Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Letu 2.5mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Enzim İnhibitörleri » Letrozol

^cz..


Ayşen YlLDISjijrf

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LETU 2.5 mg Film Kaplı Tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde;
Her bir film kaplı tablet 2.5 mg letrozol içerir.
Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat 61,5 mg
Sodyum nişasta glukonat 5 mg
Diğer yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet.
Sarı renkte, yuvarlak, bikonveks, her iki yüzü düz fılm-kaplı tabletler
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
• Postmenopozal, hormon reseptörü (estrojen (ER) ve/veya progesteron (PR) reseptörü) pozitif, erken evre meme kanseri olan kadınların adjuvan tedavisinde,
• Postmenopozal, hormon reseptörü (ER ve/veya PR reseptörü) pozitif, daha önce standart (5 yıl süre ile) tamoksifen kullanmış erken evre meme kanserli hastalarda, uzamış adjuvan tedavide,
• Metastatik ve lokal, ileri meme kanserli, hormon reseptörü (ER ve/veya PR) pozitif veya hormon reseptör durumu bilinmeyen, postmenopozal durumdaki kadın hastalarda ilk basamak tedavide endikedir.
• Ayrıca, tamoksifen tedavisinden sonra relaps ya da progresyon gösteren merne kanseri bulunan postmenopozal kadınların tedavisinde de endikedir.
4.2. Pozoloji ve uygulama sekli Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi
Yetişkinlerde LETU'nun önerilen dozu, günde bir defa 2.5 mg'dır. Adjuvan ve uzatılmış adjuvan tedavide LETU tedavisine 5 yıl ya da tümör nüksedinceye kadar (hangisi önce gelirse) devam edilmelidir. Metastatik hastalığı olan kadınlarda LETU ile tedaviye, tümörde progresyon görülene kadar devam edilmelidir.
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde yukarıda belirtilen dozda kullanılır.
Uygulama şekli
Sadece ağız yoluyla kullanılır.
LETU, tek başına ya da yemeklerle birlikte, bir miktar su ile alınır.
LETU, günde bir kez ve tercihen her gün aynı saatte kullanılmalıdır.
l/li
özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği veya böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi >10 ml/dak) için doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak, şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skoru C) olan hastalar yakm gözetim altmda tutulmalıdır (Bkz. Bölüm
5.2 Farınakokinetik özellikler).
Pediyatrik popülasyon: LETU, çocuklarda kullanılmaz.
Geriyatrik popülasyon: Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
4.3. Kontrendikasyonlar
• Etkin madde letrozole ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda,
• Premenopozal endokrin durumundaki kadınlarda, gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.

t4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri Böbrek yetmezliği
LETU kreatinin klerensi <10 ml/dak. olan hastalarda araştırılmamıştır. Muhtemel risk/yarar durumu bu tür hastalara LETU verilmeden önce dikkatle düşünülmelidir.
Karaciğer yetmezliği
Şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan hastalarda, sistemik maruziyet ve terminal yarılanma ömrü sağlıklı gönüllülere kıyasla yaklaşık iki katıdır. Bundan dolayı, bu tür hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır (Bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik özellikler).
Kemik etkileri
LETU kullanımıyla osteoporoz ve/veya kemik kırıkları bildirilmiştir. Bu nedenle, tedavi sırasında genel kemik sağlığının izlenmesi önerilir (Bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler ve Bölüm 5.1 Farmakodinamik özellikler).
Yardımcı maddeler
Tabletler laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

I


Bu tıbbi ürün her bir dozunda I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez.”
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekillen
Simetidin ve varfarin ile yapılan klinik etkileşme çalışmaları, LETU'nun bu ilaçlarla birlikte verilmesi sonucu klinik olarak anlamlı ilaç etkileşmeleri olmadığını göstermiştir.
Klinik araştırma veri tabanı incelendiğinde, yaygın bir şekilde reçete edilen diğer ilaçlarla klinik olarak ilgili etkileşmeye dair bir bulguya rastlanmamıştır.
Şimdiye kadar LETU'nun diğer antikanser ilaçlarla birlikte kullanımı hakkında klinik bir deneyim yoktur.
Letrozol, sitokrom P450 (CYP) izoenzimlerinden CYP2C19'u ve orta derecede CYP2A6'yı

in vitroİn vitro

deneylerde letrozol, plazmada kararlı durumda gözlenenden yaklaşık 100 kat daha yüksek konsantrasyonlarda dlazepam (CYP2C19'un bir substratı) metabolizmasmı büyük ölçüde inhibe edememiştir. Bundan dolayı, CYP2C19 ile klinik olarak ilgili etkileşmelerin görülme olasılığı pek yoktur. Ancak, biyotransformasyon süreci esas olarak bu izoenzimlere bağlı olan ve terapötik endeksleri dar olan ilaçların birlikte kullanılmasında dikkat edilmelidir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye Gebelik kategorisi: D.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) LETU'nun gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. LETU'ya maruz kalmış gebe kadınlarda izole doğum kusuru vakaları (labial füzyon, belirsiz genitalya) bildirilmiştir (bkz. bölüm 5.3 Preklinik güvenlilik verileri).

t


Perimenopozal ya da yakın bir zamanda postmenopozal duruma geçmiş kadınlar da dahil olmak üzere, hekimin hamile kalma olasılığı olan kadınlarla postmenopozal durumları kesin olarak saptanana kadar yeterli doğum kontrol uygulamaları konusunda görüşmesi gereklidir (Bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).
Gebelik dönemi
LETU, gebelik döneminde kontrendikedir. (Bkz. Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar ve Bölüm
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).
Laktasyon dönemi
LETU, emzirme döneminde kontrendikedir. (Bkz. Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar).
Üreme yeteneği / Fertilite
Letrozolun farmakolojik etkileri jüvenil sıçanlarla yapılan bir çalışmada kas-iskelet, nöroendokrin ve reprodüktif sistemler ile ilgili bulgulara yol açmıştır. Kemik büyümesi ve matürasyonu erkeklerde en düşük dozdan (0.003 mg/kg/gün) itibaren düşmüş ve dişilerde en küçük dozdan itibaren (0.003 mg/kg) artmıştır. Bu dozda kemik mineral yoğunluğu (BMD) dişilerde de azalmıştır. Aynı çalışmada tüm dozlarda fertilitede azalmaya hipofizin hipertrofısi, seminifer tübüler epitelin dejenerasyonu da içeren testis değişimleri ve dişi üreme yolunun atrofısi eşlik etmiştir. Dişilerdeki kemik boyutu ve testislerdeki morfolojik değişiklikler hariç, tüm etkiler en azından kısmen eski haline döndürülebilir niteliktedir.

I


4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
LETU kullanımı esnasında yorgunluk ve baş dönmesi görüldüğünden ve seyrek olarak somnolans bildirildiğinden, araç veya makine kullanılması sırasında ihtiyatlı olunması önerilir.
4.8. İstenmeyen etkiler
LETU, ilerlemiş meme kanserinin ilk veya ikinci basamak tedavisi, erken evre meme kanserinin adjuvan tedavisi ve daha önce standart tamoksifen tedavisi görmüş olan kadınlarda uzatılmış adjuvan tedavi olarak kullanıldığı bütün çalışmalarda genellikle iyi tolere edilmiştir.
LETU ile metastatik ve neoadjuvan tedavi gören hastaların yaklaşık üçte birinde, adjuvan tedavi amacıyla LETU verilen hastaların yaklaşık %75'inde (hem LETU hem tamoksifen kolunda, medyan 60 ay tedavi sürecinde) ve uzatılmış adjuvan tedavi gören hastaların yaklaşık % 80'inde (hem LETU hem plasebo kolunda, medyan 60 ay tedavi sürecinde) advers reaksiyonlar gözlenmiştir. Gözlemlenen advers reaksiyonlar genelde, daha çok hafif ve orta şiddettedir ve çoğu estrojen yoksunluğu ile ilişkilidir.
Klinik çalışmalar sırasında sıcak basması, artralji, bulantı ve yorgunluk, en sık bildirilmiş olan advers reaksiyonlardır. Çok sayıda advers reaksiyon (sıcak basması, alopesi ve vajinal kanama), estrojen açığının normal farmakolojik sonuçlan olarak kabul edilebilir. Aşağıda listelenen advers ilaç reaksiyonları LETU ile gerçekleştirilen klinik çalışmalardan ve pazarlama sonrası deneyimlerden bildirilmiştir.
Advers ilaç reaksiyonları, en sık görülen advers reaksiyon ilk sırada olacak şekilde sıklıklarına göre aşağıda sıralanmıştır. Her sıklık grubunda advers reaksiyonlar azalan ciddiyet derecesine göre sıralanmıştır.
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek >1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın olmayan:
İdrar yolu enfeksiyonu

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) benign ve malign neoplazmalar:

Yaygın olmayan:
Tümör ağrısı (yalnızca metastatik/neoadjuvan ortamda)

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları:

Yaygın olmayan:
Lökopeni

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın:
Anoreksi, iştah artışı, hiperkolesterolemi Yaygın olmayan:
Genel ödem

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygın:
Depresyon Yaygın olmayan:
Anksiyete (asabiyet ve irritabilite dahil)

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın:
Baş ağrısı, baş dönmesi Yaygın olmayan:
Somnolans, uykusuzluk, bellek bozukluğu, dizestezi (parestezi ve hipoestezi dahil), tat alma duyusu bozuklukları, serebrovasküler olay, kaq?al tünel sendromu

Göz hastalıkları:

Yaygın olmayan:
Katarakt, göz irritasyonu, bulanık görme

Kardiyak hastalıklar:

Yaygın olmayan:
Palpitasyon, taşikardi

Vasküler hastalıklar:

Yaygın olmayan:
Tromboflebit (yüzeyel ve derin tromboflebit dahil), hipertansiyon, kalpte iskemik olaylar* Seyrek:
Akciğer embolisi, arter trombozu, serebrovasküler infarkt

Solunum, torasik ve mediastinal hastalıklar:

Yaygın olmayan:
Dispne, öksürük

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın:
Bulantı, kusma, dispepsi, kabızlık, ishal Yaygın olmayan:
Karın ağrısı, stomatit, ağız kuruması

Hepato-bilier hastalıklar:

Yaygın olmayan:
Karaciğer enzimlerinde yükselme Çok seyrek:
Hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın:
Alopesi, terleme artışı, döküntü (eritematöz, makülopapüler, psoriaform ve veziküler döküntüler dahil)
Yaygın olmayan:
Kaşıntı, deride kuruma, ürtiker Çok seyrek:
Anjiyoodem, anafılaktik reaksiyon, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme

Kas-iskelet ve bağ doku hastalıkları:

Çok yaygın:
Eklem ağnsı Yaygın:
Kas ağrısı, kemik ağrısı, osteoporoz, kemik kırıkları Yaygın olmayan:
Artrit
Bilinmiyor**:
Tetik parmaic

Böbrek ve idrar yolları hastalıkları;

Yaygın olmayan;
Sık idrara çıkma

Üreme sistemi ve meme hastalıkları:

Yaygın olmayan:
Vajinal kanama, vajinal akıntı, vajinada kuruma, meme ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Çok yaygın:
Sıcak basması Yaygın:
Yorgunluk (asteni ve kırıklık dahil), periferik ödem Yaygın olmayan:
Pireksi, mukoza kuruması, susama hissi

Araştırmalar:

Yaygın:
Kilo artışı Yaygın olmayan:
Kilo kaybı
*Adjuvan tedavide, nedensellikten bağımsız olarak, LETU ve tamoksifen gruplarında sırasıyla şu advers olaylar meydana gelmiştir: tromboembolik olaylar (%2.1'e karşılık %3.6), anjina pektoris (%1.1'e karşılık %1.0), miyokard enfarktüsü (%1.0'e karşılık %0.5) ve kalp yetmezliği (%0.8'e karşılık %0.5).(Bkz. Bölüm 5.1 Farmakodinamik özellikler, adjuvan tedavisi)
Uzatılmış adjuvan düzende, letrozol için 60 ay, plasebo için 37 aylık medyan tedavi süresi içerisinde LETU ve plasebo için sırasıyla aşağıdaki advers reaksiyonlar bildirilmiştir (LETU'ya olan geçişlerin tümü hariç tutulmuştur): yeni veya kötüleşen anjina

(%

1.4'e karşılık % 1.0); ameliyat gerektiren anjina (% 0.8'e karşılık % 0.6); miyokard enfarktüsü (% 1.0'e karşılık % 0.7); tromboembolik olay (% 0.9'a karşılık % 0.3); inme/TIA (% 1.5'e karşılık % 0.8) (bkz. Bölüm 5.1 Farmakodinamik özellikler, Uzatılmış adjuvan tedavi)

t


**Pazarlama sonrası deneyime dayalı olarak LETU'ya maruz kalmış hasta popülasyonunun büyüklüğü bilinmediğinden, bunların sıklığını güvenilir bir şekilde hesaplamak mümkün değildir; bu nedenle “bilinmiyor” olarak ifade edilmişlerdir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Çok ender olgularda LETU ile aşırı doz bildirilmiştir. Aşırı doz için spesifik tedavi bilinmemektedir; tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.L Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Non-steroidal aromataz inhibitörü (estrojen biyosentezinin
inhibitörü); antineoplastik ajan.
ATC kodu: L02BG04
Tümör dokusunun gelişmesinin estrojen varhğma bağlı olduğu vakalarda estrojen aracılı uyarıcı etkilerin giderilmesi, tümör cevabı için bir ön şarttır. Postmenopozal kadınlarda, estrojenler esas olarak adrenal androjenleri (başlıca androstenedion ve testosteron), estron (El) ve estradiol (E2)'e dönüştüren aromataz enziminin aktivitesi sonucu meydana gelirler. Bundan dolayı, aromataz enzimini spesifik olarak inhibe etmek suretiyle periferik dokularda ve kanser dokusunun kendisinde estrojen biyosentezi baskılanabilir.
Letrozol bir non-steroidal aromataz inhibitörüdür. Sitokrom P450 enziminin alt ünitesi olan
hem'e kompetitif olarak bağlanmak suretiyle aromataz enzimini inhibe eder; bunun
sonucunda bütün dokularda estrojen biyosentezi azalır.
Sağlıklı postmenopozal kadınlarda, tek 0.1 mg, 0.5 mg ve 2.5 mg dozlarda letrozol serum estron ve estradiol seviyelerini başlangıç değerine oranla sırasıyla % 75-78 ve % 78 baskılar. Maksimum baskılanma 48-78 saat içerisinde gerçekleşir.

Adjuvan tedavi

Çok-merkezli ve çift-kör BIG 1-98 çalışmasında rezeksiyonla alınan reseptör-pozitif, erken evre meme kanseri olan yaklaşık 8,000 kadın; rastgele olarak aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:
A. 5 yıl süreyle tamoksifen kullanacak olan grup
B. 5 yıl süreyle letrozol kullanacak olan grup
C. İlk iki yıl tamoksifen, sonraki 3 yıl letrozol kullanacak olan grup
D. İlk iki yıl letrozol, sonraki 3 yıl tamoksifen kullanacak olan grup
Bu çalışma iki öncelikli sorunun yanıtını araştırmak üzere tasarlanmıştır: 5 yıl süreyle letrozolün 5 yıl süreyle tamoksifenden daha üstün olup olmadığı (Primer Çekirdek Analizi ve Monoterapi Kolları Analizi) ve 2. yılda endokrin tedavilerinin değiştirilmesinin aynı ajanla toplam 5 yıl devam edilmesinden daha üstün olup olmadığı (Sıralı Tedavi Analizi).
Birincil sonlanma noktası hastalıksız sağ kalım (DFS), ikincil sonlanma noktalan ise genel sağkahm (ÜS), uzak hastalıksız sağ kalım (DDFS), sistemik hastalıksız sağ kalım (SDFS), invaziv kontralateral meme kanseri ve uzak metastaza kadar olan süre (TDM)'dir.

Tablo. 1. Medyan 26 aylık bir takipte hastalıksız ve genel sağkalım (PCA ITT popülasyonu)


Letrozol

N=4003

Tamoksifen

N=4007

Nispi risk

(% 95 Cl)

P-Değeri*

Hastalıksız sağkalım

(primer)
- olaylar (protokolde tanımlanmış, total)
351
428
0.81 (0.70, 0.93)
0.0030

Uzak metastaza olan süre

(sekonder)
184
249
0.73 (0.60, 0.88)
0.0012

Uzak hastalıksız sağkalım

(sekonder)
265
318
0.82 (0.70, 0.97)
0.0204

Genel sağkalım

(sekonder) - ölüm sayısı (total)
166
192
0.86 (0.70, 1.06)
0.1546

Sistemik hastalıksız sağkalım

(sekonder)
323
383
0.83 (0.72, 0.97)
0.0172

Karşı memede kanser (invaziv)

(sekonder)
19
31
0.61 (0.35, 1.08)
0.0910
CI = güven aralığı,
*Rank log test; randomizasyon seçeneğine ve daha önce adjuvan kemoterapi kullanımına göre kademelendirilmiş
Medyan 73 aylık bir takipte MAA (Monoterapi Kolları Analizi) etkililik sonuçlan

Tablo. 2. Medyan 73 ay takip sonunda hastalıksız ve genel sağkalım (MAA ITT


Letrozol

N= 2463

Tamoksifen

N=2459

Tehlike oranıCl)

P-Değeri*

Hastalıksız sağkalım

(primer)
- olaylar (protokolde tanımlanmış, total)
509
565
0.88 (0.78, 0.99)
0.03

Uzak metastaza olan süre

(sekonder)
257
298
0.85 (0.72, 1.00)
0.045

Uzak hastalıksız sağkalım

(metastaz) (sekonder)
385
432
0.87(0.76,1.00)
0.049

Genel sağkalım

(sekonder) - ölüm sayısı (total)
303
343
0.87 (0.75,1.02)
0.08

Sistemik hastalıksız sağkalım

(sekonder)
465
512
0.89 (0.79, 1.01)
0.065

Kontralateral meme kanseri (invaziv)

(sekonder)
34
44
0.76 (0.49,1.19)
0.2

Sansürlenmiş DSF analizi

509
543
0.85 (0.75, 0.96)
-

Sansürlenmiş genel sağkalım analizi

338
338
0.82 (0.70, 0.96)

-

C1 = güven aralığı,
' Logrank testi, randomizasyon seçeneğiyle ve önceden adjuvan kemoterapi kullanımına göre kademelendirilmiş
Sıralı Tedavi Analizleri
Medyan 48 ay takip süresince sonlanma noktalarının hiçbirinde Sıralı Tedavi Analizindeki değiştirme tarihinden itibaren iki monoterapi için de önemli herhangi bir farklılık görülmemiştir (ör. [2 yıl tamoksifenin ardından] 3 yıl letrozole karşılık 2 yıldan daha uzun süreli tamoksifen, DFS HR 0.89; 97.5% CI 0.68, 1.15 ve [2 yıl letrozolün ardından] 3 yıl tamoksifene karşılık 2 yıldan daha uzun sureli letrozol DFS HR 0.93; 97.5% CI 0.71, 1.22). Genel olarak 67 ay medyan takip süresi sonunda Sıralı Tedavi Analizindeki randomizasyon tarihinden itibaren sonlanma noktalarından hiçbirinde anlamlı herhangi bir fark görülmemiştir (ör. 2 yıl tamoksifenin ardından 3 yıl letrozole karşılık 5 yıl letrozol, DFS HR 1.10; 99% CI 0.86, 1.41; 2 yıl letrozolün ardından 3 yıl tamoksifene karşılık 5 yıl letrozol, DFS HR 0.96; 99% CI 0.74, 1.24). Letrozol ve tamoksifenin ardışık olarak verilmesinin letrozolün 5 yıl boyunca tek başına verilmesinden daha üstün olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.
Medyan 60 ay tedavi sonunda güvenlilik verileri
BIG 1-98 çalışmasında medyan 60 ay tedavi süresince yan etkilerin ilacın güvenlilik profiliyle tutarlı olduğu görülmüştür. Belli advers reaksiyonlar iki ilacın bilinen farmakolojik özellikleri ve yan etki profilleri temel alınarak analiz için ileriye dönük olarak belirtilmiştir.
Advers olaylar ilaçla olan ilişkileri dikkate alınmaksızın analiz edilmiştir. Bildirilen advers olaylann çoğu (1 veya daha fazla AE bildiren hastaların %75'i) CTC kriterleri Versiyon 2.0/CTCAE, versiyon 3.0'a göre 1. ve 2. derecedir. Çalışma tedavisi sırasmca görülen tüm dereceler dikkate alındığında hiperkolesterolemi (% 52'ye karşılık % 29), kırıklar (% 10.1'e karşılık %7.1), miyokart enfarktüsleri (%1.0 karşılık %0.5), osteoporoz (% 5.1'e karşılık % 2.7) ve artralji (% 25.2'ye karşılık % 20.4) bakımından letrozol için görülen olayların insidansı tamoksifene göre daha yüksektir.
Ateş basması (% 38'e karşılık % 33), gece terlemesi (% 17'ye karşılık % 15), vajinal kanama (% 13'e karşılık % 5.2), kabızlık (% 2.9'a karşılık % 2.0), tromboembolik olaylar (% 3.6'ya karşılık % 2.1), endometriyal hiperplazi/kanser (% 2.9'a karşılık % 0.3) ve endometriyal proliferatif hastalıklar (% 1.8'e karşılık % 0.3) insidansı ise tamoksifende letrozole kıyasla daha yüksektir.
Uzatılmış adjuvan tedavi
Reseptör-pozitif veya reseptör durumu bilinmeyen primer meme kanseri olan ve adjuvan tamoksifen tedavisinin tamamlanmasından sonra hastalıksız döneme giren (4.5- 6 yıl) postmenopozal 5100 kadının katıldığı, çok-merkezli, kontrol ilacı olarak plasebo kullanılan, çift-kör bir çalışmada (CFEM345G MA-17) hastalar, plasebo ya da letrozol kullanmak üzere rasgele ayrılmıştır.
Bağımsız Veri ve Güvenlilik İzleme Komitesi 2003 yılında çalışmanın körlüğü kaldırıldığında plasebo kolundaki hastalıksız kadınların 5 yıla kadar letrozole geçmelerine izin verilmesini tavsiye etmiştir. 2008 yılında gerçekleştirilen güncellenmiş son analizde 1551 kadın (geçişe elverişli olanların %60'ı) adjuvan tamoksifen tedavisinin tamamlanmasının ardından medyan 31. ayda plasebodan letrozole geçmiştir. İlacın değiştirilmesinin ardından medyan letrozol kullanım süresi 40 ay olmuştur.
Medyan 62 aylık takip sonunda gerçekleştirilen güncellenmiş son analizde, çalışmanın körlüğü kaldırıldığında plasebo kolundaki elverişli hastalardan % 60'mm letrozole geçmiş olmasına rağmen, letrozol ile meme kanseri nüks riskinin plaseboya kıyasla anlamlı derecede
azaldığı doğrulanmıştır. Letrozol kolunda medyan tedavi süresi 60 ay, plasebo kolunda medyan tedavi süresi ise 37 aydır. Protokolde belirtilen 4 yıllık DFS oranı letrozol kolunda hem 2004 hem de 2008 analizlerinde birebir aynı olmakla verilerin stabilitesini ve letrozolün uzun vadede sağlam etkililiğini doğrulamaktadır. Plasebo kolunda güncellenmiş analizdeki 4 yıllık DFS oranı artışı, açıkça hastalardan % 60'ının letrozole geçmiş olduğunu yansıtmaktadır. Bu geçiş ayrıca tedavi farkında görünen seyrelmenin de sebebidir.
Orijinal analizde, sekonder bitiş noktası olan genel sağ kalıma gelince; bu çalışmada, 51'i letrozol, 62'si plasebo grubundan toplam 113 hastanın öldüğü bildirilmiştir. Bu bakımdan tedaviler arasında, istatistik anlama sahip fark yoktur (nispi risk 0.82;

P=

0.29). Daha önce kemoterapi görmüş olan veya olmayan hastalarda letrozol, nodül pozitif hastalıktaki tüm nedenlere bağlı mortalite riskini istatistik anlam taşıyacak şekilde (yaklaşık % 40 oranında) azahırken (nispi risk 0.61; P=0.035), nodül negatif hastalığı olan hastalarda (nispi risk 1.36; P=0.385) istatistik anlama sahip fark bulunmamıştır. Bu sonuçlar Tablo 3 ve 4'te özetlenmektedir:

Tablo. 3. Hastalıksız ve genel sağkalım (modifıye ITT popülasyonu)


2004

analizi- medyanay takip süresi

2008

son güncelleme analizi'-medyanay takip süresi


Letrozol

Plasebo

HRCI)"

Letrozol

Plasebo

HRCI)"


N= 2582
N= 2586

Pdeğeri

N= 2582
N= 2586

Pdeğeri

Hastalıksız sağkalım (protokol tanımı)'

Olaylar
92 (% 3.6)
155(%0.6)
0.58 (0.45, 0.76) 0.00003
209 (%8.1)
286 (%11.1)
0.75 (0.63, 0.89) 0.001
4 yıllık DFS oranı
% 94.4
% 89.8

% 94.4
%91.4

Herhangi bir sebepten kaynaklanan öh Hastalıksız sağkalım

iimler de dahil
Olaylar
122 (%4.7)
193
(%7.5)
0.62
(0.49, 0.78) 0.00003
344
(%13.3)
402 (%15.5)
0.89
(0.77,1.03) 0.120
h-yıllık "dFS oranı
%90.5
% 80.8

% 88.8
% 86.7

Uzak metastaz
Olay
57 (% 2.2)
93(%3.6)
0.61(0.44,0.84)
0.003
142 (% 5.5)
169 (%6.5)
0.88
(0.70, 1.10) 0.175

Genel sağkalım
Ölümler
51 (%2.0)
62 (%2.4)
0.82
(0.56, 1.19) 0.291
236(%9.1)
232 (% 9.0)
1.13
(0.95, 1.36) 0.175
Ölümler'*

—

—

—

236^(%9.1)
170^ (%6.6)
0.78
(0.64, 0.96)

Kontralateral meme kanseri

Invazif
(toplam)
15(%0.6)
25 (%1.0)
0.60
(0.31, 1.14) 0.117
33 (% 1.3)
51 (%2.0)
0.64'
(0.41, 1.00) 0.049
HR = Tehlike oranı; CI = Güven Aralığı
' 2003 yılında çalışmanın körlüğü kaldırıldığında plasebo koluna randomize edilmiş 1551 hasta (ilacı değiştirme yeterliliğine sahip, yani hastalıksız olan, kişilerin % 60'ı) randomizasyondan medyan 31 ay sonra letrozole geçmiştir. Burada sunulan analizlerde ITT prensibine göre ilaç geçişleri dikkate alınmamaktadır.
Reseptör durumu, nodal durum ve önceki adjuvan kemoterapi bazında kademelendirilmiştir.
^ Protokoldeki hastalıksız sağ kalım olayları tanımı: lokoregional nüks, uzak metastaz veya kontralateral meme kanseri.
Plasebo kolunda, değiştirme tarihinde takip sürelerinin sansürlendiği (eğer gerçekleşmişse) keşfe yönelik analiz.
^ Medyan 62 ay takip.
^ Değiştirmeye (eğer gerçekleşmişse) kadar olan medyan takip suresi 37 ay.
^Olasılık oranı ve olasılık oranı için % 95 Cl.

Tablo 4. Reseptör durumuna, nodal duruma ve daha önce kemoterapi uygulanmış olup olmamasma göre hastalıksız ve genel sağkalım (modifıye ITT populasyonu)


2004 analizi- medyan 28 ay takip süresi

2008 analizi- m takip sil

ledyan 62 ay iresi*


HR (% 95 Cl)"

Pdeğeri

HR (% 95 Cl)^

Pdeğeri

Hastalıksız sağkalım

protokol tanımı)
Reseptör durumu pozitif
0.57 (0.44, 0.75)
0.00003
0.74 (0.62, 0.89)
0.001
Nodal durum
Negatif
0.48 (0.30, 0.78)
0.002
0.67 (0.49, 0.93)
0.015
Pozitif
0.61 (0.44, 0.83)
0.002
0.78 (0.62, 0.97)
0.027
Kemoterapi
Yok
0.58 (0.40, 0.84)
0.003
0.71 (0.54, 0.92)
0.010
Uygulanmış
0.59 (0.41,0.84)
0.003
0.79 (0.62,1.01)
0.055

Genel sagkalım

Nodal durum
Negatif
1.36(0.68,2.71)
0.385
1.34 (0.99, 1.81)
0.058
Pozitif
0.61 (0.38, 0.97)
0.035
0.96 (0.75, 1.21)
0.710
HR = Tehlike oranı; CI = Güven Aralığı
'2003 yılında çalışmanın körlüğü kaldırıldığında plasebodan letrozola geçen uygun durumdaki hastalann % 60'ı dahil ^ Cox regresyon modellerinden
Güncellenmiş analizde Tablo 3'de de görüldüğü gibi, plaseboya kıyasla letrozol ile invaziv kontralateral meme kanseri görülme olasılığında, plasebo kolundaki hastalann % 60'mın letrozole geçmiş olmasına rağmen, anlamlı bir azalma olmuştur. Genel sağ kalımda önemli bir fark bulunmamaktadır.
Değiştirme tarihinde (eğer gerçekleştirilmişse) takip sürelerinin sansürlendiği keşfe yönelik bir analizde, plaseboya kıyasla letrozol ile tüm sebeplere bağlı mortalite riskinde anlamlı bir azalma ortaya konmuştur (Tablo 3).
<65 yaşındaki hastalarla >65 olan hastalar arasında güvenlilik veya etkinlikte hiçbir fark yoktur.
Letrozolün güncellenmiş güvenlilik profilinde herhangi yeni bir advers olay görülmemiş olup, bu profil 2004 yılında bildirilen profille tamamen tutarlıdır. Aşağıdaki yan etkiler, sebep/sonuç ilişkisine bakılmaksızın, letrozol kullanan hastalarda plasebo kullananlara kıyasla anlamlı şekilde daha fazla görülmüştür:
Sıcak basması (% 61'e karşılık % 51), eklem ağnları/artrit (% 41'e karşılık % 27), terleme (% 35'e karşılık % 30), hiperkolesterolemi (%24'e karşılık %15) ve kas ağrıları (% 18'e karşılık % 9.4). Bu advers olayların büyük bölümü, tedavinin ilk yılı sırasında gözlendi. Letrozole geçen plasebo grubu hastalarında benzer bir genel advers olay profili gözlenmiştir. Tedavi süresince osteoporoz insidansı, letrozol kullananlarda plasebo kullananlardan anlamlı ölçüde daha yüksekti (% 12.2'e karşılık % 6.4). Tedavi süresince klinik kırık insidansı letrozol ile tedavi edilenlerde, plaseboyla tedavi edilenlere kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksekti (% 10.4'e karşılık % 5.8). Tedavi süresince letrozole geçen hastalarda, yeni teşhis edilen osteoporoz hastaların letrozol ile tedavi süresince % 5.4'ünde bildirilirken, kırıklar hastaların % 7.7'sinde bildirilmiştir. Tedavi dikkate alınmadığında, >65 yaşındaki hastalarda kemik kırığı ve osteoporoz daha fazla görülmüştür.
Çalışma tedavisi süresince önceden basılmış kontrol listesine konulmuş terimler arasında en sık bildirilenler: inme/geçici iskemik ataklar (letrozol'de %1.5, değiştirme anma kadar plaseboda % 0.8); yeni veya kötüleşen anjina (letrozolde % 1.4; değiştirme anma kadar plaseboda %1.0); miyokart enfarktüsü (letrozolde %1.0, değiştirme anına kadar plaseboda % 0.7); tromboembolik olaylar (letrozolde % 0.9; değiştirme anma kadar plaseboda % 0.3). Tromboembolik olaylar ile inme/geçici iskemik atak bildirilme sıklığı letrozolde, değiştirme anına kadar plasebodakinden anlamlı derecede daha yüksektir.
Güvenlilik sonuçları yorumlanırken letrozol ile olan medyan tedavi süresi (60 ay) ile plasebonunki (37 ay) arasında hastaların yaklaşık %60'mm plasebodan letrozole geçmesine bağlı bir dengesizlik olduğu dikkate alınmalıdır.
İlk basamak tedavi
Lokal olarak ilerlemiş veya metastaz yapmış meme kanseri olan postmenopozal kadınlardaki ilk basamak tedavide 2.5 mg letrozolün tamoksifenle karşılaştırıldığı, kontrol grubuna yer veren, çift-kör bir çalışma yapılmıştır. 907 kadında, letrozol, tümör ilerlemeye başlayıncaya kadar geçen süre (primer son nokta) , bir bütün olarak objektif cevap oranı, tedavi başansız kalıncaya kadar geçen süre ve klinik fayda açısından tamoksifenden daha üstün bulunmuştur. Spesifik sonuçlar Tablo 5'te gösterilmektedir.

Tablo 5. Medyan 32 aylık izleme s

üresinde sonuçlar


Letrozol

Tamoksifen

P-değeri

Progresyona kadar geçen süre (medyan)
9.4 ay
6.0 ay
<0.0001
Genel objektif tümör yanıtı (oran)
%32
%21
0.0002
Genel objektif tümör yanıtının süresi (medyan)
25 ay
23 ay
0.0578
Tedavi başarısızlığına kadar geçen süre (medyan)
9.1 ay
5.7 ay
<0.0001
Klinik fayda (oran)
%50
%38
0.0004
Reseptör durumu ne olursa olsun hem tümör ilerlemeye başlayıncaya kadar geçen medyan süre, hem objektif cevap oranı letrozol kullanan hastalarda, tamoksifen verilenlere kıyasla anlamlı şekilde daha uzun/daha yüksek bulunmuştur (Tablo 6):

Tablo 6. Reseptör durumuLetrozol
Tamoksifen
P-Değeri
Reseptör Durumu:ER ve/veya PgR+:Progresyona kadar geçen süre (medyan)
9.4 ay
6.0 ay
<0.0001
Genel objektif tümör yanıtı (oran)
%33
%22
0.0019
Bilinmiyor/negatif:Progresyona kadar geçen süre (medyan)
9.2 ay
6.0 ay
0.0402
Genel objektif tümör yanıtı (oran)
%30
%20
0.0309
ER: estrojen reseptörü PgR: progesteron reseptörü
Tedavilerin dominant hastalığın bulunduğu yere göre etkinliği, Tablo 7'de gösterilmektedir.

Tablo 7. Dominant hastalığın bulunduğu yere göre etkinlik


Dominant hastalığm bulunduğu yer
Letrozol n= 453
Tamoksifen n= 454
P-Değeri
Yumuşak doku:
n=113
n=115

Progresyona kadar geçen süre (medyan)
12.1 ay
6.4 ay
0.0456
Genel objektif tümör yanıtı
%50
%34
0.0171
Kemik:
n=145
n=131

Progresyona kadar geçen süre (medyan)
9.5 ay
6.2 ay
0.0262
Genel objektif tümör yanıtı
%23
% 15
0.0891
Iç organlar:
n=195
n=208

Progresyona kadar geçen süre (medyan)
8.3 ay
4.6 ay
0.0005
Genel objektif tümör yanıtı
%28
% 17
0.0095
Karaciğer metastazı:
n=60
n=55

Progresyona kadar geçen süre (medyan)
3.8 ay
3.0 ay
0.0232
Genel objektif tümör yanıtı
%10
%11
0.8735
Genel klinik fayda
%28
%16
0.1292
Genel sağkalım (medyan) (tedavinin değiştirilmesi dahil)
19 ay
12 ay
0.0727
Not: “Karaciğer metastaz”ı, iç organlarında bir dominant hastalık olan hastalardan oluşan bir alt-gruptur.

Tablo 8. Genel sağkalım- Hayatta olan, ö


en, tedaviyi değiştiren hastalarLetrozol (n=458)
Tamoksifen (n=458)
Log rank
Ay
Hayatta
Olen
Tamoksifene
Hayatta
Olen
Letrozole
P-d eğeri
6
426
31
geçen
51
406
52
geçen
74
0.0167
12
378
79
129
343
114
145
0.0038
18
341
115
185
297
159
179
0.0010
24
286
166
208
263
193
198
0.0246
30
241
209
225
227
227
217
0.0826
36
156
243
233
169
251
224
0.2237
42
70
267
238
85
266
226
0.4820
48
24
277

27
272
228
0.6413
54
6
277

6
276

¦0.5303
* Total log rank test P-değeri.
“Daha önceki adjuvan antiestrojen tedavisi” şeklindeki kovaryans faktörüne göre analiz edilen, tedavi etkileri Tablo 9'da ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Tablo 9. Daha önceki adjuvan antiestrojen tedavisine göre sonuçlarÖnceden hormon tedavisi alan
Önceden
almayan
hormon
tedavisi
Bitiş noktası
Letrozol
Tamoksifen

P-

değeri
Letrozol
Tamoksifen

P-

değeri

n= 84
n=83

n= 369
n= 371

Progresyona kadar
8.9 ay
5.9 ay
0.0033
9.5 ay
6.0 ay
0.0003
geçen süre (medyan) Genel objektif
%26
%8
0.0038
%33
%24
0.0039
tümör yanıtı Klinik fayda
%46
%31
0.0464
%51
%40
0.0026
n-
= 86 n=
= 83
n=372 n= 375

Tedavinin
28 ay
30 ay
0.6558
34 ay
30 ay
0.3756
değiştirilmesi dahil genel sağkalım (medyan)


n=
= 45
n= 43
n=174 n=
186

İlk basamak tedaviyle sağkalım (tedaviyi değiştirmeyen hastalar) (medyan)
33 ay
18 ay

33 ay
19 ay

Diğer tedavi grubuna geçiş yapmayan hastalardaki hastalardaki medyan sağkalım süreleri; letrozol kullananlarda 35 ay (n=219,

% 95

güven aralığı 29-43 ay) tamoksifen grubunda 20 ay (n=229, % 95 güven aralığı 16-26 ay) olmuştur.
Endokrin tedavinin toplam süresi (kemoterapiye geçilinceye kadar geçen süre) letrozol grubunda, tamoksifen grubuna kıyasla anlamlı şekilde daha yüksek olmuştur (sırasıyla medyan 16.3 ay; % 95 güven aralığı 15-18 ay ve medyan 9.3 ay, % 95 güven aralığı 8-12 ay) (log rank P=0.0047).
İkinci basamak tedavi
İlerlemiş meme kanseri olan ve daha önce antiestrojenlerle tedavi edilen postmenopozal kadınlarda, iki letrozol dozunun (0.5 mg ve 2.5 mg letrozol) sırasıyla megestrol asetatla ve aminoglutetimid ile karşılaştıran, gerekli kontrol gruplarının kullanıldığı, iki kontrollü klinik çalışma yapılmıştır.
Bir bütün olarak objektif tümör cevabı oranında (% 16'ya karşılık % 24;

P=0.04)(P=0.07).(P=0.2).


Ameliyat öncesi tedavi

337 hastanın 4 ay boyunca letrozol 2.5 mg veya tamoksifen kullanmak üzere rasgele ayrıldığı, çift-kör bir çalışmada, klinik değerlendirme sonuçlarına bakılarak hesaplanan objektif cevap oranları, letrozol grubunda %55, tamoksifen grubunda %36 olmuştur (/*<0.00I). Bu bulgu.ultrasonla (P=0.042) ve mamografıyle (P<0.001) doğrulanmıştır.
Bu fark, konservatif ameliyata uygun duruma geçerek bu şekilde tedavi edilen hasta sayısının letrozol grubunda, istatistiksel bakımdan anlamlı şekilde daha yüksek olmasını sağlamıştır (% 35'e karşılık % 45; P=0.022).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Letrozol, non-steroidal aromataz inhibitörüdür ve antineoplastik bir ajandır. Letrozol, beyaz-sarımsı renkte kristal tozdur. Letrozol, diklorometanda tamamen, etanolde ise kısmen çözünmektedir. Letrozolün pratik olarak suda çözünürlüğü yoktur.

Emilim:


Letrozol gastrointestinal kanaldan hızla ve tamamen emilir (ortalama mutlak biyoyararlanımı: % 99.9). Besinler emilim hızını biraz azaltır (ortalama tmaks^ aç kamına 1 saat olmasına karşın tok kamına 2 saat; ortalama Cmaks: aç kamına 129 ± 20.3 nmol/L olmasına karşın tok kamına 98.7±18.6 nmol/1). Fakat emilen miktar [EAA (Eğri altında kalan alan)] değişmez. Emilim hızına olan düşük etkisinin klinik olarak ilişkisi kabul edilmemektedir ve bundan dolayı yemek zamanları dikkate alınmadan letrozol kullanılabilir.

Dağılım:


Letrozolün plazma proteinlerine bağlanması başlıca albümine (%55) olmak üzere yaklaşık %60'dır. Letrozolün eritrositteki konsantrasyonu plazmadakinin yaklaşık %80'idir. 2.5 mg ''*C-işaretli letrozolün alınmasından sonra, plazmadaki radyoaktivitenin yaklaşık %82'si değişmemiş bileşiğe tekabül eder. Bunun için metabolitlere sistemik mamziyet düşüktür. Letrozol hızla ve yaygın bir şekilde dokulara dağılır. Kararlı durumda görünen dağılım hacmi yaklaşık 1.87

±

0.47 L/kg'dır.

Bi votransformasvon:


Farmakolojik olarak aktif olmayan karbinol metabolitine dönüşümü letrozolün ana eliminasyon yoludur (CLm=2.1 L/saat), fakat hepatik kan akımı (yaklaşık 90 L/saat) ile karşılaştırıldığında yavaştır. Sitokrom P450 (CYP) izoenzimleri CYP3A4 ve CYP2A6'nın letrozolü bu metabolite dönüştürebildiği bulunmuştur.

Eliminasyon:


Tanımlanmamış minör metabolitlerinin oluşumu ve direkt olarak böbrek ve feçesten atılımı letrozolün genel eliminasyonunda sadece küçük bir rol oynar. Sağlıklı postmenopozal gönüllülerde 2.5 mg ''*C-işaretli letrozolün verilmesinden sonra 2 hafta içinde radyoaktivitenin % 88.2

±

7.6'sı idrarda ve % 3.8 ± 0.9'u feçeste bulunmuştur. İdrarda 216 saate kadar bulunan radyoaktivitenin en az %75'i (dozun % 84.7 ± 7.8'i) karbinol metabolitin glukuronidine, yaklaşık % 9'u tanımlanmamış iki metabolite ve % 6'sı değişmemiş letrozole atfedilmiştir.
Plazmadaki terminal eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 2 gündür. Günlük 2.5 mg alımından sonra 2 ila 6 hafta içinde kararlı durum düzeylerine erişilir.

Do&rusallık/Doğrusal olmayan durum

:
Kararlı durumda plazma konsantrasyonları, tek dozdan sonra ölçülen konsantrasyonlardan tahmin edilen kararlı durum değerlerinden 1.5-2 kat yüksek olduğu halde, tek 2.5 mg dozdan sonra ölçülen konsantrasyonlardan yaklaşık 7 kat daha yüksektir ki bu durum letrozolün günde 2.5 mg verildiğinde farmakokinetiğinin hafifçe non-lineer olduğunu belirtir. Kararlı durum düzeyleri uzun zaman sürdürüldüğünden, letrozolün devamlı birikimi olmadığı sonucuna varılabilir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:


Renal fonksiyonları çeşitli derecelerde değişkenlik gösteren (24 saat kreatinin klerensi 9-116 ml/dak) gönüllülerde yapılan bir çalışmada renal fonksiyon farklılığının tek doz 2.5 mg sonrası letrozolün farmakokinetiğine etkisi bulunmamıştır. Ayrıca, ilerlemiş meme kanserli 359 hastayı kapsayan iki kontrollü çalışmada, renal bozukluğun (hesaplanan kreatinin klerensi: 20-50 ml/dak) letrozol konsantrasyonuna etkisi bulunmamıştır.

Karaciğer yetmezliği:


Hepatik fonksiyonları çeşitli derecelerde değişkenlik gösteren gönüllülerle yapılan benzer bir çalışmada, orta derecede hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru B) olan gönüllülerin ortalama EAA değerleri normal hastalarınkinden % 37 daha yüksek, fakat yine de fonksiyon bozukluğu olmayan hastalarda görülen sınırlar içerisinde bulunmuştur.
Karaciğer sirozu ve şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan sekiz hasta ile sekiz sağlıklı gönüllüde tek oral dozdan sonra letrozolün farmakokinetiğinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, EAA değerleri ve tı/2 sırasıyla % 95 ve % 187 artmıştır.
Bundan dolayı, şiddetli hepatik bozukluğu olan meme kanserli hastaların, şiddetli hepatik fonksiyon bozukluğu olmayan hastalardan daha yüksek letrozol düzeylerine maruz kalacağı beklenir. Ancak, günde 5 veya 10 mg verilen hastalarda toksisitede artış gözlenmediğinden, yakın gözetim altında tutulmaları gerekliliğine rağmen şiddetli hepatik bozukluğu olan hastalarda dozun azaltılmasına gerek görülmemektedir. Ayrıca, ilerlemiş meme kanserli 359 hastayı kapsayan iki kontrollü çalışmada, hepatik fonksiyon bozukluğunun letrozol konsantrasyonuna etkisi bulunmamıştır.

Pedivatrik popülasvon

:
LETU, çocuklarda kullanılmaz.

Gerivatrik popülasvon

:
Yaşın ietrozolün faımakokinetiği üzerine etkisi görülmemiştir.

5,3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Standart hayvan türleri üzerinde yapılan çeşitli klinik öncesi güvenlilik çalışmalarında, sistemik veya hedef organ toksisitesi ile ilgili herhangi bir bulgu yoktur.
Letrozol, 2000 mg/kg'a kadar doza maruz kalan kemirgenlerde düşük derecede akut toksisite göstermiştir. Köpeklerde 100 mg/kg dozda letrozol orta şiddette toksisite belirtilerine sebep olmuştur.
Sıçanlarda ve köpeklerde yapılan 12 aya kadar sürdürülen tekrarlanan dozda toksisite çalışmalarında gözlenen başlıca bulgular bileşiğin farmakolojik etkisine atfedilebilir. Her iki türde yan etkinin görülmediği düzey 0.3 mg/kg olmuştur.
Letrozolün mutajenik potansiyeli üzerine

in vitroin vivo

olarak yapılan araştırmalar genotoksisite ile ilgili herhangi bir belirti ortaya çıkarmamıştır.
104 haftalık sıçan karsinojenisite çalışmasında, erkek sıçanlarda tedavi ile ilgili tümör bildirilmemiştir. Dişi sıçanlarda letrozolün bütün dozlarında bening ve malign meme tümörlerinin oluş sıklığında azalma bulunmuştur.
Letrozolün oral olarak gebe Sprague-Davvley sıçanlarına verilmesi sonucu, tedavi edilen hayvanlar arasında fetal malformasyon (kafada kubbeleşme ve sentrum/omurga kaynaşması) insidansında hafif artış olmuştur. Benzer şekil bozuklukları Yeni Zelanda beyaz tavşanlarında görülmemiştir. Ancak, bunun farmakolojik özelliklerinin (estrojen biyosentezinin önlenmesi) dolaylı bir sonucunu veya letrozolün kendisinin direkt etkisi mi olduğunu göstermek mümkün olmamıştır (Bkz. Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar ve 4.6 Gebelik ve laktasyon).
Klinik öncesi gözlemler, hayvan çalışmalarından elde edilen ve insanda sadece emniyetle kullanımı ile ilgili bilinen farmakolojik etki ile sınırlıdır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.L Yardımcı maddelerin listesiTablet çekirdeği:


Laktoz monohidrat Mısır nişastası Hipromelloz (E464)
Mikrokristalin selüloz (E460)
Sodyum nişasta glikolat Koloidal silikon dioksit (E551)
Magnezyum stearat (E572)

Film kaplama (Opadrv 03B82927 sarı);


Hipromelloz (E464)
Titanyum dioksit (E171)
Demir oksit san (El 72)
Makrogo!
Talk (E553b)
6.2. Geçimsizlikler
Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.
6.3. Raf ömrü
36 ay
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25 °C' nin altmdaki oda sıcaklığmda saklaymız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
Poliviniliden klorUr (PVDC) ile kaplanmış saydam polivinil klorür (PVC) film kaplama ve düz alüminyum folyodan oluşan blisterler içinde 30 film kaplı tablet içeren kutularda
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Adı : ONKO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : Koşuyolu Cad. No: 34
34718 Kadıköy/iSTANBUL Tel :0 216 544 90 00(Pbx)
Faks : O 216 545 59 99
8. RUHSAT NUMAIUSI
132/44
9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: 23.12.2011
Ruhsat Yenileme tarihi: -
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

t


#

İlaç Bilgileri

Letu 2.5mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Letrozol

Atc Kodu: L02BG04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.