Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lercix 20 Mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

0 mg Film Kaplı Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her film kaplı tablet;

Etkin madde:

Lerkanidipin hidroHorür................................20 mg (18,8 mg lerkanidipin'e eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı)........128,7 mg

Yardımcı maddelerin listesi için bölüm 6.1 'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Hızlı salım yapan, pembe renkli, bir tarafı çentikli, bikonveks, yuvarlak film kaplı tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

LERCİX hafif ila orta şiddetli esansiyel hipertansiyon tedavisine yöneliktir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tavsiye edilen dozaj yemeklerden en az 15 dakika önce, oral olarak 10 mg'dır; doz hastanın verdiği cevaba bağlı olarak 20 mg' a çıkartılabilir.

Doz titrasyonu kademeli olmalıdır çünkü maksimal antihipertansif etkisinin görülmesi yaklaşık 2 hafta alabilir.

Tek bir antihipertansif ajanla yeterince kontrol edilemeyen bazı bireyler, bir beta-a&enoseptör blokör (atenolol), diüretik (hidroklorotiyazid) veya bir anjiyotensin dönüştürücü enziminhibitörü (kaptopril ya da enalapril) tedavisine LERCİX'in ilavesinden faydalanabilirler.

Doz cevap eğrisi dik olup, 20 - 30 mg dozları arasında düzlüğe kavuştuğundan, yüksek dozlarla etkinliğin artması muhtemel değildir; diğer taraftan yan etkiler artabilir.

Uygulama şekli:

Günde bir kez ağızdan kullanılır.

İlaç tercihen sabahlan kahvaltıdan en az 15 dakika önce alınmalıdır.

Greyfurt suyu ile birlikte kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.3 ve 4.5).

1 / 13

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette renal veya hepatik disfonksiyonu olan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Tavsiye edilen doz programı bu alt gruplar tarafından genellikletolere edilebilmesine rağmen, dozun günlük 20 mg' a çıkartılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır.Hepatik bozuklukları olan hastalarda antihipertansif etki artabilir ve bu nedenle dozajda birayarlama yapılması düşünülmelidir.

LERCİX'in şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda ya da hemodiyalize giren hastalar dahil olmak üzere, şiddetli renal yetmezliği olanlarda (GFR <30 ml/dk) kontrendikedir (Bkz.Bölüm 4.3 ve 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

LERCİX'in 18 yaşm altındaki çocuklarda güvenilirlik ve etkinliği henüz belirlenmemiştir. Pediyatrik kullanıma ilişkin veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Farmakokinetik veriler ve klinik deneyler günlük dozajda herhangi bir ayarlama gerekmediğini düşündürmekteyse de, yaşlılarda tedaviye başlarken özel dikkatgösterilmelidir.

4.3 Kontrendikasyonlar

- İlacın içerdiği etkin madde “lerkanidipin”e veya tıbbi ününün herhangi bir eksipiyanına aşın duyarlılık var ise,

- Kalpte sol venfrikül çıkış yolu tıkanması var ise,

- Tedavi edilmemiş konjestif kardiyak yetmezlik var ise,

- Stabil olmayan anjina pektoris varsa veya

son bir ay içinde miyokard enfarktüsü geçirilmiş ise,

- Şiddetli hepatik yetmezlik

- Diyalize giren hastalar dahil olmak üzere, şiddetli renal yetmezliği (GFR <30 ml/dk) olanhastalar,

- Aşağıdakilerle birlikte kullanımı var ise:

• CYP3A4' ün güçlü inhibitörleri (bkz. bölüm 4.5)

• siklosporin (bkz. bölüm 4.5)

• greyfurt ya da greyfurt suyu (bkz. bölüm 4.5)

4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Hasta sinüs sendromu


LERCİX hasta sinüs sendromlu hastalarda kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir (şayet kalp pili yoksa).

2 / 13

Sol ventriküler fonksiyon bozukluğu:


Hemodinamik kontrollü çalışmalar ventriküler fonksiyon bozuklukları göstermemiş olmasına ra^en, sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda da özen gerekmektedir.

İskemik kalp hastalığı:


Bazı kısa etkili dihidropiridinlerin, iskemik kalp hastalıkları olan hastalarda yüksek kardiyovasküler risk ile ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. LERCİX uzun etkili olmasınarağmen böyle hastalarda dikkat gerekmektedir.

Bazı dihidropiridinler nadiren prekordiyal ağn ya da anjina pektorise yol açabilmektedir. Daha önceden var olan anjina pektoris hastalarında, çok nadiren bu atakların sıklığı, süresi yada şiddeti artabilir. İzole miyokard enfarktüsü vakaları görülebilir (bkz. bölüm 4.8).

Renal veya hepatik disfonksiyonda kullanımı:


Hafif ila orta şiddette renal veya hepatik disfonksiyonlan olan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Çoğunlukla önerilen doz 10 mg/gün bu alt gruplar tarafındantolere edilebilmesine rağmen, günlük dozun 20 mg'a çıkartılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır.

Orta şiddette hepatik yetmezliği olan hastalarda antihipertansif etki artabilir ve bu nedenle doz ayarlaması düşünülmelidir.

LERCİX şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda ya da hemodiyalize veya peritoneal diyalize giren hastalar dahil olmak üzere, şiddetli renal yetmezliği olanlarda (GFR <30 ml/dk)kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.2 ve 4.3).

Periton diyalizi:


Lerkanidipin, periton diyalizi hastalarında bulanık peritoneal atık oluşması ile ilişkilendirilmiştir. Bulanıklık, periton atıklarında artan trigliserit konsantrasyonundankaynaklanmaktadır. Mekanizma bilinmemekle birlikte bulanıklık, lerkanidipin kullanımıbırakıldıktan hemen sonra düzelme eğilimindedir. Bu, ayırt edilmesi gereken önemli birdurumdur; çünkü bulanık peritoneal atık, gereksiz hastaneye yatışa sebebiyet veren veampirft antibiyotik uygulaması gerektiren infektif peritonit ile karıştırılabilir.

CYP3A4 indüklevici ilaçlar:


Antikonvülzan (öm. fenitoin, karbamazepin) ve rifampisin gibi CYP3A4 indükleyicileri lerkanidipinin plazma seviyesini azaltabilirler ve bu nedenle lerkanidipinin etkinliğibeklenenden daha az olabilir (bkz. bölüm 4.5).

Alkol


Dam^ genişletici antihipertansif ilaçların etkisini arttırabileceğinden, alkol ile

kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.5).

Pedivatrik oooülasvon: .. , ,...........

* *¦*Bu belge

Belge i)<Eerkanidipin<'ıkı/QtkMİiğiıve/güVQniiMiği çocuklar daisgöstcr.i4tnemiştir.'\'\.uırki\e.go\-.trsagiik-titck-eb\s

3 / 13

Bu tıbbi ürün her dozunda 128,7 mg laktoz monohidrat içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz - galaktoz malabsorbsiyon problemi olanhastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleriEs zamanlı uygulamanın kontrendikasvonlarıCYP3A4 inhibitörleri


Lerkanidipin'in, CYP3A4 enzimi tarafından metabolize edildiği bilinmektedir ve bu nedenle CYP3A4 inhibitörleri ile eş zamanlı kullanımı, lerkanidipinin metabolizma ve eliminasyonuile etkileşebilir.

Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ile yapılan bir etkileşim çalışmasında, lerkanidipinin plazma seviyesi dikkate değer bir artış göstermiştir (eutomer S - lerkanidipiniçin EAA' da 15 kat artış ve Cmaks'ta 8 kat artış).

LERCİX'in CYP3A4 inhibitörleri (örneğin; ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, eritromisin, troleandomisin, klaritromisin) ile beraber reçete edilmesinden kaçınılmalıdır (bkz. bölüm 4.3).

Siklosporin


Bir arada kullanımlarım takiben, hem lerkanidipin hem de siklosporin plazma seviyelerinde artış gözlemlemiştir. Genç ve sağlıklı gönüllülerle yapılan bir çalışma, siklosporinlerkanidipin alındıktan 3 saat sonra kullanıldığında, lerkanidipinin plazma seviyesideğişmezken, siklosporinin EAA değerinin

%

27 yükseldiğini göstermiştir. Bununla birliktelerkanidipinin siklosporin ile birlikte kullanılması, lerkanidipinin plazma seviyesinde 3 katartışa ve siklosporinin EAA değerinde % 21 artışa neden olmuştur.

Siklosporin ve lerkanidipin bir arada kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.3).

Greyfurt veya greyfurt suyu


Diğer dihifropiridinlerde olduğu gibi, lerkanidipin greyfurt veya greyfurt suyu ile metabolizmasının inhibe olmasına duyarlıdır, bu da sistemik yararlanımı ve hipotansifetkisindeki artışla sonuçlanır. LERCİX greyfurt veya greyfurt suyu ile birliktekullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.3).

Es zamanlı kullanım önerilmemektedir:


CYP3A4 indüklevicileri


Antihipertansif etki azalabileceğinden ve kan basıncının alışılmış olandan daha sık izlenmesi gerektiğinden, LERCİX'in, antikonvülzanlar (örneğin; fentoin, fenobarbital, karbamazepin)ve rifampisin gibi CYP3A4 indükleyicileri ile birlikte kullanımına dikkatle yaklaşılmalıdır(Bkz. b.

Alkol


Antihipertansif ilaçların damar genişletici etkisini arttırabileceği için alkol ile

kullanılmamalıdır(bkzbÖİ0iAe^fe4fivenli elektronik imza ile imzalanmıştır.^fe4fivenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

4 / 13

Doz ayarlaması dahil, alınacak önlemlerCYP3A4 substratlan


LERCİX amiodaron, sotalol ve kinidin gibi sınıf III antiaritmik ilaçlar ve terfenadin, astemizol gibi diğer CYP3A4 substratlan ile birl

ik

te reçete edildiğinde dikkatlikullanılmalıdır.

Midazolam

Yaşlı gönüllülere midazolam p.o. ile birlikte 20 mg' lık dozda uygulandığında lerkanidipin emilimi artmış (yaklaşık %40) ve emilim oranı azalmıştır (tmaks 1,75 saatten 3 saate çıkmıştır).Midazolam konsantrasyonlan değişmemiştir.

Metoprolol


Lerkanidipin başlıca karaciğer tarafından metabolize edilen bir P blokör olan metoprolol ile birlikte kullanıldığında, lerkanidipinin biyoyararlanımı %50 azalırken, metoprololunbiyoyararlanımı değişmemiştir. Bu etki p blokörlerin neden olduğu hepatik kan akışındakiazalmadan kaynaklanabilir ve bu nedenle bu sınıftaki diğer ilaçlarda da görülebilir. Sonuçolarak LERCİX beta-a&enoseptör bloke edici ilaçlarla birlikte güvenle kullanılabilir fakatdoz ayarlaması gerekebilir.

Digoksin


Kronik olarak P-metildigoksin ile tedavi edilen hastalarda 20 mg lerkanidipinin eş zamanlı kullanımı farmakokinetik etkileşim belirtisi göstermemiştir. Ancak digoksinin Cmaks değerindeortalama %33 artış görülürken, E AA ve renal klerenste dikkate değer bir değişiklikolmamıştır. Eş zamanlı digoksin tedavisi gören hastalar, digoksin toksisite belirtilerine karşıyakından izlenmelidir.

Diğer ilaçlarla es zamanlı kullanımı Fluoksetin


Fluoksetinle (CYP2D6

ve

CYP3A4' ün bir inhibitörü) 65±7 (ortalama ± standart sapma) yaşındaki gönüllüler üzerinde yürütülen bir etkileşim çalışması, lerkanidipinfarmakokinetiğinde klinik olarak anlamlı bir değişim göstermemiştir.

Simetidin


Günlük 800 mg simetidinin eş zamanlı kullanılması, lerkanidipinin plazma seviyesinde önemli bir değişikliğe neden olmaz, fakat daha yüksek dozlarda lerkanidipininbiyoyararlanımı ve hipotansif etkisi artabileceğinden dikkat edihnesi gerekmektedir.

Simvastatin


20 mg'lık lerkanidipin dozu 40 mg simvastatin ile tekrarlayan dozlarda birlikte kullanıldığında simvastatinin aktif metaboliti P-hidroksiasit seviyesi

%

28, EAA seviyesi %56artarken lerkanidipin EAA seviyesi dikkate değer şekilde değişmemiştir. Böyle değişikliklerinklinik ayırıcılığı olması muhtemel değildir. Bu tür ilaçlarda, gösterildiği gibi, simvastatinlerkanidipin sabah

A Bu belge, güvenli elektronik ırrfza ile imzalanmıştır.

5 / 13

Diüretikler ve ADE inhibitörleri


Lerkanidipin diüretikler ve ADE inhibitörleriyle güvenli bir şekilde kullanılmaktadır.

Kan basıncını etkileyen diğer ilaçlar


Diğer tüm antihipertansif ilaçlarda olduğu üzere lerkanidipin de kan basıncmı etkileyen, üriner semptomların tedavisi için uygulanan alfa-blokerler, trisiklik antidepresanlar,nöroleptikler gibi diğer ilaçlar ile birlikte uygulandığında, hipotansif etkilerde bir artışgözlenebilir. Buna karşılık, kortikosteroidlerle birlikte kullanımıyla hipotansif etkide azalmagözlenebilir.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulanmadan LERCİX kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Hamilelikte lerkanidipin kullanımı ile ilişkili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hayvan çalışmalarında teratojenik bir etki görülmemiştir (Bkz. Bölüm 5.3) ancak bu etkiler diğerdihidropiridin bileşikleri ile gözlenmiştir. LERCİX kullanımı hamilelik süresindeönerilmemektedir.

Laktasyon dönemi

Lerkanidipin ve/veya metabolitlerinin anne sütüne geçişi bilinmemektedir. Yeni doğan ve bebeklerde risk göz ardı edilemez. LERCİX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Lerkanidipin ile ilgili klinik veri bulamamaktadır. Kalsiyum kanal blokörleri ile tedavi edilen bazı hastalarda spermatozoa başmda döllenmede bozulmaya yol açabilen, geridönüşümlü biyokimyasal değişiklikler bildirilmiştir. Tekrarlayan in-vitro fertilizasyonunbaşarısız olduğu ve başka açıklamanın bulunmadığı olgularda, kalsiyum kanal blokörlerininneden olma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

LERCİX'in Bununla beraber baş

BelgeDodöırnıe^uhdsahk^yeFgu^

sonmolaıraıgöBüleİMteeıeğinden.ıdiıkkat'edilmiBliıdirebys

6 / 13

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti


Lerkanidipinin 10-20 mg /gün dozunda güvenliliği, çift körlü, plasebo kontrollü

klik

çalışmalarda değerlendirilmiştir.

Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyimde en yaygın raporlanan advers reaksiyonlar; periferal ödem, baş ağrısı, yüzde kızarma, taşikardi ve palpitasyonlardır.

Advers reaksiyonların listesi:


Aşağıda, klin

ik

çalışmalarda ve makul bir nedensel ilişkinin mevcut olduğu dünya çapında pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen advers reaksiyonların MedDRA sistem organ sınıfıve sıklık gruplandırması şöyledir:

Çok yaygm (

ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her sıklık grubunda, gözlenen advers reaksiyonlar, ciddiyette azalmaya göresıralanmaktadır:

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Hipersensitivite

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygm: Baş ağrısı Yaygm olmayan: Baş dönmesiSeyrek: Somnolans, senkop

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Taşikardi, palpitasyonlar Seyrek: Anjina pektoris

Vasküler hastalıklar

Yaygm: Yüzde kızarma Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispepsi, bulantı, üst abdominal ağn

Seyrek: Kusma, diyare

Bilinmiyor: Gingival hipertrofi1, Peritoneal bulanık atık1

Hapatibiliyer bozukluklar•Bu belge,

ı:—


Belge Do


7 / 13

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Döküntü, prurit Seyrek: ÜrtikerBilinmiyor: Anjiyoödem1

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Miyalji

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Poliüri Seyrek: Pollakiüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Periferal ödem

Yaygın olmayan: Asteni, yorgunluk

Seyrek: Göğüs ağrısı

1 Dünya çapında pazarlama sonrası spontan raporlama deneyiminden elde edilen advers reaksiyonlar

Seçili advers reaksiyonların tanımı

Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, periferal ödem insidansı lerkanidipin 10-20 mg ile %0.9 ve plasebo ile %0.83 olmuştur. Bu sıklık, uzun dönem klinik çalışmalar da dahil olmaküzere toplam çalışma popülasyonunda %2'ye ulaşmıştır.

Lerkanidipinin kan şekeri veya serum lipid seviyelerini olumsuz yönde etkilediği görülmemektedir.

Bazı dihidropridinler seyrek olarak, prekordiyal ağn veya anjina pektorise neden olabilir. Çok seyrek olarak, daha önce anjina pektorisi olan hastalar bu ataklan daha sık, daha uzun süreliveya daha şiddetli geçirebilir, izole miyokard enfarktüsü vakalan görülebilir.

Şüpheli advers reaksivonlann raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlannın raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplannm herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: [email protected]; tel: 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Lerkanidipinin pazarlama sonrası deneyiminde, dozun 30-40 mg ila 800 mg arasında değiştiği, intihar girişimi raporlan da dahil olmak üzere bazı aşırı doz vakalan bildirilmiştir.

8 / 13

Semptomlar:


Diğer dihidropiridinlerde olduğu gibi, lerkanidipin doz aşımı, aşırı periferik vazodilatasyon ile birlikte belirgin hipotansiyon ve refleks taşikardi ile sonuçlanır. Bununla birlikte, çok yüksekdozlarda, bradikardi ve negatif inotropik etkiye neden olacak şekilde periferal seçicilikyitirilebilir. Doz aşımı vakalarıyla ilişkili en yaygın advers reaksiyonlar hipotansiyon, başdönmesi, baş ağrısı ve palpitasyonlar olmuştur.

Tedavi:


Klinik olarak belirgin hipotansiyon; kalp ve solunum fonksiyonlarının sık izlenmesini, ekstremitelerin yükselmesini ve dolaşımdaki sıvı hacmi ile idrar çıkışına dikkat edilmesiniiçeren aktif kardiyovasküler destek gerektirir. Lerkanidipinin uzun süreli farmakolojik etkisigöz önünde bulundurulduğunda, hastanın kardiyovasküler durumunun en az 24 saat boyuncaizlenmesi gereklidir. Ürünün protein bağlanması yüksek olduğu için diyalizin etkili olmasıbeklenmemektedir. Orta ila şiddetli zehirlenmelerin beklendiği hastalar yoğun bakımortamında gözlenmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:ATC kodu:

C08CA13

Etki mekanizması:


Lerkanidipin dihidropiridin grubu bir kalsiyum antagonistidir ve kalsiyumun kalp kası ve düz kas hücrelerinin içine membranlar arası geçişini bloke eder. Antihipertansif etki mekanizması,vasküler düz kaslar üzerindeki doğrudan gevşetici etkisi ve böylece total periferal direnciazaltmasından kaynaklanmaktadır.

Farmakodinamik etkiler:


Kısa farmakokinetik plazma yan ö

mr

üne karşın lerkanidipin, yüksek membran partisyon katsayısı nedeniyle uzun süreli antihipertansif etkinlik süresine sahiptir ve yüksek vaskülerseçiciliği sayesinde negatif inotropik etkileri yoktur.

Lerkanidipin tarafından indüklenen vazodilatasyon başlangıçta yavaş olduğundan, hipertansif hastalarda refleks taşikardi ile birlikte akut hipotansiyon nadiren gözlenmektedir.

Diğer asimetrik 1,4 - dihidropiridinlerde olduğu gibi, lerkanidipinin antihipertansif etkisi esas olarak kendi (S)-enantiyomerinden kaynaklanır.

Klinik etkinlik ve güvenlilik:


Lerkanidipinin 10-20 mg /gün dozunda etkinlik ve güvenliliği, çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda (1200 hasta lerkanidipin, 603 hasta plasebo almıştır) ve lerkanidipin alantoplam 3676 hipertansif hastanın dahil olduğu aktif kontrollü/kontrollü olmayan, uzun süreliklinik çalışmalarda değerlendirilmiştir.. ,,.,

w Bu belge, güvenli elektronik, imza ile imzalanmıştır.

9 / 13

Klinik çalışmaların çoğu, hafif ila orta dereceli esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda (yaşlı ve diyabetik hastalar dahil), lerkanidipinin tek başına kullanımı veya ADE inhibitörü,diüretikler veya beta blokerlerle kombinasyon halinde kullanılması ile gerçekleştirilmiştir.

Terapötik endikasyonlan desteklemek için yürütülen klin

ik

çalışmalara ek olarak şiddetli hipertansiyonu (114,5±3.7 mm-Hg ortalama diyastolik kan basıncı) olan hastalarla yürütülenbir başka küçük kontrolsüz fakat randomize çalışma, günde bir kez 20 mg lerkanidipin alan 25hastanın %40'ında ve günde iki kez 10 mg lerkanidipin alan 25 haslın %56'sında kanbasıncının normalize edildiğini göstermiştir. İzole sistolik hipertansiyonlu hastalardaplaseboya karşı çift kör, randomize, kontrollü bir çalışmada, lerkanidipin sistolik kanbasıncını 172,6 ± 5,6 mm-Hg ortalama başlangıç değerinden 140,2 ± 8,7 mm-Hg'yedüşürmede etkili olmuştur.

Pediatrik popülasyonda herhangi bir klinik çalışma gerçekleştirilmemiştir.

5.2 Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Lerkanidipin 10 - 20 mg olarak ağızdan kullanılmasından sonra tamamen emilir ve sırasıyla,

3.3 ng/ml 2,09 ve

7,66

ng/ml ± 5,9 doruk plazma seviyeleri doz alımından yaklaşık 1,5-3 saat sonra gerçekleşir.

Lerkanidipinin iki enantiomeri benzer plazma seviye profili göstermektedir: Doruk plazma konsantrasyonuna kadar geçen süre aynıdır, doruk plazma konsantrasyonu ve EAA ortalamaolarak (S) enantiomeri için 1,2 kat daha yüksektir ve iki enantiomerin eliminasyon yan ömrütemel olarak aynıdır. Enantiomerlerin “in vivo” interkonversiyonu gözlenmemektedir.

Yüksek ilk geçiş metabolizması nedeniyle, sağlıklı gönüllülere aç kamına uygulandığında 1/3'e düşmesine rağmen tok karnına ağızdan uygulanan hastalarda lerkanidipinin mutlakbiyoyararlanımı %10 civarındadır.

Lerkanidipin çok yağlı bir yemekten sonra 2 saat içinde alındığında, oral yararlanımı 4 kat artar. Bu yüzden lerkanidipin yemeklerden önce alınmalıdır.

Dağılım:


Plazmadan dokulara ve organlara yayılımı hızlı ve kapsamlıdır.

Lerkanidipinin serum proteinlerine bağlanma derecesi %98'i aşmaktadır. Şiddetli renal veya hepatik disfonksiyonlu hastalarda plazma protein seviyeleri azalacağı için ilacın serbestfraksiyonu artabilir.

Biyotransformasyon:


Lerkanidipin, CYP3A4 tarafından geniş ölçüde metabolize edilir idrar ve feçeste ana bileşik bulunmaz. Ağırlıklı olarak inaktif metabolitlere dönüşür ve dozun yaklaşık %50'si idrarla

Belge DcgüİMte İnsan ıkfflimtiğeiPnsikFozıo^ in 'râtt©ışalışmal:aırplerkaniıdkpinin,tr2ftımgcdozun

10 / 13

alınmasından sonra ulaşılan doruk plazma seviyelerinden 160 ve 40 kat daha yüksek konsantrasyonlarda, CYP3A4 ve CYP2D6 enzimlerinde hafif bir inhibisyona neden olduğunugöstermiştir.

Ayrıca insanlarla yapılan etkileşim çalışmaları, lerkanidipinin CYP3A4'ün tipik bir substratı olan midazolamın ya da CYP2D6'nın tipik bir substratı olan metoprololun plazmaseviyelerini değiştirmediğini göstermiştir. Bundan dolayı lerkanidipin ile CYP3A4 veCYP2D6 tarafından metabolize edilen ilaçların biyotransformasyonunun inhibisyonu,terapötik dozlarda beklenmez.

Eliminasyon:


Eliminasyon temel olarak biyotransformasyon tarafından gerçekleştirilir.

Ortalama 8-10 saat terminal eliminasyon yan ömrü hesaplanmıştır ve terapötik etki lipit membranma olan yüksek bağlanımından ötürü 24 saat sürer. Tekrarlayan uygulamadan sonrabirike göriilmemiştir.

Dogrusallık/Dogrusal olmayan durum:


Lerkanidipinin oral uygulaması, ilaç dozuna göre doğru orantılı olmayan plazma düzeylerinin oluşmasına neden olur (non-lineer kinetik). 10, 20 veya 40 mg lerkanidipin uygulanmasınıtakiben, pik plazma konsantrasyonlan 1:3:8 oranında ve plazma konsantrasyonu-zamaneğrileri altmda kalan alan 1:4:18 oranında olmuştur. Bu durum, ilk geçiş metabolizmasınıngittikçe doygunluğa ulaştığını düşündürür. Buna göre, yararlanım doz artışıyla artar.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Hepatik hastalık:


Hafif ila orta derecede hepatik bozukluğu olan hastalarda lerkanidipinin farmakokinetik davranışının genel hasta popülasyonunda gözlenenle benzer olduğu gösterilmiştir. Orta ilaşiddetli derecede hepatik bozukluğu olan hastalarda lerkanidipinin sistemikbiyoyararlanımmın yükselmesi, ilaç normalde geniş ölçüde karaciğer tarafından metabolizeedildiği için muhtemeldir.

Renal hastalık:


Hafif ila orta derecede renal disfonksiyonu olan hastalarda lerkanidipinin farmakokinetik davranışının genel hasta popülasyonunda gözlenenle benzer olduğu gösterilmiştir; şiddetliderecede renal disfonksiyonlu veya diyalize bağlı hastalar daha yüksek ilaç seviyeleri(yaklaşık %70) göstermiştir.

Yaslılarda:


Yaşlı hastalarda lerkanidipinin farmakokinetik davranışının genel hasta popülasyonunda gözlenenle benzer olduğu gösterilmiştir.

11 / 13

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik dışı veriler farmakolojik güvenlik, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel, üreme toksisitesinin konvansiyonel çalışmalarına dayanarak insanlariçin özel bir tehlike göstermemektedir.

Hayvanlardaki farmakolojik güvenlik çalışmaları otonom sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ya da gastrointestinal fonksiyon üzerinde antihipertansif dozlarda herhangi bir etkigöstermemektedir.

Sıçanlarda ve köpeklerde uzun süreli çalışmalarda gözlenen söz konusu etkiler, çoğunlukla abartılmış farmakodinamik aktiviteyi yansıtacak şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak yüksekkalsiyum-antagonist dozlarının bilinen etkileriyle bağlantılıdır.

Lerkanidipin genotoksik değildir ve karsinojenik tehlike kanıtı göstermemiştir.

Sıçanlarda doğurganlık ve genel üreme performansı lerkanidipin tedavisi tarafından etkilememiştir.

Sıçanlarda ve tavşanlarda herhangi bir teratojenik etki kanıtı bulunmamakla birlikte, sıçanlarda yüksek dozda lerkanidipin, implantasyon öncesi ve sonrası kayıplara ve fetalgelişimin gecikmesine neden olmuştur.

Lerkanidipin hidroklorür, doğum sırasında yüksek dozda kullanıldığında (12 mg/kg/gün) di stosiyi indüklemiştir.

Lerkanidipinin ve/veya metabolitlerinin hamile hayvanlardaki dağılımı ve anne sütüne geçişi araştırılmamıştır.

Metabolitler toksisite çalışmalarında ayrıca değerlendirilmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kroskarmeloz sodyum BütilhidroksitoluenMagnezyum stearat

Mikroselak® 100


Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı)

Mikrokri stalinselüloz

Aguaris Prime™ BAP 310155 Pembe

HipromellozPolietilenglikolTitanyum dioksitTalk

Kırmızı demir oksit

12 / 13

6.2. Geçimsizlikler

Uygulanmaz.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyanlar

30°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Ürünümüz opak PVC/PE/PVDC-Alüminyum Folyo ile ambalajlanır. Blisterler karton kutular içerisinde paketlenir. Bir kutu içerisinde 30 adet tablet içeren blister ambalajlarda kullanmatalimatı ile birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

3 No:1

Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: 0212 692 92 92Faks: 0212 697 00 24E-mail: [email protected]

8. RUHSAT NUMARASI

2021/101

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.04.2021 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

13 / 13

İlaç Bilgileri

Lercix 20 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Lerkanidipin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.