Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Glynose 100 mg tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Alfa Glükozidaz İnhibitörleri » Akarboz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.BESERİ TIBBIÜRÜNÜN ADI

GLYNOSE 100 mg tablet

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLESİM Etkin madde:

Her bir tablet 100 mg akarboz içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için, 6.1'e bakınız.

3.FARMASÖTİK FORM

Tablet
Beyaz, yuvarlak tablet.

4.KLİNİK OZELLİKLER

4.1Terapötik endikasyonlar

•Diabetes Mellitus hastalarının tedavisinde diyete ilave olarak kullanılır.
•Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda, tip 2 diyabet başlangıcının önlenmesinde, diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılır.
Tokluk kan sekeri değerinin (2. saat) 7.8 ve 11.1 mmol/l (140-200 mg/dl) arasında ve açlık kan şekeri değerinin 5.6 ve 7.0 mmol/l (100-125 mg/dl) arasında olması, glukoz tolerans bozukluğuolarak tanımlanır.

4.2Pozoloji ve uygulama sekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve suresi:

Diabetes mellitus hastalarında diyetle birlikte ilave tedavi için önerilen alışılmış doz: Etkinlik ve tolere edilebilirlik kişiler arasında değişebilir olduğundan, dozaj her hastanındurumuna göre hekim tarafından ayarlanır.
Aksi belirtilmedikçe aşağıdaki dozlar önerilir:
GLYNOSE 50 mg : 3 x 1 tablet/gün
GLYNOSE 100 mg : 3 x 1/2 tablet/gün n dozuyla baslanır;
GLYNOSE 50 mg : 3 x 2 tablet/gün
GLYNOSE100 mg : 3 x 1 tablet/gün dozuna kadar devam edilir.
Nadiren günlük akarboz dozunun 3x200 mg'a kadar yükseltilmesi gerekebilir. Doz 4-8 hafta sonra, hastalar tedavinin ileri aşamalarında yetersiz klinik cevap verdikleri takdirde arttırılabilir.
Diyete kesin uymalarına rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa doz daha fazlaarttınlmamalı, gerekirse bir miktar azaltılmalıdır. Ortalama günlük doz 300 mg GLYNOSE olup, 3x2 GLYNOSE50 mg tablet'e ya da 3x1 GLYNOSE 100 mg/gün'e eşdeğerdir.
Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda Tip 2 diyabetin önlenmesi için tavsiye edilen alışılmış doz:
Önerilen doz: 3x100 mg
Tedaviye 50 mg/gün ile başlanmalı ve 3 ay içinde 3x100 mg/gün'e arttırılmalıdır.
GLYNOSE 50 mg: 1x1 tablet/ gün
GLYNOSE 100 mg: 1x1/2 tablet/ gün dozuyla baslanır;
GLYNOSE 50 mg: 3x2 tablet/ gün
GLYNOSE 100 mg: 3x1 tablet/ gün dozuna kadar devam edilir.
GLYNOSE tabletlerin kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur.

Uygulama sekli:

GLYNOSE tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilklokmalar ile çiğnenmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Geriyatrik populasyon (65 yaş ve üzeri):

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

GLYNOSE'un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır. 18 yaşınaltındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

4.3 Kontrendikasyonlar

-Akarboz ve/veya tablet içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyet durumundakullanılmaz.
-Sindirim ve absorbsiyon bozuklukları ile birlikte görülen kronik intestinal bozukluklardakullanılmamalıdır.
-Karaciğer sirozu.
-İnce bağırsaklarda gaz oluşumunun arttığı durumlarda kontrendikedir (Roemheld's sendromu,major fıtık, bağırsak tıkanması, bağırsak ülserleri gibi).
-Ciddi böbrek yetmezliği olan (kreatinin klerensi < 25 ml/dakika) hastalarda GLYNOSE kullanımı kontrendikedir.

4.4Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Bilhassa daha yüksek dozlarda izole olgu olarak karaciğer enzimlerinde asemptomatikyükselmeler görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk 6 - 12 ayında karaciğer enzimleri izlenmelidir.
Değerlendirilebilen olgularda GLYNOSE tedavisi kesildiğinde bu değişikliklerin geriye döndüğü görülmüştür.
GLYNOSE'un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.

4.5Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

GLYNOSE tablet ile tedavi sırasında, kolonda karbonhidrat fermentasyonunda artısın birsonucu olarak sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla abdominal rahatsızlığa veya diyareyeneden olurlar.
GLYNOSE antihiperglisemik etkiye sahiptir, fakat hipoglisemi oluşturmaz.
Eğer GLYNOSE, sülfonilüre veya metformin içeren ilaçlara ve insuline ek olarak tavsiyeedilirse, kan glukoz düzeylerinin hipoglisemik aralığa kadar duşmesini önlemek için sülfonilüre,metformin veya insulin dozunun uygun şekilde azaltılması gereklidir. İzole vakalarda hipoglisemik şok görülebilir.
Eğer akut hipoglisemi gelişirse, GLYNOSE tedavisi sırasında sukrozun, fruktoz ve glukoza dahayavas olarak parçalanacağı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle hipogliseminin hızla düzelmesiicin sukroz uygun değildir ve glukoz kullanılmalıdır.
Bazı vakalarda GLYNOSE, digoksin için doz ayarlaması gerektirecek şekilde, digoksinbiyoyararlanımını etkiler.
GLYNOSE'ın etkisini zayıflatabileceği için, antasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar vesindirim enzim preparatlarının GLYNOSE ile birlikte kullanımından kacınılmalıdır. Eşzamanlı GLYNOSE ve neomisin uygulaması postprandiyal kan glukoz düzeyinde dahafazla düşüşler ile gastrointestinal yan etkilerin sıklık ve şiddetinde artışa yol açabilir. Semptomlar şiddetli ise, GLYNOSE dozunun geçici olarak azaltılması gerekebilir. Dimetikon/ simetikon ile etkileşimi yoktur.
GLYNOSE ile nifedipin arasındaki olası etkileşimi araştırmak icin yapılan bir pilot çalışmada, plazma nifedipin profilinde herhangi bir önemli ya da yeniden oluşabilir değişim gözlenmemiştir.

4.6Gebelik ve laktasyon Genel Tavsiye:

Gebelikte kullanım kategorisi B'dir.

Çocuk Doğurma Potansiyeli Bulunan Kadınlar/Doğum Kontrolu (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımı ve doğum kontrolüne etkisi ile ilgili özel önlemler alınmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.
Akarboz için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir. Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal / fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ileilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Hamilelerde kullanımına dair kontrollü klinik çalışmalardan elde edilen bir bilgi olmadığından, gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Laktasyon donemi

Radyoaktif olarak işaretlenmiş akarboz süt veren sıçanlara verildiğinde, sütte az miktardaradyoaktivite bulunmuştur. İnsanda bu konuda yeterli bulgu yoktur. Ancak sütteki ilaca bağlıetkiler bebeklerde de görülebileceğinden, prensip olarak emzirme sırasında anneye verilmesi önerilmez.

Üreme yeteneği/Fertilite

Akarbozun erkek ve dişi sıçanlarda 540 mg/kg/gun dozlarında fertilite bozulması görülmemiştir.

4.7Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

GLYNOSE'un araç ve makine kullanma yeteneğini zayıflattığına dair hiçbir veri yoktur.

4.8İstenmeyen etkiler

GLYNOSE ile gerçekleştirilen plasebo kontrollüçalışmalara dayanan advers ilaç reaksiyonlarının (ADR'ler), CIOMS III sıklık kategorilerine (klinik çalışma veritabanındakiplasebo kontrollüçalışmalar: akarboz N = 8.595; plasebo N = 7.278; durum: 10.Şubat.2006) göre sıralaması aşağıda gösterilmiştir.
Her sıklık grubunda istenmeyen etkiler en ciddi olandan en az ciddi olana doğru sunulmuştur. Sıklıklar cok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100),seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) ve bilinmiyor seklinde tanımlanmıştır.
Yalnızca pazarlama sonrası raporlar sırasında tanımlanan (statü: 31.Aralık.2005) ve bir sıklığınkestirilemediği advers reaksiyonlar "bilinmiyor" baslığı altında sıralanmıştır.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmeyen: Trombositopeni

Bağısıklık sistemi hastalıkları

Bilinmeyen: Alerjik reaksiyon (döküntü, eritem, ekzantem, ürtiker)

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Ödem

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Gaz
Yaygın: Diyare, gastrointestinal ve abdominal ağrılar
Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, dispepsi
Bilinmeyen: Subileus/Ileus, Pnömotozis sistoides intestinalis

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Karaciğer enzimlerinde artış Seyrek: Sarılık Bilinmeyen: Hepatit
Belli reaksiyonu, bunun eşanlamlılarını ve ilgili durumları tanımlamak icin MedDRA tercih edilen terimler kullanılmıştır. Advers reaksiyon terim açıklaması MedDRA versiyon 11.1'etemellendirilmiştir.
Ayrıca, karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anomalisi ve karaciğer hasarı olarak bildirilenolaylar özellikle Japonya'da izlenmiştir.
Japonya'da ölümcül sonuçları olan münferit ani gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. GLYNOSE ile iliskisi belirsizdir.
Reçete edilen diyete uyulmamış ise intestinal yan etkiler yoğunlaşabilir.
Reçete edilen diyete uyulmasına rağmen rahatsız edici semptomlar gelişir ise,
doktoradanışılmalı ve doz geçici veya sürekli olarak düşürülmelidir.
Tavsiye edilen 150 ila 300 mg akarboz/gün günlük dozunu alan hastalarda, nadiren klinik olarakilgili karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik gözlenmiştir (normal aralığın üst sınırının üc kat üstünde). Anormal değerler devam eden GLYNOSEtedavisinde geçici olabilir. (bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

GLYNOSE tabletler, karbonhidrat (polisakkarit, oligosakkarit veya disakkaritler) içerenyiyecek ve/veya içeceklerle birlikte aşırı dozda alındığında meteorizm, bağırsak gazları vediyareye neden olabilir.
Yiyeceklerden bağımsız olarak aşırı dozda GLYNOSE tabletlerin alınması durumunda, aşırı intestinal semptomlar beklenmez.
Doz aşımı durumunda hastaya 4-6 saat süreyle karbonhidrat (polisakkarit, oligosakkarit veya disakkaritler) içeren yiyecek veya içecekler verilmemelidir.

5. FARMAKOLOJİK OZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Alfa glukozidaz inhibitörü ATC kodu: A10BF01
Etki mekanizması
GLYNOSE Tabletlerin etkin maddesi olan akarboz, mikrobiyal orijinli bir psodotetrasakkarittir.
Akarboz insuline bağımlı ve insuline bağımlı olmayan diyabetin tedavisinde kullanılır. Test edilen bütün türlerde ince bağırsaklarda aktivitesini gösterir. Akarboz, etkisini incebağırsaklarda disakkarit, oligosakkarit ve polisakkaritlerin parçalanması ile ilgili intestinalenzimleri (a-glukozidaz enzimleri) inhibe ederek gösterir. Böylece doza bağlı olarakkarbonhidratların sindirimi gecikir, en önemlisi glukozun açığa çıkması ve kana karışmasıyavaşlar. Bu etkisi ile akarboz yemeklerden sonra görüen, kan şekeri artışını azaltır. İncebağırsaklardan glukoz alımının akarboz ile dengelenmesi sonucu, gerek günlük kan şekerindekioynamalar, gerekse ortalama kan şekeri düzeyi azalır. Akarboz glikolize hemoglobinin anormal yüksek konsantrasyonlarını düşürür. Prospektif, randomize, plasebo-kontrollü, çift kör bir çalısmada (3-5 yıl tedavi, ortalama 3.3 yıl)bozulmuş glukoz toleransı* (bkz. 4.1 Terapötik endikasyonlar) tespit edilen 1429 gönüllüde, tip2 diyabet gelişme riski %25 oranında azaltılmıştır. Bu hastalarda miyokard infarktüsü insidansıanlamlı olarak %91 oranında, kardiyovasküler olayların insidansı % 49 oranında azalmıştır.
Bu etkiler, tip 2 diyabetin tedavisinde akarboz ile yapılan 7 plasebo kontrollüçalışmanın (toplam2180 hasta, 1248 akarboz, 932 plasebo) meta-analizi ile doğrulanmıştır. Miyokard infarktüsü riski %64 oranında, kardiyovasküler olayların riski %24 oranında azalmıştır. Her iki değişiklikde istatistiksel olarak anlamlıdır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Akarboz farmakokinetiği, sağlıklı gönüllüler üzerinde 200 mg işaretli madde oral yoldanverilerek araştırılmıştır.

Emilim:


Toplam radyoaktivitenin (inhibitör madde ve herhangi bir bozunma ürününün toplamı) ortalama% 35'i 96 saat içinde böbreklerden atıldığından, absorbsiyon derecesinin bu civarda olduğufarzedilmiştir.
Plazmada total radyoaktivite konsantrasyonu iki pik halinde görülmüştür. İlk pik 1.1 ± 0.3 saatsonra 52.2 ± 15.7 ^g/L ortalama akarboz konsantrasyonuna eşdeğerdir. Bu değer inhibitormaddenin konsantrasyon verileri (2.1 ± 1.6 saat sonra 49.5 ± 26.9 ug/L) ile uyumludur. İkinci pikise ortalama 586.3 ± 282.7 ^g/L konsantrasyona eşdeğer olup, bu değere 20.7 ± 5.2 saatteulaşılmıştır. Total radyoaktivitenin tersine inhibitor maddenin maksimum plazmakonsantrasyonu 10-20 misli düşüktür. Yaklaşık 14-24 saat sonraki daha yüksek olan ikincipikin, ince bağırsakların daha derin kısımlarındaki bakteriyel yolla bozunma ürünlerininabsorbsiyonuna bağlı olduğuna inanılmaktadır.
Biyoyararlanımı sadece % 1-2'dir. Akarboz bağırsakta sadece lokal olarak etki ettiği için, inhibitormaddenin bu son derece düşük sistemik yararlanımı arzu edilir bir özelliktir. Bu nedenle, bu düşü k biyoyararlanımın terapotik etkiyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Dağılım:


Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış bağıl dağılım hacmi 0.32L/kg'dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Biyotransformasyon:


İnhibitör maddenin plazma eliminasyon yarı ömrü dağılım fazı icin 3.7 ± 2.7 saat, eliminasyonfazı icin 9.6 ± 4.4 saattir.

Eliminasyon:


İdrarda bulunan inhibitör maddenin oranı, verilen dozun;% 1.7'si olarak bulunmuştur.Aktivitenin % 51'i ise 96 saatte feçesle elimine edilmiştir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:


Akarboz çok düşük miktarda emilmektedir. Bu nedenle farmakokinetiğinin doğrusallığı ile ilgilibilgi bulunmamaktadır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite
Oral veya intravenöz uygulanmış akarboz ile ilgili akut toksisite çalısmaları fare, sıçan veköpeklerde yapılmıştır. Sonuçlar özet olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tür
Cins
Uygulama Yolu
LD50SIU/kg3
Güven aralığı, p < 0.05
Fare
m1
per os
>1000000

Fare
m
i.v.
>500000

Sıçan
m
per os
>1000000

Sıçan
m
i.v.
478000
(421000-546000)
Sıçan
f2
i.v.
359000
(286000-423000)
Köpek
m ve f
per os
>650000

Köpek
m ve f
i.v.
>250000

1Erkek
2Dişi
365000 SIU (sakkaroz inhibitör unitesi) yaklaşık 1 g ürüne eşdeğerdir.
Bu sonuçlara göre tek oral dozdan sonra akarboz non-toksik olarak tanımlanabilir. 10 g/kg dozdan sonra bile LD50 değeri tayin edilememiştir. Ayrıca herhangi bir türde araştırılan dozlarda zehirlenme belirtileri görülmemiştir. Madde i.v. uygulamadan sonra pratik açıdan non-toksik bulunmuştur.
Subkronik toksisite
Sıçanlar ve köpekler üzerindeki tolerans çalışmaları 3 ay boyunca yapılmıştır. Sıçanlardakullanılan akarboz dozları p.o.50-450 mg/kg'dır. Bütün hematolojik ve kimyasal parametreler,akarboz verilmeyen kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve değişmeden kaldığı görülmüştür. Sonrasında yapılan histopatolojik araştırmalarda benzer şekilde herhangi bir dozda zarargörülmemiştir.
Köpeklerde ise p.o. 50-450 mg/kg dozlarda kullanılmıştır. Akarboz almayan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, test maddesine bağlı değişiklikler hayvanın vücut ağırlığında değişim,serumun a-amilaz aktivitesi ve kan üre konsantrasyonunda olmuştur. Tüm doz gruplarında vücutağırlığı değişimi, günde 350 g sabit miktarda yiyecek verildiğinde etkilenmiş ve calışmanın ilk 4haftasında ortalama grup değeri belirgin olarak düşmüştür. Çalışmanın 5. haftasında yiyecekmiktarı günde 500 g'a çıkarıldığında, hayvanlar aynı ağırlıkta kalmıştır. Ağırlık değişimiterapotik dozu asan miktarlarda akarboz verildiğinde test maddesinin artmış farmakodinamikaktivitesinin yansımasına ve isokalorik yiyecek dengesizliğine (karbonhidrat kaybı) bağlı olarakhızlanmıştır, bu yüzden bu gerçek bir toksik etkiyi temsil etmemektedir. Ürekonsantrasyonundaki hafif artış ağırlık kaybı ile gelişen katabolik metabolizma durumuna bağlıtedavinin dolaylı bir sonucudur. Azalmıs a-amilaz aktivitesi ise artmış farmakodinamik etkininbir işareti olarak değerlendirilmiştir.
Kronik toksisite
Kronik çalışma, köpekler ve kobaylar üzerinde sırasıyla 24 ay, 12 ay ve 80 haftasüreyle yapılmıştır. Kronik uygulamanın etkisini araştırmaya ilave olarak, olası karsinojenik etkiolup olmadığı da takip edilmiştir. Karsinojenisite
Karsinojenisite etki açısından bir seri çalışma yapılmıştır:
Spraque-Dawley sıçanlarına 24-26 ay 4500 ppm akarboz içeren yiyecek verilmiştir.Uygulamahayvanların belirgin biçimde kötü beslenmesine neden olmuştur. Çalışmadan özellikle hormona bağlı tümör hızı azalırken, kontrol grubu ile karşılaştırıldıığnda doza bağlı böbrek parankiması tümörleri (adenom, hipernefroid karsinom) görülmüştür. Daha sonra kotu beslenmeyi önlemek için , glukoz takviyesi yapılan hayvanlarla çalışılmış, 4500ppm akarboz ile birlikte glukoz verildiğinde vücut ağırlığının kontrol grubuna göre %10 düşük olduğu bulunmuştur. Böbrek tümörlerinde ise artış görülmemiştir. Tekrarlanan çalısma glukoz verilmeden 26 ay uygulanmış ve testis Leydig hücrelerinin selimtümörlerinde artış gözlenmiştir. Glukoz verilen tüm gruplarda glukoz düzeyi bazen patolojikdeğerlere ulaşmıştır (büyük miktarda glukoz alımına bağlı diyabet). Doğrudan mide tübü ile akarboz uygulamasında vücut ağırlığı kontrol limitleri içindebulunmuştur. Bu çalısma dizaynı ile yükselmiş farmakodinamik aktivite engellenmiştir. Tümörhızı ise normal bulunmuştur.
Wistar sıçanlarına 80 ay 0-4500 ppm akarboz yiyeceklerin içinde verilmiş veya mide tübü ile uygulanmıştır. Yiyecekle birlikte akarboz verildiğinde ağırlık kaybı gözlenmemiştir. 500 ppm akarboz ile çekum genislemistir. Tümör hızı azalmış ve tümör insidansının arttığına ilişkin bir delil bulunmamıştır.
Kobaylara 80 hafta glukozla birlikte veya glukozsuz 0-4000 ppm akarboz iceren yiyecekverilmiş, en yüksek doz grubundaki hayvanlarda kan glukoz konsantrasyonunun arttığıgörülmüştür. Tümör insidansı ise yükselmemiştir.
Üreme toksikolojisi
Teratojen etkilerin araştırılması için sıçan ve tavşanlara 0, 30, 120 ve 480 mg/kg dozlarda p.o. akarboz verilmistir. Sıçanlara gebeliğin 6-15. günleri, tavşanlara ise 6-18. günleri arasında uygulanmıştır. Test edilen dozlarda teratojenik etkiye ilişkin delil bulunmamıştır. Erkek ve dişi sıçanlarda 540 mg/kg/gün dozlarında fertilite bozulması görülmemiştir. Sıçanlara fetüs gelişimi ve laktasyon sırasında 540 mg/kg/gün dozuna kadar uygulanmış akarbozun, doğum işlemi veya yavru üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir. İnsanlarda gebelik ve emzirme sırasında GLYNOSE kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır.
Mutajenite
Yapılan bir seri mutajenite çalışmasında herhangi bir genotoksik etki görülmemiştir.

6. FARMASOTİK ÖZELLİKLER

6.1Yardımcı maddelerin listesi

Mısır nişastası Mikrokristalin selüloz Kolloidal silikon dioksit Magnezyum Stearat

6.2Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3Raf ömrü

24ay

6.4Saklamaya yönelik özel tedbirler

o
25C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

6.5Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, PVC-PE- PVDC/Al. blister ambalajlarda 30,60,90 tablet.

6.6Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.RUHSAT SAHİBİ

Cenova Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Eski Büyükdere Asfaltı No.17/5 Kat.4 34398 Maslak / İSTANBUL Tel: 0212 285 04 04 Faks: 0212 285 17 17

8.RUHSAT NUMARASI

237/72

9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 07.12.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10.KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Glynose 100 mg tablet

Etken Maddesi: akarboz

Atc Kodu: A10BF01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Glynose 100 mg tablet-KT
 • Glynose 100 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.