Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Luveris 75 IU Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü Kısa Ürün Bilgisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar » Gonadotropinler » Lutropin Alfa

KISA URUN BILGISI 1. BEŞERI TIBBI URUNUN ADI

Luveris 75 lU enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

2. KALITATIF VE KANTİTATIF BILEŞIM

Etkin madde:\

LH ^)* içerir.

Yardımcı maddeler.

47.75 mg sakaroz, 0.1 mg L-metiyonin, 0.05 mg polisorbat 20 Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.
* rekombinant DNA teknolojisi ile

çin hamster yumurtalık

hücrelerinde üretilmiştir.

3. FARMASÖTIK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü Tozun görünüşü: Beyaz liyofilize pellet Çözücünün görünüşü: Berrak, renksiz çözelti Sulandırılmış çözeltinin pH'sı 7.5-8.5'tir.

4. KLİNIK ÖZELLIKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar
Luveris, folikül stimülan hormon (FSH) preparatı ile beraber, ciddi LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda foliküler gelişimin stimülasyonu için önerilir. Klinik çalışmalarda, bu hastalar için endojen serum LH düzeyi <1.2 lU/L olarak tanımlanmıştır.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Luveris ile tedavi, fertilite problemlerinin tedavisinde uzman bir hekim gözetiminde başlatılmalıdır. Luveris'in hasta tarafından uygulanması, yanlızca iyi motive edilmiş, yeterli eğitimi almış hastalarda ve uzman önerisine uyulması ile gerçekleşebilir.
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda, Luveris tedavisinin amacı FSH ile beraber, insan korionik gonadotropin (hCG) uygulamasının ardından, yumurtanın atılacağı tek bir olgun Graff folikülü geliştirmektir. Luveris, FSH ile eş zamanlı günlük enjeksiyon tedavisi olarak verilmelidir. Bu hastalarda amenore ve düşük endojen estrojen sekresyonu bulunduğundan ötürü tedaviye her zaman başlanabilir.
Bu endikasyonda, bugüne kadar Luveris ile elde edilen klinik deneyim, follitropin alfa'nın birlikte kullanımı ile elde edilmiştir.
Tedavi, (i) ultrason ile ölçülen folikül boyutu ve (ii) estrojen cevabı değerlendirilerek hastanın tedaviye bireysel cevabına göre uyarlanmalıdır. Önerilen doz,günlük 75-150 lU FSH ile birlikte 75 lU lutropin alfa (bir flakon Luveris) şeklindedir.
FSH doz artışı gerekiyorsa, doz ayarlaması tercihen 7-14 gün aralıklarla ve 37.5 IU-75 lU artışlar ile yapılmalıdır. Herhangi bir siklusta stimülasyon süresinin 5 haftaya kadar uzatılması kabul edilebilir.
Optimum cevap elde edildiği zaman, son Luveris ve FSH enjeksiyonundan 24-48 saat sonra
5,000 IU-10,000 lU hCG tek enjeksiyon olarak uygulanmalıdır. Hastaya, hCG uygulamasının yapıldığı gün ve sonraki gün cinsel birleşmede bulunması önerilir.
Alternatif olarak, intrauterin inseminasyon yapılabilir.
Ovulasyon sonrası corpus luteum'un prematür yetmezliğine yol açabilen, luteotropik aktiviteli (LH/hCG) maddelerin eksikliğinden ötürü luteal faz desteği düşünülebilir.
Tedaviye aşırı cevap alınırsa, tedavi durdurulmalı ve hCG kesilmelidir. Tedaviye bir sonraki siklusta, bir önceki siklustan daha düşük FSH dozu ile devam edilmelidir.

Uygulama şekli:


Luveris subkutan uygulama için tasarlanmıştır. Toz, kullanmadan hemen önce beraberinde verilen çözücü ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/karaciğer yetmezliği:


Veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:


Veri yoktur.

Geriyatrik popülasyon:


Veri yoktur.
4.3 Kontrendikasyonlar
Luveris, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir;
gonadotropinlere veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık. yumurtalık, rahim veya meme kanseri hipotalamus ve hipofiz'in tedavi edilmemiş aktif tümörleri polikistik over hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti sebebi bilinmeyen jinekolojik kanamalar gebelik döneminde kontrendikedir
Tedaviye başlamadan önce, çiftin infertilitesi, uygun bir şekilde değerlendirilmeli ve gebelik için varsayılan kontrendikasyonlar değerlendirilmelidir. Bu preparat, over yetmezliği, cinsel organların gebeliğe olanak sağlamayacak malformasyonları veya gebeliği engelleyecek durumdaki uterin miyomlarının varlığında kullanılmamalıdır. Ayrıca, hastalar hipotiroidizm, adrenokortikal yetmezlik, hiperprolaktinemi, hipofizer veya hipotalamik tümörler bakımından değerlendirilmeli ve uygun spesifik tedavi verilmelidir.
Foliküler gelişim için stimülasyon yapılan hastalar, çoğul foliküler gelişim ve artan estrojen cevabı nedeni ile ovaryen hiperstimülasyon gelişim riski altındadır.
Ovaryen hiperstimülasyon sendromu (OHSS), rüptüre eğilimli büyük yumurtalık kistleri ile karakterize olan ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir. Ovulasyonu harekete geçirmek için, hCG uygulaması olmadığında, aşırı over cevabı belirgin bir hiperstimülasyona nadiren yol açar. Bu nedenle, bu gibi durumlarda hCG uygulamasının yapılmaması ve hastaya en az 4 gün bariyer metodu uygulaması veya cinsel ilişkiden uzak durması önerilir.
Özellikle polikistik overli hastalarda, yumurtalık cevabının stimülasyon tedavisi esnasında ve öncesinde ultrason ile dikkatli bir şekilde izlenmesi önerilir.
Ovulasyon indüksiyonu olan hastalarda, çoğul gebelik ve doğum insidansı, doğal döllenme ile kıyaslandığında artmıştır.
Çoğul gebelik ve OHSS riskinin azaltılması için ultrasonla inceleme ve estradiol ölçümler önerilir. Anovulasyon durumunda serum estradiol düzeyi >900 pg/ml (3300 pmol/l) ve 3'den fazla folikülün çapı 14 mm veya daha fazla ise OHSS riski artmıştır.
Önerilen Luveris ve FSH dozuna ve verilme şekline bağlılık ve tedavinin dikkatli izlenmesi, yumurtalık hiperstimülasyonu ve çoğul gebelik insidansını en aza indirecektir.
Klinik çalışmalarda, ürünün follitropin alfa'ya karşı yumurtalıkların hassasiyetini arttırdığı gözlenmiştir. Eğer FSH doz artışı gerekiyorsa, doz ayarlaması tercihen 7-14 gün aralıklarla ve 37.5-75 lU artışlarla olmalıdır.
Klinik çalışmalarda, lutropin alfaya karşı aşırı duyarlılık bildirilmemiştir.
Luveris/FSH'ın insan menopoz gonadotropini ile (hMG) direkt karşılaştırılması yapılmamıştır. Önceki veriler ile yapılan karşılaştırma, Luveris/FSH ile elde edilen ovulasyon oranının, hMG ile elde edilene benzer olduğunu düşündürmektedir.
4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Luveris, follitrop-in alfa dışında diğer tıbbi ürünlerle aynı enjeksiyon idinde karışım olacak kullanılmamalıdır.

Yapılan çalışmalar, follitropin alfa ile birlikte kullanıldığında etken maddenin aktivite, stabilite, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinde belirgin bir değişiklik olmadığını göstermiştir.
4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye:
Gebelikte kullanım kategorisi X'dir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar:
Lutropin alfa gebelik döneminde uygulandığı taktirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır.
Gebelik dönemi:
Luveris, gebelik döneminde kontrendikedir.
Laktasyon dönemi
Luveris, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Üreme yeteneği/Fertilite
Üremeye olumsuz etkisi yoktur. Aksine infertil kadın ve erkek hastalarda üremeyi sağlamak için kullanılır.
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri
Luveris, hastaların araç ve makine kullanımını etkilemez.
4.8 İstenmeyen etkiler
a) Genel tanımı
Lutrofin alfa, follitropin alfa ile birlikte foliküler gelişimin stimülasyonu için kullanılır. Bu bağlamda, istenmeyen etkileri kullanılan maddelerden birine yüklemek zordur.
İnsan lüteinleştirici hormonu (hLH) içeren üriner kaynaklı preparatlar ile oldukça fazla sayıda pazarlama sonrası güvenlilik çalışması vardır. Uygulama yeri sorunları ve aşırıduyarlık reaksiyonları dışında, Luveris'in güvenlilik profilinin, üriner kaynaklı hLH ile benzer olması beklenir.
Klinik çalışmalarda, hafif ve orta şiddette enjeksiyon yeri reaksiyonları (çürük, ağrı, kızarıklık, kaşıntı veya şişme) sırasıyla, enjeksiyonların % 7.4 ve % 0.9'unda rapor edilmiştir. Şiddetli enjeksiyon yeri reaksiyonları rapor edilmemiştir. Bugüne kadar Luveris uygulamasını takiben sistemik alerjik reaksiyon rapor edilmemiştir.
Ovaryen hiperstimülasyon sendromu, Luveris ile tedavi edilen hastaların % 6'dan azında gözlenmiştir. Şiddetli ovaryen hiperstimülasyon sendromu rapor edilmemiştir. (Özel uyarılar ve özel kullanım tedbirleri).
Nadir durumlarda, tromboembolizm, adneksal torsiyon (yumurtalık büyümesinin komplikasyonu olarak), hemoperitonyum'un insan menapoz gonadotropin tedavisi ile bağlantıları olmuştur. Bu advers etkiler gözlenmemiş olsa bile bunların Luveris kullanımı ile meydana gelmesi mümkün olabillir.
Özellikle daha önce tubal hastalık hikayesi olan kadınlarda, ektopik gebelikde meydana gelebilir.
b) İstenmeyen etkiler
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Luveris uygulamasının ardından, en iyi değerlendirme sonrasında aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlemlenebilir. Herbir sıklık grubu içinde, istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sırasında sunulmaktadır.
Gastrointestinal hastalıkları:
Yaygın:
Bulantı, karın ağrısı, pelvik ağrı
Reprodüktif sistem ve meme sorunları:
Yaygın :
Ovaryen hiperstimülasyon sendromu, over kisti, meme ağrısı
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:
Yaygın :
Başağrısı, uyku hali, enjeksiyon yeri reaksiyonu
Bildirilen istenmeyen etkiler, Luveris tedavisi ile hızı belirgin olarak daha düşük olan enjeksiyon yeri reaksiyonları hariç diğer hLH-içeren tıbbi ürünlerle uyuşmaktadır.
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Lutropin alfa'nın aşırı doz etkileri bilinmemektedir. Ancak, ovaryen hiperstimülasyon sendromu oluşması mümkündür. Bu durum, kısım 4.4 özel kullanım uyarıları ve önlemleri bölümünde tarif edilmiştir.
Öte yandan, Lutropin alfa'nın 40,000 lU'ya kadar tek dozları sağlıklı kadın gönüllülere uygulanmıştır, ciddi advers etkiler göstermemiş ve çok iyi tolere edilmiştir.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: gonadotropinler. ATC kodu: G03G
Lutropin alfa, kovalan olmayan bağlarla bağlı a- ve P-altbirimlerinden oluşan bir glikoprotein olup, rekombinant insan lüteinleştirici hormonudur. Lüteinleştirici hormon, ovaryen teka (ve granüloza) ve testiküler Leydig hücrelerinde, insan koryonik gonadotropininin (hCG) de bağlandığı ortak bir reseptöre bağlanır. Bu transmembranal LH/CG reseptörü, G-proteini ile kenetli reseptörler süper familyasının bir üyesidir; spesifik olarak, geniş bir ekstraselüler alana sahiptir. Rekombinant hLH'ın Leydig tümör hücreleri (MA-10) üzerindeki LH/CG reseptörüne

in-vitro

bağlanma afinitesi, hCG ve hipofizer hLH'nınkilerin arasındadır, fakat büyüklükleri aynıdır.
LH, overlerde, foliküler faz esnasında, androjenleri salgılamak için teka hücrelerini uyarır. Bunlar, FSH ile uyarılmış foliküler gelişimi desteklemek amacıyla, estradiol üretimi için, granüloza hücresinin aromataz enzimi tarafından substrat olarak kullanılacaktır. Siklus ortasında yüksek LH düzeyleri, korpus luteum formasyonunu ve ovulasyonu tetikler. Ovulasyondan sonra LH, kolesterolün pregnenolona dönüşümünü arttırarak korpus luteumda progesteron üretimini uyarır.
LH ve FSH eksikliği olan anovulatuar kadınlarda, foliküler gelişimin uyarılmasında lutropin alfa uygulamasıyla elde edilen primer etki, FSH uyarısıyla büyümüş olan foliküller tarafından estradiol sekresyonundaki artıştır.
Klinik çalışmalarda, hastaların endojen serum LH düzeyi <1.2 lU/L ile tanımlanmıştı. Bununla birlikte, farklı laboratuarlarda yapılmış LH ölçümleri arasında değişiklikler olabilir ve bu nokta dikkate alınmalıdır.
Bu çalışmalarda, ovulasyon oranı siklus başına % 70-75 dir. r-hLH ve r-hFSH kombinasyonu doğrudan olarak hMG tedavisiyle karşılaştırılmamıştır.
5.2 Farmakokinetik özellikler
Lutropin alfa'nın farmakokinetiği, hipofiz bezi desensitize kadın gönüllülerde 75 lU'dan 40,000 lU'ya kadar olan dozlar kullanılarak çalışılmıştır. Luveris'in tek ve tekrarlayan uygulamalarını takiben lutropin alfa farmakokinetikleri karşılaştırılabilir ve lutropin alfa birikim oranı en düşüktür. Aynı anda uygulandığında follitropin alfa ile farmakokinetik bir etkileşim oluşmaz.

Emilim ve Dağılım:


Intravenöz uygulamayı takiben, lutropin alfa yaklaşık 1 saatlik başlangıç yarılanma ömrüyle hızla dağılır ve yaklaşık 10-12 saatlik plazma terminal yarılanma ömrü ile vücuttan atılır. Kararlı durumdaki dağılım hacmi 10-14 L civarındadır. Subkutan uygulamayı takiben, mutlak bioyararlanım yaklaşık % 60'dır; terminal yarılanma ömrü uzamıştır.

Eliminasyon:


Toplam klerens yaklaşık 2 L/saattir ve dozun % 5'den azı idrar ile atılır. Ortalama bulunma süresi yaklaşık 5 saattir

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Lutropin alfa Eğri Altındaki Alan (EAA) ile tayin edildiği üzere, doğrudan uygulanan doza bağlı doğrusal farmakokinetik gösterir.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişkiler:


Lutropin alfa'nın farmakokinetik profili idrar kaynaklı hLH'nınkine benzerdir.
Klinik öncesi veriler, güvenlilik farmakolojisine ait konvansiyonel çalışmalara dayanarak tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel gibi, insanlar için özel bir tehlike ortaya koymamıştır. Hormonun heterolog protein yapısından beklenileceği gibi, Lutropin alfa deney hayvanlarında, bir süre sonra ölçülebilir serum LH düzeylerinde azalmaya yol açan ancak biyolojik etkisini tümüyle yok etmeyen bir antikor cevabına neden olmuştur. Lutropin alfaya karşı gelişen antikorlardan dolayı bir toksisite belirtisi gözlenmemiştir.
Gebe sıçanlara ve tavşanlara, lutropin alfa'nın 10 lU/kg/gün ve daha yüksek dozlardaki tekrarlanan uygulamaları, fötusların resorbsiyonu dahil, reprodüktif fonksiyonun bozulmasına sebep olmuş ve ana hayvanların vücut ağırlığındaki artışı azaltmıştır. Yine de, her iki hayvan modelinde de ilaca bağlı teratogenez gözlenmemiştir.
Diğer çalışmalar, lutropin alfa'nın mutajenik olmadığını göstermiştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ
6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Toz


Sakaroz
Disodyum fosfat dihidrat
Sodyum dihidrojen fosfat monohidrat
Polisorbat 20
Konsantre fosforik asit
Sodyum hidroksit
Metionin
Nitrojen

Çözücü


Enjeksiyonluk su
6.2 Geçimsizlikler
Bu tıbbi ürün, kısım 6.6'da belirtilenler dışında başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.
6.3 Raf-ömrü
36 ay
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında ve ambalajında saklanmalıdır.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
Toz 3 ml, nötr, renksiz cam (Tip 1) flakonda ambalajlanmıştır. Flakon, bromobutil tıpa ve alüminyum sıyırma halkalı “flip-off^' kapak ile kapalıdır. Çözücü ya 2 ml ya da 3 ml nötr renksiz cam (tip 1) flakon ile teflon kaplı lastik tıpa veya 2 ml nötr, renksiz cam (tip 1) ampulde ambalajlanmıştır.
Ürün 1, 3 veya 10'luk flakonlarda ve yine aynı miktarda çözücü flakon veya ampul ile sunulur. Piyasada tüm paket büyüklükleri bulunmayabilir.
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
İlk açılma ve hazırlanmasını takiben hemen ve tek kullanım içindir.
Toz, kullanmadan hemen önce çözücü ile hafif çevirerek karıştırıp çözülmelidir.
Hazırlanan çözelti partikül içeriyorsa ya da berrak değilse uygulanmamalıdır.
Luveris follitropin alfa ile karıştırılabilir ve tek enjeksiyon olarak birlikte uygulanabilir.
Bu durumda, Luveris önce çözülmeli ve daha sonra follitropin alfa tozunu çözmek için kullanılmalıdır.
Büyük hacimlerde enjeksiyonların önlenebilmesi amacıyla bir flakon Luveris ile bir veya iki ampul follitropin alfa 37,5 lU, 75 lU veya 150 lU birlikte 1 ml çözücü ile hazırlanabilir.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBI

Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic.A.Ş.
Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu
Kar Plaza, No.45 Kat: 7
34752 İçerenköy-İstanbul
Tel: 0 216 578 66 00
Fax: 0 216 469 09 22
8. RUHSAT NUMARASI
115/35

9. İLK RUHSAT TARIHI / RUHSAT YENILEME TARIHI

İlk ruhsat tarihi: 15/01/2004 Ruhsat yenileme tarihi: -
10. KUB'UN YENİLEME TARİHI
23/07/2010

İlaç Bilgileri

Luveris 75 IU Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü

Etken Maddesi: Lutropin alfa

Atc Kodu: G03GA07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Luveris 75 Iu 1 Flakon
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.