Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Advantan S %1 Çözelti 20ml Kısa Ürün Bilgisi

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Metilprednizolon Aseponat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ADVANTAN % 0.1 S Çözelti 20 mİ

2. KALİTATİF VE KANTİFATIF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 mİ ADVANTAN S Çözelti, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h)'lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer miktarda) içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler İçin 6.1' e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Deride kullamm için çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötikendikasyonlar

Saçlı derinin enflamasyonlu ve kaşıntılı dermatozlannm tedavisi, örnek olarak atopik dermatit (nörodermatit), seboreik ekzema, kontakt ekzema, nummuler ekzema, sınıflandınlamayan ekzema.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

ADVANTAN S Çözelti, günde bir kez d

aml

atılarak ve hafifçe hastalıklı deriye sürülmelidir. Kullamm süresi genel olarak 4 haftayı aşmamalıdır.

Uygulama şekli:

Haricen hastalıklı deriye sürülerek kullamlır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ADVANTAN S Çözelti' nin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullamnu araştırılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

ADVANTAN S Çözelti' nin çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda güvenliliği kanıtlanmamıştır. Mevcut hiçbir veri yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

ADVANTAN S Çözelti' nin yaşlı hastalarda kullammı araştınimamıştır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Tedavi alanında tüberküloz veya sifıliz lezyonu bulunduğunda; tedavi alamnda viral hastalıklar (öm. varicelia, herpes zoster), rozasea ve aşı sonrası deri reaksiyonları gözlemlenmişse kontrendikedir.
Sistemik fimgal enfeksiyonlarda kontrendikedir.
Etkin ve yardımcı maddelerin herhangi birine aşın duyarlıhğı olanlarda kontrendikedir.

4,4 özel kullanıın uyarılan ve önlemleri

Bakteriye] enfekte olmuş deri hastalıklan ve/veya mantar enfeksiyonlannda, aynca ek spesifik bir tedavi gereklidir. Oluşmuş yeni enfeksiyonlarm; belirtilerini gizleyebilir, bunlara karşı resistans oluşumunu azaltabilir.
İmmunosüpresif dozlarda kortikostreoid alan hastalarda, ölü ya da inaktif aşılara karşı oluşan cevap azalabilir.
Latent ya da aktif türberküloz vakalarında, dikkaltli kullamimalıdır.
Advantan S Çözelti' nin çocuklarda kullammı hakkında henüz klinik veri bulunmamaktadır.
ADVANTAN S Çözelti kııllanılırken, gözlerle ve açık derin yaralarla ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. ADVANTAN S Çözelti yamçı özelliğe sahiptir, açık alev yamnda uygulanmamalıdır.
Topikal kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle oklüzyon altında sistemik yan etki riskini belirgin bir şekilde artınr.
Sağlıklı yetişkin gönüllülerde %60 deri yüzeyine, oklüzif koşullar altmda 22 saat boyunca ADVANTAN (Pomat olarak) uygulamasınm ardmdan plazma kortizol seviyesinde supresyon ve sirkadiyen ritimler üzerinde etki gözlenmiştir.
Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de (öm. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edihneleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.

4.5. Diğer tıbbi firfinler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde y^ılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerine etkiler bakımından yetersizdir (bkz.kısım 5.3). İns

anlar

a yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
ADVANTAN S Çözelti gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullambnamalıdır.

Gebelik dönemi

ADVANTAN S Çözelti'nin gebe kadmlarda kull

anımına

ilişkin yeterli veri ve kontrollü çalışmalar mevcut değildir.
Metilprednisolon aseponat, hayvanlarla yapıbruş deneysel çalışmalarda embriyotoksik ve/veya teratojenik etki göstemiiştir. (5.3'e b

akınızKlinik

öncesi güvenlilik verileri). Genellikle kortikoid içeren topikal preparatlar gebeliğin ilk trimestrinde kullamlmamalıdırlar. Özellikle gebelikte geniş alanlarm tedavismden, uzun stireli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçmılmalıdu-.
Epidemiyolojik çalışmalar, gebeliğinin ilk üç ayında sistemik glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınlann çocuklannda yank damak görülme riskinde artış olabileceğini dtişündürmektedir.
ADVANTAN S Çözelti ile tedavinin klinik endikasyonu gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Sıçanlarda metilprednisolon aseponatın süt yoluyla yenidoğanlara pratikte geçtiği görülmemiştir. Metilprednisolon aseponatın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, ancak, sistemik olarak uygulanan kortikosteroidlerin insan sütünde saptandığı bildirilmiştir. Topİkal uygulanan ADVANTAN formülasyonlanyla, metilprednisolon aseponatın insan sütünde saptanabilir miktarlarda bulunmasına yetecek oranda sistemik emilime neden olup olmayacağı bilinmemektedir. Bu nedenle, emziren kadınlarda ADVANTAN S Çözelti uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Geniş alanlarm tedavisinde ıızun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçımimalıdır.

4.7. Araç ve makine kulUtnımı üzerindeki etkiler

ADVANTAN S Çözelti' nin araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda, ADVANTAN S Çözelti ile en sık gözlemlenen yan etkiler uygıüama bölgesinde yanmadır.
Klinik çalışmalarda gözlemlenen yan etkilerin görülme sıklığı MedDRA sımflandınnasına göre aşağıda liste halinde sunulmaktadu-: Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Kodlama için MedDRA versiyon 12.0 kullamimıştır.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar Yaygın:

Uygulama bölgesinde yanma hissi

Yaygın olmayan:

Uygulama bölgesinde kaşıntı, ağn, folıkülit, yanma, kuruma, iritasyon, ekzema.

Deri ve deri altı doku bozuklukları Yaygm olmayan:

Sebore kapit, saç dökülmesi
Topikal uygulama için olan diğer kortikoidlerdeki gibi, aşağıdaki lokal yan etkiler oluşabilir: deride atrofi, uygulama bölgesinde eritem, deride çatlaklar, hipertrikoz, teleanjiyektaziler, perioral dermatit, deride renk değişikliği, akne, ve/veya formülasyondaki bileşenlere karşı alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Kortikoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emilime bağlı olarak sistemik etkiler ortaya çıkabilir.
Sistemik kortikositreoidlerde olduğu gibi, lokal kortikostreoidlerin kullanılması ile de (ör: uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulamaları sonucu) glokom gelişebilir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Akut toksisite çalışmalarmdan elde edilen sonuçlar, çözeltinin deriye bir defalık fazla dozun

aşm

dozda uygulanması (emilime elverişli şartlarda geniş bir yüzeye uygulama) veya yanlışlıkla ağızdan alınmasını takiben akut bir entoksikasyon riskini göstermemektedir. Advantan S Çözelti'nin yanlışlıkla oral alınması sonucu içeriğindeki izopropanolün etkileri beklenir. Bu etkiler, sadece birkaç mİ alımı takiben merkezi sinir sistemi depresyon bulgulan olarak ortaya çıkabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup ; Kortikosteroidler, potent (grup III)
ATC kodu: D07AC14
Topikal uygulamayı takiben, ADVANTAN S Çözelti' nin iltihabi ve alletjik deri reaksiyonlanmn yamsıra hiperproliferasyon ile seyir eden süreçleri de baskılayarak, objektif semptomlan (eritem, ödem, sulantı) ve sübjektif şikayetleri (kaşıntı, yanma, ağn) geriletir.
Diğer tüm glukokortikoidlerde olduğu gibi metilprednisolon aseponatın etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Metilprednisolon aseponat' ın intraselüler glukokortikoid reseptörlerine bağlandığı ve özellikle bunun ciltte gerçekleşen yıkımlanma reaksiyonu sonucu oluşan ana metabolit 6a-metilprednisolon-17-propionat için de geçerli olduğu bilinmektedir.
DNA'mn bazı bölgelerine bağlanan steroid reseptör kompleksi, bir seri biyolojik etki oluşumunu tetikler.
Steroid reseptör kompleksinin DNA'mn bazı bölgelerine bağlanması makrokortin sentezinin indüklenmesi ile sonuçlanır. Makrokortin araşidonİk asidin serbestlenmesini ve böylece prostaglandin ve lökotrienler gibi enflamasyon medyatörlerinin oluşumunu inhibe eder.
Glukokortikoİdlerin immünosüpresif etkisi, şimdiye kadar tam olarak anlaşılmamış olan sitokin sentezi inhibisyonu ve antimitotik etki ile açıklanabilir.
Vazodilatasyon yapan prostaglandinlerin sentezinin inhibisyonu veya adrenalinin vazokonstriktif etkisinin potansİyaiize edilmesi, glukokortikoidlerin vazokonstriktif etki göstermesi ile sonuçlamr.

5.2 Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Emilim:

Metilprednisolon aseponat tüm formülasyonlardan cilde geçebilir,
Topikal kortikoidin perkutan absorbsiyon oram ve derecesi; bileşiğin kimyasal yapısı, ilacın bileşimi, ilaç içerisinde bileşiğin konsantrasyonu, maruz kalma koşullan (tedavi bölgesi, maruz kalma süresi, açık veya oklüzif) ve deri durumu (deri hastalığınm türü ve şiddeti, anatomik bölge vs.) gibi faktörlere bağlıdır.

Da£ılım:

Stratum komeum ve canlı derideki konsantrasyon, dıştan içe doğru azalmaktadu".

Bivotransformasvon

: Metilprednisolon aseponat, epidermis ve dermişte, ana metaboliti olan ve kortikoid reseptörüne ana ilaçtan daha sıkı bağlanan 6a-metilprednisolon-17-propionat'a hidroliz edilir. Bu hidroliz derideki biyoaktivasyona işaret eder,
Sistemik dolaşıma ulaştıktan sonra metilprednisolon aseponatm ana metaboliti 6 a-metilprednisolon-17-propionat hızla glukuronik aside bağlanır ve sonuçta inaktive olur.

Rliminasvon

: Metilprednisolon aseponatm metabolitleri (ana metabolit: 6a-
metilprednisolon-17-propionat-21-glukuronid) 16 saatlik bir yanlanma ömrü ile başlıca böbrek yoluyla elimine edilmektedir. İntravenöz uygulamayı takiben, *^C-işaretli maddenin itrahı, 7 gün içinde idrar ve dışkı yoluyla tamamlanmaktadu-. Vücutta herhangi bir etken madde ya da metabolit birikimi oluşmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik dzellikler

Metilprednisolon aseponatm <5 mL %0.r lik ADVANTAN S Çözeltisi' nden perkütan emilimi gönüllülere yapılan tek bir uygulamada ve psöriyazis kapit hastalanna 4 hafta boyunca günlük tek doz uygulama sonrasında incelenmiştir.
Her iki çalışmada da sistemik ilaç etkisi gözlenmemiştir, %0.1'lik ADVANTAN S Çözeltinin saçlı deride perkütan emilimi; kantİtasyon limitine dayanarak, %10'dan daha düşüktür, buna karşılık gelen kotikoid yüklenmesi de 4-7 ^g/kg/gün'den azdır.

5.3. Klinik dncesi güvenliük verileri

Sistemik tolerans çalışmalannda, tekrarlanan dozlarda subkutan ve dermal metilprednisolon aseponat uygulaması, tipik bİr glukokortikoid etki profili göstermiştir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak; ADVANTAN S Çözeltisi'nin terapötik kullanımmı takiben, tipik glukokortikoid yan etkileri dışmda başka bir etki, geniş alanlara uygulama ve/veya oklüzif tedavi gibi uç koşullarda dahi, beklenmez.
ADVANTAN S Çözelti ile gerçekleştirilen embriyotoksisite çalışmalan, diğer glukokortikoidler için tipik olan sonuçlan vermiştir, öm, uygun test sistemi embriyoletal ve/veya teratojenik etkileri göstermiştir. Bu bulgular, ADVANTAN S Çözelti' nin gebelikte reçetenİenirken özen gösterilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalann sonuçlan, “4.6 Gebelik ve laktasyon” bölümünde özetlenmiştir.
Gerek bakteri ve memeli hücrelerinin gen mutasyonu taramasına ilişkin İn vitro çalışmalar, gerekse kromozom ve gen mutasyonu taramasına ilişkin in viüt> ve İn vivo çalışmalar, metilprednisolon aseponat'm herhangi bir genotoksik potansiyeli olduğunu göstermemiştir.
Metilprednisolon aseponat kullamlarak spesifik tümör oluşumu çalışmalan yürütülmemİştir. Yapı, farmakolojik etki mekanizması ile ilgili bilgiler ve uzun süre uygtUama ile sistemik tolerans çalışmalanndan elde edilen sonuçlar, tümör oluşum riskinde bir artış olabileceğine dair bir bulgu vermemektedir. Dermal ADVANTAN S Çözelti'nin uygulaması ile sistemik etkili immünosupresif etkiye ulaşılmadığından, tümör oluşumuna bir etki beklenmemektedir.
Metilprednisolon aseponat'ın deri ve mukoza üzerindeki lokal tolerans çalışmalarında, glukokortikoidlerin bilmen topikal yan etkilerinden başka bir bulgu kaydedilmemiştir.
Metilprednisolon aseponat, yapılan çalışmalarda, kobaylann derisinde duyarlığı arttıncı potansiyel göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.L Yardımcı maddelerin listesi

izopropil miristat Izopropil alkol

6.2. Gevimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. RafömrO

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik Szel tedbirler

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayımz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Damlalık ve vidalı k^jakh, beyaz renkli polietilen şişe

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullamimamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıklarm Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik” lerine uygun olarak imha edihnelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Intendis ilaç Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Cad. No:4 S Blok Kat:3 Büro:l 1 34662 Altunizade-Üsküdar/İstanbul Tel: 0216 651 77 17 Faks: 0216 651 77 37

8. RUHSAT NUMARASI

122/24

9. İLK RUHSAT TARİHİ /RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 28.03.2007 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

KÜB Onay Tarihi:

İlaç Bilgileri

Advantan S %1 Çözelti 20ml

Etken Maddesi: Metilprednisolon aseponat

Atc Kodu: D07AC14

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Advantan S %1 Çözelti 20ml- KT
 • Advantan S %1 Çözelti 20ml- KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.