Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Butegal %1 Krem Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BUTEGAL % 1 krem

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 1 g krem,

Etkin madde:

Butenafin hidroklorür 10mg

içerir.

Yardımcı Maddeler:

Setil alkol 40mg

Stearil alkol 66,7mg

Yardımcı maddeler için, 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Krem

Hemen hemen beyaz krem

4. KLİNİK ÖZELLİKLER4.1. Terapötik endikasyonlar

BUTEGAL,

M. furfurP. orbiculare)E. floccosum, T. mentagrophytes, T. rubrum ve T. tonsurans4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

İnterdigital tinea pedis tedavisinde BUTEGAL 7 gün boyunca günde iki kere veya 4 hafta süre ile günde bir kere uygulanmalıdır. Tinea (pityriasis) versicolor, tinea corporis veya tinea cruris'lihastalar iki hafta boyunca günde bir kere BUTEGAL uygulamalıdır. Yeterli miktarda BUTEGAL,hastaların etkilenen bölgesini ve yakın çevresindeki deriyi kaplayacak şekilde sürülmelidir.

Tedavi döneminden sonra klinik bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

Uygulama şekli:

Topikal olarak uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin ilave bir bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altındaki pediyatrik hastalarda güvenlilik ve etkililik çalışılmamıştır zira tinea versicolor 12 yaş altındaki hastalarda yaygın değildir.

Bu be

l

ge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZmxXM0FyRG83SHY3Z1AxYnUy

1 / 7

Geriyatrik popülasyon:

BUTEGAL'in yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin ilave bir bilgi bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

BUTEGAL, butenafin hidroklorüre veya içindeki bileşenlere karşı hassasiyeti olduğu bilinen veya bundan şüphe duyulan kişilerde kontrendikedir.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kullanım sırasında irritasyon veya hassasiyet geliştiği takdirde, tedavi kesilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır.

Hastalık tanısı uygun bir vasattaki kültürle

[M. furfurP. orbiculare)

hariç] veya potasyum hidroksit çözeltisinde enfekte yüzeysel epidermal dokunun doğrudan mikroskopincelemesiyle doğrulanmalıdır.

Çapraz reaksiyon ortaya çıkabileceğinden allilamin antifungal ajanlara hassas olduğu bilinen hastalar BUTEGAL'i dikkatli bir şekilde kullanmalıdır.

Diğer topikal kremlerle eş zamanlı kullanılmamalıdır.

BUTEGAL, göz ya da mukoz membranlarla temas etmemelidir; kazara temas etmesi durumunda derhal suyla yıkanmalıdır.

Ürün kesinlikle ağızdan alınmamalıdır. Eller ürün uygulandıktan sonra yıkanmalıdır.

BUTEGAL setil alkol ve stearil alkol içerdiğinden, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) sebebiyet verebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

BUTEGAL'in diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Veri mevcut değildir.

Hamile ve emziren anneler doktor kontrolü altında kullanabilir. Doktor tarafından risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

Bu bel ge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZmxXM0FyRG83SHY3Z1AxYnUy

2 / 7

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Bölüm5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

BUTEGAL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Butenafinin deri altı dozları (organogenez sırasında uygulanan 25 mg/kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicolor için insanlara önerilenmaksimum dozun 0,5 misline eşdeğer) sıçanlarda teratojenik değildir. Tavşanlarda yapılan oralembriyofetal gelişim çalışmasında (organogenez sırasında uygulanan 400 mg butenafinHCl/kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicoloriçin insanlara önerilen maksimum dozun 16 misline eşdeğer) tedaviyle alakalı harici, visseral,iskelet malformasyonları veya değişiklikleri gözlemlenmemiştir.

Sıçanlarda yapılan oral peri- ve post-natal gelişim çalışmasında (125 mg butenafin HCl /kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicolor için insanlaraönerilen maksimum dozun 2,5 misline eşdeğer) postnatal sağkalım, F1 nesli (birinci nesil) gelişimiveya sonraki matürasyonları ve fertilite üzerinde tedaviyle ilişkili etkiler gözlemlenmemiştir.

Ancak gebe kadınlarda topikal butenafin uygulaması ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan yanıtı için bir öngörüoluşturmadığından bu ilaç sadece bariz bir gereksinim olduğu durumlarda gebeliktekullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Butenafin hidroklorürün anne sütüne geçişi ve anne sütü alan çocuğa muhtemel etkileri ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, daha fazla veri elde edilene kadar emziren kadınlarda kullanılmasıönerilmemektedir.

Üreme yeteneği /Fertilite

Veri mevcut değildir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

BUTEGAL'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Belirtilen istenmeyen etkiler, aşağıdaki kurala göre sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor).

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın: Yanma/batma, kaşınma, durumun kötüleşmesi, kontakt dermatit, eritem, irritasyon.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanaksağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeBu beFarmakpvgıiAanıSk

MadimeeUrk'Vb.'gONtiıteilgiiakoitvk^rb

vss-posta:

,alt<eiek0o80 0314 ^0aö8,lrfa,gkün0aia1J2g2?^£35d9 <9)s3k0ZmxXM0FvRG83SHY3Z1AxYaUv

3 / 7

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

BUTEGAL'in topikal uygulaması sonucunda doz aşımı beklenmez.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer Topikal Antifungaller ATC Kodu: D01AE23

Butenafin HCl bir benzilamin türevidir ve etki şekli allilamin sınıfı antifungal ilaçlara benzer. Butenafin HCl'in, skualenin epoksidasyonunu inhibe ederek ve böylece fungal hücre zarlarındatemel bir bileşen olan ergosterolün biyosentezini bloke ederek etki ettiği varsayılmaktadır.Benzilamin türevleri, allilaminler gibi, ergosterol biyosentez yolunun azol sınıfı antifungal ilaçlaragöre daha erken adımlarında rol oynamaktadır. İlacın konsantrasyonuna ve test edilen mantartürlerine göre butenafin HCl

in vitroin vitro

verilerin klinik anlamı bilinmemektedir.

Butenafin hidroklorürün aşağıdaki mikroorganizmaların pek çok suşuna karşı hem in vitro olarak hem de klinik enfeksiyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir.

Epidermophyton floccosum


Trichophyton rubrum


Malassezia furfur


Trichophyton tonsurans


Trichophyton mentagrophytes5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Sağlıklı deneklerde 14 gün boyunca yapılan bir çalışmada 6 gram BUTEGAL, 7 denekte dorsal deriye (3.000 cm2) günde bir kere ve 20 gram krem diğer 12 denekte kollar, gövde ve kasıkbölgelerine (10.000 cm2) günde bir kere uygulanmıştır. Topikal uygulamaların 14. günününardından, 6 gram dozun ortalama pik plazma butenafin HCl konsantrasyonu, Cmaks'ı 1,4 ± 0,8ng/mL olmuştur; pik plazma konsantrasyonuna kadar geçen ortalama süre, Tmaks 15 ± 8 saattir;plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki ortalama alan EAA0-24 saat 23,9 ± 11,3 ng-saat/mLolarak bulunmuştur. 20 gram doz grubu için, ortalama Cmaks 5 ± 2 ng/mL olup ortalama Tmaks 6± 6 saattir ve ortalama EAA0-24 saat 87,8 ± 45,3 ng-saat/mL olarak bulunmuştur. Plazma butenafinHCl konsantrasyonlarında bifazik bir azalma gözlemlenmiştir ve yarılanma ömürleri sırasıyla 35saat ve > 150 saat olarak hesaplanmıştır.

Son dozun uygulanmasından sonraki 72. saatte, ortalama plazma konsantrasyonları 6 gram doz grubu için 0,3 ± 0,2 ng/mL ve 20 gram doz grubu için 1,1 ± 0,9 ng/mL seviyesine düşmüştür. Sondozun uygulanmasından 7 gün sonra plazmada butenafin HCl seviyeleri düşük seviyelerdekalmıştır (ortalama: 6-gram doz grubu için 0,1 ± 0,2 ng/mL ve 20 gram doz grubu için 0,7 ± 0,5ng/mL).

Tinea pedis'i olan 11 hastada, butenafin HCl krem

%

1 hastalar tarafından etkilenen bölgeye ve yakın çevresindeki deri bölgesine 4 hafta boyunca günde bir kere uygulanmıştır. Tedavidensonraki 1, 2 ve 4 haftada, dozlama sonrası 10 ve 20 saat arasında tek kan örneği toplanmıştır.Plazma butenafin HCl konsantrasyonu saptanamaz seviyeler ila 0,3 ng/mL arasında değişmiştir.

BU BET4N<EA

scnlırii!5;kir(ol1aİPza^alia;ısttada!1'liiatek^afl:ii1HGım;lelaeıtiişl!lroD0küiıa!stÖl®r//tar'afiı!t^a-^o1^t!İsille!hr^bkl?lSligeye ve
adresinden kontrol edilebilir.., Güvenli elektronik imza aslıile, aymdır^Dokümanın doğrulama kodu 1S3k0ZmxXM0FyRG83SHY3Z1AxYnUy

11


yakın çevresindeki deri Dölgesme 2 hafta boyunca günde bir kere uygulanmıştır (ortamma günlük

4 / 7

doz: 1,3 ± 0,2 g). Son dozdan sonraki 0,5 ve 65 saat arasında tek kan örneği toplanmıştır. Plazma butenafin HCl konsantrasyonu saptanamaz seviyeler ila 2,52 ng/mL arasında değişmiştir (ortalama± SD: 0,91 ± 0,15 ng/mL). Tedavi kesildikten dört hafta sonra plazma butenafin HClkonsantrasyonu saptanamaz seviyeler ila 0,28 ng/mL arasında değişmiştir.

Dağılım

:

Deriden sistemik dolaşıma emilen toplam butenafin HCl miktarı (veya doz yüzdesi) ölçülememiştir.

Biyotransformasyon

:

İdrardaki primer metabolitin, terminal t-bütil yan zincirde hidroksilasyon yoluyla oluştuğu belirlenmiştir.

Eliminasyon

:

İdrardaki primer metabolitin, terminal t-bütil yan zincirde hidroksilasyon yoluyla oluştuğu belirlenmiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Aşağıdaki veri sunumlarında, tinea (pityriasis) versicolor'u olan hastalar incelenmiştir.

“Negatif Mikoloji”Etkili TedaviTam Kür”

terimi Negatif Mikoloji artı eritem, pul pul dökülmeve kaşıntı için bulgu/semptom skorunun sıfır olması olarak tanımlanmıştır.

İki ayrı çalışma, tinea (pityriasis) versicolor tedavisinde 2 hafta boyunca günde bir kere uygulanan % 1 butenafin hidroklorür içeren krem ile vehikülü karşılaştırmıştır. Hastalar 2 hafta boyuncatedavi edilmiş ve tedavi sonrasındaki 2 (Hafta 4) ve 6. (Hafta 8) haftalarda değerlendirilmiştir.Pozitif başlangıç KOH olan ve ilaç dağıtılan tüm denekler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi“tedavi niyetli” analize dahil edilmişlerdir. Çalışma 31'de Etkili Tedavi için istatistiksel biranlama (% 1 butenafin hidroklorür içeren krem ve vehikül) erişilmiştir ancak tedavi sonrası 6.haftada Tam Kür için istatistiksel anlama erişilmemiştir. Çalışma 32'de marjinal istatistikselanlam (p = 0,051) (% 1 butenafin hidroklorür içeren krem ve vehikül) Etkili Tedavi içinerişilmiştir ancak tedavi sonrası 6. haftada Tam Kür için istatistiksel anlama erişilmemiştir. Bu ikikontrollü çalışmanın verileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Pivotal klinik çalışmalarda yanıt verenlerin oranı (%) (randomize edilen tüm hastalar)

adres:

Hasta Yanıt Kategorisi

Hafta@

Çalışma 31

Çalışma 32

Butenafin

Vehikül

Butenafin

Vehikül

Tam Kür*

2

41/87 (%47)

11/40 (%28)

29/85 (%34)

12/41 (%29)

4

43/86 (%50)

15/42 (%36)

36/83 (%43)

13/41 (%32)

8

44/87 (%51)

15/42 (%36)

30/86 (%35)

10/43 (%23)

Etkili Tedavi**

2

56/87 (%64)

16/40 (%40)

46/85 (%54)

16/41 (%39)

4

50/86 (%58)

19/42 (%45)

45/83 (%54)

16/41 (%39)

8

48/87 (%55)

15/42 (%36)

37/86 (%43)

11/43 (%26)

N^f^^a Ka nden kontrol edilebilir. Güvenli ele

2

57/87 (%66)

20/40 (%50)

57/85 (%67)

21/41 (%51)

ıunu uyajınca ele ktronik imza aslı

?roik$6f%59r
le aynıdır. DokümanınŞZIA8SI (%44)

5 / 7

Pivotal klinik çalışmalarda yanıt verenlerin oranı (%) (randomize edilen tüm hastalar)

Hasta Yanıt Kategorisi

Hafta@

Çalışma 31

Çalışma 32

Butenafin

Vehikül

Butenafin

Vehikül

8

48/87 (%55)

15/42 (%36)

43/86 (%50)

12/43 (%28)

@ Hafta 2 (tedavi sonu), Hafta 4 (tedavi sonrası 2.hafta), ve Hafta 8 (tedavi sonrası 6.hafta)

*Negatif Mikoloji artı eritem, pul pul dökülme ve kaşıntı yokluğu

**Negatif Mikoloji artı eritem, pul pul dökülme ve kaşıntı olmaması veya minimal derecede olması ***deri döküntüsünden hazırlanan KOH preparatında hifaların olmaması, yani hiçbir fungal formungörülmemesi veya sadece maya hücrelerinin (blastosporlar) varlığı

Tinea (pityriasis) versicolor,

Malassezia furfurPityrosporum orbiculare)

kaynaklı, tüysüz derideki yüzeysel, kronik olarak tekrarlayıcı bir enfeksiyondur. Komensal organizmanormal deri florasının bir parçasıdır. Hassas bireylerde hastalık gövdede hiperpigmente veyahipopigmente yamalara yol açabilir ve bunlar boyna, kollara ve uyluğun üst taraflarına yayılabilir.

Enfeksiyonun tedavisi, etkilenen bölgelerin pigmentlerinin hemen düzelmesini sağlamayabilir. Başarılı tedavinin ardından pigmentlerin normalleşmesi değişebilmekte ve bireyin cilt tipine vetesadüfi güneş maruziyetlerine göre bu süre ayları bulabilmektedir. Enfeksiyonun rekürrens oranıdeğişebilmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Benzil alkol Sorbitan monostearatSetil palmitat 95Çinko oksitSodyum hidroksitSetil alkolStearil alkolPolisorbat 60İsopropil miristatDeiyonize su

6.2. Geçimsizlikler

Uygulama dışıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

HDPE kapak ile kapatılmış 15 g ve 30 g'lık aluminyum tüplerde pazarlanmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Bu belse 5070 sayılı Elektronik İmza. Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.soy7tr./saglik-titçk-ebys

adresiJı^inllL§ıii

ı

ıl]n?ti5^1E^!^. GMı aTk<5İkJl <¥Sı380lZm^X5ttr(0tlyRYS<3^tet^ eXiİYiıU:ve

6 / 7

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Berat Beran İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul 0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

[email protected]8. RUHSAT NUMARASI

2019/710

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 27.12.2019 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ


Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZmxXM0FyRG83SHY3Z1AxYnUy


7 / 7

İlaç Bilgileri

Butegal %1 Krem

Etken Maddesi: Butenafin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Butegal %1 Krem - KUB
 • Butegal %1 Krem - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Butegal % 1 Krem, 15 Gram
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.