Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

METHOTREXAT “EBEWE” 2.5 mg tablet Kısa Ürün Bilgisi

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Antimetabolitler » Folik Asit Analogları » Metotreksat

KISA ÜRÜN Hil.<;lsl

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METHOTREXAT "EBEWI-" 2.5 mg tablet

2. KAI İTA I İK VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

I lor bir tablet 2.5 mg metotreksat içerir

\ ardıma müdürler:

lotktoz monohidrut 78.6(1 mg

Yardımcı maddeler iyin hkz. Bölüm 6.1

3. FARMASÖTİK FORM

Tablci

Sarı, yuvarlak, hır yÜzD çentikli lahlcl (sandan kırmızıya doğru metotreksaitan kaynaklı lekelenmeler görülebilir, i

4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 .Terapütik endikasyonlar

Mctotrcksai romatoid artrıl ve psûtiyosiz. tedavisinde kullanılır

• Romatoid artriıli yetişkin hastalarda

• Diğer ledavilere yanıl vermeyen, ciddi, kontrol edilemeyen psörlyazis tedavisinde

Malign hastalıkların tedavisinde kullanılın

• Akul lösemi

• Non-Hodkin lenfoma

• Yumuşak doku ve osteojenik stırkoma

• Solid tümörler özellikle meme, akciğer, baş ve boyun, mesane, sen1 i kal. över ve lesliküler karsinoma

4.2.1'ozoloji ve uygulama şekli

Pozuloji / uy gulu mu sıklığı ve süresi:

Romatoid artrit tedav isinde dozaj:

Yetişkinlerde:

Romatoid artritli yetişkin hastaların tedavisinde taftada bir 7.5 mg oral ya da hartada bir 2.5 mg oral 12 saaı aralıklarla 3 doza bölünmüş olarak (7.5 mg) uygulanır. Optimal cevabı elde edebilmek için haftalık total do/ 20 mg'ı geçmeyecek şekilde do/lama programı azar azar ayarlanabilir. İlk cevaba ulaşılınca do/ programı mümkün olabilecek en düşük efektif doza düşürülmelidir

Psöriyasiz tedavisinde dozaj:

Ciddi psöriyazis tedavisinde tavsiye edilen doz haftada bir 10-25 mg'dır. Dozaj, hastanın yanıtına ve hematolojik toksisite durumuna göre ayarlanır

Malign hastalıkların tedavisinde dozaj:

Kişiye özgü yun etkileri tespit etmek için, tedaviye başlamadan 1 hafta Once 5-10 mg parenteral test do/ uygulaması tavsiye edilir. Melotreksai oral olarak 30 mg/m'yi aşmayacak, birbirini takip den 5 günden fazla olmayacak şekilde tek doz uygulanır. Kemik iliği işlevlerinin normale dönebilmesi için tedaviler anısında en az iki hafta dinlenme periyodu tavsiye edilir Metotreksat 1(H) mg*ı geçen dozlarda genellikle |wrentenıl uygulama ile verilir, Eııjeksiyonluk preparatlar tavsiye edilir. 70 mg/m2 aşan dozlar folinik asit kurtarması olmuk.stzm verilmemelidir ya da do/.lamadan 24-48 saat sonra metotreksat serum düzeyine bakılmalıdır.

Eğer metotreksat diğer kemotenıpi rejimleriyle beraber uygulanacaksa diğer ilaç bileşenlerinin birlikte kullanılması nedeniyle oluşabilecek toksisite göz önünde bulundurularak doz düşürülmelidir.

t y sulumu şekli:

Oral kullanım içindir.

I'ablet yemeklerden 1 saat önce veya 1.5-2 snat sonra alınmalıdır.

Özel popülasyonlura ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Metotreksat böbrek fonksiyonu lx>zuk hastalurda dikkatle kullanılmalıdır Doz aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:

Kreatinin klirensi (ml/dak)

>50 %100

20-50 %50

<20 Metotreksut kullanılmamalıdır

Karaciğer yetmezliği:

Metotreksat önceden, özellikle alkole bağlı karaciğer hastalığı geçirmiş veya geçirmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır Eğer bilirubin >5 mg/dl (85.5 ptnol/L) ise. metotreksat koııtreııdikedir.

Pcdlyatrik popülasyun:

Metotreksatm pediyatrik hastalarda güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

(¿criyutrik pnpülasyon:

Yaşlı hastalarda karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının ve folat rezervlerinin azalması nedeniyle doz. azaltılmasına gidilebilir.

4J.Kontmıdlkasyonlar

• Metotreksat veya yurdımct maddelerden herhangi birine knrşı aşırı duyarlılık

• Karaciğer fonksiyon bozukluğu (bkz Bölüm 4 .2)

• Aşın alkol kullanımı

• Renal fonksiyon bozukluğu (kreatin klirensi 20 mt dak'dan az. bkz. Bolüm 4.2).

• Kemik iliğinde hipoplazi, lökopeni. trombositopeni veya önemli derecede anemi gibi önceden mevcut kaıı diskru/isı

• Tüberküloz ve 111V gibi ağır, akut \ eya kronik enfeksiyonlar

• Ağız hoşluğu ülserleri ye bilinen gastrointestinal ülserler

• (»ebelik ve hıktasyon tbkz. Bölüm 4.6)

• Canlı aşılarla eş zamanlı olarak kullanımı (bkz Bölüm 4.5)

4.4.0/d kullanım uyarılan ve Önlemleri

Mctotreksat hematolojik depresyon, böbrek yetmezliği, peptik ülser, ülseratif kolit, ülseratif sıomatıt, diyareli hastalurda. ergenlerde ve yaşlılarda çok dikkatle uygulanmalıdır

Assit ya da plevral cfüzyonu olan hastalarda, eğer uygunsa tedavi öncesinde mevcut Sıvı boşaltılmalı ya da mctotreksat tedavisi durdurulmalıdır

Genellikle ilk olarak stouıatitlc ortaya çıkan gastroinlestinal toksisite semptomları tedavinin durdurulması gerektiğini gösterir. Aksi takdirde tedaviye devam edildiğinde intcstinal perforasy ondan kaynaklı hemorajik enleri t ve ölüm meydana gelebilir.

Tedavi altındaki hastalar, olası toksik elki belirtileri veya advers reaksiyonların ortaya çıkarılması ve gecikmeksizin değerlendirilmesi bakımından uygun metotlarla izlenmelidir Şiddetli ve hatta ölümcül toksik reaksiyon olasılığı dolayısıyla, hasta doktor tarafından riskler ve tavsiye edilen güvenilirlik ölçümleri hakkında lam olarak bilgilendirilmelidir.

Önerilen kontrol muayeneleri ve koruyucu önlemler:

Tedaviye başlamadan önce ya da tedaviye ara verildikten sonra tekrar başlarken;

• Diferansiyel kan sayımı ve trombosit sayımı, karaciğer enzimleri, hilirubin. serum ulbümin. göğüs röntgeni ve böbrek fonksiyonu testleri ile birlikte tam kan sayımı ve klinik olarak bulgu varsa tüberküloz ile hepatit olasılığı kontrol edilmelidir.

Tedavi sırasında (ilk altı ay boyunca en az ayda bir kez ve sonrasında en az her üç ayda bir):

Doz arttırılırken, izleme sıklığının da arttırılması düşünülmelidir

• Mukozal değişiklikler açısından ağız, boşluğunıuı ve boğazın incelenmesi.

• Diferansiyel kan sayımı ve trombosit sayımı ile birlikte tam kan sayım t. Metotreksatın neden olduğu hematopoietik baskılanma, bilinen güvenilir dozlarda ve birden bire ortaya çıkabilir, Lökosit ya da trombosit düzeyinde anlamlı bir düşüş olmıısı durumunda, tedavi derhal soıılandınİmalı ve uygun bir destekleyici tedaviye başlanmalıdır Hastalardan, enfeksiyon ile ilgili tüm belirti ve semptomları bildirmeleri istenmelidir. Eş zamanlı olarak hematotoksik ilaçları (örn. lcflunomid) alan hastalarda kan sayımı ve trombositler yakından izlenmelidir.

Mctotreksal tedavisi sırasında açıkça gerekli olmadığı sürece, karaciğer özerindeki olası toksik etkileri nedeniyle adjuvan hepatotoksik ilaçlar verilmemeli ve alkol tüketilmemeli veya hiiyük oranda azaltılmalıdır (bkz. Bölürn 4.5). İ ş zamanlı olarak diğer hepatotoksik ilaçları (örn. lefiunoınid) kullanan hastalarda karaciğer enzimleri yalcından izlenmelidir.

• Böbrek fonksiyonu testleri ve idrar analizi yoluy la böbrek İbnksiyomı izlenmelidir.

Metotreksat büyük oranda böbrek yoluyla atıldığından, böbrek bozukluğunda advers olayları arttırabilecek yüksek konsantrasyonlara ulaşabilir

Böbrek bozukluğu olası olgularda (örn. yaşlı hastalarda), yakın izleme gereklidir. Bu durum özellikle metotreksat atıhmını etkileyen, böbrek hasarına neden ulan (örn. non-steruidal anti-infiamaluvar ilaçlar) ya da hematopoietik bozukluklara yol açması olası tıbbı ürünler eş zamanlı uygulandığında da geçenidir Aynea dchidratasyoıı da ıneuıtreksatın toksisitesini arttırabilir.

• Solunum sisteminin muayenesi: Akciğer fonksiyon bozukluğu semptomları açısından dikkatli olunmalı ve gerekiyorsa akciğer fonksiyon testi yapılmalıdır. Pulmoner bozukluklarda hızla tanı konulması ve metotreksatm kesilmesi gerekir. Meıotreksaı tedav;sı sırasında meydana gelen pulmoner semptomlar (özellikle kuru, balgamsız öksürük) veya spesifik olmayan pnomoni. potansiyel olarak tehlikeli bir lezyonun belirtisi olabilir ve tedavinin askıya alınarak dikkatli bir gözlem yapılmasını »crektirır. Klinik tablo değişse de. mctoüvksattan kaynaklanan bir akciğcr hasıalığı ölün hflSKtlâı'du iılcş. dıspııc ile birlikte öksürük, hipoksemi ve göğüs röntgeninde bir infiltrat görülür, enfeksiyon dışlanmalıdır. Bu lezyon tüm dozlarda oluşabilir,

Metotreksat tedavisinin cerrahi girişimlerden bir hafta öııce sonlandınlması ve cerrahiden bir ya da iki hafta sonra tekrar başlatılması önerilmekledir.

Ateş (-38 -C),metotreksatm eliminasy onunu anlamlı şekilde uzatabilir.

Metotreksat neoplazma riskinde artışa yol açabilir (çoğunlukla lenloma).

Düşük doz metotreksat alan hastalarda malign lenfomalar oluşabilir, bu durumda metotreksat kullanımı sonlandırılmahdır. Lenfomalar kendiliğinden gerilemezse, sitotoksik tedavi başlatılması gerekir

MKrHOTREXAl “RBENVE"tablet yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerdiğinden nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı. l^ıpp laktoz yetmezliği ya da glikoz*goIaktaz malobsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Alkol, hepatotoksik ve hemalotok.sik tıbbi ürünler:

Düzenli alkol tüketimi ve diğer hepatotoksik tıbbi ürünlerle aynı zamanda kullanıldığında metotreksatm hepatotoksik bir etki gösterme olasılığı artar (bkz. Bölüm 1.4). Bu durum başka hepatotoksik tıbbi ürünleri birlikte alan hastalarda (örn: leflunomid) göz önünde bulundurulmalıdır. Leflunomtd. metotreksat ile kombine uygulandığında pansitopeni vc hepatotoksisite insidansı artabilir.

Antibiyotikler.

Tetrasiklinler, kloramfenikol ve emi İçmeyen geniş spektrumltı antibiyotikler gibi oral antibiyotikler, intestinal floramn inhibisyonu veya bakterivcl metabolizmanın supresyonu nedeniyle enterohepatik sirkülasyonla etkileşime girebilir

Bazı bireysel vakalarda, penisilinler, gükopcptidlcr. sülfanomidlcr. siprofloksasin vc sefaletin gibi antibiyoiikier metotreksatm rcnal klirensini azaltabilir, böylcce yükselen metotreksat serum konsantrasyonlarında cş zamanlı olarak hematolojik vc gastrointestmal toksisite oluşabilir

Probenesid, sülfinpırazon. zayıf organik asitler, pirazollcr. hipoglisemikler. p-aminoben/oik ¿işit, non-steroidal anti inllumııiuvar ilaçlan

Metotreksatm eliminasyonunu azaltabilir vc yüksekselcn serum konsantrasyonlarının daha yüksek hematolojik toksisiıeye yol açlığı varsayılır. Ayrıca düşük doz metotreksul vc non-sicroida! anti ıtıflamatuar tıbbi ürünler veya snlisilatlann kombinasyonunda toksısite artışı olasılığı bulunmaktadır.

Kemik iliği üzerinde advers rcaksiyonlan olan tıbbi ürünler

Kemik iliği üzerinde advcre reaksiyonlara neden olan tıbbi ürünlerle tedavi durumunda. (öm:sülfanamidler. ırimciroprım-sulfamctoksazol. kloramİenikol) belirgin hematopoietik bozuklukların olma ihtimali düşünülmelidir.

Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünler:

Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünlerin (örn sülfanomidler. trımetropnm- sultametoksazol. nitröz asit) birlikte uygulanması metotreksat toksisitesinin artmasınıı yol açabilir, lolik asit yetersizliği durumunda bu nedenle de Ö/el flnem gösterilmelidir.

Diğer antinunati/mal tıbbi ürünler:

Metotreksat diğer antiromatizmal tıbbi ürünlerle (örn: altın bileşikleri, penisilamin.

hidroksiklorokın. süllasalazm, azatıoprın. sıklosporınl beraber uygulandığında genellikle metotreksatm toksik etkilerinde bir artış beklenme/

Sülfasalıızin:

Metotreksat ve sülfosalazin kombinasyonunda, sülfasala/in folik asit Sentezini inhibe ederek metotreksatm etkisinde bir artışa sebep olur ve dolayısıyla advcrs etkilerde anışa yol açar Buna rağmen bu etkiler sadccc seyrek izole vakalarda hır kaç çalışmada gözlenmiştir.

Proton-pompası inhibitörü:

Omeprazol veya pantoprazol gibi proton pompası inlıibitörlerinin birlikte uygulanması etkileşimlere yol açabilir: Metotreksat ve omeprazolün birlikte uygulaması metotreksatm rcnal eliminasyonunun gecikmcsinc yol açar. Pantoprazol ile kombinasyonda, bir vakada titreme \e miyalji ile beraber ?*hidroksimctotrek.sai mctabolitinin rcnal climinasyonunun inhihe olduğu bildirilmiştir

Kalcın ya du tcofılin içeren içecekler:

Metotreksat tedavisi sırasında kafein va da teolilin içeren içeceklerin (kahve, kafein içeren alkolsüz içcccklcr. siyah çay) aşın tüketiminden kaçınılmalıdır.

Asittesin:

Asitretin (psöriyazıs teduvisi için) eretinata mebobolize olur l;,retinada beraber metotreksat düzeyi artabilir ve beraber kullanımda ciddi lıepatit rapor edilmiştir.

Diğer:

Metotreksat ile ontikoh-ûlsün ilaçlar anısında (metotreksatın kuıt seviyesini düşürür) ve metotıcksat ile 5-fluorourusil (5-Huoruurusilin yan Ömrünü uzatır) arasında fiıimak»»kinetik etkileşimlerin Çarkında olunmalıdır

Oksasilm ve omcprazol uygulamasının ardından izole olcularda metotreksat değerlerinin anlamlı şekilde arttığı belirlenmiştir.

Leflunomid ve metotreksat arasında etkileşimler (karaciğer sirozu, düşük troınbosit sayısı, kas-iskelet enfeksiyonları) bildirilmiştir. Özellikle enfeksiyona duyarlılığının yüksek olduğu ortopedik cerrahide metotreksat ile bağışıklık düzenleyici ajanların kombinasyonu dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

Diğer sitotoksik ajanlar ile kombinasyonda, gecikmiş metotreksat klirensi olduğu dikkate alınmalıdır

Folik asit ¡veren vitamin veya oral demir preparatları metotrck.suta cevabı değiştirebilir.

Metotreksat. bağışıklık sistemi üzerindeki etkisine göre, aşılara verilen yanın bozabilir ve immünolojik testlerin sonuçlarını etkileyebilir Canlı aşılar ile aşılama metotreksat kullanımısırasında yapılmamalıdır

O/.ci popülıısyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülusyon:

l-itkileşim çalışması yapılmamıştır.

Gcriyutrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6.G ebelik ve laktasyon

Genel tavsiye (»ebelik kategorisi: X

Çocuk doğurma potansiyeli buiıınan kndınlar/Dngunı kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince (ve tedavinin ardından 6 aya kadar)etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.

Metotreksat tedavisi sırasında kadınlar gebe kalmamalıdır. Tedavi sırasında hamile kalınırsa, metotreksat tedavisi ile ilgili fetus üzerinde görülebilecek advers reaksiyon riskleri hakkında tıbbi danışma alınmalıdır.

(¡ebelik dönemi

Metotreksat gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açtığından şüphelenilmektedir.

Metotreksat gebelik döneminde kontrendikedir (bk/. Bölüm 4.3).

Laktasyon dönemi

Metotreksatın ycnidogan ivin risk olnbilccck konsantrasyonlarda anne sütüne gcvtigi bilinmektedir ve bu sebeple uygulama öncesi ve uygulama süresince laktasyon durdurulmalıdır.

Metotreksat laktasyon döneminde kontrendikedir (bkz Böliim 4.3)

Üreme yeteneği / Fcrfililc

lluyvanlnrda yapılan çalışmalarda, metotreksat özellikle ilk üç aylık dönemde reprodöktif loksisite göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3) Metotreksat insanlarda tcratöjenik etki göstermiştir: bunun .sonucunda fetal ölüm vc. veya konjeniıal anonnullikler rapor edilmiştir. Sınırlı sayıda humile kadının (42) ınetotreksata maruziyeti sonucunda mal formasyon tkranıyal. kardiyovasküler ve ekstremite ilişkili) insidnnsındıı (1:14) artış olmuştur. Gebelik öncesinde metotreksat tedavisi durdurulduğunda normal hamilelikler rapor edilmiştir.

4.7.Araç ve nıakıııe kullanımı ii/erindeki etkiler

Tedavi boyunca yorgunluk vc konluzyon gibi merkezi sinir sistemi semptomları oluşabilir Mctotreksatın araç vc makine kullanımı üzerinde minör veya orta dereceli etkisi vardır

4.8.İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkilerin ciddiyet derecesi ve ortaya çıkışı dozaj seviyesine vc uygulama sıklığına bağlıdır Yine de. ciddi istenmeyen etkilerin düşük dozlarda da ortaya yıkabilmesinden dolayı, hastaların kısa aralıklarla doktor tarafından düzenli olarak izlenmesi gereklidir

Advers reaksiyonlar, sistem organ sınıfı ve görülme sıklığına göre aşağıdaki gibi sıralunmışttr Çok yaygın (>1 lüj: yaygın (£l/|00 ila <1/10); yaygın olmayan (¿1/1000 ila <1/100); seyrek (£ 1/10.000 ılu -1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tuhmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar \ e enfestasy uıılar

Çok yaygın: Enfeksiyon direncinde azalma, faranjit Yaygın: Ateş Seyrek; Sepsis

İyi huylu ve kötü huylu ncuplu/.ınalur

Çok seyrek: Birkaç vakada metotreksat tedavisi durdurulduğunda gerileyen lentöma oluşumu bildirilmiştir Son çalışmalarda, lentöma oluşum ınsidansımn metotreksat tedavisiyle artıp artmadığı belirlenememiştir.

Kan vc lenf sistemi bo/ukluklan

Yaygın: Kemik iliği depresyonu; lökopeni. anemi, trombositopeni Yaygın olmayan: Pansıtopcni

Çok sey rek: Ciddi, ilerlemiş kemik iliği depresyonu, agranülositoz

Bağışıklık sistemi bozukluktan

Yaygın olmayan: Kanda gamma globülin azlığı

Çok seyrek: Anafılaktik reaksiyonlar, romatoid nodül sayısında artış

l'sikiy atrik bo/.ukluklar

Yaygın olmayan: Depresyon, konluzyon. ruhsal değişiklikler Çok seyrek: Uykusuzluk

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Uyku hali, baş ağrısı, yorgunluk,

Yaygın olmayan: Düşük doz metotrcksat uygulama sonrası geçici hafif kognitif bozukluk, alışılmamış kraniyol duyarlılık. Yüksek doz uygulandıktan sonra: afazi, parezi. hemiparezi, ve konvülsiyon

Çok seyrek. Görsel bozukluk, oğn. ekstrcmitclcrde miyasteni veya parestezi, tat değişiklikleri (metalik lal), nöbet, menenjizm, paraliz

Göz bozuklukları

Yaygın: Bulanık görme Yaygın olmayan: Göz iritasyonıı Seyrek: Konjuııkiivit

Kardiyak bozukluktur

Yavgırı olmayan: Pcrikardiyal ettü/y on Seyrek: Pcrikardiyal lamponad

Vaskülcr bozukluklar

Yaygın: Vaskülit, veşitli vücut bölgelerinde kanamaSolunum, iiögih ha^talıklnn ve mcdixMinal hu/ukluklıır

Yaygın: Kronik inlerstisyel pnömoni. Potansiyel ciddi akciğer hasarını gösteren semptomlar (interstisyel pnömoni): kuru ve balgamsız öksürük, nefes darlığı ve ateş Oral vc intratekal uygulama sonrası akut pulmoner Ödem Yaygın olmayan: Episuıksi, alvcolh. ple\ral e füzyon

Seyrek: Pulmoner libro/.Pm-umocyxth carimipnömonlşi. nefes darlığı ve bronşiyal asımı Çok seyrek: Yüksek doz uygulamadan sonra plöritik ağrı, plevral kalınlaşması

Gastrointestinal bozukluklar

Çok yaygın Abdominal ağrı, stomatit. mide bulantısı, mukoz.it. iştah kaybı, dispepsi Yaygın: D i yare, oral mukoza Ülserleri Yaygın olmayan: Entcrit. kusma seyrek: Gastrointestinal ülserler

ÇokseyTek:Malabsorbsiyon. loksik megakolon. hematemez.

Ilepatohiliycr bozukluklar

Çok yaygın: Karaciğer enzimlerinde anlamlı yükselme (tran sam i nazlarda yükselme)

Yaygın olmayan: Karaciğer sirozu, hepoiik lıbröz. ve karaciğer yağlanması

Deri ve deri allı doku bozuklukları

Yaygın. Kkzantcm, eritem. kaşıntı

Yaygın olmayan: Işığa kıır^ı hassasiyet, alopesi. herpes zo.ster, herpetifonnis deri döküntüleri, ûniker

Seyrek: Pigmentasyon ariışı

Çok seyrek: Stevcns-Johnson sendromu. epıderm3İ nekroliz (Lyell's sendromu), tırnaklarda pigmentasyon artışı, akut paronişya. türonkllloz, hidradenit. psö riyazisi i hastalarda deri ülserleri ve UV radyasyon manı/iyeti durumunda psöriyazis lez.yonlunnda kötüleşme

kas-iskelct bozuldukları. ha¿ «loku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmay an: Antnüjı, miyalji, osteoporoz

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

Yaygın olmayan: Mesane iltihabı ve ülserasyonıu böbrek fonksiyonlarının bozulması, idrar yapmada bozukluk

Seyrek: Böbrek yetmezliği, oligoüri. amiri. elektrolit bozukluğu

Üreme sistemi ve meme hozukhıklan:

Yaygın olmayan; Vajinal ülser ve enflamasyon

Çok seyrek: Libido kaybı, impoten.v oligospemıi, mcnstıırasyon bozukluğu, vajina! akıntı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın: üşüme, malazı, nekroz Seyrek: Yara iyileşmesinde bozulma

Araştırmalar

Bilinmiyor: Meioıreksal kullanımı ile ilişkili ilave reaksiyonlar; anormal kırmızı hücre morfolojisi (genellikle 'megaloblastık'). diabetio tetiklenmesi, diğer metabolik değişiklikler ve ölüm

^ aralanma vc zehirlenme

Çok seyrek: Rccall fenomeni (radyasyondan yu da güneşten kaynaklı deri haşan bulunan kişilerde!

4.9.D07 aşmıı ve tedavisi

Doz aşımı semptomlun

Metotreksatın toksisitesi başlıca hematopoictik sistemi etkiler Doz aşımında tedavi:

Kalsiyum folinat. metotreksatın toksik istenmeyen etkilerini nötralize eımck için spesifik bir antidottur

Yanlışlıkla alınması gerekenden fazla doz ¡ılındığında, bir saat içinde intravenöz veya intramflsküler olarak ultnan metotreksat dozunu eşit miktarda veya daha fazla miktarda kalsiyum folinat dozu uygulanmalıdır ve bu işleme metotreksat serum seviyeleri 10 tnol'l.'nin ultına düşene kadar devam edilmelidir

Çok büyük doz aşımı vakalarında, renal tübüllerde metotreksat ve/yeya mctabolitlerinin çökmesinin önlenmesi için hidrasyon ve üriner alkalizasyon gerekebilir. Ne hemodiyalizin ne de peritoneal diyalizin metotreksat eliminasyonunu arttırdığı gözlenmemcktedir. Yüksek akışlı bir diyalizör kullanılurak gerçekleştirilen akut, intemitant hemodiyaliz ile etkili bir metotreksat kliren.si bildirilmiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5. LFarmakodinamik özellikler

l'annakoterapötik grup: Antimetabolitler: Folik asit anuloglan ATCkodu: L01BA01

Vletotreksat antimetabolitler olarak bilinen sitotoksik ajanlar sınıfından bir folik asil türevidir. Özellikle hücre bölünmesinin ''S" fazında etki gösterir, dihidrofolat redüktaz enziminin kompelitif inhtbisyonuyln dihidrofolatın DNA sentezi ve hücresel replikasyon işlevi basamaklarında gerekli olan tctrahidrofolata dönüşümünü önleyerek etkit Malign hücreler, kemik iliği, fötal hücreler, bukkal ve inteshnal mukoza ve idrar kesesi hücreleri gibi aktif olarak çoğalan dokular metotreksatın etkilerine genellikle daha duvarlıdır Malign dokulardaki hücresel çoğalma normal dokulardakinden daha fazla olduğunda, normal dokularda irrevcrsibl hasar olmaksızın malignite gelişimim bozabilir

Romnioid artrit tedavisinde etki mekanizması bilinmemekledir; bağışıklık sistemini etkileyebilir. Psörjyazisie derideki epitel hücrelerin çoğalma hızı normal deriye yöre daha fa/ladır. Bu çoğalma hızı metotreksat kullanımıyla kontrol altına alınmaktadır.

5.2.Farnıakokinctik özellikler Cicncl özellikler

Metotreksat sari ya da turuncu, kristal, hidroskopik. tozdur. Dilde mineral asitler, alkali hidroksitlerin dilile çözeltilerinde ve karbonatlarda çözünür Pratik olarak suda. %% lık etanolde ve metilen kiorürde çözünme/

JL-milim:


Metotrekrai 2x2.5 mg oral uygulandıktan sonra hızlıca absorbe olur 0.X3 .saatte iınaks'a ulaşır Ortalama maksimum serum konsantrasyonu nOng/ml'dir.

Paûılım


Metotreksatin yaklaşık %50'si plazma proteinlerine bağlanır. Vücut dokularına dağıldığımla karaciğerde, böbreklerde vc özellikle dalakta haftalar yada aylar süresince tutulabilen yüksek konsantrasyonlarda poligluıamıt formunda bulunmuştur. Küçük dozlarda uygulandığında, metotreksat serebrospmal sıvıya minimum miktarda geçer. Terminal yan-ömür ortalama 6 -7 saattir ve önemli ölçüde değişim gösterir (3-17 saat). Yan ömür, üçüncü bir dağılım aralığına «üihıp olan hastalarda (plcvral elil/.ynn. usitj normal sürenin ■* kalına kadar uzayabilir

Bi yoiranş.lorm-^in.

Uygulanan metotrclçsatın yaklaşık %10'u karaciğer yoluyla metabolize olur. Başlıca metabolit 7-lıidroksimeioUeksaltır

Hliminasvon:


Atılım, böbreklerden esas olarak değişmeden, glomerular filtrosyon vc proksimal tubülden aktif sekresyon yoluyla olur.

Safra ile yaklaşık %5-20. metotreksat ve "»I- 5: 7-hidroksimetotreksiit olarak atılır, Güçlü cııterohepatik dolaşım gözlenir.

Böbrek foııksiyoıılarmm bozulduğu durumlarda, eliminosyon belirgin bir şekilde uzamaktadır Azalan karaciğer fonksiyonu olan hastalarda atılımın bozulup bo/ulmadığı henüz bilinmemektedir.

l>tığ.ruşi>lhkJ.d.o£nkSÜ olmayan durum:

Veri yoktur.

5J.KIinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvan çalışmaları metotreksatm fenıliteyı lx>zduğunu. embriyo/lötotoksik vc teratojenik olduğunu göstermektedir. Metoüek.satin vivoandin vitroolarak muiajcnik etkiye sahiptir Rodcııt karsinöjeıtite çalışmaları tümör insidansınm antiğim göstermemektedir.

6. FARMASÖTİK Ö/J- İ LİKLER

6.l.\urdırncı maddelerin listesi

l aıktoz monohidrat Mısır nişastası Mikrokristalin selüloz Magnezyum stearat Kolloidal silikon dioksit

6.2.Geçimsizlikler

Mevcut değildir.

63.Raf ömrü

36 aydır.

6.4.S»klum:ıvu yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır

<>.5.Ambalajın niteliği ve ¡veriği

Kutuda I adet, beyaz polietilen spiralli kapaklı, beyaz polipropılcn şişede 50 tablet

6.6.Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler yu da materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" \e "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yûnetmelıgi~ne uygun olarak ınıluı edilmelidir

7. RUHSAT SAHİBİ

EBV Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir El kovan Cad. No:2 Tel: 0216 570 950«

Faks

02165709512

8. RUHSAT NUMARASI 10.12.2009-129/45

9. İLK Rl USA I' TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

ilk nıhsat tarihi: 10.12.2009 Ruhsal yenileme tarihi:

10.KUB'ÜN YENİLENME I ARİIIİ

İlaç Bilgileri

METHOTREXAT “EBEWE” 2.5 mg tablet

Etken Maddesi: Metotreksat

Atc Kodu: L01BA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.