasistol, miyokardiyal iskemi, sinüs taşikardi, sinüs aritmi, supraventriküler ekstrasistol, QT uzaması. (Birçok durumda PALODİN ile ilişkisi açık değildir.)

Dermatolojik bozukluklar:

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, kızarıklık

Duyma ve Görme bozuklukları:

Yaygın olmayan: Araç tutması, çınlama, gözde iritasyon, amliyopi

Gastroentestinal bozukluklar:

Yaygın: İshal
Yaygın olmayan: Dispepsi, karın ağrısı, üst karın ağrısı, ağız kuruluğu, hıçkırık flatulans

Genel bozukluklar:

Yaygın: Halsizlik
Yaygın olmayan: Yüksek ateş, sıcak basması, yorgunluk, grip

Karaciğer bozuklukları:

Yaygın olmayan: Geçici, asemptomatik AST ve/veya ALT ve bilirubin yükselmesi. Bu etkiler ağırlıklı olarak yüksek emetojenik kemoterapi alan hastalarda görülmektedir.

Metabolizma bozuklukları:

Yaygın: Hiperkalemi
Yaygın olmayan: Elektrolit dalgalanması, glikozüri, metabolik bozukluklar, anoreksi, hiperglisemi, iştah azalması

Kas iskelet sistemi bozuklukları:

Yaygın olmayan: Artralji

Sinir sistemi bozuklukları:

Yaygın: Baş dönmesi
Yaygın olmayan: Uyku hali, insomnia, parestezi, hipersomnia.

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygın: Anksiyete
Yaygın olmayan: Öforik davranış.

Böbrek ve üriner bozukluklar:

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon

Damar bozuklukları:

Yaygın olmayan: Damar renginin değişmesi, ödem

Aşırı duyarlılık reaksiyonu:

Seyrek

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu:

Seyrek: Yanma, endurasyon, rahatsızlık ve ağrı

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.
Klinik çalışmalarda 6 mg'a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu, diğer doz grubu ile karşılaştırıldığında advers reaksiyonları benzer bir insidansta göstermiştir ve hiçbir doz cevabı etkisi gözlenmemiştir. Palonosetron ile muhtemel olmayan aşırı doz vakası ise destekleyici bir tedavi ile kontrol edilmiştir. Diyaliz çalışmaları gerçekleştirilmemiştir, ancak, geniş hacimli bir dağılım sebebiyle, diyaliz palonosetron doz aşımında etkili bir tedavi olması muhtemel değildir.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grup: Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyiciler, Serotonin (5HT3) Antogonistleri ATC Kodu: A04AA05
Palonosetron, 5HT3 reseptörünün seçici yüksek afmiteli reseptör antagonistidir.
Özellikle sisplatin gibi, ilaçlar kullanılarak kanser kemoterapisi yapıldığında, çoğunlukla bulantı ve kusma oluşmaktadır. 5HT3 reseptörleri, postrema alanı kemoreseptör triger bölgede (CTZ), santral ve periferik sinir sisteminin vagus sinir terminallerinde bulunmaktadır. Kemoterapötik ajanların, ince barsak enterokromafm hücrelerinden serotonin salgılanmasıyla bulantı ve kusma oluşturdukları ve salgılanan serotoninin vagus sinir afferentlerindeki 5HT3 reseptörlerini, kusma refleksini başlatmak için uyardıkları düşünülmektedir.
Sisplatin <50mgW, karboplatin, siklofosfamid <1500 mg/m^ ve doksorubisin >25 mgW içeren, orta derecede emetojenik kemoterapi alan 1132 hasta ile gerçekleştirilen iki randomize, çift kör çalışmada, 1. gün. intravenöz uygulanan 250 mikrogram ve 750 mikrogram palonosetron ile 32 mg ondansetron (yan ömrü 4 saat) ya da 100 mg dolasetron (yarı- ömrü 7.3 saat), deksametazon olmaksızın karşılaştırılmıştır.
Sisplatin <60mg/m^, siklofosfamid >1500 mg/m^ ve dakarbazin içeren ileri derecede emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör çalışmada. 1. gün intravenöz uygulanan 250 mikrogram ve 750 mikrogram palonosetron, 32 mg ondansetron ile karşılaştırılmıştır.
Deksametazon, hastaların %67'sine kemoterapiden önce profılaktik olarak uygulanmıştır.
Ön çalışmalar, palonosetron'un etkinliğini gecikmiş başlayan bulantı ve kusmada değerlendirmek için tasarlanmamıştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve 0-120 saat süresince gözlenmiştir. Orta derecede emetojenik kemoterapi üzerindeki çalışma sonuçları ve ileri derecede emetojenik kemoterapi için çalışma aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Palonosetron, emezisin akut fazında etkinlik bakımından karşılaştırılan diğer ilaçlardan farklı değildir.
Palonosetronun çoklu sikluslarda karşılaştırıcı etkisi kontrollü klinik çalışmalarda gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına kayıt olan 875 hasta açık uçlu güvenlik çalışmasına devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusuna kadar 750 mikrogram palonosetron ile tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet sürdürülmüştür.

Tablo 1: Ondansetron'a karşı Orta Emetojenik Kemoterapide faz ve tedavi grubu cevap veren Hastaların Yüzdesi *


PALODIN
Ondansetron


250 mikrogram (n=189)
32 miligram
(n=185) Delta


%
% %

Tam Yanıt (kusma yok ve hiçbir

kurtarma tedavisi yok)

%97.5 Cl”
0-24 saat
81.0
68.6 12.4
[%1.8,%22.8]
24-120 saat
74.1
55.1 19.0
[%7.5, %30.3]
0-120 saat
69.3
50.3 19.0
f%7.4, %30.7]

Tam Kontrol (Tamamlanmış Yanıt ve Hafif bulantıdan daha fazlası değil) p-değeri*^

0-24 saat
76.2
65.4 10.8
NS
24-120 saat
66.7
50.3 16.4
0.001
0-120 saat
63.0
44.9 18.1
0.001

Bulantı yok (Likert skala)p-değeri'

0-24 saat 60.3
56.8
3.5
NS
24-120 saat 51.9
39.5
12.4
NS
0-120 saat 45.0
36.2
8.8
NS
* Tedavi etme amaçlı grup
*' Çalışma eşdeğer etkinlik göstermek için tasarlanmıştır. PALODİN ve karşılaştırtılan arasında -%15'den büyük ancak daha düşük bir eşdeğer etkinlik gösterir.
'Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi a =0.05.

Tablo 2: Dolasetron'a karşı Orta Emetojenik Kemoterapidc faz ve tedavi grubu cevap veren Hastaların Yüzdesi “

PALODİN 250 mikrogram (n=189)
Ondansetron 32 miligram (n=191)
Delta

%
%
%

Tam Yanıt (kusma yok ve hiçbir

kurtarma tedavisi yok)

%97.5

Cl"

0-24 saat 63.0
52.9
10.1
[%-1.7,%21.9]
24-120 saat 54.0
38.7
15.3
[%3.4,%27.1]
0-120 saat 46.0
34.0
12.0
f%0.3, %23.71

Tam Kontrol (Tamamlanmış Yanıt ve Hafif bulantıdan daha fazlası değil) p-değeri'

0-24 saat 57.1
47.6
9.5
NS
24-120 saat 48.1
36.1
12.0
0.018
0-120 saat 41.8
30.9
10.9
0.027

Bulantı yok (Likert skala)p-değeri'

0-24 saat 48.7
41.4
7.3
NS
24-120 saat 41.8
26.2
15.6
0.001
0-120 saat 33.9
22.5
11.4
0.014
Tedavi etme amaçlı grup
Çalışma eşdeğer etkinlik göstermek için tasarlanmıştır. PALODİN ve karşılaştırtılan arasında -%15'den büyük ancak daha düşük bir eşdeğer etkinlik gösterir.
' Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi

a

=0.05.

Tablo 3: Ondansetron'a karşı Yüksek Emetojenik Kemoterapidc faz ve tedavi grubu cevap veren Hastaların Yüzdesi ®

PALODİN
Ondansetron

250 mikrogram (n=223)
32 miligram
(n=221) Delta

%
% %

Tam Yanıt (kusma yok ve hiçbir

kurtarma tedavisi yok)

%97.5 Cl''
0-24 saat 59.2
57.0 2.2
[%-8.8,%13.1]
24-120 saat 45.3
38.9 6.4
[%-4.6, %17.3]
0-120 saat 40.8
33.0 7.8
f%-2.9,%18.51

Tam Kontrol (Tamamlanmış Yanıt ve Hafif bulantıdan daha fazlası değil) p-değeri*^

0-24 saat 56.5
51.6 4.9
NS
24-120 saat 40.8
35.3 5.5
NS
0-120 saat 37.7
29.0 8.7
NS

Bulantı yok (Likert skala)p-değeri'

0-24 saat 53.8
49.3
4.5
NS
24-120 saat 35.4
32.1
3.3
NS
0-120 saat 33.6
32.1
1.5
NS
® Tedavi etme amaçlı grup Çalışma eşdeğer etkinlik göstermek için tasarlanmıştır. PALODİN ve karşılaştırtılan arasında -%15'den büyük ancak daha düşük bir eşdeğer etkinlik gösterir.
Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi a =0.05.

5.2 Farmakokinetik özellikler Genel Özellikler

PALODİN (palonosetron hidroklorür) antiemetik ve bulantı önleyici bir ajandır. Palonosetron güçlü bir 5HT3 reseptör antagonistidir, diğer reseptörlere daha zayıf bağlanır.
Palonosetron hidroklorür beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve propilen glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür. PALODİN enjeksiyonluk çözelti, steril, berrak, renksiz, pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 4,5-5,5'dur.

Emilim:


intravenöz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki ani azalmayı takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı ömür ile vücuttan yavaş bir şekilde atılır.
Ortalama maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) ve konsantrasyon-zaman eğrisinin altında kalan alan (EAA) genellikle doz ile orantılı olup, sağlıklı gönüllülerde ve kanser hastalarında 0.3-90 |xg/kg doz aralığındadır.

Dağılım:


Palonosetron önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yaklaşık 6.9-7.9 L/kg.dır. Palonosetron'un yaklaşık %62'si plazma proteinlerine bağlanır.

Bivotransformasyon:


Palonosetron, yaklaşık %40'ı böbrek yoluyla, yaklaşık %50'si palonosetron'un 5HT3 reseptör antagonist aktivitesinin %1'den daha azına sahip olan iki primer metabolite şekillenerek metabolize olduğu ikili bir yol ile elimine edilir.

Irt vitro

metabolizma çalışmaları CYP2D6'nın ve daha az olmak üzere, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimleri ile palonosetron metabolize edildiği gösterilmiştir. Ancak, klinik farmakokinetik parametreler, CYP2D6 substuratlarının yavaş ve hızlı metabolize edicileri arasında anlamlı derecede farklılık göstermemektedir. Palonosetron klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda sitokrom P450 izoenzimlerini inhibe ya da indüke etmez.

Eliminasyon:


10 mikrogram/kg [14C]-palonosteron'un tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun yaklaşık %80'i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Bu da verilen dozun %40'ma eşdeğerdir. Sağlıklı deneklere tek doz intravenöz bir bolus uygulamasından sonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173 ± 73 ml/dk. ve renal klerens 53 ± 29 ml/dk'dır. Düşük toplam vücut klerensi ve geniş hacimli dağılımı plazmada yaklaşık 40 saat'lik eliminasyon yarı-ömür ile sonuçlanır. Hastaların %10'u 100 saatten daha fazla bir ortalama eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaslılarda

: Yaş, palonosetron'un farmakokinetiğini etkilemez. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet

: Cinsiyet palonosetron'un farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet baz alınarak doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pedivatrik Hastalar

: 18 yaş altındaki hastalarda famıakokinetik veri mevcut değildir.

Böbrek yetmezliSi

: Hafiften ortaya böbrek yetmezliği palonosetron famıakokinetik parametrelerini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi böbrek yetmezliği renal klerensi düşürür, ancak bu hastalarda total vücut klerensi sağlıklı deneklerle benzerdir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında farmakokinetik veri mevcut değildir.

Karaciğer vetmezli&i

: Hepatik yetmezlik, sağlıklı denekler ile karşılaştırıldığında
palonosetron total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan kişilerde, palonosetronun yarılanma ömrü ve ortalama sistemik maruziyeti artar ancak bu doz ayarlamasını gerektirmez.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İn-vitro çalışmalarda, sadece çok yüksek konsantrasyonlardaki palonosetronun ventrikülün -de ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarını bloke edebileceğini göstermiştir.
Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fötal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye dair direkt ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştir. Plasenta geçişi konusunda, hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (bkz. Bölüm 4.6).
Palonosetron mutajenik değildir. Yüksek dozda palonosetron iki yıl süresince günlük olarak uygulanmıştır ve sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş, endokrin neoplazmlar ve deri tümörlerine sebep olmuş fakat farelerde böyle bir etki görülmemiştir.
Mekanizmanın temeli tam olarak anlaşılamamıştır, ancak uygulanan yüksek dozlar sebebiyle ve PALODİN'in insanlarda tek bir uygulama için kullanılması, bu bulguların klinik kullanım ile ilgili olmadığını düşündürmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.L Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol Disodyum EDTA Sodyum sitrat Sitrik asit monohidrat Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

PALODİN enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Raf ömrü 2 yıldır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Bu tıbbi ürün, 25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında, ışıktan ve nemden korunarak saklanmalıdır.
Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır, (bkz. Bölüm6.6)

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Gri teflon kaplamalı tıpa ve alüminyum kapağı olan Tip 1 cam flakon Ambalajında 5 mİ çözelti içeren 1 adet flakon şeklinde mevcuttur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış her bir çözelti atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 40 Üsküdar / İstanbul Tel.: 216 492 57 08 Fax:216 334 78 88

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

236/100

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.11.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Palodin 250 mcg/5ml İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Palonosetron hidroklorür

Atc Kodu: A04AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.