Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Obramis %0.3 Göz Damlası, Çözelti Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BLGS

İ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

OBRAMİS %0.3 göz damlası, çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:

Tobramisin 3.00 mg/ml

Yardımcı maddeler:

Benzalkonyum klorür 0.10 mg/ml

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Göz damlası, çözelti.

Berrak, renksiz ya da hafif sarı çözelti, pratik olarak partikülsüz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik Endikasyonlar

Duyarlı patojenler nedeni ile gelişmiş göz ve adnekslerin eksternal infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan topikal bir antibiyotiktir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Oküler kullanım içindir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yaşlılar dahil adolesan ve erişkinlerde kullanım:

Hafif ila orta şiddetteki hastalıklarda hasta gözün/gözlerin konjunktival kesesine 7 gün boyunca her dört saatte bir veya iki damla damlatılarak uygulanır.

Ağır infeksiyonlarda iyileşme elde edilene kadar her saat başı hasta gözün/gözlerin konjunktival kesesine düzelme görülünceye kadar iki damla damlatılır. Tedavi kesilmedenönce dozaj azaltılmalıdır.

1

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, tedaviye bakteriyel yanıt uygun bir şekilde gözlenmelidir.

Tedavi süresi genellikle 7-10 gündür.

Uygulama şekli:

Sadece topikal kullanım içindir. Enjeksiyon yapılmamalı veya yutulmamalıdır.

Damlalık ucunun ve çözeltinin kontaminasyonunu önlemek için, şişenin damlalık ucunun göz kapaklarına, göz çevresine ve diğer yüzeylere değmemesine özen gösterilmelidir.

Damlatmadan sonra göz kapaklarının kapatılması veya nazolakrimal kanal üzerine hafifçe bastırılması önerilir. Bu oküler yolla uygulanan ilacın sistemik absorpsiyonunu azaltaraksistemik yan etkilerde azalma sağlayabilir.

Diğer topikal oküler ilaçlarla eş zamanlı kullanılması durumunda, iki uygulama arasında 510 dakika kadar beklenmelidir. Göz merhemleri en son uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilikin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Tobramisinin oküler kullanımı ile çok az sistemik maruziyet oluşur. Tobramisinin aminoglikozidler ile eş zamanlı olarak sistemik tedavide kullanılması halinde uygun birterapötik seviyeye ulaşıldığından emin olunana kadar total serum konsantrasyonununizlenmesine önem verilmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

1 yaş ve üzeri pediyatrik hastalarda yetişkinlerle aynı dozda (7-10 gün boyunca günde 2-3 kez) kullanılan OBRAMİS steril oftalmik göz damlasının güvenliliği ve etkililiğigösterilmiştir.

1 yaşın altındaki çocuklar için etkililik ve güvenlilik bilgisi mevcut değildir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda özel dozaj uygulaması gerekli değildir.

2

4.3. Kontrendikasyonlar

Tobramisine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Topikal olarak uygulanan aminoglikozidlere karşı bazı hastalarda hassasiyet gelişebilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının şiddeti; kaşıntı, ürtiker, deri döküntüsü, anafilaksi, anafilaktoidreaksiyonlar veya büllöz reaksiyonlar gibi lokal etkilerden genel reaksiyonlara kadardeğişkenlik gösterebilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmesi durumunda tedavikesilmelidir.

Diğer aminoglikozidler ile çapraz reaksiyonlar oluşabilir ve topikal oküler tobramisine duyarlı olan hastaların ayrıca diğer topikal ve/veya sistemik aminoglikozidlere duyarlı olabileceğidüşünülmelidir. Bu ilacı kullanırken aşırı duyarlılık gelişirse, tedavi sonlandırılmalı ve diğerilaçlar kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.8).

Sistemik aminoglikozid tedavisi alan hastalarda nörotoksisite, ototoksisite ve nefrotoksisiteyi içeren ciddi advers reaksiyonlar görülmüştür. Sistemik aminoglikozidlerle eş zamanlıkullanılacaksa dikkatli olunmalıdır ve toplam serum konsantrasyonun izlenmesine dikkatedilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

Myasthenia gravis ya da Parkinson hastalığı gibi, bilinen ya da şüpheli nöromüsküler hastalıkları olan hastalara OBRAMİS reçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Nöromüskülerfonksiyon üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle aminoglikozidler kas zayıflığınışiddetlendirebilir.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süre kullanım, mantarlar dahil tedaviye duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesiyle sonuçlanabilir. Süperinfeksiyon oluşursa, uygun birtedavi hemen başlatılmalıdır.

Oküler infeksiyon sırasında hastaların kontakt lens takmamaları tavsiye edilmelidir. OBRAMİS, koruyucu madde olarak göz iritasyonuna neden olabilen ve yumuşak kontaktlenslerin rengini bozduğu bilinen benzalkonyum klorür içermektedir. Yumuşak kontaktlenslerle temasından kaçınılmalıdır. Hastalar, OBRAMİS uygulamasından önce kontakt

3

lenslerini çıkarmalı ve uygulamanın ardından kontakt lenslerini takmadan önce 15 dakika beklemelidirler.

OBRAMİS göz damlası uygulamasından sonra, sistemik absorpsiyonu azaltmak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

-Göz kapağı 2 dakika kapalı tutulmalıdır;

-Lakrimal kanal parmakla 2 dakika boyunca kapatılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

OBRAMİS ile özel bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. OBRAMİS'in topikal oküler dozu ile klinik olarak anlamlı etkileşim tanımlanmamıştır.

Tobramisin ile etkileşimler sistemik uygulamadan sonra bildirilmiştir. Ancak, tobramisinin topikal uygulamadan sonraki sistemik absorpsiyonu ile herhangi bir etkileşim riski minimumdüzeydedir.

Bir aminoglikozid (OBRAMİS) ve nörotoksik, ototoksik veya nefrotoksik etkisi olan diğer oral, sistemik veya topikal ilaçların eş zamanlı ve/veya ardışık kullanımı toksisitedeartmaya neden olabilir, mümkün olduğunda kaçınılmalıdır.

OBRAMİS ile kombine olarak kullanılan topikal kortikosteroidler bakteriyel, fungal veya viral infeksiyonların klinik belirtilerini maskeleyebilir ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarınıbaskılayabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulamayan ve çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar için herhangi bir özel önlem tanımlanmamıştır.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda topikal oküler tobramisin kullanımına ilişkin veri yoktur veya sınırlı veri

4

mevcuttur. Tobramisin, gebe kadınlarda intravenöz doz uygulamasının ardından plasenta üzerinden fötusa geçmemektedir. Tobramisinin rahim-içi maruziyette ototoksisiteye nedenolması beklenmemektedir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, Tobramisin Göz Damlaları/Merhemden elde edilen maksimum insan dozunun üzerinde yeterli düzeyde değerlendirilen dozlarda sınırlı klinikanlamlılığa sahip üreme toksisitesi olduğunu göstermiştir. Tobramisinin sıçanlar veyatavşanlarda teratojenisiteye neden olmadığı kanıtlanmıştır (Bkz. Bölüm 5.3).

OBRAMİS göz damlası kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Sistemik tedavide, tobramisin çocuğu etkileme riski taşıyacak miktarlarda (günde iki defa 150 mg'a kadar intravenöz veya intramüsküler uygulamadan sonra) anne sütüne geçer. Topikaloküler uygulama sonrasında tobramisinin insan sütüne atılıp atılmadığı bilinmemektedir.Emzirme dönemindeki bebekte risk göz ardı edilemese de, topikal olarak damlatıldığında,sistemik maruziyet düşüktür ve OBRAMİS kullanırken risk düşük olarakdeğerlendirilmektedir. Bu ilaç emziren annelere reçete edildiğinde bu durum dikkatealınmalıdır.

Çoğu ilaç anne sütüne geçtiği için, emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da tedavinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkinkarar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve OBRAMİS tedavisinin emzirenanne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

OBRAMİS göz damlasının topikal oküler kullanımının insan üremesi üzerine etkisini değerlendirmek üzere çalışmalar yapılmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

OBRAMİS'in araç ve makine kullanımına etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir. Diğer göz preperatlarıyla birlikte kullanımda geçici görme bulanıklığı veya diğer görmebozuklukları araç ya da makine kullanımını etkileyebilir. Eğer damlatma sırasında geçicigörme bulanıklığı ortaya çıkarsa, hasta araç veya makine kullanmadan önce görme

5

netleşinceye kadar beklemelidir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Klinik çalışmalarda en sık bildirilen advers reaksiyonlar oküler hiperemi ve oküler rahatsızlık olup, hastaların yaklaşık %1.4 ve %1.2'sinde meydana gelir.

Advers etkiler çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (> 1/1000 ila < 1/100), seyrek (> 1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (< 1/10000), bilinmiyor (eldekiverilerden hareketle tahmin edilemiyor) olarak listelenmiştir. Her sıklık grubunda, adversreaksiyonlar ciddiyet dereceleri azalacak şekilde listelenmiştir. Advers reaksiyonlar klinikçalışmalardan ve pazarlama sonrası spontan raporlardan elde edilmiştir. Aşağıdaki adversreaksiyonlar OBRAMİS göz damlasının ve/veya pomadının oftalmik kullanımını takibengözlenmiştir:

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Hipersensitivite Bilinmiyor: Anafilaktik reaksiyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı

Göz hastalıkları

Yaygın: Oküler rahatsızlık, oküler hiperemi, göz alerjisi, göz kapağı kaşıntısı Yaygın olmayan: Keratit, korneal aşınma, görme bozukluğu, bulanık görme, göz kapağıeritemi, konjunktival ödem, göz kapağında ödem, göz iritasyonu, göz ağrısı, kuru göz, gözakıntısı, gözyaşında artış, göz kaşıntısıBilinmiyor: Göz alerjisi, göz kapakları kaşıntısı

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan: Ürtiker, dermatit, madarozis (kirpik dökülmesi), lökodermi (vitiligo), kaşıntı, deride kuruluk

Bilinmiyor: Stevens-Johnson sendromu, döküntü, eritema multiforme, eritem

6

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Bazı hastalarda topikal olarak uygulanan aminoglikozidlere karşı aşırı duyarlık oluşabilmektedir (bkz. Bölüm 4.4).

Tobramisinin, aminoglikozid antibiyotiklerle sistemik tedavisinin eş zamanlı uygulandığı vakalarda, toplam serum konsantrasyonunun izlenmesine dikkat edilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

Sistemik tobramisin tedavisi alan hastalarda nörotoksisite, ototoksisite ve nefrotoksisite gibi ciddi advers reaksiyonlar ortaya çıkmıştır (bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda advers reaksiyonların sıklığı, tipi ve ciddiyeti yetişkinlerde olduğu kadar beklenilir. OBRAMİS, 1 yaş ve üstü çocuklarda yetişkinlerde olduğu gibi aynı dozdakullanılabilir. 1 yaşından küçük çocuklarda güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir ve verilermevcut değildir (bkz. Bölüm 4.2).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın risk/yarar dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta: [email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aımı ve tedavisi

Bu ürünün özelliklerine bağlı olarak oftalmik kullanımı veya şişe içeriğinin kazara içilmesi durumunda bir toksik etki beklenmemektedir.

OBRAMİS'in aşırı doz klinik belirtileri (punktat keratit, eritem, gözyaşında artış, ödem ve göz kapağı kaşınması) bazı hastalarda görülen yan etkilere benzeyebilmektedir.

OBRAMİS'in topikal doz aşımında göz(ler) ılık su ile yıkanabilir.

7

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Oftalmolojikler, antiinfektifler, antibiyotikler.

ATC kodu: S01AA12

Tobramisin güçlü, geniş spektrumlu, hızlı bakterisidal etkili bir aminoglikozid antibiyotiktir. Başlıca etkisini bakteri hücreleri üzerinde polipeptid bağlanmasını ve ribozom üzerindesentezlenmesini engelleyerek gösterir.

Direnç mekanizması

Tobramisine direnç, farklı mekanizmalarla oluşmaktadır. Bunlar şu şekildedir: (1) bakteri hücresi içerisindeki ribozomal alt biriminin değişiklikleri; (2) tobramisinin hücre içerisinetaşınmasıyla girişim ve (3) adenilleyici, fosforilleyici ve asetilleyici enzimleri dizisi iletobramisinin inaktivasyonu. İnaktive edici enzimlerin üretimi için genetik bilgiler, bakterikromozomu veya plazmidler üzerinden elde edilebilir. Diğer aminoglikozitlere çapraz dirençoluşabilir.

Sınır değerler

Sınır değerler ve

in vitro

spektrum, aşağıda belirtildiği gibi sistemik kullanıma bağlıdır. Lokal olarak daha yüksek konsantrasyonlar elde edildiği ve lokal fiziksel/kimyasal koşullar ürününuygulama bölgesindeki aktivitesini etkileyebileceği için, bu sınır değerler tıbbi ürünün topikaloküler kullanımı için geçerli olmayabilir. EUCAST'a göre, tobramisin için aşağıdaki sınırdeğerler belirlenmektedir:

•

Enterobacteriaceae

S < 2 mg/l, R > 4 mg/l

•

Pseudomonas spp.

S < 4 mg/l, R > 4 mg/l

•

Acinetobacter spp.

S < 4 mg/l, R > 4 mg/l

•

Staphylococcus spp.

S < 1 mg/l, R > 1 mg/l

• Türle ilgili olmayan S < 2 mg/l, R > 4 mg/l

Spesifik patojenlere karşı klinik etkinlik:

Aşağıda listelenen bilgiler, mikroorganizmaların bu ilaçta tobramisine duyarlı olup olmayacağı hususundaki olasılıklar hakkında sadece tahmini bir kılavuz sunmaktadır. Konjonktivittegözlemlenen gibi gözün dış enfeksiyonlarından izole edilen bakteri türleri burada

8

sunulmaktadır.

Edinilen direncin prevalansı, seçilen türler için coğrafi olarak ve zamanla değişiklik gösterilebilir; özellikle ciddi enfeksiyonları tedavi ederken direnç hakkında lokal bilgi arzuedilmektedir. Direncin lokal prevalansının, en azından bazı enfeksiyon tiplerinde tobramisinyararlılığının sorgulanabilir olduğu seviyede, gerekli olduğu üzere uzman tavsiyesialınmalıdır.

YAYGIN OLARAK DUYARLI TÜRLER Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar:

• Bacillus megaterium

• Bacillus pumilus

• Corynebacterium accolens

• Corynebacterium bovis

• Corynebacterium macginleyi

• Corynebacterium pseudodiphtheriticum

• Kocuria kristinae

• Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı - MSSA)

• Staphylococcus haemolyticus (metisiline duyarlı- MSSH)

• Staphylococcus epidermidis (koagülaz pozitif ve negatif)

• Streptococci (bazı A grubu beta hemolitik türler, bazı hemolitik olmayan türler vebazı Streptococcus pnömonia dahil)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar:

• Acinetobacter junii

• Acinetobacter ursingii

• Citrobacter koseri

• Escherichia coli

• Klebsiella oxytoca

• Klebsiella pneumoniae

• Moraxella catarrhalis

• Moraxella oslonensis

• Morganella morganii

9

• Neisseria perflava

• Proteus mirabilis

• Pseudomonas aeruginosa

• Serratia liquifaciens

• Acinetobacter calcoaceticus

• Enterobacter aerogenes

• Escherichia coli

• H. Aegyptius

• Haemophilus influenzae

• Moraxella lacunata

• Birçok Proteus vulgaris türü

Diğer ilgili patojenlere karşı anti-bakteriyel aktivite

EDİNİLEN DİRENCİN PROBLEM OLABİLECEĞİ TÜRLER

• Acinetobacter baumanii

• Bacillus cereus

• Bacillus thuringiensis

• Kocuria rhizophila

• Staphylococcus haemolyticus (metisiline duyarlı -MRSH)

• Staphylococcus, diğer koagülaz- negatif türler

• Serratia marcescens

DOĞAL DİRENÇLİ ORGANİZMALAR Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar:

• Enterococcus faecalis

• Staphylococcus auereus (methicillin resistant- MRSA)

• Streptococcus miti s

• Streptococcus pneumoniae

• Streptococcus pyogenes

• Streptococcus sanguis

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar:

10

• Chryseobacterium indologenes

• Haemophilus influenzae

• Stenotrophomonas maltophilia

• Burkholderia cepacia

Anaerobik Bakteriler:

• Propionibacterium acnes

Bakteriyel duyarlılık çalışmaları, bazı durumlarda, gentamisine dirençli mikroorganizmaların tobramisine duyarlılığını koruduğunu göstermektedir.

Pediatrik Popülasyon:

Bakteriyel konjonktivit, blefarit veya blefarokonjonktivit tedavisi için tobramisin göz damlaları veya göz merhemi ile yürütülen 10 klinik çalışmaya 600'ün üzerinde pediatrik hastakaydedilmiştir. Bu hastaların yaşı 1 ile 18 arasında değişmiştir. Genelde pediatrik hastalardagüvenlilik profili yetişkin hastalardakine benzerdir. 1 yaşın altındaki çocuklar için, veribulunmadığından pozoloji önerisinde bulunulamaz.

Farmakokinetik /Farmakodinamik ilişkisi:

OBRAMİS için belirli bir farmakokinetik/farmakodinamik ilişki kurulmamıştır. Yayınlanmış in vitro ve in vivo çalışmalarda tobramisinin, düşük serum konsantrasyonlarına rağmenbakteriyel büyümeyi etkili bir şekilde baskılayan uzun süre devam eden antibiyotik etkisigösterilmiştir.

Sistemik uygulama çalışmaları, çoklu günlük dozaj rejimlerine kıyasla günde bir kez doz rejimleri ile daha yüksek maksimum konsantrasyonlar bildirmiştir. Bununla birlikte, mevcutkanıtların ağırlığı, günde bir kez sistemik doz uygulamasının, çoklu günlük dozaj ile eşitderecede etkili olduğunu göstermektedir. Tobramisin konsantrasyona bağlı bir antimikrobiyalöldürme etkisi gösterir ve MIC veya minimum bakteri öldürücü konsantrasyonun (MBC)üstünde artan antibiyotik düzeyleri ile daha yüksek etkinliğe sahiptir.

Yaşlı popülasyon:

Yaşlılar ile diğer erişkin popülasyonlar arasında güvenlilik veya etkililik konusunda genel bir klinik fark gözlenmemiştir.

11

5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel Özellikler

Emilim


Tobramisin tavşan korneası ve konjonktivada zayıf bir şekilde emilir ve topikal tobramisin uygulanmasından sonra göze minimal miktarlar absorbe olmaktadır.
Ek olarak, OBRAMİS ile benzer konsantrasyona sahip tobramisin ürünlerinin topikal oküler uygulamasından sonra sistemik tobramisin absorpsiyonu klinik olarak zayıftır (%0.3).OBRAMİS'teki yüksek tobramisin konsantrasyonu, enfeksiyon bölgesinde (oküler yüzey)genellikle en dirençli izolatların konsantrasyonundan daha yüksek bir konsantrasyondatobramisin sağlar (MİC'ler >64 p,g/ml; insan gözündeki tek bir OBRAMİS dozundan sonratobramisin konsantrasyonu, dozdan 1 dakika sonra 848 ± 674 ^g/ml'dir).

Sağlıklı insan gözyaşındaki tobramisin konsantrasyonu, OBRAMİS tedavisinde bir dozun uygulanmasından sonra en az 44 dakikaya kadar MIC90 üzerinde (oküler izolatlar için tarifedildiği gibi 16 p,g/ml) kalır.

Dağılım


Erkeklerde dağılım hacmi 0.26 l/kg'dır. Tobramisinin insan plazma proteinine bağlanma oranı %10'dan daha düşük olduğu bulunmuştur.

Biyotransformasyon


Tobramisin idrarla birincil olarak değişmemiş ilaç olarak atıldığı tespit edilmiştir.

Eliminasyon


Tobramisin, esasen değişmemiş ilaç olarak, glomerüler filtrasyon yoluyla idrarda hızla ve yaygın şekilde atılır. Plazma yarı ömrü yaklaşık iki saattir. Normal böbrek fonksiyonu olanerişkin bireylerde bildirilen sistemik klirensi 0.05-0.1 L/saat/kg arasında değişmiş ve böbrekfonksiyonlarında azalma ile düşüş göstermiştir.

Doğrusallık /Doğrusal olmayan durum


Topikal oküler uygulamadan sonra artan doz konsantrasyonları ile oküler veya sistemik absorpsiyon test edilmemiştir. Bu nedenle, oküler doz ile maruziyet arasındaki doğrusallıkilişkisi kurulamamıştır.

12

Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanım


Bu hasta popülasyonlarında OBRAMİS göz damlaları ve göz merhemleri çalışılmamıştır. Bununla birlikte, bu ürünün topikal uygulamasından sonra düşük sistemik tobramisinemiliminden dolayı, doz ayarlaması gerekli değildir.

Pediyatrik hastalarda kullanım:


OBRAMİS, pediyatrik hastalarda (1 yaş ve üstü) erişkinlerle aynı dozda kullanılabilir. Diğer yandan, 1 yaşından küçük pediyatrik hastalarda sınırlı bilgi mevcuttur.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tobramisin, gastrointestinal kanaldan çok az absorbe edilmektedir. Tobramisinin parenteral olarak uygulanan yüksek dozlarının sıçan ve köpeklerde renal toksisiteye, kedilerdeototoksisiteye neden olduğu raporlanmıştır.

Klinik öncesi çalışmalar, majör organojenez periyotları esnasında sıçanlara 30 ve 60 mg/kg'de intra-peritoneal (IP) yolla tobramisinin yüksek sistemik dozlarının uygulandığını vebunun fetüslerde ve yeni doğan sıçanlarda böbrekteki kortikal alanın kaybına ve glomerüleryoğunlukta artışlara neden olduğunu göstermiştir. Diğer laboratuvar hayvanlarındakine benzerşekilde, aminoglikozid antibiyotiklerinin ototoksik olduğu düşünülmektedir. 30 hafta boyunca20, 40 ve 80 mg/kg/gün şeklinde subkutan yolla uygulama yapılan kedilerde uzatılmışsistemik tobramisin tedavisi, doza bağlı saç hücrelerinin ve kulaktaki destekleyici duyusalyapıların dejenerasyonu ile sonuçlanmıştır.

Bununla birlikte, artık insan kulağının, hayvan modellerine göre anatomik olarak daha korumalı ve dolayısıyla aminoglikozid kaynaklı yaralanmalara karşı daha az hassas olduğudüşünülmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Tiloksapol Borik asit

Sodyum sülfat susuz Sodyum klorürBenzalkonyum klorürSodyum hidroksitSülfürik asit

13

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Spesifik bir geçimsizlik çalışması yapılmamıştır.

6.3. Raf ömrü

48 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Göz damlası, çözelti LDPE, HDPE kapak, koruyucu halka ve vidalı kapak ile kapatılan 5 ml'lik beyaz LDPE damlalıklı beyaz opak LDPE şişelere doldurulur.

6.6. Beeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve dier özel önlemler

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyaller “Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imhaedilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

2018/197

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.04.2018 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENLENME TARH

İ

14

İlaç Bilgileri

Obramis %0.3 Göz Damlası, Çözelti

Etken Maddesi: Tobramisin

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.