Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zemplar 1 mikrogram yumuşak kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Endokrin Sistem » Kalsiyum Metabolizması » Paratiroid Yüksekliği » Diğer Paratiroid Yüksekliği İlaçları » Parikalsitol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZEMPLAR® 1 mikrogram yumuşak kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde;

Parikalsitol 1 pıg

Yardımcı maddeler:

Etanol 0.71 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Yumuşak kapsül.
Oval, gri renkli, üzerinde 3 ve ZA basılı yumuşak kapsül.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

ZEMPLAR® yumuşak kapsül aşağıdaki durumlarda endikedir:
Kronik renal yetmezlik (Kronik böbrek hastalığı, Evre 3 ve 4) İle birlikte olan sekonder lıiperparatiroidizmin önlemnesi ve tedavisinde,
- Hemodiyaliz ya da periton diyalizinde olan kronik böbrek hastalığı Evre 5 hastalanndaki sekonder hiperparatiroidizmin önlenmesi ve tedavisinde.

4.2Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Kronik Böbrek Hastalığı Evre 3 ve 4


ZEMPLAR® her gün veya haftada üç defa olmak üzere günde bir defa uygulanır. Doz haftada üç defa verildiğinde, uygulama en az iki günde bir yapılmalıdır. Günlük veya haftada üç defalık doz rejimleri için ortalama haftalık doz benzerdir. Tedavi profili her iki doz rejiminde benzer olmakla birlikte, hastanın tedaviye uyumunu artırmak ve tedavi hatalarını azaltmak için günlük doz uygulanması önerilir.

Başlangıç Dozu

ZEMPLAR®'m başlangıç dozu, bazal intakt paratiroid hormonu (iPTH) düzeylerine göre belirlenir.
Tablo 1.
ZEMPLAR®

yumuşak kapsül Başlangıç Dozu

Bazal İPTH Düzeyi
Günlük

Doz

Haftada

Üç

Defalık Doz*

< 500 pR/mL

1 US
2 H8

> 500 pg/mL

2 Hg

*İki günde birden daha sık verilmez

Doz Titrasyonu

Doz, serum kalsiyum ve serum fosfor düzeyleri izlenerek ve serum veya plazma iPTH düzeylerine göre bireyselleştirilmelidir. Tablo 2'dc, doz titrasyonu için önerilen yaklaşım sunulmakladır.
Tablo 2. ZEMPLAR® yumuşak kapsül Doz TUrasyonu
Bazale göre iPTH Düzeyi
ZEMPLAR®

2-4Doz

Ayarlaması

yumuşak kapsül Dozu

Günlük Doz

Haftada

Üç

Defalık Doz'
Aynı veya artmış

A tır

1 l^g
2 Mg
Azaima

<

%30
Mrıınıır
Azalma

5%30, <%60


idame Bdilir

^ ' ¦' i: 'v

Azalma

>

60%
Azaltılır^
1 Jig
2
İPTH

<

60 pg/mL

'

İki günde birden daha sık verilmez.


^

Eğer hasta günlük veya haftada üç defalık rejimle en düşük dozu almakta ise ve dozun azaltılması gerekiyorsa doz sıklığı azaltılabilir.

ZElVlPLAR®'a başlandıktan sonra ve doz titrasyonu dönemlerinde ve güçlü P4503A inhibitörleri ite eş zamanlı kullanıldığmda serum kalsiyum vc fosfor düzeyleri yakmdan izlenmelidir.

Hiperkalsemi veya kalsiyum-fosfor çarpımmm persistan olarak 55 mgVdL^den yüksek olduğu gözlemlendiğinde, kalsiyum bazlı fosfat bağlayıcılarmm dozu azaltılmalı veya bunlar kesilmelidir. Alternatif olarak, ZEMPLAR® dozu azaltılabilir veya kullanıma geçici olarak ara verilebilir. Kullanıma ara verildiğinde, serum kalsiyum ve kalsiyum-fosfor çarpımı hedef smıriarda olduğunda, ilaca tekrar düşük bir dozdan başlanmalıdır.

Kronik Böbrek Hastalığı Evre 5


ZEMPLAR®, haftada üç kez, iki günde bir uygulanır.

Başlangıç Dozu

ZEMPLAR®'m başlangıç dozu, mikrogram olarak, başlangıç dönemi İPTH düzeyi (pg/ml)/80'e bağlıdır; maksimum başlangıç dozu 32 mikrogramdır..

Doz Titrasyonu

Sonraki doz uygulaması bireyselleştirilmeli ve İPTH, serum kalsiyum ve fosfor düzeylerine dayandınlmalıdır. ZEMPLAR® için önerilen doz titrasyonu, aşağıdaki formüle göredir.
Titrasyondozu(mıkrogram)-

enon İPTH düzeyi (pş/mL)

-
80
Tedavi başlatıldıktan sonra, doz titrasyon dönemlerinde ve güçlü P450 3A inhibitörlerinin eşzamanlı uygulanması durumunda, serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri yakından izlenmelidir. Eğer yüksek bir serum kalsiyum değeri, ya da yüksek bir Ca x P değeri gözlenirse ve hasta kalsiyum bazlı fosfat bağlayıcı tedavisi altındaysa, bağlayıcı ajanın dozu azaltılabilir ya da ara verilebilir, veya hastada kalsiyum bazlı olmayan bir fosfat bağlayıcıya geçiş yapılabilir.
Eğer serum kalsiyumu >11.0 mg/dL, veya Ca x P >70 mg^/dL^, ya da iPTH <150 pg/mL ise, doz en son iPTH/60 (pg/mL) ile hesaplanan dozun 2 ile 4 mikrogram altına düşürülmelidir. Eğer daha ileri bir ayarlama gerekirse, bu parametreler normalize oluncaya kadar ZEMPLAR dozu azaltılmalı ya da doz uygulamasına ara verilmelidir.
İPTH değerleri hedeflenen aralığa yaklaştığında (150-300 pg/mL), stabil bir iPTH sağlayabilmek amacıyla, küçük, bireyselleştirilmiş doz ayarlamaları gerekli olabilir. iPTH, Ca ve P izlemelerinin haftada birden daha az sıklıkta yapıldığı durumlarda, başlangıç ve doz titrasyon oranlarının daha küçük tutulması gerekli olabilir.
Klinik çalışmalarda, ilk hafta sırasmdaki ortalama haftada üç defalık doz, doz başma 11.2 ng, klinik çalışmalarda uygulanan ortalama haftada üç defalık doz, doz başına 6.3

\ig,\xg

olduğu belirlenmiştir.

Uygulama •

ZEMPLAR yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer Yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır (bkz. Bölüm 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

ZEMPLAR®'m pediyatrik hastalardaki güvenlik ve etkinliği belirlenmemiştir (bkz. Bölüm 5.1).

Geriyatrik popülasyon;

Geriyatrik hastalar (65-75 yaş) ve daha genç hastalar arasında, güvenlik ve etkinliğe yönelik bütünsel bir farklılık gözlenmemiştir, ancak bazı yaşlı bireylerin daha fazla duyarlı olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Laboratuvar Testleri

Başlangıç dozunda veya ilacın herhangi bir doz ayarlamasını takiben; serum kalsiyum, serum fosfor ve serum veya plazma iPTH, parikalsitol terapisine başladıktan sonra veya parikalsitol terapisindeki doz ayarlamalarım takiben 3 ay boyunca en az iki haftada bir, daha sonra 3 ay boyunca ayda bir kez ve ondan sonra her 3 ayda bir izlenmelidir.

4.3 Kontrendikasyonlar

ZEMPLAR®, D vitamini toksisitesi ve hiperkalsemisi kanıtlanmış olan hastalara ve bu ürünün içeriklerinden birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalara verilmemelidir.

4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Paratiroid hormonunun aşırı baskılanması, serum kalsiyum düzeylerinin yükselmesiyle sonuçlanabilir ve düşük döngülü kemik hastahğına yol açabilir. Uygun fizyolojik sonuçlara ulaşmak için hastanın monitorizasyonu ve doz titrasyonunun bireyselleştirilmesi gerekir.
Eğer klinik olarak anlamlı hiperkalsemi gelişirse ve hasta kalsiyum bazlı bir fosfat bağlayıcısı alıyorsa, kalsiyum bazlı fosfat bağlayıeısmın dozu azaltılmalı veya kullanımma ara verilmelidir,
Hiperkalsemi dijitalis toksisitesini arttırır, bu nedenle dijitalisin ZEMPLAR® ile birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4,5),
ZEMPLAR®'ın ketokonazol ile birlikte kullanıldığı durumlarda dikkat edilmesi gereklidir (bkz. Bölüm 4.5).
Yardımcı maddeler için uyan:
Bu tıbbi ürün az miktarda, her 1 |ag kapsülde 100 mg'dan daha az, etanol (alkol) içermektedir; bkz. Bölüm 2 ve 6.1. Bu durum alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İn vitro bir çalışma parikalsitolün 50 nM'ye (21 ng/ml) kadarki dozlarda (en yüksek test edilen dozdan sonra elde edilenden yaklaşık 20 kat daha fazla) CYPl A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 veya CYP3A inhibitörü olmadığını göstermiştir. Canlı primer ekilen hepatositlerde 50 nM'ye kadarki parikalsitol konsantrasyonlannda gözlemlenen indüksiyon pozitif kontrollerin 6-19 kat indüksiyon gösterdiği yerde CYP2B6, CYP2C9 veya CYP3A için 2 kat daha azdı. Bundan dolayı ZEMPLAR®'m, sitokrom P450 enzimleri (CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 veya CYP3A) İle metabolize olan ilaçlan inhibe etmesi ve CYP2B6, CYP2C9 veya CYP3A ile metabolize olan ilaçların klerensini İndüklemesi beklenmemektedir.
Parikalsitol (16 jıig) ve omeprazol (40 mg; oral) arasındaki farmakokinetik etkileşim, sağlıklı bireylerde yapılan bir tek-doz, çaprazlama çahşmada araştınimıştır. Parikalsitolün farmakokinetiği omeprazolün birlikte uygulanmasından etkilenmemiştir.
Bir ilaç etkileşim çalışmasında, ketokonazolün parikalsitol EAAo^.değerinİ yaklaşık İki katına çıkardığı gösterilmiştir. Ketokonazolün birçok sitokrom P450 enziminin non-spesifik bir inhibitörü olduğu bilinmektedir. Mevcut

in vivoin vitro

veriler ketokonazolün parikalsitol ve diğer vitamin D analoglannın metabolizmasından sorumlu olan enzimlerle etkileşebildiğim düşündürmektedir. Parikalsitol ile ketokonazol ve diğer güçlü CYP3A4 inhibitörleri birlikte verilirken dikkatli olunmalıdır. 5 gün boyunca, günde iki kere 200 mg uygulanan ketokonazolün parikalsitol farmakokinetiği üzerindeki etkisi sağlıklı gönüllülerde incelenmiştir. Parikalsitolün Cmajı değeri çok az miktarda etkilenirken, EAAo-co değeri ketokonazol varlığında yaklaşık iki katma çıkmıştır, Parikalsitolün ortalama yan-ömrü ketokonazol varlığında 17.0 iken tek başma uygulandığında 9.8 saattir (bkz. Bölüm 4.4). Bu çahşmanm sonucu, oral veya intravenöz parikalsitol uygulamasını takiben, ketokonazol ile ilaç etkileşiminden kaynaklanan parikalsitol maksimum AUCINF amplifıkasyonu yaklaşık iki kattan fazla değildir.
Özel etkileşim çalışmaları yürütülmemiştir. Hiperkalsemi ile dijitalis toksisitesi artar, bu nedenle dijitalisin parikalsitol ile eş zamanlı kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır.
Fosfat veya vitamin D içeren bileşiklerin ve ZEMPLAR®'m birlikte kullanılması, hiperkalsemi veya CaxP değerinin artması risklerini arttıracağından bu ilaçların biriikte kullanılmaması gerekir.
Yüksek miktarda kalsiyum içeren ilaçlar veya tiyazid diüretikleri hiperkalsemi riskini arttırabilirler.
Magnezyum içeren ilaçlar (Örn: antasitler), hipermagnezemi meydana getireceğinden vitamin D içeren bileşiklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Alüminyum içeren ilaçlar (örn: antasitler, fosfat bağlayıcıları), kronik olarak vitamin D içeren preparatlaria birlikte kullanıldığında alüminyum kan seviyelerinde artış ve alüminyum kemik toksisitesi meydana gelebileceğinden bu ilaçların birlikte kullanılmaması gerekir.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Hayv'an çalışmalarında reprodüktif toksisite gösterilmiştir (bkz. Bölüm 5.3). İnsanlarda kullanımdaki potansiyel risk bilinmemektedir; bu nedenle ZEMPLAR® gebelikte kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi:

Parikalsitolün gebelikte kullanılmasına ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir.

Laktasyon dönemi:

Parikalsitolün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvan çalışmaları parikalsitol veya metabolitlerinin küçük miktarlarda arme sütüne geçtiğini göstermiştir. Emzirmenin çocuğa yaran ve ZEMPLAR® tedavisinin anneye yararı dikkate almarak emzirmeye veya ZEMPLAR® ile tedaviye devam edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir.
Üreme yeteneği/Fertilite:
Parikalsitolün 20 |ig /kg/doza kadar olan intravenöz dozlarda (14 ıng'lık insan dozunun 13 katına eşdeğer olan dozlarda, yüzey alanına göre, fig /m^) verildiğinde (erkek veya dişi) sıçanlarda fertilite üzerinde etkisi olmamıştır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkisi konusunda çalışma yapılmamıştır; ancak, parikalsitolün taşıt ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkisinin ihmal edilebilir düzeylerde olması beklenmektedir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Kronik Böbrek Hastalığı Evre 3 ve 4


ZEMPLAR® yumuşak kapsül'ün güvenliliği Evre 3 ve 4 KBH olan 220 hasta üzerinde yürütülen üç adet 24 haftalık, çift-kör, plasebo-kontrollü, çok merkezli klinik çalışmada değeriendirilmiştir. İki çalışmada haftada 3 kez doz alımı modeli ve bir çalışmada da günde bir kez doz alımı modeli kullanılmıştır. Toplam 107 hasta ZEMPLAR® yumuşak kapsül ve 113 hasta plasebo almıştır,
Hiperkalsemi insidansı (ZEMPLAR® 2/106 (%2); plasebo 0/111 (%0)) veya yülselmiş kalsiyum fosfor çarpımı (ZEMPLAR® 13/106 (%12); plasebo 7/111 (%6)) oranlarında parikalsitol ile tedavi edilen hastalar ve plaseboyla tedavi edilen hastalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Parikalsitol ile tedavi edilen hastalarda en sık bildirilen advers reaksiyon, hastaların %2'sinde oluşan döküntüdür. Çift-kör, plasebo-kontrollü çalışmalarda advers olaylar nedeniyle tedaviyi bırakan hastalarm oranı, ZEMPLAR® yumuşak kapsül ile tedavi edilen hastalar için %6 ve plaseboyla tedavi edilen hastalar için %4'tür. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Parikalsitol ile ilişkili olması en azından olası olan bütün klinik ve laboratuar advers olayları, MedDRA Sistem Organ Sınıfı, Tercihli Terim ve sıklığına göre Tablo 3'te gösterilmektedir. Tabloda aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır; çok yaygın (>1/10); yaygın (>I/100 ve <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ve <1/100); seyrek (>1/10,000 ve <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), izole raporlar dahil.
Tablo 3. Evre 3-4 KBH Klinik Çalışmalarında Bildirilen Advers Reaksiyonlar
Sistem-Organ Sınıfı
Sıkhk
Tercihli Terim
Gastrointestinal
Bozukluklar
Yaygın olmayan
Konstıpasyon
Yaygın olmayan
Ağız kuruluğu
Yaygın
Midede huzursuzluk (dispepsi, gastrit)
İmmün Sistem Bozuklukları
Yaygın olmayan
Aşırı duyarlılık (allerjik reaksiyon)
Araştırmalar
Yaygın olmayan
Karaciğer enzimlerinde anormallik (karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik)
Kas-İskelet ve Bağ dokusu bozuklukları
Yaygın olmayan
Kas spazmları (bacak krampları)
Sinir Sistemi Bozuklukları
Yaygın olmayan
Baş dönmesi
Yaygın olmayan
Tat duyusunda bozukluk
Deri ve Derialtı Dokusu Bozuklukları
Yaygın olmayan
Pruritus (kaşıntı)
Yaygın
Döküntü
Yaygın olmayan
Urtiker

Kronik Böbrek Hastalı Sı Evre 5


ZEMPLAR® yumuşak kapsül güvenliliği Evre 5 KBH olan 88 hasta üzerinde yürütülen 12 haftalık, çift-kör, plasebo-kontrollü, çok merkezli bir klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışma 3 kez haftalık doza göre yapılmıştır. Toplam 61 hasta ZEMPLAR® yumuşak kapsül ve 27 hasta plasebo almıştır.
Hiperkalsemi insidansı (ZEMPLAR® 1/61 (%2); plasebo 0/26 (%0.0)) veya yüksek kalsiyum fosfor çarpım değerleri (ZEMPLAR® 6/61 (%10); plasebo 1/26 (%4)) oranlarında parikalsitol ile tedavi edilen hastalar ve plaseboyla tedavi edilen hastalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Advers olayların tipi ve insidansı açısından ZEMPLAR® yumuşak kapsül ve plasebo arasında istatistiksel olarak anlamlı ve klinik olarak önemli farklılıklar bulunmamıştır. Çift-kör, plasebo-kontrollü çalışmalarda advers olaylar nedeniyle tedaviyi bırakan hastaların oranı, ZEMPLAR® yumuşak kapsül ile tedavi edilen hastalar için %7 ve plaseboyla tedavi edilen hastalar için %7'dir.
Parikalsitol ile ilişkili olması en azından olası olan bütün klinik ve laboratuar advers olayları, MedDRA Sistem Organ Sınıfı, Tercihli Terim ve sıklığına göre Tablo 4'te gösterilmektedir. Tabloda aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır; çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ve <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ve <l/100); seyrek (>1/10,000 ve <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), izole raporlar dahil.
Tablo 4. Evre 5 KBH Pivotal Faz III Klinik Çalışmasında Bildirilen Advers Reaksiyonlar
Sistem-Organ Sınıfı
Sıklık
Tercihli Terim
Gastrointestinal Bozukluklar
Yaygın
Diyare
Yaygm
Gastroözofajiyal reflü hastalığı (gastrointestinal bozukluk)
Metabolizma ve Besİenme Bozuklukları
Yaygın
iştah azalması (anoreksi)
Yaygın
Hiperkalsemi
Yaygm
Hipokalsemi
Sinir Sistemi Bozuklukları
Yaygm
Baş dönmesi
Üreme Sistemi ve Meme Bozuklukları
Yaygm
Memelerde hassasiyet (meme ağrısı)
Deri ve Derialtı Dokusu Bozuklukları
Yaygm
Akne

Pazarlama Sonrası Advers Reaksiyonlar


İmmün sistem bozuklukları: Anjioödem, larenjeal ödem.
Zemplar® enjeksiyonluk çözelti ile klinik çalışmalarda aşağıdaki advers olaylar görülmüştür;
Vücut sistemi
Sıklık
Adver$ reaksiyon
Endokrin sistemi
Yaygm
Paratiroid bozukluk
Kan ve lenf sistemi
Yaygm olmayan
Anemi, lökopeni, lenf adenopati, artmış kanama zamanı
İmmün Sistem Bozuklukları
Yaygm
Pıuritus
Yaygın olmayan
Alerjik reaksiyon, döküntü
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygm
Hiperkalsemi, hiperfosfatemi
Yaygm olmayan
Ödem, periferal ödem, artmış AST (aspartat amino transferaz) ve kilo kaybı
Yaygın olmayan

Konfüzyon, delirium, baş dönmesi, yürüyüş bozukluğu, ajitasyon, depersonalizasyon, hipestezi, insomnia, miyoklonı, sinirlilik,

parestezi, stuporÖze] duyular

Yaygın


Yaygın olmayanTat duyusunda bozukluk

Konjonktivit, kulak hastalığı ve glokomKardiyovaskûler sistem

YaygınPalpitasyonYaygın olmayan

Hipotansiyon, aritmi, atnyal flatter, serebral iskemi, serebrovasküler olay, kalp durması,

hipertansiyon, senkopSolunum sistemi

Yaygın olmayan

Astım, artan öksürük, dispne, burun kanaması, pulmoner ödem, farenjit ve

pnÖTnoni

__

Sindirim sistemi

XmnLGastroinfestinal kanama

Yaygın olmayan

Anoreksi, kolit, konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, disfaji, gastrointestinai bozukluk, gastrit, rektal hemoraji, susama, bulantı,

kusma, dispepsi

__

Deri ve ekleri

Yaygm olmayan

Alopesi, hirsutizm, terleme ve vezikülöbüüöz döküntü

Kas-Iskelet sistemi

Yaygın olmayanArtralji, miyalji, eklem hastalığı ve seğirmeÜrogenital sistem

Yaygın olmayan

İmpotans, meme karsinomu, meme ağrısı,

vajinitBir bütün olarak vücut

YaygınBaş ağrısı, üşüme, kötü hissetmeYaygın olmayan

Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ağrı, asteni, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, ateş, grip sendromu,

enfeksiyon, kırıklık, sepsis

_

Pazarlama Sonrası Advcrs Reaksiyonlarİmmün sistem bozuklukları, aşın duyarlılık

Seyrek: Anjioödem , larenjeal ödem, ürtiker, aleıjik reaksiyon.

Sinir sistemi bozuklukları

Seyrek; Tat duyusunda bozukluk (metalik tat).

Deri ve eklerinin bozuklukları

Seyrek: Döküntü, pruritus.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı ZEMPLAR® alımı hiperkalsemi, hiperkalsiüri, hiperfosfatemi ve paratiroid hormonun aşırı baskılanmasma neden olabilir. ZEMPLAR® ile birlikte yüksek kalsiyum ve fosfat alımı benzer anormalliklere yol açabilir.
ZEMPLAR®'m kaza ile alınan akut aşın dozunun tedavisi, genel destekleyici önlemler içermelidir. İlacın nispeten kısa bir süre önce alındığı anlaşılırsa, kusmanın uyarılması veya gastrik lavaj daha fazla absorpsiyonu önlemek için faydalı olabilir. İlaç mideyi geçmişse, mineral yağ verilmesi, ilacın dışkıyla atılmasını teşvik edebilir. Seri olarak yapılan serum elektrolit tayinleri (özellikle kalsiyum), üriner kalsiyum atılım hızı ve hiperkalsemiye bağlı elektrokardiyografık anormallikler değerlendirilmelidir. Bu monitörizasyonlar, dijital almakta olan hastalarda kritik bir öneme sahiptir. Kaza ile alınan aşırı dozda kalsiyum desteğinin kesilmesi ve düşük kalsiyumlu bir diyet uygulanması da gerekir. Parikalsitolün oldukça kısa farmakolojik etki süresi nedeniyle, daha fazla önlem alınmasına muhtemelen gerek yoktur.

Şiddetli hiperkalsemi tedavisi için fosfatlar ve kortikosteroidler gibi ilaçların kullanılmasının yanı sıra diürezi indükleyen uygun önlemler alınabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: D vitamini analoğu ATC kodu: AliCC07

Farmakodinamik özellikler


Parikalsitol, kalsitriolün yan zincirindeki (D2) ve A (19-nor) halkasmdaki değişimlerle selektif D vitamini reseptörü (VDR) aktivasyonu yapan, sentetik biyolojik olarak aktif bir D vitamini analoğudur. Parikalsitol, paratiroid bezlerdeki VDR'yi; barsaklardaki VDR'yi artırmadan selektif olarak upregüle eder. Kemik rezorpsiyonu üzerinde ise daha az etkilidir. Parikalsitol aynı zamanda paratiroid bezlerdeki kalsiyuma duyarlı reseptörü de upregüle eder. Sonuç olarak, parikalsitol, paratiroid proliferasyonunu inhibe ederek ve PTH (paratiroid hormon) sentezi ve sekresyonunu azaltarak, kalsiyum ve fosfor düzeyleri üzerinde minimal bir etkiyle PTH düzeylerini düşürür. Parikalsitol, kemik hacmini sürdürmek ve mineralizasyon düzeylerini artırmak için kemik hücreleri üzerinde doğrudan etki gösterebilir. Kalsiyum ve fosfor homeostazımn normalizasyonuyla, anormal PTH düzeylerini düzelterek, kronik böbrek hastalığıyla bağlantılı metabolik kemik hastalığını önleyebilir veya tedavi edebilir.

Klinik etkinlik


Kronik Böbrek Hastalığı Evre 3 ve 4
ZEMPLAR®'ın güvenliliği ve etkinliği KBH Evre 3 ve 4 hastalarında yapılan üç adet 24-haftalık, çift-kör, plasebo-kontrollü, randomize, çokmerkezli, Faz 3 klinik çalışmada değerlendirilmiştir. iki çalışmada haftada 3 kez doz alımı modeli ve bir çalışmada da günde bir kez doz alımı modeli kullanılmıştır. Toplam 107 hasta ZEMPLAR® ve 113 hasta plasebo almıştır. Hastalann ortalama yaşı 63 yıl olup hastaların %68'i erkek, %71'i beyaz, %26'sı Afrikalı asıllı Amerikalı ve %59'u diyabetiktir.
ZEMPLAR®'m başlangıç dozu bazal iPTH'ye göre belirlenmiştir. Eğer iPTH <500 pg/mL ise, ZEMPLAR® günde 1 ^g veya haftada üç defa, en sık iki günde bir olmak üzere 2 )ig dozunda verilmiştir. Eğer iPTH >500 pg/mL ise, ZEMPLAR® günde 2

\ıg\ıg,

veya haftada üç defa 2 ^ıg dozuna titre edilmiştir. ZEMPLAR®'m toplam ortalama haftalık dozu, günlük rejimde 9.6 )ig /hafta ve haftada üç defalık rejimde 9.5 ng /hafta olmuştur. Haftada 36 ng gibi yüksek dozlar güvenle uygulanmıştır.
Eğer İPTH <60 pg/mL'ye düşerse veya bazale göre >%60 düşerse doz azaltılmıştır. Eğer serum kalsiyumu >10.3 mg/dL olmuşsa doz azaltılmış veya geçici olarak kesilmiştir. Serum fosforu >5.5 mg/dL olmuşsa, diyet danışmanlığı verilmiş ve fosfat bağlayıcılan başlanmış veya dozları artırılmıştır. Artış sürdüğü takdirde, ZEMPLAR® dozu azaltılmıştır. ZEMPLAR ile tedavi edilen hastaların %77'si ve plasebo hastalarının %82'si 24-haftalık tedaviyi tamamlamışlardır. ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastalann %91'inde ve plasebo hastalarının %13'ünde bazal iPTH'ye göre en az iki ardışık >%30'luk azalma olarak tanımlanan primer
etkinlik son noktasına ulaşılmıştır (p<0.001). ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastalarda üçüncü hafta (iPTH'nin ölçüldüğü ilk ofis ziyareti) gibi erken bir dönemde istatistiksel olarak anlamlı iPTH azalmaları meydana gelmiştir. Günlük rejimle ZEMPLAR® tedavisi alan hastalarda yedinci haftada ve haftada üç defalık rejimle ZEMPLAR® tedavisi alan hastalarda dokuzuncu haftada ortalama >%30'ltık iPTH azalması olmuştur. iPTH azalmaları tedavi döneminin geri kalan süresi boyunca kalıcı olmuştur. Doz rejimleri, demografik özellikler (yaş, cinsiyet, ırk), bazal hastalık şiddeti, bazal kronik hastalık süresi, bazal diyabet statüsü ve kalsiyum-bazlı fosfat bağlayıcı kullanımına göre aynimış alt-popülasyonlardaki etkinlik tutarlıdır.
Hiperkalsemi (p = 0.237), hiperfosfatemi (p = 0.830) veya yükselmiş kalsiyum-fosfor çarpımı (p = 0.161) insidanslarmda parikalsitol ile tedavi edilen hastalar ve plaseboyla tedavi edilen hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamıştır. Serum iPTH, kalsiyum vc fosfor için zaman içindeki ortalama değerler Şekil l'de ve çalışmalarda serum iPTH ortalama değerlerindeki değişiklik patemi Şekil 2'de gösterilmiştir. Serum iPTH, kalsiyum, fosfor ve kalsiyum-fosfor çarpımında (Ca x P) bazalden son tedavi ziyaretine kadar olan ortalama değişimler Tablo 6'da gösterilmiştir.
Şekil 1. KBH Evre 3 ve 4 Çalışmalarında Kombine Olarak Üç Adet Faz 3, Çift-Kör, Plasebo- Kontrollü Çalışmada Serum iPTH, Kalsiyum ve Fosfor için Zaman İçindeki Ortalama Değerler
KALSİYUM

wI

$50
W
300
?7S

22-^


1^0Şekil 2. KBH Evre 3 ve 4 Çalışmalarında Kombine Olarak Üç Adet Faz 3, Çift-KÖr, Plasebo- Kontrollü Çalışmada Serum iPTH için Zaman İçindeki Ortalama Değerler
400

ac


2SC

W


iso


MO
W
o
r
Tl

Tablo6,3 Adet Faz 3, Çift-kör, Plasebo Kontrollü KBH Evre 3 ve 4 Çalışmalarında Serum iPTH, Kemiğe özel Alkalin Fosfataz, Kalsiyum, Fosfor ve Kalsiyum x Fosfor Çarpımında Bazalden Son Tedavi Ziyaretine Kadar Olan Ortalama Değişimler


ZEMPLAR* yumuşak kapsül

Plasebo

İPTH

(pg/mL)
n = I04
n = l 10
Ortalama Bazal Değer
266
279
Ortalama Son Tedavi Değeri
162
315
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
-104(9.2)
35 (9.0)

Kemiğe Özel Alkalin Fosfataz

(^g/L)
n = 101
n=107
Ortalama Bazal Değer
17.1
18.8
Ortalama Son Tedavi Değeri
9,2
17.4
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
-7.9 (0.76)
-1.4 (0.74)

Kalsiyum

(mg/dL)
n =104
n =110
Ortalama Bazal Değer
9.3
9,4
Ortalama Son Tedavi Değeri
9.5
9.3
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
0.2 (0.04)
-0.1 (0.04)

Fosfor

(mg/dL)
n=104
n=110
Ortalama Bazal Değer
4,0
4.0
Ortalama Son Tedavi Değeri
4,3
4.3
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
0,3 (0,08)
0.3 (0,08)

Kalsiyum x Fosfor Çarpımı

(mgVdL^)
n =104
n=110
Ortalama Bazal Değer
36,7
36,9
Ortalama Son Tedavi Değeri
40,7
39.7
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
4.0 (0.74)
2,9 (0.72)
Serumdaki kemiğe özel alkalin fosfataz ve serum osteokalsin düzeyleri, plaseboyla karşılaştınidığmda, ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastalarda anlamlı ölçüde azalmıştır (p<0.001). Bu azalma, sekonder hiperparatiroidizme bağlı yüksek kemik döngüsündeki düzelme ile bağlantılıdır.
Plasebo ile tedavi edilen hastalarla karşılaştınidığmda ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastalarda böbrek fonksiyon parametreleri olan tahmini glomerül filtrasyon hızı (MDRD formülüyle) ve serum kreatininde bir bozulma olmamıştır. Plasebo ile karşılaştırıldığında ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastalarda üriner kalsiyum veya fosfor düzeylerinde artışlar olmamıştır. Plasebo ile tedavi edilen hastalarla karşılaştırıldığında ZEMPLAR® grubunda yarı-kantitatif dipstikle ölçülen üriner proteinde azalma görülen hasta sayısı anlamlı ölçüde daha fazla sayıdadır.
Kronik Böbrek Hastalığı Evre 5
ZEMPLAR® güvenliliği ve etkinliği evre 5 hemodiyaliz veya periton diyaliz hastalannda yapılan 12 - haftalık, çift-kör, plasebo-kontrollü, randomize, çok merkezli Faz 3 klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışma haftada 3 defalık doz dizaynına göre yapılmıştır. Toplam 61 hasta ZEMPLAR® ve 27 hasta plasebo almıştır. Hastalann ortalama yaşı 57 yıl olup hastaların %67'si erkek, %50'si beyaz, %45'i Afrika asıllı Amerikalı ve %53'ü diyabetiktir. Ortalama bazal iPTH bazı 722 pg/ml'dir (aralık: 216-1933 pg/mL). Tüm hastaların ilk diyalizinden bugüne geçen ortalama süre 3.26 yıldır.
ZEMPLAR®'m başlangıç dozu, 32 ).ig'lik maksimum başlangıç dozuna kadar olan iPTH/60 başlangıç düzeyine dayanmaktadır. Sonraki doz ayarlamaları iPTH/60'a ve ayrıca haftada bir yapılan başlıca kimya sonuçlarına dayanmaktadır. 2. tedavi haftasının başlamasından sonra, çalışma ilacı sürdürülmüştür veya bir önceki haftadaki iPTH/60 hesaplamasının sonucuna göre haftalık olarak artırılmış veya azaltılmıştır. Serum kalsiyum düzeyi >11.0 mg/dL veya Ca X P >70 mgVdL^ veya iPTH <150 pg/mL ise, bir önceki haftanın dozu 2 ^g veya 4 |ag düşürülmüştür. ZEMPLAR®, iki günde birden fazla olmamak kaydıyla haftada üç kez uygulanmıştır. Bir haftada üç kez uygulanan ZEMPLAR® dozunun genel ortalaması 6.3 l^g/doz'dur.
ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastaların yüzde 82'si ve plasebo hastalarının %78'i 12 haftalık tedaviyi tamamlamıştır. ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastaların %88'inde ve plasebo hastalarının %13'ünde başlangıç düzeyi iPTH'e göre en az iki ardışık >%30'luk azalma olarak tanımlanan primer etkinlik son noktasına ulaşılmıştır (p <0.001).
Hiperkalsemi (p >0.999), hiperfosfatemi (p - 0.073) veya yükselmiş kalsiyum-fosfor çarpımı (p = 0.669) oranlannda parikalsitol ile tedavi edilen hastalar ve plascboyla tedavi edilen hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamıştır. Başlangıç düzeyinde, ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastalann 53'ü (%87) ve plasebo hastalarının 26'sı (%96) fosfat bağlayıcısı almıştır. Son hastane ziyaretinde, başlangıç düzeyine göre fosfat bağlayıcı kullanımı her iki tedavi gruplarının büyük bir bölümü için değiştirilmemiştir. Serum iPTH'ın, kalsiyumım ve fosforun zaman içindeki ortalama değerleri Şekil 3'de ve çalışmalarda serum İPTH ortalama değerlerindeki değişiklik patemi Şekil 4'te gösterilmiştir. Serum iPTH, kalsiyum, fosfor ve kalsiyum-fosfor çarpımında (Ca x P) başlangıç düzeyinden son tedavi ziyaretine kadar olan ortalama değişimler Tablo 7'de gösterilmiştir,
Şekil 3. Faz 3, Çift Kör, Plasebo Kontrollü KBH Evre 5 Çalışmasında Serum iPTH, Kalsiyum vc Fosfor

içinİçindeki

Ortalama Değerler
10
»

s

T
e
9

KALSİYUM

'N

V.

Û.

â1 -..-T
FOSFOR

f- -r-

10D0
900
BM
700
600
900
4<M
300
m
¦s»
o

1" i !...............1..............! ' -.....I"
8 10 tt 1İ

O2 3 4 s e T

Han»

Şekil 4, Faz 3, Çift Kör, Plasebo Kontrollü KBH Evre 5 Çalışmasında Serum iPTH için Zaman İçindeki Ortalama Değerler

Piasobo
Zamptar

1»0
1000
«00
900
700
«00
SCO
400
300
ÜSO
100

!. . • i :
PİM

I.....
10 T)

9
n*no

12

Tablo 7. Far 3, Çift-kör, Plasebo Kontrollü KBH Evre S Çalışmasında Serum iPTH, Kemiğe Özel Alkalin Fosfataz, Kalsiyum, Fosfor ve Kalsiyum x Fosfor Çarpımında Bazalden Son Tedavi Ziyaretine Kadar Olan Ortalama Değişimler


ZEMPLAR® yumuşak kapsül
Plasebo
İPTH (pg/mL)
n =60
n=26
Ortalama Bazal Değer
721
627
Ortalama Son Tedavi Değeri
474
754
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
-247 (37,6)
128 (57.1)
Kemiğe özel Alkalin Fosfataz (^g/L)
n =55
n=23
Ortalama Bazal Değer
34.9
30.0
Ortalama Son Tedavi Değeri
24.3
39.9
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
-10.5 (1,88)
9,9 (2,90)
Kalsiyum (mg/dL)
n =60
n=26
Ortalama Bazal Değer
9.2
9,1
Ortalama Son Tedavi Değeri
9.3
8.9
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
0.2 (0.07)
-0.2 (O.Il)
Fosfor (mg/dL)
n =60
n=26
Ortalama Bazal Değer
5.0
4.7
Ortalama Son Tedavi Değeri
5.7
5.0
Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
0.8(0,16)
0,3 (0.24)
Kalsiyum x Fosfor Çarpımı (mgVdL^) Ortalama Bazal Değer Ortaiama Son Tedavi Değeri Bazala Göre Ortalama Değişim (SE)
n=60
45,4
53.0
7.6(1.41)
n=26
43.0
45.0 1.9 (2,14)

Geriyatride Kullanım

ZEMPLAR®'ın klinik çalışmalarındaki KBH Evre 3 ve 4 hastalannın toplamının (n=220) %49'unun yaşı 65 veya üzeri ve %17'sinin yaşı 75 veya üzeridir. ZEMPLAR®'ın pivot çalışmalanndaki KBH Evre 5 hastalannın toplamının (n=88) %28'inin yaşı 65 veya üzeri ve %6'sının yaşı 75 veya üzeridir. Bu hastalarla genç hastalar arasında güvenilirlik ve etkinlik
itibariyle genel olarak hiçbir fark gözlenmemiştir ve bildirilen diğer klinik çalışmada, yaşlı ve genç hastalann cevapları arasında fark tespit edilmiştir ancak bazı yaşlı bireylerin daha yüksek duyarlılığa sahip olduğu ihmal edilemez.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:


Parikalsitol iyi absorbe edilir. Sağlıklı bireylerde, oral yoldan 0.24 |ug/kg dozunda parikalsitol uygulamasmı takiben, ortalama mutlak biyoyararlanım yaklaşık olarak %72 olmuştur. Maksimum plazma konsantrasyonu (Cn«ks) 0.630 ng/mL, Cmaks zamanı (T„,aks) 3 saat ve konsantrasyon zaman eğrisi altında kalan alan (EAAo^) 5.25 ng*saat/mL'dir. Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında parikalsitolün ortalama mutlak biyoyararlanımı, sırasıyla %79 ve %86'dır ve bu değerlerin %95 güven aralıklarının üst sınırian, sırasıyla %93 ve %112'dir.
Sağlıklı bireylerde besin etkileşiminin araştırıldığı bir çalışmada, yağ oranı yüksek bir yemekle birlikte parikalsitol verilmesiyle, Cmaks ve EAAo^ değerlerinin açlıkta uygulamaya kıyasla değişmediği gösterilmiştir. Bu nedenle, ZEMPLAR® yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

Dağılım:


Parikalsitol plazma proteinlerine yaygm biçimde (> %99) bağlanır. Kan parikalsitol konsantrasyonunun, plazma parikalsitol konsantrasyonuna oranımn 0.01 - 10 ng/mL konsantrasyon aralığında ortalama 0.54 olması, çok az miktarda ilacm kanın şekilli elemanlarıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bireylerde 0.24 jig/kg parikalsitol dozunu takiben ortalama sanal dağılım hacmi 34 litredir. KBH Evre 3 hastalarında 4 jjg parikalsitol dozu ve KBH Evre 4 hastalarında 3 jig parikalsitol dozunu takiben ortalama sanal dağılım hacmi 44 L ve 46 L arasındadır.

Biyotransformasyon:


^H-parikalsitolün, 0.48 tıg/kg dozunun oral yoldan uygulanmasından sonra, ana ilaç yaygın biçimde metabolize edilir ve dozun yalnızca %2 kadarı değişmeden dışkıyla atılır, idrarda ana ilaç bulunmaz. Radyoaktivitenin yaklaşık %70'i dışkıda elimine edilir ve %18'i idrardan elde edilir. Sistemik maruziyetin çoğu ana ilaca bağlıdır. İnsan plazmasında parikalsitol ile ilgili olarak iki minör metabolit saptanmıştır. Metabolitlerden biri 24(R)-hidroksİ parikalsitol olarak belirlenmiş olup, diğeri ise belirlenmemiştir. 24(R)-hidroksi parikalsitol,

in vivo

sıçan PTH süpresyonu modelinde daha az aktif bulunmuştur.

İn vitro

veriler, parikalsitolün mitokondriyal CYP24 ve aynı zamanda CYP3A4 ve UGT1A4 dahil multipl hepatik ve hepatik olmayan enzimler tarafından metabolize edildiğini düşündürmektedir. Belirlenen metabol itler 24(R)-hidroksilasyon ürününü ve ayrıca 24,26- ve 24,28-dihidroksiIasyon ve direkt glukuronidasyon ürünlerini içermektedir.

Eliminasvon:


Parikalsitol primer olarak hepatobilier ekskresyon ile elimine edilir. Sağlıklı bireylerde parikalsitolün ortalama eliminasyon yan ömrü, araştırılan 0.06 - 0.48 ng/kg doz aralığında 5 ile 7 saattir. ZEMPLAR®'m farmakokinetiği KBH Evre 3 ve 4 hastalarında incelenmiştir (Tablo 8). KBH Evre 3 hastalan 4 )ig ZEMPLAR® kullanıldıktan sonra parikalsitolün ortalama eliminasyon yarı ömrü 17 saattir. KBH Evre 4 hastalarına 3 )ag ZEMPLAR® verildikten sonra parikalsitol ortalama yan ömrü 20 saattir. Birikimin derecesi, yan ömür ve doz uygulama sıklığıyla uyumludur. Hemodiyaliz işleminin parikalsitol eliminasyonu üzerinde esasen bir etkisi yoktur.

Tablo 8. KBH Evre 3 ve 4 Hastalarında ZEMPLAR® yumuşak kapsül Farmakokinetik Özellikleri

Farmakokinetik Parametreler
KBH Evre 3 n-151
KBH Evre 4 n=i4*
Cm.ks (ng/mL)
0.1110.04
0,06+0.01
EAAo.* (ng*saat/mL)
2.42±0.61
2,13±0,73
KL/F (L/saat)
1.77±0.50
1.52±0.36
V/F(L)
43.7±14.4
46.4İ12.4

ha

(saat)
16.8+2,65
19.7+7.2
*KBH Evre 3 hastalarına 4 fig ZEMPLAR yumuşak kapsül, KBH Evre 4 hastalarına 3 |j.g ZEMPLAR® yumuşak kapsül verildi.

DoSrusalİlk/Doğrusal Olmayan Durum:


Paıikalsitolün Cmaks ve EAAo-b değerleri sağlıklı bireylerde 0.06-0.48 |ug/kg doz aralığmda orantılı olarak artmaktadır. Günlük veya haftada üç defa verilen çoklu dozları takiben, sağlık bireylerde kararlı duruma yedi gün içinde ulaşılmış ve zaman içinde bu sabit kalmıştır. İlave olarak çoklu dozu takiben (KBH Evre 4 hastalannda günde bir kez olduğu üzere) açığa çıkma (EAA), tek doz kullanımı sonrası elde edilenden biraz daha azdır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Gerivatride Kullanımı:


Parikalsitolün farmakokinetiği 65 yaşından büyük hastalarda araştırılmamıştır.

Pedivatride Kullanımı:


Parikalsitolün farmakokinetiği 18 yaşından küçük hastalarda araştmlmamıştır.

Cinsiyet:


Tek dozu takiben parikalsitolün 0.06 - 0.48 ng/kg doz aralığındaki farmakokinetiği cinsiyetten bağımsızdır.

Karaciğer Yetmezliği:


İntravenöz uygulama sonrasında parikalsitolün (0.24 ^g/kg) farmakokinetik özellikleri hepatik fonksiyonu normal olan bireyler (n = 10) ile (Child-Pugh yöntemine göre) hafif (n = 5) ve orta dereceli (n = 5) hepatik yetmezliği olan hastalar arasında karşı laştınlmıştır. Bağlanmamış parikalsitolün farmakokinetiği bu çalışmada değerlendirilen karaciğer fonksiyon aralığı boyunca benzer niteliktedir. Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliğinin parikalsitol farmakokinetiği üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir.

Böbrek Yetmezliği:


Tek doz uygulamayı takiben parikalsitol farmakokinetiği Evre 3 kronik böbrek hastalığı (KBH) veya orta dereceli böbrek yetmezliği olan (n = 15, GFR = 36.9 - 59.1 mL/dk/1.73 m^). Evre 4 KBH veya şiddetli böbrek yetmezliği olan (n =14, GFR = 13.1 - 29.4 mL/dk/1.73 m^), ve Evre 5 KBH veya terminal böbrek hastahğı [n = 14 hemodiyalizde (HD) ve n = 8 periton diyalizinde (PD)] olan hastalarda karakterize edilmiştir. Endojen l,25(OH)2 Ü3'e benzer biçimde, ora! alımı takiben parikalsitol farmakokinetiği, böbrek yetmezliğinden Tablo
9'da gösterildiği şekilde anlamlı ölçüde etkilenmiştir. Sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığmda, Evre 3,4 ve 5 KBH hastalarmda KL/F azalması ve yan-ömürde artış görülmüştür.

Tablo 9. Sağlıklı Bireyler karşısında Renal Yetmezliğin Farklı Evrelerinde Ortalama ± SD Farmakokinetik Parametrelerin Karşıtaştırılnıası

Farmakokinetik

Parametre


KBH Evre 5


Sağlıklı

Bireyler


KBH Evre 3


KBH Evre 4


HD

PD


25

15

14

14


n

0.240

Doz (Rg/kg)0.047

0.036

0,240

0,240

KL7F (L/saat)3.6 ± 1.0

1.8 ±0.5

1,5 ±0,4

1.8 ±0,8

1.8 ±0.8

^(saat)5.9±2,S

16.8 ±2.6

19.7 ±7,2

13,9±5,1

17.7 ±9.6

(%


0.06 ±0,01

0.06 ±0,01

0,07 ± 0,02

0.09 ±0.04

0.13 ±0,08

Preklinik etkilerin sadece maksimum insan maruziyetinin çok üstündeki dozlarda gözlemlenmesi, bunlann klinik kullanımla çok az bir ilgisinin olduğunu göstermektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Orta zincirli trigliseritler Etanol
Butilhidroksitoluen
Jelatin
Gliserol
Saf su
Titanyum dioksit (El 71)
Siyah demir oksit (El72)
Propilen glikol Siyah demir oksit (El 72)
Polivinil asetat fitalat Polietilen glikol 400 Amonyum hidroksit

6.2 Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

24 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25*^C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

28 kapsüllük PVC/floropolimer blister ambalajlarda. Her blister şeridinde 7 kapsül, her kutuda ise 4 blister şeridi bulunur.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik'lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekinciler Cad. Hedef Plaza Kavacık / Beykoz 34810 İstanbul Tel: 0216 538 7400 Faks: 0216 425 8537

8. RUHSAT NUMARASI

125/98

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi:Ruhsat yenileme tarihi:


10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

1

15 nM parikalsitol konsantrasyonunda ölçülmüştür.


ZEMPLAR alımmı takiben, parikalsitolün KBH Evre 3-5 için farmakokinetik profili kıyaslanabilir niteliktedir. Bu nedenle, önerilenler dışmda özel doz ayarlamalarına gerek yoktur (bkz. Bölüm 4.2).

5.3 Klinik öncesi güvenlUik verileri

CD-I farelerindeki 104-haftalık bir karsinojenisite çalışmasında, haftada üç kez 1, 3, 10 |xg /kg subkutan dozlarında (14 (j,g'lık insan dozundaki EAA'nin 2-15 katı, 0.24 /kg'a eşdeğer dozlarda) verildiğinde, uterus leyomiyomu ve leyomiyosarkom insidanstnda bir artış gözlemlenmiştir. Uterus leyomiyomu insidansı oranı, en yüksek doz olan 10 lig /kg dozunda anlamlı ölçüde farklıdır.
Sıçanlarda yapılan 104-haftalık bir karsinojenisite çalışmasında, 0.15, 0.5, 1.5 ^ıg /kg [14 jig'hk (0.24 ^ig/kg) insan dozunun EAA'sının <1-7 katı] subkutan dozlarında benign adrenal feokromositoma insindansında bir artış olmuştur. Sıçanlarda artmış feokromositoma insidansı, parikalsitolün kalsiyum homeostazım değiştirmesiyle ilgili olabilir.
Parikalsitol mikrobiyal mutagenez tayininde (Ames Tayini), fare lenfoması mutagenez tayininde (L5178Y) veya bir insan lenfosit hücresi kromozomal sapma tayininde metabolik aktivasyonla birlikte veya biriikte olmadan

in vitrovivo

fare mikronükleus tayininde de genetik toksisite kanıtı yoktur.
Parikalsitolün tavşanlara, 14 veya 0.24 jig /kg'lık İnsan dozunun (vücut yüzey alanına göre, ng /m^) 0.5 katı olan dozlarda ve sıçanlara 0.24 ^g /kg insan dozunun (vücut yüzey alanına göre, jag /m^) iki katı olan bir dozda verildiğinde fetal canlılıkta minimal azalmalara (%5) neden olduğu gösterilmiştir. Test edilen en yüksek dozda, arme için toksik ve hiperkalsemi oluşturduğu bilinen bİr doz olan, sıçanlarda haftada üç defa verilen 20 |ig /kg dozunda (14 ^g insan dozunun 13 katı, vücut yüzey alanına göre, (jg /m^), yenidoğan sıçanlardaki mortalitede anlamlı bir artış olmuştur. Yavruiann gelişimi üzerinde başka etkiler gözlemlenmemiştir. Parikalsitol test edilen dozlarda teratojenik etki yapmamıştır (sıçanlar için 3 |Lig /kg ve tavşanlar için 0,3 |o.g /kg).
Parikalsitolün (20 ıxg /kg) sıçanlarda plazenta engelini geçtiği gösterilmiştir, ancak fetüsteki parikalsitol konsantrasyonun anne plazmasındakinden düşük olması, belirli bir derecede plazenta engelinin bulunduğunu düşündürmektedir.

İlaç Bilgileri

Zemplar 1 mikrogram yumuşak kapsül

Etken Maddesi: Parikalsitol

Atc Kodu: H05BX02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.