Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Diaksi 5 Mg/2.5 Ml Rektal Çözelti Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DİAKSİ 5 mg/2,5 mL rektal çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her 2,5 mL'lik çözelti (1 rektal tüp) 5 mg diazepam içermektedir.

Yardımcı madde(ler):

Benzil alkol......................................................37,5 mg

Etanol (%96)....................................................250 mg

Propilen glikol.................................................1000 mg

Sodyum benzoat (E 211).................................122,5 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Rektal çözelti.

Rektal kullanıma uygun tüplerde berrak, renksiz veya açık sarı viskoz sıvı.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

DİAKSİ epileptik ve febril konvüsyonlar; tetanozun neden olduğu kas spazmlarının giderilmesinde; minör cerrahi ve diş operasyonlarında sedatif olarak; şiddetli, sakatlık yaratanveya aşırı stresin söz konusu olduğu anksiyete ve ajitasyonda ilk müdahalede kullanılır.İntravenöz enjeksiyonun uygun olmadığı ya da istenmediği ancak hızlı etkinin gerektiğidurumlarda kullanılabilir.

DİAKSİ çocuklarda acil konvülsiyon tedavisinde kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Genel doz 0,25-0,5 mg/kg aralığındadır. Doz, hastanın bireysel cevabına, yaş ve ağırlığına bağlıdır. DİAKSİ'nin 10 mg'lık dozaj formu da bulunmaktadır. 10 mg'lık dozlar için DİAKSİ

1

10 mg/2,5 mL rektal çözeltinin kullanılması önerilir. Çünkü uygulanacak doz bir sonraki mevcut doza yuvarlanarak elde edilmektedir.

Tavsiye edilen dozlar;

Çocuklar:

10 kg altı veya 1 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez.

10-15 kg veya 1-3 yaş arası çocuklarda bir adet 5 mg rektal tüp kullanılmalıdır.

Tüp, ucundaki işaretli yerin yarısına kadar makata sokulur.

15 kg veya 3 yaş üstü çocuklarda bir adet 10 mg rektal tüp kullanılmalıdır.

Yetişkinler:

2 adet 10 mg rektal tüp

10 dk içerisinde herhangi bir etki gözlemlenmez ise doz, çocuklarda veya yetişkinlerde ilave bir 10 mg doz ile tekrarlanabilir. Doz her 12 saatte bir tekrarlanabilir. Yüksek dozlarınkullanıldığı ilk uygulamada veya tekrarlanan uygulama durumlarında solunum izlenmelidir.Eğer konvülsiyonlar kontrol edilemiyorsa, diğer antikonvülsif önlemler alınmalıdır.

Tedavi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Semptomları kontrol altına alabilecek en düşük doz kullanılmalıdır.

Hasta düzenli olarak yeniden değerlendirilmeli ve özellikle hastanın semptom içermediği durumlarda tedavinin sürdürülmesi ihtiyacı değerlendirilmelidir.

Uygulama şekli:

Sadece rektal yoldan kullanılır ve tüpler tek kullanımlıktır.

Yetişkinler yan pozisyonda olmalıdır; çocuklar ise yan ya da yüzükoyun yatırılır. Rektal tüp

içeriği tamamen uygulanmalıdır

1. Folyoyu yırtarak açın. Kapağı gevşetin ve çıkartın.

2

2. Tüpün ağız kısmını makata tamamen sokun (15 kg altındaki çocuklarda yarısı sokulur).Rektal tüpü ucundan aşağıya doğru tutun. Tüpü baş ve işaret parmaklarıyla sıkarakiçeriğini tamamen boşaltın.

3. Tüpü makattan çıkartırken, çözeltinin tüpe geri emmmmi önlemek için tüpü sıkmayadevam edin. Daha sonra hastanın kalçalarını bir müddet sıkın. Doz verildikten sonra tüpteaz miktarda çözelti bırakılması amaçlanmıştır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

Pediyatrik popülasyon:

10 kg altı veya bir yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Çocuklarda maksimum dozlar için, “Pozoloji” başlığı altına bakınız.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılar ve zayıflamış hastalara önerilen erişkin dozun yarısından fazlasının kullanılmasına izin verilmemelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

DİAKSİ, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

• Diazepam veya diğer benzodiazepinlere ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

3

• İntihara eğilim riskinden dolayı depresyon veya anksiyete ve depresyonu olan hastalarınmonoterapisinde

• Myastenia gravis

• Ağır solunum yetmezliği

• Uyku apnesi sendromu

• Ağır karaciğer yetmezliği

• Benzil alkol içerdiğinden prematüre bebeklerde

• Gebelikte kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.6.)

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

DİAKSİ;

Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu, kronik pulmoner yetmezlik, porfiri, dar açılı glokom veya organik beyin değişiklikleri, özellikle de arteroskleroz hastalarında dikkatlikullanılmalıdır.

Diğer merkezi sinir sistemi (MSS) depresanlarının etkilerini artırabilir; eşzamanlı kullanılmamalıdırlar.

Diğer benzodiazepinler ile birlikte kullanımı anterograd amnezi ile ilişkilendirilebilir ve diazepam, kayıp veya yas gibi durumlarda kullanılmamalıdır çünkü psikolojik ayarlamalarengellenebilir.

Psikotik hastalığın öncelikli tedavisi için önerilmez. Bu hasta grubunda intihar riski taşıdığı için fobik veya obsesif kişilerde kullanılmamalı veya depresyona bağlı anksiyete vedepresyon tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır. Alkol veya uyuşturucu kullanımı öyküsüolan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer benzodiazepinlerde olduğu gibi, kişilik bozukluğu olan hastalar için reçete edilmesi durumunda çok dikkatli olunmalıdır. Benzodiazepinlerin disinhibisyon etkileri,depresyondaki veya kendine ve diğerlerine karşı saldırgan davranış sergileyen hastalardaintihar riski şeklinde ortaya çıkabilir.

Çocuklarda kullanımının gerekliliği dikkatle değerlendirilmeden çocuklara verilmemelidir. Tedavi süresi asgari düzeyde tutulmalıdır. Yaşlılar ve zayıf (halsiz) hastalarbenzodiazepinlerin merkezi sinir sistemi (MSS) etkilerine daha duyarlı olduklarından dahadüşük bir doz verilmelidir (bkz. bölüm 4.2). Solunum depresyonu riski nedeniyle kronik

4

solunum yetmezliği olan hastalar için daha düşük doz da önerilir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda ensefalopati riskinden dolayı endike değildir.

Kısa süreli kullanımında bağımlılık potansiyeli düşüktür. Sadece kısa süreli tedavi dozlarının normal kullanımı sonrasında, benzodiazepinler ile geri çekilme semptomları ortaya çıkabilirve baş ağrısı, kas ağrısı, aşırı kaygı, gerginlik, huzursuzluk, konfüzyon ve sinirlilikgörülebilir. Ağır durumlarda ortaya çıkabilen semptomlar; idrak kaybı, duyarsızlaşma,hiperakuzi, ekstremitelerde hissizlik ve karıncalanma, ışığa aşırı duyarlılık, sesli ve fizikseltemas hissi, halüsinasyonlar veya epileptik nöbetlerdir. Bu durum hastaları birkaç gündenfazla tedavi ederken göz önüne alınmalıdır. DİAKSİ ile aniden tedavinin kesilmesi epilepsiveya nöbet öyküsü olan hastalarda konvülsiyon veya epileptik duruma neden olabilir.Konvülsiyonlar, alkol veya madde kullanımı olan kişilerde aniden tedavinin kesilmesisonrasında da görülebilir.

Uykusuzluğun geri dönüşümü ve anksiyete: Geri çekilme tedavisi sırasında geçici bir sendrom olarak bir benzodiazepin ile tedaviyi gerektiren semptomlar artarak tekrarlanabilir.Duygu durum değişiklikleri, kaygı veya uyku bozuklukları ve huzursuzluk gibi diğerreaksiyonlar da eşlik edebilir. Geri çekilme fenomeni/rebound fenomeni riski, tedavininaniden kesilmesinden sonra daha büyük olduğu için, dozun kademeli olarak düşürülmesiönerilir.

Birkaç hafta boyunca sürekli kullanımı, benzodiazepinlerin hipnotik etkilerinde etkinlik kaybına yol açabilir.

Geri çekilme semptomları gelişebileceğinden, uzun süreli etki gösteren benzodiazepinleri, kısa süreli etki gösteren benzodiazepinler ile değiştirmeye karşı uyarı yapmak önemlidir.

Amnezi

Benzodiazepinler anterograd amnezi oluşturabilir. Durum en çok ilacın alınmasından birkaç saat sonra ortaya çıkar (bkz. bölüm 4.8.).

Psikiyatrik ve paradoksal reaksiyonlar

Benzodiazepinler kullanırken huzursuzluk, ajitasyon, sinirlilik, saldırganlık, saplantı, öfke, kabuslar, halüsinasyonlar, psikoz, uygunsuz davranış ve diğer olumsuz davranışsal etkilerinoluştuğu bilinmektedir. Bu durumlarda ilacın kullanımı kesilmelidir.

Çocuklarda ve yaşlılarda ortaya çıkma ihtimalleri daha yüksektir.

5

DİAKSİ %10'dan fazla alkol (%96 etanol) içerir. Ayrıca sodyum benzoat (E211), propilen glikol ve benzil alkol içerir. Sodyum benzoat deriye, göze ve mukoz membranlara hafifderecede irritandır.

Propilen glikol deride iritasyona neden olabilir. Bu tıbbi üründe hacmin %9.72'si kadar etanol (alkol) vardır (örneğin, her dozda 1000 mg'a kadar, her dozda 20 mL biraya eşdeğer, herdozda 8 mL şaraba eşdeğer gibi). Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veyaemziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundakihastalar için dikkate alınmalıdır.

Benzil alkol prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

DİAKSİ, santral sinir sistemi depresan özelliklerine sahip diğer ilaçlarla (örn; antipsikotik, anksiyolitik, sedatif, antidepresan, hipnotik, narkotik analjezik, anestezik, antiepileptik,sedatife antihistamikler) beraber veya hepatik enzimler tarafından metabolizmasını etkileyenmaddelerle (örn; izoniazid, disülfiram, simetidin, omeprazol, oral kontraseptifler) birliktekullanıldığında uzamış sedasyon veya solunum ve kardiyovasküler depresyon oluşturabilir.Narkotik analjeziklerle birlikte kullanımı, artmış öfori oluşturabilir ve bu da psişikbağımlılığın artmasına neden olabilir. Simetidin ve omeprazol, benzodiazepinlerin klerensiniazaltır ve onların etkisini arttırırken, rifampisin gibi bilinen hepatik enzim indükleyicileri isebenzodiazepinlerin klerensini arttırabilmektedir.

DİAKSİ alkolle birlikte kullanıldığında sedatif etkisi artabilir. Bu durum araç ve makine kullanma yeteneğini etkiler. Alkol ile eşzamanlı alımı önerilmez.

Teofilin ve sigara kullanımı diazepam metabolizmasını hızlandırır.

Diazepam karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla etkileşebilir; onları inhibe (levodopa) veya potansiyalize (fenitoin, kas gevşeticiler) eder.

Antihipertansifler, vazodilatatörler ve diüretikler:

ACE inhibitörleri, alfa blokörler, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri, kalsiyum kanalı blokörleri, adrenerjik nöron blokörleri, beta blokörleri, moksonidin, nitratlar, hidralazin,minoksidil, sodyum nitroprusid ve diüretikler ile hipotansif etki oluşur. Alfa-blokörler veyamoksonidin ile gelişmiş sedatif etki oluşur.

6

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin etkileşim ve emniyeti kanıtlanmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Gebe kalma potansiyeline sahip kadınlar, hamile kalmayı istiyorlar veya hamile olduklarından şüpheleniyorsa doktorlarıyla irtibata geçmeleri konusunda uyarılmalıdır.

Benzodiazepinin gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.

Gebelik dönemi

Gebelikte diazepamın güvenilirliği ile ilgili bir kanıt bulunmamaktadır. Yararı kesinlikle riskten daha fazla olmadığı sürece birinci ve üçüncü üç aylık dönemlerde kullanılmamalıdır.Gebeliğin son aşamalarında veya doğum sırasında yüksek dozlarda veya tekrarlı küçükdozlarda uygulanmış ise ilacın farmakolojik etkilerinden dolayı fetüste hipotermi, hipotoni,orta şiddette solunum depresyonu, kalp düzensizlikleri ve bebekte emme güçlüğü (gevşekbebek sendromu) görülebilir.

Dahası, gebeliğin son aşamalarında benzodiazepinleri kronik olarak kullanan annelerin bebeklerinde fiziksel bağımlılık gelişebilir ve doğum sonrası dönemde geri çekilme sendromugeliştirme riski taşıyabilirler.

DİAKSİ gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Doğum öncesi veya doğum sırasında uygulanmasından sonra prematüre bebeklerde olası toksisite göz önünde bulundurulmalıdır.

DİAKSİ benzil alkol içerir. Benzil alkol plasentayı geçebilir

7

Laktasyon dönemi

Diazepam anne sütüne geçmektedir ve bu nedenle, emzirme döneminde (laktasyon) kullanımından kaçınılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Benzodiazepinlerin terapötik dozlarının insanlarda konjenital anomali oluşturma riski azdır ancak birkaç epidemiyolojik çalışmada yarık dudak görülme riskinin arttığı bildirilmiştir.Prenatal dönemde benzodiazepinler ile doz aşımı veya zehirlenmeye maruz kalmış bebeklerdekonjenital anomaliler, mental retardasyon ve neonatal nistagmus vakaları bildirilmiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Sedasyon, amnezi, konsantrasyonun ve kas fonksiyonlarının bozulması araç ve makine kullanıma yeteneğini bozabilir. Uykusuzluk durumunda, uyanık kalma ihtimali azalır.DİAKSİ ile tedavi edilen hastalar, son dozun uygulanmasından sonra en az 24 saat boyuncaaraç ve makine kullanmamalı veya çalıştırmamalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler sistem-organ sınıfına göre aşağıdaki esaslar kullanılarak sıralanmaktadır. Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek(>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Yaşlı veya zayıflamış hastalar istenmeyen etkilere özellikle açıktır ve daha düşük dozların kullanılmasını gerektirebilir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Trombositopeniyi de içeren kan diskrazileri

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Dikkat azalması, uyuşukluk duygusu, konfüzyon, anterograd amnezi, paradoksal reaksiyonlar*

Duyarlı hastalarda fark edilmeyen depresyon belirgin hale gelebilir.

8

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Sedasyon, uyuşukluk, baş ağrısı, baş dönmesi (yaşlılarda düşme riski olan), ataksi, konuşma bozukluğu, titreme, yorgunluk ve akşamdan kalmışlık etkisi.

Seyrek: Ağız kuruluğu.

Göz hastalıkları

Yaygın: Çift görme

Seyrek: Diğer görme bozuklukları

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Bradikardi, göğüs ağrısı.

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Hipotansiyon,

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek: Laringeal spazm, solunum depresyonu ve apne

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Mide bulantısı, kusma, epigastrik ağrı, kabızlık, diyare

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek: Kolestatik sarılık, hepato-sellüler sarılık Bilinmiyor: Karaciğer enzimlerinde artış, sarılık

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok seyrek: Ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik cilt reaksiyonları

Kas-iskelet, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Kas zayıflığı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek: İdrar retansiyonu Bilinmiyor: İnkontinans

9

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Seyrek: Libidoda değişiklikler, adet düzensizlikleri Bilinmiyor: Jinekomasti

Genel ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek: İştah artışı

DİAKSİ kullanımı (terapötik dozlarda dahi olsa), fiziksel bağımlılığın gelişmesine yol açabilir. Tedavinin kesilmesi, geri çekilme veya rebound fenomeni ile sonuçlanabilir (bkz.

4.4. Özel uyarılar ve kullanım için özel tedbirler). Psişik bağımlılık oluşabilir.Benzodiazepinlerin istismarı bildirilmiştir.

*Benzodiazepinler ile paradoksal reaksiyonlar (huzursuzluk, ajitasyon, sinirlilik, istikrarsızlık, agresiflik, öfke, saplantı, kabus, psikoz, halüsinayon, uygunsuz davranışlar) ortayaçıkmaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik ve geriyatrik popülasyon:

Benzodiazepinler ile ortaya çıkan paradoksal reaksiyonlar (huzursuzluk, ajitasyon, sinirlilik, istikrarsızlık, agresiflik, öfke, saplantı, kabus, psikoz, halüsinayon, uygunsuz davranışlar)çocuklar ve yaşlılarda daha belirgindir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: [email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler

Doz aşımı, genellikle uyuşukluktan komaya kadar uzanan santral sinir sistemi depresyonu ile kendini gösterir. Hafif vakalarda semptomlar uyuşukluk, zihinsel karışıklık ve halsizlik olup,

10

daha ciddi durumlarda ataksi, hipotoni, hipotansiyon, solunum depresyonu, nadiren koma ve çok nadiren de ölüm görülebilmektedir.

Tedavi

Herhangi bir tıbbi ürünle oluşan doz aşımının tedavisinde birden fazla ilacın alınmış olabileceği akılda tutulmalıdır

Oral kullanımı takiben oluşan doz aşımında, hasta bilinçli ise kusturulmak (bir saat içinde) veya hasta bilinçsiz ise hava yolu korunan gastrik lavaj yapılmalıdır. Mideyi boşatmanın biravantajı yok ise, absorbsiyonu azaltmak için aktif kömür verilmelidir. Tedavi semptomatiktir.Solunum, nabız, kan basıncı ve vücut sıcaklığı izlenmeli ve kardiyovasküler ve solunumfonksiyonlarının korunması için destekleyici tedbirler alınmalıdır. Flumazenilbenzodiazepinlerin santral depresif etkisine karşı koymak için kullanılır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anksiyolitikler, benzodiazepin türevleri.

ATC kodu: N05BA01

Diazepam 1,4-benzodiazepinler sınıfından gerginlik, ajitasyon ve anksiyeteyi suprase edici özellikte, aynı zamanda sedatif ve hipnotik özellikleri olan psikoterapik bir maddedir. Ayrıcakas gevşetici ve antikonvülsif özelliklere de sahiptir. Anksiyete ve gerginlik hallerinin kısasüreli tedavisinde kas spazmının kontrolünde sedatif olarak ve premedikant olarak t alkolyoksunluğu semptomlarının tedavisinde kullanılır.

Diazepam merkezi sinir sisteminde ve periferdeki bazı özel organlarda bulunan spesifik reseptörlere bağlanır. Santral sinir sistemindeki benzodiazepin reseptörleri GABAerjiktransmitter sistem reseptörleri ile yakın bir fonksiyonel bağlantıya sahiptir. Benzodiazepinreseptörlerine bağlandıktan sonra, diazepam GABAerjik transmisyonun inhibitör etkisiniartırır.

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Çözeltinin rektal uygulamasından sonra, diazepam hızla ve neredeyse tamamen rektumdan emilir. Terapötik etki birkaç dakika içinde başlar. Rektal uygulamayı takiben serumseviyesindeki artışın hızı, intravenöz verilen dozunkine nerdeyse karşılık gelir, ancak rektal

11

uygulamanın plazma pik konsantrasyonu, intravenöz uygulamanınkine göre daha düşüktür. Yetişkinlerde 10 mg diazepam uygulamasını takiben maksimum plazma konsantrasyonlarınayaklaşık 10- 30 dakika (yaklaşık 150-400 ng/mL) sonra ulaşır.

Dağılım:


Diazepam % 95-99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Dağılım hacmi yaşa bağlı olarak 0,95-2 L/kg arasındadır. Diazepam lipofiliktir ve beyin omurilik sıvısına hızla girer.Diazepam ve ana metaboliti N-desmetildiazepam plasentayı geçer ve anne sütünde salgılanır.

Biyotransformasyon:


Diazepam ağırlıklı olarak karaciğerde metabolize olur. İdrarda glukuronidler olarak görülen metabolitleri, N-desmetildiazepam (nordiazepam), temazepam ve oksazepam da farmakolojikolarak aktif maddelerdir. İlk 72 saat içinde metabolitlerin sadece % 20'si idrarda tespitedilmiştir. Diazepam, iki fazlı bir yarılanma ömrüne sahiptir ve ilk hızlı dağılım fazı ve bunutakiben 1-2 gün süren bir terminal eliminasyon fazı izlemektedir. Aktif metabolitlerin yarıömürleri şöyledir: N-desmetildiazepam 30-100 saat, temazepam 10-20 saat, oksazepam 5-15saat.

Eliminasyon:


Yeni doğanlarda metabolizma ve eliminasyon çocuklar ve yetişkinlere göre daha yavaştır. Yaşlılarda, eliminasyon faktör 2 ile faktör 4 arasındadır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanhastalarda eliminasyon süresi de uzamaktadır. Karaciğer bozuklukları olan hastalarda(karaciğer sirozu, hepatit), eliminasyon faktör 2'ye uzar. Atılım esas olarak böbrekten kısmensafradan olur. Yaşa olduğu kadar karaciğer ve böbrek fonksiyonuna da bağlıdır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:


Veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği


Böbrek işlevi bozukluğu olan hastalarda da eliminasyon uzamaktadır. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda (karaciğer sirozu, hepatit) eliminasyon 2 kat daha uzun sürer.

12

Yaş


Metabolizma ve eliminasyon yeni doğanda belirgin olarak çocuklar ve erişkinlere göre daha yavaştır. Yaşlılarda, eliminasyon 2-4 kat daha fazla uzar.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlar üzerinde yapılan kronik toksisite çalışmaları ilaca bağlı değişikliklere dair bir kanıt ortaya koymamıştır. Diazepam kanserojen potansiyelini araştırmak için uzun süreli hayvançalışmaları yapılmamıştır. Yapılan çok sayıda araştırma sonucuna göre insan terapötik dozunçok üstündeki dozlarda zayıf mutaj enik potansiyel görülmüştür.

Lokal tolerabilite konusunda yapılan çalışmalarda tek ve tekrar edilen doz uygulamalarıyla tavşanların konjunktival keselerine ve köpeklerin rektumuna uygulamalar yapılmıştır.Yalnızca minimal iritasyonlar gözlenmiştir.

Sistematik değişiklikler gerçekleşmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Benzil alkol Etanol (%96)

Propilen glikol Sodyum benzoat

%10 Hidroklorik asit (pH ayarı için)

Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

13

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Her biri alüminyum folyo içinde 2,5 mL kapasiteli düşük yoğunluklu polietilenden yapılmış rektal tüp (5 rektal tüp/kutu).

Her tüp 2,5 mL çözelti içermektedir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde No:10B/49 Çankaya/ANKARA

8. RUHSAT NUMARASI

2018/348

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 13.07.2018 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

14

İlaç Bilgileri

Diaksi 5 Mg/2.5 Ml Rektal Çözelti

Etken Maddesi: Diazepam

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Diaksi 5 Mg 5 Rektal Çözelti
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.