Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

PANİZARO 4.5G IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Piperasilin ve Enzim İnhibitörü

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PANİZARO 4.5 g l.V. infiizyon için liyofiiize toz içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler:

Her bir flakon,
Piperasilin sodyum 4.17 g (4 g piperasiline eşdeğer)
Tazobaktam sodyum 0.53 g (500 mg tazobaktama eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Liyofiiize toz içeren flakon
Flakonlar higroskopik, beyaz, liyofiiize steril toz içerir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.L Terapötik endikasyonlar

Yetişkinlerde

PANİZARO, aşağıda belirtilen ve hassas organizmalann saptandığı veya şüphelenildiği sistemik ve/veya lokal bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir:
• Alt solunum yolu enfeksiyonlan:

E. coli, Klebsiella sp., Enterococci sp„ P. aeruginosa, Serratia sp., H. influema, Bacterioides sp.,anerobic cocci,S. aureus.


• İdrar yolu enfeksiyonlan (komplike ve basit);

E. coli, Klebsiella sp., P. aeruginosa, mirabilisenterococciProteus sp.,S. aureus.


• İntra-abdominal enfeksiyonlar;

E. coli, P. aeruginosa, Enterococci sp., Clostridium sp., anerobic cocci, B. fragilisBacterioides sp.


•E. coli, Klebsiella sp., Serratia sp., Acinetobacter sp., Enterobacter sp., P. aeruginosa,Proteus sp., P. mirabilis, B. fragilisBacterioides sp., anerobic cocciEnterococci,S. aureus.


•E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., P. mirabilis, S. pneumonia, Enterococci, P. aeruginosa, Bacterioides sp.anaerobic cocci,

metisiline duyarlı

5. aureus.


• Polimikrobik enfeksiyonlar;

E. coli, Klebsiella sp„ Serratia sp., Acinetobacter sp„ Enterobacter sp., P. aeruginosa, indole-pozitifProteussp., P. mirabilis


• Jinekolojik enfeksiyonlar;

B. fragilisBacterioides sp, anerobic cocci, Neiserria gonorrhoeaeenterococci (S. faecalis)


• Kemik ve eklem enfeksiyonları;

P. aeruginosa, Enterococci, Bacterioides sp.,anerobic cocci,S. aureus.


•S. aureus

dahil polimikrobik enfeksiyonlarda (intra-abdominal, cilt ve cih yapısı, üst ve alt solunum yollan ve jinekolojik enfeksiyonlar) endikedir.
Yukarıda belirtilen endikasyonlann yam sıra, piperasiline duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlar piperasilin içeriğinden dolayı da PANİZARO tedavisine cevap verirler. Bu nedenle, piperasiline duyarlı organizmaların ve PANİZARO'ya duyarlı beta-laktamaz üreten organizmalann sebep olduğu karma enfeksiyonlann tedavisinde diğer bir antibiyotik takviyesine gerek yoktur.
Enfeksiyonlara yol açan organizmaları belirlemek ve PANİZARO'ya duyarlılıklannı tespit etmek için, tedaviden önce uygun kültür ve duyarlılık testleri uygulanmalıdır.

2-12 yaş arası çocuklarda

PANİZARO, rüptür veya abse ile komplike olmuş apandisit, peritonit ve biliyer enfeksiyonlar da dahil olmak üzere intraabdominal enfeksiyonlar ve bir aminoglikozid ile kombine edilerek febril nötropenik enfeksiyonlann tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve sûresi:

Akut enfeksiyonlarda, klinik belirtilerin veya ateşin giderilmesinin ardından PANİZARO ile tedaviye 48 saat daha devam edilmelidir. PANİZARO'nun tedavi süresi yedi ile on gündür. Doktor tarafından önerilmedikçe kullanılmamalıdır.

Uygulama şekli:

PANİZARO yavaş intravenöz enjeksiyon (3-5 dakika) veya infüzyon (20-30 dakika) yoluyla verilmelidir.

Sulandırma Talimatlan:


İntravenöz enjeksiyon:

Her bir PANİZARO 4.5 g flakonu aşağıdaki seyrelticilerin birinin 10 mL'si ile sulandınimalıdır.
Sulandırma için Seyrelticiler: % 0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür, Enjeksiyonluk su.
Her bir flakon, seyrelttikten sonra eriyinceye kadar döndürerek çalkalanmalıdır. Sürekli kanştınidığmda 5-10 dakika içinde rekonstitüsyon oluşmalıdu".

İntravenöz infüzyon:

Her bir PANİZARO 4.5 g flakonu seyrelticilerin birinin 10 mL'si ile sulandınlmalıdır. Sulandmlmış çözelti daha sonra aşağıda verilen intravenöz seyrelticilerin bir tanesi ile istenilen hacme (örn. 50 mL ila 150 mL) seyreltilebilir:
1. % 0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür
2. Enjeksiyonluk su**
3. % 5 Dekstroz
Bu çözücüler dışında herhangi bir çözücü ile seyreltilmemelidir.
**Her bir doz için önerilen maksimum enjeksiyonluk su hacmi 50 mL'dir.
PANiZARO LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİLERİ İLE GEÇİMSİZDİR.
İntravenöz infüzyon için steril transfer iğnesinin bir ucu, liyofılize tozun bulunduğu flakona, diğer ucu ise yııkanda belirtilen seyrelticilerden (50-150 mL) herhangi birinin bulunduğu ambalaja takılarak dilüe edilir ve berraklaşana kadar çalkalamr. Flakona takılı bulunan şişe askısı yardımı ile infüzyon şeklinde uygulanır. En az 30 dakikada uygulanmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği: İntravenöz doz, böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyaliz hastalannda renal fonksiyon bozukluğunun derecesine göre ayarlanmalıdır. Önerilen günlük dozlar aşağıdaki gibidir:
RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞU OLAN YETİŞKİNLER İÇİN İNTRAVENÖZ DOZAJ TABLOSU
Kreatinin Klerensi
Önerilen
(mL/dak.)
PANİZARO

Dozajı

20-80
12 g/l .5 g/gün

bölünmüş dozlarda

4 g/500 mg 8 saatte bir
<20
8 g/l g/gün

bölünmüş dozlarda

4 g/500 mg 12 saatte bir
PANİZARO'nun hemodiyaliz hastalan için maksimum günlük dozu 8 g/l.O g'dır. Aynca, hemodiyaliz piperasilinin % 30-50'sini 4 saat içinde uzaklaştıracağından her bir diyaliz periyodundan sonra 2 g/250 mg PANİZARO takviye dozu uygulanmalıdır. Böbrek bozukluğu ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması için PANİZARO serum düzeylerinin ölçülmesi de yardımcı olacaktır.
Böbrek yetmezliği olan 2 ila 12 yaş arası çocuklara aşağıda belirtilen doz ayarlaması önerilir.
BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN 2 İLA 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN DOZ
AYARLAMASI
Önerilen

PANİZARO DozajıKreatinin Klerensi

(mL/dak.)

_

>40

Ayarlama gerekmez90 mg/kg 8 saatte bir (13.5 g/gün'ü aşmayacak

şekilde)

_

90 mg/kg 12 saatte bir (9 g/gim'ü aşmayacak

şekilde)

_

20-39
<20

Kilosu 50 kg'dan az olan hemodiyaliz hastası çocuklar için önerilen doz 8 saatte bir 45 mg/kg'dır.
Bu tablo ortalama değerleri vermektedir. Her hasta toksisite belirtileri için yakmdan takip edilmeli ve ilacm doz ve sıklığı buna göre ayarlanmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir. Pediyatrik popülasyon: 2 yaşm altındaki çocuklarda PANİZARO, yeterli veriler elde edilene dek önerilmemelidir.
Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrek fonksiyonlarına sahip çocuklar için genel dozaj her 8 saatte bir 4.5 g PANİZARO'dur. Toplam günlük doz, enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her altı veya sekiz saatte bir 2.25 g ila 4.5 g PANİZARO uygulanabilir.
İntraabdominal enfeksiyonu bulunan 2-12 yaş arası pediyatrik hastalar; Böbrek fonksiyonu normal, ağırlığı 40 kg'a kadar çocuklarda önerilen doz 8 saatte bir 112.5 mg/kg'dır. Böbrek fonksiyonu normal ağırlığı 40 kg üzeri çocuklara erişkin dozu uygulanır. Klinik belirtileri ve bulguların giderilmesinin ardından doz uygulamasına en az 48 saat devam edilmesi, ampirik tedavi sonrası antibiyogram sonuçlanna göre hastanın klinik durumu ve antibiyotiklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ilacın kullamimasmm uygun olması durumunda tedavinin en az beş gün, en çok 14 gün sürdürülmesi önerilmektedir.
Pediyatrik Febril Nötropeni: Febril nötropenili hastalarda bir aminoglikozid ile kombine edilerek kullanılır. Böbrek fonksiyonu normal ve ağırlığı 50 kg'dan az olan çocuklar için doz, 6 saatte bir uygulanmak üzere kg başına 80 mg piperasilin/10 mg tazobaktam olarak ayarlanmalı ve uygun dozda bir aminoglikozid ile kombine edilerek verilmelidir.
Ağırlığı 50 kg'dan fazla olan çocuklar için, uygım dozda bir aminoglikozid ile kombine edilerek, yetişkinler için geçerli dozaj önerilerine uyulmalıdır.
Geriyatrik popülasyon: PANİZARO, böbrek yetmezliği vakaları dışmda, yetişkinlerle aym doz seviyelerinde uygulanabilir.
Diğer:
PANİZARO'nun Aminoglikozidlerle birlikte kullanımı
Beta laktam antibiyotikleri ile aminoglikozidlerin

in vitro

inaktivasyonundan dolayı, piperasilin/tazobaktam ve aminoglikozidler ayn uygulamada tavsiye edilir. Aminoglikozidler ile biriikte tedavi önerildiğinde piperasilin/tazobaktam ve aminoglikozidler ayn seyreltilmeli ve rekonstitüe edilmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

PANİZARO kullanımı, beta-laktamlar (penisilinler ve sefalosporinler dahil) ya da beta-laktamaz inhibitörlerinin herhangi birine karşı aleıjik reaksiyonları olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyanlan ve önlemleri

Penisilinlerle tedavi gören hastalarda, ciddi ve zaman zaman öldürücü anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlann multipl aleıjenlere hassasiyeti olan hastalarda ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.
Geçmişinde penisilin aleıjisi hikayesi olan bazı hastalarda, sefalosporin tedavisi ile ciddi aşın duyarlılık reaksiyonlannın görüldüğü bildirilmiştir. PANİZARO ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, sefalosporinler ve diğer aleıjenlere karşı daha önceki aşın duyarlılık reaksiyonlan dikkatle araştınimalıdır. PANİZARO dahil penisilinler ile tedavide ciddi ve bazen fatal hipersensitivite (anaflaktik/anaflaktoid [şok dahil]) reaksiyonlan rapor edilmiştir. PANİZARO tedavisi süresince aleıjik bir reaksiyon meydana gelirse, antibiyotik kesilmelidir. Ciddi anafılaktik reaksiyonlar adrenalin ile acil tedavi gerektirebilir. Aynca oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil havayollanna müdahale gerektiği şekilde uygulanmalıdır. Antibiyotik tarafından indüklenen psödomembranöz kolit, hayati tehlike yaratabilen şiddetli, inatçı diyareyle açığa çıkabilir. Psödomembranöz kolit semptomlan, antibakteriyel tedavi esnasında ya da sonrasında başlayabilir.
PANİZARO, penisilin grubu antibiyotiklerin düşük toksisite özelliklerine sahiptir, fakat yine de uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematolojik de dahil organ-sistem fonksiyonlanmn düzenli değerlendirilmesi önerilir. Özellikle uzun süreli tedavi sırasında lökopeni ve nötropeni oluşabilir. Bu nedenle periyodik hematolojik incelemeler yapıhnalıdır.
Beta-laktam antibiyotikleri kullanan bazı hastalarda kanama vakalan görülmüştür. Bu reaksiyonlar bazı durumlarda pıhtılaşma zamam, platelet agregasyonu ve protrombin zamanı gibi koagülasyon testlerinin bozulmasına bağlı olmakta ve böbrek yetmezliği bulunan hastalarda daha çok görülmektedir. Kanama vakalan antibiyotik tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkarsa, antibiyotiğe devam edilmemeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, süperenfeksiyona sebep olabilen dirençli organizmalann özellikle uzun süreli tedavide ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda, uygun önlemler alınmalıdu-.
Diğer penisilinlerle yapılan tedavilerde olduğu gibi, özellikle böbrek fonksiyonlan bozulmuş olan hastalarda yüksek dozlann uygulanması halinde, konvülsiyonlar şeklinde nörolojik ataklar görülebilir.
Bu ürün, piperasilinin beher gramında 2.00 mmol (46 mg) sodyum içerdiği için, hastamn toplam sodyum alimini artırabilir. Düşük potasyum rezervleri olan hastalarda düzenli elektrolit tespitleri yapılmalı ve potansiyel olarak düşük potasyum rezervleri olan hastalar ile sitotoksik tedavi gören ya da diüretik kullanan hastalarda hipokalemi olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır.
Karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gözlenebilir,
Gonore tedavisinde kısa süreli ve yüksek dozlarda kullamlan antibiyotikler, inkübe sifilis semptomlarım maskeleyebilir veya geciktirebilir. Dolayısıyla, tedavi öncesinde, gonore hastalannda aym zamanda sifilis de araştınimalıdır. Şüpheli herhangi bir primer lezyon görülen hastalardan, karanlık alan incelemesi için parçalar alınmalı ve en az 4 ay süreyle serolojik testler yapılmalıdır,
PANİZARO, aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında, bazı

Pseudomonas aeruginaso

bakteri kültürlerine karşı sinerji gösterir. Kombine tedavi, özellikle bağışıklık sistem bozukluğu olan hastalarda başarılı olmuştur. Her iki ilaç, eksiksiz tedavi edici dozlarda kullanılmalıdır. Kültür ve duyarlılık test sonuçlanmn alınmasından sonra antimikrobiyal tedavi yeniden düzenlenmelidir. Nötropenik hastalarda, PANİZARO bir aminoglikozid ilavesiyle bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir. Nötropenik hastalann tedavisinde PANtZARO ve aminoglikozid'in tam terapötik dozlan kullanılmalıdır.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri
Diğer penisilinlerde olduğu gibi probenesid ve PANiZARO'nun beraber kullamiması piperasilin ve tazobaktam için daha uzun bir yanlanma ömrü ve daha düşük renal klerens meydana getirir, bununla beraber, her iki ilacın plazma doruk konsantrasyonları etki görmez.
PANİZARO ve vankomisin arasında herhangi bir etkileşim bulunmamıştır.
Piperasilin'in, vecuronium ile eşzamanlı kullanıldığında vecuronium'un nöromüsküler blokajımn uzamasında rol oynadığı düşünülmektedir. Benzer etki mekanizmalarma bağlı olarak, nondepolarizan herhangi bir kas gevşeticisinin oluşturduğu nöromüsküler blokajın, piperasilin varlığında uzaması beklenebilir,
Heparin, oral antikoagülanlar ve kanın koagülasyon sistemini ve/veya trombosit fonksiyonunu etkileyebilen diğer ilaçlarla eşzamanlı tedavi süresince koagülasyon parametreleri daha sık test edilmeli ve düzenli oleırak izlenmelidir.
Piperasilin, metotreksatın itrahmı azaltabilir; bu nedenle, ilaç toksisitesini önlemek için hastalann serum metotreksat düzeyleri izlenmelidir.
Uyumluluğu bilinmediğinden PANİZARO diğer ilaçlarla şınnga veya infiizyon şişesi içinde kanştınimamalıdır. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar.
Kimyasal instabiliteden dolayı PANİZARO, tek başma sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullamimamalıdır.
PANİZARO kan ürünlerine veya albümin hidrolizatlanna ilave edilmez.
İlaç-Laboratuvar Test Etkileşimleri: Diğer penisilinlerle olduğu gibi, PANİZARO kullammı, bakır-redüksiyon metodu kullamlan idrarda glukoz incelemesinde, hatalı-pozitif reaksiyon meydana getirebilir. Enzimatik glukoz oksidaza dayalı glukoz testlerinin kullamiması önerilir. Piperasilin/tazobaktam ile tedavi edilen hastalarda Bio-Rad Laboratuvarlanmn Platelia Aspergillus EIA (enzim-immunoassay) testinin kullanılmasıyla, hastalarda Aspergillus infeksiyonu bulunmaksızın, pozitif test sonuçlan rapor edilmiştir. Non-Aspergillus polisakkaridler ve polifuranozlar ile Bio-Rad Laboratuarlanmn Platelia Aspergillus EIA testleri
arasında çapraz reaksiyonlar rapor edilmiştir. Bundan dolayı piperasilin/tazobaktam alan hastalarda pozitif test sonuçlan dikkatlice yorumlanmalı ve diğer teşhis yöntemleri ile doğrulanmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonel/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğımu göstermemektedir (bkz. Bölüm 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Oral yoldan alman doğum kontrol ilaçlan ile etkileşimi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi:

PANİZARO'nun gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Piperasilin ve tazobaktam plasentaya geçer. Gebe kadınlarda yalmzca terapötik yaran hasta ve fetüse olan riskten daha fazla ise kullamimalıdır.

Laktasyon dönemi:

Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda, yalmzca terapötik yaran hasta ve bebeğe olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/FertiIite:

Sıçanlarda üreme çalışmalan piperasilin, tazobaktam veya piperasilin/tazobaktamdan dolayı üretkenliğin bozulduğuna dair bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araba ve diğer makine çeşitlerini kullanma yeteneği üzerine etkisi bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir: Çok yaygm (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygm olmayan: Candida türlerinin neden olduğu süperenfeksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan; Lökopeni, nötropeni, trombositopeni
Seyrek: Anemi, kanama belirtileri (purpura, epistaksi, kanama süresinin uzaması dahil), eozinofıli, hemolitik anemi
Çok seyrek: Agranülositoz, Coombs direkt testi pozitif, pansitopeni, kısmı tromboplastin zamanının uzaması, protrombin zamammn uzaması, trombositoz

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık reaksiyonu Seyrek: Anafılaktik/anafılaktoid reaksiyon (şok dahil)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok seyrek: Kanda albümin azalması, kan glukozunun düşmesi, kandaki toplam proteinin azalması, hipokalemi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı, uykusuzluk

Vasküler hastahklan

Yaygın olmayan: Düşük tansiyon, flebit, tromboflebit Seyrek: Sıcak basması

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: İshal, bulantı, kusma
Yaygın olmayan: Kabızlık, hazımsızlık, sanlık, stomatit Seyrek: Karın ağınsı, psödomembranöz kolit

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan: Alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış
Seyrek: Bilirübinde artış, kandaki alkalin fosfatazda artış, gammaglutamiltransferazda artış,
hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü
Yaygın olmayan: Prürit, ürtiker
Seyrek: Büllü dermatit, eritem mültiform
Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Kanda kreatinin artışı Seyrek: Interstisyel nefrit, böbrek bozukluğu Çok seyrek: Kan üre azotunda artış

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan; Ateş, enjeksiyon yerinde reaksiyon Seyrek: Sertlik
Piperasilin/tazobaktam tedavisi, kistik fıbrozlu hastalarda ateş ve döküntü insidansımn artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Bilinen özel bir antidot yoktur. Ürün pazara verildikten sonra, PANİZARO ile ilgili doz aşırm olayları bildirilmiştir. Bulantı, kusma ve ishal gibi yaşanan bu olaylann çoğımluğu, alışılmış önerilen dozlarla da bildirilmiştir. Önerilenden daha yüksek dozlar intravenöz yolla verilirse, hastalar nöromusküler eksitabilite ya da konvülsiyon (özellikle de böbrek yetmezliğinin varlığında) yaşayabilirler.
Hastanın klinik sunumuna uygım olarak semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Acil bir durumda piperasilinde olduğu gibi tüm gerekli medikal önlemler endikedir.
Serumdaki aşın piperasilin ya da tazobaktam konsantrasyonlan hemodiyalizle azaltılabilir.
Motör eksitabilite veya konvülsiyon durumunda, antikonvülsif ajanlar (örn., diazepam veya barbitüratlar) endike olabilir.
Şiddetli, anaflaktik reaksiyonlar durumunda, genel önlemler başlatılmalıdır.
Şiddetli, sürekli diyare durumunda, antibiyotik etkili psödomembranöz kolit olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, bu gibi vakalarda PANİZARO derhal kesilmeli ve uygun bir terapi başlatılmalıdır (örn., oral teiokoplanin veya oral vankomisin). Peristalsizmi inhibe eden ilaçlar kontrendikedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Beta-laktamaz inhibitörleri içeren penisilin kombinasyonlan ATC kodu: J01CR05

Etki mekanizması:


Birçok gram-pozitif ve gram-negatif aerobik ve anaerobik bakterilere karşı aktif, geniş spektrumlu, yan-sentetik penisilin olan piperasilin, septum ve hücre duvan sentezini inhibe ederek bakterisid aktivite gösterir. Bir triazolilmetil penisilanik asit sülfon olan tazobaktam, birçok beta laktamazm, özellikle penisilinlere ve üçüncü kuşak da dahil sefalosporinlere karşı genellikle dirence neden olan plazmid enzimlerin kuvvetli inhibitörüdür. PANİZARO formülasyonunda tazobaktamm varlığı, normal olarak piperasiline ve diğer beta-laktam antibiyotiklerine dirençli ve beta-laktamaz üreten birçok bakterileri de içine alacak şekilde piperasilinin antibiyotik spektrumunu genişletip güçlendirir. Dolayısıyla, PANİZARO geniş spektrumlu bir antibiyotik ve bir beta-laktamaz inhibitörünün özelliklerini bir araya getirir. PANİZARO, piperasiline duyarlı mikroorganizmalann yanı sıra beta-laktamaz üreten piperasiline dirençli mikroorganizmalara karşı da son derece etkilidir.
Gram-negatif bakteriler:

E. coli, Klebsiella(K. oxytoca, K. pneumoniaeProteus(P. vulgaris, P. mirabilisSalmonellaShigellaNeisseria gonorrhea, N. meningitidis, MoraxellacatarrhalisHaemophilus(H. influenzaeH. parinfluenzaeYersiniaEnterobacter{E. cloacae, E. aerogenesCitrobacterfreundii, C. diversusProvidenciaMorganella morganii, Serratia(S. marcescens, S. liguifaciensPseudomonas aeruginosaPseudomonas{P. cepaciaKanthamonas maltophilia, AcinetobacterProvidencia rettgeri'mİn vitroPseudomonas aeruginosa'ydi

karşı sineıjistik aktivite gözlenmektedir.
Gram-pozitif bakteriler:

Streptococci (S. pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, S. viridans.Enterococci (E. faecalis, E. faecium), Staphylococcus aureusaureusS. epidermidisS. epidermis

hariç) beta laktamaz üreten ve beta laktamaz üretmeyen suşlan.
Anaerobik bakteriler:

Bacteroides{B. melaninogenicusBacteroides fragilis(E. fragilis, B. vulgatus, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. uniformis, B. asaccharolyticusPeptostreptococcusFusobacteriumEubacteriumClostridiadifficile, C. perfringensVeillonellaActinomyces

suşlan gibi beta laktamaz üreten ve beta laktamaz üretmeyen anaeroblar.

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel Özellikler:

Emilim;


En yaygın uygulama yolu, i.v. bolus enjeksiyondur. Bununla beraber, intramüsküler uygulandığında da etken maddeler iyi absorbe edilir. İntramüsküler enjeksiyonu takiben piperasilin ve tazobaktamın ortalama mutlak biyoyararlanımlan sırasıyla % 71 ve % 84'tür.

Dağılım;


Protein Bağlanması; Piperasilin ve tazobaktam bağlanması yaklaşık % 30'dur ve terapötik konsantrasyon limitleri üzerinde belirgin olarak sabittir. Tazobaktam ve piperasilinin bağlaımıası diğer bir bileşiğin varlığından etkilenmez.
Serebrospinal sıvıya geçiş; Sağlıklı gönüllülerde, 30 dakikalık 5 g/0.625 g PANİZARO infüzyonımun başlangıcından 2 saat sonra, serebrospinal sıvıdaki konsantrasyonlan, plazma değerierinin % 2 ila 3'ü idi.
Doruk plazma konsantrasyonlanna, i.m. enjeksiyondan sonra 40 ile 50 dakikada, i.v. infiizyonu takiben ise derhal ulaşılır. Sağlıklı yetişkinlerde, tek veya çoklu dozlan takiben, PANİZARO kombinasyonunun plazma eliminasyon yanlanma ömrü 0.7 ile 1.2 saat arasında değişir. Bu yanlanma ömürleri tek başına doz veya infiizyon süresinden etkilenmezler. Nötro-penik hastalarda, bir 4.5 g PANİZARO enjeksiyonundan sonra piperasilinin plazma doruk konsantrasyonu 277 mg/L, tazobaktammki ise 34 mg/L'ye ulaşır. Plazma konsantrasyon zaman eğrileri altında kalan alanlar (AUC) 278 mg/L.h ve 41 m^.h idi.
PANİZARO ortalama doku konsantrasyonu plazmada % 50 ila 100 oramndadır.
PANİZARO konsantrasyonlan barsak mukozası, safra kesesi, safra, akciğer ve kemik gibi doku ve vücut sıvılanna geniş ölçüde dağılır.

Bivotransformasvop;


Piperasilin mikrobiyolojik olarak aktif desetil metabolitine metabolize olur. Tazobaktamm tek majör metaboliti inaktiftir.

Eliminasvon;


Piperasilin, öncelikle böbreklerden, idrarda dozun % 68'i hiç değişmemiş ilaç halinde atılır. Safrada % 2'ye varan oranlarda piperasilin dozu saptanmıştır. Piperasilin atılımı, tazobaktamla birlikte alınmasından etkilenmez.
Tazobaktam, öncelikle böbreklerden, idrarda dozun % 80'i değişmemiş ilaç ve kalan doz da metabolit olarak atılır. Her bir bileşiğin büyüklüğü, böbrek yoluyla atılımın glomerular fıltrasyon ve net aktif tübüler sekresyon ile gerçekleştiğini düşündürür. Tazobaktamm idrarla atılımı, tahminen renal tübüler sekresyon kompetisyonuna bağlı olarak piperasilin varlığında azalmaktadır.

Do6rusallık/Do&rusal olmayan durum;


PANİZARO doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Böbrek Fonksivon Bozukluğunda:

PANİZARO yanlanma ömrü, azalan kreatinin klerensi ile artmaktadır. Piperasilin ve tazobaktam için normal böbrek fonksiyonuna sahip hastalarla karşılaştırıldığında, 20 mL/dk'nm altında kreatinin klerensinde bu artış sırasıyla iki ve dört katıdır.
Piperasilin/tazobaktam dozlarının % 31 ila % 39'u ile birlikte tazobaktam metaboliti şeklinde vücuttan uzaklaştınlan tazobaktamm % 5 oranındaki dozu, hemodiyalizle uzaklaştırılır. Piperasilin dozunun % 5'i ve tazobaktam dozımun % 12,5'u peritoneal diyaliz ile diyalizata geçerken, tazobaktam dozu % 18'e kadar olan bir oranda tazobaktam metabolite şeklinde vücuttan uzaklaştırılır.

Karaci&er fonksivon bozukluğunda:

Piperasilin ve tazobaktam yanlanma ömürleri karaciğer bozukluğu olan hastalarda yükselmektedir. Bununla beraber, karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri Karsinojenisite

Karsinojenisite çalışmalan piperasilin, tazobaktam veya kombinasyonlan için yürütülmemiştir.

Mutajenisite

Piperasilin/tazobaktam mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Piperasilin /tazobaktam A sentezi tarifesiz DNA (UDS) testinde negatiftir. Piperasilin/tazobaktam memeli nokta mutasyonu (Çin hamster yımıurtalık hücresi HPRT) testinde negatiftir. Piperasilin/tazobaktam bir memeli hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir,

tn vivo,

piperasilin/tazobaktam sıçanlarda İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.
Piperasilin mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Piperasiline maruz kalan bakterilerde (Rec miktan) DNA haşan yoktur. Piperasilin UDS testinde negatiftir. Bir memeli nokta mutasyonu (fare lenfoma hücreleri) testinde, piperasilin pozitiftir. Piperasilin bir hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir.

İn vivo,

piperasilin farelerde İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.
Tazobaktam mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Tazobaktam UDS testinde negatiftir. Tazobaktam memeli nokta mutasyonu (Çin hamster yumurtalık hücresi HPRT) testinde negatiftir. Diğer bir memeli nokta mutasyonu (fare lenfoma hücreleri) testinde, tazobaktam pozitiftir. Tazobaktam bir hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir. Bir

in vitroin vivo,

tazobaktam sıçanlarda İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.

Üretkenliğin Bozulması

Sıçanlarda üreme çalışmaları piperasilin, tazobaktam veya piperasilin/tazobaktamdan dolayı üretkenliğin bozulduğuna dair bir kamt ortaya çıkarmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Yardımcı madde içermez.

6.2. Geçimsizlikler

Uyumluluğu bilinmediğinden piperasilin/tazobaktam diğer ilaçlarla şırınga veya infuzyon şişesi içinde kanştmlmamalıdır. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar. PANiZARO'nun aminoglikozidlerle

in vitro

karışımı aminoglikozidin önemli inaktivasyonuyla sonuçlanabilir.
Kimyasal instabiliteden dolayı PANİZARO, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.
PANİZARO kan ürünlerine veya albumin hidrolizatlanna ilave edilmez.
PANİZARO LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİLERİ İLE GEÇİMSİZDİR.

63. Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.
Kullamma hazır çözeltiler, buzdolabında (2-8°C) 48 saat, oda sıcaklığında 24 saat dayamklı kalırlar, Seyrehilmiş çözeltiler buzdolabında (2-8°C), i.v. torba veya şırıngalar içinde saklandıklannda 48 saat dayanıklı kalır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Liyofılize Toz:

Steril liyofılize PANİZARO tozunu içeren flakonlar 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdırlar.

Çözeltiler:

Çözeltiler, talimat doğrultusunda sulandınidıklannda buzdolabında (2-8°C) 48 saat, oda sıcaklığında 24 saat dayamklı kalırlar. Seyrehilmiş çözeltiler buzdolabında (2-8°C), i.v. torba veya şırıngalar içinde saklandıklannda 48 saat dayamklı kalır. Kullanılmayan çözelti atılmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Uygun şekilde ambalajlanan flakonlar, hasta kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda ambalajlamr. Enjeksiyon Viali Şeffaf, Tip I, 50 mL, lastik Tıpa ve Flip-off kapak (kırmızı).

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullamimamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklanmn Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli-İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

238/63

9. RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi;23.12.2011 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

PANİZARO 4.5G IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

Etken Maddesi: Piperasilin Sodyum

Atc Kodu: J01CR05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.