Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nobit Şampuan % 1 Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NOBİT ŞAMPUAN %1

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Her 1 mL'sinde 10 mg permetrin içerir.

Yardımcı maddeler:

Sorbik asit 0,225 g

Metil paraben 0,300 g

Diğer yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Şampuan

Sarımsı, viskoz sıvı.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

NOBİT, saç biti

(Pediculus Humanas Var. Capitis)4.2. Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

(Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde)

Tek bir şişe NOBİT Şampuan, omuz hizasında, normal kalınlıkta saç için yeterlidir.

Çoğu vakada (%97-99), tek bir uygulama yeterlidir.

Uygulama şekli:

Normal şampuan ile saç yıkanır, durulanır ve havlu ile kurutulur. NOBİT kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır, yeterli miktarda NOBİT tüm saç, saç dipleri, kulak arkaları ve enseyitamamen kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. NOBİT Şampuan saçta 10 dakika bekletilmelive saç su ile iyice durulandıktan sonra, havlu ile kurutulmalıdır. Kutu içinde sunulan tarak,saçın taranarak ölü bitlerin ve bit yumurtalarının temizlenmesi için kullanılabilir, tedavininetkililiği açısından saçın taranması zorunlu değildir. Permetrin yüzme havuzlarındakiklordan etkilenmez, dolayısı ile kullanımdan sonra normal yüzme etkinlikleri sürdürülebilir.Benzer biçimde normal şampuanla yıkanma alışkanlığında bir değişiklik yapılmasına gerekyoktur.

1/6

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon

6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmaz.

Geriyatrik popülasyon:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

Piretroidler, piretrinler veya ürünün herhangi bir bileşenine alerjisi olanlar NOBİT Şampuan kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleriSadece harici kullanım içindir.

Permetrin ya da NOBİT Şampuan gözler için irritan değildir. lıkla bulaştığında gözler hemen bol ve temiz su ile yıkanmalıdır.

Permetrin yapay saç boyar maddeleri ve perma üzerindeki etkisi resmi olarak çalışılmamıştır. Şikayetler son derece nadir olmakla birlikte, saç derisinin tamamına uygulamadan önce saçınküçük bir alanına uygulamak doğru uygulama olacaktır.

Permetrin astım hastalarında normal olarak kullanılabilir ancak özel endişeleriniz varsa tedaviye başlamadan önce doktorunuz veya eczacınızla iletişime geçiniz.

NOBİT içeriğindeki sorbik asit lokal deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) neden olabilir.

NOBİT metil paraben (E218) içerir, bu alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Permetrinin bilinen herhangi bir ilaç etkileşimi yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ve doğum kontrolü açısından özel bir önlem gerektirmez.

2/6

Gebelik dönemi:

Üreme çalışmaları farelerde, sıçanlarda ve tavşanlarda gerçekleştirilmiştir (200 -400 mg/kg/gün oral) ve permetrine bağlı bir fertilite bozukluğu ya da fetüse zarar yönündeherhangi bir kanıt ortaya koymamıştır. Diğer yandan, gebe kadınlarında permetrin kullanımailişkin sadece çok sınırlı veri bulunmaktadır. Gebelik döneminde permetrin gerçekten gerekliolduğu takdirde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi:

Çalışmalar, permetrinin sığırlarda oral uygulama ardından çok düşük konsantrasyonda süte geçtiğini göstermektedir. Permetrinin insanlarda anne sütü içinde atılıp atılmadığıbilinmemektedir. Buna rağmen, NOBİT ile tedaviyi takiben permetrinin sistemik emilimiçok düşük olduğundan, teorik olarak çok az miktar anne sütüne geçecektir. Bu kadar düşükkonsantrasyonların yenidoğan/bebek için risk oluşturması beklenmez.

Emzirme dönemindetedavinin ertelenmesi ya da emzirmeye geçici olarak ara verilmesi düşünülmelidir.Üreme yeteneği/Fertilite:

Permetrinin düşük sistemik emiliminin olması ile permetrin tedavisini takiben fetüs üzerine riskin minimal olduğu önerilebilir. Ancak gebelik durumunda permetrininkullanımı doktor tavsiyesi ile olmalıdır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıda sistem organ sınıfına ve sıklığına göre listelenmiştir. Sıklık aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları:

Bilinmiyor: Ağrı.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Bilinmiyor: Yanma veya batma hissi şeklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı.

NOBİT genellikle iyi tolere edilmekte olup deri reaksiyonlarına neden olma potansiyeli düşüktür. Az sayıdaki kişide, kremin uygulanmasından sonra saç derisinde eritem, deridöküntüsü ve/veya iritasyon bildirilmiştir ancak, saç biti enfestasyonu genellikle saçderisi iritasyonuna neden olduğundan, çoğu durumda altta yatan nedene karar vermekzorolmaktadır.

3/6

NOBİT kullanımı ile bağlantılı şiddetli ya da uzun süreli saç derisi iritasyonu, ciltte rahatsızlık belirti veya semptomlar ya da diğer istenmeyen etkiler ortaya çıkarsa, birdoktora veya eczacıya danışılmalıdır.

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Bilinmiyor: Parestezi.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptom ve Bulgular:

NOBİT Şampuan ile ilgili doz aşımı bildirimi yoktur. Hayvanlarda ve gönüllülerde yapılan araştırmalar dikkate alındığında, yanlış kullanım veya aşırı dozda uygulamada klinik olarakanlamlı toksik etkilere neden olacak permetrin miktarına ulaşılması beklenmez. Uzun sürelikullanım sonucu aşırı duyarlılığa bağlı belirtiler ortaya çıkabilir. NOBİT Şampuanın çocuklartarafından yutulmasının ardından izopropanol içeriği nedeniyle alkol intoksikasyonuoluşması teorik olarak olasıdır.

Tedavi:

Hipersensitivite tipi reaksiyonlar oluşur ise semptomatik tedavi endikedir. Bir şişe içeriğinin bir çocuk tarafından yanlışlıkla içilmesi halinde hemen hekime başvurulmalıdır.Alınmasından sonraki iki saat içinde gastrik lavaj düşünülmeli ve tedavi alkolintoksikasyonuna yönelik olmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Ektoparazitisidler ATC Kodu: P03AC04

Permetrine maruz bırakılan böceklerdeki en önemli fizyolojik etki uyarılan hücrelerin membranları boyunca elektrokimyasal anormalliklerin oluşmasıdır; bunlar aşırı duyusaluyarılma, koordinasyon bozukluğu ve yorgunluğa neden olur. Uyuz böceği üzerindekietkisinin de benzer olduğu düşünülmektedir. Sıvı bazda sunulduğunda permetrinin ovisidalaktivitesi, alkol ilavesi ile artar.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:


Uygulanan permetrinin en fazla %0,5'i 48 saatte deriden emilir.

4/6

Dağılım:


Çok az miktarda sistemik emilime uğradığından permetrinin sistemik dağılımından söz etmek mümkün değildir.

Biyotransformasyon:


Permetrin memelilerde hızla ester hidrolizi sonucu inaktif metabolitlere dönüşür ve idrar ile atılır.

Eliminasyon:


Renal yol ile atılmaktadır. Sağlıklı deneklerde saçlara önerilen sürede uygulanan saç kremi ardından saatler içinde plazma ya da idrarda çok düşük düzeyde permetrin metabolitlerisaptanmıştır.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:


Veri bulunmamaktadır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Permetrin ile yürütülen

in vitroin vivo

genotoksisite çalışmalarında genotoksisite saptanmamıştır.

Ek olarak, kemirgenlerde yürütülen uzun süreli çalışmalar karsinojenik potansiyel saptamamıştır. Sonuç olarak permetrinin insanlarda genotoksik ya da karsinojenikolduğu düşünülmemektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Texapon

Kokamidopropil

Komperlan

Sorbik asit

Cetiol

Cremephor

Metil paraben (E218)

İzopropil alkol Sodyum klorürDistile su

6.2. Geçimsizlikler

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

5/6

6.3. Raf ömrü6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C-altmdaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, pilfer proof kapaklı, renkli 150 mL'lik cam şişede, kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler veya atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI AŞ 80670 Maslak-İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

187/56

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlan tarihi: 04.06.1998 Ruhsat yenileme tarihi: 15.01.2004

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

6/6

İlaç Bilgileri

Nobit Şampuan % 1

Etken Maddesi: Permetrin

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nobit Şampuan % 1 - KUB
 • Nobit Şampuan % 1 - KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Nobit % 1 Şampuan
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.