Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Doramycin 3.000.000 Iu Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI

DORAMYCİN 3.000.000 I.U. film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİEtkin madde:

Spiramisin 630,84 mg (Spiramisin 3.000.000 I.U.'e eşdeğerdir.)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet

Beyaz veya hemen hemen beyaz, yuvarlak, bir yüzü “DORA 3” yazılı, diğer yüzü yazısız, çentiksiz, bikonveks film tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Terapötik endikasyonlar

Spiramisin makrolid ailesine ait bir antibiyotiktir. Şu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

• Duyarlı bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisi ve üst solunum yolu enfeksiyonları,bronkopulmoner, kütanöz, stomatolojik (ağız) ve non-gonokoksik genital enfeksiyonlar.

• Gebe kadınlarda toksoplazmoz.

• Rifampisinin kontrendike olduğu durumlarda meningokok enfeksiyonlarınınprofilaksisinde.

• Penisilin alerjisi durumunda romatizmal ateş ataklarının önlenmesinde.

Makrolidlere dirençli pnömokok oranları ülkeler arasında önemli farklılık göstermektedir.

1

Dolayısıyla, reçete ederken coğrafi bölgesel epidemiyoloji de göz önüne alınmalıdır.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

3MIU tabletler


Erişkinler: Ortalama doz günde 6-9 MIU/gündür. Günlük doz 2 ila 3 defada alınmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemek arasında alınabilir. Yiyecekler gastrointestinal toleransıartırabilir.

Meningokok menenjiti profilaksisi Erişkinler: 3 MIU / 12 saatte bir, 5 gün

Uygulamaekli:

Oral yoldan uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Karaciğerde yavaşça metabolize olmakta ve safrayla önemli oranda atılmaktadır. Alınan dozun yaklaşık

%

10'u idrarla atılmaktadır. Dolayısıyla özellikle karaciğer yetmezliği olan kişilerdedikkatli olunmalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Doramycin 3.000.000 I.U. film tablet erişkinlerde kullanılır.

Geriyatrik popülasyon:

Doramycin yaşlılarda genç erişkinlerle aynı özelliklerle kullanılır.

2

4.3 Kontrendikasyonlar

Spiramisine aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Ergot türevleriyle kombinasyon

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Spiramisin ile Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil ciddi cilt reaksiyonları vakaları bildirilmiştir. Hastalar bureaksiyonların belirti ve semptomlarına dair bilgilendirilmeli ve cilt yakından takip edilmelidir.

Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (örn. genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya mukozal lezyonlarla seyreden progresif deri döküntüsü) veya AGEP (febril generalizeekzantematöz püstüloz) ile ilişkili herhangi bir belirti veya semptom ortaya çıkarsa (Bkz. Bölüm4.8), tedavi durdurulmalıdır; spiramisinin daha sonra tek başına veya başka ajanlar lakombinasyon halinde herhangi bir kullanımı kontrendikedir.

Uzun süreli kullanımda psödomembranöz kolit ve diyare riski bulunmaktadır.

Etkin madde böbreklerden atılmadığı için böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekmez.

Glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda çok nadir vakalarda hemolitik anemi bildirilmiştir. Dolayısıyla, bu hastalarda spiramisin kullanımı önerilmemektedir.

QT aralığının uzaması

Spiramisin de dahil olmak üzere makrolid kullanan hastalarda QT aralığı uzaması vakaları bildirilmiştir.

Aşağıda listelenen durumlar gibi QT aralığının uzamasına neden olabilecek, bilinen risk faktörleri bulunan hastalarda, spiramisin kullanılırken dikkatli olunmalıdır:

• Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (örn. hipokalemi, hipomagnezemi),

• Konjenital uzun QT sendromu,

3

• Kardiyak hastalıklar (örn. kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, bradikardi),

• QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla eş zamanlı kullanım (örn. sınıf IA ve sınıf IIIantiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, bazı antibiyotikler ve bazı antipsikotikler),

• Yaşlılar, yenidoğanlar ve kadınlar QT uzamasına daha yatkın olabilirler. (Bkz. Bölüm 4.2,4.5, 4.8 ve 4.9).

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Spiramisin makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir. Makrolidlerin ergot türevleri ile eş zamanlı kullanımında bazı iskemi durumları bildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgiliherhangi bir bildiri yoktur.

Dikkatli kullanım gerektiren kombinasyonlar

Torsades de pointes'i indükleyici ilaçlar: Sınıf IA antiaritmikleri (kinidin, hidrokinidin, disopiramid), sınıf III antiaritmikler (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), sultoprid (birbenzamid nöroleptiği), diğerleri: arsenik bileşikleri, bepridil, sisaprid, difemanil, dolasetronIV, eritromisin IV, levofloksasin, mizolastin, moksifloksasin, prukaloprid, toremifen,vinkamin IV.

Özellikle Torsades de Pointes olmak üzere, ventriküler aritmi bozukluklarına ilişkin risk artışı bulunmaktadır.

Levodopa

Karbidopa ile kombinasyon: Spiramisin karbidopa emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür. Klinik gözlem uygulanmalı ve gerekirse levodopa dozu ayarlanmalıdır.

Özel INR dengesizliği ilişkili durumlar

Antibiyotik tedavisi alan hastalarda oral antikoagülanların aktivitesinde artışa ilişkin çok sayıda vaka bildirilmiştir. Enfeksiyon veya inflamasyonun ciddiyeti, hastanın yaşı ve genel sağlık

4

durumu risk faktörleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu şartlar altında, enfeksiyonun kendisinin veya tedavisinin, INR dengesizliğinde hangi oranda rol aldığını tespit etmek zor görünmektedir.Bununla beraber, bazı sınıf antibiyotikler, özellikle florokinolonlar, makrolidler, siklinler, ko-trimoksazol ve bazı sefalosporinler daha fazla etki sahibidir.

Spiramisinin kinin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Spiramisinin antineoplastik ajanların (vinka alkaloidleri) kardiyak glikozidlerin; kinin düzeylerini/etkilerini artırabilir. Spiramisindüzeyleri/etkisi, Conivaptan; CYP3A4 inhibitörleri; dasatinib ile artabilir.

Spiramisin, BCG ve tifo aşısı düzey/etkilerini azaltabilir. Spiramisin düzey/etkisi CYP3A4 indükleyicileri deferasiroks ve etrevirin ile azalabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona yönelik bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

:

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Yeterli veri yoktur.

Gebelik dönemi

Spiramisinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde

yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve veya/ doğum /ve-veya/ doğum

sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik

potansiyel risk bilinmemektedir. Doramycin, beklenen terapötik yarar, fetusun karşılaşabileceği

riskten fazla olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

5

Gerekli olması halinde sipiramisinin gebelik döneminde kullanılması değerlendirilebilir. Bugüne kadar, gebelik döneminde geniş çapta kullanım sonrasında sipiramisin herhangi bir teratojenik veyafetotoksik etki göstermemiştir.

Laktasyon dönemi

Laktasyonda süte geçtiği için emzirme kesilebilir. Önemli miktarda ilaç anne sütüyle atılmaktadır. Yenidoğanlarda sindirim bozuklukları bildirilmiştir. Sonuç olarak bu ilaçla tedavi sırasındaemzirme önerilmemektedir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Spiramisinin insanlar üzerindeki üreme yeteneğine ilişkin veri mevcut değildir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bilinen bir etkisi yoktur.

4.8 İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler sistem organ sınıfına ve sıklık derecesine göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: Çok yaygın >1/10; yaygın >1/100 ile <1/10; yaygın olmayan >1/1000 ile<1/100; seyrek >1/10000 ile < 1/1000; çok seyrek <1/10000; bilinmiyor (eldeki verilerden tahminedilemiyor)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Lökopeni, nötropeni, hemolitik anemi (Bkz. Bölüm 4.4)

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Ara ara ve geçici parestezi Yaygın: Geçici disguzi

6

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor: QT aralığı uzaması, ventriküler aritmi, ventriküler taşikardi, kardiyak arrestle sonuçlanabilen Torsades de Pointes

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Abdominal ağrı, bulantı, kusma, gastrik ağrı, diyare Çok seyrek: Psödomembranöz kolit

Hepato-biliyer hastalıklar

Çok seyrek: Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler Bilinmiyor: Mikst veya daha seyrek olarak sitolitik kolestatik hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü

Bilinmiyor: Ürtiker, prurit, anjiyoödem, anafilaktik şok, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) (Bkz. Bölüm 4.4)

Özel popülasyonlara ilişkin bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğerde metabolize olduğu ve safrada önemli oranda bulunduğundan doz ayarlaması yapılırken dikkatli olmak gerekir.

Pediyatrik popülasyon:

Doramycin 3.000.000 I.U. tablet erişkinlerde kullanılır.

7

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarla genç erişkinler arasında bir fark bulunmamaktadır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlıkmesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: [email protected]; tel: 0 800314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aımı ve tedavisi

Spiramisinin toksik dozu bilinmemektedir.

Spiramisin için doz aşımı semptomları bulantı, kusma ve ishal gibi tipik gastrointestinal bozukluklardır.

Yüksek dozlarda spiramisin ile tedavi edilen yenidoğanlarda ve QT aralığı uzaması riski bulunan hastalarda spiramisinin intravenöz uygulanması sonrasında, tedavinin durdurulması ile iyileşenQT aralığında uzama vakaları gözlenmiştir. Spiramisin doz aşımı söz konusu olursa, özelliklediğer risk faktörleri mevcutsa (hipokalemi, konjenital QTc aralığı uzaması, QT aralığını uzatanve/veya torsades de pointesi indükleyen diğer ilaçlarla eş zamanlı kullanım) QT aralığınınölçülmesi için EKG önerilmektedir.

Spesifik bir antidodu bulunmamaktadır.

Semptomatik tedavi önerilir.

5. FARMAKOLOJK ÖZELLKLER5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanılan antiinfektifler/ sistemik kullanılan

antibakteriyeller/makrolidler, linkozamidler, streptograminler ATC kodu: J01F0

8

Etki mekanizması:

Spiramisin makrolid grubunda antibakteriyel bir antibiyotiktir.

Duyarlılık testi:

Duyarlı suşlardan ara şuşlara ve ara suşlardan dirençli suşlara değişen eşik değerleri aşağıdaki gibidir:

Duyarlı < 1mcg/L ve Dirençli > 4 mg/L.

Kazanılan direnç prevalansı coğrafi olarak ve seçilen türe göre zaman içerisinde değişebilir. Bu sebeple, özellikle ciddi enfeksiyonların tedavisinde olmak üzere, dirence ilişkin yerel bilgiye sahipolunması faydalıdır. Bu veriler sadece, bu antibiyotiğe karşı bir bakteriyel suşun duyarlılıkolasılığını belirtilen kılavuzlardır.

Fransa'da belirli bakteriyel türler için tespit edilen direnç prevalansındaki değişkenlikler, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Kategori

Fransa'da kazanılan direnç insidansı (> %10) (aralık)

DUYARLI TÜRLER


Gram-pozitif aeroblar


Bacillus cereusCorynebacterium diphtheriaeEnterococci


% 50 - 70

Rhodococcus equiMetisiline duyarlı

StaphylococcusMetisiline dirençli

Staphylococcus*


%70 - 80

Streptococcus BSınıflandırılmamış

Streptococcus


% 30 - 40

9

Kategori

Fransa'da kazanılan direnç insidansı (> %10) (aralık)

Streptococcus pneumoniae


% 35 - 70

Streptococcus pyogenes


% 16 - 31

Gram-negatif aeroblar


Bordetella pertussisBranhamella catarrhalisCampylobacterLegionellaMoraxellaAnaeroblar


ActinomycesBacteroides


% 30 - 60

EubacteriumMobiluncusPeptostreptococcus


% 30 - 40

PorphyromonasPrevotellaPropionibacterium acnesDiğerleri


Borrelia burgdorferiChlamydiaCoxiellaLeptospiralarMycoplasma pneumoniaeTreponema pallidumORTA DÜZEYDE DUYARLI TÜRLER(in vitro ara duyarlılık)10

Kategori

Fransa'da kazanılan direnç insidansı (> %10) (aralık)

Gram-negatif aeroblarNeisseria gonorrhoeaeAnaeroblarClostridium perfringensDiğerUreaplasma urealyticumDİRENÇLİ SUŞLARGram-pozitif aeroblarCorynebacterium jeikeiumNocardia asteroidesGram-negatif aeroblarAcinetobacterEnterobacteriaHaemophilusPseudomonasAnaeroblarFusobacteriumDiğerMycoplasma hominisSpiramisinin

Toxoplasma gondiiin vitroin vivo

aktiviteye sahiptir.

* Tüm

staphylococci5.2 Farmakokinetik ÖzelliklerGenel özellikler

11

Emilim:


Spiramisinin emilimi hızlı fakat tam değildir. Besin alımının spiramisin emilimi üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

Dağılım:


6 MIU spiramisinin oral uygulamasını takiben, doruk plazma konsantrasyonu 3,3mcg/mL'dir.Plazma yarı ömrü yaklaşık 8 saattir.

Spriamisin beyin omirilik sıvısına geçmez. Süte geçer.

Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%10). Spiramisin dokulara ve tükürüğe geniş çapta dağılır (akciğerler: 20 ila 60 mcg/g, bademcikler: 20 ila 80 mcg/g, enfekte sinüsler: 75 ila110 mcg/g, kemik: 5 ila 100 mcg/g).

Tedavinin kesilmesinden 10 gün sonra spiramisin seviyesi, dalak, karaciğer ve böbreklerde 5 ila

7 mcg/g'dır.

Makrolidler fagositlere penetre ederek burada birikirler (nötrofiller, monositler, peritonal ve alveolar makrofajlar).

İnsanlarda intra-fagosit konsantrasyonları yüksektir.

Bu özellikler intraselüler bakterilerin üzerindeki makrolid aktivitesini açıklamaktadır.

Biyotransformasyon:


Spiramisin karaciğerde metabolize olur ve bunun sonucunda kimyasal olarak bilinmemekle beraber aktif metabolitler oluşur.

Eliminasyon:


Alınan dozun yaklaşık

%5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geleneksel güvenlilik farmakolojisi insanlara yönelik özel bir tehlike ortaya koymamaktadır.

12

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ6.1 Yardımcı maddelerin listesiÇekirdek Tablet

Mısır nişastası Kroskarmeloz sodyumMagnezyum stearatHidroksipropil selülozSilika kolloidal susuzMikrokristalin selüloz

Film Kaplama

Opadry® II 85F18422 White (Polivinil alkol-part. hydrolyzed, Titanyum dioksit (E171), Macrogol 4000, Talk)

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3 Raf ömrü

48 aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Alüminyum/PVC blister

Her bir karton kutu 10 film tabletlik 1 adet blister içermektedir.

13

6.6 Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

World Medicine İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

2017/509

9. İLK RUHSAT TARİHİ /RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.07.2017 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

14

İlaç Bilgileri

Doramycin 3.000.000 Iu Film Tablet

Etken Maddesi: Spiramisin

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.