Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Qalyviz 0.5 Mcg Yumuşak Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

QALYVİZ 0,5 mcg yumuşak kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Kalsitriol (koyun yününden üretilir)..............0,5 mikrogram

Yardımcı maddeler:

Sorbitol.............................................................14 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. 3. FARMASÖTİK FORM

Yumuşak kapsül

Kahverengi-turuncu ile kırmızı turuncu, opak yumuşak kapsül

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

QALYVİZ aşağıdaki durumlarda endikedir:

• Yerleşmiş postmenopozal osteoporoz,

• Kronik böbrek yetersizliği olan, özellikle hemodiyaliz yapılan hastalardaki renalosteodistrofi,

• Orta ile ağır kronik böbrek yetersizliği (pre-diyaliz) bulunan hastalarda sekonderhiperparatiroidi,

• Postoperatif hipoparatiroidi,

• İdiyopatik hipoparatiroidi,

• Psödohipoparatiroidi,

• D vitaminine bağımlı raşitizm,

• D vitaminine dirençli, hipofosfatemik raşitizm.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

QALYVİZ'in optimum günlük dozu, serum kalsiyum düzeyine göre her hastada dikkatle belirlenmelidir. QALYVİZ tedavisine daima mümkün olan en düşük dozda başlanmalı veserum kalsiyum düzeyi dikkatle izlenmedikçe doz arttırılmamalıdır (Bkz. Hasta izleme).

QALYVİZ'in optimum etkililiği için ön koşul, tedavinin başlangıcında yeterli ancak aşırı olmayan kalsiyum alımıdır (erişkinlerde günde yaklaşık 800 mg). Kalsiyum takviyesi gerekliolabilir.

1/11

QALYVİZ kullanan bazı hastalar, gastrointestinal bölgeden kalsiyum emilimini artırdığından, daha az kalsiyum alarak beslenebilirler. Hiperkalsemi gelişmesine eğilimi olan hastalarda,sadece düşük dozlarda kalsiyum gerekli olabilir veya kalsiyum takviyesi gerekmeyebilir.Toplam günlük kalsiyum alımı (örn., besinlerden ve gerektiğinde ilaçlardan) yaklaşık olarak800 mg olmalıdır ve 1000 mg'ı geçmemelidir.

Hasta izleme:

QALYVİZ tedavisinin stabilizasyon fazında serum kalsiyum düzeyleri haftada en az iki kez ölçülmelidir. QALYVİZ'in optimum dozu belirlendiğinde, serum kalsiyum düzeyleri ayda bir(veya aşağıdaki farklı endikasyonlar için önerilen aralıklarla) kontrol edilmelidir. Serumkalsiyum düzeyinin tayin edileceği örnekler için kan alınırken turnike uygulanmamalıdır.

Serum kalsiyum düzeyleri, normalin (9-11 mg/100 mL ya da 2250-2750 mikromol/L) 1 mg/100 mL (250 mikromol/L) üzerine çıktığında ya da serum kreatinin değeri 120 mikromol/L'ninüzerine yükseldiğinde normokalsemi sağlanana kadar QALYVİZ ile tedavi derhaldurdurulmalıdır. Hiperkalsemi dönemleri sırasında, serum kalsiyum ve fosfat düzeyleri her günizlenmelidir. Normal düzeyler elde edildiğinde, QALYVİZ, daha önce kullanılandan 0,25mikrogram daha düşük olan bir günlük dozda verilerek tedavi sürdürülür. Günlük diyetle alınankalsiyum hesaplanmalı ve gereğinde doz ayarlanmalıdır.

Postmenopozal osteoporoz


QALYVİZ'in tavsiye edilen dozu günde iki kez 0,25 mikrogram'dır.

Tedaviye başladıktan sonra, 1., 3. ve 6. aylarda ve bundan sonraki her 6 ayda bir serum kalsiyum ve kreatinin düzeyleri ölçülmelidir.

Renal osteodistrofi (diyaliz hastaları)


Başlangıç dozu günde 0,25 mikrogram'dır. Serum kalsiyum düzeyleri normal veya hafif düşük olan hastalarda, gün aşırı 0,25 mikrogram'lık dozlar yeterlidir. İki ila dört hafta içindebiyokimyasal parametrelerde ve hastalığın klinik belirtilerinde yeterli bir yanıt görülmezse ise,doz iki ila dört haftalık aralıklarla günde 0,25 mikrogram artırılabilir. Bu dönemde serumkalsiyum düzeyleri haftada en az iki kez ölçülmelidir. Hastaların çoğu günde 0,5 mikrogram ila1 mikrogram arasındaki doza yanıt verirler.

İki veya üç eşit doza bölünmüş, 0,1 mikrogram/kg/hafta başlangıç dozunda ve geceleri verilen oral QALYVİZ puls (aralıklı) tedavisinin daimi tedaviye dirençli olan hastalarda bile etkiliolduğu bulunmuştur. Haftada 12 mikrogram'lık maksimum toplam kümülatif dozaşılmamalıdır.

Sekonder hiperparatiroidizm (pre-diyaliz hastaları)


Orta ila ağır böbrek yetmezliği, yani kreatinin klerensi (KlKR) 15 ila 55 mL/dakika olan hastalarda sekonder hiperparatiroidizm ve bunun sonucunda ortaya çıkan metabolik kemikhastalığının tedavisi için QALYVİZ'in önerilen başlangıç dozu erişkinlerde ve 3 yaş veüzerindeki pediyatrik hastalarda (1,73 m yüzey alanına göre düzeltilmiş) günde 0,25mikrogram'dır. Bu doz gerekirse 0,5 mikrogram/gün dozuna yükseltilebilir.

2/12

Hipoparatiroidizm, raşitizm


QALYVİZ'in önerilen başlangıç dozu sabahları verilen günlük 0,25 mikrogram'dır. Biyokimyasal parametreler ve hastalığın klinik belirtilerinde yeterli bir yanıt görülmez ise, doziki ila dört haftalık aralıklarla artırılabilir. Bu dönemde, serum kalsiyum düzeyleri haftada en aziki kez ölçülmelidir. Hiperkalsemi gözlenecek olursa, normokalsemi yeniden oluşuncaya dekQALYVİZ derhal kesilmelidir. Beslenme ile kalsiyum alınmasının azaltılması gereği de önemledikkate alınmalıdır.

Hipoparatiroidi olan hastalarda bazen malabsorpsiyon görülmektedir. Bu nedenle daha yüksek dozda QALYVİZ gerekebilir.

Hekimin hipoparatiroidisi olan gebe bir kadına QALYVİZ'i reçete etmeyi düşünmesi halinde gestasyonun son yarısında dozun yükseltilmesi gerekebilir, doz doğumdan sonra ve emzirmedöneminde azaltılmalıdır.

Uygulama şekli:

QALYVİZ kapsüller tercihen bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

QALYVİZ'in böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım dozuna ilişkin bilgiler yukarıda verilmiştir.

Karaciğer yetmezliği:

QALYVİZ'in karaciğer yetmezliği olan hastalarda güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

QALYVİZ kapsülün pediyatrik popülasyon üzerindeki güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda spesifik doz ayarlamaları gerekli değildir. Serum kalsiyum ve kreatininin izlenmesi konusundaki genel önerilere dikkat edilmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

• Kalsitriole (veya aynı sınıftan ilaçlara) veya QALYVİZ'in bileşiminde bulunanyardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda,

• Hiperkalsemi ile seyreden tüm hastalıklarda ve metastatik kalsifikasyonda,

• Vitamin D toksisitesi bulgusu varlığında QALYVİZ kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kalsitriol tedavisi ile hiperkalsemi oluşumu arasında yakın bir ilişki vardır. Diyetteki değişikliklerin sonucunda (örn., süt ürünlerinin fazla tüketilmesi) veya kalsiyum preparatlarınınkontrolsüz kullanımı ile kalsiyum alımında ortaya çıkan ani bir artış hiperkalsemiye neden

3/12

olabilir. Hastalara ve ailelerine, verilen diyete kesin olarak uyulması gerektiği tavsiye edilmeli ve hiperkalsemi semptomlarını nasıl tanıyacakları kendilerine öğretilmelidir. Serum kalsiyumdüzeyleri normalin (9-11 mg/100 mL veya 2250-2750 mikromol/L) 1mg/100 mL (250mikromol/L) üzerine çıktığında ya da serum kreatinini 120 mikromol/L'nin üzerineyükseldiğinde normokalsemi sağlanana kadar QALYVİZ ile tedavi derhal durdurulmalıdır (bkz.Bölüm 4.2).

Hareketsiz hastalar, örneğin operasyon geçirmiş olan hastalarda, hiperkalsemi riski özellikle yüksektir.

Kalsitriol serumdaki inorganik fosfat düzeylerini artırır. Bu durum hipofosfatemisi olan hastalarda istenilen bir durumken, ektopik kalsifikasyon tehlikesi nedeniyle böbrek yetmezliğiolan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Bu vakalarda, uygun fosfat bağlayıcı ilaçların oraluygulanması ve fosfat açısından fakir diyetle plazma fosfat düzeyi normal düzeyde (2-5 mg/100mL veya 0,65-1,62 mmol/L) tutulmalıdır.

OO

Serum kalsiyumu x fosfat (Ca x P) ürününün 70 mg /dL 'yi geçmesine izin verilmemelidir.

D vitaminine dirençli raşitizmi (ailesel hipofosfatemi) olan ve QALYVİZ ile tedavi edilen hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidirler. Buna karşılık QALYVİZ'in fosfatınbağırsak emilimini uyarabileceği hesaba katılmalıdır; çünkü bu etki fosfat takviyesi gereğinideğiştirebilir. Gerekli olan düzenli laboratuar incelemeleri; kalsiyum, fosfor, magnezyum vealkalen fosfatazın serum düzeylerinin ve 24 saatlik idrardaki kalsiyum ve fosfat içeriğininsaptanmasını içerir. QALYVİZ ile tedavinin stabilizasyon fazında, serum kalsiyum düzeylerihaftada en az iki kez kontrol edilmelidir (bkz. Bölüm 4.2).

Kalsitriol mevcut olan en aktif D vitamini metaboliti olduğu için, QALYVİZ tedavisi sırasında başka bir D vitamini preparatı reçete edilmemelidir. Böylece D hipervitaminozu oluşmasıönlenmiş olur.

Eğer hasta ergokalsiferolden (D2 vitamini) kalsitriole geçirilmişse, kandaki ergokalsiferol düzeyinin bazal değerlere dönmesi birkaç ay sürebilir (bkz. Bölüm 4.9).

Böbrek fonksiyonları normal olan ve QALYVİZ alan hastalar dehidrasyondan kaçınmalıdırlar. Yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.

QALYVİZ sorbitol ihtiva eder. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kalsitriol, D3 vitamininin en aktif metabolitlerinden biri olduğu için, olası ek etkilerden ve hiperkalsemiden kaçınmak için QALYVİZ tedavisi sırasında D vitamini ve türevlerininfarmakolojik dozlarının kullanımından kaçınılmalıdır.

4/12

Beslenme ile ilgili, özellikle ek kalsiyum takviyeleri ile ilgili talimatlara kesin olarak uyulmalı ve kalsiyum içeren preparatların ek olarak kontrolsüz kullanımından kaçınılmalıdır.

Bir tiyazid diüretiği ile eşzamanlı tedavi hiperkalsemi riskini artırır. Kalsitriol dozu, digital ile tedavisi süren hastalarda dikkatle belirlenmelidir; çünkü bu hastalardaki hiperkalsemi kardiyakaritmilere yol açabilir (bkz. Bölüm 4.4).

Kalsiyum emilimini artıran D vitamini analogları ve kalsiyum emilimini inhibe eden kortikosteroidler arasında fonksiyonel bir antagonizma ilişkisi mevcuttur.

Magnezyum içeren ilaçlar (örn. antiasitler) hipermagnezemi yapabilirler ve bu nedenle kronik böbrek diyalizinde olup QALYVİZ alan hastalarda kullanılmamalıdırlar.

QALYVİZ'in bağırsaklar, böbrekler ve kemiklerdeki fosfatın taşınması üzerinde de bir etkisi olduğu için, fosfat bağlayıcı ilaçların dozu serum fosfat konsantrasyonuna (normal değerler: 2-5mg/100 mL veya 0,65-1,62 mmol/L) göre ayarlanmalıdır.

D vitaminine dirençli raşitizmi (ailesel hipofosfatemi) olan hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidirler. Buna karşılık, QALYVİZ'in fosfat bağırsak emilimini uyarabileceği hesabakatılmalıdır; çünkü bu etki fosfat takviyesi gereğini değiştirebilir.

Fenitoin veya fenobarbital gibi enzim indükleyicilerinin verilmesi metabolizmada artışa ve bu nedenle kalsitriolün serum konsantrasyonlarının azalmasına neden olabilir. Buna bağlı olarak,bu ilaçlarla birlikte verilmesi gerektiğinde, kalsitriolün daha yüksek dozlarda uygulanmasıgerekebilir.

Kolestiramin, yağda çözünen vitaminlerin bağırsaktan emilimini azaltabilir ve bu nedenle QALYVİZ'in bağırsaktan emilimini bozabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiyeGebelikategorisi: CÇocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

D vitamininin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamalarıtavsiye edilir.

Gebelik dönemi

QALYVİZ, kesin gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz.Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

5/12

Gebe tavşanlarda D vitamininin fatal doza yakın oral dozları ile fetüslerde supravalvüler aort stenozu oluşturulmuştur. D vitamininin çok yüksek dozlarda bile insanda teratojen olduğunugösteren veri mevcut değildir. QALYVİZ ancak ilacın gebe kadına olan potansiyel yararıfetüse olan riskinden fazla olduğu durumlarda uygulanmalıdır.

Laktasyon dönemi

Ekzojen kalsitriol anne sütüne geçmektedir. Annede hiperkalsemi oluşma potansiyeli ve anne sütü alan bebeklerde QALYVİZ'e bağlı advers reaksiyonlar görülme olasılığı göz önünealındığında, anne ve bebeğin serum kalsiyum düzeyleri izlendiği sürece anneler QALYVİZkullanırken emzirebilirler.

Üreme yeteneği/Fertilite

Sıçanlar üzerinde yapılan üreme toksisite çalışmaları, kalsitriolün 300 ng/kg/gün'e kadar olan dozlarda (genel insan dozunun 30 katı) üremeyi olumsuz etkilemediğini göstermiştir.Tavşanlarda, kalsitriol 300 ng/kg/gün'lük dozda, bazı maternal ve fetotoksik etkileroluşturmuştur; ancak 20 veya 80 ng/kg/gün'lük dozlarda (olağan insan dozunun 8 katı) adversetki göstermemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bildirilen advers olayların farmakodinamik profili göz önüne alındığında bu ilacın güvenilir olduğu veya bu aktiviteleri olumsuz etkilemesinin beklenmediği kabul edilir.

4.8. İstenmeyen etkilerKlinik çalışmalar

İstenmeyen etkilerin sınıflandırılmasında şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Bilinmiyor:

Üriner sistem enfeksiyonları (kronik)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kaşıntı, döküntü, ürtiker ve çok seyrek olarak ciddi eritematöz deri bozuklukları)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Seyrek:

Anoreksi (akut)

Bilinmiyor:

Distrofi (kronik)

6/12

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek:

Baş ağrısı (akut)

Bilinmiyor:

Duyusal bozukluklar, apati (kronik)

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek:

Bulantı, kusma, abdominal ağrı veya mide ağrısı, konstipasyon (akut)

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor:

Büyümenin durması (kronik)

Böbrek ve idrar hastalıkları

Bilinmiyor:

Poliüri (kronik)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor:

Susama ile birlikte ateş, susama/polidipsi, dehidrasyon (kronik)

Araştırmalar

Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda görülen kronik hiperkalsemi, serum kreatinindeki artışla ilişkili olabilir.

Kalsitriol, D vitamini aktivitesine sahip olduğu için, hiperkalsemi sendromu veya kalsiyum intoksikasyonu (hiperkalseminin derecesine ve süresine bağımlı olarak) gibi aşırı dozda Dvitamini alındığında görülenlere benzer advers etkiler ortaya çıkabilir (bkz. Bölüm 4.2 vebölüm 4.4). Seyrek olarak görülen semptomlar yukarıda sistem organ sınıflarına göreverilmiştir.

Kalsitriolün biyolojik yarı ömrü kısa olduğu için farmakokinetik araştırmalar, tedavinin birkaç gün süreyle kesilmesi (D3 vitamini preparatları ile tedavide görülene göre çok dahahızlı bir şekilde) ile birlikte yükselmiş olan serum kalsiyum düzeyinin normalleştiğinigöstermiştir.

Eş zamanlı hiperkalsemi ve hiperfosfatemide (>6 mg/100 mL veya >1,9 mmol/L) yumuşak doku kalsifikasyonu oluşabilir ve bu radyografik olarak görülebilir.

Pazarlama sonrası veriler

Kalsitriol'ün tüm endikasyonlarında, 15 yıllık klinik kullanımında bildirilen advers etki insidansı çok düşüktür ve görülen hiperkalsemi dahil her bir etkinin oluşma oranı %0,001veya daha düşüktür.

7/12

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;[email protected]. Doz aşımı ve tedavisi

Asemptomatik hiperkalseminin tedavisi (bkz. Bölüm 4.2):

Kalsitriol D vitamininin bir türevi olduğu için, aşırı doz semptomları D vitamininin aşırı doz semptomlarıyla aynıdır. QALYVİZ ile birlikte yüksek dozda kalsiyum ve fosfat alınması da

oo

benzer semptomlara yol açabilir. Serum kalsiyumu x fosfat (Ca x P) ürününün 70 mg /dL 'yi geçmesine izin verilmemelidir. Diyalizatta kalsiyum düzeyinin yüksek olması da hiperkalsemigelişimine katkıda bulunabilir.

D vitamini intoksikasyonunun akut semptomları: Anoreksi, baş ağrısı, kusma ve kabızlıktır.

Kronik semptomlar: Distrofi (güçsüzlük, kilo kaybı), duyusal bozukluklar, susama ile birlikte ateş, poliüri, dehidrasyon, apati, büyümenin durması ve üriner sistem enfeksiyonlarıdır. Renalkorteks, miyokard, akciğerler ve pankreasta metastatik kalsifikasyon ile birlikte hiperkalsemiortaya çıkar.

lıkla alınan aşırı dozun tedavisinde aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

Daha fazla emilimi önlemek için hemen gastrik lavaj veya kusturma; fekal yoldan atılımı artırmak için sıvı parafin verilmesi; serum kalsiyumunun sürekli olarak belirlenmesi önerilir.Eğer serumdaki yüksek kalsiyum düzeyi devam ederse, fosfatlar ve kortikosteroidler verilebilirve yeterli diürez sağlayacak önlemler alınabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Vitamin D ve analogları ATC kodu: A11CC04

Etki mekanizması:

Kalsitriolün bilinen iki etki yeri bağırsak ve kemiklerdir.

İnsan bağırsak mukozasında bir kalsitriol reseptör-bağlayıcı proteininin mevcut olduğu görülmektedir. Diğer bulgular kalsitriolün böbrekler ve paratiroid bezleri üzerine de etkiedebileceğini düşündürmektedir. Kalsitriol, bağırsaklarda kalsiyum taşınmasınınuyarılmasında D

3

vitamininin bilinen en aktif formudur. Akut üremik sıçanlar üzerindeyapılan çalışmalarda, kalsitriolün bağırsaklardan kalsiyum emilimini uyardığı gösterilmiştir.

Üremik hastaların böbrekleri, prekürsör D vitamininden oluşturulan aktif hormon olan kalsitriolü yeterince sentezleyemezler. Bunun sonucunda ortaya çıkan hipokalsemi vesekonder hiperparatiroidizm böbrek yetmezliğindeki metabolik kemik hastalığının en büyük

8/12

nedenlerinden birisidir. Bununla beraber üremi sırasında biriken kemik için toksik diğer maddeler de (örn., alüminyum) bu tablonun oluşumuna katkıda bulunabilir.

Kalsitriol'ün renal osteodistrofideki yararlı etkisinin hipokalsemi ve sekonder hiperparatiroidizmin düzeltilmesi sonucunda çıktığı görünmektedir. Kalsitriol'ün başkabağımsız yararlı etkiler oluşturup oluşturmadığı bilinmemektedir.

Klinik çalışmalar/ etkililik çalışmaları:

Kalsitriol, D3 vitamininin en önemli aktif metabolitlerinden biridir. Normal olarak böbrekte prekürsörü olan 25-hidroksikolekalsiferolden (25-HCC) oluşur. Günlük fizyolojik üretiminormal olarak 0,5-1 mikrogram'dır ve kemik sentezinin arttığı dönemlerde (örn., büyüme veyagebelik) biraz daha yüksektir. Kalsitriol, kalsiyumun bağırsaklardan emilimini artırır ve kemikmineralizasyonunu düzenler. Tek doz kalsitriolün farmakolojik etkisi yaklaşık 3-5 gün sürer.

Kalsitriol kemik üzerindeki etkisini kalsiyum homeostazını düzenleyerek yapar. Kalsitriolün, iskelette osteoblastik aktiviteyi stimüle edici etkilerini de kapsayan, kalsiyum homeostazınıdüzenlemedeki önemli rolü osteoporozdaki terapötik etkilerini de açıklar.

Belirgin böbrek bozukluğu olan hastalarda, endojen kalsitriol sentezi mukayeseli olarak azalır veya tamamen durabilir. Bu eksiklik renal osteodistrofinin gelişiminde önemli bir rol oynar.

Renal osteodistrofili hastalarda, kalsitriol'ün oral verilmesi kalsiyumun bağırsaktan emilimindeki azalmayı, hipokalsemiyi, yükselmiş olan serum alkalen fosfatazı ve serumparatiroid hormon konsantrasyonunu normale döndürür. Kalsitriol kemik ve kas ağrısınıhafifletir ve osteitis fibroza ve diğer mineralizasyon kusurlarındaki histolojik değişiklikleri dedüzeltir.

Postoperatif hipoparatiroidi, idiyopatik hipoparatiroidi ve psödohipoparatiroidisi olan hastalarda, hipokalsemi ve hipokalseminin klinik semptomları kalsitriol tedavisi ile hafifletilir.

D vitaminine bağımlı raşitizmi olan hastalarda serum kalsitriol düzeyleri düşüktür veya sıfırdır. Kalsitriolün böbrekteki endojen sentezi yetersiz olduğu için kalsitriol yerine koyma tedavisişeklinde kabul edilmektedir.

Plazma kalsitriol düzeyleri azalmış olan D vitaminine dirençli raşitizm ve hipofosfatemili hastalarda kalsitriol tedavisi, fosfatların tübüler eliminasyonunu azaltır ve eş zamanlı uygulananfosfat tedavisi ile kemik gelişimini normale döndürür.

Neonatal hepatit, biliyer atrezi, sistinozis ve besinsel kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı olan raşitizmin değişik diğer formlarında hastalar kalsitriol tedavisinden faydalanmışlardır.

9/12

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel Özellikler

Emilim:


Kalsitriol bağırsaklardan hızla emilir. Kalsitriol'ün 0,25 mikrogram ila 1 mikrogram'lık oral tek doz uygulamasından sonra kalsitriolün doruk serum konsantrasyonları üç ila altı saat içinde eldeedilir.

Çoklu uygulamadan sonra serum kalsitriol düzeyleri 7 gün içinde kararlı duruma ulaşır, kararlı durum konsantrasyonu uygulanan kalsitriol dozu ile ilişkilidir.

Dağılım:


Kalsitriol'ün 0,5 mikrogram'lık oral tek doz uygulanmasından sonra, kalsitriolün ortalama serum konsantrasyonları, başlangıç değeri olan 40 ± 4,4 pg/mL'den iki saat sonra 60 ± 4,4pg/mL'ye yükselmiş, dört saat sonra 53 ± 6.9 pg/mL'ye, sekiz saat sonra 50 ± 7 pg/mL'ye, on ikisaat sonra 44 ± 4,6 pg/mL'ye ve yirmi dört saat sonra 41,5 ± 5,1 pg/mLye düşmüştür. Kalsitriolve D vitamininin diğer metabolitleri kanda taşınırken spesifik plazma proteinlerine bağlanırlar.

Ekzojen kalsitriolün anne kanından fetal kan dolaşımına ve anne sütüne geçtiği kabul edilir.

Biyotransformasyon:


Kalsitriolün her biri farklı bir D vitamini aktivitesi gösteren çeşitli metabolitleri saptanmıştır.

Eliminasyon:


Kalsitriolün serumdaki eliminasyon yarı ömrü 9-10 saattir.

Buna karşılık tek doz kalsitriolün farmakolojik etkisi en az yedi gün sürmektedir. Kalsitriol safra ile atılır ve enterohepatik dolaşıma katılır.

Sağlıklı gönüllülere radyoaktif kalsitriol'ün intravenöz uygulanmasından sonra, 24 saat içinde radyoaktivitenin yaklaşık %27'si dışkıda ve yaklaşık %7'si idrarda bulunmuştur.

Sağlıklı gönüllülere 1 mikrogram radyoaktif kalsitriol'ün oral verilmesinden sonra, tüm radyoaktivitenin yaklaşık %10'u 24 saat içinde idrarda saptanmıştır. Radyoaktif kalsitriolünintravenöz uygulamasından sonraki altıncı gün, kümülatif radyoaktivite atılımının %16'sınınidrar, %49'unun dışkı ile olduğu tespit edilmiştir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Nefrotik sendromu olan ya da hemodiyalizdeki hastalarda, kalsitriolün serum düzeyleri azalmış ve doruk düzeylere ulaşma süresi uzamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Farelerde ve sıçanlarda yapılan akut toksisite çalışmaları, kalsitriolün ortalama oral letal dozunun 1,35-3,9 mg/kg olduğunu göstermiştir. Bu değerler, günde iki kere 0,25

10/12

mikrogram'lık önerilen klinik dozdan (yaklaşık olarak 8-10 ng/kg/gün) birkaç kat daha yüksektir.

Sıçanlarda ve köpeklerdeki subkronik toksisite çalışmaları, kalsitriolün 6 aya kadar uygulanan 20 ng/kg/gün'lık oral dozda (genel insan dozunun iki katı) advers etki oluşturmadığını veyaminimum düzeyde advers etki oluşturduğunu göstermiştir. 6 aya kadar uygulanan 80ng/kg/gün'lük bir doz (genel insan dozunun sekiz katı) orta derecede advers etkileroluşturmuş olup görülen değişiklikler primer olarak uzun süreli hiperkalseminin sonucuolarak görülmektedir.

Fertilite bozukluğu

Sıçanlar üzerinde yapılan üreme toksisite çalışmaları, kalsitriolün 300 ng/kg/gün'e kadar olan dozlarda (genel insan dozunun 30 katı) üremeyi olumsuz etkilemediğini göstermiştir.Tavşanlarda, kalsitriol 300 ng/kg/gün'lük dozda, bazı maternal ve fetotoksik etkileroluşturmuştur; ancak 20 veya 80 ng/kg/gün'lük dozlarda (olağan insan dozunun 8 katı) adversetki göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Butilhidroksianisol ButilhidroksitoluenOrta zincirli trigliseritJelatin (sığır jelatini)

Gliserin Sorbitol, SıvıTitanyum dioksitSarı demir oksitKırmızı demir oksit

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25oC altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

QALYVİZ ürünümüzün ambalaj malzemesi olarak opak PVC/Aklar- Alüminyum folyo blister kullanılmaktadır. Bir karton kutu içerisinde 30 adet veya 100 adet yumuşak kapsüliçeren blister ambalajlarda kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

11/12

7. RUHSAT SAHİBİ

Saba İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1 Kat: 1

34303 Küçükçekmece-İstanbul

Tel: 0212 692 92 92

Fax: 0212 697 00 24

E-mail: [email protected]

8. RUHSAT NUMARASI

2019/104

9. -İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 21.02.2019 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

12/12

İlaç Bilgileri

Qalyviz 0.5 Mcg Yumuşak Kapsül

Etken Maddesi: Kalsitrol

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.