Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Merional 75 IU IM/SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar » Gonadotropinler » İnsan Menopozal Gonadotropin

KISA URUN B^GKI

1- BE^R^BBİ ÜRÜNÜN ADI

MERIONAL® 75 lU i.m./s.c. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

2- KAL^T^^ KANT^T^ BREŞİM Etkin madde:

Menotropin 75 lU
[75 lU İnsan folikül stimülan hormonu (FSH) ve 75 lU luteinizan hormona (LH) tekabül eden insan menopozal gonadotropini (HMG)]

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat 10 mg
Sodyum klorür % 0.9
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3- FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü Toz: Beyaz renkte liyofilize toz Çözücü: Berrak renksiz çözelti

4- KLm^^ BELLİKLER

4.1- Terapötik endikasyonlar

MERIONAL®,
• Adet görmeyen ya da düzensiz adet gören kad

ınl

ar dahil, klomifen sitrat ile tedaviye yanıt alınamayan kadınlarda anovulasyon (polikistik över sendromu (PKOS) dahil) durumunda,
• Kadınlarda, in vitro fertilizasyon (IVF), intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), gametlerin fallop tüplerine transferi (GIFT) ve zigotların fallop tüplerine transferi (ZİFT) gibi yardımcı üreme tekniklerinde, çoklu folikül gelişimini uyarmak için, kontrollü över stimülasyonunda,
^ ^^madan edinilmiş hipogonadotropik hipogonadizmli erkek hastalarda
spermatogenezin uyarılması için insan koriyonik gonadotropini (hCG) tedavisiyle birlikte, endikedir.

4.2- Pozoloji ve uygulama şekli,

Pozoloj i/uygulama sıklığı ve süresi Aiiovulasyoıılu kadınlarda (PKOS dahil):

Anovulasyon (PKOS dahil) duramunda, MERIONAL® tedavisinin amacı hCG uygulandıktan sonra yumurtanın salıverilecek^ Graaf folikülü geliştirmektir. MERIONAL®
günlük enjeksiyonlar halinde uygulanabilir. Adet gören hastalarda tedaviye adet siklusunun ilk 7 günü içerisinde başlanmalıdır.
Doz, ultrason ve/veya serumdaki östradiol düzeyi ile folikül büyüklüğünün ölçülmesi ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre bireysel olarak belirlenmelidir. Yaygın olan uygulama tedaviye 75-150 lU dozda MERIONAL® ile başlanması ve hasta yanıtına göre dozun artırılmasıdır. Önerilen en yüksek günlük doz, genellikle 225 lU'den yüksek olmamalıdır. 4 haftalık tedavi sonrasında hastadan yeterli yanıt alınamamışsa bu tedavi kürü kesilmeli ve tedaviye bir önceki küre göre daha yüksek doz ile başlanmalıdır.
Yeterli yanıt elde edildiğinde, en son uygulanan MERIONAL® dozunu takiben 24-48 saat sonra 5000-10.000 lU hCG uygulanmalıdır. Hastaya hCG enjeksiyonunun yapıldığı gün ve takip eden günde cinsel ilişkide bulunması önerilir. Alternatif olarak intrauterin inseminasyon (lUI) gerçekleştirilebilir.
Tedaviye a^^^^ ^^t alındığında, tedavi durdurulmalı ve hCG uygulaması yapılmamalıdır (bkz. 4.5). Tedaviye di^^^ kürde uygulanandan daha düşük
dozda başlanmalıdr.

Ciddi LH ve FSH yetmezli^^ bağlı anovülasyonlu kadınlarda

Bu kadınlarda (hipogonadotropik hipogonadizm) MERIONAL® tedavisinin amacı hCG uygulandıktan sonra yumurtanın salıverilecek^ Graaf folikülü geliştirmektir. Bu
kad

ınl

ar adet göremedi^^^^rn ve dü^^^ ^^^en salgılanımı dü^^^ olduğundan,
tedavi herhangi bir zamanda başlatılabilir.
Doz, ultrason ve/veya östrojen düzeyi ile folikül büyüklü^^^^ ^^^mesi ile değerlendirilen bireysel yanıta göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. Yaygın olan uygulama, tedaviye 75-150 lU dozda MERIONAL® ile başlanması ve hasta yanıtına göre dozun artırılmasıdır. MERIONAL® dozunun artırılması gerektiğinde, doz 7-14 gün arayla ve tercihan 150 lU'lik artı^^^^^^ ^rçekleştirilmelidir. Bir kürdeki stimülasyon süresi 5 haftaya kadar uzatılabilir.
Yeterli yanıt elde edildiğinde, en son uygulanan MERIONAL® dozunu takiben 24-48 saat sonra hastaya tek bir 5000-10.000 lU hCG enjeksiyonu yapılmalıdır. Hastaya hCG enjeksiyonunun yapıldı^^ ^^n günde cinsel ilişkide bulunması önerilir.
Alternatif olarak intrauterin inseminasyon (lUI) gerçekleştirilebilir.
Ovülasyon sonrası luteotrofık etkinli^^ (LH/hCG) eksikliği korpus
luteumun prematür kaybına neden olabilece^^^^^^^ ^^^1 destek düşünülmelidir.
Tedaviye alındığında, tedavi durdurulmalı ve hCG uygulaması yapılmamalıdır
(bkz. 4.5). Tedaviye di^^^ kürde uygulanandan daha düşük
dozda başlanmalıdr.

Çoklu folikül gelişimi için yardımcı üreme teknikleri uygulanan kadınlarda kontrollü över stimülasyonu:

Süper ovulasyon için yaygın uygulamaya göre tedaviye siklusun 2. veya 3. gününde günlük 150-225 lU dozda başlanır ve serum östrojen düzeylerinin ölçümü ve/veya ultrason
yeterli foliküler geli^m sağlanana kadar hasta yanıtına göre belirlenen dozda (genellikle günlük 450 lU'den fazla olmayan dozlarda), tedaviye devam edilir. Yeterli foliküler gelişim, ortalama olarak tedavinin 10. gününde (5-20 gün arasında) sağlanır.
Foliküler olgunla^^^ı başlatmak için, son MERIONAL® uygulamasından 24-48 saat sonra hastaya tek bir 5000-10.000 lU hCG enjeksiyonu yapılır.
Endojen lüteinizan hormon (LH) akışını baskılamak ve LH tonik düzeylerini kontrol etmek amacıyla hipofız down- regülasyonu, yaygın olarak gonadotropin salgılayıcı hormon (GnRH) agonisti kullanılarak sağlanmaktadır. Yaygın uygulamaya göre MERIONAL® tedavisine agonist tedaviye yakla^^^ sonra başlanır ve her iki tedaviye yeterli
foliküler geli^m sağlanıncaya kadar devam edilir. Örnek olarak; iki hafta agonist ile hipofız down- regülasyonunu takiben, ilk yedi gün için 150-225 lU dozda MERIONAL® uygulanır. Doz daha sonra hastanın yumurtalı^^^^^i gelişime göre ayarlanır.
Yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen deneyimler genel olarak ilk 4 denemede başarı oranının sabit kaldı^^^^ ^^maki denemelerde ba^^^^ gittikçe azaldığını
göstermektedir.

Hipogonadotropik hipogonadizmli erkek hastalarda spermatogenezin uyarılması için:

Spermatogenez tedavisine hastaya haftada iki ya da üç kez i.m. veya s.c. yoldan 1000 lU-2000 lU hCG uygulaması ile başlanır. Daha sonra bu tedaviye haftada iki ya da üç kez i.m. veya s.c uygulanan 75 IU-150 lU MERIONAL® ilavesi ile devam edilir. Bu tedavi, spermatogenezde bir düzelme beklenmeksizin en az üç ay boyunca sürdürülmelidir. Klinik deneyimler spermatogenez için en az 18 ay süreyle tedaviye devam edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Uygulama şekli

MERIONAL® subkütan veya intramusküler uygulama içindir. İntravenöz yoldan uygulanmamalıdır.
Enjeksiyonluk çözelti, karton kutu içerisinde yer alan çözücü ampul yardımıyla, flakondaki tozun çözülmesi ile elde edilir (bkz 6.6). 1 ml'lik çözücü ampul ile 5 flakona kadar MERIONAL® ürününün çözülmesi mümkündür. Toz genellikle hemen çözünür. Birden fazla flakon durumunda 1 mİ çözücü içinde köpük olmaması için gerekirse yavaşça çevirilerek karıştırılır. Hazırlanan çözelti berrak ve renksizdir.
Hazırlanan çözelti bekletilmeden hemen kullanılmalıdır.

özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek / Karaci^^^ ^mezliği

MERIONAL''''in böbrek/karaci^^^ ^tmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

Pediyatrik popülasyon

MERIONAL®'in çocukl; grubunda güvenilirlik ve etkinli^^e^^^^^^&ilmemiştir.
MERIONAL®'in çocuklara yönelik bir endikasyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle bu yaş

Geriyatrik popülasyon

Menotropin üzerine yapılan klinik çalı^^^to 65 yaş üzeri hastaları içermemektedir.

4.3- Kontrendikasyonlar

MERIONAL algıdaki durumlarda kontrendikedir.
^ ya da toz veya çözücü ampul bileşiminde yer alan
yardımcı maddelerden herhangi birine karp aşırı duyarlılık durumunda,
• Hipofız ya da hipotalamus tümörleri,
• Kadınlarda,
• Över büyümesi ya da polikistik över sendromundan kaynaklanmayan kist,
• Nedeni bilinmeyen jinekolojik kanamalar,
• Över, uterus ve meme karsinomu,
• Gebelik ve laktasyonda,
^ wer yetmezliği,
^ ^^nlarının gebeliğe uygun olmayan malformasyonu,
^ ^^^^ta gebeliğe uygun olmayan fıbroid tümörler,
• Tubal oklüzyon (IVF'in indüklenmesi için süperovulasyon yapılmadıkça), över disgenezi, rahmin olmaması veya prematüre menopoz gibi yeterli sonucun beklenemediği yapısal anormallikler
• Erkeklerde,
^ ^tis ye tmezliğinde

4.4- Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Gonadotropin tedavisi, hastanın uygun zamanlarda takip edilmesi açısından, doktorlar ve yardımcı sa^^^^ mesleği mensupları tara

fın

dan belirli bir zaman ayırılması gereken bir tedavidir.
İlk uygulama uygun destekleyici ekipmana sahip merkezlerde yapılmalıdır. Över hiperstimülasyonu sendromu ve çoğul gebelik riskinin önlenmesi için ultrason taramas

ının

yanı sıra hastaların serum östrojen düzeylerinin de düzenli olarak ölçülmesi tavsiye edilir.
Kadın infertilite tedavisinde, Merional® uygulamasından önce överlerin aktivitesi kontrol edilmelidir (ultrason ve plazma 17 beta-östradiol ölçümüyle). Tedavi sırasında, bu testler ve üriner östrojen ölçümü stimülasyon meydana gelene kadar düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Tedavi sırasında yakın takip gerekmektedir. Üriner östrojen ve plazma 17 beta-östradiol optimum yanıt düzeyleri için bkz.“4.2- Pozoloji ve uygulama şekli”. Bu aralıkların altındaki de^^^^^^ foliküler geli^mi işaret edebilir.
Hastaların hMG uygulamasına verdikleri yanıt hastalar arasında de^şkenlik gösterir ve bazı vakalarda tedaviye alınan yanıt beklenenden az olabilir. Kadın ve erkek hastalarda tedaviye yanıt alınabilecek en düşük etkin dozun kullanılması amaçlanmalıdır.
Tedaviye önce eşlerin kısırlık durumu ve gebelik üzerine olumsuz etki
yaratabilecek durumlar belirlenmelidir. Hastalar özellikle hipotiroidizm, adrenokortikal yetmezlik, hiperprolaktinemi, hipofız ve hipotalamik tümörler açısından değerlendirilmeli ve bu tip durumların belirlenmesi durumunda hastalar, uygun tedaviye başlatılmalıdır.
İster anovulatuar infertilite tedavisi isterse de yardımla üreme teknolojileri (ART) prosedürleri olsun, foliküler büyümenin stimüle edildi^^ büyümesi yaşayabilir ya da
hiperstimülasyon geli^^^^^^^^^^^ ^zajına ve uygulama rejimine bağlı
olarak, tedavinin dikkatli şekilde takip edilmesi bu tür vakaların insidansını en aza indirecektir. Folikül geli^^^^ w olgunla^^^ ^^^^^^tonin hızlı bir şekilde yorumlanması, ilgili testlerin yorumlanmasında tecrübeli bir hekimi gerektirmektedir.

Kadınlarda tedavi Över hiperstimülasyonu

OHSS (över hiperstimülasyon sendromu) komplike olmayan över büyümesinden farklı tıbbi bir olaydır. Ciddiyet derecesi artıkça kendini belli eden bir semptomdur. Belirgin över büyümesi, plazma seks steroidlerinde yükselme, vasküler geçirgenlik, plöral ve nadiren perikardial bo^^^^^^a artışa neden olur.
ya^^^^ ^^yük över kistleri (ruptüre eğilimli), akut abdominal
ağrı, assit, çok sık hidrotoraks ve nadiren tromboembolik olaylarla karakterizedir. Ciddi OHSS durumunda karın ağrısı, karında gerginlik, ciddi över büyümesi, kilo alımı, dispne, oligüri ve bulantı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar görülebilir. Klinik
^^^^onsantrasyon, elektrolit dengesizliği, asit, hemoperitonum, plevral efüzyon, hidrotoraks, akut pulmoner distres ve tromboembolik olaylar ortaya çıkabilir.
Gonadotropin tedavisinde a^^^^ ^^^lemek üzere hCG uygulanmadığı
sürece, nadiren OHSS'e neden olur. Bu nedenle OHSS durumunda hCG uygulanmamalıdır. Böyle bir durumda tedavi gören çifte, en az 4 gün süreyle cinsel birleşmede bulunmamaları ya da prezervatif kullanmaları konusunda bilgi verilmelidir. OHSS hızla ilerleyebilir (24 saat ile birkaç gün arasında) ve ciddi bir olay haline gelebilir. Bu nedenle hCG uygulamasından sonra hastalar en az iki hafta süreyle takip edilmelidirler.
OHSS ve çoğul gebelik riskini en aza indirmek için, serumdaki östradiol seviyesinin ölçülmesi ve ultrason taramasının yapılması önerilmektedir. Anovülasyon durumunda OHSS ve çoğul gebelik riski, serum östradiolü >900 pg/ml (3300pmol/L) ve 14 mm veya daha
büyük çapta üçden fazla folikül bulunduğunda artar. Yardımcı üreme teknikleri kullanıldığında OHSS riski serum östradiolü >3000 pg/ml (11000 pmol/L) ve 12 mm veya daha büyük çapta 20 veya daha fazla sayıda folikül bulunduğunda, artar. Östradiol seviyesi >5500 pg/ml (20200 pmol/L) olduğunda ve toplamda 40 ya da daha fazla sayıda folikül bulundu^^^^^^ rermek gerekebilir. Ultrason, a^^^^ ^^^Mler gelişimi ve
istenmeyen hiperstimülasyonu ortaya çıkaracaktır. Hiperstimülasyon durumunda, hasta en az 4 gün süreyle cinsel ilişkiye girmekten kaçınmalı veya bariyer kontrasepsiyon yöntemleri kullanmalıdır. OHSS hızlı bir gelişerek (24 saat ila birkaç gün içinde) ciddi bir tıbbi
olay haline gelebilir; bundan dolayı hasta hCG uygulamasından sonra en az iki hafta boyunca takip edilmelidir.
Ultrason sırasında, birkaç olgun folikül görülürse, çoklu ovulasyon ve hiperstimülasyon sendromu olu^^^ ^^ine karşı insan koriyonik gonadotropin uygulanmamalıdır.
Önerilen MERIONAL® dozu ve uygulama şekline uyum, tedavi süresince hastanın dikkatli takibi över hiperstimülasyonunun ve ayrıca ço^^ ^beli^^^luşma insidansını azaltacaktır.
Yardımcı üreme tekniklerinde, ovülasyon öncesi tüm foliküllerin aspirasyonu hipersitimülasyon oluşumunu azaltacaktır.
OHSS gebelik oluşursa daha ciddi ve uzun süreli olabilir. OHSS sıklıkla hormonal tedavinin sonlandırılmasından sonra ortaya çıkar ve tedaviyi takiben 7-10 gün içinde en yüksek seviyeye ula^^^^ ^^^^^^le adetin OHSS kendiliğinden sonla

nır

.
Ciddi OHSS gelişirse, halen devam ediliyorsa gonadotropin ile tedaviye son verilmeli, hasta hastaneye sevk edilmeli ve OHSS için özel bir tedaviye başlanmalıdır.
Bu sendrom polikistik över sendromu olan hastalarda daha yüksek oranda ortaya çıkar.

Çoğul gebelik

Ço^^ bizden fazla sayıda çoğul gebelik durumunda, advers matemal ve
perinatal sonuçları açısından yüksek risk taşımaktadır.
MERIONAL® ile ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda do^^^ göre çoğul
gebelik ve do^^ ^^^^^^^^^rtmaktadır. Ço^^ ^^lukla ikiz doğum ile sonuçlanır.
Ço^^ ^^^^k olasılığının en aza indirilmesi için hastanın över yanıtının sürekli olarak izlenmesi önerilmektedir.
Yardımcı üreme teknikleri uygulanan hastalarda ço^^ çoklukla yerleştirilen
embriyo sayısı, embriyo kalitesi ve hastanın yaşı ile ilintilidir.
Tedaviye ^^^^^astaya olası çoğul gebelik riski üzerine bilgi verilmelidir.

Ektopik gebelik

Tubal hastalık geçmi^^ gebelik ister doğal yollardan ister yardımcı üreme
teknikleri ile gerçekle^^^^^ ^^^^k riski yüksektir. İn-vitro fertilizasyon uygulanımı
sonrası olu^ dı^ ^ 2-5'dir. Bu oran doğal yolla %1-1.5'tir.

Düşük

Ovülasyon için foliküler geli^^^m ba^^ldığı veya yardımcı üreme teknikleri (YÜT) uygulanan hastalarda spontan düşük insidansı normal popülasyona göre yüksektir.

Üreme sistemi neoplazmaları

Kısırlı^^^ uygulanan kadınlarda över ve diğer üreme
sistemlerine ait iyi ya da kötü huylu neoplazm olu^^Mece^^ ^Mirilmiştir. Kısır kadınlarda tümör olu^^^ tedavinin artırıp artırmadığı henüz
belirlenememiştir.

Konjenital malformasyon

Yardımcı üreme teknikleri kullanıldıktan sonra konjenital malformasyonların oluşma derecesi, doğal yollardan hamile kalan hastalardan yüksek olabilir. Bunun ebeveyne ait karakteristik farklılıklara (örn: anne ya^^^ ^^^^teristikleri) ve ço^^ ^beli^ bağlı
olabilece^^üşünülmektedir.

Tromboembolik olaylar

Tromboembolik olaylar için risk faktörü taşıyan kadınlarda örn: kendisinde ya da ailesinde tromboembolik vaka hikayesi varsa, gonadotropinler ile yapılan tedavi bu riski daha da artırmaktadır. Bu kadınlarda gonadotropin uygulanımının yararlılı^^^ risklere karşı Omunla beraber gebeliğinde tromboembolik olaylar için artan risk faktörü içerdiği unutulmamalıdır.

Erkeklerde tedavi

Erkeklerde, yükselmiş primer testiküler yetmezliğin göstergesidir.
Bu tip hastalar MERIONAL® /hCG tedavisine cevap vermezler. Erkeklerde tedavi yanıtını ^^cı ile tedavi başlangıcından itibaren 4-6 ay süre ile semen analizinin yapılması önerilmektedir.
Bu tıbbi ürünün çözücüsünde yer alan sodyum miktarı İmmol'dan (23 mg) azdır; yani esasında sodyum içermez.
Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilaci kullanmamaları gerekir.

4.5- ^^taler ile ve rtkile^m şekilleri

MERIONAL® ve ^nik açıdan önemli bir etkileşim
bildirilmemi^^^^^ ovulasyon uyarıcı diğer ilaçlarla (örn: hCG, klomifen
sitrat) birlikte kullanımı foliküler yanıtta artışa neden olur. Bununla beraber GnRH agonistleri ile birlikte kullanılması durumunda, yeterli över yanıtının elde edilmesi için gereken MERIONAL® dozunun artırılması gerekebilir.
MERIONAL® aynı enjektörde di^^^ ^^^^rla karıştırılarak uygulanmamalıdır.

4.6- Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X

Çocuk Mlunan kadmlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Menotropin gebelik döneminde uygulandı^^ ciddi doğum kusurlarına yol
açmaktadır.
MERIONAL gebelik döneminde kontrendikedir.

Gebelik dönemi

MERIONAL® gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

MERIONAL® emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Gonadotropinlerle klinik kullanımda kontrollü över stimülasyonunu takiben bildirilen teratojenik etki bulunmamaktadır.

4.7- Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

4.8- İstenmeyen etkiler

MERIONAL®'e ba^^^ ^lık sıralamasına göre a^ğıda yer almaktadır:
Çok yaygın (^^^^^^^aygın yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100);
seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Kadınlarda kullanımına bağlı olarak;

Ba^şıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Hafif sistemik alerjik reaksiyonlar (örn: kızartı, döküntü, yüzde ^şme)

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Ba^ğrısı

Vasküler hastalıkları

Çok seyrek: Tromboembolizm (genellikle ciddi över hiperstimülasyon
sendromu'nun e^^ ettiği)
Yaygın olmayan: Derin ven trombozu

Gastroiiitestiııal hastalıkları

Yaygın: Bulantı, kusma, ishal, karın a^^^^^arın ^^^liği

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok seyrek: Eritem, kaşıntı

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Çok yaygın Över kistleri
Yaygın: Hafif ve orta ciddiyette över hiperstimülasyon sendromu
Yaygın olmayan: Ciddi över hiperstimülasyon sendromu

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları ^^rıklık, ^şme, morarma,
iritasyon).
Erkeklerde kullanımına bağlı olarak;

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Kilo alımı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Akne

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: Jinekomasti
Çok nadir vakalarda, uzun süreli menotropin içeren ilaçların kullanımı tedaviyi etkisiz kılan antikorların oluşumuna yol açabilir.
Çok nadir olarak gonadotropin içeren ürünlerin kullanımından sonra lokalize ve genel alerjik reaksiyonlar ve gecikmiş % a^^^^ bildirilmiştir.

4.9- Doz aşımı ve tedavisi

MERIONAL ile aşırı dozun etkileri bilinmemektedir. Bununla birlikte OHSS'nun (över hiperstimulasyonu sendromu) geli^^^^^lasılığı göz ardı edilmemelidir.
Menotropin akut toksisitesinin çok dü^^^ oldu^ ^^erilmi^fc Diğer yandan, bir günden fazla süre boyunca uygulanan çok yüksek dozaj hafif, orta ya da şiddetli olarak kategorize edilen hiperstimülasyona yol açabilir. Doz aşunı semptomları, genellikle insan koriyonik gonadotropin ile tedaviden 3-6 gün sonra ortaya çıkmaktadır.
Hafif semptomları, abdominal ve a^^^^ ^^^er yaklaşık
olarak 5 cm çapına kadar büyümektedir. Tedavi-dinlenme; dikkatli gözlem ve semptomatik rahatlama. Överlerin büyümesi hızlı bir şekilde azalır.
Orta belirgin abdominal distansiyon ve ağrı,
bulantı, kusma, nadiren ishal, 12 cm çapa kadar över büyümesidir. Tedavi - yatakta dinlenme; özellikle konsepsiyon olu^^^ ^^ramunda şiddetli hiperstimülasyonun ilerleme durumunu tespit için yakın takip gereklidir.
Büyümüş överlerin pelvis muayenesi, kistlerin ruptürünü engellemek için nazikçe yapılmalıdır. Semptomlar 2-3 hafta içinde kendiliğinden geçmektedir.
Şiddetli hiperstimülasyon, nadir görülen fakat ciddi bir komplikasyondur. Semptomları, belirgin abdominal distansiyon ve a^^^^ efüzyon, azalmış ^^^i, azalmış
idrar çıkı^^^ dengesizli^^^ tozen şok ve 12 cm'den fazla olan över büyümesidir.
Tedavi - hospitalizasyon; tedavi konservatif olmalı, kan hacminin geri kazanılması ve şokun önlenmesine odaklanmalıdır. Akut semptomlar birkaç gün içinde hafifler ve konsepsiyon meydana gelmezse överler 20 - 40 gün içinde normal haline döner. Konsepsiyon meydana gelirse semptomlar daha uzun sürebilir.

5. FARMAKOLOJ^^ BELLIKLER

5.1- Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Gonadotropinler ve diğer ovülasyon stimülanları ATC kodu: G03GA02
MERIONAL® menopoz sonrası kadınların idrarından elde edilen insan menopozal gonadotropin (HMG) karışımıdır. Kadınlarda HMG'nin parenteral uygulamadan kaynaklanan en önemli etkisi, olgun Graf foliküllerinin gelişimidir.
FSH eksikli^^ ^^^^^^^^^^permatogenez oluşturmak için MERIONAL® dört ay süreyle hCG ile birlikte uygulanmalıdır.

5.2- Farmokokinetik özellikler

Emilim:


Gonadotropinler sadece intramusküler veya subkutan uygulandıklarında etkilidirler.

Dağılım:


FSH ve LH'ın insan doku ve organlarına da^^^^m çalı^^^^mıştır.

Eliminasvon:


FSH ve LH'in eliminasyonu iki fazda gerçekleşir. Her iki fazda da FSH yarı ömrü LH'ın yarı ömründen uzundur. A^^^^^i de^^^^^^ ^^^^^^^^tomi yapılmış 5 hastadan elde edilmiştir.
Birinci faz: FSH yarı ömrü yakla^^^ ^ yarı ömrü yaklaşık 20 dakika
yarı ömrü yakla^^^ yarı ömrü yaklaşık 4 saat
Çalışmalar LH ve FSH'ın plazmadan sırasıyla 2.2 ve 2.9 saatlik yarılanma ömrü ile uzakla^ığını göstermektedir. hCG'nin gerçek yarı ömrü iki gündür. Klerensi glomerüler fıltrasyonu takiben böbrek prosimal tübülde yıkım veya idrarla atılım yoluyladır.
Tekrarlayan intramusküler uygulamaların, LH etkinli^^^^^ neden olmadığı
bildirilmi^^^^^ miktarının çok az olması ile açıklanmıştır.

5.3- Klinik öncesi güvenlilik verileri

KÜB'de yer alan verilen dı^^^^ başka bir toksikolojik veri bulunmamaktadır.
Menopoz sonrası kadınların idrarından elde edilen gonadotropinler erkek ve kadınların kısırlık tedavisinde ve kadınların yardımla üreme teknikleriyle tedavisinde uzun yıllar boyunca kullanılmaktadır. Düşük toksititeye sahip oldukları bil

inm

ekle beraber MERIONAL® 75'e ait özel bir çalı^^^ ^ratülmemiştir.

6. FARMASOT^^ BELLIKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat Çözücü bileşimi: Sodyum klorür Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizlik^ geçimlilik çalı^^^^^^^^m olmadığı
durumlarda, bu tıbbi ürün sadece sodyum klorür çözeltisi ile çözülmeli ve aynı enjektör içinde di^^^ ile birlikte karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay.
Tek kullanım içindir. Flakondaki toz çözüldükten sonra hemen kullanılmalı ve kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25“C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Ürün ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteli^^ ^^çeriği

MERIONAL® 75 lU im/sc Enjeksiyon ^^^^ılize Toz İçeren Flakon, kauçuk butil tıpası ve aluminyum mührü olan 5 ml'lik Tip I cam flakonda ve çözücü ampul 1 ml'lik Tip I cam ampulde yer almaktadır.

6.6. maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

MERIONAL® yanında verilen çözücü (steril sodyum klorür çözeltisi %0.9) ile sulandırılarak hazırlanmalıdır. Oluşan çözelti berrak olmalı ve gözle görülür partikül içermemelidir.
Kullanılmamış “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHteİ

IBSA w Tic. Ltd. Şti.
Eski Büyükdere Cad. Meydan Sokak Spring Giz Plaza No:47 Kat:2 Daire 24 34398 Maslak-İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI:

11.06.2012- 133/22

9. ^^^AT TARm^ ^ TARfflİ

İlk ruhsatlandırma tarihi:Son yenileme tarihi: -

10. KÜB'ÜN YEN^^^^E TARfflİ

İlaç Bilgileri

Merional 75 IU IM/SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

Etken Maddesi: Menotropin (FSH-LH)

Atc Kodu: G03GA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.