Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dotarem 0,5 Mmol/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DOTAREM 0,5 mmol/mL enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin Madde:

27,932 g (0,5 mmol/mL'ye eşdeğer)

20,246 g 9,062 g

Her 100 mL'de Gadoterik asitKarşılığı:

DOTA (Dodekan tetraasetik asit)

Gadolinyum oksit

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

çözelti

: 0,5 mmol/mL : 1350 mOsm.kg-1: 3,2 mPa.s: 2,0 mPa.s: 6,5-8,0

Enjeksiyonluk çözelti Berrak-açık sarıya doğru renksizKontrast madde konsantrasyonuOsmolalite20°C'de viskozite37°C'de viskozitepH

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Yetişkinler


• Manyetik rezonans görüntülemede kontrast artışı

• Ensefalik ve spinal görüntüleme: Beyin tümörlerinin, omurga ve çevre doku tümörlerinin, intervertebral disk prolapsusu, enfeksiyöz hastalıkların tanısı

• Renal, kardiyak, uterus, yumurtalık, meme, abdominal ve osteoartiküler patolojilerdahil tüm vücut MR görüntüleme

• Anjiyografi.

Pediyatrik popülasyon(0-18 yaş)


•

Manyetik rezonans görüntülemede kontrast artışı

• Ensefalik ve spinal görüntüleme: Beyin tümörlerinin, omurga ve çevre doku tümörlerinin, intervertebral disk prolapsusu, enfeksiyöz hastalıkların tanısı

• Renal, kardiyak, uterus, yumurtalık, meme, abdominal ve osteoartiküler patolojilerdahil tüm vücut MR görüntüleme

1/10

DOTAREM yalnızca tanısal bilginin gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. DOTAREM kontrastsız manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile kullanılmaya uygun değildir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Kontrastlı görüntüleme için yeterli en düşük dozda kullanılmalıdır. Doz, hastanın vücut ağırlığına göre hesaplanmalı ve bu bölümde belirtilen kilogram başına önerilen dozaşılmamalıdır.


Yetişkinler


Yetişkinlerde önerilen doz 0,1 mmol/kg, yani 0,2 mL/kg'dır.

Anjiyografide yapılan tetkikin sonuçlarına bağlı olarak, gerekli görülmesi halinde ikinci bir enjeksiyon uygulanabilir.

İzole bir metastazın doğrulanması veya leptomeningeal tümörlerin saptanması gibi bazı istisnai durumlarda 0,2 mmol/kg (0,4 mL/kg) biçiminde ikinci bir enjeksiyon uygulanabilir.

Anjiyografi: İstisnai durumlarda (geniş bir vasküler bölgenin yeterli görüntülerinin elde edilememesi gibi), ikinci bir 0,1mmol/kg enjeksiyonu, yani 0,2 mL/kg'lik dozun uygulanmasıuygun olabilir. Bununla birlikte, belirli bölgelerde (bacak arterleri veya akciğerler gibi)anjiyografi işlemi başlamadan önce mevcut görüntüleme ekipmanına bağlı olarak 2 ardışıkDOTAREM dozu kullanılması ön görülürse, her doz için 0,05 mmol/kg (yani 0,1 mL/kg)uygulanması yararlı olabilir.

Uygulama şekli:

Sadece intravenöz enjeksiyonla uygulanır.

Kontrast maddenin intravenöz uygulaması mümkünse, hasta yatar durumdayken yapılmalıdır. İstenmeyen etkilerin çoğunluğu ilk 30 dakikada meydana geldiği gözlendiği için, uygulamasonrasında, hasta en az yarım saat gözlem altında tutulmalıdır.

Pediyatrik popülasyon (0 - 18 yaş)

Çocuğa verilecek gadoterik asit miktarına bağlı olarak, enjekte edilecek hacmin daha kesin olarak bilinmesi amacıyla, en uygun hacimdeki flakonların tek kullanımlık şırıngalarlakullanılması tavsiye edilmektedir.

Yenidoğanlarda ve bebeklerde gereken doz hesaplanarak şırıngaya alınmalı ve uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Yetişkin dozu hafif ila orta böbrek yetmezliği olan hastalara (GFR > 30mL/dk / 1,73m2) uygulanır.

DOTAREM yalnızca şiddetli böbrek yetmezliği olan (GFR <30mL/dk / 1,73m2) hastalarda ve dikkatli yarar/zarar değerlendirilmesinden sonra perioperatif karaciğer transplantasyonperiyodunda bulunan hastalarda tanısal bilginin mutlaka gerektiği ve kontrastsız çekiminmümkün olmadığı durumlarda kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4.). DOTAREM kullanılmasıgerekiyorsa doz 0,1 mmol/kg'ı aşmamalıdır. Aynı taramada birden fazla doz kullanılmamalıdır.

2/10

Tekrarlayan dozlara yönelik yeterli bilgi olmadığından, ilk uygulamadan sonra 7 gün süre ile ikinci doz uygulanmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Bölüm 4.4'e bakınız.

Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalara yetişkin dozu uygulanır. Özellikle perioperatif karaciğer nakli döneminde operasyon öncesi durumda dikkatli olunması önerilmektedir.

Pediyatrik popülasyon (0 - 18 yaş):

Beyin ve omurga MRG / tam vücut MRG: Önerilen ve maksimum gadoterik asit dozu 0,1 mmol/kg'dır. Tarama sırasında birden fazla doz kullanılmamalıdır.

4 haftalığa kadar olan yenidoğanda ve 1 yaşa kadar olan bebeklerde böbrek fonksiyonları tam gelişmediği için DOTAREM dikkatli bir değerlendirmeden sonra ve 0,1 mmol/kg'ı aşmayandozlarda kullanılmalıdır. Tekrarlayan dozlara yönelik yeterli bilgi olmadığından, ilkuygulamadan sonra 7 gün süre ile ikinci doz uygulanmamalıdır.

Anjiyografi: Gadoterik asit, etkililik ve güvenlilik verileri yeterli olmadığından anjiyografide 18 yaşın altında önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Özel bir doz ayarlamasına gereksinim yoktur. Yaşlı hastalarda dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

4.3. Kontrendikasyonlar

Gadoterik asit, meglumin veya gadolinyum içeren herhangi bir ilaca karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

İntratekal uygulanmaz; intravenöz enjeksiyon tam olarak sürdürülmeye özen gösterilerek uygulanır. Ekstravazasyon durumunda klasik lokal tedaviyi gerektiren lokal intoleransreaksiyonları ortaya çıkabilir.

MR görüntüleme için olağan koruma önlemleri alınmalıdır (örneğin vücutlarında pacemaker (kalp pili), ferromanyetik vasküler klipler, infüzyon pompaları, sinir stimülatörleri, koklearimplantlar ya da şüpheli vücut içi metalik yabancı cisimler (özellikle de gözde) bulunanhastalarda).

Aşırı duyarlılık

• Gadolinyum içeren diğer kontrast maddelerde olduğu gibi, aşırı duyarlılık reaksiyonları(yaşamı tehdit edici olanlar da dahil olmak üzere) meydana gelebilir (bkz. Bölüm 4.8).Aşırı duyarlılık reaksiyonları alerjik (ciddi olduğunda anafilaktik reaksiyonlar olaraktanımlanır) ya da alerjik olmayabilir. Bunlar hemen (60 dakikadan kısa bir sürede)görülebileceği gibi gecikmiş olarak da (7 güne kadar bir süre sonra) ortaya çıkabilir.Anafilaktik reaksiyonlar hemen ortaya çıkar ve ölümcül olabilir. Bu reaksiyonlar dozdanbağımsızdır, ürünün ilk dozundan sonra bile meydana gelebilir ve çoğunluklaöngörülebilir değildir.

• Enjekte edilen doza bağlı olmaksızın daima bir hipersensitivite riski mevcuttur.

3/10

• Daha önce gadolinyum içeren MRG kontrast madde uygulanırken reaksiyon oluşmuşhastalarda aynı ürünün veya büyük olasılıkla diğer ürünlerin sonraki uygulamasında başkabir reaksiyon oluşma riski yüksektir ve bu nedenle yüksek riskli hastalar olarak kabuledilirler.

• Gadoterik asit enjeksiyonu, mevcut astım semptomlarını alevlendirebilir. Tedaviyledengelenememiş astım olan hastalarda gadoterik asit kullanma kararı, risk/yarar oranınındikkatli şekilde değerlendirilmesi ardından verilmelidir.

• İyotlu kontrast maddelerle edinilen deneyimler, beta-blokör kullanan hastalarda veözellikle bronşiyal astımın söz konusu olduğu durumlarda, hipersensitivitereaksiyonlarının kötüleşebileceğini göstermektedir. Bu hastalar, hipersensitivitereaksiyonlarının beta-agonistlerle standart tedavisine yanıt vermeyebilir.

• Herhangi bir kontrast madde enjekte edilmeden önce hasta alerji öyküsü (örn. denizürünleri alerjisi, saman nezlesi, kurdeşen), kontrast maddeye duyarlılık ve bronşiyal astımaçısından sorgulanmalıdır; çünkü bu durumlardaki hastalarda kontrast maddelere karşırapor edilen advers reaksiyonların insidansı daha yüksektir ve antihistaminikler ve/veyaglukokortikoidler ile ön tedavi düşünülebilir.

Uygulama sırasında bir hekim tarafından gözetim yapılması gereklidir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana geldiği takdirde, kontrast madde uygulaması derhal sonlandırılmalıve (gerekiyorsa) spesifik tedavi başlatılmalıdır. Dolayısıyla, muayene boyunca venözerişim korunmalıdır. Acil duruma karşı önlemlerin derhal uygulanabilmesi için, uygunilaçlar (örn. epinefrin ve antihistaminikler), endotrakeal tüp ve respiratör hazırbulundurulmalıdır.

Böbrek_ fonksiyonu bozukluğu


Gadoterik asit uygulaması öncesinde, tüm hastaların böbrek fonksiyon bozukluğu yönünden laboratuvar testleri ile taramadan geçirilmesi önerilmektedir.

Akut veya kronik ağır böbrek fonksiyon bozukluğu (GFR <30 mL/dk/1,73 m2) olan hastalarda bazı gadolinyum içeren kontrast ajanların kullanımı ile ilişkili nefrojenik sistemik fibrozis(NSF) bildirimleri bulunmaktadır. Karaciğer transplantasyonu geçiren hastalar, bupopülasyonda akut renal yetmezlik sıklığı yüksek olduğundan özellikle bir risk altındadır.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ve perioperatif karaciğer transplantasyon döneminde olan hastalarda gadoterik asit ile NSF oluşabileceği ihtimali nedeniyle, tanısal bilginin gerekliolduğu ve kontrastsız MRG ile elde edilemeyen durumlarda risk/yarar değerlendirmesidikkatlice yapılarak kullanılmalıdır. Eğer gadoterik asit kullanımından kaçınılamıyorsa, doz 0,1mmol/kg vücut ağırlığını aşmamalıdır. Tekrarlayan uygulamalar konusundaki bilgi eksikliğinedeniyle, enjeksiyonlar arasındaki süre en az 7 gün olmadıkça gadoterik asit enjeksiyonlarıtekrarlanmamalıdır.

Gadoterik asit uygulamasından kısa süre sonra hemodiyaliz uygulanması, vücuttan gadoterik asidin atılmasında yararlı olabilir. Halihazırda hemodiyalize girmeyen hastalarda NSF'ninönlenmesi veya tedavisi için hemodiyalize başlanmasını destekleyen kanıt bulunmamaktadır.

Yaşlılar


Gadoterik asidin renal klirensi yaşlılarda bozulabileceğinden, özellikle 65 yaş ve üzeri hastaların böbrek disfonksiyonu açısından değerlendirilmesi önemlidir.

4/10

Pediyatrik _ popülasyon Yenidoğanlar ve bebekler


4 haftaya kadar yenidoğanda ve 1 yaşa kadar olan bebeklerde gadoterik asit, böbrek fonksiyonları tam olarak gelişmediği için dikkatli bir değerlendirmeden sonra kullanılmalıdır.

Santral sinir sistemi hastalıkları


Gadolinyum içeren diğer kontrast maddelerde olduğu gibi, nöbet eşiği düşük olan hastalarda özel tedbirler alınmalıdır. Hastanın yakından izlenmesi gibi önleyici tedbirler alınmalıdır.Meydana gelebilecek bir konvülsiyon için gereken tüm donanım ve ilaçlar önceden hazırlanmışolmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. İlaç etkileşimi çalışmaları yapılmamıştır.

Eşzamanlı olarak kullanımda dikkate edilmesi gereken ilaçlar

Beta blokörler, vazoaktif maddeler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör antagonistleri: Bu tıbbi ürünler kan basıncı bozuklukları için kardiyovaskülerkompansasyon mekanizmalarının etkinliğini azaltır. Radyolog, gadolinyum komplekslerienjeksiyonundan önce bilgilendirilmelidir ve resüsitasyon ekipmanı hazır bulundurulmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan ve doğum kontrolü uygulamayan kadınlarda önlem alınması gerektiğine dair veri bulunmamaktadır. DOTAREM'in kontrasepsiyona yönelik herhangi biretkisi olduğuna dair veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Hayvan çalışmaları herhangi bir teratojenik etki olmadığını göstermiştir. Ancak gebe olma olasılığı olanlarda dikkatli olunmalı, yarar/risk oranı değerlendirilmelidir.

DOTAREM'in hayvanda teratojen etkisi görülmemiş olmakla beraber, eldeki veriler gebelik süresince uygulanan gadoterik asidin teratojenik veya fetotoksik etkilerinin değerlendirilmesiiçin henüz yeterli değildir. Buna göre DOTAREM sadece kesinlikle gerekli olduğu durumlardagebelikte kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Gadolinyum içeren kontrast ajanlar küçük miktarlarda süte geçer. Klinik dozlarda bu kadar küçük miktarda sütle atılımına ve bağırsaklardan zayıf emilimine bağlı olarak infantlardaherhangi bir etki bildirilmemiştir.

Uygulamasından sonra 24 saat süreyle emzirmenin kesilip kesilmeyeceğine hekim ve anne birlikte karar vermelidirler.

5/10

Üreme yeteneği/Fertilite

Üreme fonksiyonlarına etkisine dair veri yoktur.

4.7. Araç ve makine kullanma üzerine etkiler

Araç ve makine kullanımına etkisi ile ilişkili bir klinik çalışma yapılmamıştır. Ayakta tedavi gören hastalarda araç veya makine kullanırken mide bulantısının oluşabileceği göz önünealınmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Gadoterik kullanımı ile ilişkili yan etkiler genellikle hafif ila orta şiddette ve geçicidir. Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, bulantı ve baş ağrısı en sık gözlenen reaksiyonlardır.

Klinik çalışmalar sırasında en sık, bulantı, baş ağrısı, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, üşüme, hipotansiyon, somnolans, sersemlik hissi, sıcaklama, yanma hissi, döküntü, asteni, disgözi vehipertansiyon yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100) advers olay şeklinde görülmüştür.

Pazarlama sonrasından bu yana, gadoterik asit uygulamasını takiben en sık rapor edilen advers reaksiyonlar bulantı, kusma, pirürit ve aşırı duyarlılık reaksiyonları olmuştur. Aşırı duyarlılıkreaksiyonlarında, en sık gözlenen reaksiyonlar deri reaksiyonları olmuştur; bunlar lokalize,genişlemiş ya da jeneralize olabilmektedir. Bu reaksiyonlar çoğu kez deri reaksiyonları olarakhemen (enjeksiyon sırasında ya da enjeksiyonun başlatılmasından sonraki bir saat içinde) ortayaçıkmakta ya da bazen gecikmiş olarak (enjeksiyondan bir saat ya da birkaç gün sonra) ortayaçıkmaktadır.

Hemen görülen reaksiyonlar, eşzamanlı ya da sekansiyel olarak görülen bir ya da daha fazla etkiyi içerir; bunlar çoğu kez kütanöz, respiratuar, gastrointestinal, artiküler ve/veyakardiyovasküler reaksiyonlar olmaktadır.

Her bir belirti başlayan bir şoka dair bir uyarı sinyali olabilir ve çok nadir olgularda ölümle sonuçlanır.

Gadoterik asit kullanımında izole NSF olguları rapor edilmiş, bunların çoğu gadolinyum içeren diğer kontrast maddelerin birlikte uygulandığı hastalarda görülmüştür (bkz. Bölüm 4.4).

Advers reaksiyonlar aşağıdaki tabloda Sistem Organ Sınıfı ve sıklık açısından listelenmektedir: Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek(>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (mevcut verilerden hareketletahmin edilemiyor). Sunulan veriler, mevcut oldukları durumlarda 2822 hastayı içeren klinikçalışmalardan ya da 185.500 hastayı içeren gözlemsel bir çalışma havuzundan alınmıştır.

Sistem Organ Sınıfı

Advers reaksiyon

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: aşırı duyarlılık,

Çok seyrek: anafilaktik reaksiyon, anafilaktoid reaksiyon

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: anksiyete Çok seyrek: ajitasyon

6/10

Sistem Organ Sınıfı

Advers reaksiyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: baş ağrısı, disgözi, sersemlik hissi, somnolans, parestezi (yanma hissi dahil)

Seyrek: presenkop

Çok seyrek: koma, konvülsiyon, senkop, tremor, parozmi

Göz hastalıkları

Seyrek: göz kapağı ödemi

Çok seyrek: konjonktivit, oküler hiperemi, bulanık görme, lakrimasyon artışı

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: palpitasyonlar

Çok seyrek: taşikardi, kardiyak arest, aritmi, bradikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: hipotansiyon, hipertansiyon Çok seyrek: pallor, vazodilatasyon

Solunum, göğüs bozuklukları vemediastinal hastalıklar

Seyrek: hapşırma

Çok seyrek: öksürük, dispne, nazal konjesyon, respiratuar arrest, bronkospazm, laringospazm, faringeal ödem, boğaz kuruluğu,pulmoner ödem

Gastrointestinal

hastalıklar

Yaygın olmayan: bulantı, karın ağrısı Seyrek: kusma, diyare, aşırı tükürük sekresyonu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: döküntü Seyrek: ürtiker, pirürit, hiperhidrozÇok seyrek: eritem, anjiyoödem, egzamaBilinmiyor: nefrojenik sistemik fibrozis

Kas-iskelet bozuklukları ve bağdoku ve kemikhastalıkları

Çok seyrek: kas krampları, kas güçsüzlüğü, sırt ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesineilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: sıcaklama, üşüme, asteni, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ekstravazasyon, ağrı, rahatsızlık, ödem,inflamasyon, soğukluk)

Seyrek: göğüs ağrısı, titreme

Çok seyrek: kırgınlık, göğüste rahatsızlık, pireksi, yüz ödemi, enjeksiyon bölgesi nekrozu (ekstravazasyon durumunda), flebitsüperfisyel

Araştırmalar

Çok seyrek: azalmış oksijen satürasyonu

MRG için kullanılan diğer intravenöz kontrast maddeler ile aşağıdaki advers reaksiyonlar rapor e

dilmiştir:

_

Sistem Organ Sınıfı

Advers reaksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Hemoliz

Psikiyatrik hastalıklar

Konfüzyon

Göz hastalıkları

Geçici körlük, göz ağrısı

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Tinnitus, kulak ağrısı

7/10

Solunum, göğüs bozuklukları vemediastinal hastalıklar

Astım

Gastrointestinal

hastalıklar

Ağız kuruluğu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Büllöz dermatit

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Üriner inkontinans, renal tübüler nekroz, akut renal yetmezlik

Araştırmalar

Elektrokardiyogramda PR uzaması, kanda demir artışı, kanda bilirubin artışı, serum ferritin artışı, anormal karaciğerfonksiyon testi

Çocuklarda advers reaksiyon


Pediyatrik hastaların güvenliliği klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası çalışmalarda göz önünde bulundurulmuştur. Gadoterik asidin güvenlilik profili çocuklarda erişkinlere kıyaslaherhangi bir spesifik özellik göstermemiştir. Reaksiyonların çoğu gastrointestinalsemptomlardır ya da aşırı duyarlılık belirtileridir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir.

([email protected];4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Gadoterik asit, hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir. Bununla birlikte, hemodiyalizin nefrojenik sistemik fibrozisi önlemek için uygun olduğuna dair bir kanıt yoktur.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Paramanyetik kontrast madde ATC Kodu: V08CA02

Gadoterik asit, MRG kontrastını artıran paramanyetik özelliklere sahiptir. Herhangi bir spesifik farmakodinamik aktivitesi yoktur ve biyolojik olarak oldukça inert (etkisiz) bir maddedir.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


İntravenöz kullanım nedeniyle gastrointestinal emilimi söz konusu değildir.

8/10

Dağılım:


İntravenöz enjeksiyondan sonra gadoterik asit başlıca ekstrasellüler sıvı içinde dağılır. Plazma albüminine bağlanmaz.

Gadoterik asit küçük miktarlarda süte geçer ve plasentadan geçer.

Biyotransformasyon ve Eliminasyon:


Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda plazma yarı ömrü yaklaşık 90 dakikadır. Glomerüler filtrasyon yoluyla değişime uğramaksızın elimine edilir.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda plazma klirensi azalır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan Durum:


Veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Hastalarda farmakokinetik özelliklerde ırk, yaş ve cinsiyete özgü herhangi bir değişim tanımlanmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik olmayan veriler, konvansiyonel farmakolojik güvenlik, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite veya üreme toksisitesinin değerlendirildiği çalışmalarda, insanlar için spesifik birzarar olmadığını göstermiştir. İntravenöz olarak enjekte edilen gadoterik asidin akut toksitesiile ilgili olarak fareler ve sıçanlar üzerinde yapılan çalışmada klinik olarak önerilen dozlarınçok üzerindeki dozlarda çeşitli advers etkiler (nöbet belirtileri, geçici solunum yolu hastalıkları)bildirilmiştir.

Gadoterik asidin klinik kullanım için önerilen dozdan 15 kat fazla günlük dozlarda 28 gün boyunca uygulanması, proksimal renal tübüllerde hücrelerin geri dönüşümlü vakuolizasyonudışında herhangi bir önemli etkiye neden olmamıştır.

Hayvan deneylerinde, gadoterik asidin ihmal edilebilir ölçülerde (uygulanan dozun %1'inden daha az) anne sütüne geçtiği gösterilmiştir.

Sıçanlarda veya tavşanlarda herhangi bir teratojenik etkiye rastlanmamıştır.

Herhangi bir mutajenik etki gösterilmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Meglumin Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Geçimsizlik çalışmaları bulunmadığından herhangi bir uyuşmazlık riskini ortadan kaldırmak için aynı şırınga ile başka bir ürün enjekte edilmemelidir, başka bir ürünle karıştırılmamalıdır.

9/10

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Işıktan uzak bir ortamda 25°C'nin altında saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Çözeltinin berraklığını kontrol ediniz. Herhangi bir bulanıklık veya beyaz bir çökelti gördüğünüz takdirde o şişeyi kullanmayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Steril, lastik tıpa ile kapatılmış tip II cam şişe (10 mL 1 flakon, 15 mL 1 flakon, 20 mL 1 flakon)

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Uygulamadan sonra uygulanan ilaç ve doz hasta kayıtlarına kaydedilmelidir.

DOTAREM flakon tek kullanım içindir. Uygulamadan tamamlandıktan sonra flakonda artan sıvı varsa kullanılmamalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

GUERBET İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

Kısıklı Cad. Haluk Türksoy Sok. Işık Plaza No.7 K.2 Altunizade - Üsküdar - 34662 - İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

26.03.1998 - 103/87

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsatlandırma Tarihi: 26.03.1998 Ruhsat Yenileme Tarihi: 30.09.2009

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

10/10

İlaç Bilgileri

Dotarem 0,5 Mmol/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Gadoterik Asit

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.