Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

PANİZARO 2.25G IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Piperasilin ve Enzim İnhibitörü

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
PANtZARO 2.25 g İ.V. infiizyon için liyofılize toz içeren flakon
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler:
Her bir flakon,
Piperasilin sodyum 2.08 g (2 g piperasiline eşdeğer)
Tazobaktam sodyum 0.27 g (250 mg tazobaktama eşdeğer)
Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için 6.1 'e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORMU
Liyofılize toz içeren flakon
Flakonlar higroskopik, beyaz, liyofllize steril toz içerir.

4. KLINIK ÖZELLIKLER

4.L Terapötik endikasyonlar Yetişkinlerde
PANİZARO, aşağıda belirtilen ve hassas organizmalarm saptandığı veya şüphelenildiği sistemik ve/veya lokal bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir:
• Alt solunum yolu enfeksiyonlan:

E. coli, Klebsiella sp., Enterococci sp., P. aeruginosa, Serratia sp., H. influenza, Bacterioides sp.,anerobic cocci,S. aureus.


• İdrar yolu enfeksiyonlan (komplike ve basit);

E. coli, Klebsiella sp., P. aeruginosa, mirabilisenterococciProteus sp.,S. aureus.


• intra-abdominal enfeksiyonlar;

E. coli, P. aeruginosa, Enterococci sp., Clostridium sp., anerobic cocci, B. fragilisBacterioides sp.


• Cilt ve cilt yapısı enfeksiyonlan;

E. coli, Klebsiella sp., Serratia sp., Acinetobacter sp., Enterobacter sp., P. aeruginosa,Proteus sp., P. mirabilis, B. fragilisBacterioides sp., anerobic cocciEnterococci,S. aureus.


•E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., P. mirabilis, S. pneumonia, Enterococci, P. aeruginosa, Bacterioides sp.anaerobic cocci,

metisiline duyarlı

5. aureus.


• Polimikrobik enfeksiyonlar;

E. coli, Klebsiella sp., Serratia sp., Acinetobacter sp., Enterobacter sp., P. aeruginosa, indole-pozitif Proteus sp, P. mirabilis


• Jinekolojik enfeksiyonlar;

B. fragilisBacterioides sp., anerobic cocci, Neiserria gonorrhoeaeenterococci (S. faecalis)


•P. aeruginosa, Enterococci, Bacterioides sp.,anerobic cocci,S. aureus.


•S. aureus

dahil polimikrobik enfeksiyonlarda (intra-abdominal, cilt ve cih yapısı, üst ve alt solunum yollan ve jinekolojik enfeksiyonlar) endikedir.
Yukarıda belirtilen endikasyonlann yanı sıra, piperasiline duyarlı organizmalann neden olduğu enfeksiyonlar piperasilin içeriğinden dolayı da PANİZARO tedavisine cevap verirler. Bu nedenle, piperasiline duyarlı organizmalann ve PANİZARO'ya duyarlı beta-laktamaz üreten organizmalann sebep olduğu karma enfeksiyonların tedavisinde diğer bir antibiyotik takviyesine gerek yoktur.
Enfeksiyonlara yol açan organizmalan belirlemek ve PANİZARO'ya duyarlılıklannı tespit etmek için, tedaviden önce uygun kültür ve duyarlılık testleri uygulanmalıdır.

2-12 yaş arası çocuklarda

PANİZARO, rüptür veya abse ile komplike olmuş apandisit, peritonit ve biliyer enfeksiyonlar da dahil olmak üzere intraabdominal enfeksiyonlar ve bir aminoglikozid ile kombine edilerek febril nötropenik enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Akut enfeksiyonlarda, klinik belirtilerin veya ateşin giderilmesinin ardından PANİZARO ile tedaviye 48 saat daha devam edilmelidir. PANİZARO'nun tedavi süresi yedi ile on gündür. Doktor tarafından önerilmedikçe kullamimamalıdır.

Uygulama şekli:

PANİZARO yavaş intravenöz enjeksiyon (3-5 dakika) veya infüzyon (20-30 dakika) yoluyla verilmelidir.

Sulandırma Talimatları:


İntravenöz enjeksiyon:

Her bir PANİZARO 2.25 g flakonu aşağıdaki seyrelticilerin birinin 10 mL'si ile sulandınimalıdır.
Sulandırma için Seyrelticiler: % 0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür, Enjeksiyonluk su.
Her bir flakon, seyrelttikten sonra eriyinceye kadar döndürerek çalkalanmalıdır. Sürekli kanştırıldığmda 5-10 dakika içinde rekonstitüsyon oluşmalıdır.

İntravenöz infüzyon:

Her bir PANİZARO 2.25 g flakonu seyrelticilerin birinin 10 mL'si ile sulandınlmalıdır. Sulandınimış çözelti daha sonra aşağıda verilen intravenöz seyrelticilerin bir tanesi ile istenilen hacme (örn. 50 mL ila 150 mL) seyreltilebilir:
1. % 0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür

2.

Enjeksiyonluk su**
3. % 5 Dekstroz
Bu çözücüler dışında herhangi bir çözücü ile seyreltilmemelidir.
**Her bir doz için önerilen maksimum enjeksiyonluk su hacmi 50 mL'dir.
PANİZARO LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİLERİ İLE GEÇİMSİZDİR.
İntravenöz infüzyon için steril transfer iğnesinin bir ucu, liyofılize tozun bulunduğu flakona, diğer ucu ise yukanda belirtilen seyrelticilerden (50-150 mL) herhangi birinin bulunduğu ambalaja takılarak dilüe edilir ve berraklaşana kadar çalkalanır. Flakona takılı bulunan şişe askısı yardımı ile infüzyon şeklinde uygulamr. En az 30 dakikada uygulanmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği: İntravenöz doz, böbrek yetmezliği olan hastalarda veya hemodiyaliz hastalannda renal fonksiyon bozukluğunun derecesine göre ayarlanmalıdır. Önerilen günlük dozlar aşağıdaki gibidir:
RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞU OLAN YETİŞKİNLER İÇİN İNTRAVENÖZ DOZAJ TABLOSU
Kreatinin Klerensi
Önerilen
(mL/dak.)
PANİZARO Dozajı
20-80
12 g/l.5 g/gün

bölünmüş dozlarda

4 g/500 mg 8 saatte bir
<20
8 g/l g/gün

bölünmüş dozlarda

4 g/500 mg 12 saatte bir
PANİZARO'nun hemodiyaliz hastalan için maksimum günlük dozu 8 g/l.O g'dır. Aynca, hemodiyaliz piperasilinin % 30-50'sini 4 saat içinde uzaklaştıracağından her bir diyaliz periyodundan sonra 2 g/250 mg PANİZARO takviye dozu uygulanmalıdır. Böbrek bozukluğu ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması için PANİZARO serum düzeylerinin ölçülmesi de yardımcı olacaktır.
Böbrek yetmezliği olan 2 ila 12 yaş arası çocuklara aşağıda belirtilen doz ayarlaması önerilir.
BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN 2 İLA 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN DOZ
AYARLAMASI
önerilen

PANİZARO DozajıKreatinin Klerensi

(mL/dak.)

_

>40

Ayarlama gerekmez90 mg/kg 8 saatte bir (13.5 g/gün'ü aşmayacak

şekilde)

__

90 mg/kg 12 saatte bir (9 g/gün'ü aşmayacak

şekilde)

_

20-39
<20

Kilosu 50 kg'dan az olan hemodiyaliz hastası çocuklar için önerilen doz 8 saatte bir 45 mg/kg'dır.
Bu tablo ortalama değerleri vermektedir. Her hasta toksisite belirtileri için yakmdan takip edilmeli ve ilacm doz ve sıklığı buna göre ayarlanmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir. Pediyatrik popülasyon: 2 yaşın altındaki çocuklarda PANİZARO, yeterli veriler elde edilene dek önerilmemelidir.
Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrek fonksiyonlarma sahip çocuklar için genel dozaj her 8 saatte bir 4.5 g PANİZARO'dur. Toplam günlük doz, enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her altı veya sekiz saatte bir 2.25 g ila 4.5 g PANİZARO uygulanabilir.
İntraabdominal enfeksiyonu bulunan 2-12 yaş arası pediyatrik hastalar: Böbrek fonksiyonu normal, ağırlığı 40 kg'a kadar çocuklarda önerilen doz 8 saatte bir 112.5 mg/kg'dır. Böbrek fonksiyonu normal ağırlığı 40 kg üzeri çocuklara erişkin dozu uygulamr. Klinik belirtileri ve bulguların giderilmesinin ardından doz uygulamasına en az 48 saat devam edilmesi, ampirik tedavi sonrası antibiyogram sonuçlanna göre hastanın klinik durumu ve antibiyotiklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ilacın kullanılmasımn uygtm olması durumunda tedavinin en az beş gün, en çok 14 gün sürdürülmesi önerilmektedir.
Pediyatrik Febril Nötropeni: Febril nötropenili hastalarda bir aminoglikozid ile kombine edilerek kullamlır. Böbrek fonksiyonu normal ve ağırlığı 50 kg'dan az olan çocuklar için doz, 6 saatte bir uygulanmak üzere kg başına 80 mg piperasilin/10 mg tazobaktam olarak ayarlanmalı ve uygun dozda bir aminoglikozid ile kombine edilerek verilmelidir.
Ağırlığı 50 kg'dan fazla olan çocuklar için, uygun dozda bir aminoglikozid ile kombine edilerek, yetişkinler için geçerli dozaj önerilerine uyulmalıdır.
Geriyatrik popülasyon: PANİZARO, böbrek yetmezliği vakaları dışında, yetişkinlerle aynı doz seviyelerinde uygulanabilir.
Diğer:
PANİZARO'nun Aminoglikozidlerle birlikte kullanımı
Beta laktam antibiyotikleri ile aminoglikozidlerin

in vitro

inaktivasyonundan dolayı, piperasilin/tazobaktam ve aminoglikozidler ayn uygulamada tavsiye edilir. Aminoglikozidler ile birlikte tedavi önerildiğinde piperasilin/tazobaktam ve aminoglikozidler ayn seyreltilmeli ve rekonstitüe edilmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

PANİZARO kullanımı, beta-laktamlar (penisilinler ve sefalosporinler dahil) ya da beta-laktamaz inhibitörlerinin herhangi birine karşı aleıjik reaksiyonları olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri

Penisilinlerle tedavi gören hastalarda, ciddi ve zaman zaman öldürücü anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlann multipl alerjenlere hassasiyeti olan hastalarda ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.
Geçmişinde penisilin aleıjisi hikayesi olan bazı hastalarda, sefalosporin tedavisi ile ciddi aşın duyarlılık reaksiyonlanmn görüldüğü bildirilmiştir. PANİZARO ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, sefalosporinler ve diğer aleıjenlere karşı daha önceki aşın duyarlılık reaksiyonlan dikkatle araştınimalıdır. PANİZARO dahil penisilinler ile tedavide ciddi ve bazen fatal hipersensitivite (anaflaktik/anaflaktoid [şok dahil]) reaksiyonlan rapor edilmiştir. PANİZARO tedavisi süresince aleıjik bir reaksiyon meydana gelirse, antibiyotik kesilmelidir. Ciddi anafılaktik reaksiyonlar adrenalin ile acil tedavi gerektirebilir. Aynca oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil havayollanna müdahale gerektiği şekilde uygulanmalıdır. Antibiyotik tarafından indüklenen psödomembranöz kolit, hayati tehlike yaratabilen şiddetli, inatçı diyareyle açığa çıkabilir. Psödomembranöz kolit semptomları, antibakteriyel tedavi esnasında ya da sonrasında başlayabilir.
PANİZARO, penisilin grubu antibiyotiklerin düşük toksisite özelliklerine sahiptir, fakat yine de uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematolojik de dahil organ-sistem fonksiyonlanmn düzenli değerlendirilmesi önerilir. Özellikle uzun süreli tedavi sırasında lökopeni ve nötropeni oluşabilir. Bu nedenle periyodik hematolojik incelemeler yapılmalıdır.
Beta-laktam antibiyotikleri kullanan bazı hastalarda kanama vakalan görülmüştür. Bu reaksiyonlar bazı durumlarda pıhtılaşma zamam, platelet agregasyonu ve protrombin zamam gibi koagülasyon testlerinin bozulmasına bağlı olmakta ve böbrek yetmezliği bulunan hastalarda daha çok görülmektedir. Kanama vakalan antibiyotik tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkarsa, antibiyotiğe devam edilmemeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, süperenfeksiyona sebep olabilen dirençli organizmalann özellikle uzun süreli tedavide ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda, uygun önlemler alınmalıdır.
Diğer penisilinlerle yapılan tedavilerde olduğu gibi, özellikle böbrek fonksiyonlan bozulmuş olan hastalarda yüksek dozlann uygulanması halinde, konvülsiyonlar şeklinde nörolojik ataklar görülebilir.
Bu ürün, piperasilinin beher gramında 2.00 mmol (46 mg) sodyum içerdiği için, hastanın toplam sodyum alimim artırabilir. Düşük potasyum rezervleri olan hastalarda düzenli elektrolit tespitleri yapılmalı ve potansiyel olarak düşük potasyıım rezervleri olan hastalar ile sitotoksik tedavi gören ya da diüretik kullanan hastalarda hipokalemi olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır.
Karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gözlenebilir.
Gonore tedavisinde kısa süreli ve yüksek dozlarda kullanılan antibiyotikler, inkübe sifilis semptomlanm maskeleyebilir veya geciktirebilir. Dolayısıyla, tedavi öncesinde, gonore hastalarında aynı zamanda sifilis de araştırılmalıdır. Şüpheli herhangi bir primer lezyon görülen hastalardan, karanlık alan incelemesi için parçalar alınmalı ve en az 4 ay süreyle serolojik testler yapılmalıdır.
PANİZARO, aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında, bazı

Pseudomonas aeruginaso

bakteri kültürlerine karşı sinerji gösterir. Kombine tedavi, özellikle bağışıklık sistem bozukluğu olan hastalarda başanlı olmuştur. Her iki ilaç, eksiksiz tedavi edici dozlarda kullanılmalıdır. Kültür ve duyarlılık test sonuçlarının alınmasından sonra antimikrobiyal tedavi yeniden düzenlenmelidir. Nötropenik hastalarda, PANİZARO bir aminoglikozid ilavesiyle bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir. Nötropenik hastaların tedavisinde PANİZARO ve aminoglikozid'in tam terapötik dozları kullanılmalıdır.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri
Diğer penisilinlerde olduğu gibi probenesid ve PANİZARO'nun beraber kullanılması piperasilin ve tazobaktam için daha uzun bir yanlanma ömrü ve daha düşük renal klerens meydana getirir, bununla beraber, her iki ilacın plazma doruk konsantrasyonları etki görmez.
PANİZARO ve vankomisin arasında herhangi bir etkileşim bulunmamıştır.
Piperasilin'in, vecuronium ile eşzamanlı kullanıldığında vecuronium'un nöromüsküler blokajının uzamasında rol oynadığı düşünülmektedir. Benzer etki mekanizmalanna bağlı olarak, nondepolarizan herhangi bir kas gevşeticisinin oluşturduğu nöromüsküler blokajın, piperasilin varlığında uzaması beklenebilir.
Heparin, oral antikoagülanlar ve kamn koagülasyon sistemini ve/veya trombosit fonksiyonunu etkileyebilen diğer ilaçlarla eşzamanlı tedavi süresince koagülasyon parametreleri daha sık test edilmeli ve düzenli olarak izlenmelidir.
Piperasilin, metotreksatın itrahım azaltabilir; bu nedenle, ilaç toksisitesini önlemek için hastaların serum metotreksat düzeyleri izlenmelidir.
Uyumluluğu bilinmediğinden PANİZARO diğer ilaçlarla şınnga veya infuzyon şişesi içinde karıştırılmamalıdır. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar.
Kimyasal instabiliteden dolayı PANİZARO, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.
PANİZARO kan ürünlerine veya albümin hidrolizatlanna ilave edilmez.
İlaç-Laboratuvar Test Etkileşimleri: Diğer penisilinlerle olduğu gibi, PANİZARO kullanımı, bakır-redüksiyon metodu kullanılan idrarda glukoz incelemesinde, hatalı-pozitif reaksiyon meydana getirebilir. Enzimatik glukoz oksidaza dayalı glukoz testlerinin kullanılması önerilir. Piperasilin/tazobaktam ile tedavi edilen hastalarda Bio-Rad Laboratuvarlanmn Platelia Aspergillus EIA (enzim-immunoassay) testinin kullamimasıyla, hastalarda Aspergillus infeksiyonu bulunmaksızın, pozitif test sonuçlan rapor edilmiştir. Non-Aspergillus polisakkaridler ve polifuranozlar ile Bio-Rad Laboratuarlarının Platelia Aspergillus ELA testleri
arasında çapraz reaksiyonlar rapor edilmiştir. Bundan dolayı piperasilin/tazobaktam alan hastalarda pozitif test sonuçları dikkatlice yorumlanmah ve diğer teşhis yöntemleri ile doğrulanmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonel/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. Bölüm 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Oral yoldan alman doğum kontrol ilaçlan ile etkileşimi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi:

PANİZARO'nun gebelikte kullammı ile ilgili yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Piperasilin ve tazobaktam plasentaya geçer. Gebe kadınlarda yalmzca terapötik yaran hasta ve fetüse olan riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi:

Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda, yalmzca terapötik yaran hasta ve bebeğe olan riskten daha fazla ise kullamimalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite:

Sıçanlarda üreme çalışmalan piperasilin, tazobaktam veya piperasilin/tazobaktamdan dolayı üretkenliğin bozulduğuna dair bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araba ve diğer makine çeşitlerini kullanma yeteneği üzerine etkisi bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir; Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Candida türlerinin neden olduğu süperenfeksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Lökopeni, nötropeni, trombositopeni
Seyrek; Anemi, kanama belirtileri (purpura, epistaksi, kanama süresinin uzaması dahil), eozinofili, hemolitik anemi
Çok seyrek: Agranülositoz, Coombs direkt testi pozitif, pansitopeni, kısmı tromboplastin zamanının uzaması, protrombin zamanımn uzaması, trombositoz

Bağışıklık sistemi hastalıktan

Yaygın olmayan: Aşın duyarlılık reaksiyonu Seyrek: Anafılaktik/anafilaktoid reaksiyon (şok dahil)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok seyrek: Kanda albümin azalması, kan glukozunun düşmesi, kandaki toplam proteinin azalması, hipokalemi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı, uykusuzluk

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan: Düşük tansiyon, flebit, tromboflebit Seyrek: Sıcak basması

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: İshal, bulantı, kusma
Yaygın olmayan: Kabızlık, hazımsızlık, sanlık, stomatit Seyrek: Kann ağınsı, psödomembranöz kolit

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan: Alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış
Seyrek: Bilirübinde artış, kandaki alkalin fosfatazda artış, gammaglutamiltransferazda artış,
hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü
Yaygın olmayan: Prürit, ürtiker
Seyrek: Büllü dermatit, eritem mültiform
Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Kanda kreatinin artışı Seyrek: İnterstisyel nefrit, böbrek bozukluğu Çok seyrek: Kan üre azotunda artış

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Ateş, enjeksiyon yerinde reaksiyon Seyrek; Sertlik
Piperasilin/tazobaktam tedavisi, kistik fıbrozlu hastalarda ateş ve döküntü insidansmın artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Bilinen özel bir antidot yoktur. Ürün pazara verildikten sonra, PANİZARO ile ilgili doz aşımı olayları bildirilmiştir. Bulantı, kusma ve ishal gibi yaşanan bu olaylann çoğunluğu, alışılmış önerilen dozlarla da bildirilmiştir. Önerilenden daha yüksek dozlar intravenöz yolla verilirse, hastalar nöromusküler eksitabilite ya da konvülsiyon (özellikle de böbrek yetmezliğinin varlığında) yaşayabilirler.
Hastamn klinik sımumuna uygun olarak semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Acil bir durumda piperasilinde olduğu gibi tüm gerekli medikal önlemler endikedir.
Serumdaki aşın piperasilin ya da tazobaktam konsantrasyonları hemodiyalizle azaltılabilir.
Motör eksitabilite veya konvülsiyon durumunda, antikonvülsif ajanlar (örn., diazepam veya barbitüratlar) endike olabilir.
Şiddetli, anaflaktik reaksiyonlar durumunda, genel önlemler başlatılmalıdır.
Şiddetli, sürekli diyare durumunda, antibiyotik etkili psödomembranöz kolit olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, bu gibi vakalarda PANİZARO derhal kesilmeli ve uygun bir terapi başlatılmalıdır (örn., oral teiokoplanin veya oral vankomisin). Peristalsizmi inhibe eden ilaçlar kontrendikedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.L Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Beta-laktamaz inhibitörleri içeren penisilin kombinasyonlan ATC kodu: J01CR05

Etki mekanizması:


Birçok gram-pozitif ve gram-negatif aerobik ve anaerobik bakterilere karşı aktif, geniş spektrumlu, yan-sentetik penisilin olan piperasilin, septum ve hücre duvan sentezini inhibe ederek bakterisid aktivite gösterir. Bir triazolilmetil penisilanik asit sülfon olan tazobaktam, birçok beta laktamazın, özellikle penisilinlere ve üçüncü kuşak da dahil sefalosporinlere karşı genellikle dirence neden olan plazmid enzimlerin kuvvetli inhibitörüdür. PANİZARO formülasyonunda tazobaktamın varlığı, normal olarak piperasiline ve diğer beta-laktam antibiyotiklerine dirençli ve beta-laktamaz üreten birçok bakterileri de içine alacak şekilde piperasilinin antibiyotik spektrumunu genişletip güçlendirir. Dolayısıyla, PANİZARO geniş spektrumlu bir antibiyotik ve bir beta-laktamaz inhibitörünün özelliklerini bir araya getirir. PANİZARO, piperasiline duyarlı mikroorganizmalann yam sıra beta-laktamaz üreten piperasiline dirençli mikroorganizmalara karşı da son derece etkilidir.
Gram-negatif bakteriler:

E. coli, Klebsiella(K. oxytoca, K. pneumoniaeProteus(P. vulgaris, P. mirabilisSalmonellaShigellaNeisseria gonorrhea, N. meningitidis, MoraxellacatarrhalisHaemophilusinfluenzaeH. parinjluenzaeYersiniaEnterobacter{E. cloacae, E. aerogenesCitrobacterjreundii, C. diversusProvidenciaMorganella morganii, Serratia(S. marcescens, S. liqmfaciensPseudomonas aeruginosaPseudomonas{P. cepaciaXanthamoms maltophilia, AcinetobacterProvidencia rettgerV'ınİn vitroPseudomonas aeruginosa'ya

karşı sineıj istik aktivite gözlenmektedir.
Gram-pozitif bakteriler:

Streptococci (S. pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, S. viridans.Enterococci (E. faecalis, E. faecium), Staphylococcus aureusS. aureusS. epidermidisS. epidermis

hariç) beta laktamaz üreten ve beta laktamaz üretmeyen suşlan.
Anaerobik bakteriler:

Bacteroides(B. melaninogenicusBacteroides fragilis(B. fragilis, B. vulgatus, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. uniformis, B. asaccharolyticusPeptostreptococcusFusobacteriumEubacteriumClostridiadifficile, C. perfringensVeillonellaActinomyces

suşlan gibi beta laktamaz üreten ve beta laktamaz üretmeyen anaeroblar.
5.2. Farmakokinetik özellikler Genel Özellikler:

Emilim;


En yaygın uygulama yolu, i.v. bolus enjeksiyondur. Bununla beraber, intramüsküler uygulandığında da etken maddeler iyi absorbe edilir. İntramüsküler enjeksiyonu takiben piperasilin ve tazobaktamın ortalama mutlak biyoyararlanımlan sırasıyla % 71 ve % 84'tür.

DaSılım:


Protein Bağlanması; Piperasilin ve tazobaktam bağlanması yaklaşık % 30'dur ve terapötik konsantrasyon limitleri üzerinde belirgin olarak sabittir. Tazobaktam ve piperasilinin bağlanması diğer bir bileşiğin varlığından etkilenmez.
Serebrospinal sıvıya geçiş; Sağlıklı gönüllülerde, 30 dakikalık 5 g/0.625 g PANİZARO infiizyonunun başlangıcından 2 saat sonra, serebrospinal sıvıdaki konsantrasyonlan, plazma değerierinin % 2 ila 3'ü idi.
Doruk plazma konsantrasyonlanna, i.m. enjeksiyondan sonra 40 ile 50 dakikada, i.v. infuzyonu takiben ise derhal ulaşılır. Sağlıklı yetişkinlerde, tek veya çoklu dozlan takiben, PANİZARO kombinasyonunun plazma eliminasyon yanlanma ömrü 0.7 ile 1.2 saat arasında değişir. Bu yanlanma ömürleri tek başına doz veya infüzyon süresinden etkilenmezler. Nötro-penik hastalarda, bir 4.5 g PANİZARO enjeksiyonundan sonra piperasilinin plazma doruk konsantrasyonu 277 mg/L, tazobaktamınki ise 34 mg/L'ye ulaşır. Plazma konsantrasyon zaman eğrileri altında kalan alanlar (AUC) 278 mg/L.h ve 41 mg/L.h idi.
PANİZARO ortalama doku konsantrasyonu plazmada % 50 ila 100 oranmdadır.
PANİZARO konsantrasyonlan barsak mukozası, safra kesesi, safra, akciğer ve kemik gibi doku ve vücut sıvılanna geniş ölçüde dağılır.

Bivotransformasvon;


Piperasilin mikrobiyolojik olarak aktif desetil metabolitine metabolize olur. Tazobaktamın tek majör metaboliti inaktiftir.

Eliminasvon;


Piperasilin, öncelikle böbreklerden, idrarda dozun % 68'i hiç değişmemiş ilaç halinde atılır. Safrada % 2'ye varan oranlarda piperasilin dozu saptanmıştır. Piperasilin atılımı, tazobaktamla birlikte alınmasından etkilenmez.
Tazobaktam, öncelikle böbreklerden, idrarda dozun % 80'i değişmemiş ilaç ve kalan doz da metabolit olarak atılır. Her bir bileşiğin büyüklüğü, böbrek yoluyla atılımın glomerular fıltrasyon ve net aktif tübüler sekresyon ile gerçekleştiğini düşündürür. Tazobaktamın idrarla atılımı, tahminen renal tübüler sekresyon kompetisyonuna bağlı olarak piperasilin varlığında azalmaktadır.

DoSrusallık/DoSrusal olmayan durum;


PANİZARO doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda:

PANİZARO yanlanma ömrü, azalan kreatinin klerensi ile artmaktadır. Piperasilin ve tazobaktam için normal böbrek fonksiyonuna sahip hastalarla karşılaştınidığında, 20 mL/dk'nın altında kreatinin klerensinde bu artış sırasıyla iki ve dört katıdır.
Piperasilin/tazobaktam dozlanmn % 31 ila % 39'u ile birlikte tazobaktam metaboliti şeklinde vücuttan uzaklaştınlan tazobaktamın % 5 oranındaki dozu, hemodiyalizle uzaklaştınlır. Piperasilin dozunun % 5'i ve tazobaktam dozunun % 12,5'u peritoneal diyaliz ile diyalizata geçerken, tazobaktam dozu % 18'e kadar olan bir oranda tazobaktam metabolite şeklinde vücuttan uzaklaştınlır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğunda:

Piperasilin ve tazobaktam yanlanma ömürleri karaciğer bozukluğu olan hastalarda yükselmektedir. Bununla beraber, karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri Karsinojenisite

Karsinojenisite çalışmalan piperasilin, tazobaktam veya kombinasyonlan için yürütülmemiştir.

Mutajenisite

Piperasilin/tazobaktam mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Piperasilin /tazobaktam A sentezi tarifesiz DNA (UDS) testinde negatiftir. Piperasilin/tazobaktam memeli nokta mutasyonu (Çin hamster yumurtalık hücresi HPRT) testinde negatiftir. Piperasilin/tazobaktam bir memeli hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir.

İn vivo,

piperasilin/tazobaktam sıçanlarda İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.
Piperasilin mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Piperasiline maruz kalan bakterilerde (Rec miktan) DNA haşan yoktur. Piperasilin UDS testinde negatiftir. Bir memeli nokta mutasyonu (fare lenfoma hücreleri) testinde, piperasilin pozitiftir. Piperasilin bir hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir.

In vivo,

piperasilin farelerde İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.
Tazobaktam mikrobiyal mutajenisite testlerinde negatiftir. Tazobaktam UDS testinde negatiftir. Tazobaktam memeli nokta mutasyonu (Çin hamster yumurtalık hücresi HPRT) testinde negatiftir. Diğer bir memeli nokta mutasyonu (fare lenfoma hücreleri) testinde, tazobaktam pozitiftir. Tazobaktam bir hücre (BALB/c-3T3) transformasyon testinde negatiftir. Bir

in vitroİn vivo,

tazobaktam sıçanlarda İ.V. doz kromozomal sapmaya neden olmaz.

Üretkenliğin Bozulması

Sıçanlarda üreme çalışmaları piperasilin, tazobaktam veya piperasilin/tazobaktamdan dolayı üretkenliğin bozulduğuna dair bir kanıt ortaya çıkarmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.L Yardımcı maddelerin listesi

Yardımcı madde içermez.

6.2. Geçimsizlikler

Uyumluluğu bilinmediğinden piperasilin/tazobaktam diğer ilaçlarla şırınga veya infiizyon şişesi içinde kanştınimamalıdır. PANİZARO başka bir antibiyotik ile beraber alındığında ilaçlar ayn ayn uygulanmalıdırlar. PANİZARO'nun aminoglikozidlerle

in vitro

kanşımı aminoglikozidin önemli inaktivasyonuyla sonuçlanabilir.
Kimyasal instabiliteden dolayı PANİZARO, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır.
PANİZARO kan ürünlerine veya albumin hidrolizatlanna ilave edilmez.
PANİZARO LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİLERİ İLE GEÇİMSİZDİR.

6.3. Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.
Kullamma hazır çözeltiler, buzdolabında (2-8°C) 48 saat, oda sıcaklığında 24 saat dayanıklı kalırlar. Seyreltilmiş çözeltiler buzdolabında (2-8°C), i.v. torba veya şınngalar içinde saklandıklannda 48 saat dayanıklı kalır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Liyofilize Toz:

Steril liyofılize PANİZARO tozunu içeren flakonlar 25°C'nin altındaki oda sıcaldığmda saklanmalıdırlar.

Çözeltiler:

Çözeltiler, talimat doğrultusunda sulandınidıklannda buzdolabında (2-8°C) 48 saat, oda sıcaklığında 24 saat dayanıklı kalırlar. Seyreltihniş çözeltiler buzdolabmda (2-8°C), i.v. torba veya şınngalar içinde saklandıklarında 48 saat dayamklı kalır. Kullamimayan çözelti atılmalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
Uygun şekilde ambalajlanan flakonlar, hasta kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda ambalajlanır. Enjeksiyon Viali Şeffaf, Tip I, 50 mL, lastik Tıpa ve Flip-off kapak (yeşil).
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklanmn Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli-İSTANBUL
8. RUHSAT NUMARASI
238/64
9. RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: 23.12.2011
Ruhsat yenileme tarihi:
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

PANİZARO 2.25G IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

Etken Maddesi: Piperasilin Sodyum

Atc Kodu: J01CR05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.