Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pradose 0,25 mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADOSE 0.250 mg Tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
Her bir tablet;
0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer, 0.250 mg (S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-6-propilamino-benzotiyazol dihidroklorür monohidrat (pramipeksol dihidroklorür monohidrat) içerir.
Yardımcı maddeler:
Mannitol 76,25 mg
Yardımcı maddelerin tam bir listesi için, bölüm 6.1'e bakımz.
3. FARMASÖTİK FORM
Tablet
Her iki yüzünde de çentik çizgisi bulunan, beyaz ilâ kınk beyaz renkte, kaplanmamış, oval tablettir. Çentiğin amacı tableti iki eşit doza bölmektir.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
PRADOSE idiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullamlabilir.
PRADOSE idiyopatik huzursuz bacak sendromunun semptomatik tedavisinde endikedir.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

(Tüm doz bilgileri, tuz formundaki pramipeksol üzerindendir).


Erişkinler

Parkinson hastalığı


Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak (3 x) uygulanır.

Başlangıç tedavisi:


Dozaj, aşağıda gösterildiği gibi, günde 0.375 mg'lık bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artmhnalı ve doz artışlan, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır.
Hastalarda tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki
alınıncaya değin titre edilmelidir.

PRADOSE Doz Artırma Şeması

Toplam günlük doz (mg)


HaftaTablet (mg)0.375

3x0.125

3 X 0.25

3x0.5

0.75
1.50

PRADOSE Tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir. Böylece yukandaki şemada yer alan 0.125 mg'lık doz, 0.250 mg'lık bir tablet ortadan ikiye bölünerek alınabilir.
Eğer dozun daha da yükseltilmesi gerekli olursa, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 4.5 mg'dır.

İdame tedavisi:


Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Yürütülen temel klinik araştırmalardaki doz artınmı sırasında, hastalığm gerek erken gerekse ileri dönemlerinde, etkinlik günde 1.5 mg'lık doza başlamidığmda gözlenmiştir. Bu gözlem, bazı hastalar için günde 1.5 mg'dan yüksek dozların ek terapötik yararlar sağlayabileceğini dışlamamaktadır. Bu durum özellikle, hastalığı ileri düzeyde olan ve levodopa tedavisinm azaltıhnası amaçlanan kişiler için geçerlidir.

Tedavinin sonlandıniması:


Dopamineıjik tedavinin aniden kesihnesi nöroleptik malign sendrom gelişimine yol açabilir.
PRADOSE tablet, günlük doz 0.75 mg'a düşünceye kadar günde 0.75 mg, daha sonrasında ise günde 0.375 mg azaltılarak, basamak tarzında sonlandınlmahdır.

Es-zamanlı levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj:


Eş-zamanlı levodopa tedavisi almakta olan hastalarda, PRADOSE ile gerek doz artmmı gerekse idame tedavisi sırasında, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Bu doz azaltımı, aşın dopamineıjik uyandan kaçınmak amacıyla gerekli olabilir.

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna almabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlanna bağımlıdır. Tedavi başlatılırken aşağıdaki doz şeması önerilir:
Kreatinin klerensi 50 mL/dk'nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun ya da doz uygulama sıklığmın azaltılması gerekli değildir.
Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük PRADOSE Tablet dozu, iki bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0.125 mg ile başlanmalıdu- (0.25 mg/gün). Günlük maksimum 2.25 mg pramipeksol dozu aşılmamalıdır.
Kreatinin klerensi 20 mL/dk'mn altmdaki hastalarda günlük PRADOSE Tablet dozu, günde tek doz şeklinde uygulanmalı ve günde 0.125 mg ile başlanmalıdır. Günlük maksimum 1.5 mg pramipeksol dozu aşılmamalıdu-.
İdame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonlan azalır ise, günlük PRADOSE Tablet dozu, kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır; örn., eğer kreatinin klerensi %30 azalır ise, günlük PRADOSE dozu da %30 oranmda azaltılır. Günlük dozlar, eğer kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında ise günde iki bölünmüş doz halinde ve eğer kreatinin klerensi 20 mL/dk'nın altmda ise, günde tek doz olarak verilir.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olduğu düşünülmemektedir. Pediyatrik popülasyon:
PRADOSE'un çocuklar ve 18 yaşına kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.
Geriyatrik popülasyon:
PRADOSE'un eliminasyon yan ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

Huzursuz bacak sendromu

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
Önerilen PRADOSE Tablet başlangıç dozu, günde bir kez, gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg'dır. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artmlarak, günde maksimımı 0.75 mg'a kadar çıkılabilir (aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).
PRADOSE Doz Artırma Şeması
Titrasyon
Günde bir kez, gece
aşaması
dozu (mg)
1
0.125

2*


0.25
3*
0.50
4*
0.75
¦Gerek duyulursa
PRADOSE Tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir.

Tedavinin sonlandıniması:


PRADOSE, doz basamak tarzında azaltılmaksızın sonlandınlabilir. Yirmi altı haftalık plasebo kontrollü bir klinik araştırmada, pramipeksol aniden kesildikten sonra, hastalann %10'unda (135 hastadan 14'ü) HBS semptomlannın yeniden belirdiği (rebound; başlangıç dönemine kıyasla semptom şiddetinin ağırlaşması) gözlenmiştir. Bu etkinin tüm doz düzeyleri arasında benzer olduğu bulunmuştur.

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler aç ya da tok kanna alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

PRADOSE'ım eliminasyonu böbrek fonksiyonlanna bağımlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klerensi 20 mL/dk'nın üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir. PRADOSE'un böbrek yetmezliği olan huzursuz bacak sendromlu hastalardaki kullammı üzerinde çalışma bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

PRADOSE'un çocuklar ve 18 yaşına kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

PRADOSE'un eliminasyon yan ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

4.3 Kontrendikasyonlar

PRADOSE pramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılık halinde kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri

Böbrek yetmezliği olan bir hastaya PRADOSE reçete edilirken, Pozoloji ve uygulama şekli bölümünde açıklandığı doğrultuda bir doz azaltımı önerilir.
Halusinasyonlar ve konfiizyon, Parkinsonlu hastalarda dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. PRADOSE, hastalıklan ileri düzeyde olan Parkinsonlulara levodopa ile kombine halde verildiğinde, hastalıklan erken dönemdeki Parkinsonlularda monoterapi şeklinde uygulamaya göre, halusinasyonlar daha sık ohnuştur. Huzursuz bacak sendromu için ruhsatlandırmaya yönelik klinik geliştirme programında, bir olguda halusinasyonlar bildirilmiştir. Hastalar, halusinasyonlann (çoğunlukla görsel) oluşabileceği konusunda uyanbnalıdır.
Hastalar, halusinasyonlann oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanma becerilerini olumsuz yönden etkileyebileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.
Hastalar ve hastalann bakım ve tedavisiyle ilgilenen kişiler, dopamineıjik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, çok aşın yemek yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynama gibi anormal davranışlann bildirildiği gerçeğinin farkmda olmalıdırlar (impuls kontrol bozukluklan ve kompulsif davranış semptomlannı yansıtan). Dozun azaltılması ya da basamaklı şekilde azaltılarak sonlandıniması gündeme getirilmelidir.
Albino sıçanlar üzerindeki 2 yıllık karsinojenisite çalışmasında, retinada patolojik değişimler (fotoreseptör hücrelerinin dejenerasyonu ve kaybı) gözlenmiştir. Albino fareler, pigmente sıçanlar, maymunlar ve mini-domuzlarda yapılan retina değerlendirmelerinde, benzeri değişimler açığa çıkanlamadı. Bu etkinin insanlardaki potansiyel önemi belirlenmemiştir, ancak omurgalılarda evrensel olarak var olan bir mekanizmada (yani disk kayması) bozulma olasılığı nedeniyle, göz ardı edilemez.

Düzenli aralıklarla oftalmoloiik izleme vapılması önerilmektedir. Görme anormalliklerininortava çıkması durumunda oftalmolojik izleme vapılmalıdır.


Şiddetli kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli olunmalıdır. Dopamineıjik tedavi ile genel olarak ilişkili postüral hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavinin başlangıcında kan basıncının izlenmesi önerilir.
Hastalar, günlük aktiviteleri yerine getirirken somnolans ve uyuyakalma olasılığı dahil olmak üzere, PRADOSE ile ilişkili potansiyel sedatif etkiler konusunda uyanimalıdır. Somnolansın sık karşılaşılan bir istenmeyen olay olması ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi potansiyeli nedeniyle hastalar, PRADOSE kullanımı üzerinde, bu ilacın kendi mental ve/veya motor performanslannı olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya değin, araba kullanmamalı ya da kompleks makinalan çahştırmamalıdırlar. Hastalara tedavi sırasında herhangi bir zaman, günlük yaşam aktiviteleri esnasında (örn. konuşma, yemek yeme vb.) somnolans ya da uyuyakalma episodlannda artış olduğunda, araba kullanmamaları, tehlike potansiyeli taşıyan aktivitelerde bulunmamalan ve doktorlarına başvurmaları gerektiği tavsiye edilmelidir.
Epidemiyolojik çalışmalarda Parkinsonlu hastaların, melanoma gelişmesi yönüyle genel popülasyona oranla daha yüksek bir risk taşıdıkları gösterilmiştir (2 ile yaklaşık 6 kat daha yüksek). Gözlenen bu risk artışının Parkinson hastalığına mı, yoksa örneğin bu hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar gibi başka faktörlere mi bağlı olduğu açık değildir.
Yukanda bildirilen nedenlerden dolayı hastalar ve sağlık hizmetlilerinin, pramipeksol ya da diğer dopamineıjik ilaçlann kullanımında, melanomaya yönelik gözlemde bulunmalan önerilmektedir.

Parkinson hastalığı


Dopamineıjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir.

Huzursuz bacak sendromunda artış


Literatürdeki raporlar, huzursuz bacak sendromunda dopamineıjik ilaçlarla tedavinin, hastalığın artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir.
Hastalığın artması ifadesiyle, semptomlann akşamlan daha erken bir zamanda başlaması (hatta öğleden sonra), semptomlarda artış ve semptomlann diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yayılması belirtilmektedir.
Hastalıkta artış olayı, kontrollü bir klinik araştırmada, 26 hafta boyımca özel olarak incelenmiştir. Artışa kadar geçen sürenin Kaplan-Meier analizinde, pramipeksol (N = 152) ile plasebo (N = 149) gruplan arasında anlamlı bir farklılık gösterilmemiştir.
Mannitol içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.
4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve insanlarda düşük boyutlarda bir biyotransformasyon görülür. Bu nedenle plazma proteinlerine bağlanma ya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile etkileşim olasılığı yoktur.
Simetidin gibi bazik (katyonik) ilaçlann böbreklerden aktif tübüler sekresyonunu inhibe eden ya da bizzat kendileri aktif renal tübüler sekresyon ile elimine olan ilaçlar, PRADOSE ile etkileşebilirler ve iki ilaçtan birisinin veya her ikisinin klerensinde azalmaya yol açabilirler. Bu türlü ilaçlar (amantadin dahil) ile birlikte tedavi durumunda, diskineziler, ajitasyon ya da halusinasyonlar gibi aşın dopamin stimülasyonu bulgulanna dikkat edilmelidir. Bu türlü durumlar oluştuğunda dozun azaltılması gereklidir.
Selegilin ya da levodopa, pramipeksolün farmakokinetiğini etkilemezler. Levodopanm emilim derecesi veya eliminasyonu, pramipeksol tarafından değiştirilmez.
Antikolineıjikler ve amantadin ile olan etkileşimleri incelenmemiştir. Antikolineıjikler esas olarak hepatik metabolizma yoluyla elimine edildiği için, pramipeksol ile farmakokinetik ilaç etkileşimleri pek olası değildir. Amantadin ile, böbreklerden aym sistem içinde ekskrete olmalan dolayısıyla, etkileşim olasılığı vardır.
Parkinsonlu hastalarda PRADOSE dozu artınlırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçlann dozlannın sabit tutulması önerilmektedir.
Aditif etki olasılığı nedeniyle, hastalarm PRADOSE ile birlikte başka sedasyon yapıcı ilaçlar ya da alkol alması durumunda ve plazma pramipeksol düzeylerini yükselten ilaçlann (örn. simetidin) birlikte alınması halinde, dikkatli olunması önerilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Özel bir veri bulunmamaktadır.
Pediyatrik popülasyon:
Özel bir veri bulunmamaktadır.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye: Gebelik kategorisi C'dir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon): Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.
Gebelik dönemi: İnsanlarda gebelik ve laktasyon üzerindeki etkileri araştmlmamıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik etki göstermemiş, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir.
PRADOSE gebelikte yalnızca potansiyel yararlan, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.
Laktasyon dönemi: PRADOSE'un kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde
çalışılmamıştır.Sıçanlarda ilacın sütteki konsantrasyonu, plazmadakinden daha yüksektir.
İnsanlarda PRADOSE tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon inhibisyonu beklenmektedir. Sonuç olarak, emzirme sırasında PRADOSE kullamimamalıdır.
Üreme yeteneği/Fertilite: İnsan fertilitesi üzerinde çalışma yapılmamıştır. Hayvan çalışmalarında erkek fertilitesine yönelik, doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler gösterilmemiştir.
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Hastalar, halusinasyonlann oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanma becerilerini olumsuz yönden etkileyebileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.
Hastalar, günlük aktiviteleri yerine getirirken somnolans ve uyuyakalma olasılığı dahil olmak üzere, PRADOSE ile ilişkili potansiyel sedatif etkiler konusunda uyanlmalıdır. Somnolansm sık karşılaşılan bir istenmeyen olay olması ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi potansiyeli nedeniyle hastalar, PRADOSE kullanımı üzerinde, bu ilacın kendi mental ve/veya motor performanslannı olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini ölçebilecek kadar deneyim sahibi oluncaya değin, araba kullanmamalı ya da kompleks makineleri çalıştırmamalıdırlar. Hastalara tedavi sırasında herhangi bir zaman, günlük yaşam aktiviteleri esnasında (örn. konuşma, yemek yeme vb.) somnolans ya da uyuyakalma episodlannda artış olduğunda, araba kullanmamaları, tehlike potansiyeli taşıyan aktivitelerde bulunmamaları ve doktorlanna başvurmaları gerektiği tavsiye edilmelidir.
4.8 İstenmeyen etkiler
PRADOSE kullammı esnasında, aşağıda endikasyonlara göre verilen yan etkiler bildirilmiştir.
Klinik çalışmalann toplu analizinde tedavi ile ilişkili olan istenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmistir: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100 ); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Parkinson hastalığı endikasvonu:


Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan : Pnömoni

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın : Anormal davranışlar (impuls kontrol bozukluklan ve kompulsiyon
semptomlannı yansıtan)*, anormal rüyalar, konfiizyon, halusinasyonlar, uykusuzluk,
Yaygın olmayan : Çok aşın yemek yeme*, kompulsif alışveriş*, delüzyon, hiperfaji',
hiperseksüalite*, libido bozukluklan, paranoya, patolojik kumar oynama* ,huzursuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın : Baş dönmesi, diskinezi, somnolans
Yaygın : Baş ağnsı
Yaygın olmayan : Amnezi, hiperkinezi, ani uyku çökmesi^, senkop

Göz hastalıkları

Yaygın : Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme
bozukluklan

Vasküler hastalıklar

Yaygın : Hipotansiyon^

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastahklar

Yaygın olmayan : Dispne, hıçkınk

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın : Bulantı
Yaygın : Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıklan

Yaygın olmayan : Aşın duyarlılık^, kaşıntı, döküntü^

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın : Bitkinlik, periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın ; İştahta azalma dahil kilo kaybı
Yaygın olmayan : Kilo artışı

Huzursuz bacak sendromu endikasvonu:


Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan : Pnömoni*

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın : Anormal rüyalar^, uykusuzluk
Yaygın olmayan : Anormal davranışlar (impuls kontrol bozukluklan ve kompulsiyon
semptomlannı yansıtan)', çok aşın yemek yeme', kompulsif alışveriş*, konfiizyon, delüzyon*, halusinasyonlar^, hiperfaji', hiperseksüalite', libido bozuklukları, paranoya*, patolojik kumar oynama*, huzursuzluk
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın : Baş dönmesi, baş ağnsı, somnolans
Yaygın olmayan : Amnezi*'^, diskinezi, hiperkinezi*, ani uyku çökmesi^, senkop
Göz hastalıkları
Yaygın olmayan : Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme
bozukluklan
Vasküler hastahklar
Yaygın olmayan : Hipotansiyon
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar
Yaygın olmayan : Dispne, hıçkmk
Gastrointestinal hastahklar
Çok yaygın : Bulantı
Yaygın : Konstipasyon, kusma
Deri ve derialtı dokusu hastahkları
Yaygın olmayan : Aşın duyarlılık^, kaşıntı, döküntü
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın : Bitkinlik
Yaygın olmayan : Periferik ödem
Araştırmalar
Yaygın olmayan: İştahta azalma dahil kilo kaybı, kilo artışı
* Anormal davramşlar; kompulsif alıveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynamayı kapsamaktadır.
' Bir araya toplanmış veri setinde aktif ilaç grubunda hiç advers ilaç reaksiyonu bulunmamakta. AB KÜB Kılavuzu revizyon 2 (Mayıs 2010) doğrultusunda, sıklık kategorisi Hanley kuralına göre (ilaç grubunda 3/ömek büyüklüğü), noktasal tahmindeki en kötü değer temelinde belirlenmiştir.
Plasebo grubundaki advers ilaç reaksiyonu sıklığı, aktif ilaç grubunda olduğundan daha yüksek.
^ CPMP Pozisyon Açıklaması dokümanmda sıklık kategorisi “Yaygın olmayan”.
PRADOSE kullanımında hipotansiyon insidansı, plasebo tedavisine kıyasla, yüksek değildir. Ancak tekil bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle PRADOSE çok hızlı titre edildiğinde, hipotansiyon oluşabilir.
PRADOSE libido bozukluklan (artma ya da azalma) ile ilişkili olabilir.
Pramipeksol tablet ile tedavi edilen hastalar günlük yaşam aktiviteleri esnasmda uyuyakaldıklarını bildirmişlerdir; bu olayların bazıları motorlu taşıtlann kullanılması sırasında ortaya çıkmış ve bazen kazalar ile sonuçlaruıuştır. Hastalardan bazılan, sonmolans gibi uyarıcı bir belirtinin varlığını bildirmemiştir. Somnolans, günde 1.5 mg'ın (tuz formu) üstündeki dozlarda pramipeksol alan hastalarda yaygın bir olaydır ve mevcut uyku fizyolojisi bilgilerine göre, derin bir uykuya dalma öncesinde, her zaman oluşmaktadır. Tedavinin süresine ilişkin net bir bağıntı bulunmamaktadır. Hastalardan bazılan sedatif etki potansiyeline sahip başka ilaçlar da almaktaydılar. Bu konuya ilişkin verileri mevcut olan hastaların çoğunluğunda, doz azaltıldıktan ya da tedavi sonlandınidıktan sonra, daha başka bir episod görülmemiştir.
Parkinson hastalığı için, PRADOSE dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen hastalann, özellikle yüksek dozlarda olmak üzere, patolojik kumar oynama, libido artışı ve hiperseksüalite bulgulan sergiledikleri ve bu tablolann genellikle dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandmhnasıyla geri dönüşümlü olduğu bildirilmiştir.

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar:


Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen olaylar, bulantı, kusma, hiperkinezi, halusinasyonlar, ajitasyon ve hipotansiyon içinde obnak üzere, bir dopamin agonistinin farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.

Tedavi:


Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Santral sinir sistemi stimülasyonu bulgulan varlığında, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar ve elektrokardiyografik izlemenin yanı sura, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.
Hemodiyalizin yararlı olduğu gösterilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Dopamin agonistleri
ATC kodu : N04BC
Bir non-ergo dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 ah-grup reseptörlerine yüksek bir selektivite ve spesifıte ile bağlanır. Aynca tam bir intrinsik aktiviteye sahiptir. D3 reseptörlerine D2 ve D4 alt-grup reseptörlerine oranla daha yüksek afınite ile bağlanır ve D3 reseptörlerine karşı seçici bir afınite gösterir. Pramipeksolün Parkinson Hastalığı tedavisindeki etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir, fakat striatumdaki dopamin reseptörlerini uyarma yoluyla etki ettiğine inanılmaktadır. Bu sonuçlar hayvanlardaki elektrofızyolojik çalışmalarla da desteklenmektedir. Bu çalışmalara göre pramipeksol striatum ve substansiya nigradaki dopamin reseptörlerini aktive ederek striatal nöronal alevlenme oranlannı etkiler.
Pramipeksol striatumda bulunan dopamin reseptörlerinin uyaniması yoluyla, parkinsondaki motor defısitleri hafifletir. Hayvan çalışmalannda pramipeksolün, dopamin sentezi, serbestlenmesi ve çevrim hızını (tumover) inhibe ettiği gösterilmiştir. Pramipeksol dopamin nöronlarını, iskemiye ya da metamfetamin nörotoksisitesine yanıt olarak gelişen dejenerasyondan korumaktadır.
Pramipeksolün huzursuz bacak sendromu tedavisindeki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Huzursuz bacak sendromunun fizyopatolojisi büyük oranda bilinmemekle birlikte, nörofarmakolojik veriler, primer dopamineıjik sistem tutulumu varlığını düşündürmektedir. Pozitron emisyon tomografisi (PET) çalışmaları, huzursuz bacak sendromu patojenezinde hafif bir striatal presinaptik dopamineıjik disfonksiyonun yer alabileceği izlenimini vermektedir.

İn vitro

çalışmalarda, pramipeksolün nöronlan levodopa nörotoksisitesinden koruduğu ortaya çıkarılmıştır.
İnsan gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağlı bir azalma gözlenmiştir.

Parkinson hastalımı:


Kontrollü klinik araştırmalarda pramipeksolün etkinliği, araştırmalarm süresi boyunca, yaklaşık altı ay süreyle kalıcı olmuştur. Üç yıldan daha uzun süren açık tasanmh idame çalışmalannda, etkinliğin azalmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Huzursuz bacak sendromu:


Pramipeksolün etkinliği, plasebo kontrollü dört araştırma kapsamında, orta dereceli ile çok şiddetli huzursuz bacak sendromu olan yaklaşık 1000 hasta üzerinde değerlendirilmiştir. Kontrollü araştırmalarda etkinlik, 12 haftaya kadar tedavi edilen hastalarda ortaya konulmuş, ve kalıcı etkinlik, 9 aylık bir süre boyunca gösterilmiştir. Bir yıla kadar yürütülen açık etiketli uzatma çalışmalarında pramipeksolün etkinliği kalıcı olmuştur.
Uzun dönemli etkinlik plasebo kontrollü bir klinik araştırmada değerlendirilmiştir. Yirmi altı haftalık tedaviden sonra Huzursuz Bacak Sendromu Derecelendirme Skalası (IRLS) total skorunda, pramipeksol ve plasebo gruplannda, sırasıyla 13.7 ve 11.1 puanlık uyarlanmış ortalama azalma vardı. Bu değerler, -2.6 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama tedavi farklılığına karşılık gelmektedir (p = 0.008). Global Klinik Düzelme İzlenimi (CGI-I) yanıt verici hasta oranlan (düzelme fazla, düzehne çok fazla), pramipeksol ve plasebo gruplan için, sırasıyla %68.5 (111/162) ve %50.3 (80/159) oldu (p = 0.001). Bu değerler 6 hastalık bir tedavi edihnesi gereken sayıya karşılık gehnektedir (%95 GA: 3.5 - 13.4).
5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Pramipeksol oral uygulama sonrasında hızla ve tamamen emilir. Mutlak biyoyararlanım %90'dan büyüktür ve hemen salimli formülasyondaki tablet ile maksimum plazma konsantrasyonlanna 1 ile 3 saat arasında ulaşılır. Emilim hızı besinlerle azalır, ancak emilim derecesi etkilenmez. Pramipeksol, farmasötik formundan bağımsız olarak, lineer kinetik gösterir ve plazma düzeylerindeki hastalar arası varyasyon, göreceli olarak düşüktür.

Dağılım:


İnsanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (< %20) ve dağılım hacmi yüksektir (400 L). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir (plazmaya kıyasla yaklaşık 8 kat).

Bivotransformasvon:


Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasvon:


Pramipeksolün değişmemiş halde böbrek yolundan atılması, majör eliminasyon yoludur ve alman dozun yaklaşık %80'ini oluşturur. '^C ile işaretli bir dozun yaklaşık %90'ı böbrekler ile atılırken, feçeste %2'den az bulımur. Pramipeksolün total klerensi 500 mL/dk civarında ve renal klerensi ise 400 mL/dk civarındadır. Eliminasyon yan ömrü (t'/2), gençlerdeki 8 saatten, yaşlılarda 12 saate kadar değişmektedir.

Do&rusallık/Doğrusal olmayan durum:


Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.
Hastalardaki karakteristik özellikler

Yas:


Pediyatrikpopülasyon:

Pramipeksolün çocuklar ve 18 yaşma kadar ergenlerdeki etkinliği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yan ömrüne sahiptir.

Böbrek vetmezliSi:


Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir şekilde ilişkilidir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin klerensi 50 mL/dk'nm üzerinde olan Parkinson hastalannda ve kreatinin klirensi 20 mL/dk'mn üzerinde olan huzursuz bacak sendromu hastalannda günlük dozun azaltılması gerekli değildir (aynntılı bilgi için bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Karaciğer yetmezliği:


Emilen ilacm yaklaşık %90'ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlı doz toksisite çalışmalarında pramipeksolün temel olarak MSS'de ve sıçanlarda dişi üreme sisteminde, muhtemelen pramipeksolün abartılı bir farmakodinamik etkisinden kaynaklanan, fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.
Mini-domuzlarda, diyastolik ve sistolik basınçlar ve kalp hızında düşüşler kaydedilmiş; maymunlarda da, hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkanimıştır.
Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri sıçanlar ve tavşanlar üzerinde araştırılmıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik değildi, ama sıçanlarda matemotoksik dozlarda embriyotoksik idi. Bileşiğin hipoprolaktinemik etkisi ve prolaktinin dişi sıçanlarda reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki özel rolü nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve dişi fertilitesi üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.
Pramipeksol genotoksik değildir. Bir karsinojenisite çalışmasında, erkek sıçanlarda gelişen Leydig hücresi hiperplazisi ve adenomalar, pramipeksolün prolaktini inhibe edici etkisi ile açıklanrmştır. Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulımmamaktadır. Bu çalışmada aynı zamanda, 2 mg/kg ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino sıçanlarda retina dejenerasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne pigmente sıçanlarda, ne 2 yıllık bir albino fareler karsinojenisite çalışmasında, ne de araştırılan diğer türlerde gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol (E421)
Magnezyum stearat Mısır nişastası
Susuz silika koloidal (Aerosil 200)
Mikrokristalin selüloz (Avicel PH 112)

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3 Raf ömrü

PRADOSE 0.250 mg Tablet'in raf ömrü 24 aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

PRADOSE 0.250 mg Tablet, 100 tabletlik OPA-Alu-PVC/Alu blisterlerde ambalajlanmıştır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.
Kullanılmamış olan ürün ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıklann Kontrolü” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklannm Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.
Madde 4.2'ye bakınız.

7. RUHSAT SAHİBİ

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cd.
No:2 34750 Kadıköy/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

133/27

9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.06.2012 Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Pradose 0,25 mg Tablet

Etken Maddesi: Pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Atc Kodu: N04BC05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Pradose 0,25 mg Tablet KT
 • Pradose 0,25 mg Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Pradose 0,25 Mg 100 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.