Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ultracef 250mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefprozil

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
ULTRACEF 250 mg film kaplı tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
Sefprozil monohidrat 261,55 mg (250 mg sefprozile eşdeğer)
Yardımcı maddeler:
Sodyum nişasta glikolat 16,00 mg
Lesitin (soya) (E322) 0,42 mg
FD&C Günbatımı sansı (El 10) 0,012 mg
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Film kaplı tablet.
Turuncu renkli, oval film kaplı tabletler.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.L Terapötik endikasyonlar
ULTRACEF duyarlı bakteri suşlanmn neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir;

Yetişkinler


• Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlan: farenjit, tonsillit, sinüzit
• Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlan: bronşit, pnömoni
• Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlan (Not: Apselerde cerrahi drenaj gerekir)
• Akut sistit dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlan

Çocuklar


• Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlan: farenjit, tonsillit, otitis media ve sinüzit
• Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan
4.2. Pozoloji ve uygulama şeidi Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

12 yaşından büyüklerde ve yetişkinlerde:


ULTRACEF duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda şu dozlarda kullanılır:
Üst solunum yolu enfeksiyonları: günde 1 defa 500 mg
Sinüzit: 12 saatte bir 250 - 500 mg
Alt solunum yolu enfeksiyonları: 12 saatte bir 500 mg
Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlan: günde 1 defa 500 mg
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan: 12 saatte bir 250 mg veya
günde 1 defa 500 mg

Çocuklarda:


Çocuklarda kullanım için gerekli dozlar aşağıda verilmiştir.
Otitis media: 12 saatte bir 15 mg/kg
Üst solunum yolu enfeksiyonlan,
farenjit veya tonsilit: günde 1 defa 20 mg/kg
veya 12 saatte bir 7,5 mg/kg

Sinüzit:

12 saatte bir 7,5 mg/kg-15 mg/kg
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku
enfeksiyonlan: günde bir defa 20 mg/kg
En yüksek günlük pediyatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlannm tedavisinde, ULTRACEF 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
Uygulama şekli:
ULTRACEF'in emilimi yiyeceklerle önemli oranda etkilenmediğinden yemeklerle birlikte veya öğünlerin arasında alınabilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Selprozil böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanabilir. Kreatinin klerensi >30 ml/dak. olan hastalarda doz ayan gerekmez. Kreatinin klerensi <30 ml/dak. olan hastalarda, verilen ilk standart dozdan sonraki dozlar bu dozun %50'si oramnda ve normal doz aralanyla uygulanır. Sefprozil hemodiyaliz ile kısmen uzaklaştınlacağmdan, ULTRACEF hemodiyaliz bittikten sonra uygulanmalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Sefprozil klinik çalışmalarda en az 6 aylık hastalara uygulanmıştır.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir (bkz; bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler).

43. Kontrendikasyoniar

Sefprozil'e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya diğer bileşenlerine karşı aleıjisi olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri

ULTRACEF tedavisi uygulanmadan önce, hastanın daha önceden sefprozile, sefalosporinlere, penisilinlere veya diğer ilaçlara aşın duyarlılığı olup olmadığı dikkatlice belirlenmelidir. Beta laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlılık olduğu kesinlikle kanıtlandığından penisiline duyarlı kişilere dikkatle uygulanmalıdır. Penisiline duyarlı hastaların %10'unda bu durum görülebilir. Eğer ULTRACEF'e karşı aleıjik reaksiyon gelişirse ilaç kesilmelidir. Ciddi akut aşın duyarlılık reaksiyonları acil tedavi gerektirebilir.
Süperenfeksiyon: ULTRACEF'in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmalann gelişimine neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.
Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri bildirilmiştir.
Sefprozil dahil hemen hemen bütün antibakteriyel ajanların kullanımıyla

Clostridium difficileClostridium difficileClostridium difficileClostridium diffıcile'ye

karşı etkili obnayan antibiyotik kullanımının kesilmesi gerekebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 mL/dak.) ULTRACEF'in total günlük dozu azaltılmalıdır, çünkü normal günlük dozlarda yüksek ve/veya uzun süreli plazma antibiyotik konsantrasyonlan oluşabilir. Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (ULTRACEF dahil) dikkatli uygulanmalıdır, çünkü bu ilaçların böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiledikleri düşünülmektedir.

Pediyatrik popülasyon:

6 aydan küçük bebeklerde güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Sodyum uyarısı
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Azo-renklendirici uyansı
Bu tıbbi ürün boyar madde olarak günbatımı sansı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Lesitin (soya) uyansı
ULTRACEF soya yağı ihtiva eder. Fıstık ya da soyaya alerjisi olan kişiler bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Aminoglikozidlerin sefalosporinlerle birlikte uygulanmasından sonra nefrotoksisite bildirilmiştir.
Probenesid ile eşzamanlı uygulanması sefprozilin EAA değerini iki katına çıkarmıştır.
İlaç / Laboratuar Test Etkileşmeleri
Sefalosporin antibiyotikler idrarda bakır redüksiyon testleri (Benedict ya da Fehling çözeltisi ya da Clinitest tablet) ile şeker tayininde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir, fakat glikozüri için enzime dayalı test (glukoz oksidaz) sonuçlarını etkilemez. Kan glukozunun ferrisiyanid testleriyle tayininde yanlış negatif reaksiyon oluşabilir. Alkalin pikrat metodu ile plazma veya idrar kreatinin tayini sefprozilden etkilenmez.

4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Sefprozil için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fötal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. bölüm 5.3). Fare, sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında, en yüksek günlük insan dozunun (1000 mg) sırasıyla 0.8, 8.5 ve 18.5 katı dozlarda sefprozil monohidrat'ın fötusa zararlı etkisi kaydedilmemiştir. Gebe kadınlar üzerinde yapılan yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.
Hayvanlardaki üreme çalışmaları ilacın insanlardaki yanıtını tam olarak öngöremediğinden, bu ilaç kesinlikle gerekmedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

ULTRACEF gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Sefprozil dozunun % 0.3'ünden daha azı arme sütü ile atılmaktadır (süte geçmektedir). Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağma ya da ULTRACEF tedavisinin durdurulup durdurulmayacağma / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar verilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvanlardaki üreme toksisitesi çalışmalarında sefprozil fertiliteyi azaltmamıştır (bkz; bölüm
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sefprozil ile görülen yan etkiler oral yolla uygulanan diğer sefalosporinler ile gözlenenlere benzerdir. Sefprozil, klinik çalışmalarda genellikle iyi tolere edilmiştir. Yan etkilerden dolayı ilacı bırakma oranı yaklaşık % 2'dir.
Klinik deneyimde ya da pazarlama sonrası deneyimde bildirilen yan etkiler şunlardır: Aşağıdaki sıklık gruplan kullanılmıştır:
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Süperenfeksiyon ve vajinal enfeksiyon

Kan ve lenf sistemi hastaiıklan

Yaygın: Eozinofili
Yaygın olmayan: Lökosit sayısında azalma
Seyrek: Trombositopeni ve protrombin zamamnda uzama

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Anjiyoödem, anafilaktik reaksiyon ve serum hastalığı

Sinir sistemi hastaiıklan

Yaygın: Sersemlik
Yaygın olmayan; Konfüzyonel durum, uykusuzluk, uyuklama, psikomotor hiperaktivite, sinirlilik ve baş ağnsı
Bu yan etkilerin ilaçla ilişkisi belirsizdir ve bütün bu yan etkiler geçicidir.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Karın ağnsı, diyare, bulantı ve kusma Seyrek: Kolit ve psödomembranoz kolit Bilinmiyor: Dişlerde renk değişimi

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın: Aspartat aminotransferaz yükselmesi, alanin aminotransferaz yükselmesi Yaygın olmayan: Alkalin fosfataz yükselmesi
Seyrek: Kolestatik sanlık (bazı penisilinler ve diğer sefalosporinlerde olduğu gibi) ve bilirubin yükselmesi

Deri ve deri altı doku hastahklan

Yaygın: Döküntü
Yaygın olmayan: Döküntü, ürtiker. Bu reaksiyonlar yetişkinlere oranla çocuklarda daha sık kaydedilmiştir. Bulgu ve belirtiler genellikle tedavinin başlamasından birkaç gün sonra oluşur ve ilacın kesilmesini takiben birkaç gün içinde kaybolur.
Seyrek: Stevens-Johnson sendromu, eritem multiform ve genital kaşıntı

Böbrek ve idrar hastaiıklan

Yaygın olmayan: Kan üre azotunda ve serum kreatininde yükselme

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek: Ateş

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Hayvan toksikoloji çahşmalannda tek doz 5000 mg/kg gibi yüksek dozlar uygulandığında ciddi veya letal sonuçlar kaydedilmemiştir. Sefprozil esas olarak böbreklerden atılır.
Ciddi doz aşımı halinde, özellikle böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda, sefprozil vücuttan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

S.L Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer Beta-Laktam Antibiyotikler, İkinci Kuşak Sefalosporinler ATCkodu: JOİDCIO
Sefprozil'in

in vitroin vitro

olarak etkilidir:

Gram-pozitif aeroblar


Staphylococcus aureusS. epidermidis, S. saprophyticusS. yvarneri.


Not: Sefprozil metisiline dirençli stafılokoklara karşı etkisizdir.

Streptococcus pyogenesS. agalactiaeS. pneumoniaeEnterococcus durans, E.faecalis.


Not: Sefprozil

E. faecium'a

karşı etkisizdir.

Listeria monocytogenes.


Gram-negatif aeroblar


Morcocella catarrhalisHaemophilus influenzaeCitrobacter diversus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeaeProteus mirabilis,

Salmonella türleri, Shigella türleri, Vibrio türleri
Not: Sefprozil pek cok Acinetobacter, Enterobacter,

Morganella morganii, Proteus vulgaris,

Providencia, Pseudomonas ve Serratia suşlanna karşı etkisizdir.

Anaeroblar


Not: Pek çok

Bacteroides fragilis

grup suşu sefprozile dirençlidir.

Closiridium difficile, C. perfringens, FusobacteriumPeptostreptococcusPrevotella melaninogenicaBacteroides melaninogenicus), Propionibacterium acnes.


Duyarlılık Testleri

Antimikrobiyal ajanlara bakterinin duyarlılığının en doğru tahminini, zon çaplarının ölçümünü gerektiren kantitatif metodlar verir.
Bunun açıklaması sefprozilin minumum inhibisyon konsantrasyonu ile disk testinde elde edilen çapın korelasyonu şeklindedir. Sefprozil ile spektrum farklılıklanndan dolayı sefalosporin duyarlılık testi için class disk (sefalotin disk) uygun değildir. İzolelerin bütün

in-vitro

testlerinde 30 mcg sefprozil disk kullanılmalıdır.
30 mcg'lık sefprozil diski ile standart tek-disk duyarlılık testinin sonuçlan aşağıdaki kriterlere göre yorumlanmalıdır.

MIC bağlantısı

Zon çapı (mm)


Açıklama


< 8 mcg/mL
>18

(S) Duyarlı

(MS) Kısmen duyarlı
15-17

16 mcg/mL

> 32 mcg/mL
<14

(R) Dirençli

Bir “duyarlı” raporu genellikle ulaşılabilir kan konsantrasyonlan ile patojenin inhibe edildiğini göstermiştir. Bir “kısmen duyarlı” raporu, yüksek doz kullanılması veya enfeksiyonun yüksek antibiyotik seviyeleri elde edilen doku ve sıvılarda (örn; idrar) olması durumunda organizmanın ilaca duyarlı olabileceğini göstermektedir. Bir “dirençli” raporu ise antibiyotiğin ulaşılabilir konsantrasyonunun inhibe edici olmadığım göstermektedir. Standardize prosedürler, laboratuar kontrol organizmalannm kullanımını gerektirmektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

ULTRACEF (sefprozil) oral kullanım için hazırlanmış geniş spektrumlu yan sentetik sefalosporin antibiyotiktir.

Emilim:


Sefprozil oral yoldan alındığında hem aç hem de tok kamına iyi emilir.
Sefprozilin oral biyoyararlanımı yaklaşık % 90'dır. Sefprozilin farmakokinetiği yemeklerle veya bir antasit ile birlikte verildiğinde değişmez. Sefprozil aç kamına uygulandıktan sonra elde edilen ortalama plazma konsantrasyonlan ilerleyen sayfadaki tabloda gösterilmiştir.
Sefjprozil Ortalama Plazma Konsantasyonu* (mcg/ml)

8 saatte idrarla atılım

Doz

Pik
Yaklaşık 1.5 saat

4 saat

8 saat

250 mg

6.1

1.7

0.2

%60

500 mg

10.5

3.2

0.4

%62

1000 mg(l g)

18.3

8.4

1.0

%54

* Bu bilgiler 12 sağlıklı gönüllü genç erkekte elde edilen ortalama değerlerdir. Farmakokinetik bilgiler kapsül uygulamasından elde edilmiştir, ancak oral solüsyon, kapsül, tablet ve süspansiyon formüllerinin aç kamına almdığında biyoeşdeğer olduğu gösterilmiştir.

Dağılım:


Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 36'dır ve 2 mcg/mL - 20 mcg/mL arasında konsantrasyondan bağımsızdır. Ortalama plazma yan ömrü normal kişilerde 1.3 saattir.
250 mg ve 500 mg tek sefprozil dozu alan hastalarda deri blister sıvısındaki sefprozilin pik konsantrasyonlan sırasıyla 3 ve 5.8 mcg/mL dir. Deri blister sıvısında yanlanma süresi (2,3 saat) plazmada gözlenenden daha uzundur.
Kronik otitis mediası olan hastalara 15 veya 20 mg/kg tek doz uygulamadan sonra, orta kulak sıvısındaki sefprozilin konsantrasyonlan 0.06 ila 8.7 mcg/mL arasındadır. Orta kulak sıvısındaki sefprozil konsantrasyonlan sefprozilin uygulanmasından 6 saat sonra otitis media ile birlikte en yaygın bakteriler için MIC değerinin üzerinde kalmıştır.

Bi votransformas yon:


Bilgi bulunmamaktadır.

Eliminasvon:


Verilen dozun yaklaşık % 60'ı idrarla atılır.
Uygulamadan sonraki ilk dört saatlik periyotta, ortalama idrar konsantrasyonu 250 mg, 500 mg ve 1 g'lık dozlar için sırayla 170 mcg/mL, 450 mcg/mL ve 600 mcg/mL dir.

Doğrusallık / do&rusal olmayan durum:


Bilgi bulunmamaktadır.

Hastalardaki Karakteristik Özellikler:

Böbrek yetmezliği:

Sefprozilin, böbrek fonksiyonlan normal olan kişilerde, her 8 saatte bir 1 g'lık dozda oral yoldan on gün süre ile uygulanmasını takiben plazmada birikimine dair hiçbir belirti gözlenmemiştir.
Böbrek fonksiyonlan düşük olan hastalarda plazma yan ömrünün uzaması böbrek yetmezliğinin derecesine bağlıdır. Böbrek fonksiyonunun olmadığı hastalarda, sefprozilin plazma yan ömrünün 5.9 saate kadar uzadığı görülmüştür. Hemodiyaliz esnasında yan ömrü 2.1 saate kadar kısalır. Belirgin böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın atılım yolu saptanmamıştır (bkz; bölüm 4.4. Özel kullanım ayanlan ve önlemleri, 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda sefprozilin farmakokinetik parametrelerinde normal şahıslara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark kaydedilmemiştir.

Gerivatrik popülasvon:

Ortalama EAA (plazma konsantrasyonu - zaman eğrisi altında kalan alan) değeri yaşlılarda (> 65 yaş) genç yetişkinlere oranla yaklaşık % 35 - 60'tır. Sefprozilin farmakokinetiğinde yaş ile ilgili olan bu farklılıklar doz ayarlaması gerektirmez.

Pedivatrik popülasvon:

Pediyatrik hastalara 7.5 veya 20 mg/kg tek doz uygulama yapıldıktan sonra, sefprozil konsantrasyonlan tonsiller dokuda 0.5 ila 4.3 mcg/g ve lenf dokusunda 0.4 ila 4.9 mcg/g arasındadır. Dozlamadan 3.2 saat geçtikten sonra tonsiller ve lenf dokulanndaki konsantrasyonlar farenjit ve tonsilite neden olan yaygın patojenler için MIC
konsantrasyonlanndan daha yüksektir.
Sefprozilin pediyatrik hastalardaki farmakokinetiği (6 aylık - 12 yaşındaki hastalar)
yetişkinlerdeki ile karşılaştınlabilir. 7,5-30 mg/kg alan çocuklardaki plazma konsantrasyonlan 250-1000 mg olan yetişkinlerde oral uygulamayı takiben görülenlerle karşılaştınlabilir bulunmuştur. Maksimum plazma konsantrasyonlanna (Cmaks) dozdan 1-2 saat sonra ulaşır ve eliminasyon yan ömrü 1.5 saattir.

Cinsiyet:

Ortalama EAA (plazma konsantrasyonu - zaman eğrisi altında kalan alan) değeri kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık % 15-20 daha yüksektir. Sefprozilin
farmakokinetiğinde cinsiyet ile ilgili olan bu farklılıklar doz ayarlaması gerektirmez.

53. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez, Mutajenez ve Fertilite Yetersizliği


Uygun prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde, sefprozilin

in vitroin vivoin vivo

uzun-süreli çalışm£ilar yürütülmemi ştir.
Üreme çalışmalan hayvanlarda fertilite yetersizliğini göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin Selüloz Sodyum Nişasta Glikolat Magnezyum Stearat Opadry Orange (85G23790)
- Polivinil alkol
- Talk
- San Demir Oksit (E 172iii)
- Makrogol/PEG
- Lesitin (soya)
- Titanyum Dioksit (E 171)
- Kırmızı Demir Oksit (E 172ii)
- FD&C Günbatımı sarısı (El 10)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalaj m niteliği ve içeriği

20 Film Kaplı Tablet, PVC/ PE /PVDC Alüminyum şeffaf blister ambalaj içinde kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş.
General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No: 2/13
ZeytinbumuylSTANBUL
Tel : O 212 482 58 91
Faks : O 212 482 58 91
e-mail :

info@,nuvomedilac.com.tr


8. RUHSAT NUMARASl(LARI)

243/75

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 18.07.2012
Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Ultracef 250mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Sefprozil monohidrat

Atc Kodu: J01DC10

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.