Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nootropil ampul Kısa Ürün Bilgisi

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Psikostimülan İlaçlar » Diğer » Pirasetam

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NOOTROPİL ampul, 1g/5ml
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:
5 ml'lik NOOTROPİL Ampule:
Pirasetam 1 g
Yardımcı maddeler:
Sodyum asetat 5.00 mg
Glasiyel asetik asit Enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler için höiiim 6.1'e bakınız.


3. FARMASÖTİK FORM
Ampul
Berrak renksiz çözelti
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

Erişkinlerde


- Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko^^^^^^ ^^^^^^^^^^emptomatik tedavisi,
- Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
- Vertigo ve ilişkili denge bozukluklan (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için endikedir.

Çocuklarda


- 8 yaş ve üzeri çocuklarda ^^^^ygun yaklaşımlar ile birlikte
disleksi tedavisinde endikedir.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji^^^^^^^^ ^^ğı ve süresi:
Günlük dozun iki^^^^ ^z halinde alınması önerilir.
Parenteral (damardan) uygulama gerektiği zaman (öm. yutma güçlüğü, bilinç kaybı) NOOTROPİL günlük önerilen ile aynı dozda İ.V. yoldan uygulanabilir.
- Enjektabl ampuller birkaç dakika boyunca İ.V. uygulanacaktır.
Aşağıda her bir endikasyonda önerilen günlük dozlar belirtilmiştir:

Psiko-^^^^^^^ semptomatik tedavisi


Günlük önerilen doz; 2.4 g'dan- 4.8 ^^ardır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.

Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi


Günlük doza 7.2 g ile başlanmalı, 24 g'lık maksimum doz elde edilinceye dek her üç veya dört günde bir 4.8 g'lık artışlarla 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulama yapılmalıdır.
Tedavide uygulanan diğer anti-miyoklonik ilaçlar aynı dozda verilmeli; elde edilen klinik yarara göre, söz konusu ilaçlarm dozu, mümkünse, azaltılmalıdır.
NOOTROPİL alınmaya bir kez başlandığmda, tedaviye asıl serebral hastalık süresince
devam edilmelidir.
Akut nöbe^^ ^^de kendiliğinden iyileşme görülebilir;
dolayısıyla her 6 ayda bir, ilaç dozunu azaltmak veya ilacı kesmek için girişimde bulunulmalıdır.
Bunu yaparken, NOOTROPİL dozu, her iki günde bir ani nüks ya da kesilme nöbetlerini önlemek için (Lance Adams sendromunda her üç ya da dört günde bir) 1.2 g azaltılmahdır.

Vertigo tedavisi


Günlük önerilen doz; 2.4 g- 4.8 g arasındadır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulan.

Konuşma terapisi ile kombine olarak disleksi tedavisi


8 yaş ve üstü çocuklarda ve ergenlerde, günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g'dır ve 2 eşit doza bölünerek uygulanır.

Uygulama şekli:

NOOTROPİL Ampul intravenöz uygulanır.

Özel popfllasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği:

Günlük doz, böbrek fonksiyonuna göre, bireyselleştirilmelidir. Doz, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlanmalıdır. Bu doz tablosunu kullanmak için, hastanın kreatinin klerensinin (CLcr), ml/dak. olarak hesaplanması gerekir. Aşağıdaki formül kullanılarak, serum kreatinin (mg/dl) değerinden, ml/dak. olarak CLcr hesaplanabilir:
[ 140^^^^ ^1) ] X ağırlık (kg)
CLcr (ml/dak) =- (x 0.85 - kadınlarda)
72 x serum kreatinin (mg/dl)
Grup
Kreatinin klerensi (ml/dak.)

Pozoloji ve sıklık

Normal
> 80
Genel günlük doz, 2 - 4 eşit doza bölünerek
Hafif
50-79
Genel gıinlük dozun 2/3'ü,
2 veya 3 eşit doza bölünerek
Orta
30-49
Genel gfinlük dozun 1/3'ü, 2 eşit doza bölünerek
Ağır
< 30
Genel günlük dozun 1/6'sı,
1 tek uygulama
Son-Dönem Böbrek Hastalığı
-
Kontrendike

Karaciğer yetmezliği:

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer ile böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilir (bkz., Bölüm

"Böbrek yetmezliği'^.


Geriyatrik popülasyon:
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilir

(bkz., Bölüm "Böbr^^ ^^Mezliği").

Yaşlı hastalann uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlam^^^ ^^^^bilmesi için kreatinin klerensinin düzenli olarak değerlendirilmesi
gerekir.
Pediyatrik popülasyon:
NOOTROPİL, 8 yaşın altındaki çocuklarda, güvenlilik ve etkinlik ile ilgili yeterli veri bulunmaması sebebiyle kullanılması önerilmez.
4.3. Kontrendikasyonlar
- Pirasetam veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,
- serebral hemorajisi olan hastalarda,
- son-dönem böbrek hastalığı olanlarda,
- Huntington Koresi hastalığı olanlarda kontrendikedir.
4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri
NOOTROPİL'in trombosit ant^^^^^anı etkisi nedeniyle

(bkz., Bölüm“Farmakodinamik özellikler”),

ağır kanamalı hastalarda, gastrointestinal ülser hastası gibi kanama riski olan hastalarda, altta yatan hemostaz bozukluğu olan hastalarda, hemorajik inme hikayesi olan hastalarda, diş ile ilgili cerrahi operasyon dahil büyük cerrahi girişim geçiren hastalarda ve düşük doz aspirin dahil antikoagülan veya trombosit antiagreganı ilaçlar kullanan hastalarda dikkatle kullanılması önerilir.
NOOTROPİL böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, böbrek yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır (bkz., Bölüm

4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”).


Yaşlıların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klerensi düze^^^ ^^^^^^dirilmesi gerekir.
Miyoklonuslu hastalarda tedavinin birden kesilmesi, ani nükse ya da kesilme nöbetlerine yol açabilec^^^^^^^^ kaçınılmalıdır.

Yard^^^ ilgili uyarılar


Sodyum:

Bu ürün, her 24 g NOOTROPİL'de 1 mmol'den (23 mg) az sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Tiroid ekstreleriyle (T3 + T4) eşzamanlı tedavi sırasında, konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu bildirilmiştir.
^^^^^mmış tek-kör bir çalışmada, ağır yineleyen venöz trombozlu hastalarda 9.6 g/gün dozunda NOOTROPİL'in, INR'yi 2.5'ten 3.5'a çıkarmak için gerekli asenokumarol dozunu değiştirmediği gösterilmiştir. Ancak tek başına asenokumarolün gösterdiği etkiler ile karşılaştmldığmda; 9.6 g/gün dozunda eklenen NOOTROPİL, trombosit aggregasyonunu; p-trombog^^^^^^^ ^ von Willebrand faktörlerinin
(VIII:C; VIII:vW:Ag; VIII:vW:RCo) düzeylerini ve tam kan ve plazma viskozitesini anlamlı ölçüde düşürmüştür.
NOOTROPİL farmakokinetiği üzerinde değişikliğe yol açan ilaç etkileşim potansiyelinin düşük olması beklenir çünkü NOOTROPİL dozunun yaklaşık % 90'ı değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır.

İn vitro,

142, 426 ve 1422 ^.g/ml konsantrasyonlardaki NOOTROPİL, insan karaciğer
sitokrom P450 CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 4A9/11 izoform^nı inhibe etmez. NOOTROPİL'in 1422 ixg/ml konsantrasyonda, CYP 2A6 (%21) ve 3A4/5 (%11) üzerinde minör inhibe edici etkileri gözleml^^^tir.
Bununla birlikte, bu iki CYP izoformunun inhibisyonu için Ki değerleri, 1422 ^ıg/ml'nin muhtemelen çok üzerindedir. Bu nedenle, NOOTROPİL'in diğer ilaçlarla metabolik etkileşimi beklenmez.
4 hafta boyunca günlük 20g dozda alman NOOTROPİL, epilepsi hastalannda sabit dozlarda ^^^^^^^tik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum
valproat) ^^eylerini değiştirmemiştir.
Eşzamanlı alkol kullanımı, NOOTROPİL serum düzeyleri üzerinde herhangi bir etki göstermemiş, 1.6 g oral dozda uygulanzm NOOTROPİL da alkol düzeylerini değiştirmemiştir.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi "C^ir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
NOOTROPİL için, oral kontraseptiflerle tanımlanmış bir etkileşim verisi bulunmamaktadır.
Gebelik dönemi
NOOTROPİL'in hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. NOOTROPİL plasenta bariyerini geçer. Yeni doğanda ilaç düzeyleri matemal düzeylerin yaklaşık %70-%90'ı arasındadır.
NOOTROPİL hamilelikte çok gerekli olmadıkça kull

anılmam

alıdır. Yalmzca annenin klinik açıdan durumu NOOTROPIL ile tedavi edilmesini gerektiriyor ise ve NOOTROPİL'in anne açısından faydası söz konusu riskinden daha fazla ise uygulanmahdır.
Laktasyon dönemi
NOOTROPİL anne sütüne geçer; dolayısıyla emzirme sırasında kullanımından kaçınılmalı ya da tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.
Üreme yeteneği / Fertilite
Hayvan çalışmalan; hamilelik, embriyo/fetus gelişimi, doğum ya da post-natal gelişim açılarmdan doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler göstermemiştir.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
İlaç ahmıyla gözlemle^^^ değerlendirildiğinde, NOOTROPİL'in araç
ve makine kullanımına etkisi olasıdır ve bu durum ilacı kullanırken dikkate alınmalıdır.
4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalar


Güvenlik verileri mevcut çift-kör, plasebo-kontrollü, klinik veya farmakoklinik çalışmalar (Haziran 1997'de UCB Dokümantasyon Veri Bankasmdan elde edilmiş); endikasyon, dozaj formu, günlük doz veya popülasyon özelliklerinden bağımsız olarak NOOTROPİL alan 3000'den fazla deneği kapsar.
Advers olaylar WHO Sistem Organ Smıfına göre gruplandınldığmda, aşağıda sıralanan sınıfleır, NOOTROPİL ile tedavide istatiksel olarak anlamlı yüksek oranda görülmüştür:
• hastalıklar
• Santral ve periferik sinir sistemi hastalıklan
• Metabolizma ve beslenme hastalıklan
• Tüm vücutta görülen genel bozukluklar
Aşağıdaki advers olaylar, plaseboya kıyasla pirasetam ile istatistiksel olarak anlamlı, daha yüksek sıklıkta bildirilmiştir. Plaseboya (n= 2850) keırşı pirasetam (n= 3017) ile tedavi ^^erleri aşağıda verilmiştir.

WHO Sistem Organ Sınıfı

Yaygın

^1/100, <1/10)

Yaygın Olmayan^1/1000, <1/100)

Sinir sistemi hastalıklan

Hiperkinezi


Metabolizma ve beslenme hastalıklan

Kilo artışı


Psikiyatrik hast^^an

Sinirlilik

Somnolans

Depresyon

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar


Asteni

Pazarlama-^^^^^ deneyim


Pazarlama sonrası deneyimden aşağıda sıralanan ek advers ilaç reaksiyonlan bildirilmiştir (MedDRA Sistem Organ Sınıflan'na göre sıralanmıştır). Veriler, tedavi edilen popülasyonda bu advers ilaç reaksiyonlarının insidansı ile ilgili kestirim yapmak için yetersizdir.
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları: Hemorajik bozukluk Kulak ve labirent hastalıklar: Vertigo
hastalıklar: ^^sı, ishal, bulantı, kusma
Bağışıklık siste^^ ^^^hkları: ^^^^on, aşın duyarlılık

Sinir sistemi hastalıkları

: ^lepsinin şiddetlenmesi, baş
ağnsı, uykusuzluk

Psikiyatrik hastalıklar

: Ajitasyon, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon

Deri ve deri altı doku hastalıkları

: ^^^^^rmatit, kaşıntı, ürtiker
İntravenöz uygulamanın ardından, seyrek olarak enjeksiyon bölgesinde ağn, tromboflebit, ateş veya hipota^^^^^^ bildirilmiştir.
4.9.

Doz aşımı

ve tedavisi

Belirtiler


Karm ağnsı ile birlikte kanlı diyare olgusu, günlük 75 g NOOTROPİL alınmasıyla meydana gelir ve büyük olasılıkla aşırı yüksek dozda sorbitol (^^^TOOPİL Şurup içeriğinde yer alan) ile ilişkilidir. Doz aşımına bağlı spesifik ek bir advers olaya işaret edecek başka bir olgu bildirilmemiştir.

Tedavi


Akut belirgin doz aşımında, mide gastrik lavajla ya da kusma indüklenerek boşaltılabilir. NOOTROPİL'in doz aşımı için spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı tedavisi semptomatiktir ve hemodiyalizi de içerebilir. Dializin ekstraksiyon etkinliği NOOTROPİL için % 50-60^r.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Nootropik ATC kodu: N06B X03
Etkin madde pirasetam, gamaaminobütirik asidin (GABA) siklik türevi olan bir pirolidon (2-okso-1-pirolidin-asetamid)'dur.

Etki Mekanizması ve Farmakodinamik Etkileri

Mevcut veriler, NOOTROPİL'in temel etki me

kanizm

asının ne hücre ne de organa özgü olmadığını önerir. NOOTROPİL, fosfolipid membran modellerinin polar uçlanna doza bağımlı bir şekilde fiziksel olarak bağlanarak,mobil ilaç fosfolipid kompleksinin oluşumu ile karakterize membran lameller yapısının restorasyonunu indükler. Bu durum, membran ve transmembran proteinlerin fonksiyonlarını göstermeleri için gerekli katlanmayı veya üç boyutlu yapılannı sürdürmelerini veya geri kazanmalannı sağlar, daha iyi bir membran stabilitesi sağlanmasmm olası nedeni budur.
vasküler etkileri vardır.

Nöronal Etkiler


Nöronal düzeyde, NOOTROPİL membrana etkisini çeşitli yollarla gösterir.
Hayvanlarda. NOOTROPİL, başlıca reseptör yoğunluğunun ve aktivitesinin postsinaptik olarak düzenlenmesi ile çeşitli tipteki nörotransmisyonu geliştirir. Hem hayvan hem de insanda öğrenme, hafıza, dikkat, bilinçlilik gibi kognitif olaylarla ilgili fonksiyonlan sedatif veya psikostimülan etkilere neden ohnaksızın hem yetersiz durumlarında hem de normal deneklerde artmr. NOOTROPİL, hayvanlarda ve insanlarda, hipoksi, intooksikasyonlar ve elektrokonvülsif tedavi gibi çeşitli serebral olaylardan sonra, kognitif yetenekleri korur ve düzeltir. EEG (elektroensefalografi) ve psikometrik değerlendirmeler ile belirlendiği üzere, bejdn fonksiyonu ve performansını hipoksi ile indüklenen değişikliklere karşı korur.

Vasküler Etkiler


NOOTROPİL, trombositler, eritrositler ve damar duvarları üzerinde hemoreolojik etkilerini eritrosit deformabilitesini arttırarak, trombosit agregasyonunu, damar duvarlanna eritrosit adhezyonunu ve kapiller vazospazmını azaltarak gösterir.
Trombositlere etkileri: Sağlıklı gönüllülerde ve Raynaud fenomenli hastalardaki açık çalışmalarda, NOOTROPİL'in 12 g'a kadar artan dozlan, tedavi-öncesi değerlerle (ADP, kollojen, epineftin ve 13TG salımı ile indüklenen agregasyon testleri) karşılaştmldığmda trombosit sayısında anlamlı bir değişikliğe neden olmadan, trombosit fonksiyonlannda, doza^^^^^^ Wr düşüşe neden olur. Bu çalışmalarda NOOTROPİL kan^^ ^^anmı uza^^tır.
Kan damarlanna etkileri: Hayvan çalışmalarmda NOOTROPİL, vazospazmı inhibe eder ve çeşitli spazmojenik ajanlann etkilerine karşı etkili olmuştur. Herhangi bir vazodilatör etkisi yoktur ve "çalma" fenomenini indüklememiş, kan akımında azalmaya, tekrar kan akışına veya hipotasnif etkiye yol açmamıştır. Sağlıklı gönüllülerde NOOTROPİL eritrositlerini vasküler endotele adhezyonunu azaltmıştır ve aynca sağlıklı endotelde prostasiklin sentezi üzerinde doğrudan stimülan etkisi vardır.
Koagülasyon faktörlerine etkileri: Sağlıklı gönüllülerde, 9.6g'a kadar artan
NOOTROPİL dozu, tedavi^^^^^^^ karşılaştmldığmda fibrinojen ve von
Willebrand faktörlerinin (VIII: C; VIII R : AG; VIII R : vW) plazma seviyelerini %30-40 az^^^^^ ^^anama zamanını uzatır. Hem primer hem sekonder Raynaud fenomenli hastalarda 6 ay boyunca alınan 8g/gün dozunda NOOTROPİL, tedavi öncesi değerlerle karşılaştmldığmda fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIII: C; VIII R : AG; VIII R : vW(RCF)) plazma seviyelerini %30-40 azaltır, plazma viskozitesini azaltır ve kanama zamanını uzatır.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan diğer bir çalışmada; hemostaz parametreleri ve kanama zamanına etkisi açısından, NOOTROPİL (12g'a kadar, günde iki kez) ve plasebo arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark g^^^^^iştir.
5.2 Farmakokinetik özellikler
Genel özellikler
NOOTROPİL'in farmakoki^^^^^ ve zamandan bağımsızdır; geniş bir
doz aralığında denekler arası değişkenlik düşüktür. Bu, NOOTROPİL'in yüksek geçirgenlik, yüksek çözünürlük ve minimum metabolize olma özellikleriyle uyumludur. NOOTROPİL'in plazma yanlanma ömrü 5 saattir.
Bu süre ^^^^^^da aynıdır. Yaşlılarda (böbrek klerensinin
bozulmasına bağlı olarak) ve böbrek yetmezliği olan deneklerde artar. Kararlı durum plazma konsa^^^^^^^^^^^^^ sonra 3 gün içinde ulaşılır.

Dağılım


NOOTROPİL plazma proteinlerine bağlanmaz ve dağılım hacmi yaklaşık 0.6 1/kg'dır. intravenöz uygulamayı takiben serebrospinal sıvıda ölçülebilir. NOOTROPİL kan-beyin engelini geçer. Serebrospinal sıvıda tmaks'a uygulamadan yaklaşık 5 saat sonra ulaşılır ve yanlanma ömrü yaklaşık 8.5 saattir.
Hayvanlarda, NOOTROPİL'in beyindeki en yüksek konsantrasyonlan serebral korteks (frontal, pariyetal, oksipital loblar), serebellar korteks ve bazal ganglionlar'd^r. NOOTROPİL yağ dokusu dışında tüm dokulara yayılır; plasenta engelini geçer ve izole eritrositlerin membranlarmdan penetre olur.

Biyotransformasyon


NOOTROPİL'in insan vücudunda met^^^^^^^ ^^ğu bilinmemektedir. Bu metabolize
olmama durum^^ plazma yanlanma-önırünim uzunluğu ve ana
bileşenin idrarda yüksek oranda saptanması ile desteklenmektedir.

Eliminasyon


İ.V. ya da oral uygulamalardan sonra, NOOTROPİL'in plazma yarılanma ömrü erişkinlerde yaklaşık 5 saattir. Görünür toplam vücut klerensi 80-90 ml/dak.'dır. Ana atılım yolu idra^^ ve dozun %80-100'üne tekabül eder. NOOTROPİL glomerüler filtrasyonla atılır.

Doğrusallık/doğrusal olmavan durum


NOOTROPİL'in farmak^^^^^ği 0.8-12 g doz aralığında doğrusaldır. Yanlanma ömrü ve klerens gibi ^z ve tedavi süresi ile değişmez.
Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet


2.4 ^k dozda formülasyonlann karşılaştırıldığı bir biyoeşdeğerlik çalışmasında, Cma^^ ve EAA kadınlarda (N = 6), erkeklere (N =6) kıyasla yaklaşık % 30 daha yüksektir. Ancak v^^^^ ayarlanan klerensler benzerdir.
Irk
Irkın etkileri ile ilgili resmi farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. Çapraz ^^malar, beyaz ırkı ve Asyalılan kapsar, iki ırk arasında NOOTROPİL farmakokinetiğinin benzer olduğunu göstermiştir. NOOTROPİL esas olarak idrarla atıldığından ve kreatinin kleren^^^^^ ^^Mılıklar bulunmadığmdan, ırkla
ilişkili farmakokine^^ beklenmez.

Geriyatrik popülasyon


Yaşlılarda NOOTROPİL'in yanlanma ömrü artar ve bu eırtış, bu popülasyonda böbrek fonksiyonunun azalması ile ilişkilidir

(bkz., Bölüm 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”).


Pediyatrik popülasyon


Çocukla^^^ ^^^kinetik çalışma yapılmamıştır.

Böbrek yetmezliği


NOOTROPİL klerensi, kreatinin kleren^^ ^^lantılıdır. Bu nedenle, böbrek yetmezliği olan hastalarda NOOTROPİL'in günlük dozunun kreatinin klerensi temel alınarak ayarlanması önerilir

(bkz., Bölüm 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”).

Anürik son-dönem böbrek hastalığı olan deneklerde, NOOTROPİL yanlanma ömrü 59 saate çıkmıştır. Tipik 4-saatlik bir diyaliz devresi boyunca NOOTROPİL'in uzaklaştırılan fraksiyonu % 50^^^ ^^mdadır.

Karaciğer yetmezliği


Karaciğer yetmezliğinin NOOTROPİL'in farmakokinetiği üzerine etkisi değerlendirilmemiştir. Dozun %80-100'ü idrarda değişmemiş ilaç olarak atıldığmdan karaciğer yetmezliğinin tek başına NOOTROPİL eliminasyonu üzerine anlamlı bir
etkisi beklenmez.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
NOOTROPİL ile elde edilen klinik öncesi veriler, NOOTROPİL'in düşük toksisite potansiyeli olduğunu gösterir. Fare, sıçan ye köpeklerde tek doz çalışmalan, lOg/kg'lık oral do^^^^ adından hiçbir geri dönüşümsüz toksisite göstermemiştir. Yinelenen doz kronik toksisite çalışmalarmda, farelerde (4.8 g/kg/gün'e kadar dozlarda) ye sıçanlarda (2.4 g/kg/gün'e kadar dozlarda) toksisite için hiçbir hedef organ gözlemlenmemiştir. Köpeklerde NOOTROPİL bir sene boyunca 1g/kg/gün'den 10g/kg/gün'e artan dozda oral olarak uygulandığında, hafif gastrointestinal etkiler (kusma, dışkı kıyamında değişiklik, su tüketimi artışı) gözlenmiştir.
Benzer şekilde sıçan ye köpeklerde, 4-5 hafta boyunca 1 g/kg/gün'e kadar I.V uygulama toksisite oluşturmamıştır.

in vitroin vivo

çalışmalarda genotoksisite ve karsinojenisite potansiyeli gösteri^^^iştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Sodyum asetat Glasiyel asetik asit Enjeksiyonluk su k.m.
6.2. Geçimsizlikler ^^^^^^aktadır.
NOOTROPİL, aşağıda sıralanan perfüzyon çözeltileri ile geçimlidir (fiziko-kimyasal geçimlilik);
- %5, %10, %20'lik Glukoz
- %5, %10, %20'lik Fruktoz
- %0.9'luk Sodyum kloriir
- Dekstran 40 (% 0.9 NaCl çözeltisi içinde ^^^^luk)
- Ringer
- %20'lik Mannitol
- %6 ve %10'luk HES (Hidroksi Etil Nişastası) çözeltisi
Bu çözeltilerin stabilitesi, en az 24 saatlik bir zaman boyunca gösterilmiştir.
Tanı amaçlı muayeneler üzerindeki etkiler: Bilinen bir geçimsizlik bulunmamakta^.
6.3. Raf ömrü
Raf ömrü 60 a^ır.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C'ın altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
Bir kutuda 5 ml'lik 12 ampul (amber renkli Tip I cam) bulunur.
6.6. Beşeri ^^^^^rin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklarm Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü Yönetmeliği”'ne uygun olarak imha
edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
UCB Pharma A.Ş.
Rüzgarlıbahçe, Cumhuriyet Cad.
Gerçekler Sitesi B Blok Kat:6 Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul / TÜRKİYE
8. RUHSAT NUMARASI
159/41

9. ILK RUHSAT TARIHI/RUHSAT YENILEME TARIHI

ilk Ruhsat Tarihi: 28/02/1992
Ruhsat Yenileme Tarihi: 21/04/2008
10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

Nootropil ampul

Etken Maddesi: Pirasetam

Atc Kodu: N06BX03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nootropil ampul-KT
 • Nootropil ampul-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Nootropil 1 Gr 12 Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.