Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dopamine DBL 200 mg/ 5 mL IV İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren Ampul Kısa Ürün Bilgisi

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kardiyak Stimülanlar » Adrenerjik ve Dopaminerjikler » Dopamin

KISA URUN biLGİSİ

1.BEŞERI TIBBI URUNUN ADI

DOPAMINE DEL® 200 mg / 5ml IV İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren Ampul

2.KALITATIF VE KANTİTAF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 1 ml'lik solüsyon, 40 mg dopamin hidroklorür içerir.
5 ml'lik bir ampul 200 mg dopamin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum metabisülfit Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1

3.FARMASÖTlK FORM

İnfüzyon için konsantre solüsyon.
Ampul, berrak, renksiz veya açık sarı bir solüsyon içerir.

4.KLİNİK ÖZELLIKLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

Dopamin, aşağıdaki durumlarda görülen hemodinamik bozuklukların düzeltilmesinde endikedir:
1)Miyokard infarktüsü, endotoksik septisemi, travma ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği akut hipotansiyon veya şok.
2)Açık kalp cerrahisinden sonra hipovoleminin düzeltilmesi sonrasında süreklilik gösteren hipotansiyon durumunda yardımcı tedavi olarak.
3)Konjestifyetersizlikte olduğu gibi kronik kardiyak dekompensasyonda.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Erişkinler:
Uygun olan durumlarda, dopamin hidroklorür uygulanmadan önce dolaşan kan volümünün tam kanla veya bir plazma genişleticisi ile yenilenmesi gerekir.
Kalp gücü ve böbrek perfüzyonunun en küçük artışına cevap verme olasılığı olan hastalarda, dopamin hidroklorür solüsyonun başlangıç dozu 2.5 mikrogram (mcg) / kg / dakikadır.
Daha ciddi durumlarda, uygulamaya 5 mikrogram/kg/dakika oranında başlanabilir ve ihtiyaç duyuldukça, 5-10 mikrogram/kg/dakikalık aşamalı artışlarla 20-50 mikrogram/kg/dakikaya kadar doz arttırılabilir. Eğer 50 mikrogram/kg/dakikadan daha fazla doza gereksinim olursa, idrar çıkışının sıklıkla kontrol edilmesi önerilmektedir.
Hipotansiyon olmaksızın idrar çıkışı azalıyorsa, dopamin dozunun azaltılması düşünülmelidir. Hastaların % 50'sinde, 20 mcg/kg/dakikanın altındaki dozlarla yeterli sonuçlar alındığı gösterilmiştir.
Bu dozlara cevap vermeyen hastalarda yeterli kan basıncı, idrar akışı ve perfüzyon sağlanması için dopamine dozunda ilave artışlar yapılabilir.
Tüm hastaların tedavileri süresince kan hacmi, kardiyak kontraktilite, periferal perfüzyon dağılımı ve idrar akışınınn sürekli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Dopamin dozu hastanın vereceği yanıta göre ayarlanmalıdır. Dozun azaltılması veya geçici olarak doza ara verilmesine işaret eden idrar akış hızındaki azalma, taşikardinin artması ve yeni ritim bozuklukları oluşumuna özellikle dikkat edilmelidir.

Uygulama şekli:

Sadece uygun seyrelticilerle seyreltildikten sonra intravenöz yoldan infüzyon uygulanır.

Özel populasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Dopaminin böbrek ve karaciğer yetmezliğinde etkisi bilinmediği için hastaların yakından izlenmesi önerilir.

Pediyatrik populasyon:

Dopaminin çocuklardaki güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

Geriatrik populasyon:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilmemektedir. Bununla beraber, kan basıncı, idrar akışı ve periferal doku perfüzyonu açısından hastanın yakından takip edilmesi önerilmektedir.

4.3Kontrendikasyonlar

Dopamin, feokromasitoma ve hipertiroidi, düzeltilmemiş atriyal veya ventriküler taşiaritmi veya ventriküler fibrilasyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Arteriyel aritmojenik potansiyel nedeniyle

siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetik uygulanmış hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Dopamin tedavisinden önce MAO inhibitörleri ile tedavi edilen hastalara, azaltılmış doz verilmelidir; başlangıç dozu, normal dozun onda biri (1/10) olmalıdır.
Potasyum içermeyen solüsyonların aşırı miktarda verilmesi hipokalemiye sebep olabilir.
Eu solüsyonların intravenöz olarak uygulanması, serum elektrolit konsantrasyonlarının dilüsyonu, aşırı hidratasyon, konjesyon ve pulmoner ödemle sonuçlanan aşırı sıvı ve/veya çözünen madde yüklemesine yol açabilir.
Önlemler
Dopamin infüzyonundan önce, eğer gerekiyorsa hipovolemi düzeltilmelidir. Akut miyokard enfarktüsüne bağlı şoklarda düşük dozlar kullanılmalıdır.
Diastolik basınçta ani bir değişiklik (nabızda belirgin bir düşüş) gözlemlenirse, infüzyon hızı
azaltılmalıdır. Hastalarda vazokonstriktörSayfa 3 / 9
etkinlikle ilgili belirtiler böyle bir etki istenmiyorsa dikkatle izlenmelidir.
Periferik damar hastalığı hikayesi olan hastalar kol ve bacak derilerinde renk ve ısı değişimi açısından yakından izlenmelidir. Derinin rengi veya ısısında bir değişiklik oluşursa bunun dolaşımının bozukluğu sonucu olduğu düşünülmelidir. Dopamin infüzyonuna devam etmenin yararı olası nekroz riskine karşı değerlendirilir. Eu değişiklikler infüzyon hızı azaltılarak veya infüzyon kesilerek geri döndürülebilir. 5-10 mg fentolamin mesilat IV uygulanması iskemiyi düzeltebilir.
% 5 Dekstroz içindeki dopamin hidroklorür, infüzyon yerine bitişik perivasküler dokuya olası infiltrasyonu önlemek için mümkün olduğunca büyük bir ven içine infüzyon şeklinde uygulnamalıdır. Ekstravazasyon, etraftaki dokunun nekrozuna veya soyulmasına neden olabilir. 5-10 mg fentolamin mesilat içeren 10-15 ml serum fizyolojik infiltrasyonu bu bölgedeki iskemiyi düzeltebilir. Ekstravazasyon belirlenir belirlenmez iskemik alana infiltrasyon için, ince hipodermik bir iğneli şırınga kullanılmalıdır.
Dekstroz solüsyonları, subklinik veya açık diabetus mellitusu olduğu bilinen hastalarda tedbirle kullanılmalıdır.
Bozulmuş renal ve hepatik fonksiyon üzerindeki dopamin etkisi bilinmediği için hastaların yakından izlenmesi önerilir.
Hipotansiyondan sakınmak için, dopamin infüzyonuna dereceli olarak son verilmelidir.
Bu tıbbi ürün her ampulde 1mmol'den ( 23mg) daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında "sodyum içermez".

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

i) Anestetikler :
Miyokard, dopamin, siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestetiklerin etkilerine duyarlıdır ve bunların beraber kullanılmalarından kaçınılmalıdır. Bu etkileşim hem pressör aktivite hem de kardiyak beta adrenerjik uyarılma nedeniyle olur.
ii)Alfa ve Beta Bloke ediciler:
Dopaminin kardiyak etkileri, propanol ve metoprolol gibi beta-adrenerjik bloker ajanlar tarafından antagonize olur ve yüksek doz dopaminin neden olduğu periferik vazokonstriksiyon,i alfa- adrenerjik blokaj yapan ilaçlarla antagonize edilir. Dopamin ile indüklenen renal ve mesenterik vazodilatasyon alfa veya beta adrenerjik bloker ajanlarla antagonize olmaz .
iii)Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörleri:
MAO inhibitörleri Dopaminin etkisini kuvvetlendirir ve etki süresini arttırabilir. Dopamin tedavisi öncesinde MAO inhibitörü tedavisi olmuş hastalarda, dozun azaltılması önerilir. bu nedenle önemli derecede azaltılmış dozlar uygulanmalıdır (Başlangıç dozu normal dozun en az 1/10'e kadar azaltılmalıdır).
iv)Fenitoin:
Dopamin alan hastalarda IV fenitoin uygulandığında hipotansiyon ve bradikardi görülmüştür; bazı dopamin uygulanmakta olan hastalara mutlaka fenitoin verilecekse, çok dikkatli olunmalıdır.
Dopamine diüretik ilaçların etkisini arttırabilir.
Aşırı vazokonstrisiyon olabileceği için ergo alkoloidlerinden sakınılmalıdır. Trisiklik antideprasantlar ve guanetidin dopamine karşın presor yanıtı arttırabilir.

Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon:

Dopaminin çocuk hastalardaki güvenilirliği ve yararı kanıtlanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon

Geriyatrik hastalarda dozun ayarlanması gerekmez ancak kanbasıncı, idrar çıkışı ve periferik doku perfüzyonu yakından izlenmelidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

İnsanlar üzerindeki potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Hayvan çalışmalarında dopaminin teratojenik bir etkisi gösterilmemiştir. Bununla beraber, dopaminin insan fötusu üzerine etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle gebe kadınlarda beklenen yarar, fetus üzerindeki potansiyel risklere ağır basmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Dopaminin anne sütüne geçip geçmediği ve yeni doğan üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Dolayısıyla emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Geçerli değildir.

4.7.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ile ilgili veri yoktur.

4.8.İstenmeyen etkiler

Dopaminin yan etkileri, onun farmakolojik etkisi ile ilişkilidir.
Yan etkiler genellikle doza bağlıdır ve hastaların yaklaşık %10'unda gözlenir. Çok yaygın ( > 1/10); yaygın (1/100 ila 1 /10 ); yaygın olmayan (>1/1000 ila 1/100 ); seyrek (> 1/ 10.000 ila 1/1.000), çok seyrek ( < 1/ 10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın Baş ağrısı Yaygın olmayan Piloereksiyon

Göz hastalıkları

Çok yaygın Midriasiz

Kardiyak hastalıkları

Çok yaygın
Ektopik kalp atışı, taşikardi, angina ağrısı, palpitasyon, hipotansiyon, vazokonstriksiyon.
Yaygın olmayan
Aberran ileti, bradikardi, QRS kompleksi, hipertansiyon, gangren, fatal ventriküler aritmi.

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan
Ayak gangreni daha önceden vasküler hastalığı olan birkaç hastada 10-14 mikrogram/kg/dakika ve üstü dozlarda görülmüştür.

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıklar

Çok yaygın Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın Bulantı, kusma

Araştırmalar (Laboratuar bulguları)

Yaygın olmayan Azotemi

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Özellikle oklusif damar hastalığı hikayesi olan hastalarda, dopaminin alfa adrenerjik etkisine bağlı olarak kan basıncının aşırı yükselmesi ve vazokonstriksiyon olabilir. Dozun azaltılmasıyla veya infüzyonun kesilmesiyla bu durum düzeltilebilir, çünkü dopaminin vücutta 2 dakikadan daha az yarı-ömrü vardır.
Bu önlemler yeterli olmazsa, bir alfa adrenerjik bloker infüzyonu ( örn; fentolamin mesilat) infüzyonu düşünülebilir.
Dopamin, infüzyon yerinde lokal vazokonstriksiyona neden olabilir. Bu nedenle infüzyon için büyük bir ven seçilmelidir. 5-10 mg fentolamin mesilat içeren 10-15 ml serum fizyolojik ile infiltrasyon bu bölgedeki iskemiyi düzeltebilir. Ekstravazasyon gözlendiği anda ince hipodermik iğnesi olan enjektör kullanarak iskemik alan infiltre edilmelidir.
Aşırı kan basıncı yüksekselmesiyle kazara doz aşımı fark edilirse doz azaltılması ya da infüzyona ara verilmelidir, çünkü Dopaminin etki süresi çok kısadır.
Bu önlemler yeterli olmazsa, fentolamin fesilat infüzyonu düşünülmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kardiyak stimulan ATC kodu: C01CA04
Dopamin sempatik sinir sisteminin adrenerjik reseptörlerini uyarır. İlacın beta1- adrenerjik reseptörler üzerine doğrudan etkisi vardır ayrıca norepinefrin salınmasını sağlayarak dolaylı etki de gösterir. Dopamin ayrıca renal, mesenterik, koroner ve intraserebral damar yataklarındaki spesifik dopaminerjik reseptörleri de etkileyerek vazodilatasyon sağlar. İlacın beta2-adrenerjik reseptörler üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır.
Dakikada 0,5-2 mikrogram/kg'lık İV dozlarında, ilaç dopaminerjik reseptörler üzerinde etki yapar; dakikada 2-10 mikrogram/kg'lık dozlarda, ilaç aynı zamanda beta1-adrenerjik reseptörleri de uyarır. Daha yüksek tedavi dozlarında ise alfa- adrenerjik reseptörler de uyarılır ve ilacın net etkisi alfa-adrenerjik, beta1-adrenerjik ve dopaminerjik stimülasyon sonucu görülür Dopaminin asıl etkisi uygulanan doza bağlıdır. Düşük dozlarda, kardiyak stimülasyon ve renal vasküler dilatasyon oluşur ve daha yüksek dozlarda, vazokonstriksiyon oluşur. Alfa-adrenerjik etkilerin, adenilat siklaz enziminin inhibisyonu ile siklik adenozin -31, 51- monofosfatın (cAMP) üretiminin inhibisyonu sonucu oluştuğu, beta- adrenerjik etkilerin ise adenilat siklaz aktivitesinin stimülasyonu sonucu oluştuğuna inanılmaktadır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Oral yoldan uygulanan dopamin, gastrointestinal sistemde hızla metabolize olur. IV uygulamayı takiben, 5 dakika içinde dopaminin etkisi başlar , ilacın etki süresi 10 dakikadan azdır.

Dağılım:


İlaç, tamamen vücuda dağılır ancak büyük bir kısmı kan beyin bariyerini geçemez. Dopaminin plasentaya geçip geçmediği bilinmemektedir.

Biyotransformasyon:


Dopaminin plazma yarı-ömrü yaklaşık 2 dakikadır. Dopamin karaciğer, böbrekler, ve plazmada monoaminooksidaz (MAO) ve katekol-0-metiltransferaz ile homovanilik asit (HVA) ve 3,4-dihidroksifenilasetik asit inaktif bileşiklere metabolize olur. MAO inhibitörleri alan hastalarda dopamin etki süresi 1 saate kadar uzayabilir. Dopamin dozunun yaklaşık %25'i adrenerjik sinir terminallerinde norepinefrine metabolize olur.

Eliminasyon:


Dopamin temel olarak idrarla, HVA ve onun sülfatı ve glukronid konjugatları ve 3,4-dihidrofenilasetik asit olarak atılır. Dozun çok küçük bir kısmı değişmeden atılır. Radyoaktif işaretli dopaminin uygulanmasını takiben, radyoaktivitenin yaklaşık % 80'i 24 saatte idrarla atılmaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Kısa ürün bilgilerinin diğer bölümlerinde bahsedilenler dışında preklinik veri yoktur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum metabisülfit, enjeksiyonluk su.

6.2.Geçimsizlikler

DOPAMINE DBL, sodyum bikarbonat gibi herhangi bir alkali intravenöz solüsyona eklenmemelidir. Renk değişimi veya çökelek şeklinde fiziksel veya kimyasal geçimsizlik gösteren çözeltiler uygulanmamalıdır.
Başka alternatif olmadıkça, gentamisin sülfat, sefalotin sodyum, sefalotin sodyum nötral veya okzalisin sodyum içeren karışımlardan sakınılması önerilmektedir. %5'lik glukoz solüsyonundaki ampisilin ve dopamin karışımı alkali ve geçimsizdir ve durum iki ilacın da bozulmasına yol açar. Dolayısıyla iki ilaç karıştırılmamalıdır.
%5'lik glukoz solüsyonundaki dopamin ve amfoterisin B karışımı geçimsizdir, ilaçların karıştırılmasından hemen sonra çökelek oluşur.

6.3.Raf ömrü

Ambalajında saklandığında, 36 aydır.
Önerilen çözücüler kullanıldığında ( bkz 6.6), kullanım sırasındaki kimyasal ve fiziksel stabilitesi 25 oC'nin altındaki sıcaklıkta 48 saattir.
Ancak, mikrobiyolojik olarak ilaç derhal kullanılmalıdır. Derhal kullanılmazsa, kullanım sırasındaki saklama süresi ve şartları kullanıcının sorumluluğundadır ve normal olarak hazırlanan solüsyon kontrol edilmedikçe ve aseptik şartlarda validasyonu yapılmadıkça, stabilite 2-8 oC'de 24 saatten fazla değildir.

6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler

30 oC üzerindeki sıcaklıklarda saklamayınız. Kutusunda saklayınız. Kullanım sırasındaki saklama koşulları için bkz 6.3

6.5.Ambalajın niteliği ve içeriği

DOPAMINE DEL® 200 mg / 5ml IV İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren Ampul Berrak, tip I, cam ampul. Ambalaj içeriği; 5 ml'lik 5 ampul

6.6.Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemeler

Tek kullanım içindir. Solüsyonun rengi değişmişse kullanmayınız.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik"lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Infüzyon solüsyonunun hazırlanması

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi aseptik olarak DOPAMINE DEL'yi IV solüsyon içine aktarınız:
Konsantrat içeriği
Konsantrat hacmi ml
IV solüsyon Hacmi
Son konsantrasyon


ml
mikrogram/ml
200mg/5ml
5
500
400
200mg/5ml
5
250
800
200mg/5ml
10
250
1600
200mg/5ml
20
500
1600
800mg/5ml
5
500
1600
800mg/5ml
5
250
3200
Dopamin hidroklorür aşağıdaki çözeltilerle seyreltilebilir: (%0.9) Sodyum Klorür İntravenöz İnfüzyon (%5) Dekstroz, (%0.45) sodyum klorür solüsyonu
Sodyum Laktat İntravenöz İnfüzyon, Bileşik (Hartmann's Solution for Injectiın)

7. RUHSATSAHİBI

Adı : ORNA İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Adresi: Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Yayabeyi Sokak Arın İş Merkezi No: 9/4-5-6
Tel.: 0216 538 81 00 Fax: 0216 413 89 08

8.RUHSAT NUMARASI

24.12.2004-117/2

9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 24.12.2004 Ruhsat yenileme tarihi: 24.12.2009

10.KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

02/2012

İlaç Bilgileri

Dopamine DBL 200 mg/ 5 mL IV İnfüzyon İçin Solüsyon İçeren Ampul

Etken Maddesi: Dopamin hidroklorür

Atc Kodu: C01CA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.