Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

AXİD 25mg/ml İ.V. İnfüzyon için Enjektabl Ampul (5 ml) Kısa Ürün Bilgisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » H2 Reseptör Antagonistleri » Nizatidin

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AXID® 25 mg/mL i.v. infüzyon için enjektabl ampul

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Nizatidin 25 mg/ml

Yardımcı maddeler:

Sodyum hidroksit yeter miktarda
"Yardımcı maddeler için 6. Te bakmız"

3. FARMASÖTİK FORM

İntravenöz infüzyon için ampul.
5 mİ hacminde, boyun kısmından kırılarak açılan Tip I cam ampuller içinde, berrak, renksizden hafif sarıya doğru solüsyon görünümündedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

• AXID®, duodenal ülser tedavisi ve idamesinde nizatidin oral doz kullanılan formuna alternatif olarak kısa süreli olarak,
• AXID®, hastanede tedavi görmekte olan ve ağız yoluyla ilaç alamayan hastalarda, oral doz formuna kısa süreli alternatif bir tedavi olarak endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Erişkinlerde
Sürekli intravenöz infüzyon: 300 mg'ı (12 mL, 3 ampul), 150 mL uygun i.v. çözeltisinde seyreltilerek, saatte 10 mg dozuna erişebilecek oranda zerkedilir.
Aralıklı intravenöz infüzyon; Günde 3 kez olmak üzere, 100 mg'ı (4 mL, ampul) 50 mL uygun i.v. çözeltisinde seyreltilip. 15 dakikalık aralarla zerkedilir. Günlük toplam nizatidin dozu 480 mg'ı geçmemelidir. Gastrik pH <4'ü korumak için 10 mg/saatlik sürekli intravenöz infüzyon tavsiye edilir. Nizatidin hızlı i.v. infüzyon olarak uygulanmamalıdır.

Uygulama şekli:

AXİD uygun çözücülerle kullanıma hazır hale getirildikten sonra yalnızca toplardamar içine uygulanır. Hızlı uygulanmamalıdır.

Özel popUlasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz aşağıdaki gibi azalülmalıdır.
Aktif duodenal veya aktif benign gastrik ülser

ICreatinin klerensi

Günde 120-150 mgGünde 75 mgDoz

20-50 mL/dak

<20 mL/dak

Komplike olmayan karaciğer fonksiyon bozukluğu olan ancak böbrek fonksiyonu normal hastalarda farmakokinetik değişmemiştir. Ancak dikkatli kullanılması önerilir.

Pediyatrik popülasyon:

Nizatidinin 12 yaş altındaki, çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz saptanmamıştır. 12 yaş ve üzerinde erişkin dozları kullanılabilir,

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir.
Bazı yaşlılarda kreatinin klerensi 50 mL/dak'nın altında olabilir. Böbrek bozukluğu olan hastalardaki farmakokinetik verilere dayanılarak bu hastalardaki dozun, buna göre azaltılması gerekir.

4.3. Kontrendikasyonlar

• AXİD, içerdiği etkin madde (nizatidin) veya formüldeki diğer bileşenlerden herhangi birisine aşın hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir.
• Bu tip ilaçlar arasında çapraz duyarlılık gözlendiği için; nizatidin dahil hiçbir H^-reseptör antagonisti, bu ilaçlara duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyanları ve önlemleri

• Nizatidin tedavisine semptomatik yanıt alınması gastrik kanser varlığını dışlamaz. Tedaviye başlamadan önce gastrik kanser olasılığı bertaraf edilmelidir.
• Nizatidin başlıca böbrekten atıldığı için dozaj orta ve çok şiddetli renal yetmezlik çeken hastalarda azaltılmalıdır. (Bkz. Bölüm 4.2)
• Hepatorenal sendromlu hastalarda farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır.
• Nizatidin dozunun bir kısmı karaciğerde metabolize olur. Komplike olmayan karaciğer bozukluğu olan, böbrek fonksiyonu normal hastalarda nizatidin farmakokinetiği normal insanlardaki gibidir, (Bkz.Bölüm 4.2).
• Yaşlı hastalarda tedavi, renal fonksiyonun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir (Bkz.Bölüm 4.2).
• Parenteral ilaçlar görsel olarak, renk değişimi ve partikül oluşumu açısından kabın ve solüsyonun el verdiği ölçüde denetlenmelidir. Nizatidin enjektabl koyulaşmaya eğilimlidir, ancak bu, ilacın gücünü etkilemez.
• Gastrik mukozal iritasyona sebep olacağından etanolden sakımimalıdır.
• AXİD, yeter miktarda sodyum hidroksit ihtiva eder. Eşik değerinin (23 mg) üzerinde
alınırsa, bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde tutulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Nizatidin ile teofilin, klordiazepoksit, lorazepam. lidokain, fenitoin, varfarin, ibuprofen, aminofılin, diazepam ve metoprolol arasında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.
Nizatidin, sitokrom P-450 ile bağlantılı ilaç metabolize eden enzimleri inhibe etmez bu nedenle hepatik metabolizmanm inhibisyonundan kaynaklanan ilaç etkileşimleri beklenmez. Nizatidin, CYP3A4 enziminin zayıf inhibitörüdür. Nizatidin çok yüksek dozlarda kullanıldığında salisilatların absorpsiyoniarım artırabilir.
Nizatidin ve diğer histamin Hz-reseptör antagonistleri, gastrik absorbsiyonu asidik mide pH'ına bağlı olan ilaçların mideden absorbsiyonlannı azaltabilir (Örneğin itrakonazol ve ketokonazol, atazanavir, sefpodoksim, sefuroksim, dasatinib, fosamprenavir/amprenavir, demir iyonları [ferik glukonat, demir dekstran kompleksi, demir sükroz hariç]) ve serum konsantrasyonlarında düşme meydana getirebilirler ve tedavinin izlenmesi gerekebilir.
H> antagonistleri, saquinavirin serum konsantrasyonlarım artırabilir. Tedavinin izlenmesi önerilir.
Nizatidin nadiren agranülositoza neden olabildiği için klozapin ve karbamazepinle birlikte kullanılırken dikkatle izlenmelidir.
Günde 3900 mg gibi yüksek aspirin dozlannın günde 2 defa 150 mg nizatidin ile birlikte verilmesi durumunda serum salisilat düzeylerinin yükseldiği gözlemlenmiştir.
Nizatidin emilimi yiyecekler, antikolineıjik ajanlar ve antiasidler ile klinik olarak anlamlı azalma göstermez. Nizatidinin plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık olarak % 35'tir. Varfarin, diazepam, parasetamol, propantelin, fenobarbital ve propranolol, nizatidinin plazma proteinlerine bağlanmasını etkilemez.
Alkolle birlikte alınması gastrik mukozada iritasyona neden olabileceği için önerilmemektedir.

Laboratuar testleri etkileşimleri:

Nizatidin tedavisi sırasında idrarda ürobilinojen ve protein arayan Multistix testleriyle yalancı-pozitif sonuç alınabilir.
Gastrik asit sekresyonu testleri, alerjen ekstresİ deri testleri, serum kretinin ve serum transaminaz konsantrasyonları testlerinde hatalı sonuçlar görülebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Bu konu hakkında herhangi bir veri mevcut değildir. Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Bu konu hakkında herhangi bir veri mevcut değildir. Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
GebeUk kategorisi B'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Konrasepsiyon)

Bu konu hakkında herhangi bir veri mevcut değildir.


Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal ve-veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir, İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gebelerde kontrollü çalışmalar yapılmadığından AXİD yalnızca, sağlanması beklenen yararların fetusta ortaya çıkabilecek zararlardan fazla olduğuna inanıldığı takdirde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi;

Süt veren annelerde yapılan klinik çalışmalar orai nizatidin dozunun %0.1 oranında süte geçtiğini göstermiştir. Nizatidinle tedavi edilen sıçanlann yavrulannda büyümenin baskılanması söz konusudur. Bebeğini emziren annelerde emzirmenin durdurulup durdurulmayacağma ya da AXID tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar verilmelidir.

^ Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda üreme yeteneği ve fertilite üzerinde etkili bulunmamıştır. (Bkz Bölüm 5.3). İnsanlarda bu konu hakkında herhangi bir veri mevcut değildir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

AXİD kullanımında yan etki olarak nadiren mental konftizyon vakası bildirilmiş olmasına rağmen araç ve makine kullanımına etkisi üzerine klinik bilgi mevcut değildir..

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik araştırmalarda diğer intravenöz tedavilerde olduğu gibi enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık ve ağrı gözlenmiştir. Dünya çapında yapılan farklı sürelerdeki çalışmalarda 6000'i aşkın hasta oral nizatidin kullanmıştır. Amerika ve Kanada'daki plasebo kontrollü çalışmalarda 2600'den fazla hasta nizatidin kullanmış ve 1700'ü aşkını plasebo kullarunıştır. Bu plasebo kontrollü çalışmalarda ortaya çıkan yan etkilerin içinden anemi (%0.2'ye karşı ^ %0) ve ürtiker (%0.5'e karşı %0.1) nizatidin grubunda en sık görülenleridir.
Klinik çalışmalarda nizatidin ile ilgili bildirilen diğer istenmeyen reaksiyonlar aşağıdaki sıklık derecesine göre üste i enm iştir:
Çok yaygın (>1/10); yaygın >1/100, <1/10); Yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); Seyrek (>1/10.000, <1/1000); Çok seyrek (<1/10.000), izole bildirimler dahil, bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Enfeksiyonlar

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Anemi
Bilinmiyor: Trombositopeni, trombositopenik purpura

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Anafilaksi, aşırı duyarlılık reaksiyonları (bronkospazm, larinks ödemi, deri döküntüsü ve eozinofili), serum hastalığı benzeri reaksiyonlar

Endokrin hastalıklar

Bilinmiyor: Klinik farmakoloji çalışmaları ve kontrollü klinik çalışmalar nizatidine bağlı olarak ortaya çıkan antiandrojen aktivite bulgusu göstermemiştir. İmpotans ve libido kaybı nizatidin alan hastalarda plasebo alan grup ile aynı oranda görülmüştür. Ender vakalarda jinekomasti bildirilmiştir.

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygm: Anksiyete, iritabilite, sinirlilik

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygm: Baş ağnsı
Yaygın: Baş dönmesi, uykusuzluk, somnolans. unutkanlık, anormal rüyalar Bilinmiyor; Ender olarak mental kontuzyon bildirilmiştir.

Göz hastalıkları

Yaygın: Ambliyopi

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor: Klinik farmakoloji çalışmaları sırasında nizatidin tedavisi alan 2 hasta ile hiçbir tedavi uygulanmayan 3 hastada, kısa süren, asemptomatik ventriküler taşikardi ataklan görülmüştür.

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor: Vaskülit

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Öksürük, nazal konjesyon. nazofarenjit. rinit. farenjit, sinüzit Yaygın olmayan: Bronkospazm

Gastrointestioal hastalıklar

Yaygın: Abdominal ağrı, iştahsızlık, kabızlık. dİyare, ağız kuruluğu, gaz, mide yanması, bulantı, kusma, dispepsi, diş hastalıklan

Hepato-hilier hastahklar

Bilinmiyor; AST/ALT veya alkalen fosfataz yükselmeleri, hepatit. sarılık. Kolestatik veya mikst hepatoselüler hasar bildirilen nadir birkaç vakada nİzatidinin kesilmesinden sonra hastalar normale dönmüştür.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın; Kaşıntı, döküntü, kızarıklık Seyrek: Ürtiker
Bilinmiyor: Terleme, eksfolyatif dermatit

Kas -iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Ateş, ağrı, göğüs ağnsı, sırt agnsı, enjeksiyon yerinde hafif kızanklık ve ağn

Yaralanma ve zehirlenmeler

Yaygın : Kazara yaralanma

Cerrahi ve tıbbi prosedürler

Yaygın: Ameliyat girişimleri

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon:

Nizaladin etkin maddesi ile ateş, öksürük, nazal konjesyon ve nazofarenjit çocuklarda bildirilen istenmeyen etkilerdir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Nizatidin tedavisi sırasında doz aşımı nadiren bildirilmiştir. Aşağıdaki bilgiler böyle bir durumla karşılaşıldığında yol gösterici olması amacıyla verilmektedir.
Belirtiler ve bulgular: insanlarda nizatidin doz aşımı ile ilgili klinik deneyimler kısıtlıdır. Kas tremorları, kusma solunumda hızlanma gibi bulgular görülebilir.
Yüksek dozlarda nizatidin uygulanan test hayvanlannda lakrimasyon, salgı artışı, bulantı, miyozis ve diyare gibi kolineıjik tipte etkiler gözlenmiştir. Köpeklerde 800 mg/kg, maymunlarda 1200 mg/kgMık dozlar öldürücü etki yapmamıştır. LD50 değeri: yaklaşık 80 mg/kg'dır.

Tedavi:

Böyle bir durumla karşılaşıldığında aynı hastanın birkaç değişik ilacı birlikte almış olabileceği, ilaçlar arasındaki etkileşim ve hastadaki olağandışı ilaç kinetiği gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Hasta aşın doz almışsa, klinik izleme ve destek tedavisiyle birlikte aktif kömür kullanılması, hastanın kusturulması ya da mide lavajı düşünülmelidir. Hemodiyaliz uygulanmasının vücuttaki nizatidinİ uzaklaştırabildiği, kesin olarak gösterilmiş değildir; ancak dağılım hacminin büyük olması nedeniyle nizatidinin bu yöntemle etkili bir şekilde uzaklaştırılması beklenmemelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.L Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Histamin H2 antagonisti ATC kodu: A02B A04
Etki mekanizması
AKİD'in etkin maddesi nizatidin, güçlü, selektif, kompetetif ve reversible histamin H:-reseptör antagonistidir. Bazal ve stimüle edilmiş gastrik asit ve pepsin konsantrasyonu ve ilave olarak mide sekresyonunu belirgin olarak azaltır. Gastrik asit salmımı, gastrik hacim ve hidrojen iyon konsantrasyonu azalır.
Antisekretuvar aktivite:
1. Asit salmımı üzerindeki etkileri - normal gönüllüler:
Nizatidin enjeksiyonu noktümal gastrik asit salımmını sürekli infiizyon şeklinde uygulandığında 24 saate kadar, aralıklı infiizyon şeklinde uygulandığında 5 saate kadar inhibe eder. Ayrıca bazal, yemek ile ve pentagastrin ile indüklenen gastrik asit salımmını da inhibe eder (Tablo 1).
Tablo 1. AXID®'in Gastrik Asit Salımmmdaki Etkisi

Doz alımından sonra geçen zaman
IV doz (mg) uygulaması ile gastrik asit inhibisyonunun yüzdesi
25
50
60
100
240
250
480
Pentagastrin
4 saate kadar
29
48
-
60
-
78
-
Bazal
8 saate kadar
45
57
-
72
-
-
-
Yemek
24 saat
-
-
48
-
87
-
91
Nizatidinin gastrik asit salımmını azaltması için EC50'si (90-295 ng/L aralığında) 178 jig/L'dır.
Nizatidin K

onsantrasyon - Etki İliş

kisi
Şekil 1. Serum nizatidin kons. (^Ig/L)
Duodenal ülser hastaları: Duodenal ülser hastalığı olan 12 hastaya aralıklı olarak her 8 saatte bir 100 mg nizatidin intravenöz infiizyon şeklinde verilmiş. 24 saatlik sürenin %40'mda gastrik asit pH'sı >4 bulunmuştur.
2. Diğer gastrointestinal salgılar üzerine etkisi - pepsin: Oral yolla alınan 75-300 mg nizatidin gastrik sekresyonlarda pepsin aktivitesini etkilemez. Total pepsin çıkışı (output), azalmış gastrik sekresyonların hacmiyle orantılı olarak azalmıştır.
İntrinsik faktör: Oral yolla alman 75-300 mg nizatidin intrinsik faktörün betazolle uyarılmış sekresyonunu artırır.
Serum Gastrin: Nizatidinin bazal serum gastrin üzerine etkisi yoktur. Nizatidin uygulandıktan 12 saat sonra yiyecek alındığında rebound gastrin salgılanması gözlenmemiştir.
3. Diğer farmakolojik etkiler :
a.Hormonlar: Nizatidinin gonadotropin, prolaktin, büyüme hormonu, antidiüretik hormon, kortizol, triodotrionin, tiroksin, testosteron, 5a-dihidrotestosteron, androstenedion veya estradiolün serum konsantrasyonlarım etkilediği görülmemiştir.
b.Nizatidinin hiçbir kanıtlanabilir antiandrojenik etkileşimi yoktur.

5.2. Farmakokinetik özellikleri

:h'Z.'-';i;-i,j.A\ ¦¦.¦¦."

---¦

Genei özellikler

Emilim:


Nizatidinin 100 mg'lık 15 dakikalık intıizyon sonrası maksimum plazma konsantrasyonu 1.450 ile 3.350 ^g/L arasındadır. 24 saat süresince saatte 10 mg'lık sürekli intıizyon sonrası sabit plazma konsantrasyonu 190 ile 330 jag/L arasında değişmiştir; 20 mg'lıkta ise saatte 130 ile 740 |ig/L arasında sabit plazma konsantrasyonu oluşmuştur. 1.000 |iıg/L'lık bir konsantrasyon 3 ^mol/LVe eşittir; 100 mg'lık bir doz ise 302 lamol'e eşittir.
Renal fonksiyonu normal seyreden hastalar için 100 mg'lık nizatidinin 15 dakikalık infüzyonundan 8 saat sonraki plazma konsantrasyonu 60 lug/L'dan azdır. Biyoyararlanımı %70'den fazladır.

Dağılım:


Nizatidin'in dağılım hacmi 0.8-1.5 L/kg'dir. Nizatidinin % 35 kadarı, başlıca «ı-asit glikoprotein olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır. Varfarin, diazepam, parasetamol, propantelin, fenobarbital ve propanolol, nizatidinin plazma proteinlerine in

vitro

bağlanmasını etkilemez.

B i votransformas yon:


Nizatidin, özellikle karaciğerde metaboHze edilir. İnsanlarda oral nizatidin dozunun % 7'den daha küçük bir bölümü, yine bir Hn-reseptör antagonisti olan ve idrarla atılan başlıca metabolit olan Nı-monodesmetilnizatİdine metabolİze edilir. Diğer olası nizatidin, metabolitleri N2-oksit (dozun % 5'inden azı) ve S-oksit (dozun % 6'sından azı)'tir.

Eliminasvon:


Nizatidinin kısa yan ömrü ve hızlı klerensi yüzünden günde 3 kez 100 mg kullanan, renal fonksiyonu normal seyreden hastalarda ilacın birikimi beklenmez. Önerilen doz aralığmın üzerinde nizatidin dozu orantısa! olarak artar,
Oral nizatidin dozunun

%%

6'dan daha az bölümü feçesle atılır.

Doğrusal İlk/doğrusal olmayan durum:


Veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikleri:

Böbrek yetmezliği:


Orta-ileri derecede şiddetli renal yetmezlik, nizatidinin yarı-ömrünü uzatır ve klerensi azaltır. Fonksiyonel bakımdan anefrik olan hastalardaki ortalama yan-ömür 3,5-11 saat, plazma klerensi 7-14 L/saattir. Belirgin renal yetmezliği olan kişilerde birikim olmasını engellemek için nizatidin dozlarınm miktarı ve sıklığı fonksiyon yetmezliğinin şiddeti ile orantılı olarak azaltılmalıdır. (Bakınız bölüm 4.2)

Yoğun bakım hastalan

: Kritik hastalarda, nizatidinin 7 günlük tedavi süresince saatte 10 veya 20 mg oranmda sürekli intüzyonu ortalama gastrik pH'ı 5.4'e çıkanr. Nizatidinin saatte 10 ve 20 mg'lık infözyonlarla sabit durum plazma konsantrasyonları sırasıyla 258 ve 482 p.g/L bulunmuştur.

AT''¦"'T??>-pr-r'Tk'Vv

Gerivatrik popülasvon:


Yaşlılardaki ülser iyileşme hızları gençlerdekine benzer. Bu grup hastalarda görülen yan etkiler ve laboratuvar testlerindeki anormallikler de diğer yaş gruplarmdakilerle benzerdir. Yaş, nizatidin fannakokinetiğinde tek başına değişiklik yapan bir faktör değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

500 mg/kg/gün oral yüksek doz nizatidin verilerek sıçanlarda yapılan 2 yıl süreli karsinojenite çalışmasında herhangi bir karsinojenik etki görülmemiştir.
Potansiyel genetik toksisitenin araştırıldığı bir dizi testte nizatidin mutajenik bulunmamıştır.
Sıçanlarda yapılan perinatal, postnatal 2. jenerasyon çalışmasında 650 mg/kg/gün dozuna titre edilen nizatidin ebeveyn ve yavruların üreme özelliklerinde yan etki göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Hidroklorik Asit Sodyum Hidroksit Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Preparatın farmasötik açıdan terkibe giren madde ve inert ambalajla herhangi bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf Ömrü

24 ay
Sulandırıldıktan sonra saklamaya yönelik özel tedbirler: Nizatidin %0.9 sodyum klorür, %0.5 dekstroz enjeksiyon, laktik asitli ringer solüsyonu, ya da

%5

bikarbonat enjeksiyon solüsyonlarına eklenir veya bu solüsyonlarla seyreltilirse, kanşım oda sıcaklığında 48 saat saklanabilir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 "C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklaymız.

6.5. Ambalajm niteliği ve içeriği

Cam ampuller, Avrupa Farmakopesi'nde tanımlanan Tip I cam ampul özellikleri ile uyumludur. Ampuller 5 mL hacmindedir ve boyun kısmmdan kırılarak açılır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

7. RUHSAT SAHİBİ

Actavis İlaçlan A.Ş
Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent/Şişli-İstanbul Tel: O 212 316 67 00 Fax: 0 212 264 42 68

8. RUHSAT NUMARASI

209/2

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 02.10.2006 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

İlaç Bilgileri

AXİD 25mg/ml İ.V. İnfüzyon için Enjektabl Ampul (5 ml)

Etken Maddesi: Nizatidin

Atc Kodu: A02BA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.