Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ürorec 4mg Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları » Alfa Adrenoreseptör Antagonistleri » Silodosin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

UROREC® 4 mg Kapsül

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Silodosin 4 mg

Yardımcı maddeler:

Mannitol 132.4 mg
Sodyum lauril sülfat 1.8 mg
Yardımcı maddelerin listesi için 6 Te bakımz.

3. FARMASÖTİKFORM

Kapsül
San, opak, sert jelatin kapsül, no 3,

4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyoniar

Benign prostat hiperplazisinin (BPH) belirti ve semptomlarının tedavisinde kullanılır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/Uygulama sıklığı ve sfiresi:

Önerilen doz günde 1 kapsül UROREC 8 mg' dır.
Özel hasta gruplarında, bir kapsül UROREC 4 mg önerilir ('özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler' bölümüne bakımz).
Uygulama şekli: ' r
Kapsül, tercihen hergün aynı saatte yemekle birlikte alınmalıdır. Kapsül kınlmamah ya da çiğnenmemelidir, tercihen 1 bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.
özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler;

Böbrek yetmezliği:

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda 50 - 80 ml/dak) doz ayarlaması gerekli
değildir.
Orta derecede böbrek yetmezliği

(CLCR(CLCR

<30 ml/dak) olan hastalarda kullanımı önerilmez (bölüm 4.4 ve 5.2'ye bakınız).
Karaciğer yetmezliği:
Hafif - orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Hiçbir veri olmadığından ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmemektedir (bölüm 4.4 ve 5.2'ye bakınız).
Pediyatrik popfllasyon;
Çocuk ve ergenlerde UROREC kullanımı için uygun bİr endikasyonu bulunmamaktadır. Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir (bölüm 5.2'ye bakmız).
4.3 Kootrendikasyonlar
Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olanlarda kullanımı kontrendikedir.
4.4

özel kullanım uyanları ve önlemleri

r
İntraoperatif gevşek iris sendromu (IFIS)
Katarakt ameliyatı sırasında Uj- blokörler kullanan ya da daha önce oı- blokörlerle tedavi edilmiş olan bazı hastalarda IFIS (küçük pupil sendromunun bir çeşidi) gözlenmiştir. Bu da ameliyat sırasında prosedüre bağlı komplikasyonlann artmasına sebep olabilir.
Katarakt ameliyatı kararlaştınimış olan hastalarda UROREC tedavisine başlanması önerilmez. Katarakt ameliyatından 1- 2 hafta önce at-blokör tedavisinin kesilmesi önerilir ancak katarakt ameliyatından önce tedavinin kesilme süresi ve yararı henüz kamtlanmamıştır.
Ameliyat öncesi yapılan değerlendirme sırasında, göz operatörleri, ameliyat sırasında IFIS'i tedavi etmek için uygun tedbirlerin alındığından emin olmak adına katarakt ameliyatı olacak hastalann UROREC ile tedavi edilip edilmediğini dikkate almalıdır.
Ortostatik etkiler
UROREC ile olan ortostatik etkilerin insidansı çok düşüktür. Ancak, bazı hastalarda kan basıncında düşüş meydana gelebilir, bu da nadir vakalarda senkopa neden olur. Ortostatik hipotansiyonun ilk belirtilerinde (postural baş dönmesi gibi), semptomlar kaybolana kadar hasta oturmalı ya da yatmalıdır. Ortostatik hipotansiyonu olan hastalarda UROREC ile tedavi önerihnez.
Renal yetmezlik
Ciddi böbrek yetmezliği

(CLCR <30

ml/dak) olan hastalarda UROREC kullanımı önerilmemektedir (bölüm 4.2 ve 5.2'ye bakınız).
Hepatik yetmezlik
Ciddi hepatik yetmezliği olan hastalarda hiçbir veri olmadığından, bu hastalarda UROREC kullanımı önerilmemektedir (bölüm 4.2 ve 5.2'ye bakınız).
Prostat kanseri
BPH ve prostat kanseri aym semptomlan gösterebildiğinden ve birlikte var olabildiğinden, UROREC'Ie tedaviye başlamadan önce BPH olduğu düşünülen hastalann prostat kanseri olup olmadıkları incelenmelidir. Tedaviden önce ve tedaviden sonra düzenli aralıklarla dijital rektal muayene ve, eğer gerekirse, prostat spesifik antijenin (PSA) saptanması yapılmalıdır.
UROREC ile tedavi, erkek üremesini geçici olarak etkileyebilecek, orgazm sırasında oluşan sperm miktannm azalmasına neden olabilir. Bu etki URORECMn kullammınm durdurulmasıyla ortadan kalkar (bölüm 4.8'e bakınız).
UROREC her dozunda 132,4 mg mannitol içerir. Mannitolün hafif derecede hjksatifı etkisi olabilir.
UROREC her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 'sodyum içermez'.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Silodosin başta CYP3A4 olmak üzere alkol dehidrojenaz ve UGT2B7 aracılığıyla geniş ölçüde metabolize olur. Bu enzim ve taşıyıcılannj engelleyen ya da indükleyen maddeler silodosin ve aktif metabolitlerinin plazma konsantrasyonlarını etkileyebilir.
Alfa-blokörler
Silodosinin diğer a-adrenoseptör antagonistleriyle birlikte gtivenli kullanımıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. Sonuç olarak diğer a-adrenoseptör antagonistleriyle birlikte kullanımı önerilmemektedir.
CYP3A4 inhibitörleri
Bir etkileşim çalışmasmda, güçlü bir CYP3A4 inhibitörüyle (ketokonazol 400 mg) eş zamanlı uygulanmasıyla, maksimum silodosin plazma konsantrasyonlarında 3.7 katlık bir artış ve silodosin maruziyetinde (ör: AUC) 3,1 katlık bir artış gözlemlenmiştir. Güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (ketokonazol, itrakonazol ya da ritonavir gibi) birlikte kullanımı önerilmemektedir.
Silodosin diltiazem gibi orta derecede etkili CYP3A4 inhibitörleriyle eş zamanlı kullanıldığında, silodosinin AUC' sinde yaklaşık olarak % 30' luk bir artış gözlenmiştir ancak C^ ve yarı ömrü etkilenmemiştir. Bu değişiklik klinik olarak önemli değildir ve
doz ayarlaması gerektirmez.
PDE - 5 inhibitörleri
En az farmakodinamik etkileşimler, silodosin ve maksimum doz sildenafil ya da tadalafil arasında gözlenmiştir. UROREC alan 45-78 yaş arasındaki 24 denekte yapılan piasebo kontrollü bir klinik çalışmada, silodosinin ICO mg sildenafil ya da 20 mg tadalafil ile eş zamanlı uygulanması ortostatik testlerle değerlendirilmiş (ayakta olmaya karşı yatay pozisyonda) ve sistolik ya da diyastolik kan basıncında klinik bakımdan anlamlı düşüşlere neden olmamıştır. 65 yaşın üstündeki deneklerde, çeşitli zaman noktalarında 5 ve 15 mmHg (sistolik) ve O ve 10 mmHg (diyastolik) arasında ortalama düşüşler vardı. Pozitif ortostatik testler, birlikte uygulama sırasında yalnızca biraz daha yaygın olmuştur ancak hiçbir semptomatik ortostatik etki ya da baş dönmesi meydana gelmemiştir.
Bununla beraber PDE - 5 inhibitörleri ile birlikte UROREC kullanan hastalar muhtemel, advers reaksiyonlar için izlenmelidir.
Antihİpertansifler
Klinik çalışma programmda pek çok hasta ortostatik hipotansiyon insidansmda yükselme yaşanmadan aynı anda antihipertansif tedavi görmüşttir (pek çok ajan renin anjiyotensin sistemine, beta blokörlere, kalsiyum antagonistierine ve diüretiklere etki eder). Buna rağmen antihipertansiflerle kullanılmaya başlarken dikkat edilmeli ve muhtemel advers etkiler için hastalar gözlenmelidir.
Digoksin
Kararlı durumdaki digoksin seviyeleri, P-glikoproteininin bir substratı, günde bir defa 8 mg silodosinle eş zamanlı kullammıyla önemli bir biçimde etkilenmemektedir. Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel popüiasyonlara ilişitin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik hastalarda yapılmış herhangi bİr etkileşim çalışması yoktur.

4.6 Gebelik ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

UROREC yalnızca erkek hastalara yönelik olduğu İçin geçerli değildir.

Gebelik ve Laktasyon

UROREC yalmzca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

Üreme yeteneği / fertilite

Klinik çalışmalarda, silodosinin farmakodinamik özellikleri nedeniyle UROREC'Ie tedavi sırasında azalmış ya da spermin hiç olmadığı ejakülasyonun ortaya çıktığı gözlenmiştir (bölüm 4.8'e bakmız). Tedaviye başlanmadan önce, hasta erkek fertilitesini geçici olarak etkileyecek bu etkinin meydana gelebileceğiyle ilgili bilgilendirilmelidir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Ancak, hastalar postüral hipotansiyona bağlı semptomların (baş dönmesi gibi) meydana gelme olasıhğı ile ilgili bilgilendirilmelidir ve UROREC'in kendilerini nasıl etkileyeceğini anlayana kadar araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Dört çift kör kontrollü klinik çalışmada (günde bir defa 8 mg silodosin alan 931 hasta ve plasebo alan 733 hasta ile) ve iki uzun dönem açık etiketli uzatma faz çalışmasında UROREC'in güvenilirliği değerlendirilmiştir. Toplamda en az 6 ay maruz kalan 961 hasta ve bir yıl maruz kalan 384 hasta dahil olmak üzere 1581 hasta günde bir kez 8 mg dozunda UROREC almıştır.
Plasebo kontrollü klinik denemelerde ve uzun süre kullanımı boyunca UROREC ile ilgili en sık rapor edilen advers reaksiyonlar %23 sıklıkla retrograd ejakülasyon ve anejakülasyon (ejakülasyon hacmi azalmış ya da yoktur) gibi ejakülatör bozukluklardı. Bu, erkek fertilitesini geçici olarak etkileyebilir. İlacın kesilmesinden sonra birkaç gün içinde eski haline geri döner (bölüm 4.4'e bakınız).
Aşağıda bütün klinik çalışmalarda rapor edilen advers etkiler MedDRA sistem organ sımfı ve sıklık sıralamalanna göre listelenmiştir.
Advers etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 İla <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Psikiyatrik hastahklar

Yaygın olmayan: Libido azalması

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş Dönmesi Bilinmiyor: Senkop

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Ortostatik hipotansiyon

Solunum, göğüs hastahkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın; Nazal konjestiyon

GflstroİDtestinal hastalıklar

Yaygın: Diyare
Yaygın olmayan: Bulantı, ağız kuruluğu
Üreme sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Retrograd ejakülasyon, anejakülasyon Yaygın olmayan: Sertleşme bozukluğu

Cerrahi ve tıbbi prosedürler

Bilinmiyor: Intraoperatif gevşek iris sendromu
Ortostatik hipotansiyon; Plasebo kontrollü klinik denemelerde ortostatik hipotansiyon insidansı silodosinle % 1.2 ve plaseboyla

%

1 ' dİr. Ortostatik hipotansiyon zaman zaman senkopa neden olabilir (bölüm 4.4' e bakımz).
Intraoperatif gevşek iris sedromu (IFIS): Katarakt ameliyatları boyunca IFIS rapor edilmiştir (bölüm 4.4' e bakınız).

4.9

Doz aşımı ve tedavisi
Silodosin sağlıklı erkek bireylerde 48 mg/gün'e kadar olan dozlarda değerlendirilmiştir. Doz sımrlayıcı advers reaksiyon postüral hipertansiyondur. Eğer ağızdan yeni alınmışsa kusturma veya midenin boşaltılması düşünülebilir. UROREC'in yüksek dozu hipotansiyona neden olabilir, kardiyovasküler destek sağlanmalıdır, Silodosin yüksek oranda (% 96.6) proteine bağlı olduğundan diyalizin büyük bir yarannın olması mümkün değildir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
S.l Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Ürolojikler, alfe - adrenoseptör antagonistleri ATC kodu: G04CA04

Etid mekaoizması:

Silodosin öncelikli olarak insan prostatı, mesane tabanı, mesane boynu, prostatik kapsül ve prostatik üretrada bulunan aiA-adrenoseptörü için çok seçicidir. Bu uja-adrenoseptörlerin blokajı bu dokulardaki düz kaslann gevşemesine neden olur, böylece detrusor düz kas kontraktilitesi etkilenmeden mesane çıkış direnci azalır. Bu da selim prostat hiperplazisi (BPH) ile ilgili olan storaj (iritatif) ve boşaltma (obstüriktif) semptomlarımn (Alt üriner sistem semptomlan) her ikisinin de iyileşmesine sebep olur.
Silodosin öncelikli olarak kardiyovasküler sistemde yer alan ate - adrenoseptörleri için büyük oranda düşük afıniteye sahiptir.

in-vitro

çalışmalarda silodosinin uia: »ib bağlanma oranı (162:1) çok yüksek olarak açıklanmıştır.
Klinik çalışmalar:
Günde 1 kez 4 veya 8 mg UROREC' le yapılan faz II doz bulma, çift kör ve plasebo kontrollü klinik çalışmalarda. Amerikan Üroloji Demeği (AUA) semptom indeks skorunda plasebo (-4.0

±

5.5, n=83) ile karşılaştınIdığında silodosin 8 mg (-6.8 ± 5.8, n=90; p = 0.0018) ve silodosin 4 mg (-5,7 ± 5.5, n=88; p=0.0355) ile büyük iyileşme gözlenmiştir.
Orta - ciddi BPH (Uluslar arası Prostat Semptom Skoru, IPSS, taban değeri >13) semptomlan olan 800' den fazla hasta Amerika' da yapılan faz III plasebo kontrollü klinik denemelerde ve Avrupa' da yapılan bir plasebo ve aktif kontrollü klinik denemede günde bir kere 8 mg UROREC almıştır. Bütün çalışmalarda, 4 haftalık plasebo tedavisiz faz sırasında plascboya yanıt vermeyen hastalar çalışma tedavisini almak için randomize edilmiştir. Silodosinle tedavi edilen hastalarda yapılan bütün çalışmalarda BPH' in storaj (iritatif) ve boşaltma (obstüriktif) semptomlanmn her ikisinde de plaseboyla karşılaştınldığında büyük bir düşüş olmuştur (12 haftalık tedaviden sonra değerlendirilmiştir). Her denemenin ITT popülasyonunda gözlenen verileri aşağıda gösterilmiştir:


Hasta

Sayısı

IPSS Total Skoru

IPSS Iritatif Semptomları

IP8S Obstrûktif Semptomlan

Çalışma

Tedavi kolu

Taban

değeri

Tabandan

değiyim

Plaseboya kar^ı fark

(%95 a)

Tabandan

değişim

Plaseboya karşı Tark (%95 Cl)

Tabandan

değişim

Plaseboya karşı fark

(%95 Cl)

A B.D.-

1
Silodosin
233
22±5
-6 5
-2.8*
-2.3
-0.9*
-4.2
-1.9*
Piasebo
228
21±5
-3,6
(-3,9,-1.7)
-1,4
(-1.4, -0.4)
-2.2
(-2.6,-1.2)

A.BD-

Silodosin
233
2±5
-6.3
-2.9*
-2.4
-1.0*
-3.9
-1.0*

L


Piasebo
229
21±5
-3.4
H A-1,8)
-1.3
(-1.5, -0.6)
-2.1
(-2.5,-l.l)
Avrupa

•

Silodosin
Tamsulosin
Piasebo
371
376
185
19±4
19±4
19±4
-7.0
-6.7
-4,7
-2.3* (-32,-14) -2.0* (-2.9,-1.1)
-2.5
-2.4
-18
-0.7“ (-M,-0.2) -0.6'> (-1.1,-0.2)
-4.5
-4.2
-2.9
-0.7° (-2.2,-1.1) -0.6° (-2.0, -0.8)
*Plaseboya karşı p<0.001; ° Plaseboya karşı p=0.002
Avrupa'da yapılan aktif kontrollü klinik çalışmada, günde bir kere 8 mg alınan silodosin günde bir kere alınan 0,4 mg tamsulosine göre non inferiordur; per - protocol popülasyonlannda tedaviler arasında IPSS Toplam Skor'da ayarlanmış ortalama fark (% 95 Cl) 0.4' tür (- 0.4 ile 1.1 arası). Yanıt verme oram (yani, IPSS total skorunda en az %25Mik bir gelişme) plaseboyla (% 53) karşılaştınldığında silodosin (% 68) ve tamsulosin grubunda (% 65) anlamlı olarak yüksektir.
Bir yıla kadar silodosin alan hastalarda yapılan kontrollü çalışmalann uzun süreli açık etiketli ek fazında, silodosinle 12 haftalık tedaviyle İndüklenen semptom iyileşmesi yaklaşık 1 yıl sürmüştür.
Silodosinle yürütülen bütün klinik çalışmalarda sırt üstü pozisyondaki kan basıncında anlamlı bir düşme gözlenmemiştir.
Günlük 8 mg ve 24 mg silodosinin plaseboyla karşılaştııldığmda EKG aralıkları ve kardiyak repolarizasyonu üstünde istatistiksel olarak büyük etkisi yoktur.

5.2 Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Silodosin ve ana metabolitlerinin farmakokinetiği BPH' lı ya da BPH' sız yetişkin erkek bireylerde günlük 0.1 mg - 48 mg aralığındaki dozlarda tek ve çoklu uygulanmalanndan
Geriyatrik popülasyon » ¦ ^
Silodosine ve ana metabolitlerine maruz kalma, deneklerin yaşı 75'ten fazla olsa bile, yaşla büyük oranda değişmez.
Pediyatrik popülasyon
Silodosin 18 yaşm altmdaki hastalarda değerlendirilmemiştir.
5.3 Klinik öncesi gUvenlilik verileri
Klinik dışı veriler insanlar için, güvenilirlik farmakolojisi, karsinojenik, mutojenik ve teratojenik potansiyelin konvensiyonel çalışmalanna dayanan hiçbir özel tehlike göstermemektedir. Hayvanlardaki etkiler (kemirgenlerde tiroit bezinin etkilenmesi) yalnızca insanlann maruz kalacağı düzeyden yeterince fazla olduğu düşünülen maruziyetlerde gözlenmiştir. Bu maruziyet, klinik kullamma uygun değildir.
Erkek sıçanlarda, insanlarda kullamm için önerilen maksimum dozun yaklaşık iki katı maruziyette, azalmış fertilite gözlenmiştir. Bu gözlenen etki geri dönüşümlüdür.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı Maddelerin Listesi
Prejelatinize nişasta (mısır)
Mannitol (E421)
Magnezyum stearat Sodyum lauril sülfat Jelatin
Titanyum dioksit (E171)
San demir oksit (E 172)
6.2 Geçimsizlikler Geçerli değildir.
6.3 Raf Ömru
30 ay
sonra değerlendirilmiştir. Silodosinin farmakokinetiği bu doz aralığı boyunca doğrusaldır.^ Kararlı durumda plazmadaki ana raetabolite (silodosin glukuronoid (KMD-3213G)), maruziyet ana ilacınkinin yaklaşık üç katıdır. Silodosin ve glukuronidi sırasıyla 3 günlük ve 5 günlük tedavi sonrası kararlı duruma ulaşır.
Emilim;
Oral olarak uygulanan silodosin iyi absorbe edilir ve absorpsiyon doz orantılıdır. Mutlak biyoyararlanım yaklaşık % 32'dir.
Caco-2 hücreleriyle yapılan bir

ın vıtro

çalışma, silodosinin P-glikoprotein için bir substrat olduğunu göstermiştir.
Yiyecekler Cmax'ı yaklaşık % 30 azaltır, tn^^'ı yaklaşık 1 saat yükseltir ve AUC'de küçük bir etkisi vardır.
Hedef yaşta sağlıklı erkek bireylerde (n = 16, ortalama yaş 55±8) 7 gün boyunca, günde 1 defa kahvaltıdan hemen sonra yapılan 8 mg' lık oral uygulama sonrası aşağıdaki farmakokinetik parametreleri elde edilmiştir:
Cnwx 87±5] mg/ml (sd), tmax 2.5 saat (1,0 - 3.0 arasında), AUC 433±286 ng • h/ml, yanlanma ömrü 11 saat (7-17 arasında).
Dağılım:
Silodosin 0.81 l/kg dağılım hacmine sahiptir ve plazma proteinlerine

%

96.6 oranında bağlanır.
Silodosin glukuronidin proteine bağlanma oranı %9rdir.
Biy otran sformasyon:
Silodosin glukuronidasyon (UGT2B7), alkol, aldehit dehidrojenaz ve oksidatif yollarla (başta CYP3A4) geniş çapta metabolizasyona uğrar.

in vitro

aktif halde olduğu gösterilen, plazmadaki ana metabolit olan silodosinin glukuronid konjugatının (KMD-3213G) uzamış bir yanlanma Ömrü vardır (ortalama olarak 24 saat) ve silodosinin plaana konsantrasyonundan ortalama olarak dört kat daha yükseğe erişir.

İn vitro

veriler, silodosinin sitokrom P450 enzim sistemini inhibe etme ya da indükleme potansiyeline sahip olmadığını göstermiştir.
Eliminasyon:
14 _ _
C-etiketli silodosin uygulanmasını takiben, 7 gün sonra radyoaktivitenin geri kazanımı idrarda yaklaşık olarak % 33.5 ve feçeste % 54.9'dur. Silodosinin vücut klerensi yaklaşık 0.28 i/h/kg'dır. Silodosin başlıca metabolitleri halinde atılır, değişmemiş ilaç çok düşük miktarda idrarda bulunur.
Ana ilacın ve glukuronidinin terminal yanlanma ömrü sırasıyla yaklaşık 11 ve 18 saattir.
Doğrusalhk/Doğrusal olmayan durum: » ^
Silodosin ve ana metabolitlerinin faraıakokinetiği, günde 0.1 mg'dan 48 mg'a kadar doz aralığmda tek ya da çoklu uygulamalardan sonra selim prostat hiperplazili olan ya da olmayan yetişkin erkek deneklerde değerlendirilmiştir. Silodosinin farmakokinetiği bu doz aralığında doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer yetmezliği:
Tek dozlu bir çalışmada silodosinin farmakokinetiği dokuz sağlıklı denekle karşlaştınidığında orta derecede böbrek yetmezliği (Child - Pugh skorlan 7-9 arası) olan dokuz hastada değişmemiştir. Kayıtlı hastalann normal biyokimyasal değerleri olduğundan ve normal metabolik fonksiyon gösterdiklerinden bu çalışmanın sonuçlan dikkatle yorumlanmalıdır ve assit ve hepatik ensefalopatiye dayanarak orta derece karaciğer yetmezliğine sahip gibi sımflandınimışlardır.
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda silodosinin farmakokinetiği çalışılmamıştır. Böbrek yetmezliği:
Hafif (n=8) ve orta derece (n=8) böbrek yetmezliği olan bireylerde silodosine (serbest) marıız kalınan bir tek doz çalışmasında, normal böbrek fonksiyonu (n=8) olan bireylere göre, ortalama olarak, Cmax (16 kat) ve AUC (1.7 kat) artışla sonuçlanmıştır. Ciddi böbrek yetmezliği olan bireylerde (n=5) maruz kalmadaki artış Cmax için 2.2 ve AUC için
3.7 kattır. Ana metabolitlere (silodosin glukuronit ve KMD3293) maruz kalma artmıştır. Bir faz III klinik çalışmasında plazma seviyesinin takibi, normal böbrek fonksiyonu (n=155) olan hastalarla karşılaştınidığında, hafif böbrek yetmezliği (n=70) olan hastalarda tedavinin dördüncü haftasından sonra total silodosin seviyesinin değişmediğini göstermiştir. Orta derecede böbrek yetmezliği (n=7) olan hastalarda ortalama total silodosin seviyeleri ikiye katlanmıştır.
Bütün klinik çahşmalara kayıt olan hastalann güvenlik verilerinin incelenmesi, UROREC'Ie tedavi sırasında normal böbrek fonksiyonu (n=^955) olan hastalarla kıyaslandığında (n=487) hafif böbrek yetmezliğinin ek güvenlik riski (örneğin baş dönmesi ve ortostatik hipotansiyonda artış) ortaya çıkarmadığını göstermektedir. Buna bağlı olarak hafif böbrek yetmezhği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir, Orta derecede böbrek yetmezliği (n=35) olan hastalarla yalnızca sınırlı sayıda deney yapıldığından 4 mg'hk düşük bir başlangıç dozu önerilir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda UROREC uygulanması önerilmez.

6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar , \ ^

30 °C' nin altında saklayınız.
İşık ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayımz.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Kapsüller karton paketlerde ambalajlanmış opak PVC/PVDC/Alu Folyo blisterlerde sunulmaktadır.
30 kapsüllük paketler.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıklarm Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklannm Kontrolü Yönetmeliği” ne uygtm olarak imha edilmelidir,

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A. Ş.
Adresi Doğan Araslı Cad. No; 219 34510
Esenyurt / İSTANBUL Tel 0212 620 28 50
Fax 0212 596 20 65

8. RUHSAT NUMARASI

227/3

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi. 01.12.2010 Ruhsat yenileme tarihi.

10. KÜB' ün YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Ürorec 4mg Kapsül

Etken Maddesi: Silodosin

Atc Kodu: G04CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ürorec 4mg Kapsül-KT
 • Ürorec 4mg Kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Urorec 4 Mg 30 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.