Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lercix 10 Mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her film kaplı tablet;

Etkin madde:

Lerkanidipin hidroHorür................................10 mg (9,4 mg lerkanidipin'e eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı)........64,35 mg

Yardımcı maddelerin listesi için bölüm 6.1' e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Hızlı salım yapan, sarı renkli, bir tarafı çentikli, bikonveks, yuvarlak film kaplı tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar

LERCİX hafif ila orta şiddetli esansiyel hipertansiyon tedavisine yöneliktir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekliPozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tavsiye edilen dozaj yemeklerden en az 15 dakika önce, oral olarak 10 mg'dır; doz hastanın verdiği cevaba bağlı olarak 20 mg' a çıkartılabilir.

Doz titrasyonu kademeli olmalıdır çünkü maksimal antihipertansif etkisinin görülmesi yaklaşık 2 hafta alabilir.

Tek bir antihipertansif ajanla yeterince kontrol edilemeyen bazı bireyler, bir beta-a&enoseptör blokör (atenolol), diüretik (hidroklorotiyazid) veya bir anjiyotensin dönüştürücü enziminhibitörü (kaptopril ya da enalapril) tedavisine LERCİX'in ilavesinden faydalanabilirler.

Doz cevap eğrisi dik olup, 20 - 30 mg dozları arasında düzlüğe kavuştuğundan, yüksek dozlarla etkinliğin artması muhtemel değildir; diğer taraftan yan etkiler artabilir.

Uygulama şekli:

Günde bir kez ağızdan kullanılır.

İlaç tercihen sabahlan kahvaltıdan en az 15 dakika önce alınmalıdır.

Greyfurt suyu ile birlikte kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.3 ve 4.5).

1 / 13

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette renal veya hepatik disfonksiyonu olan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Tavsiye edilen doz programı bu alt gruplar tarafından genellikletolere edilebilmesine ra^en, dozun günlük 20 mg'a çıkartılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır.Hepatik bozuklukları olan hastalarda antihipertansif etki artabilir ve bu nedenle dozajda birayarlama yapılması düşünülmelidir.

LERCİX şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda ya da hemodiyalize giren hastalar dahil olmak üzere, şiddetli renal yetmezliği olanlarda (GFR <30 ml/dk) kontrendikedir (bkz. bölüm

4.3 ve 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

LERCİX'in 18 yaşm altındaki çocuklarda güvenilirlik ve etkinliği henüz belirlenmemiştir. Pediyatrik kullanıma ilişkin veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Farmakokinetik veriler ve klinik deneyler günlük dozajda herhangi bir ayarlama gerekmediğini düşündürmekteyse de, yaşlılarda tedaviye başlarken özel dikkatgösterilmelidir.

4.3 Kontrendikasyonlar

- İlacın içerdiği etkin madde “lerkanidipin”e veya tıbbi ürünün herhangi bir eksipiyanmaaşın duyarlılık var ise,

- Kalpte sol venMtol çıkış yolu tıkanması var ise,

- Tedavi edilmemiş konjestif kalp yetmezliği var ise,

- Stabil olmayan anjina pektoris varsa veya son bir ay içinde miyokard enfektüsügeçirilmiş ise,

- Şiddetli hepatik yetmezlik

- Diyalize giren hastalar dahil olmak üzere, şiddetli renal yetmezliği (GFR <30 ml/dk) olanhastalar,

- Aşağıdakilerle birlikte kullanımı var ise:

• CYP3A4'ün güçlü inhibitörleri (bkz. bölüm 4.5)

• siklosporin (bkz. bölüm 4.5)

• greyfurt ya da greyfurt suyu (bkz. bölüm 4.5)

4.4 Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Hasta sinüs sendromu


LERCİX hasta sinüs sendromlu hastalarda kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir (şayet kalp pili yoksa).

2 / 13

Sol ventriküler fonksiyon bozukluğu


Hemodinamik kontrollü çalışmalar ventriküler fonksiyon bozuklukları göstermemiş olmasına rağmen, sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda da özen gerekmektedir.

İskemik kalp hastalığı:


Bazı kısa etkili dihidropiridinlerin, iskemik kalp hastalıkları olan hastalarda yüksek kardiyovasküler risk ile ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. Lerkanidipin uzun etkiliolmasına rağmen böyle hastalarda dikkat gerekmektedir.

Bazı dihidropiridinler nadiren prekordiyal ağrı ya da anjina pektorise yol açabilmektedir. Daha önceden var olan anjina pektoris hastalarında, çok nadiren bu atakların sıklığı, süresi yada şiddeti artabilir. İzole miyokard enfarktüsü vakaları görülebilir (bkz. bölüm 4.8).

Renal veya hepatik disfonksiyonda kullanımı:


Hafif ila orta şiddette renal veya hepatik disfonksiyonlan olan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Çoğunlukla önerilen doz 10 mg/gün bu alt gruplar tarafındantolere edilebilmesine rağmen, günlük dozun 20 mg'a çıkartılmasına dikkatle yaklaşılmalıdır.

Orta şiddette hepatik yetmezliği olan hastalarda antihipertansif etki artabilir ve bu nedenle doz ayarlaması düşünülmelidir.

LERCİX şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda ya da hemodiyalize veya peritoneal diyalize giren hastalar dahil olmak üzere, şiddetli renal yetmezliği olanlarda (GFR <30ml/dak.) kontrendikedir (bte. bölüm 4.2 ve 4.3).

Periton diyalizi


Lerkanidipin, periton diyalizi hastalarında bulanık peritoneal atık oluşması ile ilişkilendirilmiştir. Bulanıklık, periton atıklarında artan trigliserit konsantrasyonundankaynaklanmaktadır. Mekanizma bili

nm

emekle birlikte bulanıklık, lerkanidipin kullanımıbırakıldıktan hemen sonra düzelme eğilimindedir. Bu, ayırt edilmesi gereken önemli birdurumdur; çünkü bulanık peritoneal atık, gereksiz hastaneye yatışa sebebiyet veren veampirik antibiyotik uygulaması gerektiren infektif peritonit ile karıştırılabilir.

CYP3A4 indüklevici ilaçlar


Antikonvülzan (örn. fenitoin, karbamazepin) ve rifampisin gibi CYP3A4 indükleyicileri lerkanidipinin plazma seviyesini azaltabilirler ve bu nedenle lerkanidipinin etkinliğibeklenenden daha az olabilir (bkz. bölüm 4.5).

Alkol


Dam^ genişletici antihipertansif ilaçların etkisini arttırabileceğinden, alkol ile kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.5).

Pedivatrik popülasvon:


Lerkanidipin'in etkinliği ve güvenilirliği çocuklarda .göşterilmemiştir.

A Bir belge, güvenlreleKtromk imza ile imzalanmıştır.

3 / 13

Bu tıbbi ürün her dozunda 64,35 mg laktoz monohidrat içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz - galaktoz malabsorbsiyon problemi olanhastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleriEs zamanlı uygulamanın kontrendikasvonlarıCYP3A4 inhibitörleri


Lerkanidipin'in, CYP3A4 enzimi tarafından metabolize edildiği bilinmektedir ve bu nedenle CYP3A4 inhibitörleri ile eş zamanlı kullanımı, lerkanidipinin metabolizma ve eliminasyonuile etkileşebilir. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ile yapılan bir etkileşimçalışmasında, lerkanidipinin plazma seviyesi dikkate değer bir artış göstermiştir (eutomer S -lerkanidipin için EAA' da 15 kat artış ve Cmaks'ta 8 kat artış).

LERCİX'in CYP3A4 inhibitörleri (örneğin; ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, eritromisin, troleandomisin, klaritromisin) ile beraber reçete edilmesinden kaçınılmalıdır (bkz. bölüm 4.3).

Siklosporin


Bir arada kullanımlarını takiben, hem lerkanidipin hem de siklosporin plazma seviyelerinde artış gözlemlemiştir. Genç ve sağlıklı gönüllülerle yapılan bir çalışma, siklosporinlerkanidipin alındıktan 3 saat sonra kullanıldığında, lerkanidipinin plazma seviyesideğişmezken, siklosporinin EAA değerinin

%

27 yükseldiğini göstermiştir. Bununla birliktelerkanidipinin siklosporin ile birlikte kullanılması, lerkanidipinin plazma seviyesinde 3 katartışa ve siklosporinin EAA değerinde % 21 artışa neden olmuştur.

Siklosporin ve lerkanidipin bir arada kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.3).

Greyfurt veya greyfurt suyu


Diğer dihifropiridinlerde olduğu gibi, lerkanidipin greyfurt veya greyfurt suyu ile metabolizmasının inhibe olmasına duyariıdır, bu da sistemik yararlammı ve hipotansifetkisindeki artışla sonuçlanır.

LERCİX greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.3).

Es zamanlı kullanım önerilmemektedir:


CYP3


Antihipertansif etki azalabileceğinden ve kan basıncının alışılmış olandan daha sık izlenmesi gerektiğinden, LERCİX'in, antikonvülzanlar (örneğin; fentoin, fenobarbital, karbamazepin)ve rifampisin gibi CYP3A4 indükleyicileri ile birlikte kullanımına dikkatle yaklaşılmalıdır(bkz. bölüm 4.4).

Alkol


Antihipertansif ilaçların damar genişletici etkisini arttırabileceği için alkol ile kullanılmamalıdır (bkz. bölüm 4.4),.,

N Bu belge, güvenli elektronik, imza ile imzalanmıştır.

4 / 13

Doz ayarlaması dahil, alınacak önlemlerCYP3A4 substratlan


LERCİX amiodaron, sotalol ve kinidin gibi sınıf III antiaritmik ilaçlar ve terfenadin, astemizol gibi diğer CYP3A4 substratlan ile birlikte reçete edildiğinde dikkatlikullanılmalıdır.

Midazolam


Yaşlı gönüllülere midazolam p.o. ile birlikte 20 mg'lık dozda uygulandığında lerkanidipin emilimi artmış (yaklaşık % 40) ve emilim oranı azalmıştır (tmaks 1,75 saatten 3 saateçıkmıştır). Midazolam konsantrasyonla değişmemiştir.

Metoprolol


Lerkanidipin başlıca karaciğer tarafından metabolize edilen bir P blokör olan metoprolol ile birltoe ^llanıldığında, lerkanidipinin biyoyararlanımı %50 azalırken, metoprololunbiyoyararlanımı değişmemiştir. Bu etki p blokörlerin neden olduğu hepatik kan akışındakiazalmadan kaynaklanabilir ve bu nedenle bu sınıftaki diğer ilaçlarda da görülebilir. Sonuçolarak LERCİX beta-a&enoseptör bloke edici ilaçlarla birlikte güvenle kullanılabilir fakatdoz ayarlaması gerekebilir.

Digoksin


Kronik olarak P-metildigoksin ile tedavi edilen hastalarda 20 mg lerkanidipinin eş zamanlı kullanımı farmakokinetik etkileşim belirtisi göstermemiştir.Ancak digoksinin Cmaks

değerinde ortalama %33 artış görülürken, E AA ve renal klirenste dikkate değer bir değişiklik olmamıştır. Eş zamanlı digoksin tedavisi gören hastalar, digoksin toksisite belirtilerine karşıyakından izlenmelidir.

Diğer ilaçlarla es zamanlı kullanımı Fluoksetin


Fluoksetinle (CYP2D6

velnik

olarak anlamlı bir değişim göstermemiştir.

Simetidin


Günlük 800 mg simetidinin eş zamanlı kullanılması, lerkanidipinin plazma seviyesinde önemli bir değişikliğe neden olmaz, fakat daha yüksek dozlarda lerkanidipininbiyoyararlanımı ve hipotansif etkisi artabileceğinden dikkat edilmesi gerekmektedir.

Simvastatin


20 mg'lık lerkanidipin dozu 40 mg simvastatin ile tekrarlayan dozlarda birlikte kullanıldığında simvastatinin aktif metaboliti P-hidroksiasit seviyesi

%

28, EAA seviyesi %56artarken lerkanidipin EAA seviyesi dikkate değer şekilde değişmemiştir. Böyle değişikliklerinklinik ayırıcılığı olması muhtemel değildir. Bu tür ilaçlarda, gösterildiği gibi, simvastatinlerkanidipin sabah

A Bu belge, güvenli elektronik ırrfza ile imzalanmıştır.

5 / 13

Diüretikler ve ADE inhibitörleri


Lerkanidipin diüretikler ve ADE inhibitörleriyle güvenli bir şekilde kullanılmaktadır.

Kan basıncını etkileyen diğer ilaçlar


Diğer tüm antihipertansif ilaçlarda olduğu üzere lerkanidipin de kan basmcını etkileyen, üriner semptomların tedavisi için uygulanan alfa-blokerler, trisiklik antidepresanlar,nöroleptikler gibi diğer ilaçlar ile birlikte uygulandığında, hipotansif etkilerde bir artışgözlenebilir. Buna karşılık, kortikosteroidlerle birlikte kullanımıyla hipotansif etkide azalmagözlenebilir.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyonGenel tavsiye

Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulanmadan LERCİX kullanılması önerilmemektedir.

Gebelik dönemi

Hamilelikte lerkanidipin kullanımı ile ilişkili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hayvan çalışmalarında teratojenik bir etki görülmemiştir (bkz. bölüm 5.3) ancak bu etkiler diğerdihidropiridin bileşikleri ile gözlenmiştir. LERCİX kullanımı hamilelik süresindeönerilmemektedir.

Laktasyon dönemi

Lerkanidipin ve/veya metabolitlerinin anne sütüne geçişi bilinmemektedir. Yeni doğan ve bebeklerde risk göz ardı edilemez. LERCİX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Lerkanidipin ile ilgili klinik veri bulamamaktadır. Kalsiyum kanal blokörleri ile tedavi edilen bazı hastalarda spermatozoa başmda döllenmede bozulmaya yol açabilen, geridönüşümlü biyokimyasal değişiklikler bildirilmiştir. Tekrarlayan

in-vitro4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

LERCİX'in Bununla beraber baş

Belge Do

6 / 13

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti


Lerkanidipinin 10-20 mg/gün dozunda güvenliliği, çift körlü, plasebo kontrollü

klik

çalışmalarda değerlendirilmiştir.

Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyimde en yaygın raporlanan advers reaksiyonlar; periferal ödem, baş ağrısı, yüzde kızarma, taşikardi ve palpitasyonlardır.

Advers reaksiyonların listesi:


Aşağıda

klın

ıfıve sıklık gruplandırması şöyledir: Çok yaygın(>l/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygınolmayan >(1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000);bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her sıklık grubunda, gözlenenadvers reaksiyonlar, ciddiyette azalmaya göre sıralanmaktadır:

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Hipersensitivite

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Baş dönmesi

Seyrek: Somnolans, senkop

Kardiyak hastalıklar

Yaygın: Taşikardi, palpitasyonlar Seyrek: Anjina pektoris

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Yüzde kızarma Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispepsi, bulantı, üst abdominal ağrı Seyrek: Kusma, diyare

Bilinmiyor: Gingival hipertrofi1, peritoneal bulanık atık1

Hapatibiliyer bozukluklar

Bilinmiyor: Serum transaminaz artışı1

Deri ve deri altı doku hastalıkları , ,, ,,,

7 / 13

Seyrek: Ürtiker Bilinmiyor: Anjiyoödem1

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Miyalji

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Poliüri Seyrek: Pollakiüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastabklar

Yaygın: Periferal ödem

Yaygın olmayan: Asteni, yorgunluk

Seyrek: Göğüs ağrısı

1 Dünya çapında pazarlama sonrası spontan raporlama deneyiminden elde edilen advers reaksiyonlar

Seçili advers reaksiyonların tanımı


Plasebo kontrollü

kl

inik çalışmalarda, periferal ödem insidansı lerkanidipin 10-20 mg ile %0,9 ve plasebo ile %0,83 olmuştur. Bu sıklık, uzun dönem klinik çalışmalar da dahil olmaküzere toplam çalışma popülasyonunda %2'ye ulaşmıştır.

Lerkanidipin'in kan şekeri veya serum lipid seviyelerini olumsuz yönde etkilediği görülmemektedir.

Bazı dihidropridinler seyrek olarak, prekordiyal ağrı veya anjina pektorise neden olabilir. Çok seyrek olarak, daha önce anjina pektorisi olan hastalar bu ataklan daha sık, daha uzun süreliveya daha şiddetli geçirebilir. İzole miyokard enfarktüsü vakalan görülebilir.

Şüpheli advers reaksivonlann raporlanması


Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlannın raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplannm herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr[email protected]

: tel: 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Lerkanidipinin pazarlama sonrası deneyiminde, dozun 30-40 mg ila 800 mg arasında değiştiği, intihar girişimi raporlan da dahil olmak üzere bazı aşın doz vakalan bildirilmiştir.

Semptomlar:


aşın periferik vazodilatasyon ile
abı, lerkanidipin

üvenlı elektronik imza ile imzalarımı:

Diğer dihidropiridinlerde ol

Belge Dcbi(BliteBobeliı:gâizMp0tffliM®yeaı/5seıpe;§3®k® taşikardi d^souuçlaniiiijtBumunlarbirhkte^^tiJktiyüksek

8 / 13

dozlarda, bradikardi ve negatif inotropik etkiye neden olacak şekilde periferal seçicilik yitirilebilir. Doz aşımı vakalanyla ilişkili en yaygın advers reaksiyonlar hipotansiyon, başdönmesi, baş ağrısı ve palpitasyonlar olmuştur.

Tedavi:


Klinik olarak belirgin hipotansiyon; kalp ve solunum fonksiyonlarının sık izlenmesini, ekstremitelerin yükselmesini ve dolaşımdaki sıvı hacmi ile idrar çıkışına dikkat edilmesiniiçeren aktif kardiyovasküler destek gerektirir. Lerkanidipinin uzun süreli farmakolojik etkisigöz önünde bulundurulduğunda, hastanın kardiyovasküler durumunun en az 24 saat boyuncaizlenmesi gereklidir. Ürünün protein bağlanması yüksek olduğu için diyalizin etkili olmasıbeklenmemektedir. Orta ila şiddetli zehirlenmelerin beklendiği hastalar yoğun bakımortamında gözlenmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Selektif kalsiyum kanal blokörleri (vasküler etkisi baskın olan) -Dihidropiridin türevleri ATC kodu: C08CA13

Etki mekanizması:


Lerkanidipin dihidropiridin grubu bir kalsiyum antagonistidir ve kalsiyumun kalp kası ve düz kas hücrelerinin içine membranlar arası geçişini bloke eder. Antihipertansif etki mekanizması,vasküler düz kaslar üzerindeki doğrudan gevşetici etkisi ve böylece total periferal direnciazaltmasından kaynaklanmaktadır.

Farmakodinamik etkiler:


Kısa farmakokinetik plazma yan ömrüne karşın lerkanidipin, yüksek membran partisyon katsayısı nedeniyle uzun süreli antihipertansif etkinl

ik

süresine sahiptir ve yüksek vaskülerseçiciliği sayesinde negatif inotropik etkileri yoktur.

Lerkanidipin tarafından indüklenen vazodilatasyon başlangıçta yavaş olduğundan, hipertansif hastalarda refleks taşikardi ile birlikte akut hipotansiyon nadiren gözlenmektedir.

Diğer asimetrik 1,4 - dihidropiridinlerde olduğu gibi, lerkanidipinin antihipertansif etkisi esas olarak kendi (S)-enantiyomerinden kabaklanır.

Klinik etkinlik ve güvenlilik::


Lerkanidipinin 10-20 mg /gün dozunda etkinlik ve güvenliliği, çift kör, plasebo kontrollü

kl

inik çalışmalarda (1200 hasta lerkanidipin, 603 hasta plasebo almıştır) ve lerkanidipin alantoplam 3676 hipertansif hastanın dahil olduğu aktif kontrollü/kontrollü olmayan, uzun süreliklinik çalışmalarda değerlendirilmiştir.

Klinik çalışmaların çoğu, hafif ila orta dereceli esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda (yaşlı ve diyabetik hastalar dahil), lerkanidipinin tek başına kullanımı veya ADE inhibitörü,diüretikler veya beta blokerlerlç kombinasyon halinde kullanılması ile gerçekleştirilmiştir.

v Bu belge

9 / 13

Terapötik endikasyonlan desteklemek için yürütülen klin

ik

çalışmalara ek olarak şiddetli hipertansiyonu (114,5±3.7 mm-Hg ortalama diyastolik kan basıncı) olan hastalarla yürütülenbir başka küçük kontrolsüz fakat randomize çalışma, günde bir kez 20 mg lerkanidipin alan 25hastanın %40'ında ve günde iki kez 10 mg lerkanidipin alan 25 haslın %56'sında kanbasıncının normalize edildiğini göstermiştir. İzole sistolik hipertansiyonlu hastalardaplaseboya karşı çift kör, randomize, kontrollü bir çalışmada, lerkanidipin sistolik kanbasıncını 172,6 ± 5,6 mm-Hg ortalama başlangıç değerinden 140,2 ± 8,7 mm-Hg'yedüşürmede etkili olmuştur.

Pediatrik popülasyonda herhangi bir klinik çalışma gerçekleştirilmemiştir.

5.2 Farmakokinetik özelliklerGenel özellikler

Emilim:


Lerkanidipin 10 - 20 mg olarak ağızdan kullanılmasından sonra tamamen emilir ve sırasıyla,

3.3 ng/ml ± 2,09 ve 7,66 ng/ml ± 5,9 doruk plazma seviyeleri doz alımından yaklaşık 1,5-3saat sonra gerçekleşir.

Lerkanidipinin iki enantiomeri benzer plazma seviye profili göstermektedir: Doruk plazma konsantrasyonuna kadar geçen süre aynıdır, doruk plazma konsantrasyonu ve EAA ortalamaolarak (S) enantiomeri için 1,2 kat daha yüksektir ve iki enantiomerin eliminasyon yan ömrütemel olarak aynıdır. Enantiomerlerin “in vivo” interkonversiyonu gözlenmemektedir.

Yüksek ilk geçiş metabolizması nedeniyle, sağlıklı gönüllülere aç kamına uygulandığında 1/3'e düşmesine rağmen tok karnına ağızdan uygulanan hastalarda lerkanidipinin mutlakbiyoyararlanımı %10 civarındadır.

Lerkanidipin çok yağlı bir yemekten sonra 2 saat içinde alındığında, oral yararlanımı 4 kat artar. Bu yüzden lerkanidipin yemeklerden önce alınmalıdır.

Dağılım:


Plazmadan dokulara ve organlara yayılımı hızlı ve kapsamlıdır.

Lerkanidipinin serum proteinlerine bağlanma derecesi %98'i aşmaktadır. Şiddetli renal veya hepatik disfonksiyonlu hastalarda plazma protein seviyeleri azalacağı için ilacın serbestfraksiyonu artabilir.

Biyotransformasyon:


Lerkanidipin, CYP3A4 tarafından geniş ölçüde metabolize edilir idrar ve feçeste ana bileşik bulunmaz. Ağırlıklı olarak inaktif metabolitlere dönüşür ve dozun yaklaşık %50'si idrarlaatılır.

İnsan karaciğer mikrozomlan ile yapılan in

vitro

çalışmalar lerkanidipinin, 20 mg dozun alınmasından sonra ulaşılan doruk plazma seviyelerinden 160 ve 40 kat daha yüksekkonsantrasyonlarda, CYP3A4 ve CYP2D6 enzimlerinde hafif bir inhibisyona neden olduğunugöstermiştir.

Ayrıca insanlarla yapılan etkileşim çalışmaları, lerkanidipinin CYP3A4'ün tipik bir substratı olan midazolamın ya da CYP2D6'nm tipik bir substratı olan metoprololun plazmaseviyelerinile CYP3A4 ve

J Bu belge, güvenli erektronık imza ile imzalanmıştır.x


Belge Do!RG83ZlAxM0FyM0FyZlAxZlAxZW56Belge TakipAdresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

10 / 13

CYP2D6 tarafından metabolize edilen ilaçların biyotransformasyonunun inhibisyonu, terapötik dozlarda beklenmez.

Eliminasyon:


Eliminasyon temel olarak biyotransformasyon tarafından gerçekleştirilir.

Ortalama 8-10 saat terminal eliminasyon yan ömrü hesaplanmıştır ve terapötik etki lipit membranına olan yüksek bağlanımından ötürü 24 saat sürer. Tekrarlayan uygulamadan sonrabirike görülmemiştir.

Doğrusallık/Doğrusal olmavan durum:


Lerkanidipinin oral uygulaması, ilaç dozuna göre doğru orantılı olmayan plazma düzeylerinin oluşmasına neden olur (non-lineer kinetik). 10, 20 veya 40 mg lerkanidipin uygulanmasınıtakiben, pik plazma konsantrasyonlan 1:3:8 oranında ve plazma konsantrasyonu-zamaneğrileri altmda kalan alan 1:4:18 oranında olmuştur. Bu durum, ilk geçiş metabolizmasınıngittikçe doygunluğa ulaştığını düşündürür. Buna göre, yararlanım doz artışıyla artar.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Hepatik hastalık:


Hafif ila orta derecede hepatik bozukluğu olan hastalarda lerkanidipinin farmakokinetik davranışının genel hasta popülasyonunda gözlenenle benzer olduğu gösterilmiştir. Orta ilaşiddetli derecede hepatik bozukluğu olan hastalarda lerkanidipinin sistemikbiyoyararlammının yükselmesi, ilaç normalde geniş ölçüde karaciğer tarafından metabolizeedildiği için muhtemeldir.

Renal hastalık:


Hafif ila orta derecede renal disfonksiyonu olan hastalarda lerkanidipinin farmakokinetik davranışının genel hasta popülasyonunda gözlenenle benzer olduğu gösterilmiştir; şiddetliderecede renal disfonksiyonlu veya diyalize bağlı hastalar daha yüksek ilaç seviyeleri(yaklaşık %70) göstermiştir.

Yaslılarda:


Yaşlı hastalarda lerkanidipinin farmakokinetik davranışının genel hasta popülasyonunda gözlenenle benzer olduğu gösterilmiştir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik dışı veriler farmakolojik güvenlik, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel, üreme toksisitesinin konvansiyonel çalışmalarına dayanarak insanlariçin özel bir tehlike göstermemektedir.

Hayvanlardaki farmakolojik güvenlik çalışmaları otonom sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ya da gastrointestinal fonksiyon üzerinde antihipertansif dozlarda herhangi bir etkigöstermemektedir.

Sıçanlarda ve köpeklerde uzun süreli çalışmalarda gözlenen söz konusu etkiler, çoğunlukla farmakodinamik aktiviteyi

**v

Belge

¦ş i: https ://w w w. turkiy e. gov.tr/saglik-titck-ebys

11 / 13

Lerkanidipin genotoksik değildir ve karsinojenik tehlike kanıtı göstermemiştir.

Sıçanlarda doğurganlık ve genel üreme performansı lerkanidipin tedavisi tarafından etkilememiştir.

Sıçanlarda ve tavşanlarda herhangi bir teratojenik etki kanıtı bulunmamakla birlikte, sıçanlarda yüksek dozda lerkanidipin, implantasyon öncesi ve sonrası kayıplara ve fetalgelişimin gecikmesine neden olmuştur.

Lerkanidipin hidroklorür, doğum sırasında yüksek dozda kullanıldığında (12 mg/kg/gün) di stosiyi indüklemiştir.

Lerkanidipinin ve/veya metabolitlerinin hamile hayvanlardaki dağılımı ve anne sütüne geçişi araştırılmamıştır.

Metabolitler toksisite çalışmalarında ayrıca değerlendirilmemiştir.

6. FARMASÖTlK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kroskarmeloz sodyum BütilhidroksitoluenMagnezyum stearat

Mikroselak® 100


Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı)

Mikrokri stalinselüloz

Aquaris Prime™ BAP 314184 Sarı

HipromellozPolietilenglikolTitanyum dioksitTalk

San demir oksit

6.2. Geçi

mizkl

er

Uygulanmaz.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyanlar

30°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Ürünümüz opak PVC/PE/PVDC-Altoin^m Folyo ile ambalajlanır. Blisterler karton kutular içerisinde paketlenir. Bir kutu içerisinde 30 adet tablet içeren blister ambalajlarda kullanmatalimatı ile birlikte sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

ve

Bu ttelge, güvenli elektronik miza ile imzalanmıştır. w

Belge Do

12 / 13

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

4303 No:1

Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: 0212 692 92 92Faks: 0212 697 00 24E-mail: [email protected]

8. RUHSAT NUMARASI

2021/98

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.04.2021 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ


13 / 13

İlaç Bilgileri

Lercix 10 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Lerkanidipin Hidroklorür

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.