Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Midaject 5 Mg/5 Ml Im/iv/rektal Kullanim İçin Çözelti Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MİDAJECT® 5 mg/5 ml IM/IV/rektal kullanım için çözelti Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMEtkin madde:Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür 45.00 mg

Sodyum hidroksit k.m. (pH ayarı için)

Yardımcı maddeler için 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti Berrak ve renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

MİDAJECT kısa sürede etki eden sedatif bir ilaç olarak aşağıdaki endikasyonlara sahiptir:

Yetişkinlerde


•

Diagnostik veya cerrahi girişimler öncesinde ve süresince, lokal anestezi ile birlikte yada tek başına bilinçli sedasyon oluşturmak.

• Anestezi

- Anestezi indüksiyonu öncesi premedikasyon

- Anestezi indüksiyonu

- Kombine anestezide sedatif olarak

• Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak

Çocuklarda


•

Diagnostik veya cerrahi girişimler öncesinde ve süresince, lokal anestezi ile birlikte yada tek başına bilinçli sedasyon oluşturmak

• Anestezi

- Anestezi indüksiyonu öncesi premedikasyon

• Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak amacı ile kullanılabilir.

1

4.2. Pozoloji ve uygulama şekliKLİNİK KULLANIMA MAHSUSTUR.

Standart doz:


Midazolam yavaş uygulamayı ve her hastada ayrı dozlamayı gerektiren potent bir sedatif ajandır. Doz her bireyde ayrı ayarlanmalı ve hastanın klinik gereksinimi, fiziksel durumu,yaşı ve kullanmakta olduğu ilaçlara bakılarak, istenen sedasyon düzeyine güvenli birşekilde erişilmesi için doz titrasyonu şiddetle tavsiye edilmektedir.

60 yaşın üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda, yüksek risk grubundaki hastalarda ve çocuk hastalarda doz dikkatle belirlenmeli ve her bir hastayla ilgili risk faktörleridikkate alınmalıdır.

İntravenöz enjeksiyondan sonra ilaç 2 dakika içinde etkisini gösterir. Maksimum etki 5 ila 10 dakika sonra elde edilir.

Standart dozlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Detaylar tablodan sonraki metinde yer almaktadır.

Tablo 1. Standart dozlar

Endikasyon

60 yaşın altındaki yetişkinler

60 yaşın üstündeki yetişkinler, kritikhastalar, yüksekrisk grubundakihastalar

Çocuk hastalar

Bilinçli sedasyon

i.v.

Başlangıç dozu: 2-2,5 mgTitrasyon dozları:1 mg

Toplam doz: 3,5-7,5 mg

i.v.

Başlangıç dozu: 0,5-1 mgTitrasyon dozları:0,5-1 mgToplam doz:<3,5 mg

i.v. 6 aylık-5 yaş

Başlangıç dozu: 0,05-0,1 mg/kgToplam doz: <6 mg

i.v. 6-12 yaş13-16 yaşRektal > 6 aylık

0. 3-0,5 mg/kg

1. m. 1-15 yaş

0,05-0,15 mg/kg

Anestezi

premedikasyonu

i.v.

tekrarlanabilir 1-2 mg

i.m.

0,07-0,1 mg/kg

i.v.

Başlangıç dozu: 0,5 mg

Yavaş titrasyon gerekli

i.m.

0,025-0,05 mg/kg

Rektal 6 aylıktan büyüklere

0. 3-0,5 mg/kg

1. m. 1-15 yaş

0,08-0,2 mg/kg

2

Anestezi

indüksiyonu

i.v.

0,15-0,2 mg/kg (0,3-0,35mg/kg

premedikasyonsuz)

i.v.

0,05-0,15 mg/kg (0,15-0,3 mg/kgpremedikasyonsuz)

Çocuk hastalarda endike değildir.

Kombine anestezidesedatif olarak

i.v.

Aralıklı 0,03-0,1 mg/kg dozları veya0,03-0,1

mg/kg/saat sürekli infüzyon

i.v.

< 60 yaş yetişkinler için tavsiye edilendozdan daha az

Çocuk hastalarda endike değildir.

Yoğun bakım ünitelerindesedasyonoluşturmak

i.v.

Yükleme dozu:

1-2,5 mg'lık artışlarla 0,03-0,3 mg/kg İdame doz:

0,03-0,2 mg/kg/saat

i.v. 32 haftadan küçük doğmuş yeni doğanda

0,03 mg/kg/saat

i.v. 32 haftadan büyükdoğmuş yeni doğanda(6 aya kadar)

0,06 mg/kg/saat

i.v. 6 aydan büyük

Yükleme dozu:

0,05-0,2 mg/kg İdame doz:0,06-0,12 mg/kg/saat

Bilinçli sedasyon

Tanısal veya cerrahi müdahaleden önce bazal (bilinçli) sedasyon için MİDAJECT IV yolla uygulanır. Doz her hastada ayrı ayarlanmalı, titre edilmeli ve hızlı veya tek bolusenjeksiyonla uygulanmamalıdır. Sedasyonun başlangıcı hastanın fiziksel durumuna vedozlamanın ayrıntılarına (uygulama hızı, doz miktarı) göre her hastada farklı olabilir.Gerekirse, bireyin ihtiyacına göre sonraki dozlar uygulanabilir. Solunum fonksiyonlarındabozukluk olan hastalarda bilinçli sedasyon belirtilerine özellikle dikkat gerekmektedir(Bkz. Bölüm 4. 4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Yetişkinler


MİDAJECT'in IV enjeksiyon hızı yaklaşık 1 mg/30 saniye olacak şekilde yavaş uygulanmalıdır.

60 yaşın altındaki yetişkinlerde ilk doz işleme başlanmadan 5-10 dakika önce uygulanan 2-2,5 mg'dır. Gerektiğinde 1 mg'lık dozlarla devam edilebilir. Toplam dozların ortalama3,5-7,5 mg arasında değiştiği saptanmıştır. 5,0 mg'ın üzerinde doz uygulanması geneldegerekmez.

60 yaşın üstündeki yetişkinlerde, kritik hastalarda ve yüksek risk grubundaki hastalarda ilk doz, işleme başlanmadan 5-10 dakika önce uygulanmalı ve 0,5-1,0 mg civarınadüşürülmelidir. Gerektiğinde 0,5-1 mg'lık dozlarla devam edilebilir. Bu hastalardamaksimum etkiye daha yavaş ulaşıldığından fazladan verilecek MİDAJECT dozu çokyavaş ve dikkatli biçimde titre edilmelidir. Genel olarak toplamda 3,5 mg'ın üzerindekidozlara gerek duyulmaz.

3

Çocuk hastalar IV uygulama:


MİDAJECT istenen klinik etkiye ulaşılana kadar yavaş titre edilmelidir. İlk MİDAJECT dozu 2-3 dakika içinde uygulanmalıdır. Doz uygulandıktan sonra işleme başlamadan veyadozu tekrarlamadan önce sedatif etkinin tam anlamıyla değerlendirilmesi için 2-5 dakikabeklenmesi tavsiye edilmektedir. Daha ileri düzeyde sedasyon gerekirse, istenen sedasyondüzeyine erişinceye kadar küçük artışlarla titrasyona devam ediniz. Bebeklerde ve 5 yaşınaltındaki çocuklarda büyük çocuklara ve adolesanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksekdozlara gerek duyulabilir.

1) Altı aylıktan küçük çocuk hastalar:

Altı aylıktan küçük çocuk hastalar solunum yolutıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlıdır, bu nedenle altı aylıktan küçük çocuklardabilinçli sedasyon kullanılması önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda klinik etki sağlananakadar küçük artışlarla titrasyon yapılması ve dikkatli izleme şarttır.

2) Altı aylık ile 5 yaş arasındaki çocuk hastalar:

İlk doz 0,05-0,1 mg/kg'dır. İstenen sonnoktaya ulaşılması için toplam 0,6 mg/kg'lık doza gerek duyulabilir ancak toplam doz 6mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Uzun süreli sedasyon ve hipoventilasyon riski yüksek dozlarlailişkilendirilebilir (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

3) 6-12 yaş arasındaki çocuk hastalar:

İlk doz 0,025-0,05 mg/kg'dır. Maksimum doz10 mg olmak üzere, 0,4 mg/kg toplam doz kullanılabilir. Uzun süreli sedasyon vehipoventilasyon riski yüksek dozlarla ilişkilendirilebilir (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanımuyarıları ve önlemleri).

4) 13-16 yaş arasındaki çocuk hastalar:

Yetişkinlerle aynı doz uygulanır.

Rektal uygulama (Altı aylıktan büyük çocuk hastalar):


Toplam MİDAJECT dozu 0,3-0,5 mg/kg arasında olmalıdır. Toplam doz bir kerede uygulanmalı ve tekrarlanan rektal uygulamadan kaçınılmalıdır. Bu popülasyonda mevcutveriler sınırlı olduğundan, altı aylıktan küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir(Bkz. Özel Doz Talimatları).

IM uygulama (1-16 yaş çocuk hastalar):


Tavsiye edilen doz aralığı, işleme başlanmadan 5-10 dakika önce 0,05-0,15 mg/kg'dır. Genelde toplam 10,0 mg'ın üzerindeki dozlara gerek duyulmaz. Yalnızca istisnaidurumlarda IM uygulama yapılmalıdır. IM enjeksiyon ağrılı olabileceğinden rektaluygulama tercih edilmelidir. 15 kg vücut ağırlığının altındaki çocuklarda, 1 mg/ml'ninüzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar1 mg/ml'ye seyreltilmelidir.

Anestezi-Premedikasyon


İşlemden hemen önce uygulanan MİDAJECT premedikasyonu sedasyon sağlar (uykunun veya uyuklamanın indüksiyonu ve kavrayışta azalma) ve ameliyat öncesinde belleğizayıflatır. MİDAJECT antikolinerjik maddelerle beraber de uygulanabilir. Bu endikasyondaMİDAJECT IV veya IM yolla (anestezi indüksiyonundan 20-60 dakika önce büyük birkas kitlesinin derinlerine) veya tercihen çocuklarda rektal yolla uygulanmalıdır. Hastalararası hassasiyet çeşitlilik gösterdiğinden ve aşırı doz semptomları oluşabileceğinden,uygulamadan sonra hastanın yeterli bir süre gözlenmesi gerekmektedir.

4

Yetişkinler


Ameliyat öncesi sedasyonun sağlanması ve ameliyat öncesinde belleği zayıflatmak için ASA Fiziksel Durum I ve II olan ve 60 yaşın altındaki yetişkinler için önerilen doz gerektikçetekrarlanarak 1-2 mg IV veya 0,07-0,1 mg/kg IM'dir.

MİDAJECT 60 yaşın üstündeki yetişkinlere, kritik hastalara, yüksek risk grubundaki hastalara uygulanacağı zaman doz azaltılmalı ve her hastada ayrı ayarlanmalıdır. Tavsiyeedilen başlangıç IV dozu 0,5 mg'dır ve gerektikçe yavaş yavaş titrasyonla doz artırımıyapılmalıdır. Dozlar arasındaki etkiyi tam olarak değerlendirebilmek için 2-3 dakikabeklenmelidir. Aynı anda narkotik kullanılmıyorsa 0,025-0,05 mg/kg'lık IM dozuygulanması önerilir. Klasik doz 2-3 mg'dır.

Çocuk hastalar


Rektal uygulama (Altı aylıktan büyük):


Genelde 0,4 mg/kg'lık toplam MİDAJECT dozu (0,3-0,5 mg/kg arasında değişir) anestezi indüksiyonundan 20-30 dakika önce uygulanmalıdır. Mevcut veriler sınırlı olduğundan, altıaylıktan küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

IM uygulama (1-15 yaş):


IM enjeksiyon ağrılı olabileceğinden yalnızca istisnai durumlarda bu yol kullanılmalıdır. Rektal uygulama tercih edilmelidir. Bununla birlikte, 0,08-0,2 mg/kg'lık doz sınırlarındaverilen IM midazolamın etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir. 1-15 yaşındaki çocuklardavücut ağırlığıyla ilişkili olarak yetişkinlerdekinden oransal olarak daha yüksek dozlarınuygulanması gerekir. MİDAJECT'in anestezi indüksiyonundan 30-60 dakika önce büyükbir kas kitlesinin derinlerine uygulanması önerilir. 15 kg vücut ağırlığının altındakiçocuklarda, 1 mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksekkonsantrasyonlar 1 mg/ml'ye seyreltilmelidir.

Anestezi indüksiyonu


Yetişkinler:


Başka anestetik ajanlar uygulanmadan önce anestezi indüksiyonu için MİDAJECT kullanıldığında hastaların verdikleri yanıtlar değişebilir. Doz, hastanın yaşına ve klinikdurumuna bakılarak istenen etkiye ulaşılıncaya kadar titre edilmelidir. Başka IV veyainhalasyon ajanları uygulanmadan önce veya kombine olarak anestezi indüksiyonu içinMİDAJECT kullanıldığında, her bir ajanın ilk dozu anlamlı derecede azaltılabilir (genelbaşlangıç dozunun

%

25'ine kadar). İstenen anestezi düzeyine aşamalı titrasyonla ulaşılır.

MİDAJECT'in IV indüksiyon dozu küçük artışlarla yavaş uygulanmalıdır. Birbirini izleyen her artış arasında 2 dakika bırakacak biçimde, her artış 20-30 saniye içinde 5 mg'ıgeçmeyen dozda verilmelidir.

60 yaşın altındaki yetişkinlerde:


20-30 saniye içinde, IV yolla uygulanan ve etki sağlaması için 2 dakika beklenen 0,2 mg/kg'lık doz yeterli olur. Premedikasyon uygulanmamış hastalarda, doz daha yüksek olabilir

5

(0,3-0,35 mg/kg); bu doz 20-30 saniye içinde IV yolla uygulanır ve etki görülmesi için 2 dakika beklenir. İndüksiyon tamamlanmak isteniyorsa hastanın başlangıç dozunun yaklaşık

%

25'i kadar artışlar yapılabilir. İndüksiyon, inhalasyonla alınan uçucu, sıvı anestetikmaddelerle de tamamlanabilir. Dirençli vakalarda indüksiyon için toplam 0,6 mg/kg'lık dozkullanılabilir ancak bu tip büyük dozlar iyileşme dönemini uzatabilir.

60 yaşın üstündeki yetişkinlerde (kritik hastalar ve yüksek risk grubundaki hastalar):


1. Premedikasyon uygulanmamış hastalarda,

en düşük başlangıç dozu 0,15-0,2 mg/kgolarak önerilmektedir.

2.

Premedikasyon uygulanmış hastalarda,

20-30 saniye içinde, IV yolla uygulanan ve etkisağlaması için 2 dakika beklenen 0,05-0,15 mg/kg'lık doz yeterli olur.

Çocuk hastalar:


Çocuklardaki deneyimleri çok sınırlı olduğu için, anestezi indüksiyonu için MİDAJECT'in kullanımı sadece yetişkinlerle sınırlıdır.

Kombine anestezide sedatif bileşen


Yetişkinler:


MİDAJECT kombine anestezide sedasyon için ya aralıklı olarak küçük IV dozları şeklinde (0,03-0,1 mg/kg arasında değişir) veya sürekli IV MİDAJECT infüzyonu şeklinde(saatte 0,03-0,1 mg/kg arasında değişir), tipik olarak analjeziklerle beraber uygulanır. Dozve doz aralıkları hastanın bireysel yanıtına göre değişir. 60 yaşın üstündeki yetişkinlerde,kritik hastalarda ve/veya yüksek risk grubundaki hastalarda daha düşük idame dozlargerekecektir.

Çocuk hastalar:


Çocuklardaki deneyimleri çok sınırlı olduğu için, kombine anestezide sedatif olarak MİDAJECT'in kullanımı sadece yetişkinlerle sınırlıdır.

Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon


İstenen sedasyon düzeyine erişmek için MİDAJECT dozu hastanın klinik gereksinimine, fiziksel durumuna, yaşına ve kullanmakta olduğu ilaçlara bakılarak, sürekli infüzyondanveya aralıklı bolustan sonra aşamalı olarak titre edilmelidir (Bkz. Bölüm 4.5. Diğer tıbbiürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Yetişkinler:


IV yükleme dozu; 0,03-0,3 mg/kg, artışlarla yavaş uygulanmalıdır. 1-2,5 mg'lık artışlar, birbirini izleyen artışlar arasında 2 dakika beklenerek, 20-30 saniye içinde enjekteedilmelidir. Hipovolemik, vazokonstriksiyonlu veya hipotermik hastalarda yükleme dozuazaltılmalı veya atlanmalıdır. MİDAJECT potent analjeziklerle beraber verilecekseanaljezikten kaynaklanan sedasyondan sonra MİDAJECT'in etkilerinin güvenle titreedilebilmesi için analjezik ajan daha önce verilmelidir.

6

IV idame dozu; 0,03-0,2 mg/kg/saat arasında değişir. Hipovolemik, vazokonstriksiyonlu veya hipotermik hastalarda idame dozu azaltılmalıdır. Sedasyon düzeyi hastanın durumu izinveriyorsa düzenli olarak izlenmelidir. Uzun süreli sedasyonda, tolerans gelişebilir ve dozartırılmak zorunda kalınabilir.

Çocuk hastalar:


Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler ve yenidoğanlarda veya 15 kg vücut ağırlığının altındaki çocuk hastalarda 1 mg/ml'nin üzerindeki midazolam konsantrasyonlarıönerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar 1 mg/ml'ye seyreltilmelidir.

Altı aylığa kadar olan çocuk hastalar:


MİDAJECT sürekli IV infüzyon şeklinde verilmelidir:

• 32 haftadan küçük yenidoğanlarda: başlangıç dozu 0,03 mg/kg/s (0,5 mcg/kg/dak)

• 32 haftadan büyük yenidoğanlardan altı aylığa kadar olan çocuklarda: başlangıç dozu0,06 mg/kg/s (1 mcg/kg/dak)

İntravenöz yükleme dozları yenidoğanlarda uygulanmamalıdır, onun yerine terapötik plazma düzeylerine ulaşılması için ilk birkaç saatte infüzyon daha hızlı yapılabilir. Etkiliolası en düşük dozu uygulamak ve ilacın birikme potansiyelini azaltmak için özellikle ilk24 saatten sonra infüzyon hızı dikkatle ve sık sık izlenmelidir. Hastalar, solunum hızı veoksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmelidirler.

Altı aylıktan büyük çocuk hastalar:


Entübe ve ventile edilen hastalarda, istenen klinik etkinin sağlanması için 0,05-0,2 mg/kg'lık yükleme IV MİDAJECT dozu en azından 2-3 dakika süreyle yavaşçauygulanmalıdır. MİDAJECT hızlı intravenöz doz biçiminde verilmemelidir. Yüklemedozunu, saatte 0,06-0,12 mg/kg'lık (1-2 mcg/kg/dk) sürekli IV infüzyon izler. İnfüzyonhızı gerekirse artırılabilir veya azaltılabilir (genelde ilk veya sonraki infüzyon hızının %25'i oranında) veya istenen etkinin artırılması ya da korunması için destekleyici IVMİDAJECT dozları uygulanabilir. Hemodinamik dengesi bozulmuş hastalardaMİDAJECT infüzyonuna başlanırken klasik yükleme dozu küçük artışlarla titreedilmelidir ve hasta hemodinamik dengesizlikler açısından (örn. Hipotansiyon)izlenmelidir. Bu hastalar MİDAJECT'in solunum depresan etkisine karşı da duyarlıdırve solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmelidirler.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi < 10 ml/dak), bağlanmamış midazolamın gönüllülerle rapor edilenler ile benzerdir. Kronik böbrek hastalığı olanlarda,a-hidroksimidazolam birikimi ve midazolamın klinik etkilerine, uzun süreli sedasyon ilesonuçlanan bir katkıda bulunabileceği gösterilmiştir.

7

Tablo 2. Midazolam infüzyonunun kesilmesini takiben ayılma süresi


Ayılma süresi (dak)


Hasta sayısı

Ortalama ± SD

Aralık

Tüm hastalar

37

27,8 ± 37,2

0-140

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olmayanhastalar

24

13,6 ± 16,4

0-58

Karaciğer yetmezliği olmayan, fakat böbrekyetmezliği olan hastalar

9

44,6 ± 42,5

2-120

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar

2

-

124-140

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği, IV midazolam klerensini azaltarak atılım yarı-ömrünü arttırır. Bu nedenle, klinik etkiler daha kuvvetli ve uzun süreli olabilir. İhtiyaç duyulan midazolamdozu azaltılabilir ve hayati belirtilerin düzenli izlenmesi sağlanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2.Pozoloji ve uygulama şekli ve 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Çocuk hastalar

• Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler ve yenidoğanlarda veya 15 kg vücutağırlığının altındaki çocuk hastalarda 1 mg/ml'nin üzerindeki midazolamkonsantrasyonları önerilmemektedir. Yüksek konsantrasyonlar 1 mg/ml'yeseyreltilmelidir.

• 6 aylıktan küçük çocuk hastalarda, solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyonadaha duyarlı olmalarından dolayı, yoğun bakım ünitelerinin haricinde IV ve rektaluygulama önerilmemektedir.

• MİDAJECT, veriler sınırlı olduğundan çocuklarda anestezi indüksiyonunda vekombine anestezide sedatif olarak endike değildir.

Geriyatrik popülasyon:

60 yaşın üstündeki geriyatrik hastalar için gerekli dozlar daha düşüktür ve hayati fonksiyon değişikliklerinin erken belirtileri için sürekli olarak izlenmelidirler (Bkz. Bölüm

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli ve 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Özel doz talimatları

İnfüzyon çözeltileri ile birlikte kullanımı:

MİDAJECT ampul çözeltisi, % 0,9 sodyum klorür, % 5 ve % 10 dekstroz, Ringer laktat çözeltileri ile 100-1000 ml infüzyon çözeltisi içinde 15mg midazolam oranında seyreltilebilir. Bu çözeltiler, oda sıcaklığında 24 saat veya2°- 8°C'de 72 saat, fiziksel ve kimyasal olarak stabil kalır.

Diğer çözeltilerle yaşanabilecek potansiyel geçimsizlikleri engellemek için, MİDAJECT ampul çözeltileri yukarıda bahsedilenlerin dışındaki çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Ürün

8

mikrobiyolojik açıdan hemen kullanılmalıdır. Eğer hemen kullanılmazsa, uygun saklama süresinde ve koşullarında saklanması kullanıcının sorumluluğundadır ve seyreltme kontrollüve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece normalde bu süre 2-8°C'de 24 saattenfazla olmamalıdır. MİDAJECT ampuller tek kullanımlıktır. Kullanılmamış çözelti atılmalıdır.Kullanmadan önce çözelti görsel olarak incelenmelidir. Sadece partikülsüz berrak çözeltilerkullanılmalıdır.

Rektal uygulama:4.3. Kontrendikasyonlar

Benzodiazepinler veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda MİDAJECT kullanımı kontrendikedir.

Ağır solunum yetersizliği olan veya akut solunum depresyonlu hastalarda bilinçli sedasyon için kullanımı kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Midazolam, tecrübeli hekim tarafından ve tam teşekküllü solunum ve kardiyovasküler desteğin ve izlemenin gerçekleştirilebileceği yerde ve solunum ve kardiyak adversolayları tanıma ve giderebilme üzerine eğitim almış kişilerce yalnızca yaşa ve büyüklüğeuygun resüsitasyon yapılabilen yerlerde uygulanmalıdır, çünkü midazolamın IV uygulamasımiyokard kasılmasını deprese edebilir ve apneye yol açabilir. Ender durumlarda ciddikardiyorespiratuvar advers olaylar gözlenmiştir. Bunlar solunum depresyonu, apne,solunum durması ve/veya kalbin durmasıdır. Bu tip yaşamı tehdit eden olaylar, enjeksiyonçok hızlı yapıldığında veya yüksek doz uygulandığında daha sık görülür (Bkz. Bölüm 4.8.İstenmeyen etkiler). Solunum fonksiyonu bozuk hastalarda bilinçli sedasyondakullanımında özel dikkat gerektirir.

Premedikasyon


Midazolam premedikasyon için kullanıldığında, hastalar arasında duyarlılık, farklılık gösterdiğinden ve aşırı doz semptomları oluşabileceğinden, uygulamadan sonra hastanınyeterli bir süre gözlenmesi gerekmektedir.

Yüksek risk grubunda yer alan hastalar


Yüksek risk grubunda yer alan hastalara midazolam uygulanırken özel dikkat gösterilmelidir:

- 60 yaşın üstündeki yetişkinler,

- Organ fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar,

- Solunum fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar,

- Böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar,

- Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar,

- Kalp fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar,

- Özellikle kardiyovasküler durumu instabil olan pediyatrik hastalar.

9

Bu yüksek riskli hastalara daha düşük doz uygulanması gerekir (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli) ve hayati fonksiyonlardaki değişikliklerin erken belirtileri açısındansürekli izlenmelidirler. Alkol ve ilaç bağımlılığı olan hastalarda benzodiazepinler dikkatlibir şekilde kullanılmalıdır.

Myastenia gravisli bir hastaya midazolam ile birlikte MSS depresanı ve/veya kas gevşetici özellikteki bir madde verilirken özel önlem alınmalıdır.

Taburcu etme kriterleri:


MİDAJECT aldıktan sonra, tedavi eden hekim tarafından önerildiği ve refakatçileri yanlarında olduğu zaman, hastalar hastaneden taburcu edilebilirler. Uygulama sonrasındaeve giderken, hastaya refakat edilmesi önerilmektedir.

Tolerans:


Midazolam yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) uzun süreli sedasyon amacıyla kullanıldığında etkinlik kaybı olduğu bildirilmiştir.

Yoksunluk semptomları:


İlacın yoksunluk semptomlarının görülme riski tedavinin aniden kesilmesinden sonra artacağından, özellikle uzun süreli sedasyon (örn: > 2-3 gün) sonrası, dozun yavaş yavaşazaltılması önerilir. Aşağıdaki yoksunluk semptomları ortaya çıkabilir; baş ağrısı, kasağrısı, anksiyete, gerginlik, huzursuzluk, konfüzyon, kolayca uyarılabilme (irritabilite),rebound insomnia, ruh hali değişiklikleri, halüsinasyonlar ve konvülsiyonlar.

Amnezi:


Midazolam anterograd amneziye yol açar. Uzun süreli amnezi, müdahaleden sonra taburcu edilen ve hastane dışında izlenen hastalarda sorun yaratabilir.

Paradoksal reaksiyonlar:


Midazolam uygulamasından sonra ajitasyon, istemsiz hareketler (tonik/klonik konvülsiyonlar ve kas tremoru dahil), hiperaktivite, düşmanlık, öfke reaksiyonu, saldırganlık,paroksismal heyecanlanma ve saldırı gibi paradoksal reaksiyonlar bildirilmiştir. Bureaksiyonlar enjeksiyon çok hızlı yapıldığında veya yüksek doz uygulandığında oluşabilir.Bu tip reaksiyonlara karşı eğilim insidansı nadir olarak çocuklarda ve yüksek doz IVuygulama yapılan yaşlılarda bildirilmiştir.

Midazolamın değişen eliminasyonu:


CYP3A4'ü inhibe eden veya uyaran bileşikleri kullanan hastalarda, midazolam eliminasyonu değişkenlik gösterebilir ve midazolam dozunun durumuna göre ayarlanmasıgerekebilir (Bkz. Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşimşekilleri). Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, düşük kardiyak verimi olanlarda veyenidoğanlarda midazolam eliminasyonu gecikebilir (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji veuygulama şekli; Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler).

10

Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler:


Trakealan entübe edilmemiş, 36. gebelik haftasından önce doğan preterm bebeklere sedasyon yapılırken, apne riskinde artış nedeniyle aşırı dikkatli olunması önerilir.36. gebelik haftasından önce doğan preterm bebeklerde hızlı enjeksiyondankaçınılmalıdır. Hastalar solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatleizlenmelidirler.

Altı aylıktan küçük çocuk hastalar:


Altı aylıktan küçük çocuk hastaların, solunum yolu tıkanmasına ve hipoventilasyona daha duyarlı olmalarından dolayı, klinik etki sağlanana kadar küçük artışlarla titrasyonyapılması ve solunum hızı ve oksijen satürasyonu açısından dikkatle izlenmesigerekmektedir (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri; Vaktinden öncedoğan (preterm) bebekler).

Alkol ve MSS depresanlarının birlikte kullanımı


MİDAJECT'in alkol ve/veya MSS depresanlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bu gibi birlikte kullanım, MİDAJECT'in ağır sedasyon, klinikle ilişkili solunum ve/veyakardiyovasküler depresyon gibi muhtemel klinik etkilerini artırma potansiyeline sahiptir(Bkz. Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Alkol veya ilaç bağımlılığına dair medikal geçmiş


Alkol veya ilaç bağımlılığına dair medikal geçmişi olan hastalarda MİDAJECT kullanımından kaçınılmalıdır.

Diğerleri:


MSS depresanı ve/veya kas gevşetici özelliklere sahip diğer maddelerde olduğu gibi, myastenia gravis hastalarına midazolam verilirken özel olarak dikkat edilmelidir.

Bağımlılık:


Midazolamın uzun süreli sedasyonu sonucunda fiziksel bağımlılık gelişebilir. Bağımlılık riski, doza ve tedavi süresine bağlı olarak artabilir; ayrıca alkol veya ilaç bağımlılığına dair medikalgeçmişi olan hastalarda daha fazladır.

Bu tıbbi ürün her bir ampulde 1 mmol (23 mg)'dan az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

4.5 . Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakokinetik İlaç-llaç Etkileşimleri


Midazolam, çoğunlukla sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) tarafından metabolize edilir. CYP3A4 inhibitör ve uyarıcılarının, plazma konsantrasyonlarını ve buna bağlı olarak midazolamınfarmakodinamik özelliklerini arttırma ve azaltma potansiyelleri vardır. CYP3A aktivitesininmodülasyonundan başka hiçbir mekanizma, midazolam ile klinik olarak ilişkilifarmakokinetik ilaç-ilaç etkileşimi için kaynak olarak gösterilmemiştir. Bununla birlikte,albuminden akut protein yer değişimi, hep varsayıldığı gibi (örneğin valproik asit için)

11

tercihen yüksek terapötik serum konsantrasyonları olan ilaçlarla ilaç etkileşiminin teorik olasılığıdır. Midazolamın diğer ilaçların farmakokinetiklerini değiştirdiği bilinmemektedir.

CYP3A inhibe edici ilaçlarla birlikte uygulanmasından sonra, midazolamın klinik etkisinde artma ve uzun sürme olasılığı göz önünde bulundurularak, midazolam kullanımı sırasındaklinik etkilerin ve hayati bulguların izlenmesi tavsiye edilmektedir. CYP3A inhibisyonununbüyüklüğüne bağlı olarak, midazolam dozu azaltılabilir. Tam aksine, CYP3A uyarıcı ilaçuygulanmış olması da, istenilen etkiyi elde etmek için yüksek dozlarda midazolamgereksinimine sebep olabilir.

CYP3A uyarılması ve irreversibl inhibisyonu durumunda (mekanizma bazlı inhibisyon), midazolam farmakokinetiği üzerindeki etki, CYP3A inhibitörü uygulanmasından sonrakibirkaç gün ila birkaç hafta boyunca sürebilir. Mekanizma bazlı CYP3A inhibitör örnekleri:antibakteriyeller (örn. klaritromisin, eritromisin, izoniyazid), anti HIV ajanları (örn. HIVproteaz inhibitörleri, delavirdin), antihipertansifler (örn. verapamil, diltiazem), seks steroidlerive onların reseptör modülatörleri (örn. gestoden, raloksifen) ve birkaç bitkisel öğe (örn.bergamut (greyfurt)). Diğer mekanizma bazlı inhibitörlere kıyasla, oral kontrasepsiyon içinkullanılan etinilestradiol/norgestrel ve greyfurt suyu (200 ml), IV midazolamın plazmakonsantrasyonlarını değiştirmemektedir.

İlaçların inhibe etme/uyarma etkilerinin aralığı geniştir. Çok etkili bir CYP3A inhibitörü olan antifungal ketokonazol, IV midazolamın plazma konsantrasyonunu 5 kat arttırmıştır. Engüçlü CYP3A uyarıcılarından tüberkülostatik ilaç rifampisin ile birlikte uygulanması,intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonunda % 60 azalmayla sonuçlanmıştır.

Midazolamın kullanım şekli, CYP3A modülasyonunda farmakokinetik değişikliklerin büyüklüğünü belirler:

a. İntravenöz kullanımının, plazma konsantrasyonunda yarattığı değişikliğin az olmasıbeklenir.

b. CYP3A modülasyonunun, rektal ve intramusküler uygulamadan sonra midazolamfarmakokinetiği üzerindeki etkinliğini gösteren bir çalışma mevcut değildir. Rektaluygulamadan sonra, ilacın bir kısmı karaciğerden geçer ve kolonda gastrointestinalkanalın üst kısmına kıyasla daha az miktarda CYP3A eksprese edilir ve CYP3Amodülasyonundan kaynaklanan midazolamın plazma konsantrasyonundaki değişikliğinrektal uygulamada az olması beklenir. İntramusküler uygulamadan sonra ilaç direktsistemik dolaşıma girer, etki süresi uzayabilse de CYP3A modülasyon etkisininintravenöz midazolam ile benzer olması beklenir.

c. Farmakokinetik kurallara paralel olarak, klinik çalışmalar tek doz IV midazolam

uygulamasının ardından, etki süresi uzayabilse de CYP3A modülasyonuna klinik etkinin minör olacağını göstermektedir. Bununla birlikte, uzun sürelimidazolam

uygulamasından sonra, CYP3A inhibisyonu varlığında etkinin hem büyüklüğü hem de sürekliliği artacaktır.

Aşağıdaki liste midazolamın intravenöz uygulanmasından sonraki klinik farmakokinetik ilaç etkileşimlerini göstermektedir.

İn-vivoin-vitro

olarak CYP3A modüle edici etkigösteren herhangi bir ilacın, midazolam plazma konsantrasyonlarını ve bağlantılı olarak

12

etkilerini de değiştirme potansiyeli vardır. Bununla birlikte yukarıda belirtildiği gibi, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarındaki değişikliğin az olması beklenir.

CYP3A inhibe edici ilaçlar


Azole antifungaller:

Ketokonazol, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 5 kat arttırırken, atılım yarı-ömrünü de 3 kat arttırır. Eğer parenteral midazolam güçlü CYP3Ainhibitörü ketokonazol ile beraber uygulanacaksa, solunum depresyonu ve/veya uzamışsedasyon durumuna karşı, bir yoğun bakım ünitesinde veya klinik gözlem ve gerekirseuygun medikal girişimin yapılabileceği bir ortamda uygulanmalıdır. Midazolamın özelliklebirden fazla IV dozu uygulanacaksa, ilacın aralıklarla verilmesi ve doz ayarlamasıyapılmasına dikkat edilmelidir.

Flukonazol,itrakonazol ve vorikonazol,

intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 2-3 kat arttırırken, atılım yarı-ömrünü itrakonazol 2,4 kat ve flukonazol 1,5 kat arttırır.

Posakonazol,

intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 2 kat arttırır.

Makrolid antibiyotikler:

Eritromisin, midazolamın atılım yarı-ömrünün 1,5-1,8 kat arttırarak, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 1,6-2 kat arttırmıştır.Klaritromisin, atılım yarı-ömrünün 1,5-2 kat arttırarak midazolamın plazmakonsantrasyonlarını 2,5 kat arttırmıştır.

HIV proteaz inhibitörleri:

Sakinavir ve diğer HIV proteaz inhibitörleri: Lopinavir ve ritonavir ile birlikte kullanımı üzerine, atılım yarı-ömrünün artmasına bağlı olarak,intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonları 5,4 kat artmıştır. Eğer parenteralmidazolam HIV proteaz inhibitörleri ile birlikte kullanılacaksa, tedavi koşulları azolantifungallerden ketokonazol ile beraber kullanımı bölümünde anlatılan gibi olmalıdır.

Histamin reseptör 2 antagonisti:

Simetidin, midazolamın sabit plazma konsantrasyonunu % 26 arttırmıştır.

Kalsiyum kanal blokörleri:

Diltiazem: Diltiazemin tek dozu, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonunu % 25 arttırmıştır ve atılım yarı-ömrünü yaklaşık % 43uzatmıştır.

Çeşitli ilaçlar/Bitkiler:

Atorvastatin, kontrol grubuna kıyasla IV midazolamın plazma konsantrasyonlarında yaklaşık 1 ,4 katlık bir artış göstermiştir.

CYP3A uyarıcı ilaçlar:

Rifampisin, intravenöz midazolamın plazma konsantrasyonlarını 7 günlük 600 mg rifampisin kullanımı sonunda, yaklaşık % 60 azaltmıştır. Atılım yarı-ömrüise % 50-60 oranında kısalmıştır.

Bitkiler ve yiyecekler:%%

20 azaltmıştır. St. John'sWort, atılım yarı-ömürünü yaklaşık % 15-17 oranında kısaltarak, midazolamın plazmakonsantrasyonlarını yaklaşık % 20-40 azaltmıştır.

13

Akut protein yer değişimi:

Valproik asit: Bir çalışmada midazolamın valproik asit tarafından yapılan protein, potansiyel ilaç etkileşim mekanizması olarak söz edilmiştir.Metodolojik kaygılardan dolayı, bu çalışmanın klinik ilişkisinden çok az söz edilmiştir.Bununla birlikte, valproik asitin yüksek terapötik plazma konsantrasyonlarına bağlı olarak,midazolamın göze çarpan klinik etkisiyle sonuçlanan akut doz ayarlamalarında,midazolamın protein yer değişimi gözardı edilemez.

Farmakodinamik İlaç-llaç Etkileşimleri


Midazolamın diğer sedatif/hipnotik ajanlarla, alkol dahil, birlikte uygulanmasının artmış sedatif/hipnotik etkiler ile sonuçlanması muhtemeldir. Örnekler şunlardır;opiyatlar/opioidler (analjezik, antitussif veya ilave tedaviler olarak kullanıldıklarında),antipsikotikler, anksiyolitik veya hipnotik olarak kullanılan diğer benzodiazepinler,barbitüratlar, propofol, ketamin, etomidat, sedatif antidepresanlar, antihistaminikler vemerkezi etkili antihipertansif ilaçlar.

Midazolam, inhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyonunu (MAK) düşürür. Midazolam alkol dahil herhangi bir merkezi etkili depresan ile birlikteuygulandığında, sedasyon, solunum ve hemodinamik parametrelerde artan miktarda etkileroluşabilir, bu nedenle hayati belirtilerin takip edilmesi gerekmektedir. Midazolam alanhastalarda alkolden kaçınılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri;alkol dahil diğer merkezi sinir sistemi de presanlarının doz aşımı ile ilgili uyarı).

Spinal anestezinin, IV midazolamın sedatif etkilerini arttırabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle midazolam dozu azaltılabilir. Ayrıca, lidokain ve bupivakain IM olarakuygulandığında, sedasyon için gerekli IV midazolam dozu azalmıştır. AchE inhibitörüfizostigmin gibi uyanıklığı/hafızayı arttıran ilaçlar, midazolamın hipnotik etkilerini tersineçevirir. Benzer olarak, 250 mg kafein midazolamın sedatif etkilerini kısmen tersine çevirir.

4.6. Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Herhangi bir uyarı bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Midazolamın gebelik sırasındaki güvenliğiyle ilgili yeterli bilgi yoktur. Benzodiazepinler, daha güvenli bir alternatif olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Gebeliğin son 3 ayında midazolam alımı ya da doğum sırasında yüksek dozlarda uygulanması ile fetal kalp atımında düzensizlik, hipotoni, emmenin azalması, hipotermi veyenidoğanda orta derecede solunum depresyonu oluştuğu bildirilmiştir. Ayrıca gebeliğininson dönemlerinde uzun süre benzodiazepin kullanan annelerin bebeklerinde fizikselbağımlılık gelişebilir ve doğum-sonrası dönemde ilacın kesilmesine bağlı semptom riskiartabilir. Midazolam gebelik döneminde kesinlikle gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.Sezaryen için kullanımından kaçınılması tercih edilir.

14

Laktasyon dönemi

Midazolam anne sütüne düşük miktarlarda geçmektedir. Emziren anneler, midazolam uygulandıktan sonra 24 saat süreyle emzirmemeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Üreme yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Sedasyon, amnezi, konsantrasyon bozukluğu ve kas fonksiyonlarında bozukluklar araç ve diğer makineleri kullanma becerilerini bozar. MİDAJECT uygulanmadan önce hastaya tamiyileşene kadar araç veya makine kullanmaması konusunda uyarıda bulunulmalıdır. Buaktivitelere ne zaman yeniden başlanacağına hekim karar vermelidir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Midazolam kullanımına bağlı istenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Pazarlama sonrası deneyim

Midazolam enjeksiyonundan sonra şu istenmeyen etkilerin oluştuğu bildirilmiştir:

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Genel aşırı duyarlılık reaksiyonları (deri reaksiyonları, kardiyovasküler

reaksiyonlar, bronkospazm), anafilaktik şok.

Psikiyatrik hastalıklar

Konfüzyon, öfori, halüsinasyonlar, ajitasyon, istemsiz hareketler (tonik/klonik hareketler ve kas titremeleri), hiperaktivite, düşmanlık, öfke reaksiyonu, saldırganlık, paroksismalheyecanlanma ve saldırı gibi paradoksal reaksiyonlar, özellikle çocuklarda ve yaşlılardabildirilmiştir.

Bağımlılık

Terapötik dozlarda olsa bile, MİDAJECT kullanımı fiziksel bağımlılık oluşturabilir. Uzun süreli IV uygulamadan sonra ilacın kesilmesi özellikle de ilacın aniden kesilmesiyoksunluk konvülsiyonlarını da içeren yoksunluk semptomlarına neden olabilir.

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Uzamış sedasyon, dikkat azalması, baş ağrısı, baş dönmesi, ataksi, ameliyat sonrası sedasyon, uygulanan dozla doğru orantılı anterograd amnezi. Anterograd amneziişlemin sonunda görülmeye devam edebilir ve izole olgularda uzun süreli amnezibildirilmiştir.

Prematüre bebeklerde ve yenidoğanlarda konvülsiyonlar bildirilmiştir.

15

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor: Nadir durumlarda şiddetli kardiyorespiratuar yan etkiler görülmüştür. Bunlar kalp durması, hipotansiyon, bradikardi, vazodilatatif etkilerdir. Yaşamı tehdit eden olaylar60 yaşın üstündeki yetişkinlerde, önceden solunum yetmezliği olanlarda veya kardiyakişlevleri bozulmuş hastalarda, özellikle de enjeksiyon çok hızlı yapıldığında veya yüksekdoz uygulandığında daha sık görülür (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları veönlemleri).

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor: Nadir durumlarda şiddetli kardiyorespiratuvar yan etkiler görülmüştür. Bunlar; solunum durması, apne, dispne, laringospazmdır. Yaşamı tehdit eden olaylar 60 yaşınüstündeki yetişkinlerde, daha önceden solunum yetmezliği olanlarda veya kardiyak işlevleribozulmuş hastalarda, özellikle de enjeksiyon çok hızlı yapıldığında veya yüksek dozuygulandığında daha sık görülür (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri),hıçkırık görülebilir.

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor: Bulantı, kusma, konstipasyon, ağız kuruması.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Deri döküntüsü, ürtiker, pruritus.

Genel ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Enjeksiyon bölgesinde eritem ve ağrı, tromboflebit, tromboz.

Yaralanma ve zehirlenme

Yaşlı benzodiazepin kullanıcılarında, düşme ve kırık riskinde artış kaydedilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;[email protected]. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar


Benzodiazepinler genel olarak uyuklama, ataksi, konuşma bozukluğu ve nistagmusa neden olur. Eğer MİDAJECT tek başına kullanıldıysa, doz aşımı nadiren hayatı tehdit edicidir amaarefleksi, apne, hipotansiyon, kardiyorespiratuvar depresyon ve nadir durumlarda komayayol açabilir. Koma, eğer ortaya çıkarsa, genellikle birkaç saat içinde sona erer amaözellikle yaşlı hastalarda devam edebilir ve yineleyebilir. Benzodiazepinlerin solunumdepresyonu etkileri, solunum rahatsızlığı olan hastalarda daha ciddidir. Benzodiazepinleralkol dahil MSS depresanlarının etkilerini artırır.

16

Tedavi


Hastanın hayati belirtileri izlenmeli ve hastanın klinik durumunun gerektirdiği gibi destekleyici ölçümleri başlatılmalıdır. Özel durumlarda kardiyorespiratuvar etkiler vemerkezi sinir sistemi etkileri için hastalar semptomatik tedaviye ihtiyaç duyabilir.

Eğer ağızdan alınmışsa ileri absorbsiyon, uygun bir metod kullanılarak engellenmelidir, örneğin; 1-2 saat içerisinde aktif kömür ile tedavi edilmelidir. Eğer aktif kömürkullanıldıysa, uykuya meyilli hastalarda hava yolu koruması zorunludur. Rutin bir yöntemolmamasına rağmen, karma beslenme durumlarında gastrik lavaj düşünülebilir.

MSS depresyonunun ciddi olduğu durumlarda benzodiazepin antagonisti olan flumazenil kullanımı düşünülebilir. Bu ürün sadece sıkı izleme koşulları altında uygulanmalıdır. Çokkısa bir yarılanma ömrüne (yaklaşık 1 saat) sahip olduğundan flumazenil uygulananhastalar, etkileri geçmiş olsa bile en az 1 saat gözlemlenmelidir. Nöbet eşiğini düşürenilaçların (örn. Trisiklik antidepresanlar) varlığında flumazenil olağanüstü dikkatleuygulanmalıdır. Bu ilacın doğru kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için, flumazenil içerenürünün kullanma talimatına bakınız.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Sedatif ve hipnotikler; benzodiazepin türevleri,.

ATC kodu: N05CD08

Etki mekanizması:5.2. Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


IM enjeksiyondan sonra emilim:

Midazolamın kas dokusundan emilimi hızlı ve tamdır. Maksimum plazma konsantrasyonlarına 30 dakika içinde ulaşılır. IM enjeksiyon sonrasımutlak biyoyararlanım % 90'ın üzerindedir.

Rektal uygulamadan sonra emilim:%

50'dir.

17

Dağılım:


Midazolam IV enjekte edildiğinde, plazma konsantrasyonu-zaman eğrisinde bir veya iki ayrı dağılım fazı görülür. Sabit durumda dağılım hacmi, 0,7-1,2 L/kg'dır. Midazolamınproteinlere bağlanma oranı

%

96-98 arasındadır. Plazma protein bağlanmasının majörfraksiyonu albumindir. Serebrospinal sıvı içine yavaş ve önemsiz bir midazolam geçişivardır. İnsanlarda, midazolamın plasentadan yavaşça geçtiği ve fetal dolaşıma girdiğigösterilmiştir. Midazolam az miktarda anne sütünde bulunmuştur.

Metabolizma:


Midazolam hemen hemen tümüyle biyotransformasyona uğradıktan sonra atılır. Midazolam, sitokrom P450 3A4 izozimi tarafından hidroksillenir ve majör idrar ve plazma metabolitia - hidroksimidazolam'dır. a-hidroksimidazolam'ın plazma konsantrasyonu, ana bileşiğin%12'sidir. a-hidroksimidazolam farmakolojik olarak aktiftir, fakat intravenöz midazolamınetkilerine katkısı sadece minimal (yaklaşık % 10) düzeydedir. Midazolamın oksidatifmetabolizmasında genetik bir polimorfizme rastlandığına dair kanıt yoktur.

Eliminasyon:


Sağlıklı gönüllülerde, eliminasyon yarı-ömrü 1,5-2,5 saat, plazma klerensi ise 300-500 ml/dak arasında değişmektedir. Midazolam genel olarak böbrek yoluyla vücuttan atılır;dozun % 60-80 kadarı idrardan glukurokonjuge a-hidroksimidazolam olarak atılır. Dozun% 1 'den azı, değişmemiş halde idrardan geri alınır. Metabolitin eliminasyon yarı-ömrü 1saatten kısadır.

Midazolamın eliminasyon kinetiği IV infüzyon veya bolus enjeksiyon şeklinde uygulandığında, farklılık göstermez.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:


Kronik böbrek yetmezliği olan hastalardaki atılım yarı-ömrü, sağlıklı gönüllülere yakındır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve Bölüm 4.2. Pozoloji veuygulama şekli; Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler; Böbrek yetmezliği).

Karaciğer yetmezliği:


Siroz hastalarındaki eliminasyon yarı-ömrü daha uzun ve klerensi sağlıklı gönüllüler ile kıyaslandığında daha düşüktür (Bkz. Bölüm 4. 4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Yaşlılar:


İlacın eliminasyon yarı-ömrü, 60 yaşın üstündeki yetişkin hastalarda dört katına kadar uzayabilir (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve Özel popülasyonlarailişkin ek bilgiler: Geriyatrik kullanım).

Çocuklar:


Çocuklardaki rektal absorpsiyon oranı yetişkinlerdekine yakındır, fakat biyoyararlanımı daha düşüktür (%5-18). Bununla beraber, 3-10 yaşlarındaki çocuklarda IV ve rektaluygulamadan sonraki eliminasyon yarı-ömrü (t1 / 2) yetişkinlerdekine kıyasla daha kısadır

18

(1-1,5 saat). Bu farklılık çocuklarda yüksek metabolik klerens ile uyumludur (Bkz. Bölüm

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Yenidoğanlar:


Vaktinden önce doğan (preterm) bebekler ve termde yenidoğanlarda, büyük olasılıkla karaciğerin yeterince gelişmemesine bağlı olarak eliminasyon yarı-ömrü ortalama 6-12saattir ve klerens azalmıştır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Obezler:


Obezlerde ortalama yarı-ömür, obez olmayan hastalara kıyasla daha fazladır (8,4-2,7 saat). Bu toplam vücut ağırlığına ayrılmış dağılım hacmindeki

%

50 artıştan dolayıdır. Obez veobez olmayan hastalarda klerenste kayda değer bir farklılık yoktur.

Kritik hastalar:


Kritik hastalarda midazolam eliminasyon yarı-ömrü uzamıştır (Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önemleri).

Kalp yetmezliği

:

Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda atılım yarı-ömrü, sağlıklı örneklerle karşılaştırıldığında, daha uzundur (Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geçerli değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür Hidroklorik asit çözeltisiSodyum hidroksitEnjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Bu tıbbi ürün, özel doz talimatlarında belirtilen parenteral çözeltiler dışında diğer çözeltilerle seyreltilmemelidir (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli).

Diğer ilaçlarla karıştırılarak uygulanacaksa, uygulamadan önce geçimsizlik olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Midazolam, bikarbonat içeren çözeltilerde çöker. Teorik olarak, midazolamın enjeksiyonluk çözeltisi, nötr veya alkali pH'Iarda stabil olmayabilir. Midazolam, albümin, amoksisilinsodyum, ampisilin sodyum, bumetanit, deksametazon sodyum fosfat, dimenhidrinat,floksasilin sodyum, furosemid, hidrokortizon sodyum süksinat, pentobarbital sodyum,perfenazin, proklorperazin edisilat, ranitidin veya tiyopental sodyum veyatrimetoprim-sulfametoksazol ile karıştırılırsa hemen beyaz bir çökelti oluşur.

19

Nafsilin sodyum ile birlikte bulanıklık oluşumunu takiben beyaz bir çökelti oluşur. Seftazidim ile birlikte bulanıklık oluşur.

Metotreksat sodyum ile birlikte sarı bir çökelti oluşur. Klonidin hidroklorür ile birlikte turuncu bir renk değişikliği meydana gelir. Omeprazol sodyum ile kahverengi bir renkdeğişikliğini takiben kahverengi bir çökelti oluşur. Foscarnet sodyum ile bir gaz çıkışı olur.

Ayrıca midazolam, asiklovirin, albümin, alteplaz, asetazolam disodyum, diazepam, enoksimon, flekainid asetat, fluorourasil, imipenem, mezlosilin sodyum, fenobarbital sodyum,fenitoin sodyum, potasyum kanrenoate, sulbaktam sodyum, teofılin, trometamol, ürokinaz ilekarıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. MİDAJECT ampuller patlama olasılığı nedeniyle dondurulmamalıdır. Oda sıcaklığında çalkalama ile çözünen bir çökelmegörülebilir. Işıktan koruyunuz. MİDAJECT aşağıdaki çözücülerle seyreltildikten sonra, 2°-8°C saklama koşulunda 72 saat ve 25°C saklama koşulunda 24 saat stabildir.

- Ringer laktat çözeltisi

-

%

5 dekstroz çözeltisi

-

%

10 dekstroz çözeltisi

- % 0,9 sodyum klorür çözeltisi

Mikrobiyolojik açıdan seyreltildikten sonra hemen kullanılmalıdır. Seyreltme, kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece 2°-8°C'de 24 saat stabildir.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

MİDAJECT kutuda, 5 ml'lik şeffaf tip 1 cam ampullerde 5 adetlik ambalajda sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

TÜM EKİP İLAÇ AŞ.

İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi

Aromatik Cad. No: 55 Tuzla-İSTANBUL

Tel. no: 0216 593 24 25 (Pbx) Faks no: 0216 593 31 41

8. RUHSAT NUMARASI

2016/728

20

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 20.10.2016 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

21

İlaç Bilgileri

Midaject 5 Mg/5 Ml Im/iv/rektal Kullanim İçin Çözelti

Etken Maddesi: Midazolam

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.