Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Flagyl %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Kısa Ürün Bilgisi

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Imidazol Türevleri » Metronidazol

KISA URUN BILGISI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FLAGYL® % 0.5 Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde;

Her 100 ml'iik medifleks torbada 500 mg metronidazol.

Yardımcı maddeler;

Disodyum fosfat 150 mg
Sodyum Klorur 740 mg
Diğer yardımcı maddeler için bölüm 6.l'e bakmız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk Çözelti
Intravenöz infüzyon için berrak, parlak, soluk sarı steril izotonik solüsyon

4.klinik ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

• Metronidazole duyarlı anaerop bakterilerce oluşturulmuş tıbbi ve cerrahi enfeksiyonların tedavisinde,
• Anaerop enfeksiyon gelişme riski olan cerrahi girişimlerde profilaktik amaçla,
• Şiddetli intestinal ve hepatik amibiyaziste endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozolojl/uyguiama sıklığı ve süresi:

a)

Duvarlı anaerop bakterilerce oluşturulmuş tıbbi ve cerrahi enfeksivonlann tedavisi:


Erişkinler: İntravenöz yolla 2 ya da 3 eşit dozda 1-1.5 g / gün.
Çocuklar: 8 haftalık - 12 yaş arası çocuklarda intravenöz yolla tek doz olarak
20 - 30 mg/kg/gün ya da her 8 saatte bir 7.5 mg/kg'dır. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak
günlük doz 40 mg/kg'a kadar çıkartılabilir. Tedavi .süresi genelde 7 gündür.
8 haftalıktan küçük çocuklarda: 15 mg/kg günde tek doz ya da 12 saatte bir kez 7,5 mg/kg'dır. Gestasyonel yaşı 40 haftadan küçük olan yenidoğanlarda doğdukları ilk hafta süresince metronidazol birikimi görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk birkaç gününde serumdaki metronidazol konsantrasyonlannın monitorize edilmesi gerekebilir.
Hasta ağızdan ilaç alabilecek duruma geldikten sonra tedaviye oral yoldan aynı dozlarla devam edilmelidir.
b)

Anaerop enfeksiyon gelişme riski olan cerrahi girişimlerde profilaktik amaçla tedavi:


Bu endikasyonda metronidazol, enterobakterilere karşı etkili bir ilaçla kombine edilmelidir. Erişkinler; Ameliyattan hemen önce ve ameliyattan sonraki 8 ve 16'ncı saatlerde intravenöz infüzyon yoluyla 500 mg (30-60 dakikada gidecek şekilde)
12 yaşmdan küçük çocuklar; Cerrahiden 1-2 saat önce tek doz olarak 20-30 mg/kg'dır. Gestasyonel yaşı 40 haftadan küçük olan yeni doğanlarda; Operasyondan önce tek doz olarak 10 mg / kg'dır.

c) Şiddetli intestinal amibivazis:


Erişkinler: 1.5 g / gün (örneğin günde 500 mg'lık 3 intravenöz infüzyon)
10 yaş üzeri çocuklar: 5-10 gün süresince günde 3 kez 400-800 mg 7-10 yaş çocuklar: 5-10 gün süresince günde 3 kez 200-400 mg 3-7 yaş çocuklar: 5-10 gün süresince günde 4 kez 100-200 mg 1-3 yaş çocuklar: 5-10 gün süresince günde 3 kez 100-200 mg
Alternatif olarak doz vücut ağırlığma göre ayarlanabilir. 5-10 gün süresince 3'e bölünmüş dozlarda günlük 35-50 mg/kg'dır. Günlük doz 2400 mg'ı geçmemelidir.
Hepatik amibiyaziste, abse döneminde metronidazol tedavisiyle birlikte abse drenajı da uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

Enjeksiyon olarak dakikada 5 mİ uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler;

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi hepatik yetmezlikte, yetmezlik derece.si ve metronidazol ün serum seviyelerine göre doz ve uygulama sıklığı ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliği için

Bkz:

Bölüm 4.4.

Pediyatrik popülasyon:

Yukanda verilmiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda dikkatli kullanılması tavsiye edilir. Özellikle yüksek dozlarda dikkatti olunmalıdır.

4.3 Kontrendikasyonlar

İmidazol türevlerine veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyanları ve önlemleri

o FLAGYL'in tedavide uzun .süreli kullanımı dikkatlice değerlendirilmelidir, (bakınız bölüm 5,3), Planlanandan uzun süreli kullanımında düzenli kan testi yapılmalı, özellikle lökosit takip edilerek nöropati gelişimi konu.sunda dikkatli olunmalıdır.
o Nörolojik belirtilerde şiddetlenme riski nedeniyle, aktif ya da kronik periferik veya merkezi nörolojik bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
o Disülfıram benzeri reaksiyona yol açabileceğinden, hastalar tedavi sırasında ve tedavi kesildikten en az iki gün sonrasına kadar alkol almamaları konusunda uyarılmalıdır,
o Kan diskrazisi bulgulan veya anemnezi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi öncesi ve sonrası lökosit sayımı yapılmalıdır. Kan diskrazisi olan ya da yüksek dozla ve/veya uzun süreli tedavi uygulanan vakalarda, tedaviye devam edip etmemeye enfeksiyonun şiddetine göre karar verilmelidir. 10 günden uzun süreli tedavilerde advers reaksiyonlar izlenmelidir, o Metronidazol, hepatik ensefalopati durumlarında dikkatli kullanılmalıdır.
Günlük doz üçte birine düşürülmeli ve tek doz olarak kullanılmalıdır, o Metabolitleri nedeniyle idrar rengini koyulaştırabilir; hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir, o İntravenöz metronidazol kullanımı sonrası oral, vajinal veya intestinal kandidiyazis gelişebilir, o Preparat her gramında 28 mEq sodyum içerdiğinden kortikosteroid alanlarda, kontrollü sodyum diyeti ve ödeme yatkınlığı olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.
o Aerobik ve fakültatif anaerop bakterilere karşı direkt aktivitesi yoktu,
o

Trichomonas vaginalis

elimine edildikten sonra bir gonokokal enfeksiyon,
kalma ihtimali vardır, o Böbrek yetmezliği durumunda metronidazolun eliminasyon yanlanma ömrü
değişmez. Dolayısıyla, metronidazolun dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ancak, bu hastalarda metronidazol metabolitleri kalır. Bu durumun klinik önemi bilinmemektedir.
o Hemodiyaliz alan hastalarda metronidazol ve metabolitleri 8 saatlik bir diyaliz
periyodunda etkili bir şekilde uzaklaştırılır. Dolayısıyla, metronidazol hemodiyalizden hemen sonra yeniden uygulanmalıdır, o İntermitan peritoneal diyaliz (IPD) veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz
(CAPD) alan böbrek yetmezliği olan hastalarda gerekli rutin bir doz ayarlaması bu I un mamakt ad 1 r.
o Ataksi, vertigo, halüsinasyon ya da konfüzyon gözlenirse tedavi kesilmelidir,
o Metronidazol, non-depolarizan nöromüsküler blokaj oluşturmakta kullanılan
veküronyumun etkisini potansiyalize eder, o Metronidazol, belirli bir fare türünde karsinojen olarak etkili bulunmasına
rağmen, bu etki sıçan ve hamster türlerinde gösterilememiştir. Preparatın insanlarda bu türden bir etkisi yoktur, o İnsanlarda mutajenisite riskine ilişkin kanıtların yetersizliği nedeniyle (bakınız
bölüm 5.3) FLAGYL'in olağandan daha uzun bir süre kullanımı dikkatlice değerlendirilmelidir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

o

Disülfıram:Alkol:

Disülfiram tipi bir reaksiyona (yüz ve boyun bölgesinde kızarıklık, kusma, taşikardi) yol açmamak için tedavi sırasında ve tedavi sonlandıktan sonra en az 2 gün süreyle alkollü içki ya da alkol içeren ilaç kullanılmamalıdır.
o

Varfarin:

Metronidazol oral yoldan kullanılan antikoagülanların karaciğerde yıkımını azalttığından, birlikte kullanımda bu preparatların etkisi ve hemoraji riski artabilir. Bu nedenle kombine kullanımda protrombin düzeyleri sık aralıklarla kontrol edilmeli ve uygulamada oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır.
o

Lityum:

Metronidazolle birlikte kullanıldığında lityumun plazma düzeyleri yükselebilir. Bu nedenle lityum tedavisi altındayken metronidazol uygulanan hastalarda lityum, kreatinin ve elektrolitlerin plazma konsantrasyonları izlenmelidir.
o

Siklosporin:Fenitoin-fenoharhital:5-flııoro-urasil:Busulfan:

Metronidazol plazma busulfan miktarını arttıracağından ciddi busulfan toksisitesine neden olabilir.

Laboratuvar testleriyle etkileşim:

Metronidazol, ultraviyole absorbans yöntemi kullanılarak ölçüm yapıldığında AST (SGOT), ALT (SGPT), LDH, trigliseridler veya glukoz ölçümlerinde değişiklik oluşturabilir.

4.6 Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B (2. ve 3, trismesterde)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

İlk trismesterde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Gebelikte metronidazol güvenliliği ile ilgili bilgiler yetersizdir. Kullanılmasının kesin gerekli olmadığı durumlar dışında gebelikte verilmemelidir. Eğer kullanımı kaçınılmaz ise kısa süreli ve düşük doz rejimi önerilmektedir.

Laktasyon dönemi

Metronidazol anne sütüne geçtiğinden emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Bakınız bölüm 5.3

4.7 Araç ve makine kullammı üzerindeki etkiler

Hastalar konfüzyon, halüsinasyon, konvülsiyon ve geçici görsel bozuklukların (bakınız bölüm 4.8) oluşabileceği ve bu gibi semptomların gelişmesi halinde araç veya makine kullanmamaları konusunda uyanimalıdırlar.

4.8 İstenmeyen etkiler

KJinik çalışmalarda plasebodan daha fazla bildirilen ve eldeki verilerin nedensellik açısından en iyi şekilde değerlendirilmesi sonucunda metronidazol tedavisiyle ilişkisi en azından muhtemel olduğu kabul edilerek tanımlanan advers etkiler, izleyen sınıflama kullanılarak aşağıda listelenmiştir;
Çok yaygın >1/10; yaygın >1/100 ile <1/10; yaygın olmayan >1/1000 ile <1/100; seyrek >1/10000 ile <1/1000; çok seyrek <1/10000; bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Agranülositoz, nötropeni, trombositopeni, pansitopeni Bilinmiyor; Lökopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Anafilaksi
Bilinmiyor: Anjiyoödem, ürtiker, ateş

MetaboUzma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor: Anoreksi

Psikiyatrik hastalıklar

Çok seyrek: Konfiizyon ve haliisinasyon dahil psikotik hastalıklar Bilinmiyor: Depresif ruh hali

Sinir sistemi hastalıkları

Çok seyrek: İlacın kesilmesi durumunda düzelebilen ensefalopati (örneğin, konfiizyon, baş ağrısı, haliisinasyon, paralizi, ışığa hassasiyet, hareket bozukluğu, ense sertliği) ve subakut serebellar sendrom (örneğin, ataksi, dizartri, yürüyüş bozukluğu, nistagmus ve tremor).
Sersemlik, baş dönmesi, konvülsiyonlar, baş ağrısı
Bilinmiyor: Yoğun ve/veya uzun süreli metronidazol tedavisi sırasında periferik duysal nöropati veya geçici epileptiform nöbetler bildirilmiştir. Birçok vakada tedavinin kesilmesi veya dozajın azaltılması durumunda nöropati yok olmuştur.
Aseptik menenjit

Göz hastalıkları

Çok seyrek: Çoğunlukla geçici olmak üzere diplopi veya miyopi gibi görme bozuklukları Bilinmiyor: Optik nöropati/nöritis

Castrointestinai hastahklar

Bilinmiyor: Tat değişiklikleri, oral mukozit, paslı dil, bulantı, kusma, epigastrik ağn ve diyare gibi gastro-intertinal bozukluklar. Geri dönüşümlü pankreatit olgulan.

Hepato-bilier hastahklar

Çok seyrek: Karaciğer enzimlerinde (AST, ALT, ALP) artış, bazen sanlık ile birlikte kolestatik hepatit veya mikst hepatit ve hepatoselüler karaciğer hasarı bildirilmiştir. Diğer antibiyotiklerle kombine olarak metronidazol ile tedavi edilen hastalarda karaciğer transplantasyonu gerektiren karaciğer yetmezliği olgulan bildirilmiştir.

Deri ve deri altı doku hastahklan

Çok seyrek: Cilt döküntüleri, püslüler döküntüler, kaşıntı, yüz kızarıklığı (flushing)
Bilinmiyor: Eritema multiforme

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok seyrek: Miyalji, artralji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Çok seyrek: İdrar renginde koyulaşma (metronidazol metabolitine bağlı olarak)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Ateş

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı semptomları; kusma, ataksi ve disoryantasyon şeklindedir.
Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJIK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Anaerobisitler ATC kodu; J08B0

Etki mekanizması


Metronidazol, 5-nitroimidazo! grubundan bir antibiyotiktir. Bakterisid, amibisid ve trikomonosid etkilidir. Antimikrobiyal etki mekanizması henüz bilinmemektedir. Fizyolojik pH'da iyonize halde değildir, anaerop mikroorganizmalar ve hücreler tarafından hücre içine alınır. Hücrelerde düşük redoks potansiyeline sahip elektron transport proteinleri tarafından nitro gruplan olmayan ve henüz tam olarak tanımlanmamış polar metabol itlerine İndirgenir. İndirgenmiş metabolitlerin, nükleik asit sentezini inhibe ederek ve DNA'yı bozarak antimikrobiyal etki oluşturdukları düşünülmektedir. Metronidazol bölünen ve bölünmeyen hücrelere aynı düzeyde etkilidir.

In vitroin vivo

çalışmalarda metronidazolün nötrofıl motilitesi, lenfosit oluşumu ve hücresel immüniteye etki ederek doğrudan anti-inflamatuvar etki oluşturduğu da gösterilmiştir.

Metronidazolün antihakteriyel etki spektrumuAnaerop bakteriler:


Metronidazol,

in vitroBacteroides fragilis,


B. hiviuSy {Porphyromonas gingivalis), B. clisiens (Prevotella disiens}, B. distasoni, B. gingivalis (Porphyromonas gingivalis), B. iniermedius (Prevotella intermedia), B. melaninogenicus (Prevotella meloninogenica), B. oralis (Prevotella oralis), B. ovatus, B.thetaiotaomicron, B. vulgatus, B. asaccharolytİcus (Porphyromonas asaccharolytica), B. ureolyticus, Fusobacterium ve Veillonella. Mohiluncus'unin vitro

inhibe edilir. Diğer türleri dirençli kabul edilir.
İlacın etkili olduğu Gram pozitif anaerop koklar;

Clostiridium, C. dijfıcile,


C. perfringens, Euhacterium, PeptococcusPeptostreptococcus. Actinomyces, Lactohacillus, Propionihacterium acnes, P. avidum ve P. granulosum

ise dirençli olarak bilinmektedir.

Diğer mikroorganizmalar:


Metronidazol

in vitroCampyIobacterfetus'aGardnerella vaginalis (Haemophilus vaginalis)İn vitro

çalışmalarda metronidazol mantarlara karşı etkisiz bulunmuştur.

Direnç


Trichomonas vaginalis'in bazı türleri metronidazole direnç geliştirmişlerdir. Uzun süreli kullanımdan sonra nadiren Bacteroides fragilis ve diğer anaerop bakteriler de direnç kazanabilirler. Metronidazole karşı direnç, zayıf hücre penetrasyonu ve/veya nitroredUklaz aktivisitesinden kaynaklabilir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Enjeksiyon yoluyla uygulandığından uygulanan ilacın tümü vücuda aktarılmış olur.

Dağılım:


500 mg metronidazol içeren çözeltinin 20 dakikada intravenöz yoldan infüzyonu sonucu elde edilen ortalama serum düzeyleri 18 mcg/ml'dir. Aynı dozun 8 saat ara ile tekrarlanması durumunda serum düzeyleri korunur. 12 saat ara ile tekrarlanması durumunda ise serum düzeyi 13 mcg/ml'dir. Plazma yarılanma ömrü 8-10 saattir. Proteinlere bağlanma oranı düşüktür

(%

lO'dan az). Dağılımı hızlıdır ve akciğer, böbrek, karaciğer, deri, safra, beyin-omurilik sıvısı, tükürük, seminal sıvı ve vajinal salgılardaki konsantrasyonu yüksektir. Metronidazol plasentaya ve anne sütüne geçer.

Bivotransformasvon:


Karaciğerde metabolize olur ve karaciğer ile safrada yüksek konsantransyonlarda bulunur. Metronidazol vücutta, antibakteriyel etkinliği olan iki metabolitine metabolize olur.
-“Alkol” metaboliti, primer metabolitidir. Anaerobik bakterilere karşı bakterisit etkisi metronidazoiun etkisinin %30'udur. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 11 saattir.
-“Asit” metaboliti küçük miktarlarda bulunur ve metronidazoiun % 5'i kadar bakterisit etkisi vardır.

Eliminasyon:


Atılımı esas olarak idrar yoluyla olur (değişmeden atılan metronidazolün %40-70'i) ve bu nedenle idrar kırmızı-kahverengi bir renk alabilir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


Doz doğru.sallığa ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

5.3 Klinik öncesi giivenlilik verileri

Metronidazolün kronik oral uygulamasını takiben, fare ve sıçanlarda karsinojenik olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte hamsterlarda yapılan benzer çalışmalarda, negatif sonuçlar elde edilmiştir. Epidemiyolojik çahşmalarda insanlarda karsinojenik risk artışına ilişkin açık bir kanıt elde edilmemiştir. Bu nedenle, FLAGYL'in tedavide uzun süreli kullanımı dikkatlice değerlendirilmelidir. Metronidazolün bakterilerde

İn vıtroIn vivo

insan hücre kültürü çalışmalarında mutajenik etkilerine ait yeterli bulgular saptanmamıştır.

6. FARMASOTIK BİLGİLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Disodyum fosfat Sodyum klorür Sitrik asit motıohidrat Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Birlikte kullanılacak çözeltilerin bir geçimsizliğe yol açmadığını belirlemek yönünden karışımın berrak olmasına dikkat edilmelidir,
FLAGYL, sefamendol-naftat, sefoksitin sodyum, % 10 dekstroz, sodyum laktat, pensilin G potasyum ile kanştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

36 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajm niteliği ve içeriği

FLAGYL % 0.5 Enjeksiyonluk Çözelti, 0.5 g/100 mİ metronidazol içeren 100 ml'lik setli ve setsiz Medifleks torbalarda

6.6 Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklann Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Aventis Pharma S.A./Fransa lisansı ile EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, 34394 İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI (LARI)

220/1

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 30.07.2009 Ruhsat yenileme tarihi: 30.07.2009

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Flagyl %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti

Etken Maddesi: metronidazol

Atc Kodu: J01XD01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.