Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Carboplatin-Dem 150mg/15 ml IV İnfüzyon Çözeltisi içeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Platin » Karboplatin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
CARBOPLATİN-DEM 150 mg/15 mL i.v. infuzyon çözeltisi içeren flakon
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
Her 1 mL'sinde 10 mg karboplatin Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
15 mL infuzyon çözeltisi içeren flakon Renksiz-açık san renkli, berrak çözelti
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.L Terapötik endikasyonlar
CARBOPLATİN-DEM infuzyon çözeltisi tek başına veya diğer antineoplastik ilaçlarla aşağıdaki malign tümörlerin tedavisinde endikedir:
• Epitelyal kaynaklı över kanseri,
• Küçük hücreli akciğer kanseri,
• Skuamöz hücreli baş-boyun kanseri,
• Lokal nüks veya uzak metastaz varlığında serviks kanserinde palyatif tedavisinde.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
Yetişkinlerde
Böbrek fonksiyonu normal olan ve daha önce tedavi uygulanmamış erişkin hastalar için önerilen karboplatin dozu, kısa süreli infiizyonla (15 ila 60 dakika) intravenöz yolla tek doz şeklinde uygulanan karboplatin 400 mg/m^ vücut yüzey alanı şeklindedir. Alternatif olarak, bu dozu belirlemede aşağıda verilen Calvert formülü kullanılabilir.
Total doz (mg) -(hedef EAA*) x (GFR {glomerüler fıltrasyon hızı} + 25)

Planlanan kemoterapi

Hedef EAA


Hasta tedavi durumu


Daha önce tedavi uygulanmamış
5-7 mg/mL dk

Monoterapi olarak karboplatin

Monoterapi olarak karboplatin
4-6 mg/mL dk

Daha önce tedavi uygulanmış

Daha önce tedavi uygulanmamış
4-6 mg/mL dk

Karboplatin+siklofosfamid

Not: Calvert formülü ile toplam karboplatin dozu mg/m^ cinsinden değil, mg olarak hesaplanmaktadır.
Aşağıdaki rejimlerle daha önce yoğun tedavi uygulanan hastalarda Calvert formülü kullanılmamalıdır:
- Mitomisin C,
- Nitrozüre,
- Doksorubisin/siklofosfamid/sisplatin ile kombinasyon tedavisi,
- 5 veya daha fazla farklı etkin madde ile kemoterapi,
- 20x20 veya birden fazla alana odaklanan >4.500 rad radyoterapi.
400 mg/m^ vücut yüzey alanı karboplatin dozu yalnızca hematopoietik sistem, böbrekler ve sinir sistemi fonksiyonları normal olan hastalarda veya bu organlann fonksiyonunun normale çekilmesinden sonra uygulanmalı veya tekrarlanmalıdır.
Tedavi kürleri bir önceki kürle en az 4 hafta arayla ve/veya platelet sayımı >100.000/|iL ve lökosit sayımı >4.000/ |iL düzeyine gelene kadar uygulanmamalıdır.
Daha önce miyelosüpresif tedavi ve/veya radyoterapi uygulanması veya anlamlı ölçüde düşük performans durumu gibi risk faktörleri olan hastalar için, başlangıç karboplatin dozunun 300-320 mg/m^ vücut yüzey alanına düşürülmesi önerilmektedir.
Kombinasyon kemoterapisi
Diğer miyelosüpresif maddelerle kombinasyon halinde optimal karboplatin kullanımı seçilen rejim ve dozlam planına göre dozaj ayarlamalan gerektirmektedir.

Uygulama şekli:

Karboplatin sadece intravenöz yolla kullanıma yöneliktir. Çözelti kısa süreli (15 ila 60 dakika) intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır.
Çözehi % 5 glukoz çözeltisi veya % 0.9 sodyum klorür çözehisi ile seyreltilebilir.
Mikrobiyolojik açıdan, seyreltilen çözelti derhal kullanılmalıdır. Hemen kullanılması planlanmıyorsa çözeltinin uygun şekilde saklanmasından kullanıcı sorumludur (seyreltme
kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece 2-8°C'de en fazla 24 saat süreyle saklanmalıdır).
Bu işlem aseptik koşullarda yapıldığında aşağıdaki stabilite verilen (fiziksel ve kimyasal) seyreltilmiş çözelti için geçerlidir:

Taşıyıcı çözelti

Karboplatin

konsantrasyonu(mg/mL)

Koşullar

Stabilite süresi (saat)

% 5 glukoz çözeltisi
0.4-2
25°C
8
% 0.9 sodyum klorür çözeltisi
2
25°C
8
Bununla birlikte % 0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen infuzyonluk çözeltinin seyreltildikten hemen sonra kullanılması önerilmektedir.
Flakon açıldıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında 14 gün stabildir.
Karboplatin alüminyumla reaksiyona girdiğinden alüminyum içeren infüzyon malzemeleri, enjektörler ve enjeksiyon iğneleri ile kullanılmamalıdır. Kullamidığı takdirde çökelmeye neden olduğundan antineoplastik aktivitenin azalmasma yol açmaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <60 mL/dk) karboplatin dozu azaltılmalı ve glomerüler fıltrasyon hızına göre ayarlanmalıdır.
Temelde karaciğer ve böbrek fonksiyonu, kan sayımları, elektrolit ve platelet parametrelerinin sıklıkla izlenmesi gerekmektedir.
30-60 mL/dk glomerüler fıltrasyon hızında ilk platelet sayımına bağlı olarak karboplatin aşağıdaki doza ayarlanmalıdır:

Başlangıç platelet savımı


>200.000/^L
100.000-200.000/^L

Toplam Karboplatin Dozu


450 mg 300 mg
30 mL/dk düzeyinin altındaki glomerüler fıltrasyon hızında CARJBOPLATİN-DEM kullanılmamalıdır.
Yukanda belirtilen başlangıç dozuna alternatif olarak, böbrek fonksiyonunun dikkate alındığı Calvert formülü aracılığıyla da dozaj belirlenebilir. Bu yöntem böbrek fonksiyonundaki bireysel farklılıklar nedeniyle doz aşımı veya yetersiz doz riskini düşürmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Yüksek dozlarda karaciğer enzimlerinde ciddi anormallikler yapabileceğinden bu tür hastalarda karaciğer fonksiyonlan ile ilgili parametrelerinin sıklıkla izlenmesi gerekmektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda spesifik dozaj önerilerinin yapılabilmesi için yeterli deneyim yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşın üstündeki hastalarda, hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

CARBOPLATİN-DEM aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
- Karboplatin ve/veya platin içeren bileşiklere ve ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlılığı olan hastalarda,
- Şiddetli miyelosüpresyonlu hastalarda,
- Öncesinde mevcut olan şiddetli böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon hızı <30 mL/dk) olan hastalarda,
- Gebe kadınlarda,
- Emzirme döneminde,
- Kanamalı tümörleri olan hastalarda,
- Çocuklarda.
Hafif böbrek yetmezliği vakalannda doz ayarlaması ile kullanım sağlanabilir (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedaviye başlamadan ve her tedavi küründen önce kan sayımı yapılmalı ve elektrolit, platelet ve aynca karaciğer ve böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir.
Gerektiğinde dozaj ayarlaması yapılması amacıyla, özellikle diğer miyelosüpresif ilaçlarla kombinasyon tedavisinde tedavi uygulanmayan aralıkta platelet ve kan sayımı parametrelerinin yakından izlenmesi önerilmektedir.
Düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonu kontrol edilmeli ve nörolojik değerlendirmeler yapılmalıdır.
CARBOPLATİN-DEM'in hematopoietik sistem üzerindeki etkileri böbrek fonksiyonu normal olanlara kıyasla böbrek yetmezliği olan hastalarda daha belirgin ve daha uzun sürelidir. Bu riskli grupta karboplatin tedavisi özellikle dikkatli şekilde uygulanmalıdır. Anafilaksi dahil aleıjik reaksiyon riski, daha önce platin içeren diğer ilaçlarla tedavi uygulanan hastalarda artmaktadır (bkz: Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).
Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu azalmış olabilir. Gerektiğinde dozun belirlenmesi için bu durum dikkate alınmalıdır (bkz: 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).
Karboplatin yalnızca kanser ilaçlarıyla tedavi konusunda deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Karboplatin mutajenik ve potansiyel olarak karsinojenik bir maddedir. Seyreltme ve uygulama için tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına ilişkin önlemler alınmalıdır. Seyreltme uygun koruyucu giysiler, tek kullanımlık laboratuvar önlüğü ve maskeler kullanan eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Karboplatin ile diğer miyelosüpresif bileşikler birlikte uygulanırken karboplatin ve/veya diğer bileşiklerin miyelosüpresif etkisi artabilir.
Karboplatin tedavisi sırasında nefrotoksik ve/veya ototoksik ilaçlann (örn, aminoglikozidler, kıvrım diüretikler) uygulanması bu ilaçlann organ toksisitesini artırabilir.
Karboplatin ve fenitoin'in eşzamanlı kullanımı ile serum fenitoin düzeylerinde, nöbet nüksüne neden olan ve daha yüksek fenitoin dozlan uygulanmasını gerektiren bir düşüş meydana gelmiştir. Bu nedenle fenitoin dozunun zamanında ayarlanması ile nöbet nüksünün önlenmesi için, serum fenitoin düzeyleri tedavi sırasında düzenli olarak izlenmelidir. Gerekirse fenitoin dozu tedavinin kesilmesinden sonra yeniden ayarlanmalıdır.
Teorik olarak karboplatin'in antineoplastik aktivitesinde bir düşüşe neden olabileceğinden, karboplatin ve kompleks oluşturan maddelerin eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Bununla birlikte hayvan deneylerinde veya klinik çalışmalarda dietilditiyokarbamat ile karboplatin'in antineoplastik aktivitesi değişmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Karboplatin'in gebelik ve/veya fetüs/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar tedavi sırasında hamile kalmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
CARBOPLATİN-DEM, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

İnsanlarda embriyotoksik ve teratojenik etkilere ilişkin deneyim mevcut değildir. Tedavi sırasında gebe kalan kadınlar için genetik danışmanlık sağlanmalıdır. Gebelik sırasında tedavi uygulanması açık bir biçimde gerekliyse, karboplatin tedavisinin fetüs üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin tıbbi danışmanlık sağlanmalıdır.

Laktasyon dönemi

Karboplatin'in anne sütüne geçip geçmediğine ilişkin herhangi bir çahşma yapılmadığından karboplatin tedavisi sırasında bebeklerin emzirilmesi kontrendikedir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Karboplatin tedavisi uygulanan üreme çağındaki erkek hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonra en az altı ay süreyle çocuk sahibi olmamaları önerilmelidir. Erkek hastalara aynca, karboplatin tedavisinin fertilite üzerinde irreversibl etki yaratma olasılığı nedeniyle tedaviye başlamadan önce spermlerin korunmasına yönelik danışmanlık alması önerilmelidir. Etkin kontrasepsiyon ve seksüel sakınma önerilmektedir.
Doğurganlık çağındaki kadınlara karboplatin tedavisi sırasında gebelikten korunmalan gerektiği belirtilmelidir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Karboplatin araç ve makine kullanma yeteneğini dolaylı şekilde etkileyen bulantı ve kusmaya neden olabilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (1/10); yaygın (1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (1/1.000 ila <1/100); seyrek (1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Lökopeni, trobositopeni, anemi, nötropeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın: Döküntü, ürtiker, prürit, ateş gibi alerjik reaksiyonlar
Seyrek: Anaflaktik şok, bronkospazm, hipotansiyonun eşlik ettiği aşırı duyarlılık reaksiyonları

Metabolizma ve beslenme hastalıklarıSinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Periferik polinöropati, iğnelenme hissi, uyuşukluk ve/veya derin tendon refleksleri Yaygı olmayan: Disgözi, merkezi sinir sistemi semptomları

Göz hastalıkları

Seyrek: Görme kaybının eşlik ettiği geçici görme bozukluklan

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Çok yaygın: Standart odyogram ile belirlenen yüksek frekansta (4.000-8.000 Hz) duyma kaybı, konuşma frekansı aralığının dışında duyma keskinliğinde bir azalma Yaygın: Tinnitus (kulak çınlaması)

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı, kusma, gastrointestinal bozukluklar Yaygın; Konstipasyon, diyare, abdominal ağrı Bilinmiyor: Anoreksi

Hepato-bilier hastalıkları

Çok yaygın: Karaciğer enzimlerinde geçici artışlar, alkalen fosfotaz artışı, aspartat aminotransferaz artışı Yaygın: Serum bilirubin

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Alopesi

Böbrek ve idrar hastalıkları

Çok yaygın: Azalmış kreatinin klerensi, artmış kan üre azotu ve artmış ürik asit Yaygın: Artmış serum kreatinin

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın: Asteni
Yaygın: Enjeksiyon yeri reaksiyonlan, yanma hissi, ağn, eritem, ürtiker, şişme

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

intravenöz yolla uygulanan 1.600 mg/m^ vücut yüzey alanı karboplatin dozuna kadar granülositopeni, trombositopeni ve anemi ile yaşamı tehdit eden hematolojik yan etkiler gözlenmiştir.
Aynca aşağıdaki non-hematolojik yan etkiler meydana gelmiştir:
Baş ağnsı, eritem ve şiddetli enfeksiyonlarla birlikte glomerüler fıltrasyon hızının % 50'ye düşmesi, nöropati, ototoksisite, görme kaybı, hiperbilirubinemi, mukozit, diyare, bulantı ve kusma ile birlikte böbrek yetmezliği gözlenmiştir. Vakaların büyük bir kısmında duyma bozukluğu geçici ve reversibl nitelikteydi.
Karboplatin için spesifik bir antidot yoktur.
Hematolojik yan etkilerde kemik iliği nakli ve transfüzyonlar (platelet, kan) uygun tedavi yöntemleri olabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.L Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ilaçlar (Platin Bileşikleri)
ATC kodu: L01XA02
Karboplatin ağır metal kompleksleri grubuna ait bir platin türevi olan antineoplastik ve sitotoksik bir maddedir.
Karboplatin'in sitotoksik etkisi DNA'nm matris fonksiyonunu etkileyecek şekilde platin bağlanması aracılığıyla tek ve çift sarmallı DNA çapraz bağlarımn oluşumundan kaynaklanmaktadır.

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Karboplatin'in insanlardaki kinetik özellikleri 2 kompartmanlı açık birinci derece modelle açıklanabilir.

Emilim

:Uygulama yeri açısından (intravenöz) ilaç direkt kana karışır.

DaSılım

: Karboplatin plazma proteinlerine bağlanmaz. Ancak uygulamadan sonraki ilk 4 saat dozun % 20-25'ine kadar olan kısmı platin şeklinde proteine bağlanır ve 24 saat sonra proteine bağlanma oranı >% 90'dır.
Beş gün üzerinde kısa süreli intravenöz infiizyonla çoklu karboplatin uygulaması şeklinde yapılan tekrarlı dozlamlarda plazmada platin birikimi gözlenmemiştir. Uygulamamn 1. günündeki farmakokinetik parametreler temelde 2. ve 5. günlerdeki parametrelerle aynıdır.

BİYOtransformasyon:

Karboplatin'in kısa süreli infiizyonla (<1 saat) intravenöz yolla uygulanmasından sonra plazma düzeyi bifazik şekilde katlanarak düşmüştür. tı/2a süresi değişmemiş karboplatin ve filtre edilebilen platin için 90 dakika ve platin için 100
dakikadır. tı/2n süresi filtre edilebilen platin için 6 saat ve platin için 24-40 saattir.

Eliminasvon:

Karboplatin temelde böbrek yoluyla elimine edilmektedir. Uygulanan platin dozunun 24 saat sonra % 60-80'i idrarda geri kazanılmaktadır. Karboplatin için filtre edilebilen platin'in total vücut klirensi, renal klirensi ve idrarla atılım düzeyi kreatinin klirensi ile korelasyon göstermektedir. Dolayısıyla karboplatin eliminasyonu temelde glomerüler fıltrasyon hızına bağlıdır.

Do^rusallık/doSrusal olmayan durum:

Karboplatin doğrusal farmakokinetik profil göstermektedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek vetmezliSi

: Karboplatin'in miyelosüpresif etkisi filtre edilen platin'in konsantrasyon-zaman eğrisi altındaki alanına bağlı olduğundan, böbrek yetmezliği olan hastalara azalan klirense göre daha düşük bir doz verilmelidir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut ve kronik toksisite
Beş günlük aşan sürede intravenöz yolla tek ve çoklu doz uygulamadan sonra farelerdeki letal dozlar aşağıdaki tabloda özet halinde sunulmaktadır:
İntravenöz yolla tekli doz İntravenöz yolla günlük uygulama
5 günlük sürede
mg/kg (mg/m^) mg/kg (mg/m^)
vücut yüzey alanı vücut yüzey alanı
LDIO 123 (369) 37.7 (113)
LD50 149 (448) 40.3 (139)
LD90 182 (542) 56.9 (171)
Letal dozların uygulanmasından sonra fare ve sıçanlarda kilo kaybı, bağırsak mukozasında enflamasyonun eşlik ettiği kanlı diyare, nazofarengeal kanama, gözlerde şişme ve letaıji gözlenmiştir.
LD50 düzeyinde karboplatin fare ve sıçanlarda lökosit ve granülosit sayısında azalma ile birlikte anemiye neden olmuştur. Sıçanlarda kemik iliğinde miyelosit düzeyinde bir artışla miyelosit/eritrosit oranında bir değişiklik tespit edilmiştir. LD50 dozunun uygulanmasından sonra fare ve sıçanlarda serum üre azot düzeyinde % 248 ve % 48'lik bir artış gözlenmiştir. Bunun aksine LD50 dozunun % 75'inde farelerde serum üre azot düzeyinde herhangi bir artış meydana gelmemiştir.
LD50 dozunun uygulanmasından sonra sıçan böbreklerinde histopatolojik değişiklikler tespit edilmemiştir. Sıçanlarda ve anestezi altındaki köpeklerde sırasıyla 300 mg/m vücut yüzey alanı ve 400 mg/m^ vücut yüzey alanı dozunda intravenöz yolla tek doz şekilde uygulanan karboplatin MSS ve kardiyovasküler sistemde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Köpeklerde karboplatin için aşağıdaki toksik ve toksik olmayan dozlar gösterilmiştir:
Günlük intravenöz uygulama rng/kg (mg/m^

5 günü asan sürelerdevücut vüzev alanıvücut vüzev alanı)


Toksik olmayan en yüksek doz 1.5 (30)
(HNTD)
Düşük toksik doz (TDL) 3 (60)
Yüksek toksik doz (TDH) 6 (120)
Letal doz (LD) 12 (240)
Köpeklerde letal karboplatin dozu anoreksi, kusma, şiddetli bağırsak kanaması ve kanlı diyareye neden olmuştur. TDH dozunun uygulanmasından sonra aynı ancak daha az şiddetli yan etkiler gözlenmiştir.
TDH dozunda karboplatin uygulanmasından sonraki 16 ila 23. günler arasında reverzibl lökositopeni, retikülositopeni ve trombositopeni meydana gelmiştir. Uygulamadan 30 gün sonra hematolojik parametrelerin ilk değerlerine yeniden erişilmiştir. Aynca hemoglobin, eritrosit ve hematokrit düzeylerinde önemsiz bir azalma tespit edilmiştir. LD dozunun uygulanmasından sonra karboplatin'in miyelosüpresif etkisi benzerdi veya daha belirgindi. TDH dozunda karboplatin AP ve SGPT düzeylerinde reversibl bir artışa neden olmuştur. Bu enzimlerdeki artışın yanısıra LD uygulamasını takiben serum kreatinin ve serum üre azot düzeylerinde artış ve ayrıca plazma elektrolitlerinde (K"^, Mg^^) bir azalma belirlenmiştir. LD dozunda karboplatin böbreklerde (nefroz) ve kemik iliğinde (hipersellülarite) histopatolojik değişikliklere neden olmuştur.
Karaciğerde TDH uygulamasından sonra hepatosit değişiklikleri gözlenmiştir. Dişi köpeklerde LD dozunda karboplatin uygulamasından sonra överlerde atrofi gözlenmiştir. Karboplatin için en düşük emetik doz günde 120 mg/m^ vücut yüzey alanı şeklindedir. Kobaylarda 21 günlük bir çalışmada sırasıyla 28 ve 56 mg/m^ vücut yüzey alanı karboplatin dozu ile yapılan bir çalışmada, Preyer refleksinde azalma ve ototoksisite belirtisi olarak herhangi bir histolojik korelasyon görülmemiştir. Bununla birlikte klinik çalışmalar sırasında ototoksisite belirtileri gözlenmiştir.
Mutajenik etki ve tümorijenik potansiyel
Hücre kültüründe mutajenik etkiler ve kromozomal aberasyon tespit edilmiştir. Bu verilere göre karboplatin'in genotip değişikliğine neden olduğu ve karsinojenik etkileri olduğu düşünülmelidir.
Karsinojenisiteye ilişkin uzun süreli çalışma yapılmamıştır.
Üreme toksisitesi
Karboplatin gebeliğin 6-15. günleri arasında 25 sıçana intravenöz yolla 12, 24, 36 veya 48 mg/m^ vücut yüzey alanı dozlarında uygulanmıştır. Aym sayıda bir kontrol grubunda vücut ağırlığına göre 2 mL/kg fizyolojik sodyum klorür çözeltisi uygulanmıştır. 21 günlük inceleme periyodu sırasında tedavi grubunda veya kontrol grubundaki hayvanların hiçbirisinde mortalite gözlenmemiştir.
Ardışık 9 günde günlük 36 mg/m vücut yüzey alanı ve 48 mg/m vücut yüzey alanı dozlannda karboplatin uygulanan hayvanlardan oluşan gruplarda düşük oranı sırasıyla % 14 ve % 87 idi.
Yem tüketimi ve kilo artışı daha düşük dozlar uygulanan sıçanlar ve kontrol grubundaki sıçanlara kıyasla 36 mg/m vücut yüzey alanı ve 48 mg/m^ vücut yüzey alanı dozlannda karboplatin uygulanan dişi sıçanlarda daha az belirgindi. Tedavi grubunda fetüslerin intemal ve ekstemal organlannda anomaliler gözlenmiştir. Serebral ventrikül boyutunda artış, abdominal kavitede hemia ve tümör ve kalpte dislokasyon tespit edilmiştir. Bu değişiklikler 24 mg/m^ vücut yüzey alanı dozunun uygulandığı hayvanlardaki fetüslerde yaygın olmayan şekilde gözlenmiş olup, ikinci en yüksek doz düzeyinin uygulandığı grupta daha sık meydana gelmiştir. En yüksek karboplatin dozunun uygulandığı sıçanlardan oluşan grupta sadece üç fetüs incelenebilmiş ve herhangi bir anomali tespit edilmemiştir.
İskelette deformiteler ve gelişim bozuklukları ve aynca eksik osifikasyon/ osifıkasyonun oluşmadığı gözlenmiştir. Bu anomaliler büyük oranda stemumda gözlenmiş olup, kafatası, omurga ve kaburgalarda daha düşük sıklıkta meydana gelmiştir. İskelet anomalileri 24, 36 ve 48 mg/m^ vücut yüzey alanı dozlarında karboplatin uygulanan gruplarda daha sık meydana gelmiş olup, diğer sıçan gruplarından daha şiddetliydi.
Sıçanlarda günlük >24 mg/m^ vücut yüzey alanı dozlarında intravenöz yolla organogenez sırasında uygulandığında karboplatin embriyotoksik ve teratojenik etkilere neden olmuştur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Alüminyum içeren tıbbi malzeme ile birlikte kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.3 Uygulama şekli).

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklanmalıdır.
6.5.

Ambalajm niteliği ve içeriği

Her karton kutuda, bromobütil kauçuk tıpa ve polipropilen başlıklı alüminyum kapşon ile kapatılmış, bir adet tek kullanımlık tip 1 cam flakon vardır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Hazırlama talimatları:
CARBOPLATİN-DEM ve diğer sitotoksik ilaçlann hamile kadınlarla temasından ve hamile personel tarafından uygulanmasından, taşınmasından sakınılmalıdır.
İnfıizyon solüsyonunun hazırlanmasında ve atılmasında sitotoksik ilaçlann kullanımı konusunda eğitimli sağlık görevlileri görev almalıdır. Uygulama için özel bir hazırlama alanı aynimalıdır. Bu alanda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Personel için uygun hazırlama materyali, uzun kollu önlük, maske, koruyucu gözlük, kep, steril eldiven, çalışma alanı için özel örtüler, atıklar için atık torbası ve keskin objeler (iğne, şınnga, flakon vb.) için
de atık kutulan temin edilmelidir. Atık maddelerin imhasından ve toplanmasından sorumlu personel, bu atık maddelerin tehlikeli madde içerdiği konusunda uyanlmalıdırlar. Çözeltinin göz ya da cilt ile teması halinde hemen bol su ile yıkanmalıdır.
İmha etme talimatları:
CARBOPLATİN-DEM infüzyon çözeltisinin hazırlanmasında ve hem artan tıbbi ürünün, hem de artan diğer çözücü ve solüsyonlann tamamımn atılmasında sitotoksik ilaçlar için kullanılan standart prosedürler ve zararlı atıklann imha edilmesi için yürürlükte olan yasal gereklilikler göz önünde tutulmalıdır ve bu gerekliliklere uygun olarak imha edilmelidirler. Kontamine atıklar uygun işaretlenmiş sert kaplarda yakılarak imha edilmelidirler. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Ürünün seyreltilmesine ilişkin talimatlar:
CARBOPLATIN-DEM seyreltilmeden kullanılmamalıdır.
Çözehi % 5 glukoz çözeltisi veya % 0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir. Mikrobiyolojik açıdan, seyreltilen çözelti derhal kullanılmalıdır. Hemen kullanılması planlanmıyorsa çözeltinin uygun şekilde saklanmasından kullanıcı sorumludur (seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece 2-8°C'de en fazla 24 saat süreyle saklanmalıdır).
Bu işlem aseptik koşullarda yapıldığında aşağıdaki stabilitesi verilen (fiziksel ve kimyasal) seyreltilmiş çözelti için geçerlidir:
Taşıyıcı çözelti
Karboplatin
konsantrasyonu(mg/mL)
Koşullar
Stabilite süresi (saat)
% 5 glukoz çözeltisi
0.4-2
25°C
8
% 0.9 sodyum klorür çözeltisi
2
25°C
8
Bununla birlikte % 0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen infuzyonluk çözeltinin seyreltildikten hemen sonra kullanılması önerilmektedir.
Flakon açıldıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında 14 gün stabildir.
Karboplatin sadece intravenöz yolla kullanıma yöneliktir. Çözelti kısa süreli (15 ila 60 dakika) intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır.
Karboplatin alüminyumla reaksiyona girdiğinden alüminyum içeren infüzyon malzemeleri, enjektörler ve enjeksiyon iğneleri ile kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde çökelmeye neden olduğundan antineoplastik aktivitenin azalmasına yol açmaktadır.

7. RUHSAT SAHİBİ

Dem İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Dem Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No: 172 34755
Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 02164284029
Faks: 02164284069
e-mail:[email protected]

8. RUHSAT NUMARASI

132/86

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 05.03.2012 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Carboplatin-Dem 150mg/15 ml IV İnfüzyon Çözeltisi içeren Flakon

Etken Maddesi: Karboplatin

Atc Kodu: L01XA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.