Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cerezyme 200 U İnfüzyonluk Konsantre Çözelti İçin Toz İçeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Diğer » Enzimler » İmigluseraz

KISA ÜRÜN BILGISI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Cerezyme 200 U İnfuzyonluk Konsantre Çözelti İçin Toz İçeren Fiakon

2. KALITATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Her bir Cerezyme flakonu 200 U* imigluseraz** içermektedir.
Sulandırılarak hazırlandıktan sonra, çözelti her mİ'de 40 U (200 U/5 mİ) imigluseraz içerir.
* Enzim birimi (U); 37°C'de, dakikada 1 mikromol para-nitrofenil p-D-glikopiranosid (pNP-Glc) sentetik substratmm hidrolizini katalize eden enzim miktan olarak tanımlanmaktadır.
**İmigluseraz insan asid fi-glukosidaz'm modifıye formu olup, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak Çin Hamster Yumurtalık (CHO) hücre kültüründe makrofajlan hedeflemek için mannoz modifikasyonu ile üretilmiştir.

Yardımcı Madde(ler):

Sodyum sitrat
Yardımcı maddeler için Bkz. Bölüm 6.1
Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir ve %0.9'luk sodyum klorür intravenöz çözeltisi ile uygulanır. (Bakımz Bölüm 6.6. Beşeri tıbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler). Rekonstitüsyon sonrasında çözelti 0.62 mmoİ sodyum (200 U/5 mL) içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

3. FARMASÖTİK FORM

İnfuzyonluk konsantre çözelti için toz Cerezyme beyaz-beyazımsı tozdur.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Cerezyme (imigluseraz), non-nöronopatik (Tip 1) veya kro

n

ik nöronopatik (Tip 3) Gaucher hastalığı teşhisi konan hastalar ve bu hastalığın nörolojik belirtiler dışındaki bulgularını klinik olarak anlamlı şekilde gösterenlerin uzun dönem enzim replasman tedavisinde endikedir.
Gaucher hastalığının nörolojik olmayan belirtileri aşağıdaki durumlann bir ya da daha fazlasını içermektedir:
• demir eksikliği gibi nedenlerin dışlandığı anemi
• trombositopeni
• D vitamini eksikliği gibi nedenlerin dışlandığı kemik hastalığı
• hepatomegali veya splenomegali
Tedavi, Gaucher hastalığının tedavisi hakkında bilgisi olan doktorlar tarafından takip edilmelidir.

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

Gaucher hastalığının heterojenitesi ve multi sistemik tutulum göstermesi nedeniyle, dozaj hastalığın klinik bulgularının aynntılı değerlendirmesine dayamlarak her hasta için bireysel olarak belirlenmelidir. İlgili tüm klinik bulgulara ait bireysel hasta cevapları iyi bilindiğinden, uygulamanın dozajı ve sıklığı tüm klinik bulgularda en iyi parametrelere ulaşacak şekilde belirlenmeli veya o ana kadar normalize olmayan parametrelerde iyileşme sağlanması hedeflenmelidir.
Farklı dozaj aralıklannın, hastalığın nörolojik olmayan belirtilerinin bir kısmına veya tümüne karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Başlangıç dozu olarak, iki haftada bir kez vücut ağırlığına göre 60 U/kg olarak verildiğinde, 6 aylık tedavi sonrasında hematolojik ve visseral parametrelerde iyileşme görülmüş ve devam eden kullanımın kemik hastalığındaki ilerlemeyi durdurduğu veya iyileştirdiği gösterilmiştir. 2 haftada bir kez vücut ağırlığına göre 15 U/kg gibi küçük dozların uygulanmasında, hematolojik parametrelerde ve organomegalilerde iyileşme gözlenirken, kemik parametrelerinde iyileşme görülmemiştir. Genellikle ve hasta için en uygun infuzyon sıklığı her 2 haftada birdir. Bu infuzyon sıklığı, en fazla klinik verinin varolduğu dozajdır.
Cerezyme'm kronik nöronopatik Gaucher hastalarının nörolojik semptomlanndaki etkinliği henüz kanıtlanmamıştır ve bu belirtiler için Özel bir doz önerilmemektedir. (Bakınız Bölüm
5.1. Farmakodinamik Özellikler)

Uvgulama Sekli:


Rekonstitüsyon ve seyreltme sonrası hazırlanan çözelti intravenöz olarak uygulanmalıdır. Cerezyme'ın, ilk infuzyonundaki hızı kg başına dakikada 0.5 Ünite'yi geçmeyecek şekilde uygulanmalıdır. Sonraki uygulamalardaki infuzyon hızı artınlabilinir ancak kg başına dakikada 1 Ünite'yi geçmemelidir. İnfuzyon hızı artışı bir doktor gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
Evde Cerezyme infuzyonu, infuzyonlannı iyi tolere eden hastalar için düşünülmelidir. Hastanın evde infuzyon alma karan, tedavi eden doktorun kararı ve tavsiyeleri sonucunda verilmelidir. Fabrazyme infnzyonunun, evde hasta ya da hasta bakıcısı tarafından uygulanması, klinik ortamda bir sağlık çalışanı tarafından verilecek eğitimi gerektirmektedir. Hasta ya da hasta bakıcı, infiizyon tekniği ve tedavi ajandasının tutulması konusunda eğitilecektir. Hasta infuzyon sırasında advers etki ile karşılaştığında derhal infuzyonu durdurmalı ve bir sağlık çalışanına başvurmalıdır. Daha sonraki infüzyonlann klinik ortamda yapılmasına gerek olabilir. Doz ve infuzyon hızı, evdeyken sabit kalmalı ve sağlık çalışanı gözetiminde olmadan değiştirilmemelidir.
Tıbbi ürünün, uygulamadan önceki hazırlama ve sulandırma talimatlan için bakınız bölüm

66

.
Sağlık profesyonelleri, kronik nöronopatik belirtileri olan Gaucher hastalan da dahil olmak üzere hastalannı “ICGG Gaucher Registry”ye kaydetmeleri yönünde teşvik edilmektedir. (Bakmız Bölüm 5.1 Farmakodinamik Özellikler)

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon

Pediatrik popülasyon için herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyon için herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık. (Bakımz Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Asın Duvarlılık:


Eldeki veriler, ELİSA yöntemi ile yapılan taramalar sonucunda, tedavi gören hastalann yaklaşık %15'inde tedavinin birinci yılı sonunda imigluseraza karşı immünglobulin G (IgG) antikorunun geliştiğini göstermektedir. IgG antikorlannm oluştuğu hastalarda antikorlar, çoğunlukla tedavinin ilk 6 ayı içerisinde gelişirken bu antikorlann 12. aydan sonra ender olarak geliştiği gözlenmiştir. Tedavi yamtınm azaldığına dair şüphelenilen hastalann imigluseraza karşı IgG antikor gelişimi açısından düzenli aralıklarla takip edilmeleri önerilmektedir.
İmigluseraza karşı antikor geliştiren hastalarda, aşırı duyarlılık reaksiyonlannın gelişme riski daha fazladır (Bakınız Bölüm. 4.8. İstenmeyen Etkiler). Aşın duyarlılığı düşündüren reaksiyon gelişen hastaların, imigluseraz antikorları açısından teste tabi tutulması önerilmektedir. Diğer intravenöz protein ürünlerinde olduğu gibi, şiddetli, aleıjik-tipte aşırı duyarlılık reaksiyonlar gelişebilir. Eğer böyle bir reaksiyon gelişirse, Cerezyme infüzyonunun derhal kesilmesi önerilmektedir ve uygun tıbbi tedaviye başlanmalıdır. Acil tedavi için güncel tıbbi standartlar dikkate alınmalıdır.
Ceredase'a (algluseraza) karşı aşın duyarlılık semptomları gözlenen veya antikor geliştirmiş olan hastalara imigluseraz ile tedavi edilirken dikkat edilmelidirler.

Yardımcı maddeler


Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir ve %0.9'luk sodyum klorür intravenöz çözeltisi ile kullanılır. (Bakınız Bölüm 6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler). Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulımdurulmahdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Cerezyme ve diğer ilaçlar arasında hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve Laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: C Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Gebe olmayı planlayan Gaucher hastalannda her gebelik için tedavinin risk-yarar değerlendirmesi gereklidir.
Daha önce tedavi almayan kadınlann, gebe kalmadan önce ideal sağlık durumuna ulaşmaları amacıyla, tedaviye bu dönemde başlamaları gerektiği yönünde Önerilerde bulunulmalıdır. Cerezyme tedavisi alan kadınlarda tedavinin gebelik boyunca devam ettirilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Dozun hastanın ihtiyaçlarına ve terapötik cevabına göre bireyselleştirilmesi amacıyla gebeliğin ve Gaucher hastalığının klinik belirtilerinin yakından izlenmesi gereklidir

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gebelik döneminde altta yatan Gaucher hastalığının kontrol altına alınmasında Cerezyme kullanımının yararlı olduğunu gösteren 150 hamileden elde edilen sınırlı sayıda deneyim (birincil olarak spontan raporlama ve literatüre dayanan) bulunmaktadır. Aynca bu veriler düşük istatiksel kanıt bulunmasına rağmen, Cerezyme'm fötus üzerinde malformasyon yapıcı toksisiteye yol açmadığım göstermektedir. Cerezyme kullammı veya altta yatan Gaucher hastalığıyla ilişkisi net olarak bilinmemekle birlikte nadir fötal ölümler bildirilmiştir.
Cerezyme'm gebelik, embriyonal/fbtal gelişim, doğum ve postnatal gelişim üzerine etkilerini değerlendirmek için hayvan çalışmalan yürütülmemiştir. Cerezyme'm plasenta yoluyla gelişmekte olan fötusa geçip geçmediği bilinmemektedir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gaucher hastalığı teşhisi konmuş gebeler, gebelik ve doğum sonrası dönemde hastalığın etkilerinin arttığı bir dönem yaşayabilir. Bunlar iskeletle İlgili belirtiler, sitopeninin alevlenmesi, hemoraji ve transfuzyon ihtiyacında artma risklerinde artışı kapsamaktadır. Gebelik ve laktasyonun matemal kalsiyum dengesini etkilediği ve kemikte kalsiyum döngüsünü hızlandırdığı bilinmektedir. Bu durum Gaucher teşhisi konanlarda iskelet hastalığı bulgulannm artmasında rol oynayabilir.
CEREZYME, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

İlacın etkin maddesinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, ancak, muhtemelen enzim, bebeğin gastrointestinal sisteminde sindirime uğramaktadır.

Üreme yeteneği (fertilite)

Cerezyme'ın üreme yeteneği üzerine etkileri bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makina kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makina kullanma üzerine herhangi bir etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

4.8. İstenmeyen Etkiler

Advers ilaç reaksiyonları sistem organ smıfma ve sıklığa göre (çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000),; çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor))aşağıd£iki tabloda listelenmiştir. Her bir sıklık gruplanması içinde advers ilaç reaksiyonları azalan ciddiyet derecesine göre sunulmaktadır.
Bağışıklık sistem bozuklukları
Yaygın:
Seyrek:
Aşırı duyarlılık reaksiyonlan Anafılaktik reaksiyonlar
Sinir sistemi bozuklukları
Yaygm olmayan: Baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi*
Kardiyak bozukluklar
Yaygm olmayan: Taşikardi*, siyanoz*
Vasküler bozukluklar
Yaygm olmayan: Sıcak basması*, hipotansiyon*
Solunum sistemi, torasik


ve mediastinal bozukluklar
Yaygın:
Dispne* ve öksürük*
Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın olmayan:
Bulantı, kusma, abdominal kramp,
diyare
Deri ve deri altı doku bozukluklan
Yaygın:
Ürtiker/anjioödem*, prürit*, döküntü*
Kas iskelet ve bağ dokusu


bozukluklan
Yaygın olmayan: Artralji, sırt ağnsı*
Genel bozuklular ve uygulama bölgesine bozukluklar
Yaygın olmayan: İnfüzyon bölgesinde rahatsızlık, yanma, şişlik, enjeksiyon bölgesinde steril apse, göğüs rahatsızlığı*, ateş, sertlik ve yorgunluk
Aşın duyarlılığa (tabloda * ile belirtilmiş) bağlı semptomlar, hastalann yaklaşık %3'ünde bildirilmiştir. Bu semptomlar infüzyon sırasında veya sonrasında kısa bir süre içerisinde ortaya çıkmıştır. Bu semptomlar genelde antihistamin ve kortikosteroidlerle olan tedavilere cevap vermiştir. Bu semptomların tekrar ortaya çıkması durumunda, hastalann bu ürünün infuzyonuna ara vermesi ve doktorlan ile temasa geçmesi önerilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı vakası bildirilmemiştir. Hastalarda doz vücut ağırlığına göre 240 Ünite/kg'ye kadar kullanılmıştır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

ATC kodu: A16AB02 Farmakoterapötik grup: glikoserebrosidaz).

5.1. Farmakodinamik Özellikler

Enzimler-İmigluseraz (rekombinant makrofaj hedefli p-
Gaucher hastalığı, bir lizozomal enzim olan asid P- glukosidaz eksikliği ile sonuçlanan nadir görülen, kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Bu enzim, hücre membranının lipid yapısındaki anahtar rolündeki glikoseramidi glukoz ve seramide parçalar. Gaucher hastalığı olanlarda, glikoseramid yıkımının yetersiz olmasından dolayı, bu substrat makrofajlardaki (Gaucher hücresi) lizozomlarda büyük miktarlarda birikerek, yaygın sekonder patolojilere yol açar.
Gaucher hücreleri tipik olarak karaciğer, dalak ve kemik iliğinde ve bazen de akciğer, böbrek ve bağırsakta bulunur. Gaucher hastalığı, klinik olarak farklı fenotipik yelpaze sunar. En sık görülen bulgular hepatosplenomegali, trombositopeni, anemi ve iskelet patolojisidir. İskelet bozukluklukları Gaucher hastalığının en çok güçsüzleştiren ve sekel bırakan özelliğidir. Bu iskelet tutulumlan kemik iliği tutulumu, osteonekroz, kemik ağnsı ve kemik krizi, osteopeni ve osteoporoz, patolojik kırıklar ve büyüme geriliğidir. Gaucher hastalığı, artan glukoz yapımı ve artan istirahat enerjisi tüketimi ile ilişkilidir ki bu yorgunluk ve kaşeksiye neden olur. Gaucher hastalığı olan hastalar aynca düşük dereceli inflamatuvar profile sahiptirler. Gaucher hastalığı ayrıca hiperimmünoglobulinemi, poliklonal gammopati, önemi belirsiz monoklonal gammopati (MGUS) ve multipl myelom gibi immünglobulin anormaliklerinin riskinde artış ile ilişkilidir. Gaucher hastalığı doğal seyrinde, genelde zaman içinde çeşitli organlarda ortaya çıkan, geri dönüşümsüz komplikasyon riski göstermektedir. Gaucher hastalığının tutulumları yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Gaucher hastalığı artan morbidite ve erken mortalite ile ilişkilidir. Çocukluk çağında işaret ve semptomların ortaya çıkması halinde Gaucher hastalığı daha şiddetli görülmektedir. Gaucher hastalığı çocuklarda büyüme geriliği ve puberte gecikmesine neden olabilir.
Pulmoner hipertansiyon, Gaucher hastalığımn bilinen bir komplikasyonudur. Splenektomi geçiren hastalarda pulmoner hipertansiyon riski yüksektir. Cerezyme tedavisi, birçok vakada splenektomi ihtiyacını azaltmakta ve Cerezyme ile erken tedavi pulmoner hipertansiyon riskini azaltmaktadır. Gaucher hastalığı tanısı sonrasında pulmoner hipertansiyonu tespit etmek açısından rutin taramalar önerilmektedir. Pulmoner hipertansiyon tespit edilen Gaucher hastalan, Cerezyme'ı yeterli dozda almalıdırlar.
imigluseraz (makrofaj hedefli rekombinant asid alfa glukosidaz), eksik enzim aktivitesinin yerini alarak glikoseramidi hidrolizler ve başlangıç patolojisini ve sekonder patolojiyi düzeltir. Cerezyme, dalak ve karaciğer boyutunu azaltır, trombositopeni ve anemiyi iyileştirir veya normalize eder, kemik mineral yoğunluğunu ve kemik iliği yükünü iyileştirir veya normalize eder ve kemik ağrısı ile kemik krizlerini azaltır veya ortadan kaldınr. Cerezyme istirahatte eneıji tüketim oranını azaltır. Cerezyme, Gaucher hastalığındaki yaşam kalitesini zihinsel ve fiziksel açıdan iyileştirdiğini göstermiştir. Cerezyme, makrofajlardaki glikoseramid birikimini ve tedaviye cevabı gösteren, kitotriyosidaz biomarkerini azaltır. Cerezyme, çocuklarda normal pubertal gelişime erişilenebileceğini ve büyümenin yakalanmasıyla, yetişkin dönemdeki normal boy ve kemik mineral yoğunluğuna ulaşılabileceğini göstermiştir,
Cerezyme tedavisine cevabın hız ve kapsamı doza bağımlıdır. Genelde, hematoloji gibİ hızlı döngüsü olan organ sistemleri, kemik gibi daha yavaş döngüsü olanlara byasla daha hızlı iyileşir.
Tip 1 Gaucher hastalığına sahip geniş bir hasta topluluğunun (n=528) ICGG Gaucher kayıt sistem analizinde, zaman ve doza bağımlı olarak Cerezyme'm, iki haftada bir vücut ağırlığına göre 15, 30 ve 60 U/kg dozlannda, hematolojik ve viseral parametreler (trombosit sayısı, hemoglobin konsantrasyonu, dalak ve karaciğer boyutu) gözlenmiştir. Vücut ağırlığına göre iki haftada bir 60 U/kg ile tedavi edilen hastalar, daha düşük doz alan hastalar ile karşılaştınldığmda daha hızlı iyileşme ve daha büyük bir maksimum tedavi etkisi göstermişlerdir.
Benzer bir şekilde, 342 hastada DXA yöntemi kullanılarak kemik mineral yoğunluğunun ICGG Gaucher kayıt sistem analizinde, 8 yıllık tedavi sonrasında iki haftada bir vücut ağırlığına göre 60 Ü/kg alanlar, iki haftada bir vücut ağırlığına göre 15 Ü/kg ile 30 U/kg alanlara göre, normal kemik mineral yoğunluğuna ulaşmışlardır (Wenstrup ve ark, 2007).
Kemik iliği yükü >6 olan ve 4 haftada bir ortalama vücut ağırlığına göre 80 U/kg ve 4 haftada bir ortalama vücut ağırlığına göre 30 U/kg tedavi edilen 2 hasta topluluğunda yapılan çalışmada, daha yüksek doz alan topluluktaki hastalar (%33;n=22), 24 aylık Cerezyme tedavisi sonrasında diğer düşük doz alan topluluktaki hastalara (%10;n=13) göre skorda 2 puanlık azalma sağlamıştır, (de Fost ve ark., 2006).
Cerezyme ile 2 haftada bir vücut ağırlığına göre 60 Ü/kg ile tedavi sonrasında, 3 aydan sonra kemik ağniannda iyileşme, 12 ay içinde kemik krizlerinde azalma ve 24 aylık tedavi sonrasında kemik mineral yoğunluğunda iyileşme gözlenmiştir. (Sims ve ark., 2008).
Cerezyme'm mutad infiizyonu 2 haftada birdir (bakınız bölüm Pozoloji ve uygulama şekli). 4 haftalık (Q4) idame tedavisi ile aynı kümülatif dozdaki iki haftalık (Q2) dozun idame tedavisi, stabil olan tip l Gaucher hastalannda araştırılmıştır. Hemoglobin, trombosit, karaciğer ve dalak boyutunun başlangıca göre değişimi, önceden belirlenmiş bir sonlanma noktasını içermekte; Gaucher hastalığının hematolojik ve viseral parametreler için elde edilen veya tahmini belirlenmiş tedavi hedefleri ek bir sonlanma noktası oluşturmaktadır. Belirtilen dozlarda tedavi alanlardan Q4'lerin %62'si ve Q2'lerin %81'i 24'ncü ayın sonunda belirlenmiş sonlanma noktasına ulaşmışlardır; aradaki fark istatistiksel olarak %95 Cl'ye (-0.357,0.058) göre anlamlı değildi. Tedavi alanlardan Q4'lerin %89'u ve Q2'lerin %100'ü başlangıçtaki sonlanım noktasına ulaşmışlardır; aradaki fark istatistiksel olarak %95 Cl'ye (-
0.231.0.060) göre anlamlı değildi. Q4 infüzyon rejimi, bazı stabil olan tip l Gaucher yetişkin hastaları için belki bir tedavi seçeneği olabilir ancak klinik veriler bununla ilgili henüz sınırlıdır,
Cerezyme'ın hastalığın nörolojik belirtileri üzerine etkililiğini gösteren kontrollü klinik çalışma yürütülmemiştir. Dolayısıyla enzim replasman tedavisinin hastalığın nörolojik belirtilerinin üzerine etkisi konusunda kesin sonuca gidilmemiştir.
Doktorlar, kronik nöronopatik belirtileri olan Gaucher hastalan da dahil olmak üzere hastalanm “ICGG Gaucher Registry”ye kaydetmeleri için teşvik edilmektedirler. Bu kayıtta hasta verileri isim belirtilmeksizin toplanmaktadır. “ICGG Gaucher Registry”nin amaçları; Gaucher hastalığının anlaşılabilirliğini artırmak ve enzim replasman tedavisinin etkinliğini değerlendirmek, sonuç olarak Cerezyme'ın güvenlilik ve etkililiğinin gelişmesine öncülük etmektir.

5.2. Farmakokinetik özellikleri

Emilim:


1.V. inftizyon yolu ile uygulandığı için geçerli değildir.

Dağılım:


Ağırlığa bağlı düzeltilmiş dağılım hacmi ise 0.09 ile 0.15 L/kg (OrtalamatStandart Sapma; 0.12 ± 0.02 L/kg) arasında değişmektedir. Bu değişkenlerin doz veya inftizyon süresinden
7
etkilenmediği düşünülmekle birlikte her doz düzeyi ve infüzyon hızmda sadece 1 veya 2 hasta incelenmiştir.
İmigluserazm 4 dozunun (7.5, 15, 30, 60 U/kg) bir saat içinde intravenöz infıizyonu sırasmda, kararlı durumdaki enzimatik aktiviteye 30 dakikada ulaşılmaktadır. infüzyonu takiben plazma enzimatik aktivitesi, 3,6 ile 10.4 dakika arası değişen yarı ömürle hızla düşmüştür. Plazma klirensi 9.8 ile 20.3 ml/dk/kg (Ortalama ± Standart Sapma; 14.5+4.0 ml/dk/kg) arasında değişmektedir.

Bivotransformasvon:


Geçerli değildir.

Eliminasvon:


Geçerli değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik olmayan verilere göre güvenilirlik farmakolojisi, tek ve tekrarlayan doz toksisitesi ve genotoksisite gibi rutin çalışmalar insanlara yönelik özel bir zararlı etkisi bulunmadığına işaret etmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol
Sodyum sitrat (pH ayarlanması için)
Sitrik asit monohidrat (pH ayarlanması için)
Polisorbat 80

6.2. Geçimsizlikler

Geçimsizlik çalışmaları yapılmadığından, diğer tıbbi ürünlerle kanştınimamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Raf Ömrü

: 24 ay (açılmamış flakon)

Rekonstitüsyon sonrası raf ömrü:

Mikrobiyolojik güvenlilik açısından ürün hemen kullanılmalıdır. Eğer hemen kullanılmazsa, kullanmadan önce saklanma ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve 24 saatten fazla olmayacak şekilde, 2-8°C'de, ışıktan korunarak saklanmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

2 - 8°C'de, buzdolabında saklayınız.
Sulandınimış ilacın saklama koşulları için Bölüm 6.3'e bakınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Cerezyme emniyet kilitli geçme kapağı olan, butil silikonize tıkaçlı ve Tip 1 borosilikat (şeffaf) camdan oluşan 20 ml'lik flakon şeklinde ambalajlanmıştır.
Her flakon yeterli hacmin tam olarak hazırlanmasının sağlanması amacıyla 0,3 mİ fazla içerik oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.
Ambalaj miktan: 1 flakonluk ambalajlarda

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Herbir flakon tek kullanımlıktır.
infıizyonluk konsantre çözelti için toz önce enjeksiyonluk su ile sulandırılır ve %0.9'luk NaCI (i.v.) ile seyreltilerek intravenöz infuzyon yolu ile uygulanır.
Hastanın uygulanacak dozaja göre kullanılacak flakon sayısı belirlenerek, flakonlar buzdolabından çıkarılır.
Bazı durumlarda, tamamı kullanılmamış flakon kalmaması amacıyla aylık uygulanan dozaj değişmemek şartı ile küçük doz ayarlamaları yapılabilir. Aylık uygulanan dozajın değişmemesi şartıyla, dozaj en yakın tam flakona yuvarlanabilir.

Aseotik teknik kullanılmalıdır.Sulandırma


Her bir flakon 5.1 mİ

enjeksiyonluk su ile

, toz ile birden bire karışmasını önlemek amacıyla yavaşça kanştırılarak ve köpük oluşmamasına dikkat edilerek sulandınlır. Elde edilen çözeltinin hacmi 5.3 mİ, pH'ı ise yaklaşık 6.1Mir.
Sulandırma sonrası berrak, renksiz ve yabancı madde içermeyen form alır. Sulandırılmış olan çözelti daha sonra seyreltilmelidir. Çözelti seyreltilmeden önce, her bir flakon yabancı maddeler ve renklenme açısından göz ile kontrol edilir. Renklenme olan veya opak partiküllerin görüldüğü flakonları

kullanmayınızhemen sevreltilmeli

ve daha sonra kullanım için saklanmamalıdır.

Seyreltme


Sulandınimış çözelti her mİ'sinde 40 U imigluseraz içermektedir. Sulandınimış hacim her flakondan tam doz olan 5.0 ml'nin (200U'ye eşİt) çekilmesini sağlar. Her flakondan 5.0 mİ çözelti alımp, çekilen çözeltiler birleştirilir. Daha sonra çözeltiler

%0.9 NaCI (i.v.) ile

total 100-200 ml'ye seyrehilir ve yavaşça kanştınhr.
Seyreltilmiş çözeltideki protein parçalannı uzaklaştırmak için, 0.2 |j.m protein bağlayıcı filtre kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu imigluserazm etkinliğinde herhangi bir azalmaya sebep olmayacaktır. Seyreltilmiş çözeltinin 3 saat içinde uygulanması tavsiye edilmektedir. %0.9 NaCI (i.v.) ile seyreltilen ürün 2-8°C'de ışıktan korunarak saklandığında 24 saat süresince kimyasal olarak stabildir. Fakat ürünün mikrobiyolojik güvenliği sulandırma ve seyreltme işlemlerinin aseptik olarak yapılmış olmasına bağlıdır.
Cerezyme herhangi bir koruyucu içermemektedir. Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

Genzyme Europe B.V. Hollanda lisansı ile Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. Büyükdere Cad. No: 193 Levent-İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

121/63

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 22.01.2007 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ON YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Cerezyme 200 U İnfüzyonluk Konsantre Çözelti İçin Toz İçeren Flakon

Etken Maddesi: imgluseraz

Atc Kodu: A16AB02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.