Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nootropil şurup Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Psikostimülan İlaçlar » Diğer » Pirasetam

KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NOOTROPİL Şurup, 200 mg/ml
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
1 ml şurupta:
Pirasetam 200 mg
Yardımcı maddeler:
Sorbitol (%70) 400.00 mg
Gliserol (%85) 150.00 mg
Sodyum sakkarin 4.00 mg
Metil paraben 1.35 mg
Propil paraben 0.15 mg
Sodyum asetat 1.50 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.


3. FARMASÖTİKFORM
Şurup
Berrak renksiz çözelti
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

Erişkinlerde


- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko^^^^^^ semptomatik tedavisi,
- Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
- Ver^^^^ ^^^^ukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik
hissi hariç) için endikedir.

Çocuklarda


- 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte
disleksi tedavisinde endikedir.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji^^^^^^^^ ^^ığı ve süresi:
Günlük dozun iki^^^^ halinde alınması önerilir.
Parenteral (damardan) uygulama gerektiği zaman (örn. yutma güçlüğü, bilinç kaybı) NOOTROPİL günlük önerilen ile aynı dozda İ.V. yoldan uygulanabilir.
- Enjektabl ampuller birkaç dakika boyunca İ.V. uygulanacaktır.
Aşağıda her bir endikasyonda önerilen günlük dozlar belirtilmiştir:

Psiko-^^^^^^^ semptomatik tedavisi


Günlük önerilen doz; 2.4 g'dan- 4.8 ^^ardır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.

Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi


Günlük doza 7.2 g ile başlanmalı, 24 g'hk maksimum doz elde edilinceye dek her üç veya dört günde bir 4.8 g'lık artışlarla 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulama yapılmalıdır.
Tedavide uyg^^^^ ^ğer anti^^^^^^^^^^^ ^ı dozda verilmeli; elde edilen
klinik yarara göre, söz konusu ilaçlarm dozu, mümkünse, azaltılmalıdır.
NOOTROPİL alınmaya bir kez başlandığında, tedaviye asıl serebral hastalık süresince
devam edilmelidir.
Akut nöbe^^ ^^de kendiliğinden iyileşme görülebilir;
dolayısıyla her 6 ayda bir, ilaç dozunu azaltmak veya ilacı kesmek için girişimde bu^^^toalıdır.
Bunu yaparken, NOOTROPİL dozu, her iki günde bir ani nüks ya da kesilme nöbetlerini önlemek için (Lance Adams sendromunda her üç ya da dört günde bir) 1.2 g azaltılmalıdır.

Vertigo tedavisi


Günlük önerilen doz; 2.4 g- 4.8 g arasındadır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulan.

Konuşma terapisi ile kombine olarak disleksi tedavisi


8 yaş ve üstü çocuklarda ve ergenlerde, günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g'dır ve 2 eşit doza bölünerek uygulanır.

şekli:

NOOTROPİL Şurup ağızdan kullanım içindir ve yemeklerle birlik^^ dışında
alınabilir.
Özel popülas^^^^^^^ ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği:
Günlük doz, böbrek fonksiyonuna göre, bireyselleştirilmelidir. Doz, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlanmalıdır. Bu doz tablosunu kullanmak için, hastanm kreatinin klerensinin (CLcr), ml/dak. olarak hesaplanması gerekir. Aşağıdaki formül kullanılarak, s^^^ ^g/dl) değerinden, ml/dak. olarak CLcr hesaplanabilir:
[ 140^^^^ ^ ağırlık (kg)
CLcr (ml/dak) =- (x 0.85 - kadınlarda)
72 x serum kreatinin (mg/dl)
Grup
Kreatinin klerensi (ml/dak.)
Pozoloji ve sıklık
Normal
> 80
Genel günlük doz, 2 - 4 eşit doza bölünerek
Hafif
50-79
Genel günlük dozun 2/3'ü,
2 veya 3 eşit doza bölünerek
Orta
30-49
Genel günlük dozun 1/3'ü, 2 eşit doza bölünerek
Ağır
< 30
dozun 1/6'sı,
1 tek uygulama
Son-Dönem Böbrek Hastalığı
-
Kontrendike
Karaciğer yetmezliği:
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Kar^^^r ile böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilir

(bkz., Bölüm "Böbrek yetmezliği

^').
Geriyatrik popülasyon:
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilir

(bkz., Bölüm "Böbrek yetmezliği").

Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlam^^^ ^^^^bilmesi için kreatinin klerensinin düzenli olarak değerlendirilmesi
gerekir.
Pediyatrik popülasyon:
NOOTROPİL, 8 yaşın altındaki çocuklzırda, güvenlilik ve e

tkinlik

ile ilgili yeterli veri bulunmaması sebebiyle kullanılması önerilmez.
4.3. Kontrendikasyonlar
- Pirasetam veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda;
- serebral hemorajisi olan hastalarda,
- son-dönem böbrek hastalığı olanlarda,
- Huntington Koresi hastalığı olanlarda kontrendikedir.
4.4. ^^ıları ve önlemleri
NOOTROPİL'in trombosit ant^^^^anı etkisi nedeniyle

(bkz., Bölüm“Farmakodinamik özellikler”),

ağır kanamalı hastalarda, gastrointestinal ülser hastası gibi kanama riski olan hastalarda, altta yatan hemostaz bozukl^^ olan hastalarda, hemorajik inme hikayesi olan hastalarda, diş ile ilgili cerrahi operasyon dahil büyük cerrahi girişim geçiren hastalarda ve düşük doz aspirin dahil antikoagülan veya trombosit antiagreganı ilaçlar kullanan hastalarda dikkatle kullanılması önerilir.
NOOTROPİL böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, böbrek yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır (bkz., Bölüm

4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”).


Yaşlılann uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klerensinin düze^^^ ^^^^^^dirilmesi gerekir.
Miyoklonuslu hastalarda tedavinin birden kesilmesi, ani nükse ya da kesilme nöbetlerine yol açabileceğinden, bundan kaçınılmalıdır.

Yard^^^ ilgili uyanlar


Metil paraben ve propil paraben:

Alerjik reaksiyonlara (muhtemel gecikmiş) neden olabilir.

Gliserol:

Baş ağrısı, midede sindirim yetersizliği ve ishale neden olabilir.

Sorbitol:

Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı rahatsızlığı olan hastalar bu ilacı almamalıdır. Her 2.4 g'lık NOOTROPİL dozu 4.8 g sorbitol içerir, bu da 1.2 g früktoz kaynağıdır. 5 g sorbitolden daha yüksek dozda hafif bir laksatif etkisi vardır. Kalori
degeri:2.6 kcal/g/sorbitol

Sodyum:

Bu ürün, her 24 g NOOTROPİL'de yaklaşık 3.5 mmol (veya yaklaşık 80.5 mg) sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmahdır.
4.5. Diğer tıbbi ürflnlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Tiroid ekstreleriyle (T3 + T4) eşzamanlı tedavi sırasında, konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu bildirilmiştir.
alışmada, ağır yineleyen venöz trombozlu hastalarda 9.6 g/gün dozunda NOOTROPİL'in, INR'yi 2.5'ten 3.5'a çıkarmak için gerekli asenokumarol dozunu değiştirmediği gösterilmiştir. Ancak tek başma asenokumarolün gösterdiği etkiler ile karşılaştmldığmda; 9.6 g/gün dozunda eklenen NOOTROPİL, trombosit agreg^^^^^unu; ^lımmı; fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin
(VIII:C; VIII:vW:Ag; VIII:vW:RCo) düzeylerini ve tam kan ve plazma viskozitesini anl^lı ölçüde düşürmüştür.
NOOTROPİL farmakokinetiği üzerinde değişikliğe yol açan ilaç etkileşim potansi^^^^^^^ olması beklenir çünkü NOOTROPİL dozunun yaklaşık % 90'ı
değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır.

in vitro,

142, 426 ve 1422 |.ıg/ml konsantrasyonlardaki NOOTROPİL, insan karaciğer sitokrom P450 CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 4A9/11 izoformlarını inhibe etmez. NOOTROPİL'in 1422 ixg/ml konsantrasyonda, CYP 2A6 (%21) ve 3A4/5 (%11) üzerinde minör inhibe edici etkileri gözleml^^^ir. Bununla birlikte, bu iki CYP izoformunun inhibisyonu için Ki değerleri, 1422 (ig/ml'nin muhtemelen çok üzerindedir. Bu nedenle, NOOTROPİL'in diğer ilaçlarla metabolik etkileşimi beklenmez.
4 hafta boyunca günlük 20g dozda alınan NOOTROPİL, epilepsi hastala^^^^ sabit dozlarda ^^^^^^^tik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum
valproa^^ beylerini değiştirmemiştir.
Eşzamanlı alkol kullanımı, NOOTROPİL serum düzeyleri üzerinde herhangi bir etki göstermemiş, 1.6 g oral dozda uygulanan NOOTROPİL de alkol düzeylerini değiştirmemiştir.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi "C^ir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

NOOTROPİL için, oral kontraseptiflerle tanımlanmış bir etkileşim verisi bulunmamaktadır.
Gebelik dönemi
NOOTROPİL'in hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. NOOTROPİL plasenta bariyerini geçer. Yeni doğanda ilaç düzeyleri matemal düzeylerin yaklaşık %70-%90'ı arasındadır.
NOOTROPİL hamilelikte çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Yalmzca annenin klinik açıdan durumu NOOTROPİL ile tedavi edilmesini gerektiriyor ise ve NOOTROPİL'in anne açısından faydası söz konusu riskinden daha fazla ise uygulanmalıdır.
Laktasyon dönemi
NOOTROPİL anne sütüne geçer; dolayısıyla emzirme sırasında kullanımından kaçınılmalı ya da tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.

Üreme yeteneği

/ Fertilite
Hayvan çalışmalan; hamilelik, embriyo/fetus gelişimi, doğum ya da post-natal gelişim
^^^^1 zararlı etkiler göstermemiştir.
4.7.

Araç ve makine kullanmıı üzerindeki etkiler

ilaç alımıyla gözlemle^^^ değerlendirildiğinde, NOOTROPİL'in araç
ve makine kullanımına etkisi olasıdır ve bu durum i^^^^ dikkate alınmalıdır.
4.8.

İstenmeyen e

tkiler

Klinik çalışmalar


Güvenlik verileri mevcut çift-kör, plasebo-kontrollü, klinik veya farmakoklinik çalışmalar (Haziran 1997'de UCB Dokümantasyon Veri Bankasından elde edilmiş); endikasyon, dozaj formu, günlük doz veya popülasyon özelliklerinden bağımsız olarak NOOTROPİL alan 3000'den fazla deneği kapsar.
Advers olaylar WHO Sistem Organ Sınıfma göre gruplandmidığında, aşağıda sıralanan sınıflar, NOOTROPİL ile tedavide istatistiksel açıdan anla^ olarak yüksek oranda görülmüştür:
• P^^^^^^^^astalıklar
• Santral ve periferik sinir sistemi hastalıklan
• Metabolizma ve beslenme hastalıklan
• Tüm vücutta görülen genel bozukluklar
Aşağıdaki advers olaylar, plaseboya kıyasla pirasetam ile istatistiksel olarak anlamh, daha yüksek sıklıkta bildirilmiştir. Plaseboya (n= 2850) karşı pirasetam (n= 3017) ile tedavi edilen hastalar için sıklık değerleri aşağıda verilmiştir.

WHO Sistem Organ Sınıfı

Yaygın

^1/100, <1/10)

Yaygın Olmayan

^1/1000, <1/100)
Sinir sistemi hastalıklan
Hiperkinezi

Metabolizma ve beslenme hastalıklan
Kilo artışı

Psikiyatrik hastalıklan
Sinirlilik
Somnolans
Depresyon
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Asteni

Pazarlama-^^^^^ deneyim


aşağıda sıralanan ek advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir (MedDRA Sistem Organ Sınıflan'na göre sıralanmıştır). Veriler, tedavi edilen popülasyonda bu advers ilaç reaksiyonlarmın insidansı ile ilgili kestirim yapmak için yetersizdir.

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları:Kulak ve labirent hastalıklar

: Vertigo

Gastrointestinal hastahklar

: ^^sı, ishal, bulantı, kusma

Bağışıklık^^^lıkları

: aşın duyarlılık

Sinir sistemi hastalıkları

: ^lepsinin şiddetlenmesi, baş
ağnsı, uykusuzluk

Psikiyatrik hastalıklarDeri ve deri altı doku hastalıkları

: ^^rmatit, kaşmtı, ürtiker
4.9.

Doz aşımı

ve tedavisi

Belirtiler


Günlük 75 g NOOTROPİL alımıyla gözlenen karın ağrısı ile birlikte kanlı dışkı, çoğunlukla aşın yüksek dozda sorbitol alımıyla ilişkilidir. Doz aşımına bağlı spesifik ek bir advers ola^^ başka bir olgu bildirilmemiştir.

Tedavi


Akut belirgin doz aşımında, mide gastrik lavajla ya da kusma indüklenerek boşaltılabilir. NOOTROPİL'in doz aşımı için spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı tedavisi semptomatiktir ve hemodiyalizi de içerebilir. Dializin ekstraksiyon etkinliği NOOTROPİL için % 50-60^r.
5. ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Nootropik ATC kodu: N06B X03.
Etkin madde pirasetam, gamaaminobütirik asidin (GABA) siklik türevi olan bir pirolidon (2-okso-1-pirolidin-asetamid)'dur.

Etki Mekanizması ve Farmakodinamik Etkileri

Mevcut veriler, NOOTROPİL'in temel etki me

kanizm

asının ne hücre ne de organa özgü olmadığını önerir.
NOOTROPİL, fosfolipid membran modellerinin polar uçlarma doza bağımlı bir şekilde fiziksel olarak bağlanarak, mobil ilaç fosfolipid kompleksinin oluşumu ile karakterize membran lameller yapısının restorasyonunu indükler. Bu durum, membran ve transmembran proteinlerin fonksiyonlannı göstermeleri için gerekli katlanmayı veya üç boyutlu yapılarmı sürdürmelerini veya geri kazanmalarını sağlar, daha iyi bir membran stabilitesi sağlanmasmın olası nedeni budur.
NOOTROPİL'in nöronal ve vasküler etkileri vardır.

Nöronal Etkiler


Nöronal düzeyde, NOOTROPİL membrana etkisini çeşitli yollarla gösterir. Hayvanlarda. NOOTROPİL, başlıca reseptör y^unl^ğunun ve aktivitesinin postsinaptik olarak düzenlenmesi ile çeşitli tipteki nörotransmisyonu geliştirir. Hem hayvan hem de insanda ^renme, hafza, dikkat, bilinçlilik gibi kognitif olaylarla ilgili fonksiyonlan sedatif veya psikostimülan etkilere neden o

lmızın

hem yetersiz durumlannda hem de normal deneklerde artmr. NOOTROPİL, hayvanlarda ve insanlarda, hipoksi, intooksikasyonlar ve elektrokonvülsif tedavi gibi çeşitli serebral olaylardan sonra, kognitif yetenekleri korur ve düzeltir.
EEG (elektroensefalografi) ve psikometrik değerlendirmeler ile belirlendiği üzere, beyin fonksiyonu ve performansını hipoksi ile indüklenen değişikliklere karşı korur.

Vasküler Etkiler


NOOTROPİL, trombositler, eritrositler ve damar duvarlan üzerinde hemoreolojik etkilerini eritrosit deformabilitesini arttırarak, trombosit agregasyonunu, damar duvarlanna eritrosit adhezyonunu ve kapiller vazospazmmı azaltarak gösterir.
Trombositlere etkileri: Sağlıklı gönüllülerde ve Raynaud fenomenli hastalardaki açık çalışmalarda, NOOTROPİL'in 12 g'a kadar artan dozlan, tedavi-öncesi değerlerle (ADP, kollojen, epinefrin ve İ3TG salımı ile indüklenen agregasyon testleri) karşılaştırıldığında trombosit sayısında anlamlı bir değişikliğe neden olmadan, trombosit fonksiyonlannda, doza^^^^^^ Mr düşüşe neden olur. Bu çalışmalarda NOOTROPİL kan^^ ^^^anını uza^^^tır.
Kan damarlanna etkileri : Hayvan çalışmalarında NOOTROPİL, vazospazmı inhibe eder ve çeşitli spazmojenik ajanların etkilerine karşı etkili olmuştur. Herhangi bir vazodilatör etkisi yoktur ve "çalma" fenomenini indüklememiş, kan akımında azalmaya, tekrar kan akışma veya hipotan^^^ ^^^^ıştır. Sağlıklı gönüllülerde
NOOTROPİL eritrositlerin vasküler endotele adhezyonunu azaltmıştır ve aynca sağlıklı endotelde pros^^^^^^^ ^^^^^^^erinde doğrudan stimülan etkisi vardır.
Koagülasyon faktörlerine etkileri: Sağlıklı gönüllülerde, 9.6g'a kadar artan
NOOTROPİL dozu, tedavi^^^^^^^ karşılaştırıldığında fibrinojen ve von
Willebrand faktörlerinin (VIII: C; VIII R : AG; VIII R : vW) plazma seviyelerini %30-40 az^^^^^ ^^^^amanını uzatır.
Hem primer hem sekonder Raynaud fenomenli hastalarda 6 ay boyunca alınan 8g/gün dozunda NOOTROPİL, tedavi öncesi değerlerle karşılaştmidığında fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIII: C; VIII R : AG; VIII R : vW(RCF)) plazma seviyelerini %30^^ ve kanama zamanını uzatır.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan diğer bir çalışmada; hemostaz parametreleri ve kanama zamanına etkisi açısmdan, NOOTROPİL (12g'a kadar, günde iki kez) ve plasebo arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark g^^^^^iştir.
5.2 Farmakokinetik özellikler
Genel özellikler
NOOTROPİL'in farmakoki^^^^^ ^^^sal ve zamandan bağımsızdır; geniş bir
doz aralığında denekler arası değişkenlik düşüktür. Bu, NOOTROPİL'in yüksek geçirgenlik, yüksek çözünürlük ve minimum metabolize olma özellikleriyle uyumludur. NOOTROPİL'in plazma ymlanma ömrü 5 saattir. Bu süre erişkin gönüllülerde ve hastalarda aynıdır. Yaşlılarda (böbrek klerensinin bozulmasına bağlı olarak) ve böbrek yetmezliği olan deneklerde artar. Kararlı durum plazma konsantrasyonlanna, dozlamadan sonra 3 gün içinde ^^lır.

Emilim


NOOTROPİL ^^^^^adan sonra hızla ve büyük ölçüde emilir. Aç deneklerde uygulamadan 1 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlanna ulaşılır. NOOTROPİL oral formülasyonlann mutlak biyoyararlanımı % lOO'e yakmdır. Besinler NOOTROPİL'in emilim miktarını etkilemez, fakat CmakA %17 düşürür ve tmak^^^ ^^aate çıkanr. 3 .2 oral tek dozun ve günde üç kez 3 .2 ^k doz^ ^^^^^^asmı takiben doruk konsantrasyonlar sırasıyla 84 ^g/ml ve 115 fig/ml'dir.

D^^ım


NOOTROPİL plazma proteinlerine bağlanmaz ve dağılım hacmi yaklaşık 0.6 1/kg'dır. İntravenöz uygulamayı takiben serebrospinal sıvıda ölçülebilir. NOOTROPİL kan-beyin bariyerini geçer. Serebrospinal sıvıda tmaks'a uygulamadan yaklaşık 5 saat sonra
^ saattir. Hayvanlarda, NOOTROPİL'in beyindeki en )^sek konsantrasyonlan serebral korteks (frontal, pariyetal, oksipital loblar), serebellar korteks ve bazal ganglionlar'd^ır. NOOTROPİL yağ dokusu dışında tüm dokulara yajalır; plasenta engelini geçer ve izole eritrositlerin membranlanndan penetre olur.

Biyotransformasyon


NOOTROPİL'in insan vücudunda metabolize olduğu bilinmemektedir. Bu metabolize olmama durum^^ plazma yanlanma^^^^^ uzunluğu ve ana
bileşenin idrarda yüksek oranda saptanması ile desteklenmektedir.

Eliminasyon


İ.V. ya da oral uygulamalardan sonra, NOOTROPİL' in plazma yarılanma ömrü erişkinlerde yaklaşık 5 saattir. Görünür toplam vücut klerensi 80-90 ml/dak.'dır. Ana atılım yolu idra^^ ve dozun %80-100'üne tekabül eder. NOOTROPİL glomerüler filtrasyonla atılır.

Doğrusallık/doğrusal olmavan durum


NOOTROPİL'in farmakokinetiği 0.8-12 g doz aralığında doğrusaldır. Yanlanma ö

mr

ü ve klerens gibi değişkenleri doz ve tedavi süresi ile değişmez.
Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet


2.4 ^k dozda formülasyonlarm karşılaştmldığı bir biyoeşdeğerlik çalışmasında, Cmaks ve EAA kadınlarda (N = 6), erkeklere (N =6) kıyasla yaklaşık % 30 daha yüksektir. Ancak v^^^^ ayarlanan klerensler benzerdir.
Irk
Irkın etkileri ile ilgili resmi farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. Çapraz çalışmalar, beyaz ırk ve Asyalıları kapsar, iki ırk arasında NOOTROPİL farmakokinetiğinin benzer olduğunu göstermiştir. NOOTROPİL esas olarak idrarla atıldığından ve kreatinin kleren^^^^^ ^^Mılıklar bulunmadığından, ırkla
ilişkili farmakokine^^ beklenmez.

Geriyatrik popülasyon


Yaşlılarda NOOTROPİL'in yanlanma ömrü artar ve bu artış, bu popülasyonda böbrek fonksiyonunun azalması ile ilişkilidir

(bkz., Bölüm 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”).


Pediyatrik popülasyon


Çocuklarda resmi herhangi bir farmakokinetik çahşma yapılmamıştır.

Böbrek yetmezliği


NOOTROPİL klerensi, kreatinin kleren^^ ^^lantılıdır. Bu nedenle, böbrek
yetmezliği olan hastalarda NOOTROPİL'in günlük dozunun kreatinin klerensi temel alınarak ayarlanması önerilir

{bkz., Bölüm 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”).

Anürik son-dönem böbrek hastalığı olan deneklerde, NOOT^OTİL yanlanma ömrü 59 saate çıkmıştır. Tipik 4-saatlik bir diyaliz devresi boyunca NOOTROPİL'in uzaklaştırılan fraksiyonu % 50^^^ ^^ndadır.

Karaciğer yetmezliği


Karaciğer yetmezliğinin NOOTROPİL'in farmakokinetiği üzerine etkisi
değerlendirilmemiştir. Dozun %80-100'ü idrarda değişmemiş ilaç oliireik atıldığmdan karaciğer yetmezliğinin tek başına NOOTROPİL eliminasyonu üzerine anlamlı bir
etkisi beklenmez.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
NOOTROPİL ile elde edilen klinik öncesi veriler, NOOTROPİL'in düşük toksisite potansiy^^^ gösterir. Fare, sıçan ve köpeklerde tek doz çalışmaları, lOg/kg'lık
oral do^^^^^ adından hiçbir geri dönüşümsüz toksisite göstermemiştir. Yinelenen doz kronik toksisite çalışmalarında, farelerde (4.8 g/kg/gün'e kadar dozlarda) ve sıçanlarda (2.4 g/kg/gün'e kadar dozlarda) toksisite için hiçbir hedef organ gözlemlenmemiştir. Köpeklerde NOOTROPİL bir sene boyunca 1g/kg/gün'den 10g/kg/gün'e artan dozda oral olarak uygulandığında, hafif gastrointestinal etkiler (kusma, dışkı kıvamında değişiklik, su tüketimi artışı) gözlenmiştir.
Benzer şekilde sıçan ve köpeklerde, 4-5 hafta boyunca 1 g/kg/gün'e kadar I.V uygulama toksisite oluşturmamıştır.

in vitroin vivo

çalışmalarda genotoksisite ve karsinojenisite potansiyeli gösteri^^^iştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Sorbitol (%70)
Gliserol (%85)
Propilen glikol Sodyum sakkarin Firmenich 52507/B Esansı Metil paraben Propil paraben Sodyum asetat Glasiyel asetik asit Saf su
6.2. Geçimsizlikler

^^^^^^aktadır.

6.3. Raf ömrü
Raf ömrü 36 a^r.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C'ın altmdaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
^ber renkli Tip III cam şişe ve 2 ve 4 mL'lik ölçeklendirilmiş çift taraflı kaşık ile birlikte sunulur.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliği”'ne uygun olarak imha
edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
UCB Pharma A.Ş.
Rüzgarlıbahçe, Cumhuriyet Cad.
Gerçekler Sitesi B Blok Kat:6 Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul/TÜRKİYE
8. RUHSAT NUMARASI
159/40
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk Ruhsat Tarihi; 28/02/1992 Ruhsat Yenileme Tarihi: 21/04/2008
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Nootropil şurup

Etken Maddesi: Pirasetam

Atc Kodu: N06BX03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Nootropil 200 Ml Şurup
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.