Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vigomax %0.5 Steril Oftalmik Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Moksifloksasin

KISA URUNBILGISI

LG

I

S

I

1.BEŞERITIBBıURUNUN ADI

VIGAMOX® %0.5 Steril Oftalmik Solüsyon

2.KALITATIF VE KANTİTATIF BİLEŞİM

Etkin Madde:

1 ml çözelti, 5 mg moksifloksasin baza eşdeğer 5.45 mg moksifloksasin
hidroklorür içerir.

Yardımcı Maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3.FARMASÖTIK FORM

Göz damlası, çözelti
VIGAMOX® yeşilimsi sarı renkte bir çözeltidir.

4.KLİNİK ÖZELLIKLER

4.1Terapötik endikasyonlar

VIGAMOX® gözün ön segmentinde moksifloksasine hassas suşların sebep olduğu bakteriyel infeksiyonların topikal tedavisinde endikedir (Bölüm 5.1'e bakınız).
Antibakteriyel ajanların uygun kullanımına yönelik resmi kılavuzlar dikkate alınmalıdır.

4.2Pozoloji ve uygulamaşekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Erişkinlerde ve yaşlılarda kullanım:
İnfekte göz(ler)e günde 3 kez 1 damla damlatılır.
İnfeksiyon normal olarak 5-7 günden sonra geçmektedir. Tedaviye devamındaki 2-3 gün boyunca da devam edilmelidir. Tedavi sadece gerekli vakalarda 14 günü geçebilir.

Uygulamaşekli:

Oküler kullanım içindir.
Damlalık ucunun ve çözeltinin kontaminasyonunun önlenmesi açısından, şişenin damlalık ucunun göz kapaklarına, göz çevresine veya diğer yüzeylerine değdirilmemesine dikkat edilmelidir.
Özellikle yeni doğan bebeklerde veya ufak çocuklarda nasal mukoza yolu ile damlaların emilimini önlemek için, damlanın uygulanmasının ardından göz yaşı kanalları parmaklar yardımıyla 2-3 dakika kapalı tutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Oral moksifloksasinin farmakokinetik parametreleri hafif ve orta derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda anlamlı farklılıklar göstermedi (Child-Pugh A ve B sınıfları). Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışma
yapılmadı (Child-Pugh C sınıfı). Topikal yolla uygulamada sistemik maruziyetin
®
düşük olmasından dolayı karaciğer yetmezliği olan hastalarda VIGAMOX® için doz ayarlamasına gerek görülmez.
Oral moksifloksasinin farmakokinetik parametreleri hafif, orta ve ileri derecede böbrek yetmezliği olanlarda anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda VIGAMOX® için doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

VIGAMOX

®, yeni doğanlar da dahil olmak üzere pediatrik hastalarda güvenli ve etkili bulunmuştur ve erişkinlerle aynı dozda kullanılabilir. Bazı kinolonların oral uygulanmasında gelişmesini tamamlamamış hayvanlarda artropatiye sebep olduğu gösterilmişse de, VIGAMOX®'un oftalmik uygulamasının ağırlık taşıyan eklemler üzerine herhangi bir etkisinin olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılar ve diğer erişkinler arasında etkililik ve güvenilirlik açısından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

4.3Kontrendikasyonlar

VIGAMOX® moksifloksasine, diğer kinolonlara ya da bu ürünün içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

4.4Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sistemik kinolon tedavisi gören hastaların bazılarında ilk dozu müteakip olmak üzere ciddi ve bazen öldürücü aşırı hassasiyet (anafilaktik) reaksiyonları bildirilmiştir. Bazı reaksiyonların yanında kardiyovasküler kolaps, bilinç kaybı, anjiyoödem (larenjeal, farenjeal ve yüz ödemi dahil), hava yolu tıkanması, nefes darlığı, ürtiker ve kaşıntı oluşmuştur.
VIGAMOX®'a karşı alerjik bir reaksiyon oluşursa, ilacın kullanımı kesilmelidir. Moksifloksasine veya ürünün içindeki herhangi bir diğer maddeye karşı oluşan ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları derhal acil müdahale gerektirebilir. Oksijen ve hava yolu uygulaması klinik olarak belirtildiği şekilde tatbik edilmelidir.
Diğer antibakteriyel preparatlar gibi, moksifloksasinin de uzun süre kullanılması, mantar da dahil olmak üzere ilaca hassas olmayan organizmaların aşırı üremesi ile sonuçlanabilir. Eğer süper enfeksiyon oluşursa, kullanım kesilmeli ve alternatif bir tedavi başlatılmalıdır.
Bakteriyel oküler konjunktivit belirtileri ve semptomları görülen hastalara kontakt lens kullanmamaları tavsiye edilmelidir.

4.5Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşimşekilleri

VIGAMOX® ile ilaç etkileşme çalışmaları yapılmamış olmakla birlikte, oral moksifloksasin ile topikal oküler dozun çok fazla üzerindeki dozlarda sistemik çalışmalar yapılmıştır. Diğer bazı florokinolonlardan farklı olarak, sistemik moksifloksasin ile itrakonazol, teofilin, varfarin, digoksin, oral kontraseptifler, probenicid, ranitidin veya gliburid arasında klinik açıdan anlamlı bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

In vitro

çalışmalar moksifloksasinin CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 veya CYP1A2'yi inhibe etmediğini göstermiştir ki, bu durumda moksifloksasinin bu sitokrom 450 izozimleri ile metabolize olan ilaçların farmakokinetiklerini değiştirmesi beklenmez.

4.6Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

VIGAMOX®'un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar sistemik uygulamanın ardından üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (5.3'e bakınız). VIGAMOX®, sadece beklenen yarar fetüsün potansiyel riskinden daha fazla ise gebelik sırasında kullanılmalıdır.

Laktasyon Dönemi

Hayvanlarda oral uygulamadan sonra moksifloksasin anne sütüne geçmektedir. Moksifloksasinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Diğer kinolonlar gibi, moksifloksasin de gelişmekte olan hayvanların ağırlık taşıyan eklem kıkırdaklarında hasara yol açabilir (5.3'e bakınız). Laktasyon dönemindeki annelerde, gözlerine yapılan uygulamadan sonra sadece çok az sistemik maruziyet beklenmesine rağmen, VIGAMOX® laktasyon süresinde dikkatle kullanılmalıdır.

Ureme yeteneği/Fertilite

Yeterli bilgi bulunmamaktadır.

4.7Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Diğer tüm göz damlalarında olduğu gibi, geçici görme bulanıklığı veya diğer görme rahatsızlıkları araba kullanma veya diğer makinelerin kullanımını etkileyebilir. Damlatma sonrası görmede bulanıklık olursa, hasta tekrar açık görüşü sağlanana kadar araba veya diğer bir makine kullanımına ara vermelidir.

4.8istenmeyen etkiler

1060 hastayı içeren klinik çalışmalarda, VIGAMOX® günde iki veya üç kez uygulanmıştır. Klinik çalışmalarda VIGAMOX® ile ilgili olarak ciddi oftalmik veya sistemik istenmeyen etki rapor edilmemiştir. Ürünü deneyen deneklerin %95.3'ünde tedavi ile ilintili en sık belirtilen istenmeyen etki hafif oküler rahatsızlıktır (%4.1). Oküler rahatsızlığa bağlı olarak tedavinin kesilme oranı %0.1 olmuştur.
VIGAMOX® ile yapılan klinik çalışmalar sırasında tedavi ile ilintili kesinlikle, muhtemel veya olası olarak değerlendirilmiş aşağıdaki istenmeyen etkiler rapor edilmiştir. Gözlemlenen istenmeyen etkiler şu şekilde sınıflandırılmıştır: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10,000) ya da bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Göz bozuklukları:

Yaygın: oküler rahatsızlık (damlatma sonrası yanma veya batma) ve oküler kaşıntı.
Yaygın olmayan: oküler hiperemi, göz kuruluğu, gözde ağrı

Sistemik etkiler:

Tüm vücutta:


Yaygın olmayan: başağrısı

Özel durumlar:

Yaygın olmayan: tat bozukluğu (damlatma sonrası tatta değişiklik, acılık veya kötü tat)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Konjunktival kesenin oftalmik ürünleri sınırlı bir düzeyde tutabilme kapasitesi
VIGAMOX®'un pratik olarak doz aşımı durumunu devre dışı bırakır.
Oral yoldan yanlışlıkla alım sonrası zehirlenme de aynı şekilde düşünülebilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: oftalmolojikler, anti-infektifler ATC kodu: S01 A X
Moksifloksasin geniş spektrumu dahilinde Gram-pozitif ve Gram-negatif oküler patojenler, atipik mikroorganizmalar ve anaeroblarda etkili dördüncü jenerasyon florokinolon grubu antibakteriyel bir ajandır.

Etki Mekanizması:


Moksifloksasin

in vitro

olarak geniş bir yelpazedeki Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalarda etkilidir. Etkisini, bakteri DNA replikasyonu, transkripsiyonu, onarımı ve rekombinasyonu için gerekli olan topoizomeraz II (DNA giraz enzimi) ve topoizomeraz IV'ü inhibe ederek gösterir. Moksifloksasinin C8-metoksi bölümü, daha eski florokinolonlarda bulunan C8-H bölümü ile karşılaştırıldığında, Gram-pozitif bakterilerin dirençli tiplerinin seçimini azaltmaktadır. Moksifloksasinin C-7 grubu, bakterilerin kinolonları dışa atım pompa mekanizmasına müdahale etmektedir. Moksifloksasin, inhibitör konsantrasyonlarına eşit veya biraz daha yüksek konsantrasyonlarda genellikle bakterisid etki gösterir.

Direnç Mekanizması


Moksifloksasine

in vitro

direnç gelişimi çok basamaklı mutasyonlar yoluyla yavaş gelişir, frekansı gram-pozitif bakteriler için 10"9 - 10"11 aralığındadır.
Moksifloksasin dahil tüm florokinolonlar kimyasal yapıları ve etki mekanizmaları açısından P-laktam antibiyotiklerden, makrolidlerden ve aminoglikozitlerden farklıdırlar ve bu grup antibiyotiklere dirençli olan bakterilerde etkili olabilirler. Dolayısıyla bu grup ilaçlara karşı dirençli olan organizmalar moksifloksasine hassasiyet gösterebilirler.

Kırılma Noktaları


Moksifloksasin için topikal oftalmik kullanımda mikoorganizmalara ait resmi bir duyarlılık kırılma noktaları (breakpoints) bulunmamaktadır. Her ne kadar sistemik kullanıma ait kırılma noktaları kullanılıyorsa da, bunların topikal oftalmik tedavi için geçerliliği belirsizdir. Moksifloksasin için kullanılan sistemik kırılma noktası, duyarlılık için < 2mg/l, direnç için > 4mg/l'dir.

Moksifloksasine Karşı Hassasiyet


Kazanılmış direncin yaygınlığı seçilmiş suşlar için coğrafik olarak ve zamana bağlı olarak çeşitlenebilir ve özellikle ciddi infeksiyonların tedavilerinde lokal bilgiler çok önemlidir. Gerektiğinde lokal yaygın direnç varsa en azından bazı infeksiyon tiplerinin şüpheli olduğu hallerde etkin maddenin yararı konusunda uzman tavsiyesi istenir.

Yaygın hassas suşlar (örn. direnç < %10 tüm AB Uye Ülkelerde veyaen az10 suşiçin <4 mg/l bir MİKşp değeri_

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar:

Corynebacterium türleri Staphylococcus aureus1Streptococcus pneumoniae * Streptococcus viridansAerobik Gram-negatif mikroorganizmalar:Acinetobacter türleri* Escherichia coli Haemophilus influenzae * Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescensDiğer mikroorganizmalar:

Chlamydia trachomatis*


Problem olabilecek kazanılmışdirenç gelişmişsuşlar (örn. en az bir ABUye Ülkesinde direnç>%10_

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar:

Bulunmamaktadır.

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar:

Bulunmamaktadır.

Diğer mikroorganizmalar:

Bulunmamaktadır.
sıçan, maymun ve köpeklerde hepatotoksisite (karaciğer enzimlerinde ve vakuol dejenerasyonunda artış) gözlenmiştir. Maymunlarda SSS (Santral Sinir Sistemi) toksisitesi (nöbet) oluşmuştur. Bu etkiler sadece moksifloksasinin yüksek dozlarından veya uzun süreli tedaviden sonra gözlenmiştir.
Diğer kinolonlarda olduğu gibi, moksifloksasin de bakteri ve memeli hücrelerinde

in vitroIn vivo

testlerde, çok yüksek moksifloksasin dozlarına rağmen genotoksisite kanıtı bulunamamıştır. Bu nedenle, insan kullanımı için terapötik dozlar yeterli bir güvenlik sınırı sağlar. Sıçanlardaki başlatma destekleme -karsinojenez-modelinde, herhangi bir karsinojenik etki bulgusu gözlenmemiştir.
Kinolonların çoğu fotoreaktiftir ve fototoksik, fotomutajenik ve fotokarsinojenik etkileri tetikleyebilir. Bunun aksine,

in vitroin vivo

araştırmalarda moksifloksasinin fototoksik ve fotogenotoksik özellikleri içermediği gösterilmiştir. Benzer etkiler aynı şartlar altında diğer kinolonlarda da gözlenmiştir.

Üreme Toksisitesi


Kinolonların, gelişmekte olan hayvanların büyük eklemlerindeki kıkırdaklarında hasara sebep olduğu bilinmektedir. Köpek yavrularında, moksifloksasin, 30 mg/kg/gün veya daha fazla oral dozlarında eklemlerde toksisite meydana getirmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür Borik asit
Sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit Saf Su
Koruyucu içermez.

6.2Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3Raf ömrü

24 aydır.
Preparat açılıncaya kadar sterildir, açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır, kullanılmayan bölüm atılmalıdır.

6.4. Saklamaya Yönelik Özel Uyarılar

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çözeltinin kirlenmesini önlemek için, damlalık ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz.

6.5 Ambala®jın Niteliği veİçeriği

VIGAMOX^, 5 ml'lik plastik şişelerde sunulmaktadır.
Şeffaf düşük yoğunluklu polietilen şişe, damlalık ucu ve beyaz polipropilen®
kapaktan oluşan, DROP-TAINER sistemli ambalaj. Açılmadığına dair garanti için ambalajın kapak ve boyun çevresinde şrink bant bulunmaktadır.

6.6 Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerinİmhası ve Diğer Özel Önlemler

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyaller "Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

B

İ

Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş. Acarlar İş Merkezi, Cumhuriyet Cad. No:12 C Blok Kat:5 34805 Beykoz / İstanbul Tel: 0 216 425 68 70 Faks: 0 216 425 68 80 e-posta:

Bilgi@AlconLabs.com


8.RUHSAT NUMARASI

06.02.2007 - 121/80

9.İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

LK RUHSAT TAR

İ

H

İ

/ RUHSAT YEN

İ

LEME TAR

İ

H

İ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 06.02.2007 Ruhsat yenileme tarihi: 02.06.2012

10.KÜB'ÜN YENİLEME TARİHİ

LEME TAR

İ

H

İ

1 Klinik çalışmalarda en az 10 hastada yeterliliği gösterilmiş olan türleri gösterir.
Yukarıdaki bilgiler için, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yapılan mikrobiyolojik tarama çalışmaları temel alınmıştır. Oküler infeksiyonlardan bakteriyel izolatların elde edildiği yerler Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsviçe ve İngiltere'dir.
VIGAMOX® yeni doğanlardan yetişkinlere kadar, yaşlılar da dahil olmak üzere geniş bir hasta grubunda çalışılmıştır.
Hastalara 4 gün boyunca, günde 3 kez damla damlatıldığı randomize, çift-kör, çok merkezli, kontrollü dört adet klinik çalışmada, VIGAMOX® ile bakteriyel konjunktivitin tedavi edildiği hastaların %80 ila %94'ünde klinik iyileşme olmuştur. Temel patojenlerin yok edilmesinde mikrobiyolojik başarı oranı %78 ile %97 arasında olmuştur.
Yeni doğan ila bir aylık pediyatrik hastalarda, VIGAMOX®, bakteriyel konjunktivitli hastaların %80'ninde klinik tedavi sağlamıştır. Temel patojenlerin yok edilmesinde mikrobiyolojik başarı oranı %92 olmuştur.
Hastalara 3 gün boyunca, günde 2 kere damla damlatıldığı randomize, çift-kör, çok merkezli, kontrollü bir klinik çalışmada da, VIGAMOX® ile bakteriyel konjunktivit tedavisi uygulanan hastaların %74'ünde klinik iyileşme sağlamıştır. Temel patojenlerin yok edilmesinde mikrobiyolojik başarı oranı %81 olmuştur.

5.2Farmakokinetik özellikler

VIGAMOX®'un topikal oküler uygulamasını takiben, moksifloksasin sistemik dolaşıma geçmiştir. 4 gün boyunca günde 3 kez bilateral topikal oküler VIGAMOX® damlatılan 21 erkek ve kadın denekte moksifloksasinin plazma konsantrasyonları ölçülmüştür. Ortalama kararlı durum Cmax ve AUC (EAA) sırasıyla 2,7 ng/ml ve 41,9 ng.s/ml olarak ölçülmüştür. Bu değerler moksifloksasinin iyi tolere edilen 400 mg oral terapötik dozlarından yaklaşık 1600 ve 1200 kez daha düşüktür. Moksifloksasinin plazma yarılanma ömrü 13 saat olarak tahmin edilmiştir.

5.3Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçan ve maynunlarda hematopoietik sistem üzerinde bir etki (alyuvar ve trombosit sayılarında hafif bir düşme) gözlenmiştir. Tıpkı diğer kinolonlar gibi,

İlaç Bilgileri

Vigomax %0.5 Steril Oftalmik Solüsyon

Etken Maddesi: Moksifloksasin

Atc Kodu: J01MA14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.